Top Banner

of 12

Nazarene Messenger - November 25, 1909

Apr 03, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  1/12

  # # # # ' [am Gdjjk j` Fmsus Iarut Au Yje Idmbesmta us @rjc Bdd Yoe%'~ ~ ~ 3 3 ~ 3 3 3 3 ~ ~ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ~ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3QOP% Djs Behmdms$ Ibdo`jcob$ Ejvmcgmr 7=$ 2?

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  2/12

  7Brtoidms

  F\sbdeo tjj% BNM b fjy`ud ejosm uetj ta m Djrk$# bd d ym dbeks%7% Ymrvm ta m Djrk wota q2bkemss6 ijcmgm`jrm Ao s prmsmeim wota soehoeh%9% Nejw ym tabt ta m Djrk Am o& Hjk6 ot os Am tabt abta cbkm us$ bek ejt wmjursmdvms> wm br m Ao s pmjpdm% be k ta msammp j` Aos pbsturm%;% Metmr oetj Aos hbtms wota tabensoovoeh% bek oetj Aos iju ts wota prbosm6 gmtaben`ud uetj Aoc$ be k gdmss Aos ebcm%=% @j r ta m Djrk os hjjk> Ao s cmriy osmvmrdbstoeh6 be k Ao s t ruta mekurmta tjbdd hmemrbtojeY%

  Ebzbrmem Cmssmehmrproeimdy dbycme% waj abvm grbvmk ta mtokm % j` irotoiosc bek abvm sj ejgdy$stjjk wota us bek gy tam wjrn oe tamsmtocms j` emmk% Cbey j` jur iauriamsabvm gmme $hrbkubddy ijcoeh tj % ta m`rjet oe tgmor rmspmito>vm tjwes$ sj tabttamy br m rmhbrkm k (Ky wmdd taoenoeh cmebs b sporotubd `jrim% Ejtaoeh wodd groehtaos %#sj % quoindy tj% pbss donm b swmmpoehrmvovbd$ suia bs sjcm j` jw6 iauriamsbrm fust ejw mefjyoeh% Jur wjrn oetaos Kostroit os strjehmr bek cjrm ueotmktabe mvmr$ sj wm cb y taben Hjk `jr tam

  v o i ~ : r o m s bek tbnm ijurbhm%%# %# %#HWB[M@]D BEK F J_J]Y YMWPOIM%

  \% H% DOEBXMBPMW%@J W B _MBW J@ 2:27FEHWB[O[]KM os djjnmk upje

  POI[JW_% ~ wota kos`bvjr o` ejt bs soe gyF % w% HJJKXOE% jur Hjk% Gmibusm j` be ue #

  ibe jedy `jddjw ije`doit% hrbtm`ud sporot O srbmd wb s hovme oetj tamBek trudy tam pbst ymbr abs gmme abeks j` tamor memcoms% (`amrm brm oe#je m (j` trobd bek jem `udd j` ko``o# stbeims hovme oe waoia cme waj wmrm

  Amdd bt jem tocm smmcmk% dmt uehrbtm`ud %tj tamor `m2djwcme wmrmupje us$ bek wm ijudk F:%Jt wosa sajwe ej cmriy$ gut wmrm noddmk% Xamepbss tarjuha sjcm j` tam mx# `bvjr os sajwe cb e gy aos `mddjw cbe$

  ymt ta m gdmssoehs$ voitjr%oms ot os mxpmitmk tabttamrm wodd gm Wa"(Xek troucpas sj jvmr`djwoeh abvm embr# b sporot j` taben`udemss% [abt pmrsjetbnme bwby `rjc jur cmcjry bey wodd gm b cbrnmk pmrsje waj rmimtvms% sbkemss% Oe `bit$% ta m y(mb r amdp bek `bvjr `rjc aos `romeks bek

  bdd hdjrojus wota ta m ambvmedy tame os uehrbtm`ud% Bek waodm amdpj` hdbkemss bek fj y%% Yj cohaty % cby gm hovme iammr`uddy bek hdbkdy `j r

  gmme tam troucpas j` jur Hj k tabt % b waodm$ tamrm wodd gm wotaajdkoeh jejppjsotoje smmcs tj abvm gmme tam pbrt j` `romeks o` ta m rmiopomet

  tj `urtamr tam wjrn j` ajdoemss$ sajws b sporot j` oehrbtotukm %k Hjk$ waj nemw ajw tj 'cbnm tam Hjk wbets hrbtm`ud ~ e k % fjy`ud smr

  saoem jut j` kbrnemss$' abta voim% Cjsms kmidbrms tabt Osrbmd wjudkoetj jur ambrts bek upje% tam su``mr pueosacmet 'Gmibusm taju smrvbek abs tbnme tam taoehs waoia mst ejt ta m Djrk ta y Hjk wota fjy`udbhboest us bek trbescutmk tamc emss$ bek wota hdbkemss jt ambrt$ `jr ta m

  woehs tj gmbr tam wjrn oetj aohamr bgTckbeim j` bdd taoehs% 6 ( Kmet% 716;8%j` pjwmr% Fmsus os bstjeosamk be4d hromvmk wame

  k ab s sj cbrvmdjusdy wrjuhat oe jem djem cbe rmturemk tj hovm hdjry tjoetmrmstY( j` taos hrmbt wjrn$ bek Hj k `jr ambdoeh bek ta m Rtamr eoem Tvmet

  s noek bek jvmrrudoeh prjvokmeims % je wota ej tajuhat j` mxprmssoeh tamorgmme sj cbeo`mst bek Aos jwe tme# bpprmiobtoje j` gmem`ots rii\ovmk% [me

  r dmbkmrsaop sj bppbrmet$ jur ambrts cm e wota tabt bw`ud kosmusm j` dmprjsyoe aucgdm tabenshovoeh tabt Am ibcm tj Fmsus bek Am hrbiojusdy bek

  taus cbnm us ta m rmiopomets j` `rmmdy ambdmk tamc bdd% (d(amy gmdomvmkcmrioms% Aos wjrk bek bs % tamy w\%et oe jgmko# ur iauriams brm wmdd suppdomk wota meim tj tam wjrk ambdoeh %>6brem% Be k

  bek m``oio%met pbstjrs$ waj brm dmbk# wame tamy sbw tamy wmrm d 2 2 ~ b d m k eoemta m pmjpdm je tj voitjry% Xm taben j` tajsm cm e wmet je oe tam ~ e f j y c m e t

  k `j r tamsm djybd cme Am abs smet j` sjuekemss j` gjky$ ambdmk j` tabtus taos ymbr% Jur iauriams wmrm djbtasjcm bek `btbd kosmbs45$ gut wota

  cjrm `oddmk wota rmvovbd `orm t a b ~ ej tajuhat j` rmtureoeh tH hovm tabensprmsmet$ bek ta m sporot j` trum gbr# `jr tam cbrvmdjus iurm bek proimdmss

  bek ueoty emvmr %cjrm jvmr`djw# gdmssoeh% Coddojes j` c j e ~ y ijudk ejtJur yjueh pmjpdm br m mbremst bek abvm gjuhat taos gdmssoeh `j r ta mZc%bek brm kohhoeh kjwe oetj tam Ytodd ot ibcm tj tamc tarjuha tam cmr(iytaoehs j` Hjk% Xm rmfjoim bek j` Fmses$ gut tamy wmrm sj uehrbtm`udjur Ambvmedy @btamr `jr tamsm tabt tamy ejt mvme hbvm tabens% Jedy

  gdmssoehs% jem rmturemk tj hovm hdjry tj Hj k bekm brm oekmmk taben`ud `jr tam tj sajw bey bpprmiobtoje `6jr ~ d m s s o e h s

  ^Ejvmcgmr 7= $ 2rmimovmk% X m sby$ ~ ( u e h rwrmtiams O ' _ms$ gut ajw cuiauehrbtm`ud wmrm tamy tabe be tamcbfjroty j` pmjpdm tjkby: Bek b

  c u t o t u k m ~ j` prj`mssmk Iaro666tobfjyoeh ijuetdmss gdmssoehs `rjcbek brm ej dmss taben`ud: Ib e w ~jur gdmssoehs: Ej" Hj k hodo`m be k ambdta % Am hovms us beroiady tjmefjy% Ot os tarJTdhFd taeotm djvm bek cmriy j` Hj k t d o ~ t (oe b Ia r ostobe dbek% @rmmkjc oWmdohojus dogmrty os Jtdd(Y% Xm ab

  j p ~ e Gogdm% [am wjcme j` jubrm ejt s d b v m s ~ Jur iaodkrme bcbrromk oe oe`beiy% Jur dbek`udd j` iaodk wokjws dovoeh dovms bsbek tocms wj26sm tabe kmbta% TToe b dbek j` ajcms$ siajjdiauriams% \dmetmjus prjvosojejurs% Bek tame Fmsus sbvms us `rjur soes tarjuha Aos btjeoeh gdjjabs smet tam Ajdy Hajst tj puroambrts bek `odd us wota pmr`miAos gdjjk abs idmbesmk us `rjc ta

  %% ud$ oekmsirogbgdm dmprjsy j` oegr[me tajusbek tocms tme tajusbek% oehs br m jurs tjkby% _mt aj wtamrm brm wg j tajrjuhady mefHjk(s cmrioms bek gdmssoehs wstjppoeh tj hovm Aoc tabens% Gstmbk tamrm os `budt#`oekoeh$ hrjijcpdboeoeh bek tam sporot j` oetukm je mvmry abek %< dm t us smrvm tam Djrk wota femss bek hdbkemss j` ambrt" Dprbosm O#doc `jr imbsmdmss be k IJgdmssoehs% Hovm tabens tj jur Hjtj Aos Iarost `jrmvmr% Abddmdufb

  sr tr ti''[A BENYHOPOEH%

  ]% M% WBCYM_%2627FE mvmrytaoeh hovm tabensd2"{S siropturbd ijccbek bek

  tbtoje % Ejt `j r mvmrytaoeoe mvmrytaoeh hovm tabens%Fo5rbosm ta m Djrk oe ta m cokst j`

  trobds bek tmcptbtojes$ wm ibe ghrbim hovm tabens$ `jr A os hrbim`oiomet bek Am 'wodd ejt su``mr ustmcp`mk bgjvm tabt wm brm bgdm gwota tam tmcptbtoje bdsj cbnm %tj msibpm tabt wm cby gm bgdm tot %' [aben Hjk Am %wodd cbnmtj msibpm> o` tamrm os ej wby$ tamta m Irmbtjr$ wodd irmbtm#cbnmAbddmdufba"

  Fbcms sbys6 'C y grmtarme ijbdd( fjy wame ym `bdd oetj kovmrs tmtojes$ ( ( bek \bud kmidbrms6 ( (Bddwjrn tjhmtamr `jr hjjk tj tamcdjvm Hjk$ tj tamc tab t brm ibddijrkoeh tj Aos purpjsm$' bek %' jub``doitoje waoia os gut `j r b c

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  3/12

  Ejvmcgmr 70$ d?

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  4/12

  ;tamy soeh uetod o t os ambrk b`b#r j``%

  O t os ejt mejuha tj sby$ ' O bc tabengut dmt us saj(w gy jur kmmks bs

  bs ju r wjrks tabt wm brm %hrbtm`ud%m roia waj sby$ ' Y ~ m c y h j d k > O bc

  be k ymt% r m ` u s m ( tj bok ta maj w taben`tod brm tamy2 [am cbe

  j sots bt aos#tbgdm tarmm tocms b kb yk sbys$ ' TPm% taben tamm Djrk$' bekt `jrhmts ta m auehry bek su``mroeh>w taben`ud os am 2 Aj w cbey tocmsdjsm jur gdmssoehs gmibusm wm brmt taben`ud> tarjuha prbymr wm hmt

  be k gy tabenshovoeh wm nmmpDmt us sajw oe mvmry wjrk bek

  j` do`m tabt wm brm taben`ud% Dmtabvm fust je m [abenshovoeh Kby>

  t dm t mvmry kby gm %b kby j` tabensHj k `jr Aos gdmssoehs%

  ti( bi#\WBOYM [AM DJWK%

  I% P% D B @ J E [ B O E M'Ja tabt cme wjudk prbonm ta m Djrk

  hjjkemss$ bek `j r ao s wjekmr`udtj tam iaodkrme j` cme%( ( [amj` ta m \sbdcost os ta m gurkme j`

  m sbeito`omk ambrt tjkby% Xay kj ej2Ttam Djo6k cjrm 2 Xay wotata m cmbk j` tabenshovoeh ku m uetj

  os ajdk ebcm2 Ajw wjekrjusdy Hjk(sos cbeo`mstmk tjwbrk us% Emvmr

  s tamrm% ta m tocm wame Hjk gmhbe tjus% Am bdwbys abs djvmk us%wbs tamrm ta m tocm wame Amtj djvm% Am ab s bdwbys djvmk% Emvmr wodd tamrm gm tam tocm wame

  k wodd imbsm tj djvm us % Am os oe be k mvmrdbstoehdy bt ot$ bek% cbeo`msts Aos djvm tjwbrks usbdd tocms% Wmhbrkdmss j` jur btto

  tjwbrk Aoc$ Am djvms us % Wmhbrkj` ju r ijekotoje$ wamtamr oe hrbim

  oe soe$ Hj k djvms us% O` oe hrbim wme bpprmiobtm% Aos djvm$ be k juhat tj

  `j r sbvoeh us `rjc soe % O `brm oe so e wm juhd`t tj prbosm AocAos cmriy mekurmta jrmvmr$ bek

  wodd sbvm us o` wm iry uetj Aoc%$ aj w hjjk Hj k os ejt tj iut us j``wm abvm %% kmsmrvmk Aos wt6bta%

  w hjjk Hjk os tj mxtmek tj cme ta mrmpmetbeim%

  Ja$% tabt cme wjudk prbosm ta m Djrkr Aos sporotubd gdmssoehs% Aos djvm os

  bek Aos cmriy ue`btajcHjk abs saomdkmk us oe tocms j`bek kmdovmrmk us wame ta m

  us abrk% Xm cby ejtgmme ijesiojus aj w abrk ta mwbs tryoeh us$ gut Am abs km

  Ajw hjjk Am ab s gmme oes j` soinemss% Xame ta m gjky wbstarjuha( ot s j`tme oe`orcotoms$ bek

  rmstjrmk bhboe bhboe% Ja$

  Ebzbrmem Cmssmehmrtabt cm e wjudk prbosm tam Djrk `jr Aosgdmssoehs upje ju r paysoibd do`m%

  Aj w hjjk Hjk ab s gmme wota us tjsuppdy ju r mvmry emm k6 Ejem j` Aosiaodkrme ab s komk j` stbrvbtojc$ ejrgmme smet tj wbekmr donm b% trbcp je tam`bim j` ta m mbrta% Kbvok sbok$ ' O abvmgmme yjueh$ ejw O bc jdk> ym t abvm Oejt smme ta m rohatmjus `jrsbnme$ ejraos smmk j m h h ~ e h grmbk% ( (

  Mvmry trum iaodk j` tam Djrk woddabvm b hjjk [abenshovoeh koeemr$ bekejem wodd hj auehry% \jvmrty os ej`budt j` ta m Bdcohaty% Am abs prjvokmk dogmrbddy bek gjueto`uddy% O ` wmabvm gmme ibrm`ud j` Aos cmrioms wmwodd abvm b pdmety% O wm abvm gmmep(rjkohb d oe tocms j` prjspmroty$ bek ta mkbys j` bkvmrsoty abvm `juek us sajrtabekmk$ ot os ej `budt j` Hjk(s tabt w%mdbin% [a m yjueh dojes oeby dbin beksu``mr auehmr$ gut ( tamy tabt trust oeta m Djrk sabdd ejt% aom/{ be y hjjk ~ g o e h %O ` wm kmdohat jursmdvms oe ta m Djrk Amwodd hovm us ta m kmsorms j` ju r ambrt%Ja$ tabt cme wjudk prbosm ta m Djrk `jrAo s tmcpjrbd gdmssot>F%hs% Do`m bekambdta % Gdmssoeh (j` sbdvbtoje$ kmdovmrbeim be k prjvosoje `jr % mvmry emmksajudk ibusm tam sporot j` prbosm bektabenshovoeh tj wmdd up wotaoe us bt bd dtocms%

  Oe soinemss A m abs gmme jur stby beksuppjrt% Oe gmrmbvmcmet Am abs gmmeju r Ijc`jrtmr% Oe bkvmrsoty Am absemvmr `jrsbnme us% oe prjspmooty Amab s nmpt ju r ambrt jpme tjwbrk Aoc%Oe mvmry kmpbrtcmet j` jur do`m Am osju r bdD bek oe bdd% %Ja$ tabt cme wjudkprbosm tam Djrk `j r Aos hjjkemss bek`jr Aos wjekmr`ud wjrns tj ta m iaodkrme j` %cme % %% %% %%

  AM XME[ JE%'ramrm os b stjry oe ta m do`m j` Kr%Yiabu``d$mr(s `btamr tabt oddustrbtms ajwmvme tjkby cme ibe rosm up oetj `mbrdmssemss% [am jdk cb e oe Ijestbetoejpdm wbs gmoeh gjtamrmk b hrmbt kmbdgy wabt am gmdomvmk tj gm Wussobecbiaoebtojes bhboest tam \rjtmstbetcossojes oe tam mcporm$ bek am wmet tjsmm tam Wussobe bcgbssbkjr% ( (Cr%Yiabu``dmr$' sbok ta m bcgbssbkjr$ (>(dwodd sby tj yjt2 `rbendy tabt cy cbstmr$ta m Izbr j` bdd ta m Wussobs wodd emvmrsu``mr Iarostobe cossojes tj smt tamor`mmt oe ta m [urnosa Mcporm%' [am jdkcossojebry djjnmk bt aoc `jr b cjcmetbek tame rmpdomk6 '_jur mximddmeiy$cy Cbstmr$ ta m Djrk Fmsus Iarost$ woddemvmr bs n ta m Izbr j` bd d ta m Wussobswamrm Am cby sm t Aos `mmt%' Bek amwmet je wota aos cossoje ueoetocokbtmkgy bey bhmeioms wjrnoeh oe tam kbrnbhboest aoc$ gmibusm am wbs ije`okmettabt tam dovoeh Hjk wajsm wjrn am wbskjoeh wjudk biaomvm `j r aoc Aos jw evomtjry%#Ymdmitmk%

  ^Ejvmcgmr 7=$ 2?[doB%ENYHOPOEH KB_%

  [abenshovoeh$ taju brt wmdijcm$\mbim be k hdbkemss oe ta y wbnm"

  [aju brt wmdijcm$ ymb$ taroim wmdijc@jr taju ijc st $ `j r us$ tj cbnmB kby j` pmbim be k hdbkem%ss $ % Oe waoia suesaoem kjta bgjuek$Ejt b kb y j` hdjjc be k sbkemss$Xota ej suesaoem tj gm ` j u ~ k

  _ms$ taju ijcjst$ tjj$ bcjeh us$Bs b djeh oevotmk humst$@j r b cmssmehmr taju brt$Idbk oe j g i s j` djvm be k 2mst>Gmbroeh tj ta m tjwe be k ijuetr%y$Oe ta m vbdm$ beid je ta j aodd$ [am hjjk emws upje ta y gbeemr$( (\mbim je mbrta$ tj cme hjjk wodd" (Abvm O ebuhat `j r wa oia tj taben tammOe ta m ejw rmimkoeh ymbr2Ejt b fj y `j2 waoia 'tj gdmss tamm$

  Cmrioms dke4d$ jr gdmssoehs 4dibr2_ms$ noek cmrioms be k iajoim gdmssoehs

  [amy abvm cbkm cy pbtawby dohat$Xota fust mejuha j` idjuks tj cbnm[ am suesaoem smmc cjrm grohat%B ijuetry tabt os hdjrojus$

  \rjukmst j` ta m ( (\jwmrs tabt gm$( (Cy ajcm$ tajuha ej t b pbdbim$O s b% abppy ajcm tj cm>6Bek ambdta O abvm$ be k ijc`jrt$Cbey `romeks bdjeh ta m wby$

  _ms$ O(vm s j c ~ t g TJ hovm tabens `jr$Je taos hrb2k [abenshov oeh Kby%

  Abvm yju ebuhat `j r waoia tj hovm tJe taos hrbek [abenshovoeh Kby`Abvm ejt abk mejuha j` gdmssoehs[j krovm ta m hdjjc bwbyt

  Bri yju sbk gmibusm yjur djvmk jemsAbvm gmme tbnme `rjc yjur sohat$

  @rjc ta m simems j` mbrta(s ijccjtojes[j b dbek `jrmvmr grohat2

  %[ajuha yju djeh tj sm m yjur djvmk jemsBe k yjur djeh kmpbrtmk `romeks$Kj yju wosa tabt tamy wmrm wota yju2(Xjudk yju ibdd tamc gbin bhboet\ut yjur ambrt wota tamc oe Ambvme$

  Be k tamrm$ yjur trmbsurm dby$@j r tamrm OO gm b hdbk ajcm#groe hoeh

  Je sjcm hrbek [abenshov oe h Kby%D mt es bdd gm trudy hrbtm`ud$Dmt bdd Ambvme bek Ebturm (soeh"Dmt t am kby gm `udd j` hdbkemss$

  Bek dmt ta m fjygidds 2oeh>Ju r Ij(uetry$ `oddmk wota ijc`jrts$

  Be k roia oe hjdkme hrboe$Cby am r Ytbrs bek Ytropms `djbt aohamr"Cby amr hrmbtemss emvmr wbem"Cby wm trust [ay huokbeim mvmr$

  Ijcm wabt wosams$ hjjk jr o d d $Nmmp tam pjjr oe noek rmcmcgrbeim$

  @j r tamy (r j mvmr wota us stodd>Bek gm taben`ud `jr taj gdmssoehsBek `romeks bdjeh ju r wby$ [odd wm hj tj fjoe tabt 'Xmdijcm'

  Je sjcj h rbe k [abenshovoeh Kby%\bsbkmeb$ Ied% Abrvjy C% N

  $FO %FO %220'Bppdms j` Hjdk' os fust ta m

  `j r be oesporoeh ho`t% O t wodd gdmssjud bek oesporm `bota% Ymek % j r7= imets pjstpbok > 2< `j r +7%

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  5/12

  Ejvmcgmr 70$ 2?

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  6/12

  0Cmssmehmr

  MKO[JWY6Grmsmm$ Mkotjr\omrim$ # Jddoim MkotjrF % Noeem$ # Bsst% Mkotjr6bek Gus% Chr%b t ta j pjst#j``oim$ Buh% 8$ 2? poe h$ tmsto`yoeh$ d ovoeh taos prhrbim tj tam hdjry j` Aoc waj 'ta m iauria bek hbvm Aocsmd` `tabt A m cohat sbeito`y be k idmbeO t os ta m ao hamst provodmhm `jr mbitam hrmbtmst fjy tj bdd$ tabt mvmsabdd taus stbek oe aos bppjoetmkbek abvoeh kjem bd d tj stbek%

  Xm spmbn mspmiobddy tj tajsm`mddjw wjrnmrs$ waj wota us abvtabt tam Djrk abs ibddmk us tjcjvmcmet$ tj jr hbeozm bs wm hj$oeh suia `jrims bs brm hovme ussbvoeh tj tam wjrn j` ajdoemsswaj abvm ijcm oetj tam mxpmromeicudtopdyoeh pjwmr gy ueoty% Hijestbetdy bek hrmbtdy gdmssoehwjrn% Iauriams brm gmoeh jrhbmvmry wmmn bek cjrm bek cjrdbek os gmoeh pjssmssmk% @rjc tahoeeoeh uetod ejw$ sjcm abvm smmcr mhbrkmk taos cjvmcme t bs socpoeiokmet oe ta m aj d oemss wjrn$ ctj gm tbnme bkvbetbhm j` jr jtambs w ~ d k smrvm tamor jw e mek spjsms oe ibrryoeh je be k amdpoewjrn oe b hmemrbd wby% TPm cbwjekmr bt taos$ wota tajsm waj k`mmd ibd dmk tj o t bek bri ibrr yotam wjrn oe ta m `omdks be k gy ta mioms bek cmtajks tj waoia tamibddmk% Gut tajsm tj wajc ta mabs spjnme oe rm`mrmeim tj taossajwe tamc ot s ocpjrtbeim be ksoty$ bek tamy abvm ibst oe tamor djfjoemk abeks wota ot s wjrnmrs$ wwmdd#mbia jem j` us#bsn jursO s o t wjrta waodm: O ` o t os sj bpjrtbet tabt tamrm gm b iaurBcmroib wamrm tam 'Kospmesbt ru ta ( ( os `rmmdy bek `uddy prmbiamtmsto`omk tj wotajut aoekmrbeim$oestotutojes sabdd gm sbturbtmk woajdy pjwmr bek hdjry j` tam pmettabt sabdd rbosm up bek mkuibtm ycme bek wjcme$ bek jpme wbytamc tj prjidboc taos hdjrojus hj` pmr`mit djvm> o` tam amrjms waspmekoeh mvmry memrhy bek bvtamcsmdvms j` mvmry pjssogodoty$ b

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  7/12

  7=$ 2?

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  8/12

  1Djs Behmdms bek Poioeoty

  B[ [AM [BGMWEBIDMTPaet sjrt j` b iauriaTPjudk jur iauria gmO` eo d ot s cmcgmrswmrm fust donm cm :

  wmdd$ o t cohat gm r btamr cjejtjejusbd d tam c!cgirs wmrm mxbitdy b donmmvmry pbrtoiudbr% O t imrtboed y wjudk

  abrcjeozm wota tam dbw j` gmoehoia os vbromty oe ueoty% Gut o t wjudkb hdjrojus raurt(dd$ o` bd d ta m cmcgmrsrm 4(qe>dddy `bota `u d bek zmbdjus% [aos

  ibvmu (s pobu 6 Bd d bt ot $ bek b dwbysot% [a4(d(4( os sibrimdy b pbstjr gu ttaben Hjk `j r rm hudbrs#tabt cbykmpmekmk je bdwbys% Be k ta os pbs#o ifjoiis j_mr b hj jkdy ijcpbey j`

  djybd je4(s oe @orst Iauria% % [amyw j r t j` cmetoje be k bppdbusmm kmpmekbgdm$ mvmr amdp`ud jems%Hj k `j r tamc"

  wbs b gdmssmk kby% Ijehrm#ojes wmrm dbrhm$ bek oetmrmstw bdnmr prmbiamk cjreoeheohat$ bek ijekuitmk ta m b`tmrejjewaoia wb s jem j` Gogdm rmbk#%prbosm$ prbymr be k tmstocjey%

  am cjre oe h tmxt wbs Fej% 22 6;26ame tamy tjjn bwby ta m stjem `rjcpdbim wamr m ta m kmbk wbs dbok% ( (Mxbitdy wabt F m ~ u s tjdk tamc tj6 %TPm cb y kj cbey taoehs$ ocbhoetabt wm brm smrvoeh ta m Djrk > gu twm wbet tam Djrk(s gdmssoeh wm custtam Djrk(s gokkoeh% 7% F msus wbsbgdm tj tbnm bwby tabt stjem bs tjta m kmbk> gut aucbe a be ksa t% wota ta m A be k j` tam BdTTrm cust kj jur pbrt$ o` wmdAwi Hjk kj A os pbrt% 9% [amrmjta mr stjems dyoeh brjuek tamrm$oia tajsm waj wmrm wmmpoeh gmibusmtam me tjcgmk jem cohat abvm tbnme

  'tam stjem' cust g m ri mk% be k ot wbs% Yj wm cust tbnmtam pertoiedbr jgfmit tab t doms oewbv j` ta m sb dvbtoje j` jur ` r omeksj brm kiek oe soe% ;% [a m stjem wbsbwey$ ejt socpdy djjnmk bt $jr gukhmk b dottdm6 ot wbs utr mcjvmk% Yj wm cust kj jur pbrttaet ta m Djrk cby gmh oe tj% =% [a m stjems j` oeijesos tmeiy$bek ue gmdom` ibe gm hjttme ju ttam wby bek juhat tj gm% Xm cbyt r ohat wota Hjk% Xm ibe 'rmek jurrt s% Hjk Aocsmd` ia bddmehms jurta % `Z>mt us kj bd d tabt os oe jur pjwmrk r ms pjesogodoty tabt t am jceo`oij` %r ses cby gm ambrk bcjeh ussoeemrs jut j` tamor hrbvms%t e o ~ a t ta m tmxt wbs6 'Ja $ dm t tamj` ta m woinmk ijcm tj bek % ' !\s% 8 6?%/ [am pdmbkoeh j` bea4(brt% prjt4(st%oeh ambvmewbrkccevbrk% 2(ai prmbiamr kw md tm soheo`oibe im j` ta m hmemroi'woidiikemss' be k 'woinmk$'

  taet ta my st bek `j r ta m hmemrbdj` k4(perturm `rj c Hjk% B cbe

  Ebzbrmrtm Cmssmehmr ^Ejvmcgmr 7=$ 2?jtamrs tj fjoe wota us% X otaoe ta`mw cjetas wm abv m rmimovmk oetia uria gy prj`mssoje j` `bota$ b edmttmr$ `jurtmme$ `j r b dd j` waoiprb osm ta m Djrk$ bek tbnm ijurbhm

  os gbk ejt socpdy gmibusm am os b cmebim tj sjiomty#b irocoebd# gut jem wajos oe jppjsotoje tj Hjk os ctrrnmk bs 'bgbk cbe %' Am os cbd(dimk gy irjjnmki s ~ % bs tam spmio`oi tm rc 'oeoquoty's oheo oms% Aos ijursm os %irjjnmk> ao skospjsot oje os pmrvirs4(% Oe tam sohat j`ambvme am os b 'irjjn%' `om 'rjgsHjk % ' O ` am ijo%cts je b cjrbd do `m$ rmfmitoeh Fmsus $ am os '4(docgoeh up sj cmjtamr wb y$ ' bek 'tam sbcm os b taom`bek b rjggmr %' [aben Hj k suia woinmkemss cby ijcm tj be mek% Hjk v6""damd p us tj cbnm strbohat pbtas `jr ju r`mmt$ be k wodd strbohatme us jut sj t abtjur iabr bitmr wodd pbrbddmd A os ajdywodd%

  Grj% @onm j` t am Gogdm Ij ddmhm$os bssostoeh us oe tam( Ytckby siprmbiamk `jr us je Yuekby cjrwota ta m Yp or ot bek ee idmr steekorrt%%Z%Xm b rm hjoeh je% A% E %

  Ymvmrb d bt t am bdtbr prj`mssmk tj 'hmttarjuha$' bek t am `jddjwoeh wmrm r mimovmk oetj ia uria cmcgmrsa op6 Wmv%Fjae K% Ibr t bek aos wo`m Idbukom G%Ibrt$ bek tamor sje [2ijebrk C% Ibrt$bd d j` 2922 Dj s Beh4(dis strmmt> CossMtamd Gbn mr% 222; M 27t a #strmmt%% % % M% @ % X%IJC\[JE BPME]M IA]WIA%

  X i abk b `udd ajusm Ybggbta cjreoe h$ oeidukoeh t am spbim oe t am Grjtamrajjk r jjc% Jur pbstjr prmbiamk bgdmssmk tabenshovoeh cmssbhm `rjc tamNoeh(s prj idbcbtoje6 ' Oe mvmrytaoehbek `j r mvmr ytaoeh hovm tabens$' usoehbs oddust rb tojes Noeh Kbvok oe tam Ibvmj` Bkuddbc> Kbeomd wota ta m Doje(s Kme ije`rjetoeh a oc> bek Fjeba bgsjdutmdyk m`mbtmk $ bek sotubtmk oe tam cokst j`ta m ( (h rmb t `osa% B`tmr tam cmssbhm$tam ijehrmhbtoje$ oeidukoe h tam Ybggbta siajjd$ `j rc mk b hrbek cbria$ bekwota amb r ts `udd j` tam trum sporot j`tabenshovoeh$ hbv m tj tam Djrk +==

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  9/12

  7= $ 2?

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  10/12

  Ebzbrmem CmssmehmrCJ[[J# 'AJDOEMYY ]E[J [AM DJWK%'Kmmts \bio`oi Gogdm Ijddmhm0;2 M% 71ta Yt%$ Djs Behmdu$ Ibd%

  \WMYOKME[% WMv% \% @% GWMYMM P%#\WMY([$ DMYDOM @ % HB _KMBE% WMP% X% X% KBEEMW YMIWM[BW_$ @WMK I% M\\MWYJE

  Cjekby $

  C B[WJE$ CWY% Y%C% MD _GOGDM IJPWYMIabpmd Ymrvoim Mddia Cjreoeh b t 1 6YJ%? B% C%#Ajcddmt;ib % % % % % % % % % % % % % % % % % Wmv% W% \omrim2< B% C%#Cjrbd Yiomeim % % % % % % % % % % % % % % % % %Wmv% X% X % Kbeemr22 B% C%#Ajddemss Gojhrbpay %%%%%% % % % % % % Wmv% X % X % Ktoeemr[umskby% ? B% C%#Mehd dsa %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Gjef% K% Yijtt2< B% C%#[aijdjhy % % % % % % % % % % % % % % % % % % %Wmv% X% X % Kbeemr22 B% C%#Bd d Bgjut ta m Gogdm %%%%%%%%%% % % % Wmv% X% X % KbeemrXmkemskby$ ? B% C%#\ugddi Ypmbnoeh % % % % %Coss Bkmdj%%dkm Abddmr$ [mbiamrOe Iucejin Yiajjd j` Mxpd(mtdsdje%2< B% C% # Y m rc je dzdeh %%%%%%%%%%%%% % % % % % % % Wmv% X% X % Kbeemr

  [aurskby$ "6 6 3 ~ ~ ~ b ~ d 1 h r ~ ~ t ~ ~ ~ % 6 6 % ~ ~ ~ 6 6 6 ~ # ~ ~ W % ~ v % @ w ~ r ~ ~ ( o > M o e " : r2< B% C%#Jok [mst Ytukoms % % % % % % % % % % % % % % %Wmv% X% X % Kbeemr22 B% C%#Iauria Aostjry % % % % % % % % % % % % % % % X % Gur t Idbrn$ DD% G%5@rokby$ 9 B %C %# [ m x t Kro d d % % % %%% % % % % % % % % % % % % % @rmk I% Mppmrsje2< B% C%#Em%w [mst Ytukoms %%%%%%%%%%%%Wmv% M% @ % Xbdnmr $ K % K%22 B% C% #Ajddemss % % % % % % % % % % % %%%%%%%%%%Wmv% M% @ % Xbdnmr$ K% K%[aurskby$ 869< \% C%#Pjibd Cusoi be k Yohat Wmbkoeh % % % % % % % % % % % % % %% % % % % % % % % % % % Coss N% Ytjem$ Yupmrvosjr Cusoi$ Djs Behmdms Ioty Yiajjds~ : > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ % % % % % % % % (%(%(% %(% % 66% % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( % ( 2 2 T o r r 6 2 F % E o ~ ~ ~ ~ i : i ~ ~ ~Bkvjeiik \obeJ% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %% %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%% %"%dms Djdb G% [jrrmy

  BIBKMCOI BEK %YMDMI2MKBrotacmtoi$ Bdhmgrb$ \aysdiddd Hmjhrbpay %%%%%%%%%%%%%%%%% Coss Ijre H% YeokmrH rm mn A ostjry % % % % % % % % % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % %%%%Cr % Dmsdom % Hby$ Fr%Mehdosa$ ]% Y% Aostjry$ Dbtoe % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Cr % Gmef% K% YijttYpbeosa %%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %C r% K% Cbtb

  Y\BEOYA COYYOJECrs% C% CiWmyejdks$ Yupmroetmekmet bek [mbiamr Oe Mehdosa bek Xjjk(s\mr`mit Djvm%[amjdjhy %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %Cr % X % Grbek\aodjsjpay j` \dba j` Ybdvb t oje % % % % % %%% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %Cr % XbreGogdoib d Hmjhrbpay ( 6 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Cr % Y% K % Btabes[mxt Krd d t bek J``oims j` taj Ajdy Yporot %%%%%%%%%%% % % %%%%%%%%Cr % s% K% BtabesCuso i % % % % % % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Coss D% CiNmmYpbeosa % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %Cr% K% Cbtb

  FJ_J]Y EJ[MY @WJC IJDDMHMHWBK]B[MY% [amsm cby gm idbssmk ~ e k m r twj kostoeit ambks$ tmcpjrbd bek sporotubd% Xmbrm trudy taben`ud tabt wm dovm oe tamrmbdc j` iovodozbtoje> uekmr b hjvmrecmet waoia rmijheozms ta m trum Hjkbek waoia prjtmits tamc waj wjrsaopAoc% Gut cjrm tabe taos$ wm hovmprbosm tj Hjk tabt wm nejw Aoc wajcwm wjrsaop$ `jr Am kwmddmta oe u s % Huy D % Xodsje%

  bt [abenshovoeh brm wmwota tajuhats j` gmoehgut ej t jedy bt taos tocm gutbd d tocms sajudk wm gm taben`ud `j rcmrioms uet j us% Am emvmr `bodtj ibrm `jr Aos jwe% [am ho`ts Amupje us brm oeeucmrbgdm be kAo s cmriy mukurmt a `jrmvmr% Xm ib e rmpby jur Djrk `jr ao s cmbsdjvm gut wm ibe gm taben`ud oetaoehs bek ju r kmsorms sajudk gm bektj pdmbsm Aoc bek cbnm tajsmus abppy% Cby wm mvmr gm nmptb taben`ud bek prbymr`ud bttotukmAoc waj sabdd emvmr `bod tj huokmr `jjtstmps bs djeh bs wm brm mvmrtj kj Aos wajdm wodd%#Dmjkb

  [aos kby os smt bpbrt mspmiobddy tjhovm tabens bek amdp jtamrs tj gm taben`ud% O t smmcs bs o` mvmry kb y oe tamymbr abs gmme b tabenshovoeh kby tjcm soei m O wb s sbeito`omk% \rbosm tamDjrk% Xame wm stjp tj ijuet ju rgdmssoehs tabt abvm ijcm tj us kuroehta m pbst ymbr# tarjuha soi6Tcmss$ kosijurbhmcme ts $ trobds$ pjvmrty$ mti% #wmibe fust djjn up oe jur Ybvojr(s `bimbek taben Ao c `j r ot bdD#\mbrd!Ytjemr/ Ypbudoeh%

  ^Ejvmcgmr 7=$ 2oe Yjuta \jrtdbek$ Cboem> prbywaodm prbyoeh Ambvme (s woekjwsjpmemk be k ambrts gdmssmk gmmxprmssoje% Bek tam% dmbs t oe tamgmr abk ta m prmiojus gdjjk j`bppdomk tj ao s ambrt bek am wbswajdm `rjc tabt vmry ajur%wbdnoeh tme2 ymbrs wota tam Djribe sb y `rjc tam kmptas j` aos sjutam wby hrjws grohatme mvmry kbyFmsus os cjrm prmiojus tabe mvmr gmYj wm bs oekovokubds sajudk gmtaben`ud$ mspmiobddy tajsm waj abbeeovmrsbry je [abenshovoeh KbyX% Hro``oe%

  Gjjns@JW \WMBIAMWY( IJ]WYM J@ Y[@OWY[ _MBW \Ycota(s Ycbddmr Yiropturm Aostjry[amjdj% oibd Ijcpmek% !Mddysje/ % Cbeus j` tam Iauria % % %Xmsdm/((Y @ovm Ymrcjes % % %Ruomt [bdns je \jwmr !Hjrkje/ \rmbiamr bek \rbymr !Gjueks/ %% Ejem Donm O t !\brnmr/ % +2%7=> pbpXm ibe suppdy tam wajdm `jur#ymbrs( bek wodd pugdosa proims dbtmr% %

  EBVBWMEM \]GDOYAOEH I89< Ybe \mkrj Yt%$ Djs Beh

  Ebzbrmem\oes % %Xm abvm b emw suppdy j` Ebzbrm\oes% [am Eoinmd#pdbtmk$ suiawm abvm amrmtj`jrm sjdk$ bek b emnoek cbkm j` Bgbdjem s a m d d wgdbin dmttmroeh%Eoinmd\dbtmk

  ~ 7 = i mbiaBgbdjemYamdd=\ugdosaoeh Ijc

  89< YBE \MKWJ Y[WMM[DJY BEHMDMY% IBD%Cjabvm Iaodkrme

  Ytjroms `rjc do`m gyCWY% BEEB DOEGMW H'[abenshovoeh Kby' ijcmst jeim b ymbr$ O(c hj hdbk wm ibem b a mbrt j` djvm bek prbosm mbiaCy a mbrt os `udd j` Ao s prbosm%w wm rmfjoim tabt wm ibe abvm bbek idmbe ambrt $be k gm nmpt ue`rjc ta m wjrdk$ be k gm prmgdbcmdmss tj ta m ijcoeh j` ju rAjw `bota`ud Hjk os% Am kjmsjur mvmry emmk$ gjta sporotubdk tmcpjrbd% Bdtajuha ju r t m c p j r ~ dcby ej t gm bs hrmbt bs jtamrs$r sporotubd `mbstoeh cby gm gmyjekm% Ao s hrbim os su``oiomet `jr cm%w O prbosm Aoc `j r hrbim tarjuhatabt jedy krbw us idjsmr tj Aoc%Hrmgm%

  O` 2 a 2 k k H k$ Cossojebrv tj Cjabvm Oeko% behm 1 bvm b wbys sjue m < s B gmbuto`ud gjjn$ oddustrbtmk wota `oem

  m hovm tabens `jr tabt waoia osotsmd` hjjk$ jr tabt waoia o` mxwodd groeh bgjut hjjk r msudt s%

  prbosm$ sajudk ejt wm ~ a j abvm gmme tjem mehrbvoehs$ gjuek oe Jeyx Grostjrmkmmcmk j``mr ta m prbdsm Zj` b taben#% %% [aos gjjn os oestruitovm bs wmdd bs met`u d ambrt2 Hjk waj ~ mvme tam oeh bek hovms be oetmrmstoeh biijuet jspbrrjw(s `bdd os stodd coek`ud j` Aos do`m bcjeh tamsm dottdm nejwe pmjpdm%iaodkrm e % Xm br m prmiojus oe Aos sohat Be bkcorbgdm ho`t `j " Yuekby Yiajjd bek tam kmbdoehs wota Aos jwe rmc# mrb tj prmsmet tj tam2r idbssms%ebet bt taos t ocm brm `uddy bs prbosm# 2= ts EBVBWMEM \]wjrtay bs bt bey prmvojus t ocm oe tam twjim`ejr 7=i 89< Ybe \mkrj Yt% % Djs Bed{mdms Ibdwjrdk (s a2stjry% Dmt us cbnm Ao s kmmks (nejwe bcjeh tam pmjpdm> dmt us `jrhmtej t bd d Ao s gm em`ots> bek bgjvm be dmt ([`am otdbeubdus prbosm Aoc uetod bd d cme sabdd smm %2%% 2 d r ~ fAos hjjkemss%#Bdcb Jrroe% [amrm os fjy oe cy wame O rmcmcgmr tabt fust twmety ymbrs bhj tjkby$ oe ta m b`tmrejje> tamrm wmrm smvmeajemst cme cmt oe tam Cmtajkost iauria ##%$ >

  [am usubd proims oe qubeWmtbod proim 7=i pjst pbok%2Tbzbrmem \ugdosaoeh Ij %89< Ybe \mkrj YtrmmtDjs Behmdms% Ibd%

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  11/12

  r 7=$ 2?

 • 7/28/2019 Nazarene Messenger - November 25, 1909

  12/12

  7%

  O(C [ABEN@]D %taben`ud `j r cy % Ybvojr(s djvm$F isus( gdjjk wbs samb" `jr cm>O sa bdd spmek metmreotyF mses Iarost bgjvm %t%aeedkud `j r (cy @btamr(s ibrm$Am os wota cm bd d tam t ocm jr bd d tam gdmssoehs taet O `oek$

  kjoeh Aos swmmt wodd%taben`ud `jr taos mbrta sj grohat$jr `romeks bek djvmk jems#bd d sjkmbr>jr Fmsus $ waj kospmds bd d `mbr$hoyms cm pmbim bek r mst%

  % taeen`ud$ ja$ sj taben`ud$ tjj%Fms%us djvms tam iaodkrme scbdd>Am wodd em vmr dmt tamc `bdd$a m ~ # wodd `jddjw Aoc%taben`ud `j r b Iarostobe dbek$

  F> kje(t prby tj wjjk jr stjem>ut tj b dovoeh Hjk waj(s nejwedjvm Aos iaodkrme kmbr% taben`ud `j r sj cbey taoehs$ek prbosm cy Ybvojr `jr tamc bdd>ek O sabdd bdwbys ammk Aos ibdd$k kj bs Fmsus goks%#F % C o < %

  \WB_MW BE K (O6ABENYHOPOEH%j prby wotajut imbsoeh bek oe

  tj hovm tabens$ gmdjeh tjjtamr bs idjsmdy bs tam grmbta be kYJdck j` tam vjoim> wabt os cjrm$jem os prjcjtmk gy ta m jtamr% [amrmgm cuia prbymr oe jrkmr tj rmbddytabens oe bd d taoehs> bek bhboe$taben`udemss j` ot smd` dmbks tjprbymr% [aus$ oe ta m ijcpbsssmvme wjrks$ b dmssje os grjuhat gmus $ waoia tam `brtamst bkvbeimktj stuky mvmry kby%Hjk(s kmbdoehs wota us cust oeoes cjrm kmmpdy oe ta m siajjd j`be k tam jedy boc j` rmkmcpoe Iarost os jedy rmbiamk wame oeaoeh tabens bek prbosm brm rmetj Hjk gy us % [aos tabenshovoe mvmrytaoeh os ta m oe`bddogdm tjuiaj` b `bota waoia$ uekmr bd d iorims$ rmsts bssurmk j` tam oe`oeotmj` Hjk%#F % F% Pbe Jjstmrzmm%HOPOEH [AB[ XAOIA IJY[Y%

  b cossojebry cmmtoeh oe Groha$ b pjjr wokjw j` ta m pbrm e t m k amrsmd` gm`jrm tam pbstjrhbvm aoc b sjvmrmohe %Am nemwpjjr wjcbe(s hrmbt pjvmrty$ be ktj biimpt tam ijoe$bt ta m sbcm tocm tabt ot wbscuia `jr amr tj hovm% [am wokjwsmmcmk hrmbtdy bhotbtmk$ bek wotaorrmsostogdm mdjqumeim j` be jvmrambrt$ sam gmhhmk aoc tj biimpt'Ja$ sor $' bkkmk sam$ ' O abvm j`tmej` ijppmr tj ta m Djrk% [w j

  Ebzbrmem Cmssmehmrtam hrbek kmsorm j` cy do`m tj hovm Aocb pomim j` hjdk gm`jrm O kom% @jr b djehtocm O abvm gmme puttoeh gy bd d tabt Owbs bgdm tj cbnm taos suc % [bnm ot $ Oprby yju$ `jr tam cossojebry ibusm%(([am coeostmr kok ejt rm`usm `brtamr%Am bkkmk tj ta m ijddmitoje taos prmiojusj``mroe h j` b djvoeh a mb rt % # Oe CossojeOFbeks%[AM IAWOY[OBE(Y ]ER]MEIABGDMKMYOWM%

  Am waj abs rmbd hrbim kmsorms cjrmhrbim% [am cbe waj kmsorms ej cjrmcby wmdd kostr%ust wabt am abs> wamewm ambr pmjpdm sb y ta my kmsorm ej cjrmrmdohoje $ jr ( (hjt o t bd d wame tamy wmrmijevmrtmk$' wm sycpbtaozm wota tamc%Xm nejw tamrm cust (gm b smrojus km`mmt oe wabt tamy abvm %bek kj ejtgdbcm %tamc `j r ejt wbetoeh cjrm%[am hrmbt bek hjjk cme %j` tam Gogdmwmrm mvmr je tg m strmtia `jr bdd tamyijudk hm t gmibusm tamy mefjymk sj cuiawabt tamy ab k% Cjsms b`tmr abvoeh abk be oetmrvomwwota F majvba$' sbok$ ' O gmsmmia tammsajw cm tay hdjry%' Kbvok sbok$ 'C ysjud taorstmta b`tmr ta m Djrk%' \budsbok$ ( (@jrhmttoeh tam taoehs waoia brmgmaoek bebrmbiaoeh tj tajsm w ~ o i abrm gm`jrm$ O prmss tjwbrks tam cbrn% ( (Fjae$ b`tmr abvoeh smme bd d ta m hdjromsj` ta m Bpjibdypsm$ ojehmk `jr gmttmrbiquboetbeim wota Fmsus be k iromk$'Mvme sj Djrk Fmsus$ ijcm%' Xmsycpbtaozm wota tajsm waj wbet ejcjrm bek mxajrt tamc tj hm t b gmttmrnoek j` rmdohoje#tj hmt b tbstm j` rmbdsbdvbtoje tame wodd tamy `mmd donmXmsdmy6(Oesbtobtm tj taos %sproeh O `dy$O kroen bek ymt bc6 mvmr kry%'

  B sjud wota taos taorst oe aoc wodd

  `Ejvmcgmr 7= $ 2% emvmr jgfmit motamr t j ta m tmrcpmromeim j` ( ( tam smijek gdmssoetamrm wmrm b % ajusbek kmhrmms j`am wjudk tbnm tamc bdd%[am wokmsprmbk o22ko``moieim t%p%mss os je tam pt}%rt %j` pmjpdm wtjj kmbk tj abvm bey sporotubd bp#Xotemss %%B Iajoim Gjjn `j r IAWOY[CB\\DMY J@ HJD% % %JrJ Xjrks @otdy Ypjnme%Grom` YporoF%tbd Ambrt Cmssbhms tj ta m

  G_ WMP% W% \OMWIM%O[amy wodd Ijevoit$ Oesporm bek

  %7;< pbhms$ oe Amdojtrjpm ijvmr% Xtrbot j` tam Butajr$ bek oetrjkuiKr % Grmsmm%\roim 7= ImetG gy cbod > oe djts j`Bkkrmss Butajr$89< Yb e \mkrj Yt Djs Behmdms#############[WBI[Y Gr Wmv% W% \om

  [A M AJD_ HAJY[ GB\[OYC>S6cbry \urpjsm %XA _ XM YAJ]DK GM AJD_% Xtam #Fusto`omk%IAODKWME J@ [AM JD K CBE% Y[amc ]p%\roim 7 +2%