Top Banner

Click here to load reader

nacionalna kultura1

Jan 09, 2017

ReportDownload

Documents

leminh

 • MULTIKULTURNI ASPEKTI ORGANIZACIONOG PONAANJA

 • LITERATURAHofstede G., (2001) Cultures Consequences, Thousand Ouks, CA: Sage Publications Warner M., Joynt P. Eds. (2002), Managing Across Cultures, LOndon: Thompson. Stone D., Stone-Romero E. Eds(2008), The Influence of Culture on HUman Resource Management Processes and Practices, New York: Taylor&Francis.Janiijevi N. (2002), Uticaj nacionalne kulture na menadment u Srbiji, Ekonomika preduzeca, mart -april, MOji D. (2004), The Influence of National Culture on Organizational Subcultures and Leadership Styles in Serbian Enterprises: an Empirical Analysis, Sociologija, vol XLV, no 4.

 • PLAN RADA Pojam i dimenzije nacionalne kultureUticaj nacionalne kulture na organizacionu strukturuUticaj nacionlane kulture na organizacionu kulturu Uticaj nacionalne kulture na stil vostva Uticaj nacionlane kulture na motivaciju i nagraivanje Uticaj nacionalne kulture na upravljanje promenamaBudunost nacionlanih kultura: kulturna konvergencija ili divergencija Privatizacija, tranzicija i promene nacionalne kulture: sluaj Srbije Kulturna ogranienost teorije menadmenta

 • Pojam i dimenzije nacionalne kulture

 • POJAM NACIONALNE KULTUREPod nacionalnom kulturom podrazumevamo skup pretpostavki, verovanja i vrednosti koje dele pripadnici jedne nacionalne zajednice i koji bitno odreuju njihovo razumevanje sveta kao i ponaanje u njemu

  Nacionalna kultura predstavlja mentalno programiranje: obrazac miljenja, oseanja i delovanja koje svaka osoba stekne u detinjstvu i zatim primenjuje kroz itav ivot Hofstede, 2001.

 • DIMENZIJE NACIONALNE KULTUREKluckhohn i Strodtbeck:

  Postoji ogranien broj zajednikih ljudskih problema za koje svi ljudi u svakom vremenu moraju pronai odreena reenja.Postoji ogranien broj moguih alternativa za reavanje ovih problema.Sve alternative su prisutne u svim drutvima sve vreme ali se nekima od njih daje prednost u odnosu na druge.Svako drutvo ima dominantan profil ili vrednosne orijentacije ali, dodatno, ima i brojne varijacije ili alternativne profile.U dominantnom profilu ali i varijacijama postoji hijerarhija izbora alternativa.U drutvima koja prolaze kroz proces promena hijerarhija izbora alternativa nee biti jasno definisanaDimenzije nacionalnih kultura su zapravo pitanja koja se postavljaju pred ljudsku zajednicu a odgovori koje svaka zajednica daje na ta pitanja odreuju karakter ili sadraj njene nacionalne kulture

 • KLUCKHOHN I STRODTBECK- OVE DIMENZIJE NACIONALNE KULTUREShvatanje ljudske prirode (da li je ovek po prirodi dobar, lo ili ambivalentan).Odnos oveka prema prirodi (nadreenost oveka nad prirodom, podreenost oveka prirodi ili harmonija oveka sa prirodom).Priroda ljudske aktivnosti (initi, kontrolisati ili biti).Odnos prema drugim ljudima (individualizam, kolektivizam).Vremenska orijentacija (prolost, sadanjost ili budunost).Shvatanje prostora (privatni, javni i kombinovani).

 • DIMENZIJE NACIONALNIH KULTURA - HOFSTEDEDistanca moiIzbegavanje neizvesnostiIndividualizam-kolektivizam"Muke" - "enske" vrednostiDugorona kratkorona perspektiva

 • Niska distanca moiVisoka distanca moiNejednakosti u drutvu treba da budu minimiziraneNejednakost treba da postoji da bi svako znao svoje mesto u svetuSvi ljudi treba da budu medjuzavisniSamo mali broj ljudi treba da budu nezavisni, svi ostali treba da budu zavisni od njihPodredjeni smatraju nadredjene "ljudima kao to sam i ja"Podredjeni smatraju nadredjene drugaijom vrstom ljudiNadredjeni su dostupni.Nadredjeni su nedostupni i nedodirljiviUpotreba moi treba da bude legitimna i podlee proceni da li je izvrena u cilju dobra ili zlaMo je bazina injenica u drutvu, njena legitimnost ne podlee proceni da li je upotrebljena u cilju dobra ili zlaSvi treba da imaju jednaka pravaOni koji imaju mo treba da imaju privilegijeOni koji imaju mo treba da izgledaju to manje moniOni koji imaju mo treba da izgledaju to monijiNain da se menja drutvo je redistribucija moiNain da se menja drutvo je detronizacija (zbacivanje) onih koji imaju moLjudi na razliitim nivoima moi se ne oseaju ugroenim i vie veruju jedni drugimaLjudi se tretiraju kao potenzijalna opasnost po vlastitu mo i ne moe im se verovati

 • Nisko izbegavanje neizvesnostiVisoko izbegavanje neizvesnostiNezivesnost u svakodnevnom ivotu se prihvata i svaki dan se uzima kako dolazi Neizvesnost u svakodnevnom ivotu se treira kao opasnost koja mora biti odstranjenaManje pokazivanje emocija se preferiraPreferira se vee pokazivanje emocijaKonflikt i konkurencija se mogu zadrati u okvirima fer pleja i biti konstrukturivniKonflikt i konkurencija mogu da oslobode agresiju i treba da budu eliminisaniVee je prihvatenje neslaganjaJaka potreba za slaganjem i konsenzusomVea tolerancija za devijantno ponaanjeDevijantne osobe ili ideje se smatraju opasnimNizak stepen nacionalizma Vrlo izraen nacionalizamPozitivni staovovi prema maldim ljudimaMladi su sumnjiviRelativizam, empiricizamPotraga za apsolutnom, krajnjom istinomTreba da postoji to manje propisa i regulaTreba da postoji to vie propisa i regula

 • Individualizam KolektivizamPretpostavlja se da je svako odgovoran samo za sebe i za svoju uu porodicuPretpostavlja se da je za sudbinu pojednca odgovoran kolektivitet iji je on lan: porodica, organizacija, drutvo.Dominira "ja" logikaDominira "mi"logikaNaglasak na individualnoj inicijativi, ideal je liderstvoNaglasak je na pripadnosti organizaciji, ideal je lanstvoPrivatni ivot pojedinca je van uticaja organizacijePrivatni ivot pojedinca je pod uticajem organizacije kojoj pripadaVerovanje u individualne odlukeVerovanje u grupne odlukeEmocionalna nezavisnost pojednica od organizacijeEmocionalna zavisnost pojedinca od organizacijePripadnost organizaicji je pitanje rauna (kalkulacije)Pripadnost organizaciji je stvar emocija i moralaIdentitet pojedinca je baziran na njegovim linim osobinamaIdentitet pojedinca je baziran na njegovoj pripadnosti kolketivitetu

 • enska kulturaMuka kulturaKvalitet ivota je vaanRezultat se samo raunaLjudi i okruenje su vaniNovac i stvari su vaniIdeal je medjuzavisnost ljudiIdeal je nezavisnost od ljudi Saosea se i simpatie sa nesrenimaPotuju se samo uspeniVrednost oveka se ocenjuje na osnovu socijalnih veza i statusa u drutvuVrednost oveka se ocenuje prema materijalnim dobrima koje je stekaoUloge polova su fluidneUloge polova su jasno razgranieneMalo i sporo je lepoBrzo i veliko je lepoMukarac ne mora biti samo agresivan, moe imati i zatitnu uloguMukarac treba da bude agresivan, ena treba da ima zatitnu ulogu

 • DIMENZIJE NACIONALNIH KULTURA

  *isr*aut*fin*ger*nor*swi*den*nzl*usa*gbr*can*aul*spa*ita*fra*bel*pak*col*ven*per*sin*por*yug*mex*gre*tur*bra*jap*indDistanca mociVisokaNiskaIndividualizamKolektivizam

 • DIMENZIJE NACIONALNIH KULTURA

  *den*swe*ire*gbr*nzl*usa*can*aul*fin*swi*ger*aut*isr*sin*hok*ind*phi*ita*arg*bra*ven*col*tur*per*spa*yug*bel*greIzbegavanjenezivesnostiNiskoVisokoDistanca mociNiskaVisoka

 • DIMENZIJE NACIONALNIH KULTURA

  *den*swe*nor*fin*gbr*ire*ind*usa*phi*nzl*swi*ger*aut*chl*yug*por*bra*isr*fra*spa*tur*ita*col*mex*arg*bel*jap*greIzbegavanjeneizvesnostiNiskoVisokoZenske" vrednosti "Muke" vrednosti

 • DIMENZIJE NACIONALNIH KULTURA* SLO102030405060708090100102030405060708090100* CRO* SERMala distanca moi Nisko izbegavanje neizvesnosti Velika distanca moiNisko izbegavanje neizvesnostiMala distanca moi Visoko izbegavanje neizvesnosti * FRA* TURCHL ** MEX* VEN* RUS* BRA* PAN* GRE* POR* BEL* SPA* COL* SIN* HOK* MAL* PHI* IDO* DEN* SWE* GBR* IRE* USA* CAN* NOR* AUL* NZL* SWI* FIN* GER* ISR* HUN* IRA* PAK* ARA* ECU* JPNVelika distanca moi Visoko izbegavanje neizvesnosti

 • DIMENZIJE NACIONALNIH KULTURA* SLO102030405060708090100102030405060708090100* CRO* SERIndividualizam enske vrednosti Kolektivizamenske vrednostiIndividualizam Muke vrednosti Kolektivizam Muke vrednosti * RUS* CHI* POR* BRA* IRA* WAR* PER* EAF* IDO* JPN* MEX* VEN* ARG* AUT* SWI* GER* BEL* FRA* NZL* USA* AUL* GBR* FIN* DEN* NOR* SWE* GRE* ARA* ECU

 • DIMENZIJE SRPSKE NACIONALNE KULTURE

  DIMENZIJA NACIONALNE KULTUREINDEXRANG1-52Distanca moi76 (11-104)12Izbegavanje neizvesnosti88 (8-112)8Individualizam27 (6-91)33-35Muke vrednosti21 (5-95)48-49

 • INDEKSI NACIONALNIH KULTURA SRBIJE, SLOVENIJE I HRVATSKE SLO CRO SERSLO CRO SERSLO CRO SERSLO CRO SERDISTANCA MOIIZBEGAVANJE NEIZVESNOSTI INDIVIDUALIZAMMUKE VREDNOSTI 717386FRA 6868DEN 18888092GRE 112DEN 23273325PORGBR 89194043DEN14ITA 70

 • YUAnglosaksonske kulture GBR,USAGermanske kulture GER, AUTSkandinavske kulture SWE, NORLatinoevropske kultureFRA, ITALatinoamerike kultureMEX, VENDistanca moi PDI7637.522.5315981Izbegavanje neizvesnosti UAI8840.567.539.580.579Individualizam IND2790617073.521Muke vrednosti MAS216472.56.556.571

 • KULTURNI KLASTERI - HOFSTEDEKoreja (Juna), Peru, Salvador, ile, Portugal i Urugvaj(Biva) Jugoslavija, Turska, zemlje arapskog govornog podruja i Grka, zatim Argentina, panija i BrazilEkvador, Venecuela, Kolumbija i Meksiko.Pakistan i Iran, Indonezija, Tajland i Tajvan, Istona i Zapadna AfrikaGvatemala, Panama i Kostarika.Malezija, Filipini, Indija, Hong Kong, Singapur i Jamajka (sve bive britanske ili amerike kolonije).Danska, vedska, Holandija, Norveka i Finska.Australija, SAD, Kanada, Velika Britanija, Irska i Novi Zeland.Nemaka, vajcarska, Juna Afrika, Italija Austrija i IzraelBelgija i FrancuskaJapan.

 • KULTURNI KLASTERI GLOBE Anglo klaster (Engleska, Australija, Juna afrika poduzorak belog stanovnitva, Kanada, Novi Zeland, Irska i SAD).

  Latinska Evropa (Izrael, Italija, Portugal, panija, Francuska, vajcarska francusko govorno podruje).

  Nordijska Evropa (Finska, vedska, Danska).

  Germanska Evropa (Austrija, vajcarska, Holandija, Nemaka biva Istona, nemaka biva Zapadna).

  Isto

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.