Top Banner
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 2013/2014 I. a) Základné údaje Názov školy Materská škola Adresa školy Stálicová 2, 821 02 Bratislava Telefónne číslo 02/ 43421470 Faxové číslo 02/43335428 Internetová adresa školy riaditelka@habarka.sk Elektronická adresa školy Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava Vedúci zamestnanci materskej školy Funkcia Meno a priezvisko Elokované triedy v objekte Riaditeľ materskej školy Katarína Malovcová riaditeľstvo- Haburská 6 Zástupca riaditeľa pre elok. triedy Iveta Palatinusová Stálicová 2 Vedúce školskej jedálne Silvia Novomeská Haburská 6 Alena Somolányiová Stálicová 2 Údaje o rade školy Termín ustanovenia rady školy 4.5.2011 ––– Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za Predseda rady školy Mariana Molnárová pedagógov Podpredseda rady školy Beáta Rafajová pedagógov Zapisovateľ Monika Kabele rodičov Členovia Ing.Silvia Murphy rodičov Mgr. Mirka Ivančová rodičov
44

ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Jun 30, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 2013/2014

I.a) Základné údaje

Názov školy Materská školaAdresa školy Stálicová 2, 821 02 BratislavaTelefónne číslo 02/ 43421470Faxové číslo 02/43335428Internetová adresa školy riaditelka@habarka.skElektronická adresa školyZriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava

Vedúci zamestnanci materskej školy

Funkcia Meno a priezviskoElokované triedy v objekte

Riaditeľ materskej školy Katarína Malovcová riaditeľstvo- Haburská 6Zástupca riaditeľa pre elok. triedy Iveta Palatinusová Stálicová 2Vedúce školskej jedálne Silvia Novomeská Haburská 6

Alena Somolányiová Stálicová 2

Údaje o rade školy

Termín ustanovenia rady školy 4.5.2011 –––Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za

Predseda rady školy Mariana Molnárová pedagógovPodpredseda rady školy Beáta Rafajová pedagógovZapisovateľ Monika Kabele rodičovČlenovia Ing.Silvia Murphy rodičov

Mgr. Mirka Ivančová rodičovJUDr.Daniela Martiniaková rodičovAdriana Holčíková nepedagogic.pracovníkovIng. Katarína Otčenášová poslancovRobert Műller poslancovIng. Pavol Šmilňák poslancovMgr. Ján Buocik poslancov

Počet zasadnutí v šk. roku 3

Page 2: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy

Názov Meno vedúcehoMetodické odd. MÚ MČ BA- Ružinov Mgr.Viera Kováčová, Mgr.JankaLukáčová, Jolana

Peričová /Mgr. Eva PindjakováPedagogicko-psychologická poradňa PhDr.Erika LezováSIC – špeciálny pedagóg Mgr.Miroslava ZubováObčianske združenia OZ STÁLICA, OZ HABARKA,Rada školy pri MŠ Stálicová 2 Predseda : Marianna Molnárová

Metodické združenieVedúca : Marianna Molnárová

b) Údaje o počte detí

Počet Počet detí Z toho Z toho počet Počet detí

tried spoluzačlenen

épredškoláko

v s OPŠDMaterská škola Stálicová 2 6 151 0 45 12

El. triedy Haburská 6 5 128 0 39 8

Spolu: 11 279 0 84 20

c) Údaje o počte zapísaných detí

Celkový počet zapísaných ( marec) 268Počet odkladov OPŠD (po ukončení vyšetrení) 20

d) ––––––––––––––––––––

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytovaného stupňa vzdelania

V školskom roku 2013 / 2014 osvedčenie o predprimárnom vzdelaní získalo 67 detí.

Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces

1. Estetická výchova – Hv, Vv 2. Dramaticko - tanečná výchova 3. Tanečno – pohybová výchova 4. Environmentálna výchova

Krúžková činnosť materskej školy

Stálicová 2 - tanečno-pohybováHaburská 6 - zobcova flauta, výtvarný krúžok, mažoretky, country tance, hra s

písmenkami, mňamkáčik

2

Page 3: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Cudzí jazyk

Anglický jazyk Počet detí ................... Počet detí

jazykMŠ Stálicová 2 áno 63El. triedy Haburská 6 áno 85Spolu detí 148

Nadštandardné aktivity materskej školy

Stálicová 2 - výtvarný krúžok, spevácky krúžok –„ Škovránok“, tanečný krúžok , športovo-pohybový krúžok, AJ

Haburská 6 - ľudové tance, dramatický krúžok , malé javiskové formy, HIP-HOP tanec /športová gymnastika /, spevácky krúžok – „Škovránok“, zumba pre deti, Street dance, AJ

Dochádzka – sumár za celý školský rokPriemerná dochádzka

MŠ Stálicová 2 104,2 / 18,6El. triedy Haburská 6 92,8 / 19,3Spolu 197 / 18,95

Účasť materskej školy na súťažiach

Výtvarné - Vesmír očami detí, Žitnoostrovské pastelky, Vianočná pohľadnica, Svet očami detí /výstava detských prác v aule NsP Milosrdní bratia a DK Ružinov/, Mary Kay

Olympijské hry v MŠ 2013 – BŠK Veselé zúbky

f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy

Štátny vzdelávací program ISCED 0 Školský vzdelávací program „Cesta okolo sveta vláčikom plným hier a zábavy“ Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania pre deti s OPŠD Stimulačný program pre deti s OPŠD – PhDr.Erika Lezová, Mgr.Miroslava Zubová Rozvíjanie grafomotorických zručností detí – PhDr.Erika Lezová

3

Page 4: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

g) Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

Pedagogickí zamestnanci Z toho Z toho samostatní

Z toho zamestnanec

Z toho zamestnanec

školyzačínajúci ped. ped. zam. s I. atestáciou s II. atestáciouzam. 1.kvalif.skúška

22 0 22 1 0

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku

Forma vzdelávaniaPočet vzdelávajúcich

sa

Predškolská a elementárna pedagogika 4

i) Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti

Aktivity organizované materskou školou Návšteva dvoch divadelných predstavení na Novej scéne – „Princ Bajaja“ Divadelné predstavenia v MŠ /1x mesačne/ Zimná škola v prírode – lyžiarsky výcvik na Látkach Letná škola v prírode hotel Mier, Račková dolina Divadelné predstavenia v MŠ /1x mesačne/ Vianočný deduško+ Mikuláš v MŠ Vianočné besiedky Karneval v MŠ Environmentálna výchova – Chodilovci 4 témy (voda, pole, les, poníky ) Sokoliari V MŠ Návšteva ZŠ – Drieňová a Ostredková Návšteva knižnice – marec Deň Zeme - „Mimozemšťania“ Besiedky ku Dňu matiek Otvorené hodiny z AJ, hudobno-pohybovej výchovy, speváckeho krúžku, zumby pre

deti, tanečného krúžku, dramatického krúžku MDD – športovo – súťaživé dopoludnie MDD – kultúrne podujatie na Štrkoveckom jazera, pod záštitou starostu MČ

4

Page 5: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Výlet na Schaumbarov mlyn – Pezinok Noc v materskej škole Deň otcov – zábavno-športové popoludnie s rodinami Rozlúčkové slávnosti s predškolákmi, vynášanie tabla Návšteva ZŠ Medzilaborecká

Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila Výtvarné súťaže RŠK – predplavecký výcvik, korčuľovanie, lyžovanie- ŠvP /zimná/ Separácia skla, plastu a zber papiera MÚ MČ Ružinov - tanečné vystúpenia detí pri uvádzaní novorodencov

do života Seniorské centrum /Zimná 2/ – program k MDŽ, ku Dňu matiek, ku Dňu

seniorov, Vianoce Gérium – vystúpenie detí v domove služieb pre imobilných seniorov /3x/-

Vianoce, Deň matiek, posedenie pri grile Mary Kay – súťaž Akadémia ZUŠ v DK Ružinov Nová scéna – „Herci deťom“ Posedenie pre dôchodkyne – bývalé učiteľky, nepedagogické zamestnankyne

j) Projekty, do ktorých je materská škola zapojená

Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia Termínrealizácie ukončenia

realizácieKroje pre folklórny krúžok MČ Ružinov neschválenýHabarkaRekonštrukcia malej telocvične MČ Ružinov

neschválený

k) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI

V školskom roku 2013/2014 sme ŠŠI nemali.

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy

STÁLICOVÁ 2 : Sedem samostatných tried, spálne , priestranná školská záhrada.Z prevádzkových nákladov /z rozpočtu MČ/ sme zrekonštruovali elektrické rozvody v školskej kuchyni, bola položená nová dlažba, vymaľované priestory kuchyne a skladu potravín.Zrekonštruovali sme technické priestory školy /bývalá telocvičňa, ateliér, sklad posteľnej bielizne / na novú triedu pre 16 detí s príslušenstvom – spálňa, sociálne zariadenie, šatňa

5

Page 6: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

pre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné kryty na radiátory, koberec, hračky do triedy. V zrekonštruovanej časti budovy sme položili plávajúcu podlahu, na chodbe nové PVC, v sociálnom zariadení dlažbu. Zároveň sme kompletne zrekonštruovali aj šatňu pre personál ŠJ.Z rozpočtu aj z financií OZ Stálica sme dokupovali pomôcky a hračky pre deti. V školskej záhrade sme zrealizovali orezy stromov a výrub poškodeného stromu. V pieskovisku bol vymenený piesok pre deti.

HABURSKÁ 6 – alokované pracovisko : Päť samostatných tried , 4 spálne / 1 trieda zo služobného bytu – bez spálne/, jedáleň, priestranná školská záhrada.Z prevádzkových nákladov /z rozpočtu MČ/ sme zrekonštruovali elektrické rozvodyv školskej kuchyni, bola položená nová dlažba, vymaľované priestory kuchyne a skladu potravín.V budove školy sme kompletne vymenili interiérové dvere – sponzorsky + doplatok z rozpočtu. V areáli školskej záhrady sme sponzorsky vymenili piesok a postavili záhradný altánok pre deti.Z prostriedkov OZ – z 2% z daní sme priebežne dokupovali hračky a UP do triedy.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok)

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Zámerom nášho predškolského zariadenia bolo zabezpečiť deťom dosiahnutie maximálnej úrovne v kognitívnej, perceptuálno-motorickej a sociálno-emocionálnej oblasti. Kládli sme dôraz na upevňovanie záujmu o estetickú výchovu, ľudové umenie a rozvíjanie športovo – pohybových schopnosti v záujmových krúžkoch.Prácou na projekte v environmentálnej oblasti sme sa snažili doviesť deti k pochopeniu dôležitosti ochrany životného prostredia a viedli ich k láske k prírode.Stanovené úlohy sme plnili podľa harmonogramu. Výsledky práce boli odprezentované na rôznych súťažiach, výstavách a kultúrnych podujatiach

o) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje : dobré výsledky výtvarnej, tanečnej,

6

Page 7: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

hudobno-speváckej oblasti, literárno – dramatickej, športovo - pohybovej oblasti, environmentálnej oblasti v oblasti spolupráce s rodičmi a širokou verejnosťou.

nedostatky vrátane návrhov opatrení

Odporúčania ŠŠI konanej na našej škole v r.2008/2009 sme priebežne realizovali.V oblasti vzdelávania pedagogických zamestnancov toho roku ukončila vysokoškolské štúdium s titulom Bc. 1 pani učiteľka V tomto šk. roku sme sa pravidelne zúčastňovali kontinuálneho vzdelávania

Učiteľky študujú z dostupnej literatúry aj individuálne. Zaujímavosti zo samoštúdia si odovzdávajú na pedagogických poradách a metodických združeniach.Materiálno – technické vybavenie oboch škôl je nadštandardné, vzniknuté závady odstraňujeme ihneď a priebežne.

II.Ďalšie informácie o škole

a) Psychohygienické podmienky

Dodržiavame troj-hodinové intervaly stravovania. Pre deti máme zabezpečený celodenný prístup k pitnému režimu. Deťom podávame nesýtené minerálne vody, čistú pitnú vodu a jablkový džús z projektu „Školské ovocie“.Po stolovaní realizujeme výplach ústnej dutiny.Popoludňajší spánok u predškolákov postupne skracujeme a nahrádzame kľudovými činnosťami.Pri výmene posteľnej bielizne - 21 dní a uterákov – týždenne dodržiavame stanovené hygienické predpisy.

b) Voľnočasové aktivity školy

Besiedky pre rodičov – vianočné, ku Dňu matiek, rozlúčkové slávnosti, noc v MŠ Vystúpenia detí na MÚ, v klube seniorov, v DFN na Kramároch Vystúpenie detí pre naše dôchodkyne – bývalé zamestnankyne Škola v prírode - letná Lyžiarsky výcvik /škola v prírode / Deň otcov – zábavné športové popoludnie Brigády na škrášlenie areálu školy - jar, jeseň

7

Page 8: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom

Stretnutia výboru OZ / Stálica, Habarka / Triedne schôdzky rodičov Poradenská činnosť CPPPaP / logopéd, psychológ / Logopéd z Polikliniky Ružinov, SIC Konzultačné hodiny pre rodičov

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou je na veľmi dobrej úrovni. Pedagógovia poskytujú poradenstvo prostredníctvom konzultačných hodín podľa potrieb rodiča.Školská psychologička z CPPPaP a špeciálny pedagógovia zo SIC a logopéd z polikliniky Ružinov poskytujú odbornú pedagogicko-psychologickú a logopedickú starostlivosť, stimulačný program pre deti s OŠD.

d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

Vzájomný vzťah školy a rodičov je na veľmi dobrej úrovni, rodičia sa ochotne podieľajú na aktivitách a materiálnej pomoci . Sponzorsky, tiež prostredníctvom OZ Stálica a OZ Habarka a tiež 2% z daní sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí, na zabezpečení nadštandardných aktivít a výletov, besiedok, rôznych slávností, ktoré škola počas roka poriada.

8

Page 9: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Príloha č.1

Page 10: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Materská škola Stálicová 2, 821 02 Bratislava

Vyjadrenie rady školy

10

Page 11: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné
Page 12: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Materská škola Stálicová 2, 821 02 Bratislava

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2013

Bratislava, 18.3.2014

Page 13: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Ú v o d

Materská škola Stálicová, je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Je materskou školou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na rozpočet zriaďovateľa.

MŠ Stálicová 2 Bratislava, tvoria dve materské školy (na Stálicovej 2 a Haburskej 6) a k nim patriace školské jedálne.

Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré dopĺňa rodinnú výchovu a vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj dieťaťa a predškolskú výchovu detí.

Kapacita materskej školy je 270 detí. Skutočný stav detí, ktoré MŠ navštevujú k 31.12.2013 je 272 detí. Rozdelené sú do 11 tried, ktoré sú vedené kvalifikovanými pracovníčkami.

Kapacita materskej školy je využitá na 100 %.

Všetky triedy patriace do tohto právneho subjektu , sú materiálne a technicky vybavené na veľmi dobrej úrovni.

1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu:

A. Plán práce- stav zamestnancov k 31.12.2013 /priem.prepoč.ev.počet/ 36,42

z toho MŠ – pedagogickí zamestnanci 22,30

- nepedagogickí zamestnanci 6,80

ŠJ 7,30

Page 14: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

B. Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania za

rok 2013 298 750,71 €

z toho – tarifné platy vrátane náhrad 214 227,79 €

- príplatky 39 586,92 €

z toho osobný príplatok 27 930,40 €

- odmeny 44 936,00 €

v tom jubilejné 0,00 €

Priemerná mzda za rok 2013 je 683,95 € .

C. Čerpanie finančných prostriedkov na dohody v roku 2013 je vo výške 8 700,00 €.

Prostriedky boli použité ako odmeny za vykonané údržbárske práce realizované

na MŠ Stálicová 2 a záhradnícke práce na MŠ Haburská 6..

2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu

A. Príjmy

Schválený aj upravený rozpočet príjmov na rok 2013 má MŠ Stálicová vo výške

71 627,00 €

Page 15: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Plnenie príjmov za rok 2013 je vo výške 83 667,51 €

Z toho – príjmy z prenájmov 4 577,70 €

- poplatky rodičov za MŠ 42 037,63 €

- poplatky za stravné 33 676,98 €

- úroky banky 43,32 €

Dosiahnuté príjmy sú mesačne poukazované na príjmový účet MČ Bratislava - Ružinov. Zostatok na účte k 31.12.2013 je 589,27 €, ktorý bol poukázaný na účet zriaďovateľa dňa 30.1.2014.

Od poplatkov sú v zmysle zákona, oslobodené 5-ročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením školskej dochádzky.

B. Výdavky

Schválený rozpočet na výdavky pre rok 2013 sme mali vo výške 509 692,00 €. Počas

roku nám bol rozpočet upravený na 601 098,34 €.

V upravenom rozpočte je zahrnutý príspevok zo štátneho rozpočtu na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a dotácia na kapitálové výdavky za nákup strojov a zariadení pre školské jedálne a rekonštrukcie sociálnych zariadení.

Schválený rozpočet na výdavky v roku 2013 509 692,00 €

Upravený rozpočet na výdavky 601 098,34 €

z toho MŠ 504 514,34 €

v tom:

kapitál. výdavky – rekonštrukcie soc. zariadení 28 951,63 €

Page 16: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

dotácia pre 5-ročné deti 13 783,00 €

ŠJ 96 584,00 €

v tom:

kapitál. výdavky- stroje pre ŠJ 12 687,71 €

Dotácia MČ na rok 2013 601 190,54 €

v tom: dotácia na bežné výdavky 545 686,20 €

dotácia na kapitál. výdavky 41 639,34 €

dotácia zo ŠR- predškolská výchova 13 783,00 €

hmotná núdza 82,00 €

Čerpanie výdavkov spolu za rok 2013 sme mali vo výške 601 144,44 € t.j. 100,0% z upraveného ročného rozpočtu. Zostatok na účte k 31.12.2013 bol 46,10 €, ktorý sme poukázali na účet zriaďovateľa 30.1.2014.

Z celkovej dotácie sme čerpali prostriedky nasledovne:

610 Mzdové náklady

Upravený rozpočet- mzdy a platy MŠ 249 417,09 €

Čerpanie 249 417,09 €

z toho–611–TP, vrátane náhrad 179 668,57 €

Page 17: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

612 - Príplatky 32 141,52 €

z toho osobné 21 931,53 €

614 - Odmeny 37 607,00 €

v tom jubilejné 0,00 €

Upravený rozpočet- mzdy a platy ŠJ 49 333,62 €

Čerpanie 49 333,62 €

z toho – 611 – TP, vrátane náhrad 34 559,22 €

612 – Príplatky 7 445,40 €

z toho osobné 5 998,87 €

614 – Odmeny 7 329,00 €

620 Poistné zamestnancov

Upravený rozpočet - MŠ 89 610,73 €

Čerpanie 89 610,73 €

Upravený rozpočet – ŠJ 17 019,05 €

Čerpanie 17 019,05 €

630 Tovary a ďalšie služby

Upravený rozpočet 151 976,72 €

Čerpanie 151 976,72 €

z toho:

631– cestovné náklady 0,0 €

Page 18: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

632 - energie, voda, komunikácie: 77 218,89 €

- elektrická energia 3 703,48 €

- tepelná energia 49 633,62 €

- plyn 1 404,46 €

- vodné, stočné 6 484,92 €

- telefón 1 885,17 €

- poštové služby 244,95 €

Čerpanie energií a komunikácie spolu: 77 218,89 €

z toho MŠ 71 888,32 €

ŠJ 5 330,57 €

633 – materiál

- interiérové vybavenie 9 770,08 €

- vybavenie prev. priestorov 4 018,87 €

- kancelárske potreby a materiál 1 220,74 €

- čistiace prostriedky 3 838,17 €

- vodo, elektro materiál 3 094,21 €

- knihy, časopisy, noviny 588,38 €

- materiál pre vých. a vyučovanie 5 157,90 €

- pracovné odevy a pomôcky 5 115,32 €

- palivá ako zdroj energie 434,21 €

- náplň do lekárničky 170,00 €

Materiál spolu 34 946,26 €

z toho MŠ 29 464,38 €

ŠJ 5 481,88 €

Page 19: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

635 - rutinná a štandardná údržba

- údržba rozvodov 934,41 €

- údržba kanalizácie 197,23 €

- údržba elektrospotrebičov 26,40 €

- údržba softweru a výp.techn. 136,80 €

- údržba budov MŠ 8 575,48 €

Údržba spolu: 14 383,25 €

z toho MŠ 10 321,01 €

ŠJ 4 062,24 €

637 - služby

- školenia, kurzy, semináre 226,00 €

- OLO 1 592,64 €

- remeselné služby 101,97 €

- služby techn.BOZP,PO 441,00 €

- poplatky za ved.účtov 873,62 €

- stravovanie 8 397,88 €

- poistenie budov MŠ 693,74 €

- poistenie proti škode 36,31 €

- prídel do SF 2 542,03 €

- dohody /OON/ 8 700,00 €

- revízie a kontroly 1 095,69 €

- špeciálne služby 700,00 €

- tlačiarenské služby 73,54 €

Page 20: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Služby spolu 25 474,42 €

z toho MŠ 23 329,69 €

ŠJ 2 062,73 €

642 – odchodné, náhrady za PN

Čerpanie:

-náhrady PN 2 101,79 €

Spolu: 2 101,79 €

z toho MŠ 1 495,59 €

ŠJ 606,20 €

713 – Kapitálové výdavky

Čerpanie: 41 639,34 €

z toho:

MŠ – rekonštrukcia soc. zariadení 28 951,63 €

ŠJ – stroje a prístroje pre ŠJ 12 687,71 €

Z celkového čerpania finančných prostriedkov na položke 630 – Tovary a ďalšie služby, ktoré je vo výške 151 976,72 €, sme použili na položke 632 úhradu energií a komunikácie 77 218,89 €. Najväčšie čerpanie máme na položke tepelná energia a to vo výške 59 633,62 €.

Na položke 633 sme najviac finančných prostriedkov použili na interierové vybavenie –9 770,08 €. Za tieto prostriedky sme dali vyrobiť šatníkové skrinky pre MŠ Stálicová aj pre MŠ Haburská. Do triedy predškolákov sme dali vyrobiť nábytok – skrinky, ktoré svojim umiestnením vytvárajú moderné prostredie pre výchovu a vyučovanie detí.

Page 21: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Evidujeme tu aj nákupy na drobné vybavenie prevádzkových priestorov, ako je nákup návlekov, políc, kontajnerov pre skladovanie posteľnej bielizne , obrusy, kontajnery na hračky, nástenky, CD prehrávače, stoličky. Tieto nákupy boli rozdelené na jednotlivé pracoviská.

Na čistiace a hygienické potreby sme použili 3 838,17 € čo je spotreba ako pre MŠ tak i ŠJ na oboch pracoviskách.

Na položke 635 – rutina a štandardná údržba. Tu sme použili prostriedky vo výške 14 383,25 €. Na údržbu budov sme z tejto sumy použili 8 575,48 €. Je tu zahrnuté okrem iného vymaľovanie triedy a spálne na MŠ Stálicová, vymaľovanie kuchyne ŠJ Haburská 6.

V položke služby – 637 sme použili prostriedky vo výške 25 474,42 €. Z toho:

na povinné platby ako je poistenie budov MŠ, poistenie proti škode, prídel do SF, poplatky banke.

Na školenia a semináre sme použili 226,00 €. Na školeniach a seminároch sa zúčastnili pedagogické pracovníčky z oboch pracovísk.

Za služby technika BOZPO sme uhradili 441,00 €. Novoprijatí zamestnanci absolvovali v zmysle zákona, povinné preškolenie pri nástupe do pracovného pomeru.

Značnú časť v čerpaní tvoril príspevok na stravovanie všetkých pracovníkov. Tieto náklady predstavujú 8 397,88 €, revízie a kontroly 1 095,69 €, odvoz odpadu 1592,64 €, dohody – OON – 8 700,00 € za údržbárske a záhradnícke práce.

Obe materské školy a k ním patriace školské jedálne sú v permanentnom a plnom užívaní a preto vyžadujú i prostriedky na nákup vodo, elektroinštalačného materiálu pre opravy a údržby objektov, posypový materiál, vo výške 3 094,21 €.

Bežné opravy a údržby zabezpečuje náš kmeňový pracovník a jeden pracovník – zamestnaný na dohodu.

Z pridelenej kapitálovej dotácie z MČ 41 639,34 € boli uhradené faktúry za rekonštrukčné práce sociálnych zariadení a zakúpenie strojov a prístrojov pre školské jedálne .

Page 22: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

V roku 2013 nám bol poukázaný príspevok zo štátneho rozpočtu na čiastočnú náhradu nákladov na výchovu detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, vo výške 13 783,00 €.

Finančné prostriedky v roku 2013, sme použili na osobný príplatok ,odmeny pedagogickým zamestnancom a pomôcky na edukačnú činnosť pre lepšiu prípravu na povinnú školskú dochádzku, rozširovanie zručnosti detí, ktoré hravou formou pomáhajú utvrdzovať vedomosti detí.

Zo štátneho rozpočtu nám boli pridelené prostriedky na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi vo výške 82,00 €

3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov Neproduktívne náklady Materská škola Stálicová za rok 2013 nemala.

4. A. Záväzky Záväzky k 31.12. 2013 MŠ nemá

B. Pohľadávky

Pohľadávky MŠ nemá

5. Fondy a účty organizácie A. Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2013 1 133,38 €

Tvorba – povinný prídel 2 542,03 €

- ostatné príjmy 0,00 €

Spolu: 3 675,41 €

Čerpanie spolu: 2 938,60 €

Page 23: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

- regenerácia pracovnej sily 1 669,00 €

- stravovanie 1 269,60 €

- odmeny pri životnom a pracovnom jubileu 0,00 €

- sociálna výpomoc 0,00 €

- ostatné čerpanie 0,00 €

Zostatok k 31.12.2013 736,81 €

B. Účty organizácie

Stav účtov organizácie k 31.12.2013

Príjmový účet 589,27 €

Výdavkový účet 46,10 €

Depozitný účet 47 002,85 €

Mimorozpočtový účet - MŠ nemá

Účty školských jedální spolu: 3 049,41 €

v tom:

ŠJ Stálicová 2 1 343,99 €

ŠJ Haburská 6 1 705,42 €

Záver:

Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci Materskej školy Stálicová, sú zameraní na vytvorenie podmienok na plnenie cieľov stanovených štatútom materských škôl.

S prostriedkami pridelenými MČ sa snažíme o hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia a zároveň zabezpečujeme plynulú prevádzku oboch MŠ, spolu so školskými jedálňami. Počas celého roku 2013 sme sa snažili výdavky zúžiť na nevyhnutnú potrebu

Page 24: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

pre zabezpečenie plynulého chodu pracovísk a zároveň aby sme splnili všetky hygienické, bezpečnostné a prevádzkové normy.

Do procesu zabezpečovania plynulého chodu MŠ sa zapájajú aj občianske združenia fungujúce na oboch MŠ a s ich pomocou sa vytvárajú vhodné, a často až nadštandardné podmienky pre prevádzku, aj napr. zakúpením jednej interaktívnej tabule pre MŠ Haburská. Z nadštandardných aktivít, ktoré sú zabezpečované na jednotlivých pracoviskách materskej školy, môžeme spomenúť napr. vyučovanie anglického jazyka, spevácky krúžok „Škovránok“, tanečný krúžok Habarka, výtvarný krúžok v spolupráci so ZUŠ, vyučovanie ľudových tancov, tancov hip – hop, zumby ...

.

O veľmi dobrej spolupráci s jednotlivými OZ svedčí aj spolupráca pri organizovaní a finančnom podporovaní rôznych kultúrnych podujatí, napr. návšteva Národného divadla, Mestského divadla, Novej scény a.p.

Zo športových aktivít spomenieme účasť detí na plaveckom výcviku, lyžiarskom výcviku /zimná ŠvP v Račkovej doline na Podbanskom/ a korčuľovaní v spolupráci s Ružinovským športovým klubom, účasť na Zumba - maratóne usporiadanom MČ Ružinov.

V roku 2013 bol zabezpečený pobyt detí v škole v prírode v Tajove.

Na jednotlivých MŠ pracujú aj krúžky, ktoré vedú p.učiteľky po pracovnej dobe v rámci svojho voľného času. Sú to napríklad krúžok – výtvarný, mažoretky, country tance, zumba, loptové hry, hra na zobcovej flaute, hra s písmenkami, mňamkáčik....

Obidve školy sa zapájajú do vypracovávania projektov a grantov, vyhlásených MČ Bratislava – Ružinov a do zamestnaneckých grantov, taktiež do grantov vyhlásených inými organizáciami. Z týchto projektov sme získali 1 interaktívnu tabuľu, zatrávnili sme časť areálu školského dvora MŠ Haburská 6 trávovým kobercom a zabezpečili preliezky pre deti.

Pracovníci MŠ organizujú rôzne spoločenské podujatia. Deti sa pravidelne zúčastňujú vítania novorodencov v Mestskej časti Ružinov, zúčastnili sa vystúpenia pri príležitosti stretnutia žien na oslave MDŽ v obci Ivanka pri Dunaji . Pri príležitosti MDD pravidelne vystupujú deti z Habarky s pripraveným programom pre hospitalizované deti v DFN na Kramároch. Taktiež bolo 2x zorganizované vystúpenie detí v zariadení Gerium pre dôchodcov a v klube seniorov

Page 25: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Každoročne, v spolupráci s občianskymi združeniami Stálica a Habarka bol už tradične zorganizovaný Deň detí na Haburskej 6 i záhradná párty pri príležitosti „Dňa otcov“.

Pedagogickí zamestnanci zorganizovali rozlúčkové slávnosti s predškolákmi, besiedky ku Dňu matiek, triedne besiedky. Zorganizované boli výlety na farmu do Stupavy, Ivanky pri Dunaji a Zálesí, kde sa deti oboznámili s domácimi zvieratami, chovom rýb a chovom koní.

Veľmi úspešne bolo zorganizované podujatie pedagogickou pracovníčkou MŠ Haburská nazvané „Deň zeme“. Témou bolo vytvorenie „Stromu života“- deti s rodičmi .Výtvory a výkony boli odmenené drobnými darčekmi od sponzorov.

Spokojnosť s prácou jednotlivých pracovísk je vidieť i v záujme rodičov o možnosť navštevovať práve tieto materské školy, čoho dôkazom je i naďalej veľký záujem o jednotlivé MŠ počas celého roka.

Katarína Malovcová

riaditeľka MŠ Stálicová

Page 26: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Bratislava, 18.03.2014

Vypracovala: Bezáková Iveta

Page 27: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné
Page 28: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Materská škola Stálicova

Ukazovateľ Upravený rozpočet v roku 2013

Skutočnosť k 31.12.2013 v € % plnenia

1. Príjmy spolu 71 627,00 83 667,51 116,81poplatky a platby z predaja a služieb

71 627,00 75 714,61 105,71

v tom:podpoložka 223002 46 227,00 42 037,63 90,94

podpoložka 223003 25 400,00 33 676,98 132,59

príjem z prenájmu 212 0,00 4 577,70 0,00

úroky z dom.úverov, vkladov 243 0,00 43,32 0,00

ostatné príjmy 292 0,00 3 331,88 0,00

granty 311 0,00 0,00 0,00

2. Odvod príjmov MČ x 83 078,24

3. Výdavky spolu 601 098,34 601 144,44 100,01bežné výdavky vrátane hmotnej núdze 559 459,00 559 505,10 100,01

kapitálové výdavky 41 639,34 41 639,34 100,00

4. Dotácie MČ

na bežné výdavky 559 459,00 559 423,10 0,00

na hmotnú núdzu 0,00 82,00 0,00

Vypracoval: Bezáková

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti

Page 29: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné

Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov

Materská škola Stálicova Tab.č.3

Ukazovateľ Merná jednotka Upravený rozpočet v roku 2013

Skutočnosť k 31.12.2013 v € % plnenia

Tarifné platy € 214 227,79 214 227,79 100,0

Príplatky € 39 586,92 39 586,92 100,0

V tom: osobný príplatok € 27 930,40 2 730,40 9,8

Odmeny € 44 936,00 44 936,00 100,0

v tom jubilejné odmeny € 0,00 0,00 0,0

Doplatok k platu € 0,00 0,00 0,0

Mzdové prostriedky spolu € 298 750,71 298 750,71 100,0

Priem.prep.počet zam. osoby 0 36,4 0

Priemerná mzda € 0 683,95 0

Vypracoval:Bezáková

Page 30: ms-stalicova.webnode.sk · Web viewpre deti. Zakúpili sme kompletné vybavenie triedy –detský nábytok, šatníkové skrinky, vešiakovú zostavu na detské uteráky, bezpečnostné