Top Banner

Click here to load reader

Netzplan · PDF fileDonau Neue Donau Donau Alte Donau Neue Donau S7•CAT S7 S1 • S2 • S3 •S4•S7•R/REX S50•R/REX S45•S50•S80•R/REX Penzing S80...

Aug 09, 2018

ReportDownload

Documents

dotruc

 • Don

  au

  Neu

  e D

  onau

  Donau

  Alte Donau

  Neue Donau

  S7CAT

  S7

  S1S2S3S4S7R/REX

  S50R/REX

  S45S50S80R/REX

  S80

  S50S80R/REX

  S40

  S45

  S45

  S45

  S40

  R/RE

  X

  S45

  S45

  S45

  S80R/REX

  S80

  R/RE

  X

  S60R/REX

  S60S80R/REX

  S80

  R/RE

  X

  S1S2R/REX

  S3S

  4RE

  X

  S2R

  /REX

  S1R/REX

  S1S2S3S4S60S80R/REX

  S80

  S2S

  3S4

  R/R

  EX

  S40

  R/RE

  X

  R/REX

  R/REX

  S80R/REX

  U3

  U2

  U6

  U4

  U2

  U2

  U2

  U2

  U2

  U1

  U1

  U1

  U1

  U1

  U6

  U6

  U6

  U6

  U6

  U6

  U4 U4

  U4

  U4

  U4

  U3

  U3

  U3

  U3

  U1

  U1

  207265266207265266

  207260269270207

  260 Mdling Bhf. via Perchtoldsdorf269 Mdling Bhf. via Maria Enzersdorf BSZ270 Mdling Bhf. via Campus 21

  253254

  253254259

  253 Tullnerbach-Pressbaum Bhf. via Laab254 Breitenfurt Kardinal-Piffl-Platz

  226 Ebergassing via Himberg227 Ebreichsdorf Bhf. via Himberg266 Siebenhirten via Hennersdorf

  226227266

  207 Mdling Bhf. via SCS265 Mdling Bhf. via SCS/B17266 Schwechat Bhf. via Hennersdorf

  260 265266 260270

  76A76B 76A76B

  73A

  72A

  15A

  Kraftwerk Freudenau

  69A

  69A

  69A

  72A

  72A

  Hasenleitengasse

  76A

  76B

  Albern

  Mnnichplatz

  76A

  79A

  (79

  B)73

  A7

  6B

  76A

  76B

  79A(79B)

  79A

  (79B

  )

  Kaiserebersdorf, Sngergasse

  < 71A

  71A73A

  71A

  73A>

  71A

  15A

  15A

  14A

  64A

  64A

  66A67B

  7A

  7A

  15A

  68A68B

  63A

  16A

  67B

  19A >

  15A65A

  15A65A

  7A15A

  16A

  65A

  65A66A67B

  65A

  7A

  66A

  16A

  17A

  7B

  7A7A7B15A

  Inzersdorf, Zetschegasse

  65A

  17A

  Inzersdorf,Birstrae

  Inzersdorf,Gromarkt

  17A

  < 19A

  KurparkNordosteingang

  69A

  69A

  Gesundheits-zentrum Sd

  61A64A

  61A

  65A

  67A

  Wiener-berg City

  Inzersdorf,Slamastrae

  16A

  14A

  55A

  60A

  60A

  64A

  58A

  58A

  58A

  60A

  66A

  60A

  62A

  62A

  60A

  63A

  56A>

  Stock im Weg

  53A 53A54A>

  59A

  13A

  13A

  >

  < 13

  A

  < 13A

  13A >

  12A13A

  57A

  14A

  14

  A

  13A

  14A

  12A

  12A 12A

  < 13A

  48A

  2A >

  3A

  < 2A

  < 1A

  2A

  2A >

  3A >

  1A3

  A >

  < 3A

  1A2A

  < 1A

  2A

  74A

  < 2A

  4A

  4A

  82A

  80A

  4A

  80A

  77A

  77A >

  74A

  74A

  < 77A

  5B 11A11B

  11A

  77A

  11B Hillerstr.

  77A79A 79B

  92B

  77A

  Prater, Lusthaus

  lhafen

  79A79B

  Landwehrstrae

  Pantucekgasse

  79A

  (79

  B)

  72A73A

  < 48A

  48A >

  10A

  10A

  10A

  Baumgartner Hhe

  Schafberghhe

  42A

  < 42A

  42A

  >

  10A

  10

  A

  < 12

  A

  12A

  >

  12A

  < 47A

  < 47A < 4

  7A

  < 47

  A

  47A

  < 47A 47A >

  10A

  57A

  Schmelz,Gablenzgasse

  48A

  43B

  49A

  50A

  50B

  52A

  52B

  450

  451

  49A

  < 46B46A >

  51A

  48A

  43B

  52B

  FeuerwacheAm Steinhof

  (52B)

  10A37A40A

  39A

  37A40A

  Sievering

  Salmannsdorf

  Dblinger Friedhof

  Leopoldsberg

  Dnenstrae

  Neustifter Friedhof, 3.Tor

  10A

  Obere Waldandacht

  Neustift,Agnesgasse

  35A43B

  43B

  (39A)

  (43A)

  Cobenzl, Parkplatz

  43B

  10A

  39A

  35A

  35A

  10A

  40A

  41A

  43A 40A

  35A

  38A

  10A39A

  40A

  33A

  20A

  11A

  37A

  5B

  35A37A

  11A11B

  33A Mhlschttel

  Bellgasse

  5B

  Griegstr.

  34A

  Engerthstr./Traiseng.

  20A

  5A

  5A

  10A39A

  5A

  37A

  35A>

  35A>

  93A

  98A

  22A98A

  24A

  Arnikaweg

  Neu-Eling

  26A

  97A

  98A>

  22A95A 85A95A95B

  Rautenweg

  Gro-Enzersdorf,Busbahnhof