Top Banner
MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz duben - květen 2003 číslo 17 Šestipatrový komerční ob- jekt, který bude plně vyhovo- vat regulačnímu plánu města, chce na pozemku tzv. bloku 007 mezi budovou České spoři- telny a Interhotelem Bohemia na Mírovém náměstí postavit Jan Březina z Prahy 8. Město mu tento pozemek prodá za ce- nu 2000 korun/m 2 . Objekt je navržen jako samo- statně stojící dům na čtverco- vém půdorysu o rozměrech 14,5 x 14,5 metru. V prvním a druhém podlaží by měly být prodejní plochy a na úrovni druhého a pátého podlaží plo- chy ke komerčnímu využití (administrativa, služby). Po- slední podlaží je věnováno bydlení s využitím střešní tera- sy. Dům má být podsklepen. J. Březina se zavázal depono- vat na účet města i částku rov- nající se 50 % kupní ceny jako tzv. „smluvní pokutu” pro pří- pad, že by stavbu nedokončil v termínu do dvanácti měsíců od vydání stavebního povolení. Zastupitelstvo města odsou- hlasilo také prodej pozemku nynějšího parkoviště u budovy MmÚ za cenu 1000 Kč/m 2 Ing. arch. Z. Havlíkovi a Ing. A. Gra- fovi. Ti zde chtějí postavit ob- chodně administrativní objekt městského typu. Co se týče podmínek prode- je, investoři musí dodržet stá- vající regulační plán. Doba vý- stavby nesmí přesáhnout 18 měsíců od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení pod sankcí 200 tis. korun. Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi oběma stranami nabude účinnosti po nabytí právní moci stavebního povo- lení. Vlastní kupní smlouva bu- de uzavřena po dokončení vý- stavby 2. nadzemního podlaží. Do doby zahájení stavby bude plocha nadále sloužit jako městské parkoviště. První a druhé nadzemní podlaží objek- tu musí sloužit občanům pro obchod a služby. Objekt s nadstandardními byty a občanskou vybaveností hodlá v lokalitě Růžový palou- ček postavit Atelier 107, s.r.o. I této firmě město stavbu umož- ní prodejem příslušného po- zemku. Nové informační středisko otevřela 1. dub- na na místě jedné ze svých bývalých základen v ulici Hradiště ústecká městská policie. Její zřízení inicioval primátor Mgr. Petr Gandalo- vič. Infostředisko slouží jak domácím a zahra- ničním turistům, tak místním lidem. K dispo- zici jsou vždy tři pracovníci z oddělení pre- vence kriminality a dopravní výchovy. Zřízení informačního střediska si nevyžá- dalo žádné náklady. Strážníci si sami vymalo- vali a zrenovovali starý magistrátní nábytek. Co se v infostředisku dozvíte: * jak ohlásit trestný čin * jak zabezpečit svůj majetek (dům, byt, auto, chatu, jízdní kolo) * jak jednat po napadení pachatelem a jak snížit riziko napadení * jak naučit dítě reagovat v nebezpečných situacích * problematiku alkoholismu, drog, sexuálního zneužívání a šikany * informace o sociální problematice * informace veřejnoprávní (doklady, právní úpravy) * jak se orientovat ve městě * informace o dění ve sportu a kultuře * informace o turistických trasách Dostavba Mírového náměstí - blok 007 - perspektivní pohled z Hrnčířské ulice. Ing. arch. Luboš Ko- tiš, Ing. arch. Lenka Kotišová V centru vyrostou nové domy Stavût se bude u spofiitelny i na parkovi‰ti MmÚ Policie otevfi Policie otevfi ela nové infostfi ela nové infostfi edisko edisko Informační středisko slavnostně otevřel primá- tor města Mgr. Petr Gandalovič.
15

MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

Oct 17, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

MùSTSKÉ NOVINYInformační list pro občany města Ústí nad Labem

Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz

duben - květen

2003

číslo 17

Šestipatrový komerční ob-jekt, který bude plně vyhovo-vat regulačnímu plánu města,chce na pozemku tzv. bloku007 mezi budovou České spoři-telny a Interhotelem Bohemiana Mírovém náměstí postavitJan Březina z Prahy 8. Městomu tento pozemek prodá za ce-nu 2000 korun/m2.

Objekt je navržen jako samo-statně stojící dům na čtverco-vém půdorysu o rozměrech14,5 x 14,5 metru. V prvním adruhém podlaží by měly býtprodejní plochy a na úrovnidruhého a pátého podlaží plo-chy ke komerčnímu využití(administrativa, služby). Po-slední podlaží je věnovánobydlení s využitím střešní tera-sy. Dům má být podsklepen.

J. Březina se zavázal depono-vat na účet města i částku rov-nající se 50 % kupní ceny jakotzv. „smluvní pokutu” pro pří-pad, že by stavbu nedokončil vtermínu do dvanácti měsíců odvydání stavebního povolení.

Zastupitelstvo města odsou-hlasilo také prodej pozemkunynějšího parkoviště u budovyMmÚ za cenu 1000 Kč/m2 Ing.arch. Z. Havlíkovi a Ing. A. Gra-fovi. Ti zde chtějí postavit ob-chodně administrativní objektměstského typu.

Co se týče podmínek prode-je, investoři musí dodržet stá-vající regulační plán. Doba vý-stavby nesmí přesáhnout 18měsíců od nabytí právní mocivydaného stavebního povolenípod sankcí 200 tis. korun.Smlouva o budoucí kupnísmlouvě mezi oběma stranaminabude účinnosti po nabytíprávní moci stavebního povo-lení. Vlastní kupní smlouva bu-de uzavřena po dokončení vý-stavby 2. nadzemního podlaží.Do doby zahájení stavby budeplocha nadále sloužit jakoměstské parkoviště. První adruhé nadzemní podlaží objek-tu musí sloužit občanům proobchod a služby.

Objekt s nadstandardnímibyty a občanskou vybavenostíhodlá v lokalitě Růžový palou-ček postavit Atelier 107, s.r.o. Itéto firmě město stavbu umož-ní prodejem příslušného po-zemku.

Nové informační středisko otevřela 1. dub-na na místě jedné ze svých bývalých základenv ulici Hradiště ústecká městská policie. Jejízřízení inicioval primátor Mgr. Petr Gandalo-vič.

Infostředisko slouží jak domácím a zahra-ničním turistům, tak místním lidem. K dispo-zici jsou vždy tři pracovníci z oddělení pre-vence kriminality a dopravní výchovy.

Zřízení informačního střediska si nevyžá-dalo žádné náklady. Strážníci si sami vymalo-vali a zrenovovali starý magistrátní nábytek.

CCoo ssee vv iinnffoossttřřeeddiisskkuu ddoozzvvííttee::

* jak ohlásit trestný čin* jak zabezpečit svůj majetek (dům, byt,

auto, chatu, jízdní kolo)* jak jednat po napadení pachatelem

a jak snížit riziko napadení* jak naučit dítě reagovat v nebezpečných

situacích* problematiku alkoholismu, drog,

sexuálního zneužívání a šikany* informace o sociální problematice * informace veřejnoprávní (doklady,

právní úpravy)* jak se orientovat ve městě* informace o dění ve sportu a kultuře* informace o turistických trasách

Dostavba Mírového náměstí - blok 007 - perspektivní pohled z Hrnčířské ulice. Ing. arch. Luboš Ko-tiš, Ing. arch. Lenka Kotišová

V centru vyrostou nové domyStavût se bude u spofiitelny i na parkovi‰ti MmÚ

Policie otevfiPolicie otevfiela nové infostfiela nové infostfiediskoedisko

Informační středisko slavnostně otevřel primá-tor města Mgr. Petr Gandalovič.

Page 2: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 2 -

Poplatky ze vstupného zrušeny!Majitelé restaurací, klubů i organizátoři kulturních, sportovních

a společenských akcí v Ústí nad Labem se mohou radovat. Zastu-pitelé totiž schválili novou obecně závaznou vyhlášku, která jimušetří mnoho peněz.

Vyhláška totiž snižuje sazby z plochy k umístění stánků, kios-ků, apod. ze současných 30 na 10 korun. Poplatek z plochy propředzahrádky bude činil jen 5 Kč/metr2/den. Vyhláška rovněž ru-ší poplatek ze vstupného na kulturní a sportovní akce.

„Řekli jsme si, že centrum města už nesmí sloužit pouze jakotranzit obyvatel z jedné autobusové zastávky do druhé. Věřím, ževyhláška bude motivovat restauratéry k vybudování venkovníchsezení, které oživí celkovou atmosféru města. Zrušení poplatku zevstupného přispěje zase k lepší úrovni služeb i zkvalitnění kultur-ní a sportovní nabídky”, říká náměstek primátora Mgr. Tomáš Je-línek.

„Den před jednáním zastupitelstva jsem absolvoval veřejnou de-batu s představiteli ústecké kultury a ti tento krok velice ocenili”,dodává primátor Mgr. Petr Gandalovič.

Sportovci dostanoudesítky miliónÛ

Město bude mít kapitálovou většinu v HC SlovanDivácky a mediálně atraktivní sporty v Ústí nad Labem dosta-

nou letos od města finanční částky, které historie nepamatuje. Té-měř 22 miliónů korun bude rozděleno takto:

HHCC SSlloovvaann ((hhookkeejj)) 1122,,9977 mmiill.. kkoorruunn(z toho HC Slovan, a. s. 10,97 mil. a HC Slovan, o. s. 2 mil.)PPrroommiinnuuttíí ppoohhlleeddáávvkkyy HHCC SSlloovvaann 22 mmiill.. kkoorruunnMMFFKK ÚÚssttíí nnaadd LLaabbeemm,, ss.. rr.. oo.. ((ffoottbbaall)) 22 mmiill.. kkoorruunnBBaasskkeettbbaalloovvýý kklluubb ÚÚssttíí nnaadd LLaabbeemm,, aa.. ss.. 44 mmiill.. kkoorruunnTTJJ SSppaarrttaakk ÚÚssttíí nnaadd LLaabbeemm,, oo.. ss.. ((vvoolleejjbbaall)) 11 mmiill.. kkoorruunn

března vyslovila souhlas schů-ze akcionářů společnosti. Městozíská dvoutřetinový podíl v klu-bu úpisem nových akcií v celko-vé výši 2,03 mil. korun. Předse-dou představenstva se staneradní Mgr. Jan Kubata, předse-dou dozorčí rady krajský vice-hejtman Ing. Pavel Tošovský.

„Kapitálový vstup města dohokeje považuji nejen za ga-ranci toho, že to s extraligou vÚstí nad Labem myslíme váž-ně, ale také za nezbytný kroksměrem ke kontrole využití pe-něz, které sem vkládáme”, říkáMgr. Kubata.

Dalších 300 tisíc korun půjdena účet Fotbalového klubuČeský lev Neštěmice.

„Na akce letošního sportov-ního kalendáře město uvolní 2milióny. Jedním miliónem ko-run ocení nadstandardní výko-ny seniorů za rok 2002 a stejnáčástka je určena úspěšným se-niorským kolektivům. Téměř3,5 miliónu půjde na volnoča-sové aktivity mládeže”, shrnu-je náměstek primátora Mgr.Tomáš Jelínek.

Zastupitelstvo rovněž schvá-lilo majetkový vstup města doHC Slovan, a. s., s čímž 13.

Vydává Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8,401 00 Ústí nad Labem. Neprodejný informační dvouměsíčníkpro veřejnost. Ev. číslo MK ČR E 10245. Náklad 43 000 ks. Tech-nická výroba: VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize SEVER. ŘídíRedakční rada ve složení: Mgr. Petr Gandalovič (předseda), Mgr.Tomáš Jelínek (místopředseda), Ing. Tomáš Ondřich, MilanKnotek, PhDr. Vladimír Kaiser, Petr Beran, Jan Křemen.

IInnzzeerrccee:: 447755 224411 446699..

Smlouvy se sportovními kluby podepsal 1. dubna náměstek pri-mátora Mgr. Tomáš Jelínek. Vlevo radní Mgr. Jan Kubata.

Vážení spoluobčané,

jsem rád, že vám mohu po-slat tento svůj jarní pozdrav,i když pravda je, že ve chvíli,kdy jej píšu, je za okny sníha teplota pod nulou. Snad tonebude dlouho trvat a jaro uždefinitivně převládne.

Chci se dnes vyjádřit přede-vším k otázce bezpečnostiv našem městě a k činnostiMěstské policie, za jejíž čin-nost jsem jako primátor odpo-vědný. Dostávám od občanůmnoho ohlasů na práci stráž-níků, hodně se toho takév poslední době psalo v tisku.Je mi jasné, že není možné,aby všechny ohlasy byly klad-né, těmi zápornými se všakzabývám zvlášť pozorně.

Bezpečnost občanů bylajedním z hlavních bodů naše-ho volebního programu, a takcítím jako povinnost v této vě-ci být důsledný a skutečně tr-vat na podstatně větší viditel-nosti strážníků v našich uli-cích. Jedině to je předpokla-dem, že se bude dařit z centraměsta vytlačovat nelegální ak-tivity, bránit krádežím aut čipřepadávání chodců. Logicképřitom je, že strážník, který vi-dí ve svém okolí porušovánízákona, musí zasáhnouti v případě, že se jedná o pou-hé přecházení mimo přechod.Chci zdůraznit, že vybíránípokut a postihování občanů zadrobné přestupky tohoto dru-hu skutečně nejsou jedinýmiúkoly Městské policie, avšakna druhé straně právě od tétokaždodenní drobné práce seodvíjí postupné zvyšování po-citu bezpečí a pořádku. Jsoupřípady, kdy právě při poulič-

Slovo primátoraních kontrolách byly zadrženycelostátně hledané osoby a užsamotná přítomnost strážníkůodradí kapsáře a prodejcedrog od drzého postávání nanáměstí a v ulicích. Je třebastále zdůrazňovat, že náměstía ulice patří nám slušným ob-čanům, a že my se z nich vy-tlačit nenecháme.

Další oblast, kterou budemenyní velmi pozorně sledovat,je provoz aut, předevšímrychlá a nebezpečná jízda poměstě. Počet zraněných a zabi-tých chodců by měl být provšechny z nás varováním, žetakhle to dál nemůže pokračo-vat. Nehodlám se smířit s tím,jak se jezdí po Masarykově uli-ci a po dalších ulicích v obyt-ných čtvrtích. Rychlá jízda autznamená nejen ohrožení živo-tů a zdraví lidí, ale vytváří po-cit nebezpečí a snižuje kvalituživota v našich ulicích. Komuse chce chodit okolo obchodůna ulici, když kolem něj pro-jíždějí auta osmdesátkou, jakto asi ovlivňuje cenu domů natéto ulici? Řešením není neu-stálé vytlačování provozu vo-zidel z centra, neboť to by ved-lo k jeho dalšímu vylidňování,ale v důsledném uplatňováníomezení rychlosti. Ve spolu-práci s Policií České republikybudeme proto provádět kon-troly radarem a na nejnebez-pečnějších místech umístímevarovné displeje s ukazatelirychlosti projíždějícího vozid-la. Vedle kontrol a pokut chcivšak zdůrazňovat i potřebuprosté ohleduplnosti jednohok druhému - řidiči k chodci,ale i naopak.

Jsem přesvědčen, že důrazna bezpečnost v našem městěnení jenom otázka občanů,kteří zde žijí, ale významněsouvisí s celkovým obrazemměsta navenek. Budeme-li mítpověst města, kde se pořádekdodržuje a kde míra kriminali-ty není vyšší než v zbytku Čes-ké republiky, určitě to přispějei k zájmu investorů i schop-ných odborníků sem přijít,podnikat a pracovat.

MMggrr.. PPeettrr GGaannddaalloovviičč

Page 3: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 3 -

ní událostí této kategorie jeMezinárodní jazz blues festi-val (350 tis. Kč) v Národnímdomě.

Co se týče grantů, z osmisubjektů obdrží nejvíce Ústec-ká kulturní platforma 98, kte-rá vydává Nové ústecké pře-hledy (250 tis. Kč). Na foto-grafickou publikaci s názvem„Školáci” přispěje město 70 ti-síci korunami a 50 tisíc půjdeČinohernímu studiu na pře-klad nových her moderníhodramatu.

Kulturní kalendář na rok2003 obsahuje 170 akcí. Nej-vyšší příspěvek z městské po-

kladny 300 tisíc Kč je navrženo. p. s. Lidé výtvarnému umě-ní - výtvarné umění lidem naceloroční výstavní program.Ústecký dětský sbor obdrží nasvou činnost 180 tisíc korun astejnou částku dostane KS Al-bis na zahraniční reprezentacineprofesionálních souborů.

„V kulturním kalendáři má-me ještě v rezervě 2,1 mil. ko-run, které rozdělíme v průběhuroku”, říká náměstek primáto-ra Mgr. Tomáš Jelínek.

Kulturní komise vyhlásí vprůběhu letošního roku 2. koložádostí o poskytnutí příspěvkůna kulturní akce.

V prioritních kulturních ak-

cích figurují Mezinárodní festi-

val sborového zpěvu (400 tis.

Kč), Virtuosi per musica di pi-

anoforte (150 tis. Kč), Tramp-

ská Porta 2003 (250 tis. Kč) a

Mezinárodní taneční festival

(350 tis. Kč). Všechny tyto ak-

ce organizuje KS Albis. Posled-

V kulturV kulturním kalendáfii je 170 akcíním kalendáfii je 170 akcíMěsto rozdělilo první milióny

do oblasti kultury. Peníze pů-jdou do tří základních oblastí:

PPrriioorriittnníí kkuullttuurrnníí aakkccee1,5 mil. korun

GGrraannttoovvéé pprroojjeekkttyy0,5 mil. korun

AAkkccee kkuullttuurrnnííhhoo kkaalleennddáářřee2,8 mil. korun

Mûsto odpustilo daÀ z nemovitostíním daně neměla v žádnémpřípadě přesáhnout 3 miliónykorun.

Celková škoda, kterou letnípovodeň v našem městě napá-chala, činí 1,87 miliardy korun.Nejvíce byly postižené nemo-vitosti podnikatelů a firem(788,3 mil.). Na domech fyzic-kých osob vznikla škoda 657, 1mil. korun. Ztráty na nemovi-tém majetku města byly vyčís-leny na 232 mil. Kč.

Majitelé staveb a jednotek ur-čených k bydlení či podnikání,které byly dotčené povodněmiv roce 2002, budou osvobozeniod daně z nemovitosti na 5 let.Rozhodlo o tom zastupitelstvoměsta schválením příslušnéobecně závazné vyhlášky.

Součástí vyhlášky jsou sou-pisy několika set nemovitostí,které zpracovaly městské ob-vody. Finanční ztráta pro měs-to Ústí nad Labem by odpuště-

stotu, že vstupují na skutečněpřipravený pozemek, který spl-ní jejich náročné požadavky”,říká primátor.

Příprava průmyslové zóny byměla být ukončena již v polovi-ně tohoto roku. Radnice zde le-tos proinvestuje 47 miliónů ko-run. Město jedná v současnédobě s řadou potenciálních in-vestorů, např. z USA, Francie čiJaponska. Jde o společnosti,které se převážně zabývají vý-robou automobilových kompo-nentů. Právě lehký průmysl byměl v budoucnosti v Předlicíchdominovat. Už dnes je zónapřipravena do té míry, že na pa-tě bloku 01 může investor oka-mžitě začít podnikat.

Společně s průmyslovou zó-nou v Předlicích získaly akre-ditaci zóny v Krnově (ČervenýDvůr), Kopřivnici, Kláštercinad Ohří (Průmyslový parkVerne), Liberci (jih), Chrudimi(západ), Ostravě (Hrabová aMošnov) a v Pardubicích.

Program „Akreditace průmy-slových zón” vyhlásilo minis-terstvo průmyslu a obchoduspolečně s Czechinvestem. Jdezejména o snahu podpořit kon-kurenceschopnost České re-publiky v soutěži o přímé za-hraniční investice.

Akreditaci v nejbližší dobězíská rovněž Ing. Luboš Pauerz odboru ekonomického roz-voje MmÚ, jenž se tak brzy sta-ne manažerem předlické prů-myslové zóny a který byl vrámci speciálního programuodborně vyškolen. V průběhučtyř workshopů se postupněseznámil se širším kontextemekonomického rozvoje, rolí a„logikou” přímých zahranič-

ních investic, analytickými čin-nostmi a strategickým plánová-ním, technickými a legislativ-ními aspekty přípravy investič-ních záležitostí, marketingema propagací i vyjednávacímiprocesy a následnou péčí o in-vestory. Součástí workshopůbyly rovněž návštěvy průmy-slových zón v ČR, výměna zku-šeností s jejich manažery, aletaké s „živými” investory.

PrPrÛmyslová zóna akreditovánaÛmyslová zóna akreditovánaPrůmyslová zóna v sever-

ních Předlicích se stala jednouz prvních devíti v České repub-lice, kterým vládní agenturaCzechinvest udělila akreditaci.Jde o potvrzení skutečnosti, žeje dobře připravená z hlediskainfrastruktury, napojení na ko-munikace, má garanci bezpro-blémových dodávek energií avyřešené majetkoprávní záleži-tosti.

Primátor města Mgr. PetrGandalovič označil akreditacipředlické zóny za velký úspěchměsta. „Investoři budou mít ji-

Ústecká rodaãka mistryní svûtaRodačka z Ústí nad Labem Kateřina Holubcová šokovala svět

ziskem zlaté medaile na mistrovství světa v biatlonu v Rusku vevytrvalostním závodě na 15 km. Svůj životní úspěch dovršila ještěbronzem ve sprintu. Primátor města Mgr. P. Gandalovič poblaho-přál Kateřině za vynikající úspěch a vyjádřil přesvědčení, že jej po-tvrdí ve světovém poháru.

Akreditační certifikát převzal vedoucí odboru ekonomického roz-voje MmÚ Ing. Václav Fridrich (druhý zleva).

Page 4: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 4 -

Zejména o investice na vol-ných plochách v centru Ústínad Labem a o výstavbu bytůna Bukově se zajímají investořize Spojených arabských emirá-tů. Jejich zástupce, dva vysokéúředníky ministerstva zahra-ničních věcí SAE, přijali primá-tor města Mgr. Petr Gandaloviča jeho náměstek Mgr. TomášJelínek.

Prof. Dr. A. H. Dawood Al-Azdi a Mohamed Khalifa AlYoussef Al Suwaidi byli sezná-meni s kompletní nabídkou in-vestičních příležitostí v Ústínad Labem a okolí. Jejich zá-jem se nejvíce soustředil na ná-kup nemovitostí, jejich rekon-strukci a stavbu objektů na po-zemcích v majetku města.

„Investovat v Ústí nad La-bem v tuto dobu je strategic-kým rozhodnutím, které se ob-rátí v úspěch a město je připra-veno vytvořit vám nejlepšípodmínky” řekl primátor Gan-dalovič a dodal, že vstup silné-ho zahraničního investora doÚstí nad Labem je politickouprioritou. Podle primátora jevýhodné v Ústí n. L. investovatrovněž s ohledem k předpoklá-danému vstupu České republi-ky do Evropské unie, což při-nese výrazné rozšíření trhu.

Jak dále sdělil, město je při-praveno nad rámec oficiálníchpobídek České republiky pro-dat při splnění určitých podmí-nek investorovi pozemky vprůmyslové zóně severní Před-lice za symbolickou cenu a po-

moci zahraničním obchodní-kům při získávání úředních po-volení a ve stavebním řízení.

Hosté z SAE položili řaduvelmi konkrétních otázek - na-př. zda jsou ve městě k prodejihotely, jaká by měla být ubyto-vací kapacita uvnitř rekonstru-ované Větruše či jaká je cenapozemku na Mírovém náměstívedle budovy České spořitel-ny. Jejich zájem se také sou-

středil na pravidla, která při in-vestování v centru určujeúzemní plán.

Ministerští úředníci z SAE sipoté v doprovodu náměstkaMgr. Jelínka prohlédli volnéplochy přímo na Mírovém ná-městí. Dále navštívili lokalituBukov - centrum, kde město najedné třetině plochy připravujevýstavbu 213 bytů a zbylé dvětřetiny nabízí investorům. Ná-

sledovala prohlídka hotelů Vla-dimir a Bohemia.

Spojené arabské emiráty jsous hrubým národním důchodemna jednoho obyvatele ve výši17 500 USD jednou z nejbohat-ších zemí světa. Největší podílna tom má těžba ropy a zemní-ho plynu. Přesto se vláda snažírozvíjet i další oblasti ekonomi-ky, zejména obchod, stavebnic-tví a cestovní ruch.

Budou Emiráty v Ústí investovat?

Primátor města Mgr. PetrGandalovič ocenil čtyři měst-ské strážníky, kteří 11. lednazasahovali při požáru v objek-tu v ulici Konečná. Každýstrážník obdržel poděkování,finanční odměnu a knihu.

Zdeněk Studničný, DušanŠvanda, Josef Procházka a Šte-fan Deák zajistili evakuaciosob z domu, v jehož garážihořel automobil a v blízkosti senacházela autogenní souprava,která hrozila výbuchem. Jedenze strážníků se nadýchal zplo-din požáru a musel být hospi-talizován. Na místo byli přivo-láni hasiči a věc převzala poli-cie ČR .

P. Gandalovič poděkoval ta-ké celému sboru městské poli-cie za aktivitu, kterou prokázalv posledních měsících jak přicílených bezpečnostních ak-cích, tak i při výkonu běžnéslužby s využitím nových zá-konných pravomocí.

Primátor ocenil stráÏníky za evakuaciPrimátor ocenil stráÏníky za evakuaci

Volné plochy na Mírovém náměstí ukázal hostům z Emirátů náměstek primátora Mgr. T. Jelínek.

Page 5: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 5 -

Každý občan města Ústí nadLabem za 1 rok vyprodukuje vprůměru 250 kg komunálníhoodpadu. Tento odpad nekončívšechen na skládkách, ale Tech-nické služby města Ústí nad La-bem, s. r. o. se snaží co nejvícenebezpečných a využitelnýchodpadů separovat a recyklovat.K nebezpečným odpadům patřínapříklad ledničky s freonovounáplní, olověné akumulátory,suché články, zářivky, pneuma-tiky a odpadní oleje. Ve spalov-nách nebezpečných odpadů seodstraňuje směs ředidel, chloro-vaných olejů, vyřazených léčiv,na skládkách nebezpečných od-padů končí jen například ple-chovky ze zbytky barev a laků.

Technické služby v roce2002 vytřídily a odstranily 28000 kg nebezpečných odpadůzastávkovým systémem sběrua svozu drobných nebezpeč-ných odpadů (Mobby Dick) a88 000 kg nebezpečných odpa-dů bylo zachyceno sběrnými arecyklačními dvory odpadů vKrásném Březně a Všebořicích.

Dále TSM zajišťují sběr a ná-sledné dotřídění využitelnýchdruhů odpadů. Jedná se o plo-

ché obaly (papír) a směsnéobaly (duté obaly). Z plochýchobalů se následně vytřídí kar-tonáž, časopisy, noviny apod.,duté obaly se třídí na plastovéobaly (zejména PET lahve pod-le barev), skleněné obaly podlebarev a případně i kovové oba-ly (plechovky apod.). Tyto ko-modity, získané tříděním, pře-dávají TSM dále k recyklaci.

V TSM je v provozu jako je-diná v republice poloautoma-tická linka Tramaz Praha, kteráje schopna dotřídit duté obalyna skleněné a plastové obaly.Případné kovové obaly jsou do-tříděny ručně obsluhou třídícílinky.

V průběhu roku 2002 se do-třídilo na požadovanou kvalituakceptovatelnou odběrateli

165 000 kg plastových obalů(PET lahví), 202 000 kg skleně-ných obalů a 507 000 kg plo-chých obalů (papíru). Vytřídě-ní PET lahví v množství 165000 kg při hmotnosti 1 lahve 50g znamená zpětné využití 3300 000 ks těchto lahví. Na do-třiďovací lince v Technickýchslužbách města Ústí nad La-bem je zpracováván odpad i zokolních měst a obcí, napří-klad z Děčína, Litoměřic, Krup-ky, Velkého Března atd.

Je zřejmé, že recyklace vyu-žitelných druhů odpadů jemnohem nákladnější, ale k ži-votnímu prostředí šetrnější nežprosté skládkování. Proto vČeské republice vznikla spo-lečnost EKO-KOM, a. s., která zpeněz výrobců a dovozců oba-lů finančně podporuje města aobce, které sběr a třídění vyu-žitelných odpadů provozují.Na tuto separaci dostávají měs-ta a obce příspěvek od společ-nosti EKO-KOM který je určenna pokrytí části nákladů natento systém.

IInngg.. JJiinnddřřiicchh ŠŠuullcc,, CCsscc..IInngg.. KKaammiillaa BBiieeddeerrmmaannnnoovváá

Recyklace a odstraÀování komunálníhoodpadu v TSM Ústí n. L. za rok 2002

Město Ústí nad Labem získa-lo grant 150 000 EUR od Envi-romentálního centra pro střed-ní a východní Evropu na pro-jekt Inventarizace černýchskládek a prevence jejich vzni-ku. V rámci projektu probíhá vsoučasnosti vyhledávání čer-ných skládek za pomoci obča-nů města, pracovníků měst-ských obvodů a dětí z mláde-žnické organizace Tilia. Jarníobdobí, kdy ještě skládky ne-stačily zarůst, je pro jejich vy-hledání nejvhodnější. Skládkybudou zdokumentovány, přes-ně zaměřeny pomocí přístrojeGPS a zaneseny do mapovýchpodkladů. To pomůže při dalšípráci kolem černých skládek,hlavně umožní snazší kontrolumíst, kde se černé skládky ob-jevují opakovaně.

První dojmy z jarních výletůdo přírody jsou opět velmi ne-příjemné, protože černýchskládek neubývá a za jarníhosluníčka se v přírodě opravduvyjímají. Stále se najde bohu-žel dost občanů, kteří své od-pady uloží do volné přírody avůbec si nedělají starosti, cotím vše způsobí od poškozeníživotního prostředí až po vel-mi nepěkný estetický dojem zokolí našich bydlišť. Nákladyna odstranění odpadu ulože-ného v přírodě jsou několika-násobně vyšší než na jejich

zneškodnění ve sběrných dvo-rech či řízených skládkách.

V rámci projektu proběhnouna středních školách a učilištíchpřednášky zaměřené na vysvět-lení správného způsobu naklá-dání s komunálním odpadem ana seznámení se se systémemnakládání s komunálním odpa-

dem v našem městě. Přednáškyproběhnou ve spolupráci s Fa-kultou životního prostředí UJEPa mládežnickou organizací Ti-lia. Lze jen doufat, že mladí lidési alespoň něco z těchto předná-šek odnesou a budou se ke své-mu okolí chovat ohleduplnějinež my dospělí.

V projektu je pamatovánofinančními prostředky i na od-stranění některých skládek,které jsou z hlediska svéhoumístění nebezpečné svémuokolí. Odstranění černýchskládek bude probíhat po-stupně, jak to umožní pro-středky z grantu.

Projekt Inventarizace ãern˘ch skládek a prevence jejich vzniku

Page 6: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 6 -

Ústí nad Labem.Ústí nad Labem vystavovalo

na prostoru 56 metrů čtvereč-ních v expozici pražské společ-nosti M. I. P. Group společně sJihočeským a Olomouckýmkrajem a městy Most a Zlín.

Veletrhu MIPIM se zúčastni-lo 4 350 investorů a konečnýchuživatelů z 65 zemí světa. Nej-větší skupinu tvořili investoři adevelopeři, architekti, právnícia subjekty z oblasti nemovitos-tí a realit.

Město Ústí nad Labem na-vrhne Krajskému úřadu, abybyla pro MIPIM v roce 2004 vy-tvořena společná expozice jed-notlivých severočeských měst.

Město Ústí nad Labem se vednech 5. - 7. března zúčastnilonejvětšího evropského veletr-hu realit a investičních příleži-tostí MIPIM 2003, jenž se konalv Palais des Festivals v Cannes(Francie).

Prezentace města byla zamě-řená zejména na nabídku vstu-pu do průmyslové zóny v se-verních Předlicích, možnostvyužití atraktivních pozemků vcentru města i na komerčně in-dustriální zóny. Kromě propa-gačních materiálů byla pro in-vestory připravená rovněž au-diovizuální prezentace. Využi-ty byly rovněž nové CD ROMys kompletními informacemi o

Ústí nad Labem seÚstí nad Labem sepfiedstavilo v Cannespfiedstavilo v Cannes

Rada města na svém jednánídne 20. 3. 2003 a Zastupitelstvoměsta 27. 3. 2003 schválily přís-pěvek města Ústí n. L. pro pro-jekty UJEP v celkové částce 228tis. Kč. Jedná se o největší část-ku v dosavadní tříleté historiiposkytování příspěvku. Orgányměsta vybraly pět projektů, unichž shledaly, že jsou přímovyužitelné městem Ústí n. L. amohou tedy napomoci jehorozvoji.Jedná se o tyto projekty:

- Současný stav vybranýchorganismů v průmyslových ná-držích Všebořického laloku (68tis. Kč)

- Stanovení vybraných vý-chodisek pro způsob a mož-

nost provozování pohybovýchaktivit občany města (45 tis.Kč)

- Atlas města Ústí n. L. na in-ternetu (třetí pokračování,předchozí díl je možno naléztna internetových stránkáchměsta www.mag-ul.cz - 35 tis.Kč)

- Názory občanů města Ústín. L. na rozvoj města, fungová-ní městských úřadů a komu-nální politiku (40 tis. Kč)

- Určení postupu (rozptylu)vlečky z požáru provozu UP2ve Spolchemii dne 26. 11. 2002a její možný vliv na změny vchemickém složení půdy a ve-getace (40 tis. Kč)

Myslím, že vybrané projektyvyvolají zájem i mezi ústeckouveřejností a proto výsledky jed-notlivých projektů budou zve-řejněny na internetovýchstránkách města a UJEP, pří-padně v Městských novinách.

Spolupráce mezi městem aUniverzitou se každým rokemo kousek zlepšuje, důkazemčehož jsou i příspěvky městapro projekty a připravovanéschválení Memoranda o vzá-jemné spolupráci mezi oběmasubjekty.

MMggrr.. TToommáášš JJeellíínneekkwww.volny.cz/jelinek-tomas

Námûstek primátora mûsta Ústí nad LabemMgr. TomበJelínek

vyhla‰uje 3. roãník soutûÏe

o nejlep‰í www. stránky Z· zfiizovan˘ch mûstem Ústí nad Labem

kritéria:rychlost

pfiehlednostrozsah informacízapojení ÏákÛ

wwww wwww wwww.... ssss tttt rrrr áááánnnnkkkkyyyy ZZZZ····termín pfiihlá‰ek: do 30. dubna 2003

termín vyhodnocení: ãerven 2003

ohodnocení: 1. místo - 8 000 Kã2. místo - 5 000 Kã3. místo - 2 000 Kã

Pfiihlá‰ky posílejte na Magistrát mûsta Ústí nad Labem,Odbor péãe o obãany - odd. ‰kolství

e-mail: Vladislava.Sommerová@mag-ul.czfax: 475 211 281

Grant mûsta UniverzitûJ. E. Purkynû potfietí

Veletrhu v Cannes se zúčastnil náměstek primátora Ing. M. Harciník.

HYPOTÉKY až do výše 100% !!!● stavba, koupě, rekonstrukce, refinancování úvěrů, vypořádání SJM

● úrok od 5,10% p. a. ● bez vstupních poplatkůkancelář HYPOTEKOS, Revoluční 177/5, Ústí nad Labem, tel.: 776 829 111

e-mail: [email protected]

Rozpoãet pro oblastRozpoãet pro oblastsociálních sluÏebsociálních sluÏeb

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo dotaci prooblast sociální pomoci na rok 2003 v celkové výši 5 340 920Kč. Z padesáti dvou organizací, které si podaly žádost na přís-pěvek v hodnotě 9 720 440 korun, bylo manažerským týmemvybráno čtyřicet sedm .

Nejvyšší částkou byla podpořena oblast péče o občanyv přechodné krizi a občany společensky nepřizpůsobené -1 069 000 Kč a oblast péče o zdravotně postižené občany922 000 Kč. Jako rezerva byla ponechána částka 843 020 ko-run a zbytek byl rozdělen na programy dalších oblastí.

Projekty týkající se péče o seniory získaly celkem 265 000 ko-run, péči o dlouhodobě duševně nemocné občany byla přidě-lena částka 783 900 Kč. Pro mentálně postižené občany bylovyhrazeno 485 000 Kč, pro oblast péče o etnické menšiny125 000 Kč, pro děti a mládež 211 000 Kč. Oblast péče o obča-ny ohrožené drogou si rozdělila částku 578 tisíc Kča s 59 000 Kč může počítat program „Centra komunitní práce”v Ústí nad Labem pro zajištění dopravní obslužnosti pro han-dicapované děti a mládež.

Page 7: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 7 -

Město poskytlopůjčky z FRB

Zastupitelstvo města bylovstřícné ke třem žadatelům oposkytnutí nízkoúročných půj-ček z Fondu rozvoje bydlení vcelkové výši 360 tisíc korun.Jde o osoby z ulic Pražská,Veslařská a 28. října, které bu-dou opravovat či modernizovatbyty postižené povodní.

Fond rozvoje bydlení byl zří-zen obecně závaznou vyhláš-kou v roce 1995. Cílem je po-skytnout občanům finančníprostředky na rekonstrukci by-tů či domů.

Ve čtvrtek 17. dubna 2003přijede ze svého milovanéhokanadského Vancouveru doÚstí nad Labem Jan Drábek. Vodpoledních hodinách se setkáv Severočeské vědecké knihov-ně s novináři a pokřtí svou nej-novější knihu „Po uši v Ameri-ce”. Vpodvečer pak bude bese-dovat s návštěvníky a přečtejim z této knihy úryvky. Křestproběhne pravděpodobně ve14 hodin a čtení v 18 hodin.

Kniha je závěrečnou částí tri-logie a její děj je situován na se-veroamerický kontinent, kdeautor prožil velkou část života.S osobitým humorem v ní po-pisuje radosti a strasti emigran-ta, zážitky ze školních lavic,první lásky, život u námořnic-tva a další důležité okamžiky.Volně navazuje na druhou část„Po uši v postkomunismu”. Tase stala bestsellerem a přiblíži-la čtenářům poslední desetiletínaší historie. Jan Drábek v tédobě pracoval ve funkci velvy-slance v Keni a v Albánii a jakošéf diplomatického protokolu vPraze. Prvním dílem byla kniha„Po uši v protektorátu”, přiná-šející subjektivní pohled na ži-vot v té době a před rokem1948, než uprchl do Německa

a USA. Akce je pořádána pod zášti-

tou primátora města Ústí nadLabem a je další z řady autor-ských čtení pořádaných v ús-tecké knihovně.

Dne 12. května 2003 přijede

autorka pohádek a milostné

poezie Jaroslava Pechová a o

týden později bude s Ústečany

besedovat Ludvík Vaculík.

Přesný čas konání akcí sleduj-

te na informačních plakátech.

Čechoamerický spisovatel Jan DrábekČechoamerický spisovatel Jan Drábekbude číst v ústecké knihovněbude číst v ústecké knihovně

Před nedávnem jsem zažilpřekvapivě příjemnou chvilkuu televizní obrazovky. Dostalase mi do ruky videokazeta„ÚSTÍ NAD LABEM na starýchkinematografických dokumen-tech - II. díl”, a protože mi od-padla nějaká plánovaná schůz-ka, měl jsem najednou dvě ho-diny volného času. Založiljsem tedy do videa zmíněnoukazetu a stiskl PLAY.

Vždycky mě bavilo prohlížetsi staré fotografie nebo sledo-vat dokumenty ze „zašlých ča-sů”, ale nikdy jsem si nějak ne-uměl představit, jak by na ta-kových filmech vypadalo mojeměsto. A najednou to na mě z

té kazety dýchlo. Fascinovanějsem začal sledovat, jak se sta-věla ústecká zdymadla podhradem Střekovem, což je filmněkdy z roku 1926! Půlka ře-čiště Labe přehrazená a na sta-veništi čilý pracovní ruch, ko-runovaný lokálkou vyvážejícízeminu z míst dnes zaplave-ných vodou. Prostě nádhera.Tím ale příjemná hodinkateprve začala. Následovaly dal-ší zajímavosti. Třeba bouráníznámé a krásné Schaffnerovyvily (dost smutný záběr) a vý-stavba ústeckého domu kultu-ry na jejím místě. Poté slav-nostní otevírání kulturáku proveřejnost, což byla sláva s ná-

ležitou pompou (mnozí pa-mětníci této události se na tomfilmu jistě poznají). Nebo vý-stavba známých ústeckýchsídlišť Skřivánek a Severní Te-rasa s nenávratnými pohledyna holé pláně či rozestavěnébetonové skelety na místech,kde dnes stojí nahuštěné pane-lové bloky. Stejně kouzelnéjsou reportáže z různých spor-tovních událostí, jako jezdec-kých závodů na Bukově snadještě někdy z doby okupace,silničních motocyklových zá-vodů na Klíši z dob nekapoto-vaných strojů Františka Šťast-ného, závody motokár v Povr-lech...

Kochal jsem se při pohleduna ty půvabné staré snímky azapomněl jsem při tom, žejsem si chtěl uvařit kafe. Taképohled na ústeckou městskouhromadnou dopravu z dobypřed nějakými 30, 40 lety miučaroval. Dobu, kdy kolemMěstského divadla projíždělystaré tramvaje s vlečňákem čistaré autobusy „vajíčka”, si člo-věk už moc nepamatuje.

Na kazetě je toho k viděníopravdu spoustu. Předevšímkrásný kus historie našehoměsta, jeho okolí, urbanistic-kých proměn, ale i jeho lidí atoho, jak žili, jak se bavili, jaktrávili volné chvíle. Amatérštíkameramani, kteří nezištně po-skytli archivní filmový materiálpro tento záslužný projekt, pa-trně tehdy netušili, jakou histo-rickou cenu budou jednou je-jich filmy mít. A tak je dobře,že se našla parta lidí, kteří sedo vzniku téhle kazety pustili avěnovali tomu svůj čas a ener-gii.

To kafe jsem si tehdy už ne-uvařil. Dneska mám ve své vi-deotéce oba díly „starého Ústí”a čekám, zda vznikne ještě dílIII. Záleží to hlavně na tom,jestli existují ještě další amaté-ři, kteří kdysi natáčeli osmičko-vou nebo šestnáctkovou kame-rou Ústí tak, jak už ho dneskaneznáme, a budou ochotni ma-teriál zapůjčit ke zpracování doMěstského muzea. Bylo by toprima, protože tenhle kinema-tografický projekt je předevšímjejich poctou.

PS: Případní zájemci o obadíly je mohou dostat ke koupi vústeckém Městském muzeu, vInformačním středisku městaÚstí nad Labem a v knihkupec-tví Beran vedle obchodního do-mu Labe.

VVllaaddiimmíírr SSaallaavveecc

Historické Ústí nad Labem na videu

Page 8: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

městská zeleň, jež je součástívýrazné zelené osy města aspolečensko - kulturní funkceareálu.

Zeleň parku a kulturně-spole-čenský charakter prostoru sestaly zastřešujícími motivy ná-vrhu. Vzniklo pomyslné členě-ní plochy parku pro různé úče-ly, i když ve skutečnosti jde oprostor jeden, prezentovaný ja-ko volně pojatý městský park sletním kinem v centru města.

Prvotní diskuse při zpracová-ní studie se točily kolem nut-nosti oplocení areálu kina, kte-ré rozděluje morfologicky jed-notné zelené plochy v blokupod Rooseveltovou ul. Nakoneczvítězil požadavek možnostikontroly počtu a chování ná-vštěvníků při hromadných ak-

cích typu PORTA a zajištěnívstupu pouze na kontrolovatel-ných místech, i když života-schopnost takových akcí proká-že teprve čas.

Plocha areálu je v návrhurozdělena do 14 relativně sa-mostatných investičních zámě-rů. Každý záměr je samostatněpopsán, včetně předběžnéhosoupisu hlavních navrženýchvýkonů. Dílčí záměry jsou pod-řízeny zachování a doplnění ze-leně parku a celkové struktuředopravní obsluhy území - jed-nak pro pěší průchodnost, jed-nak pro obsluhu navrhovanýchzařízení a údržbu parku. Sou-pis záměrů:

1) Oplocení2) Letní kino3) Restaurace „V zákulisí”

s letní terasou 4) Schodiště u hlavních

vchodů a kašnas výtvarným prvkem

5) Reprezentační zeleňcentrální části parku

6) Vstupní parkové úpravy (jih, sever)

7) Volná parková úpravas prodejními stánky

8) Galerie v parku9) Polyfunkční travnatá

terasa10) Pobytová louka11) Korzo nad kinem 12) Asfaltové hřiště 13) Malá letní scéna14) Besídka pod stromyJednotlivé navržené funkce se

mohou vzájemně doplňovat,např. při příležitosti konání so-chařského sympozia v prostoru

nad schodištěm může být pořá-dán koncert v prostoru maléscény. Restauraci lze prona-jmout, včetně polyfunkční trav-naté terasy pro pořádání svateb-ní hostiny. Konání jarmarku vprostoru bohatě dimenzova-ných spodních vstupů a scho-dišť může být provázeno dobo-vou hudební produkcí v prosto-ru zrekonstruované kašny.Sportovní turnaj ústeckých školv prostoru hřiště může býtukončen vystoupením student-ské hudební skupiny na maléscéně. Nedělní odpolední rodin-ný výlet může směřovat do gale-rie v parku, pokračovat procház-kou po šlapákové cestě na hlav-ní korzo a skončit posezením vprostoru stánků s občerstvenímnebo na terase restaurace...

Součástí multidisciplinárníhoprojektu revitalizace areálu let-ního kina v Ústí nad Labem jecelý soubor činností, které smě-řují ke znovuoživení této krásnéčásti města Ústí nad Labem. Ús-tecký podpůrný spolek 2000, ja-ko účelové sdružení občanů to-hoto města si ve spolupráci sMagistrátem města Ústí nad La-bem v loňském roce předsevzalstanovit jasnou koncepci zá-chrany a dalšího rozvoje tohotoareálu. S uvedeným cílem bylypořízeny nezbytné projektovépodklady celého zájmovéhoúzemí a také rovněž zadána natéto stránce prezentovaná Urba-nisticko - architektonická studie„Revitalizace areálu letního kinav Ústí nad Labem”. Lze říci, žeÚPS 2000 je v popředí celé této

aktivity, jejímž hlavním cílem je„Vrátit do parku a kina život”.

Urbanistická studie vymezu-je jednotlivé stavební, rekon-strukční a revitalizační počiny,předznamenávající celkovouobnovu areálu. Předložená stu-die je záměrně strukturovanátak, aby její pořizovatel mohlžádat o příslušné finanční gran-ty, které se vážou ke specific-kým tématickým celkům.

Koordinátorem a zadavate-lem předloženého řešení jepředstavenstvo ÚPS 2000, za-stoupené Ing. arch. ZdeňkemHavlíkem. Finanční prostředkyna krytí tohoto elaborátu po-skytlo město Ústí nad Labem.

Urbanisticko - architektonic-kou studii zpracoval autorskýkolektiv: Ing. arch. Jitka Fikaro-

vá, RNDr. Jana Tesařová a Ing.Vladimír BudinskýVVýýřřeezz zz pprrůůvvooddnníí zzpprráávvyy::

Areál parku s letním kinem orozloze téměř 3,3 ha má unikát-ní polohu na jihozápadně ori-entovaných stráních nad cent-rem města Ústí nad Labem.Prostor je součástí bloku vyme-zeného ulicemi Rooseveltova,Churchilova, Stroupežnickéhoa Bělehradská.

Z toho, co zůstalo z původní-ho založení zahrad nad Petsch-kovými vilami lze usuzovat naněkdejší rozsáhlou kompozici,která měla patrně reprezentovatzámožnost a postavení Petsch-ků ve městě na začátku 20. stol.Poloha ve svahu byla ztvárněnana způsob barokních terasovýchzahrad s velkolepou kulisou

schodišť a teras na různých výš-kových úrovních. Na přelomučtyřicátých a padesátých let bylyzahrady přeměněny na městskéSady Květa Innemanna a v roce1951 bylo svažitosti pozemkuvyužito pro přírodní kino. Po r.1989 provoz letního kina ustal acelý areál začal chátrat...

Jednotlivé etapy vývoje areá-lu na něm postupně zanecháva-ly své stopy, aniž by mu vtisklyjednotný charakter. Výmluvnéje pojmenování ulice, ke kterése park obrací svým hlavnímvstupem: původně Bismarkova,později Ve Stromovce, dáleChurchilova, Vladimírská adnes opět Churchilova...

Z našeho pohledu lze jmeno-vat dva výrazné fenomény pro-storu:

Page 9: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 10 -

Spolek je jednou ze společ-ností, které jsou vzhledem kesvému výrobnímu programu amnožství skladovaných nebez-pečných chemických látek po-vinny zpracovat bezpečnostnízprávu ve smyslu zákona č.353/1999 Sb., o prevenci zá-važných chemických havárií.

Spolek předložil Bezpečnost-ní zprávu (dále jen BZ) okresní-mu úřadu, který na základě vy-jádření všech dotčených orgánůstátní správy, veřejnosti a do-tčených obcí vydal dne 20. 8.2002 rozhodnutí, v kterém Spo-lek vyzval k odstranění nedo-statků zjištěných v Bezpečnost-ní zprávě. Doplněnou Bezpeč-nostní zprávu předložil SpolekKrajskému úřadu 31. 1. 2003.Krajský úřad poslal doplněnoubezpečnostní zprávu znovuk vyjádření všem dotčeným ob-cím a orgánům státní správy.

Jednou z dotčených obcí jeměsto Ústí nad Labem, kteréprostřednictvím Rady městapůvodně nesouhlasilo s vydá-ním rozhodnutí o schváleníBezpečnostní zprávy. Doplně-ná Bezpečnostní zpráva bylapředána městu k vyjádření a kezveřejnění dne 25. 2. 2003 aRada města se touto BZ budezabývat na svém zasedání dne24. 4. 2003.

Doplněná Bezpečnostní zprá-va reaguje na všechny věcnépřipomínky a doznala změn ne-jen po formální stránce, ale taképo věcné, neboť reaguje nazměny, které se ve Spolku udá-ly (svedení odpadních vod naCentrální čistírnu odpadníchvod v Neštěmicích, požár na vý-robně umělých pryskyřic UP 2apod.)

BBeezzppeeččnnoossttnníí pprrooggrraammSpolek přijal pro zajištění

bezpečnosti zaměstnanců a ve-řejnosti v okolí objektu Bez-pečnostní program prevencezávažné havárie (dále Pro-gram), který je nedílnou sou-částí BZ. Program popisuje cí-le a zásady prevence závažnéhavárie, systém řízení bezpeč-nosti, organizaci společnosti azákladní odpovědnosti zaměst-nanců, řízení provozu, řízenízměn, zásady havarijního plá-nování, způsob sledování plně-ní bezpečnostního programu akontrolní činnost.

Hlavní cíle a zásady byly sta-noveny na základě identifikacea vyhodnocení závažnosti rizikhavárií. Vrcholové vedení Spol-ku přijalo dne 20. 1. 2003 ná-sledující Politiku prevence zá-važné havárie:

1) Zajišťovat bezpečnost apředcházet průmyslovým ha-váriím, jakožto věc veřejnéhozájmu, jako nedílnou součástpodnikatelských aktivit společ-nosti.

2) Integrovat bezpečnostníaspekty do všech rozhodova-cích a výkonných procesů spo-lečnosti. Bezpečnost a preven-ce havárií je nedílnou součástíodpovědnosti každého pracov-níka.

3) Plnit všechny zákonnépožadavky kladené na Spolekpro chemickou a hutní výrobua. s. a všechny další závazky voblasti prevence závažných ha-várií, ochrany zdraví a bezpeč-nosti práce, k jejichž plnění sespolečnost přihlásí.

4) Trvale podporovat a mo-tivovat zaměstnance k vědomíodpovědnosti nejen za vlastníbezpečnost a ochranu zdraví,ale i za bezpečnost a zdravíostatních spolupracovníků aokolní komunity.

5) Uplatňovat princip parti-cipace všech subjektů, kterýchse podnikatelské aktivity týka-jí, tj. včetně dodavatelů, odbě-ratelů, návštěvníků areálu a ve-řejnosti v lokalitě Spolku prochemickou a hutní výrobu,a. s., na systému řízení bezpeč-nosti, ochrany zdraví při prácia předcházení průmyslovýmhaváriím.

6) Zajistit trvalé snižovánírizik závažné havárie na zákla-dě jejich soustavného vyhledá-vání a hodnocení.

7) Uplatňovat bezpečnostníhlediska při zavádění novýchvýrobků a technologií, prefero-vat zařízení s nejnižší, ekono-micky únosnou, mírou rizikazávažné havárie.

8) Zabezpečit zdroje po-třebné k zajištění aktivit v ob-lasti bezpečnosti, ochranyzdraví při práci a předcházeníprůmyslovým haváriím přimě-řeně hodnotě, stavu, stupnispolehlivosti používaných zaří-zení a míře rizika spojeného sjejich provozováním.

9) Systematicky dokumen-tovat, posuzovat, kontrolovat ahodnotit dosažený stav a vý-sledky v oblasti prevence prů-myslových havárií, zajišťovat

okamžitou nápravu zjištěnýchneshod.

10) Za pomoci všech relevant-ních forem vnitřní i vnější ko-munikace spolupracovat se za-městnanci, odborovou organi-zací a okolím při zvyšováníúrovně bezpečnosti a při před-cházení průmyslovým haváriím.

V jednotlivých kapitoláchProgramu jsou popsány pro-vozní předpisy, způsoby evi-dence a hlášení o poruchách,odpovědnost zaměstnanců,způsob školení a přezkušovánípro různé pracovní pozice, od-povědnost za změny provádě-né v předpisech souvisejících svýrobními postupy apod.

Důležitou kapitolou je kapito-la o havarijním plánování. Stě-žejním dokumentem je vnitřníhavarijní plán, který obsahuječást pohotovostní, operativní,grafickou a přílohy. Přílohy tvo-ří poplachové směrnice, povod-ňový a evakuační plán, plán propřípad havarijního ohroženívod. Vnitřní havarijní plán ob-sahuje přehled možných hava-rijních situací, způsob vyhláše-ní poplachu a vyrozumění pří-slušných subjektů, informace ospojení se složkami integrova-ného záchranného systému,postupy a opatření pro prevencia zmírnění následků případ-ných havárií, přehled o ochran-ných, dopravních prostředcícha lidských zdrojích použitel-ných při havarijních situacích.

Havarijní připravenost jeprověřována v rámci cvičení,která jsou pravidelně konána1x ročně.

Všechny činnosti, které jsoupopisovány v Bezpečnostnímprogramu, podléhají pravidel-ným kontrolám vnitřním ivnějším. Vnější kontrola je pro-váděna externími orgány bez-pečnosti práce, požární a hava-rijní prevence a ochrany život-ního a pracovního prostředí.Poslední prověrka aplikace zá-kona č. 353/1999 byla prove-dena ve dnech 12. - 14. 3. 2003.

BBeezzppeeččnnoossttnníí zzpprráávvaaBezpečnostní zpráva (dále

jen Zpráva) je členěna do ná-sledujících kapitol:

1) Úvod2) Popis objektu3) Přehled umístění

nebezpečných látek4) Výrobní provozy5) Činnosti, objekty

a zařízení spojené s rizikem závažné havárie

6) Preventivní a bezpečnostní opatření

7) Služby8) Analýza a hodnocení

rizik závažné havárie9) Zde je uvedeno

Souhrnné informacead 2)

V kapitole jsou uvedeny zá-kladní informace o provozova-teli, historii objektu, popis are-álu, výrobní program a organi-zační struktura, základní údajeo infrastruktuře v okolí objektuvčetně počtu osob, vodohospo-dářská, hydrogeologická a geo-logická charakteristika a popiskanalizačního systému. Od 1.1. 2003 jsou odpadní vody zeSpolku svedeny na Centrálníčistírnu odpadních vod v Neš-těmicích. Toto je významnýfakt, který snižuje možnost ha-varijního úniku do vodoteče. Vsouvislosti s touto investičníakcí musela být udělána zá-kladní preventivní opatření jakna straně Spolku, tak na straněČOV. Např vybudování zádrž-ných nádrží, monitoring od-padních vod apod.ad 3)

V této kapitole je uveden se-znam všech nebezpečných lá-tek, jejich největší množství,které by teoreticky mohlo býtv areálu přítomno. U všech lá-tek je uvedena jejich klasifika-ce a u 56 významných nebez-pečných látek jsou uvedeny je-jich základní fyzikální a che-mické charakteristiky. Je zdetéž umístění látek a jejichmnožství v jednotlivých pro-vozech.

Základní údaje z Bezpeãnostní zprávy spoleãnosti

Středisko Označ. ZR Typ zařízení NL

Elektrolýza 411/11 železniční cisterna 60% oleum

414/8 skladovací zásobník chlór

414/9 výrobní zásobník chlór

Zkapalňování chloru 414/10 skladovací zásobník chlór

414/12 sud chlór

414/13 železniční cisterna chlór

Epitetra I 421/16 nadzemní zásobník propylen

421/26 železniční cisterna propylen

UP 1 463/26 reaktor Telalit 160, i- butanol, diethyltriamin

463/30 reaktor CHS epoxy. pryskyřice, xylen, i-butanol

466/32a kondenzační reaktor Emulze (isopropanol, epichlorhydrin)

466/32b destilační reaktor hořlavé kapalné komponenty

UP 2 466/32c dechlorační separátor pryskyřice, toluen

466/35 ředící káď alkydové pryskyřice, xylen, benzin

466/36 ředící káď polyesterové pryskyřice, styren

Polotovary 474/17 železniční cisterna kyselina chlorsulfonová

Page 10: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 11 -

Počínaje dnem 31. 3. 2003 zahájili pra-covníci Technických služeb města Ústí nadLabem a odboru dopravy magistrátu pří-pravy na čištění vozovek ve městě. I v le-tošním roce budou komunikace označenypřenosnými dopravními značkami upozor-ňujícími na prováděný úklid. V případě ne-uposlechnutí tohoto značení budou v denúklidu vozidla odtažena.

Označování ulic bude postupně probíhatna území celého města. Dopravní značeníbude rozmísťováno minimálně s týdennímpředstihem

V roce 2002 bylo odtaženo celkem 500vozidel, která bránila v provádění úklidu.Za provedení odtahu vozidla zaplatí jehovlastník 800 Kč, za odtah nedokončený až600 Kč. Komunikace budou čištěny v ná-sledujícím pořadí:

5. 5. Masarykova (část)6. 5. Masarykova (část)7. 5. Masarykova (část)

12. 5. Masarykova (část)13. 5. Králova výšina14. 5. SNP, Ve Smyčce, Hilbertova15. 5. Emy Destinové, Koněvova,

Stará (část)19. 5. Na Spojce, Stará (část), V Kutišti,

Na Výsluní, Na Spádu20. 5. Jana Zajíce, V Klidu, Svojsíkova,

Mírová, Pod Parkem21. 5. Oblá, Glennova, Větrná,

Gagarinova22. 5. Na Ovčárně, Herecká, Werichova,

Voskovcova, Burianova, Marvanova

26. 5. Maková, Šípková, Zvonková, Stavbařů

27. 5. Ovocná, Višňová, Švestková, Ořechová, Meruňková

28. 5. Ladova, Špálova, Muchova, V Lukách, Na Ladech

29. 5. Šumavská, Pincova, Orlická, Kočkovská (část)

Mûsto zahájilo pfiípravy na ãi‰tûní vozovekMûsto zahájilo pfiípravy na ãi‰tûní vozovek

ad 4)Zde se nachází přehled čle-

nění výrob, charakteristikyprovozů a základní technolo-gická schemata výrob, kde semanipuluje s významnými ne-bezpečnými látkami z hlediskamožné havárie. Jsou to úsekanorganika (chlor, propylen,oleum), úsek speciality (kyse-lina fluorovodíková), úsekpryskyřice (toluen, epichlor-hydrin) úsek polotovary (kyse-lina chlorsulfonová).ad 5)

Byly identifikovány veškerézdroje rizika. Tyto zdroje bylyseřazeny pomocí metod dopo-ručených MŽP

IEA-TECDOC-727Dow’s Fire and Explosion Index Hazard ClassifikationVýběrová metoda dle Purple BookNa základě výsledků těchto

metod byly vybrány následují-cí závažné zdroje rizika, kterébyly podrobeny následnékvantitativní analýze rizika vsouladu s požadavky zákona č.353/1999 Sb.

Jsou zde též uvedeny popisyzdrojů a středisek, v kterých setyto zdroje nacházejí.ad 6)

Kapitola se zabývá preven-tivními a bezpečnostními opat-řeními, která snižují míru rizi-ka, jako jsou ochranné a zása-hové prostředky, systém řízeníjakosti a ochrany ŽP QEMS, or-ganizací hasičského záchran-ného sboru podniku, činnostíintegrovaného záchrannéhodispečinku podniku a technic-kými prostředky pro realizaciopatření při možné havárii: de-tektory chlóru a propylenu,elektronická požární signaliza-ce, monitoring odpadních vod,poplachové sirény, meteočidla,

systém včasného varování avyrozumění uvnitř i vně závo-du apod.ad 7)

V této kapitole jsou popsányobslužné provozy, které souvi-sí s výrobní činností, jako jsoudodávky různých médií a ener-gií (teplá voda, pára, elektrickáenergie, zemní plyn, vodatechnologická i pitná, tlakovývzduch, dusík), činnost labora-toří, zabezpečení údržby aoprav všech zařízení, vnitřnídoprava, ostraha objektu apod.Důležitý je popis monitorovánípracovního prostředí, emisí dovod a ovzduší a detekce únikunebezpečných látek na jednot-livých provozech:ad 8)

16 závažných zdrojů rizika,které byly vybrány v kapitoleč. 5 jsou v této kapitole podro-beny kvantitativní analýze.

Nejprve pomocí metody HA-ZOP byly identifikovány možnépříčiny havárie, které vyplývajíze zkušeností s provozovanýmizařízeními a analýzy možnéhovlivu lidského činitele. Jakomálo pravděpodobné byly vy-řazeny příčiny havárií v důsled-ku přírodních zdrojů (klimatic-ké jevy, povodně, podzemnívody, zemětřesení apod.).

Metodou HAZOP byly odha-leny potenciální nebezpečnésituace a byly vytvořeny scéná-ře možných havárií. Pro jejichsestavení byla použita analýzapomocí stromu událostí tzv.ETA. Celkem bylo sestaveno114 koncových stavů. Pro ná-sledující posouzení byly vylou-čeny ty iniciační události, je-jichž četnost je nižší než 10-8/rok a ty havárie, které ne-způsobí závažné následky. Ná-sledné analýze bylo nakonecpodrobeno 20 iniciačních udá-

lostí, z nichž vzešlo 54 konco-vých scénářů.

Následky havárií byly urče-ny na základě modelových vý-počtů programem Effect a Da-mage nizozemské firmy TNO.Z výpočtů vyplynulo, že nejzá-važnější následky z hlediskapočtu usmrcených osob vněareálu Spolku představuje:

kkoonnttiinnuuáállnníí úúnniikk cchhllóórruu zz ppoottrruubbíí pprroo ppllnněěnníí cciisstteerreenn

osoby ohrožené smrtí 900četnost události 5,1x10 -10/rokmíra rizika 2,96x10 -4

eexxpplloozzee vvyyttvvoořřeennééhhoo oobbllaakkuupprrooppyylléénnuu vv ddůůsslleeddkkuu jjeehhoo

úúnniikkuu zz kkuulloovvééhhoo zzáássoobbnnííkkuuosoby ohrožené smrtí 790četnost události 4,66x10-9/rokmíra rizika 2,91x10 -3

bblleesskkoovvéé vvyyhhoořřeenníí oobbllaakkuu pprroo--ppyylléénnuu vv ddůůsslleeddkkuu jjeehhoo úúnniikkuu

zz kkuulloovvééhhoo zzáássoobbnnííkkuuosoby ohrožené smrtí 1575četnost události 4,35x10-11/rokmíra rizika 1,8x10-4

eexxpplloozzee vvyyttvvoořřeennééhhoo oobbllaakkuupprrooppyylléénnuu vv ddůůsslleeddkkuu jjeehhoo

úúnniikkuu zz žžeell.. cciisstteerrnnyyosoby ohrožené smrtí 242četnost události 4,07x10-11/rokmíra rizika 2,38x10-6

bblleesskkoovvéé vvyyhhoořřeenníí oobbllaakkuu pprrooppyylléénnuu vv ddůůsslleeddkkuu jjeehhoo

úúnniikkuu zz žžeell.. cciisstteerrnnyyosoby ohrožené smrtí 580četnost události 1,03x10-10/rokmíra rizika 3,46x10-5

Na základě hodnocení míryrizika, která musí být nižší než10-3, bylo zjištěno, že kulovýnadzemní zásobník propylénuna Ovčím vrchu představujespolečensky nepřijatelné rizi-ko. K posunutí do oblasti přija-

telné je nutno snížit objemskladovaného propylenu ze180 t na 90 t. K tomuto opatře-ní Spolek neprodleně přikročila zatím organizačními opatře-ními zabezpečuje, aby hranice90 t nebyla překročena. Do31. 8. mají být na tomto zásob-níku realizována i technickáopatření, která zabrání přepl-nění zásobníku větším množ-stvím propylénu než je 90tun.

Spolek se v rámci programo-vých tezí zavázal, že v nejbližšídobě zajistí zpracování návrhůtechnicko organizačních opat-ření, která by snížila míru rizikau následujících zdrojů pod 10-5:● únik propylenu otvorem zkulového zásobníku● únik kapalného chlóru mimobudovu z potrubí pro plněnícisteren● únik plynného chlóru z asa-načních věží● únik propylenu otvorem zžel. cisterny● únik kapalného propylénu zpotrubí mezi kulovým zásobní-kem a dálkově uzavíranou ar-maturou

Tyto návrhy by měly býtzpracovány do 31. 12. 2003.Navržená řešení budou projed-nána s orgány státní správy.

Ke snížení míry rizika přijalSpolek i další opatření v oblas-ti monitoringu odpadních vod,které by mělo být realizovánodo 30. 6. 2003.

V rámci zvýšení havarijnípřipravenosti v oblasti krizo-vých situací bude prováděn vý-cvik a školení členů havarijní-ho štábu a pracovníku integro-vaného havarijního dispečinkupodniku minimálně 2x ročně apřijmou se další hlavně organi-zační opatření, která zlepší při-pravenost podniku na zvládáníhavarijních situací.

Spolek pro chemickou a hutní v˘robu, a. s.

Page 11: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 12 -

hlaví, jazyka, náboženskéhonebo jiného smýšlení, rasy,barvy pleti, pohlaví, národ-nostního nebo sociálního pů-vodu, majetku, rodu nebo jiné-ho postavení.

PPookkuudd bbyyssttee mměěll mmoožžnnoossttvvyyjjmmeennoovvaatt nněěkkoolliikk nneejjvvěěttššíícchhpprroobblléémmůů ttýýkkaajjííccíícchh ssee žžiivvoottaannáárrooddnnoossttnníícchh mmeennššiinn vv ÚÚssttíínnaadd LLaabbeemm,, kktteerréé bbyyssttee zzmmíínniill??

Pokud se mám zmiňovat onejvětších problémech národ-nostních menšin v Ústí nad La-bem, musel bych hovořit oproblémech každé ze skupin

SS jjaakkýýmmii ppřřeeddssttaavvaammii ssee uujjíí--mmááttee ffuunnkkccee aassiisstteennttaa pprroo oottáázz--kkyy mmeennššiinn??

Zmiňovaná funkce je svýmzpůsobem obdobou dříve zří-zené funkce na již zaniklýchokresních úřadech - romskýporadce. Co se týče např. Ro-mů, kauzy typu Matiční, Čer-veňákovi, povodně aj., kterédíky mediální kampani přesáh-ly hranice nejen tohoto města,nikterak nepřispěly k celkovéimage a pověsti Ústí nad La-bem, a proto si uvědomuji slo-žitost stávajících problémů et-nických menšin žijících v tom-to městě. Je tedy mým prvořa-dým úkolem přispět k celkové-mu pozitivnějšímu chápání od-lišností lidského vnímání achování jak např. Romů, takneromů.

CCoo bbuuddee VVaaššíímm nneejjddůůlleežžiittěějj--ššíímm úúkkoolleemm??

Protože asistent mého raženíse nezabývá pouze jednou ob-lastí lidských problémů, nedo-káži vyzdvihnout nejdůležitěj-ší úkol, který budu v průběhumých pracovních činností ře-šit. Myslím si, že pro každéhojedince je jeho problém tímnejdůležitějším. Já však musímrozeznávat problémy, negace,které mají dlouhodobější čikrátkodobější charakter řešení.Mým nejdůležitějším úkolemje dle mého přesvědčení býtiprospěšný lidem různého po-

národnostních menšin, jakýmijsou: moravská, slezská slo-venská, polská, německá, rom-ská, maďarská, ukrajinská,ruská, rusínská, bulharská, ru-munská, řecká, vietnamská, al-bánská, chorvatská a srbská.Nemyslím si však, že každá ztěchto uváděných skupin oby-vatelstva je společenstvím vy-značujícím se výraznými nega-tivně vnímanými odlišnostmiv rámci jakéhosi většinovéhomorálního kodexu. Nejčastějiuváděnou etnickou skupinoujsou Romové. Vycházím-li ze

strukturálního rozložení rom-ského etnika v Ústí nad La-bem, které se dělí na tři velkéstarousedlické skupiny, dlepůvodu ze Slovenska v pová-lečných letech, které se dáledělí na různé podskupiny pod-le rodin, problémy těchto spo-lečenství jsou velmi podobné.Nejčastěji zmiňovanými jsouz oblasti vzdělání, sociální,ekonomické, mimo a uvnitřdaných komunit. Největší pro-blém co se týče Romů je, dlemého mínění, v uvědoměníčlověka. „Žijeme v této zemijiž stovky let, a přesto se cítí-me býti hosty tohoto státu.”Mým největším úkolem je při-spět k vzájemnému poznávánía pochopení lidí různéhosmýšlení a pohledů na svět ajeho uspořádání tak, abychomse dostali do stádia multikul-turní společnosti”.

LLzzee vvůůbbeecc vv ssoouuččaassnnéé ddoobběěeeffeekkttiivvnněě kkoommuunniikkoovvaatt ss rroomm--sskkoouu kkoommuunniittoouu,, kkddyyžž pprraakkttiicc--kkyy nneemmáá ssvvéé ppřřiirroozzeennéé aauuttoorrii--ttyy??

Nemyslím si, že by Romovéneměli své přirozené autority.Pokud je však hledáte, musíteje hledat v rámci konkrétníchrodin. Pokud jsem přijal funkcizmiňovaného asistenta, přijaljsem ji z vědomím toho, že bu-du komunikovat s daným je-dincem jakožto s autoritou -člověkem.

Křesťanské sdružení mla-dých lidí YMCA v Ústí nad La-bem otevřela v prostorách bý-valého Dominikánského kláš-tera sv. Vojtěcha historickyprvní „Nízkoprahové centrumpro teenagery”. Otevření seuskutečnilo dne 28. 3. 2003 za

účasti primátora města Ústínad Labem Petra Gandaloviče,starosty centrálního obvoduRadka Vonky a dalších osob-ností veřejného života ve měs-tě Ústí nad Labem.

Nízkoprahové centrum jeklub pro volný čas, otevřený

každý všední den odpolednemezi 1500 - 1900 hod. pro nácti-leté - teenagery ve věku 12 -17 let. Nízkoprahové centrumje určeno pro volné setkáváníteenagerů v kultivovaném abezpečném prostředí, bez al-koholu, kouření a drog. Vstupdo centra je zdarma a jeumožněn všem bez ohledusociální či etnické příslušnos-ti. Pohyb v centru je volný abez podmínky členství, po-platků a účasti na nějaké akti-vitě. Pro teenagery je připra-vena nabídka ve dvou částechcentra, a to v informační a zá-bavné. Tzv. Freestyl (frístyl)

nabízí posezení na gaučích,pokec, poslech muziky či na-bídku přečtení novin, časopi-sů a zajímavých encyklopedií.Druhý klub je spíše ve stylusportovního a internetovéhoklubu, kde se teenageři i dalšínávštěvníci mohou blíže se-známit s počítačem, zasurfo-vat si po internetu, zahrát sistolní fotbal nebo šipky a téžzde, dle svého zájmu, mohouzískat tipy a nabídky na akcea aktivity pořádané mláde-žnickými organizacemi v Ús-teckém regionu.

PPaavveell HHuuššeekk jjrr..

Odbor péãe o obãanyOdbor péãe o obãanyMagistrát má s platností od letošního 1. března Odbor péče o ob-

čany. Vznikl sloučením Odboru školství, kultury, sportu a cestov-ního ruchu a Odboru sociální práce.

Hlavní náplní nového odboru bude spolupráce s neziskovýmisubjekty působícími v oblasti sociálních věcí, sportu, kultury iškolství a jejich podpora. Odbor bude rovněž spolupracovat s pří-slušnými komisemi Rady města.

Odbor péče o občany má 11 zaměstnanců.

YMCA otevfiela nízkoprahové centrYMCA otevfiela nízkoprahové centrumum

ŠANCE pro občany poškozené povodní

Město Ústí nad Labem upozorňuje veřejnost, že:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyhlásilo2. kolo předkládání žádostí o poskytnutí

dotací z Fondu obnovy

Žádost musí být podána nejpozději do 18. 4. 2003 prostřed-

nictvím podatelny Krajského úřadu.

Formulář žádosti a podrobnější informace jsou k dispozici na

adrese: www.kr-ustecky.cz v sekci „Dokumenty odborů” -

„Odbor investiční”, jenž je správcem tohoto fondu.

Pro kaÏdého je jeho problém tím nejdÛleÏitûj‰ím,fiíká v rozhovoru pro Mûstské noviny nov˘ „romsk˘” asistent Jan Husák

Page 12: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 13 -

Před 95 lety poprvé zažádalyNovosedlice a Kramoly o slou-čení a současně o povýšení naměsto se jménem Elbenau. Po-stavily novou radnici, obklope-nou parkem, kde je dnes pošta.Střekov byl tehdy z jednání vy-loučen pro dluhy a venkovskýráz obce. Okresní úřad sloučeníKramol a Novosedlic nedoporu-čil, ministerstvo vnitra po dlou-hé době čekání neschválilo.První světová válka tyto snahyodsunula. A tak když roku 1922obce, tentokrát v naprostémkonsensu i se Střekovem, požá-daly o sloučení, bylo jim vyho-věno. Celá oblast byla rozděle-na na tři místní části označenéřímskými číslicemi pod společ-ným názvem Střekov. Ze správ-ního hlediska se ale stále jedna-lo o vesnici a její představitelénevzdávali myšlenku na pový-šení. Na ministerstvo vnitraodešla již roku 1924 další žá-

vlastně také obrannou reakcína tehdy sílící hnutí Pryč od Ří-ma. S tímto heslem všeněmec-kých poslanců rakouského par-lamentu si hnutí, podporovanéříšskoněmeckými evangelický-mi spolky, kladlo za cíl pře-stoupení co největšího počtuněmeckého obyvatelstva v Čes-kých zemích k evangelickécírkvi, která získala punc pravéněmecké církve hájící národnízájmy proti českému vlivu. Sta-věla nové kostely, zakládalafarnosti. V letech 1897-1910katolická církev ztratila asiosmdesát tisíc členů.

Z těchto snah vzešel i nový,roku 1900 otevřený, evangelic-ký kostel v Novosedlicích. Jehovýstavbu finančně podpořil Jo-hann Schicht. Stál v místechdnešní sportovní haly vedleLázní Dr. Vrbenského, pro ha-varijní stav byl zbořen v 60. le-tech minulého století.

kého starosty Franze Ohnsor-ga, zástupců místní a okresnípolitické správy, dědičnéhoprince Zdenko Lobkowitze,kléru, spolků, školních dítek,pěveckého sboru ústeckéhochrámu a mnoha věřících, po-zdravili litoměřického biskupaSchöbela předseda výboru propostavení kostela Ignaz Babin-sky, pekař a starosta Kramol akaplan Kinzer. Biskup pak po-klepal na základní kámen astavbu kostela posvětil.

Potřebný pozemek ve veli-kosti 784 čtverečních sáhů vě-novala rodina Czedikova z No-vosedlic. Náklady stavby dosáh-ly celkem 150 000 korun. Část-ku 60 tisíc korun doporučiluhradit z církevního fondu císařFrantišek Josef I., při své ná-vštěvě Ústí v červnu 1901. Kos-tel projektoval významný te-plický architekt Max von Loos.Na zastavěné ploše 455 čtvereč-

sbory dobrovolných hasičů tříobcí s dalšími spolky procháze-ly v průvodu s hudbou, dětipřed kostelem, kde stála slavo-brána, utvořily špalír, dívky sy-paly květy. Přicházel pražskýsvětící biskup Dr. WenzelFrind, doprovázený studentykatolického svazu Ferdinandeaz Prahy v plném lesku a s ko-rouhvemi. Z významnýchosobností se slavnosti zúčastni-li ústecký starosta Dr. Ohn-sorg, okresní hejtman Lendec-ke, donátoři hrabě Lobkowitz ahraběnka Westphalen-Czerni-nová z Chlumce, okresní školníinspektor, Johann Schicht schotí, architekt von Loos. Povysvěcení kostela NejsvětějšíTrojice Dr. Frind sloužil mši,kterou uvedl Ježíšovými slovyz Matoušova evangelia: „Ty jsiPetr, to je skála a na té skále za-ložím svou církev, a pekelnébrány ji nepřemohou ...”

Bílinští Lobkovicové věnova-li kostelu nejen kazatelnu, aleza účelem postavení nové farya k založení zahrady, i poze-mek o velikosti 8000 čtvereč-ních sáhů. Prvního srpna 1904tak mohla zahájit vlastní du-chovní správu nová farnost, dokteré byly přičleněny i soused-ní Kojetice, Nová Ves a Sedlo.Prvním farářem se stal Dr. E.Kinzer.

Při příležitosti letošního sté-ho výročí založení střekovské-ho kostela bude chrám v nedě-li 1. června mezi druhou a šes-tou hodinou odpoledne otevře-ný k volné prohlídce veřejnos-ti. V osmnáct hodin začne slav-nostní bohoslužba vedená lito-měřickým biskupem ThDr. Jo-sefem Kouklem. Součástí oslavbude také vystoupení Sborupro duchovní hudbu pod vede-ním Václava Urbana.

IIvvaa KKrráálloovváá

Na počátku 20. století byly naúzemí Střekova tři samostatnévsi. U Labe, v prostoru dnešní-ho soudu byly Kramoly, naho-ře, okolo kapličky se rozkládalyselské usedlosti Novosedlic. Aza hradem, u zvoničky v Malíř-ském koutku pak byl Střekov, shrázděnými domky. Dnes si lzejen stěží představit, že tyto třiobce, s Ústím spojené železnič-ním mostem sloužícím i pro po-vozy, měly v roce 1890 dohro-mady ke dvěma stům domů.Založením Schichtovy mydlár-ny v roce 1882, na rozhraní Kra-mol a Novosedlic a vzrůstajícípotřebou nových bytů, se v ná-sledujících letech změnily sady,louky a pole v osídlení typickyměstského charakteru.

dost i s fotografiemi, které do-kládaly průmyslový a městskýcharakter lokality. Teprve roku1936, po mnoha urgencích, zís-kal Střekov statut města spoluse znakem a vlajkou. Radní teh-dy nemohli tušit, že do tří let je-jich město jediným zásahemnacistické správy splyne s tzv.Velkým Ústím.

Obyvatelé zmíněných pů-vodních tří obcí patřili od stře-dověku do farního obvodu ús-teckého kostela sv. Vojtěcha vÚstí, kolem kostela pochováva-li i své mrtvé. Od 19. století mě-li jen kapličku na novosedlickénávsi, která pak už nestačilapotřebám nových příchozích.

Postavení katolického koste-la v Novosedlicích se stalo

Ještě před jeho výstavbouusiloval ústecký kaplan Dr. Eu-gen Kinzer o svatostánek prokatolické věřící v rychle se roz-růstajícím Střekově. Otázkoupak už jen bylo, kde by mělstát. Uvažovalo se o Kramo-lech, jako obci s nejvyššímpočtem obyvatel, ale pak padlorozhodnutí pro Novosedlice,podpořené skutečností jakého-si středu tří budoucích přifaře-ných obcí i blízkostí hřbitova,který společně roku 1895 zalo-žily. Nový kostel se zde mělstát ozdobou Labského údolí.

Slavnostní položení základ-ního kamene ke kostelu Nej-světější Trojice proběhlo 19.května 1901 okolo šesté hodi-ny odpoledne. Za účasti ústec-

ních metrů vyrostl kostel o dél-ce 36 a šířce 12 metrů, s věží 47metrů vysokou, pokrytý anglic-kou břidlicí, který mohl poj-mout až tisíc věřících. Vnitřnívybavení kostela pocházelo ves-měs ze štědrých darů věřících.Ústečtí radní přispěli zvonemze zrušeného kostela sv. Mater-ny. Varhany věnoval pražskývarhanářský mistr HeinrichSchiffner při příležitosti čtyřice-ti let trvání své živnosti.

Slavnostní vysvěcení se ko-nalo dopoledne o svatodušnímpondělí 1. června 1903. A jaktehdy psaly noviny „v jinak po-klidné půvabné vesničce pano-val od rána čilý ruch”. Na mno-ha domech, okrášlených březo-vými ratolestmi, vlály prapory,

NEZNÁMÉ ÚSTÍNEZNÁMÉ ÚSTÍ 11771177

Sto let stfiekovského kostela

Kostel Nejsvětější Trojice v roce 1903

Page 13: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 14 -

Veřejnou zakázku „Vymís-tění provozu Spolchemie s ne-přijatelnými riziky z centraměsta” zadalo město Ústí nadLabem akciové společnostiKovoprojekta Brno. Tato fir-ma nabídla nejnižší cenu zevšech čtyř uchazečů - 987,7tis. korun.

Obsahem studie, kterou tatospolečnost do 30. června 2003vypracuje, bude:

- charakteristika provozůSpolchemie z hlediska bezpeč-nosti a ekologické zátěže

- návrh vhodných lokalitpro vymístění provozů Spol-chemie s nepřijatelnými riziky

- návrh etap a termínů toho-to vymístění

- odhad nákladů na vymístění- odhad nákladů města Ústí

nad Labem souvisejících s vy-místěním

- dopady na zaměstnanost- návrh právních, ekonomic-

kých a jiných kroků městak dosažení vymístění

- návrh na podíl státu na sa-naci ekologických škod a napodíl státu a Ústeckého krajena novém umístění provozůSpolchemie s nepřijatelnýmiriziky (v rámci územně pláno-vací dokumentace Velkéhoúzemního celku).

Studii o vymístûní Spolkuvypracuje Kovoprojekta

Z Univerzity Jana EZ Univerzity Jana Evangelisty Purkynûvangelisty PurkynûUniverzita má opût

svÛj ãasopis

Univerzita Jana EvangelistyPurkyně v Ústí nad Labem za-čala vydávat svůj Zpravodaj.Zpravodaj si neklade ambicebýt odborným časopisem, ne-boť pro tyto účely existuje nauniverzitě ediční řada ActaUniversitatis Purkynianae. Zá-měrem univerzity je vydávat

informační bulletin pro svojiakademickou obec i pro ostat-ní zájemce o dění na UJEP.Čtenáři Zpravodaje se dostaneinformací o hlavních událos-tech, které na univerzitě pro-běhly, či důležitých konferen-cích a seminářích, seznámí ses názory pracovníků vedeníuniverzity a součásě i s názorystudentů a ostatních zaměst-nanců UJEP. Časopis nabízíprostor pro vědu, výzkum a

zahraniční aktivity na univer-zitě, sportovní a umělecké čin-nosti a také studentský životna kolejích i mimo ně.

Zpočátku bude Zpravodaj vy-cházet čtvrtletně a pouze velektronické podobě. Jako ta-kový ho naleznete na univerzit-ních stránkách: www.ujep.cz

První signální výtisk byl díkylaskavé podpoře Deníku Bohe-mia vydán i v tištěné podobě ao případném trvalém přechoduna tuto formu Zpravodaje roz-hodne zájem čtenářů.

Grant mûsta proUniverzitu

Město Ústí nad Labem již ně-kolik let poskytuje grant Uni-verzitě Jana Evangelisty Purky-ně v Ústí nad Labem, jejíž aka-demičtí pracovníci společně sestudenty řeší projekty zaměře-né v rozhodující míře na pro-blematiku města či regionu. Vroce 2002 bylo řešeno celkem11 projektů a výše finančnípodpory města Ústí nad Labemčinila 185 tis.Kč.

Jeden z projektů, který řeši-la odborná asistentka Mgr.Kateřina Dytrtová, proběhl vrámci spolupráce katedry vý-tvarné výchovy Pedagogickéfakulty s Dětským domovemna Střekově. Studenti katedry

výtvarné výchovy PF vytvořiliv rámci své výuky výtvarnépráce: textilní aplikace, sou-bor maňásků a marionet, zá-věsná výtvarná díla, prostoro-vé předměty, kterými bylzpříjemněn prostor dětskéhodomova. Výtvarné práce jsoupo vystavení skutečnými de-korativními výtvory a zútul-ňují chodby, obývací koutky adalší prostory, kde děti pobý-vají. Spolupráce na tomto pro-jektu má nejen dosah spole-čenský a etický, ale také vý-chovný, neboť někteří z vy-chovatelů Dětského domovana Střekově jsou zároveň stu-denty Pedagogické fakulty amohou vystavená díla dětempřiblížit ve výtvarných výcho-vách i po odborné stránce.Důležité je i to, že spoluprácebude nadále pokračovat amnoho dalších výtvarnýchprací se již rodí.

Také v letošním roce se měs-to Ústí nad Labem rozhodlo fi-nančně podpořit řešení projek-tů majících úzkou vazbu na na-še město, a to finanční částkouve výši 228 tis. Kč. Projekty bu-dou směrovány do oblastiochrany životního prostředí,podpory sportu, průzkumů ve-řejného mínění o komunálnípolitice atp.

Město Ústí nad Labem za-bezpečilo prostřednictvím od-boru dopravy MmÚ jednu zedvou 200metrových lávek propěší na železničním mostě.Masivní železné dveře nyníbrání vstupu nepovolanýchosob.

Na obou lávkách bylo v doběsrpnových povodní odřezánozábradlí. Voda totiž vystoupalaaž těsně po most a hrozilo, žese o zábradlí zachytí velké na-plavené předměty, které mohlyzpůsobit vážné komplikace.Železniční most sloužil několikdní jako jediné spojení meziStřekovem a centrem města ajeho poškození by mělo vážnénásledky - Střekov by byl např.odříznut od lékařské pomoci čizásobování potravinami. Lidéby se také nedostali do zaměst-nání.

Na první lávce bylo zábradlíopět instalováno a v současnédobě slouží tento přechod ve-řejnosti. Druhá lávka je proti

vstupu zabezpečená, letos bymělo dojít k jejímu odstranění.

Nová zábrana se na mostěobjevila proto, že někteří ne-zodpovědní lidé na lávku bezzábradlí vstupovali a riskovalisvůj život. Na vstupu sice bylyzábrany, ale daly se lépe pře-konat, než současné.

Lávka na mostû zabezpeãena

P. Hfiebejk jednatelem TSMRada města jmenovala s účinností od 21. března 2003 Petra Hře-

bejka do funkce jednatele TSM, s. r. o. P. Hřebejk byl řízením tétospolečnosti pověřen od loňského 8. října.

Page 14: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

- 15 -

V dubnu a květnu připravujeMuzeum města Ústí nad Labemněkolik novinek. Od 3. 4. do10. 5. výstavu „Pod císařskýmpraporem” s ilustracemi k při-pravované stejnojmenné knize,doprovázenou trojrozměrnýmipředměty, jako jsou např. vojen-ské uniformy. Výstava mapujedějiny rakouské armády v letech1526 - 1918, kdy byly i České ze-mě součástí Habsburské monar-chie. Na výstavu navazuje tří-denní konference s názvem „Ar-máda a společnost”, která pro-běhne ve dnech od 28. 5 do30. 5. Akce bude věnována 190.výročí Bitvy u Chlumce.

Zároveň probíhá, společněs Výstavní síní Emila Filly, od9. 4. do 16. 5. výstava obrazůsoučasné autorky jugoslávské-ho původu Vanesy Hardy. Stu-dovala v Bratislavě a Vídni, zís-kala několik ocenění a v sou-časné době žije mezi Prahou aVídní.

19. 5. bude zahájena výstavafotografií s názvem „Antarkti-da”, která potrvá do 12. 6. Mů-žete si prohlédnout fotografieStanislava Vincoura, který sese svou osmiletou dcerou zú-častnil několikatýdenního pro-gramu na ekologické stanici

ECO Base na ostrově Nelson.Žáci základních škol se mo-

hou zapojit do již probíhající-ho projektu „Keltský dům”,který je pokračováním úspěš-ného projektu „Pravěká vesni-ce” podpořeného Nadací OpenSociety Fund Praha. Akce je za-měřena na osvojení si historic-kých znalostí formou zábavy.Děti si mohou vyzkoušet výro-bu nástrojů, keramiky, šperkůapod. V závěrečné fázi budouprovádět návštěvníky po něko-lika stanovištích a podělí se snimi o své nabyté vědomosti.

Muzeum vychází vstříc i uči-telům a žákům. Připravilo proně pracovní listy, na kterýchjsou zadány úkoly a testy sou-visející s probíhající výstavou.Učitelé mohou nechat děti vy-plnit listy před návštěvou mu-zea, a ti si pak své odpovědiověří, nebo mohou nejdřívenavštívit výstavu a tak zjistit,jak byli žáci pozorní a co si za-pamatovali.

Pravidelně zde také probíha-jí jednotlivé řemeslné kurzy.Nejbližší proběhne 19. 4. a bu-dou se zde vyrábět čarodějnicez papírového šustí. V květnu sechystá malování na hedvábí apaličkování.

filmy „Něžný Barbar” nebo„Výchova dívek v Čechách”.Kromě herců z Činoherníhostudia - Jitky Andělové, Matú-še Bukovčana, Jaroslava A.Haidlera, Martina Fingera, Jit-ky Prosperi a dalších se před-staví také herci z Multiprosto-

Činoherní studio připravujeve spolupráci s Multiprostorem- Louny a A-studiem Rubín no-vou hru - „Sud prachu”. Hra jesoučástí dvouletého divadelní-ho projektu „Balkánská sezó-na”, jejímž organizátorem jeprávě Multiprostor - Louny.

Stejně jako se celý projektzabývá dlouhodobými problé-my a krizí na Balkáně, tak i ta-to hra makedonského dramati-

ka Dejana Dukovského řeší vjedenácti obrazech stav společ-nosti a osudy lidí po skončeníjugoslávských válek. Postavy,silně poznamenané válkou, ře-ší otázky kolaborace, vzájemnéa rodinné nesnášenlivosti atouhy po lepším životě.

Režie se ujal Petr Koliha,který spolupracoval s Činoher-ním studiem už na hře „Ro-meo a Julie” a režíroval např.

Premiéra nové hrPremiéra nové hry „Sud Prachu”y „Sud Prachu”

Co nového v muzeu?Co nového v muzeu?

ru - např. Tomáš Bambušek,Lenka Křivánková, StanislavMajer a Ondřej Pavelka z Ná-rodního divadla.

Premiéra se bude konat 28.května v Malém divadle v Setu-ze a přítomen bude i sám au-tor.

Chcete se obrátit na parlamentní poslance?Chcete se obrátit na parlamentní poslance?

PPaaeeddDDrr.. KKvvěěttoossllaavvaa ČČeelliiššoovvááPoslankyně PS Parlamentu ČR - KSČM

Dobětická 10400 01 Ústí nad Labem

IInngg.. MMiirroossllaavv PPáátteekkposlanec PS Parlamentu ČR - ODS

Revoluční 206/8400 01 Ústí nad Labem

JJUUDDrr.. KKaarreell KKüühhnnllPoslanec PS Parlamentu ČR - US-DEU

Vaníčkova 1/1594400 01 Ústí nad Labem

Page 15: MùSTSKÉNOVINY · slat tento svůj jarní pozdrav, i když pravda je, že ve chvíli, kdy jej píšu, je za okny sníh a teplota pod nulou. Snad to nebude dlouho trvat a jaro už

Od loňského dubna mohounávštěvníci ústecké ZOO nav-štívit velice zajímavé a příjem-né místo - expozici tropickýchžabek. Je zde umístěno sedmnádrží, kde mohou sledovatrůzně velké a různě barevnéžabky - od drobných jihoame-rických dendrobátek neboli ta-ké šípových žab až po většíexempláře, které si ovšemzbarvením nijak nezadají spestrobarevnými dendrobatka-mi. Jednou z nich je výraznězbarvená parosnička rajská ne-boli také rajčatová žába, kteráskutečně dělá čest svému jmé-nu. Její barva je výrazně červe-ná a skutečně připomíná zmí-něný plod. Domovinou těchtovzácných žab je ostrov Mada-gaskar, kde žijí pouze v jedinélokalitě. Ústecká ZOO získalatyto žáby před čtyřmi lety z ně-mecké zoologické zahrady vChemnitz a teprve nyní sezavršilo úsilí o rozmnoženítěchto vzácných obojživelníků.Žáby nakladly vajíčka, ze kte-rých se vykulili drobní pulci.Několik desítek již dokončilosvoji přeměnu v drobné žabky,další na ni teprve čekají. Cel-kem se podařilo odchovat oko-lo 70 jedinců. Podle dostup-ných zdrojů se odchovy dosud

ký, stěží viditelný. Do ústeckéZOO se dostali v roce 1998, sa-mec pochází z děčínské ZOO asamice je z Polska. Již několi-krát se jim narodila mláďata,poslední z nich mohou ná-vštěvníci obdivovat od letošní-ho února. Přesto, že rodiče žijípo celý rok ve shodě, výjimkouje období, kdy má samice mla-dé. Samec je k nim velice agre-sivní a jednou se dokonce sta-lo, že mláďata zakousl. Z tohodůvodu musí být oddělen a nasvou družku a potomky se mů-že dívat jenom přes sklo. Maláaguťátka jsou vlastně jakousikopií dospělého jedince a jsouvelice čilá - krátce po porodu sečile pohybují, tělo nemají holé,ale porostlé srstí a všechnysmysly mají vyvinuty. Pevnoustravu přijímají již za několikdnů, ale samice je kojí ještě třiměsíce. Dospělí agutiové jsoubýložraví, živí se travinami, lis-ty stromů a keřů, hlízami ašťavnatými i suchými plody.Ty s oblibou zahrabávají doúkrytu, ale protože na částsvých zásob zapomenou, po-máhají tak při rozšiřování urči-tých druhů rostlin. Expoziciaguti středoamerických v ús-tecké ZOO doplňují drápkatéopičky z Jižní Ameriky - tama-ríni pinčí.

Nejsledovanějším zvířetem zústecké ZOO je podle všechohlasů indická slonice Delhi.Je známo, že Delhi byla zařa-zena do dlouhodobého projek-tu umělého oplodnění, jehožprvní část se podařila s úspě-chem uskutečnit na začátkuzáří loňského roku, kdy probě-hla vlastní inseminace. Po šestitýdnech se skutečně potvrdilyveškeré naděje - Delhi zabřezlaa slůně je tam, přesto, že v tédobě měřilo pouhé 2 mm! Po-slední ultrazvukové vyšetřeníse konalo 4. března, kdy bylavelikost „změřena” na 30 cm.Teď nezbývá než držet palce,aby to Delhi vše zvládla a v lé-tě roku 2004 spatřilo světlosvěta historicky první slůně na-

rozené v naší republice. Sou-běžně s touto událostí čeká oběslonice zásadní změna - stavíse pro ně nový pavilon, kterýby měl být v letošním roceslavnostně uveden do provozu.Je umístěn nedaleko od jejichnynější ubikace a bude navazo-vat na jejich výběh. Bude dale-ko větší a prostornější, takžedoufejme, že si na něj konzer-vativní sloni brzy zvyknou. Vtéto souvislosti by ústeckáZOO chtěla oslovit čtenáře sžádostí o pomoc - v rámci vý-zdoby tohoto nového pavilonuje potřeba velké množství zele-ně, na jejíž nákup nemá ZOOdostatek financí. Pokud mátedoma přerostlou palmu, fíkusči jinou pokojovou květinu, sekterou si kvůli velikosti nevíterady, můžete ji věnovat na tytoúčely, stačí jen zatelefonovatna číslo 475 503 421, o odvozuž se postará ZOO sama.

svátky již od 17. do 21. dubna,kdy bude pro dětské návštěvní-ky připraven tradiční kvíz „Ovejce ptáka nandu” a jako no-vinka „Velikonoční udělátka” -obdoba tvořivé dílny, kde si dě-ti mohou samy vytvořit svoji ve-likonoční ozdobu. Během pon-dělí 21. dubna bude po celý denv ZOO k vidění spousta zajíma-vostí - ve spodní části ZOO simůžete poslechnout hudbu ji-hoamerických Indiánů, kteří seodpoledne přesunou k restaura-ci Koliba, kde od 14.00 hodindoplní celý etnografický pro-gram. Je připraveno vystoupenípolykače ohňů, ukázky romskékultury, své umění předvedouorientální tanečnice, zazní pís-ničky z různých částí světa. Proděti je připravena divadelní po-hádka s tygří tématikou, neboťv tento den bude v ústecké ZOOodstartována mezinárodní kam-paň vyhlášena organizací EAZAna záchranu tygrů. Součástí té-to kampaně bude i informačnístánek s panely, kde se návštěv-níci mohou aktivním způsobemdo této kampaně zapojit. Pro-gramu budou předcházet křtinysamičky levharta mandžuské-ho, která se narodila v listopaduloňského roku. Křtiny se usku-teční ve 13.00 hodin pavilonušelem, neboť její maminka lev-hartice Kuli by nám svou dcer-ku k přenosu na jiné místo ne-půjčila, velice pečlivě se o nistará a brání ji. Kmotrem tétonádherné a vzácné šelmy se sta-ne zpěvák Kamil Střihavka, kte-rý se díky finančnímu příspěv-ku stane i jejím adoptivním ro-dičem. Během dne budou v ce-lém areálu připravena stanoviš-

dařily jen v ZOO Chemnitz, dá-le se z Evropy objevují pouzeojedinělé zprávy, takže lze beznadsázky říci, že se jedná ounikátní záležitost. Tento druhžádná jiná ZOO v ČR nechová.

Spíše než hlodavce připomí-nají jedni z obyvatel exotáriaaguti středoameričtí drobné je-línky. Mají štíhlé tělo na vyš-ších nožkách a drápy na před-ních i zadních končetinách při-pomínají svým tvarem malákopýtka. Zadní končetiny jsoudelší než přední, takže zdviže-ná zadní část jejich těla způso-buje, že vypadají jako by bylinahrblí. Ocásek je velice krát-

Již tradičně patří v ústeckéZOO víkendový den okolo 22.dubna oslavám Mezinárodníhodne Země. Ani letošní rok ne-bude výjimkou - v letošním ro-ce navíc tento významný ekolo-gický den koresponduje s Veli-konočním pondělím, tzn. žeoslavy a program proběhnou21. dubna. V ZOO je připravenprogram na celé velikonoční

tě, kde si mohou děti vyzkoušetsvoji obratnost při plnění růz-ných úkolů s ekologickou téma-tikou. Návštěvníci se mohou za-pojit do ekologické ankety, dálebudou vyhlášeni výherci soutě-že „Ošklivec obludný” vyhláše-né pro třídní kolektivy, kterétvoří z plastů, plechovek, igelitůapod. model co nejošklivějšíhozvířete.

Novinky z ústecké ZOONovinky z ústecké ZOO