Top Banner
Nationella IT-strategin i korthet
18

Nationella it strategin i korthet

Jan 21, 2018

Download

Education

Malin Frykman
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Nationella it strategin i korthet

Nationella IT-strategin i korthet

Page 2: Nationella it strategin i korthet

Om presentationen

• Denna presentation är gjort av Malin Frykman, författare till boken Skolledare i en digitaliserad värld.

• Presentationen är en del av det stödmaterial som hör till boken och som finns på bokens webbplats: http://www.skolledareiendigitalvarld.se/

Page 3: Nationella it strategin i korthet

Nationella IT-strategin börjar enligt förslaget gälla 2017och ska vara i mål 2022

• 20171001: Fortfarande inget beslut taget om hela strategins innehåll utan frågan bereds nu på Regeringskansliet

• Flera av de olika delarna är dock beslutade och gäller:

• Reviderade styrdokument grundskolan och gymnasiet där skolans ansvar för elevernas digitala kompetens stärks kraftigt. Gäller från 20180701.

• Digitala nationella prov från 28/6 2018. Hur det går till redovisas av Skolverket 15 februari 2018.

Page 4: Nationella it strategin i korthet

Viktiga utgångspunkter från Skollag 2010:800 som genomsyrar den nationella IT-strategin

Skolanskompensatoriska

uppdrag

Rätten till kostnadsfri och

likvärdig utbildning

Barn och ungas rätt till likvärdig

utbildning

Page 5: Nationella it strategin i korthet

Digital kompetens

Digital trygghet

Digital innovation

Digital ledning

Digital infrastruktur

Ett hållbart digitaliserat

Sverige

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Page 6: Nationella it strategin i korthet

Nationella IT-strategin för svenska skolväsendet-Alla elever utvecklar en adekvat digital kompetens.

-Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Stärkt digital kompetens i

styrdokumenten från 20180701

Adekvat digital kompetens hos

all personal

Likvärdig tillgång till infrastruktur

Undervisning och

administration tar tillvara på

digitaliseringens möjligheter

Forskning

Nationella IT-strategins vision ska vara uppnådd 2022

Page 7: Nationella it strategin i korthet

Stärkt digital kompetens i styrdokumenten från 20180701

Förtydligande och förstärkta skrivningar i kapitel 1 & 2

Dela-kultur och kollegialt lärande skrivs in under “Rektors ansvar (2.8)”

Skolbibliotekens roll i elevernas digitala kompetens skrivs in under “Rektors ansvar (2.8)”

Förtydligade skrivningar om digitaliseringens roll in under “Skolans uppdrag (1)”

Skrivningar om digitaliseringens roll in under “Normer och värden (2.1)”

Förtydligade skrivningar om digitaliseringens roll in under “Kunskaper (2.2) “

Källa: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3253

Page 8: Nationella it strategin i korthet

Digital kompetens enligt ”Skolans uppdrag”

Digital kompetens enlig Lgr 11 & Gy 11 2017“ Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur

digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. “

Källa;https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 s. 9

Page 9: Nationella it strategin i korthet

Matematik:Syftesskrivningarna och det centrala innehållet får förtydliganden om digital kompetens och användandet av digitala verktyg.

Programmering skrivs in i ämnet.

Idrott och hälsa:Det centrala innehållet

får förtydliganden om digital kompetens och användandet av digitala verktyg.

Alla tre NO-ämnena:

Syftet och det centrala innehållet får förtydliganden om digital kompetens och användandet av digitala verktyg.

Religion, historia och geografi: Det

centrala innehållet får förtydliganden om digital kompetens och användandet av digitala verktyg.

Samhällskunskap:Syftet och det centrala innehållet får förtydliganden om digital kompetens och användandet av digitala verktyg.

Slöjd:Det centrala innehållet får förtydliganden om digital kompetens och användandet av digitala verktyg.

Teknik: Det centrala innehållet får förtydliganden om digital kompetens och användandet av digitala verktyg.

Programmering skrivs in i ämnet.

Svenska/SVA: Syftet och det centrala innehållet får förtydliganden om digital kompetens och användandet av digitala verktyg.

Tretton kursplaner får nya skrivningar

Källa: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3253

Page 10: Nationella it strategin i korthet

Historia

Matematik

Naturkunskap

Svenska

SVAReligionskunskap

Samhällskunskap

Ändringar i examensmålen för alla nationella program och följande ämnesplaner

Page 11: Nationella it strategin i korthet

Skolår 1-3, steg 1

Utveckla förståelse för hur programmering kan användas genom analog programmering

Skolår 4-6, steg 2

Utveckla förståelse genom att själva skapa i visuella programmeringsmiljöer

(blockprogrammering)

Skolår 7-9, steg 3

Fördjupa och bredda sin förståelse för programmering och hur det kan användas. Textbaserad programmering och visuella programmeringsmiljöer

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. (Lgr 11, s. 57)

Symbolers användning vid stegvisa instruktioner

(Lgr 11, s. 57)

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering

(Lgr 11, s. 59)

Programmering i visuella programmerings-miljöer

(Lgr 11, s. 59)

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering

Programmering i olika programmerings-miljöer

(Lgr 11, s. 60)

Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning

(Lgr 11, s. 61)

Progressionen i programmering matematik, grundskolan

Page 12: Nationella it strategin i korthet

Adekvat digital kompetens hos all personal

• Ett begrepp som inte är statiskt. Vår digitala kompetens och elevernas digitala kompetens behöver utvecklas i takt med samhällets digitala utveckling.

• Förskolechefer och rektorer ska ha god förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.

• Definitionsramar finns i de fyra aspekterna av digital kompetens

Adekvat digital kompetens hos all personal

Page 13: Nationella it strategin i korthet

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Källa: Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå & gymnasienivå . Skolverkets kommentarmaterial om de nya skrivningarna i läroplanerna: s 10-12. (grundskolan) & s. 9-11 (gymnasiet)

Fyra aspekter av digital kompetens

Återkommer systematiskt i styrdokumenten

Allas ansvar!

Likvärdig utbildning

Page 14: Nationella it strategin i korthet

För skolpersonal innebär det enligt strategin..

”Det handlar både om att ha forskningsbaserade kunskaper om betydelsen av IT för olika ämnen och ämnesområden och om att kunna integrera sin digitala kompetens med ämnesspecifika och pedagogiska kunskaper. Lärare ska kunna förstå, använda, möta, samspela med och utveckla barn och elevers kunskaper och förmågor – och vara förberedda för att organisera undervisning som är relevant och produktiv för dagens och morgondagens barn och elever.”

( Källa:Nationella IT-strategin, s. 40)

Page 15: Nationella it strategin i korthet

Kompetens att utveckla

undervisningen med digitala

verktyg.

Kompetens att skapa trygga

klassrumsklimat i en tekniktät

miljö.

Kompetens att hantera

planering och administration med hjälp av

digitala verktyg.

Kompetens att följa och analysera

elevers lärande med hjälp av

digitala verktyg.

Fyra kompetensområden som pedagoger behöver ha enligt nationella IT-strategin

Källa, nationella IT-strategin s. 22

Page 16: Nationella it strategin i korthet

Med likvärdig tillgång till infrastruktur menas…

• Ett digitalt verktyg per skolpersonal inom 2 år.

• Ett digitalt verktyg per elev i år 1-9 inom 3 år.

• Barn i fsk och elever i förskoleklass har tillgång till digitala verktyg motsvarande minst ett verktyg på fem barn/elever inom fyra år.

• Infrastrukturen (god nättillgång m.m.) ska vara på plats senast 2020.

• All personal och alla elever ska ha tillgång till teknisk och pedagogisk support.

Likvärdig tillgång till infrastruktur

Page 17: Nationella it strategin i korthet

Undervisning och administration tar tillvara på digitaliseringens möjligheter

• Ändamålsenliga digitala läromedel som effektivt utnyttjar teknikens möjligheter och därutöver används andra digitala lärresurser i stor omfattning.

• Omfattande delande av resurser som enkelt hittas.

• Digitala nationella prov införs successivt under den tidsperiod som strategin omfattar.

• Arbetssituationen för personal som arbetar med barn och elever i skolväsendet karaktäriseras av att digitaliseringen underlättar planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisning och annat arbete med barn och elever. Mer administrativa uppgifter och rapportering effektiviseras.

Undervisning och administration tar tillvara på digitaliseringens

möjligheter

Page 18: Nationella it strategin i korthet

Att reflektera kring tillsammans i personalgruppen

•Vilka möjligheter kan vi se att hela nationella IT-strategin och dess fem huvudområden kan ge oss och våra elever? Hur vårdar och utvecklar vi dem?

•Vilka utmaningar kan vi se att införandet av nationella IT-strategin och dess fem huvudområden kan innebära för oss och för våra elever? Hur möter vi dem?

•Vilka förutsättningar behöver vi skapa i vår organisation för att förverkliga nationella IT-strategin?

•Vad är det första vi som personalgrupp behöver göra för att lyckas med implementeringen av nationella IT-strategin?