Top Banner
Monitoring plan Monitoring plan propisi i mjerne propisi i mjerne metode metode sukladne sukladne standardima standardima V V alorizacija alorizacija okoli okoli š š ne dozvole ne dozvole i rada operatera i rada operatera
32

Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

Jan 11, 2016

Download

Documents

Neal

V alorizacija okoli š ne dozvole i rada operatera. Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –. MEHANIZMI UPRAVLJANJA DOZVOLAMA. Monitoring plan. Operator je dužan osigurati provođenje monitoringa emisija i otpadnih tokova u svim pogonima i postrojenjima. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

Monitoring planMonitoring planpropisi i mjernepropisi i mjerne

metodemetode sukladne standardima sukladne standardima

– – VValorizacija okolialorizacija okoliššne ne

dozvole i rada dozvole i rada operateraoperatera

Page 2: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

MEHANIZMI UPRAVLJANJA DOZVOLAMAMEHANIZMI UPRAVLJANJA DOZVOLAMA

MINISTARSTVO

INSPEKCIJA MONITORING

Page 3: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Monitoring plan

• Operator je dužan osigurati provođenje monitoringa emisija i otpadnih tokova u svim pogonima i postrojenjima.

• Monitoringom treba obuhvatiti redovno praćenje i kontrolu:• Tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja, procesne

opreme i otprašivača, • Kontrolu svih aktivnosti koje mogu negativno utjecati na

okoliš u cilju sprečavanja, odnosno smanjivanja emisija i što većeg ublažavanja utjecaja na okoliš.

• Operator je dužan osigurati kontinuirana ili periodična mjerenja u skladu sa važećim propisima. • Emisije u zrak • Ispitivanje kvaliteta ispuštenih otpadnih voda• Mjerenje nivoa buke• ....

• Monitoring plan treba jasno da definira• Parametre praćenja• Načine praćenja• Mjesto• Dinamiku • Odgovornosti• Granične vrijednosti emisije

Page 4: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Osnovni elementi monitoring planai nultog stanja

1.Emisija u vode - Otpadne vode 2.Emisije u zrak iz postrojenja za

sagorijevanje3.Emisije u zrak iz tehnoloških

postrojenja4.Emisija buke 5.Tlo6.Stvaranje otpada7.Specifični parametri

Iz plana aktivnosti

Page 5: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Snaga monitoring planaSnaga monitoring plana

• Okolišna dozvola

• Mjere iz planova aktivnosti / Mjere iz SUO

• Monitoring

• Registari emisija

• Inspekciski nadzor

• Korektivne mjere operatera

• Monitoring

• Zahtjev za okolinsku dozvolu

CILJ : Smanjenje i kontrola zagađivanja

Page 6: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Stanje u primjeni monitoringa Zrak i Vode

Emisije u Vode • Agencijski nadziran sektor • Poznate metode monitoringa • Poznata tijela institucija i laboratorije • Niska tehnička razina laboratorija • Neučinkovita kontrola• Nepouzdanost podataka

Emisije u Zrak

• Neuređen sektor

• Nepoznate standardne metode

• Neregistrirana tijela i laboratorije

• Neadekvatna oprema

• Niska tehnička razina

• Nepouzdani podaci

Page 7: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Kontrola zagađivanja zraka

MJERENJE

ZAKONI

MINISTARSTVO

INSPEKCIJA MONITORING

Page 8: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Zakoni i zakonski propisi

• ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA (Službene novine Federacije BiH, br. 33/03, 04/10)

• Emisija i uvjeti rada postrojenja• Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u

zrak;• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz

postrojenja za sagorijevanje • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije, • Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja;• Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za

spaljivanje biomase • Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje

otpada;

• Kvalitet zraka• Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka.• Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka;• Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje

oštećuju ozonski omotač

Page 9: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Što nalažu pravilnici

• Pomenuti pravilnicu propisuju načine i uslove za mjerenje emisije štetnih polutanata u zrak i kvaliteta zraka.

• Prema pravilniku o graničnim vrijednostima emisije granične vrijednosti su propisane za sva postrojenja, izuzev za postrojenja za sagorijevanje.

• Prema pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje, GV su date za nova postrojenja, dok su GV za postojeća postrojenja propisana okolinskom dozvolom. Ukoliko u okolinskoj dozvoli nisu date granične vrijednosti, iste bi se trebale primjenjivati sukladno GV iz pravilinika./ ili prema BAT-ovima za pojedine vrste industrije !?

Page 10: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Obveze i vrste provjera emisije

• Obveznik provjere emisije je pravna osoba (operater pogona i postrojenja) koji podliježe ograničenju emisije u zrak iz stacionarnih izvora zagađivanja (u daljnjem tesktu: obveznik) na osnovu: • 1) Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije

zagađujućih materija u zrak,• 2) Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz

postrojenja za sagorijevanje,• 3) Pravilnika o emisiji isparljivih organskih spojeva• 4) Pravilnika o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje

otpada i/ili • 5) uvjeta o provjeri emisije utvrđenih u okolinskoj dozvoli.

• Provjera emisije zagađujućih materija provodi se prvim, periodičnim, kontinuiranim i posebnim mjerenjem na mjestu gdje se može dobiti homogen i reprezentativan uzorak

• Zahtjevi za mjerne dionice i mjesta i zahtjevi za cilj mjerenja, plan i izvještaj BAS EN 15259:2009

Page 11: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Mjerenje emisije

• Temeljem Plana monitoringa vrši se kontinuirani i/ili periodični monitoring emisije

• Monitoring emisije ne smije biti formalnost u cilju zadovoljavanja propisa, nego podatak temeljem kojeg će se vršiti analize i planirati zaštita okoliša

• Kvalitet rezultata monitoringa emisije se može osigurati jedino standardizacijom svih elemenata u procesu mjerenja

Page 12: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Standardizirana procedura mjerenja

• Plan mjerenja • Mjereni parametri/polutanti

• Zakoni i pravilnici

• Mjerne metode • BAS, ISO, EN standardi propisuju uslove za odabir

prihvatljivih mjernih metoda

• Mjerna mjesta • BAS, ISO, EN standardi propisuju uslove za mjerne

dionice

• Mjerenje• Osoblje, oprema, kontrola kvalitete

• Analiza rezultata• Izračun rezultata na normalne uvjete,

• Usporedba sa graničnim vrijednostima

• Izračun ukupnog opterećenja na okoliš

• Zaključci o ispunjavanju graničnih vrijednosti

Page 13: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Standardi i metode mjerenja

• Mjerenje emisije u zrak - Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija BAS EN 17025:2006 *

• Zahtjevi za mjerne dionice i mjesta i zahtjevi za cilj mjerenja, plan i izvještaj, BAS EN 15259:2009

• Uzorkovanje za automatsko određivanje koncentracije plinova, BAS ISO 10396:1997 • Određivanje masene koncentracije sumpor dioksida (SO2) - Referentna metoda, NDIR -

infra crvena nedisperzivna metoda, BAS ISO 7935:2000• Određivanje masene koncentracije oksida dušika (NOx) - Referentna metoda –

Kemiluminiscencija, CLD-kemijska luminiscencija, BAS EN 14792:2007• Određivanje masene koncentracije ugljičnog monoksida (CO), NDIR - infra crvena

nedisperzivna metoda, BAS EN 15058:2008• Određivanje prostorne koncentracije kisika (O2) - Referentna metoda –

Paramagnetizam, BAS EN 14789:2007• Određivanje ugljičnog dioksida i kisika, NDIR - infra crvena nedisperzivna metoda, BAS

ISO 12039:2002• Ručna metoda određivanja masene koncentracije čestica, Gravimetrija, BAS ISO

9096:2006• Ručna metoda određivanja niskih razina masenih koncentracija prašine,

Gravimetrija, BAS EN 13284-1:2007• Mjerenje brzine i obujamskog protoka plinova u odvodnom kanalu, BAS ISO

10780:1997• Određivanje dimnog broja, DIN 51402-1:1986• Stacionarni izvori emisija. Osiguranje kvaliteta automatskih mjernih sustava, BAS

EN 14181:2004

*Ovdje je navedeno dio osnovnih standarda i mjernih metoda

Page 14: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Izvještaj o mjerenju

• Što treba da sadrži izvještaj o mjerenju?• Izvođač mjerenja

• Upotrebljene mjerne metode

• Upotrebljena oprema

• Rezultate mjerenja svedene na normalne uvjete

• Ukupno godišnje opterećenje na okoliš

• Mjerna nesigurnost

• Dokaz o sljedivosti mjerenja

• Usporedba rezultata mjerenja sa graničnim vrijednostima

• Prijedlog mjera

• Zaključak

Page 15: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Standardizacija procesa mjerenja

• Upotrebljene mjerne metode• Adekvatna metoda osigurava dovoljnu

točnost i pouzdanost u rezultate mjerenja

• Oprema • Mora zadovoljavati zahtjeve mjernih

metoda

• Izračun rezultata mjerenja na normalne uvjete

•U ovisnosti od parametara procesa, rezultati mjerenja se mogu povećati i do 3 puta u odnosu na stanje u kanalu (dimnjaku).

Page 16: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Standardizacija procesa mjerenja

• Ukupno godišnje opterećenje na okoliš se može koristiti• Evaluaciju stupnja utjecaja postrojenja na okoliš

• Izradu registara emisija

• Disperziono modeliranje

• Planiranje i upravljanje

• Mjerna nesigurnost• Daje informaciju o sigurnosti u rezultate mjerenja

• Bez iste nije moguća usporedba sa graničnim vrijednostima

• Dokaz o sljedivosti mjerenja• Potrebno je obezbijediti sljedivost ka SI

jedinicama

Page 17: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Standardizacija procesa mjerenja

• Primjer: • Mjerenje koncentracija SO2 u opsegu od 0-

2000 mg/m3• Mjerna nesigurnost BAS ISO 7935:2000

± 31 mg/m3

• Mjerna nesigurnost najčešće korištene metode u BiH (elektrokemijska ćelija)

± 379 mg/m3

• Granična vrijednost 1600 mg/m3• Izmjerena vrijednost 1480 ± 31 mg/m3

ili 1480 ± 379 mg/m3

• ZAKLJUČAK O ZADOVOLJAVANJU GRANIČNIH VRIJEDNOSTI?

Page 18: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Primjeri iz prakse

• Na izvještajima o ispitivanju često nedostaje:• Akreditacija i/ili rješenje

• Mjerna metoda

• Mjerna oprema

• Mjerna nesigurnost

• Izračun rezultata na normalne uvjete i referentni sadržaj O2

• Ukupno godišnje opterećenje na okoliš

Page 19: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Primjeri iz prakse

Tabela sa rezultatima preuzeta iz plana aktivnosti asfaltne baze

Asfaltna baza i rezultati mjerenja emisije

Parametar

Utvrđena prosječna vrijednost na osnovu 5 mjerenja

Granične vrijednosti emisija*

Dimni kanal iz sušnice (1)

Dimni kanal iz kotla za zagrijavanje termo

ulja (2)

Izmjereni udio kisika u dimnim gasovima (vol. %) 18,0 18,2 /

Azot (IV) oksid, (NO2) (mg/m3) 0,022 0,042 100-1253

CO2 (%) 31,44 33,34 /

CO (mg/m3) 0,025 0,025 1700

Spojevi sumpora (SO2) (mg/m3) 0,0 0,0 353

Zacrnjenje(po Bucharachu) /6 /6 0

Volatilni organski spojevi, mg/m3 0,07 0,07 /

Čvrste čestice, mg/m3 0,0228 0,00118 5

*Zakon o zastiti zraka, Sl. Nov. FbiH , br. 33/03, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje''Sl.Nov. FbiH, BR. 12/05). 3

NEKOREKTNI PODATCI

Page 20: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Primjeri iz prakse

• Dušikovi oksidi u slučaju sagorijevanja NE MOGU biti u ovako malim koncentracijama

• Navedeni rezultati mjerenja su ispod graničnih vrijednosti za kakvoću zraka

Azot (IV) oksid, (NO2) (mg/m3) 0,022 0,042

• Volumetrijski sadržaj CO2 ne može biti ovako visok

CO2 (%) 31,44 33,34

Page 21: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Primjeri iz prakse

Azot (IV) oksid, (NO2) (mg/m3) 100-125

• GV ne može biti iskazana na opseg vrijednosti

• Kada je granična vrijednost data kao opseg (npr 100 - 125 mg/m3), stvarna granična vrijednost se određuje linearnom interpolacijom.npr:

• Kotao snage 5 MWth koji kao gorivo koristi prirodni gas, prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje («Službene novine Fedracije BiH», broj: 33/03)

• Snaga: 0.35 – 10 MWth GVE: 100 – 125

• Iz navedenog slijedi GVE NOx iz postrojenja je 108 mg/Nm3

Page 22: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Primjeri iz prakse

• Izmjerena koncentracija CO na emisionom mjestu ne može biti ovako niska

• Granična vrijednost CO u ambijentalnom zraku je 10 mg/m3

CO (mg/m3) 0,025 0,025

Volatilni organski spojevi, mg/m3 0,07 0,07

• Mjerene je emisija iz kontroliranih ispusta asfaltne baze

• U klasu VOC-ova spada veliki broj spojeva koji se bez sumnje pojavljuju kod proizvodnje asfalta i grijanja bitumena

Page 23: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Primjeri iz prakse

• Izmjerenu emisiju nije moguće odrediti u ovako malim koncentracijama. Možda samo uz posebnu opremu koja se koristi za mjerenje koncentracije čestica u čistim prostorima poput kirurških dvorana ili u farmaceutskoj proizvodnji

• Izmjerene koncentracije su daleko ispod graničnih vrijednosti kakvoće zraka

Čvrste čestice, mg/m3 0,022 0,0011

Page 24: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Primjeri iz prakse

• Usporedba sa GVE je vršena prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje

• Usporedba sa GVE se u ovom slučaju trebala vršiti u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak

*Zakon o zastiti zraka, Sl. Nov. FbiH , br. 33/03, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje''Sl.Nov. FbiH, BR. 12/05). 3

Page 25: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Primjeri iz prakse II

Granična vrijednost

je konkretan broj

Zacrnjenost dimnih plinova je

cijeli broj

Na izvještaju nedostajeNa izvještaju nedostaje

Upotrebljene mjerne metodeUpotrebljene mjerne metodeUpotrebljena opremaUpotrebljena opremaRezultate mjerenja svedene na normalne usloveRezultate mjerenja svedene na normalne usloveUkupno godišnje opterećenje na okolišUkupno godišnje opterećenje na okolišMjerna nesigurnostMjerna nesigurnost

Page 26: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Primjeri iz prakse III

• Zaključak je da su izmjerene vrijednosti znatno ispod maksimalno dozvoljenih !!??

• Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka visoka vrijednost za ULČ je 350 µg/m3 što u ovom slučaju ukazuje na alarmantno stanje, pošto su izmjerene koncentracije od 2220 µg/m3

• Greška se pojavila zbog nepoznavanja zakonskih propisa

Page 27: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Emisija Buke

• Propisi na razini županija

• Propis SR BiH

• Novi Federalni Zakon o zaštite od buke

Page 28: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Buka stanje

Emisija buke

• Neusklađeni propisi

• Nepoznate metode za mjerenje buke u okolišu

• Neadekvatna primjena propisa zaštite na radu

• Neadekvatna oprema

• Niska tehnička razina

• Nepouzdani podaciProblemi

• Urbanistička neusklađenost

• Prostorno planiranje

• Ugostiteljstvo

• Loše projektiranje i izvođenje stambeno poslovnih objekata

Page 29: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Sadržaj izvještaja o mjerenju buke

• Ažurni situacioni plan sa ucrtanim objektima na udaljenosti min 500m od kruga pogona sa mjerilom i oznakom sjevera• Vrste izvora buke, položaj i opis rada, trajanje povremeno, kontinuirano• Klimatski uvjeti, godišnje doba, temperatura, relativna vlažnost, brzina vjetra, ruža vjetra, dominantni smjer vjetra • Mjerenje u vremenu punog pogona postrojenja • Min. 15 minuta u slučaju promjenjivog režima rada, obuhvatiti sve karakteristične pojave• Podatak Leg dbA i L1 za mjereni period kao i Lmax• Poželjni spektri buke• Položaj i broj mjernih točaka ovise od razine buke iznad dozvoljene razine, direktne ugroženosti okolnih namjena, planiranih namjena u okolini (novi stambeni objekti i sl.)• Svi ranije navedeni podaci koji moraju biti sastavni dio izvještaja o mjerenju

Ostali čimbenici • Elaborati zaštite od buke na radnim mjestima i nivoi buke nisu

dominantni za procjenu utjecaja na okolinu pogona. (mjere zaštite, posebno lična sredstva i skraćenje radnog vremena ne mogu se primjenjivati van kruga pogona)

• Kada se radi o postojećim stambenim i drugim objektima koji su ugroženi prekomjernom bukom (više od 5) potrebna je izrada karte buke u kojima se može analizirati utjecaj zaštitnih barijera kao i intervencije na izvorima buke

• U slučaju kritičnog nivoa buke u ugroženim prostorima izvršiti mjerenje u ugroženim prostorima pri zatvorenim prozorima

Page 30: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Iz prakse

Emisija buke

• Primjena standarda kod mjerenja i stručnih mišljenja

• Dosljedna primjena postojećih propisa

• Izrada novih i dopuna postojećih propisa

• Prijedlog mjera

• Izvođenje mjera utvrđenih okolišnim dozvolama temeljem SUO

• Planiranje sredstava za zaštitne mjere

Page 31: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Zaključak

Monitoring plan

• Jedan od najvažnijih elemenata okolišne dozvole

• Standardizirano mjerenje

• Akreditirane i ovlaštene institucije za mjerenja

• Nadzor nad institucijama

• Korektivne mjere

• Unaprjeđivanje sustava • Okolišna dozvola

• Mjere iz planova aktivnosti / Mjere iz SUO

• Monitoring

• Registari emisija

• Inspekciski nadzor

• Korektivne mjere operatera

• Monitoring

• Zahtjev za okolinsku dozvolu

Page 32: Monitoring plan propisi i mjerne metode sukladne standardima –

www.dvokut.ba

Kontakt

Dvokut pro, Avde Hume 11, 71000 Sarajevo,

tel/fax:033/ 447 875, 447 881, email1: [email protected],

web : www.dvokut.ba

uskoro : www.inspekcija.ba