Top Banner

of 16

Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

Feb 20, 2018

Download

Documents

trgoviste
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  1/16

  Ekonomski fakultet______________________________________________________

  Univerzitet u Pritini- Kosovska Mitrovica

  BIZNIS PLANPROIZVODNJA STONE HRANESTZR "PEROVI"

  Profesor: Student:Prof. dr Zvezdan uri Radivoe Perovic !"#$

  Ma% #&!&. Kosovska Mitrovica

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  2/16

  SADRAJ:

  !ORANIZA#IJA BIZNISA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  $%AR&ETIN PLAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  '!%ENAD%ENT PLAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  (!)INANSIJS&I PLAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  3/16

  ! ORANIZA#IJA BIZNISA

  N*+,- f,r.e:stzr 'Perovi'Sed,/te f,r.e:Raka (omice )leksica *&Te0efon1f*2s:&+,*+$!!$V0*sn,2:Radivoe PeroviDe0*tnost:Proizvodna i rodaa sto/ne 0ranePro,+-od1us0u3e f,r.e:koncentrati za 1ivinu%svine%ovce i2oveda%rekrue i sto/no 3rano

  4e5 6 s,te:444.erovi.co.rs

  !$! SVRHA I )7NIJA BIZNISA

  Moa namera e da zao/nem 3iznis u roizvodni i rodai

  sto/ne 0rane. Pre sve2a lan mi e da roizvodim sve vrstekoncentrata a uz to zelim da se 3avim rerodaom ostali0roizvoda kao sto su sto/no 3rano i kukuruzna rekrua. 5voomo2uue uzaamnu dounu i finansisku odrku o3a 3iznisa.Rezultati koi e se ostvarivati na ta na/in 3ie izvesnie ozitivni.

  Osno-n, 5,+n,s:

  Proizvodna i rodaa6! koncentrat za ilice strarter# koncentrat za ilice 2rover+ koncentrat za ilice finier7 koncentrat za koke nosile$ koncentrat za krave muzare

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  4/16

  , koncentrat za unad* koncentrat za telad" koncentrat za rasad8 koncentrat za svine doile

  S8oredn, 5,+n,s:Prerodaa6

  ! sto/no2 3rana# kukuruzne rekrue+ eni/ne rekrue7 kotano2 3rana

  Mo1e se rei da e olo1a ove vrste delatnosti na tr1itu relativno ovolan% so3zirom da se 3ro stanovnika iz 2odine u 2odinu oveava i da su im otre3ni odevniredmeti koe u roizvoditi kao i uslu2e koe u ru1ati svoim muteriama.

  U ovo o3lasti oslovana risutni su konkurenti /ie uslu2e nisu otune.

  9inansiska islativost e relativno si2urna. 5dnos na3avni0 i rodani0ciena mora zadovoliti interese svi0.

  53ekat se nalazi u orodi/no kui :rizemle; u ulici u kod ni0.

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  5/16

  )m3ient iz okru1ena e ovolan za odviane ove vrste 3iznisa. ?ocialno staneu okru1enu se oravla% kao i cela ekonomska situacia. @to se ti/e olitike izakonodavstva% oni su tako>e ovolni.

  $!$! &OLI&O JE TRI9TE

  9unkcia mo2 3iznisa na tr1itu e re sve2a u zadovolenu otre3a i 1ela kuacaza roizvodima koe su redmet moe roizvodne.

  (r1ini uslovi oslovana su sta3ilni. Prisutne su odre>ene o2odnosti rilikomkuovine sirovina u vidu odlo1eno2 laana. 5dnos izme>u rodane i na3avne cene etakav da odra1ava ekonomsku islativost i sta3ilnost u du1em vremenskom eriodu.

  5vi uslovi su tako>e ovolni% er veina 3anaka u 2radu dae investicione krediteo ovolnim uslovima. Kada se tome doda sta3ilnost valute i ovolan oreski sistemmo1e se izvesti zaklu/ak da su finansiski uslovi oslovana zadovolavaui.

  @to se ti/e rofila kuaca nisu asno 2enerisani. ?voe roizvode laniramda lasiram rvenstveno u svom okru1enu% a kad steknem od2ovaraue uslove okrenuuse i na dru2e re2ie ?r3ie.

  Aa o/etku mo2 reduzetni/ko2 3iznisa o2rani/avam se na lokalno tr1ite. Brootencialni0 kuaca e na zadovolavauem nivou% kao i rast tra1ne za roizvodimakoe u roizvoditi. ?ve to ukazue da su dimenzie i morfolo2ia tr1ista ovolni za

  oto/inane ove vrste 3iznisa.

  $!'! &O S7 &ON&7RENTI

  Konkurenti su sledei6

  &on2uren,;* Pro,+-od, Nedost*, Prednost,

  AicolaCskauti% odela%

  antalone% suknenema odlo1eno2

  laanavisoke cene

  iskustvo uoslovanu

  Mis0el odela% 3luze%koule% kauti

  cena ne od2ovarakvalitetu

  roizvoda%nema odlo1eno2

  lokacia

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  6/16

  laana

  Dnformacie o konkurencii i konkurentima su svakako 3itne% z3o2 o1elnostiostoana zdrave konkurencie. 53ratiu a1nu na konkurente% na ni0ove cene% uslu2e ioslovnu olitiku. ?ve te informacie mi nee slu1iti za koirane ni0ovi0 metoda rada%

  ve za sa2ledavane stana i unare>ene kvaliteta sostveno2 oslovana.

  Dnformacie o do3avla/ima u sakulati od oni0 ludi koi su ve sara>ivali sanima i na osnovu ni0ovo2 li/no2 iskustva u oslovanu sa nima doneu od2ovarauezaklu/ke. (o nee 3iti resudna informacia. lavne informacie u do3iti u direktnomraz2ovoru sa nima.

  Dnformacie od dru2im komintentima koi su osredno ili neosredno uklu/eni umo 3iznis su veoma korisne i svakako e 3iti redmet moe a1ne. Zna/ano eusostaviti do3ru komunikaciu sa nima er e se osao lake i efikasnie odviati.

  Moa firma nie velika i nema mno2o ludi koi su uklu/eni u osao i zato nemaotre3e za nekom ose3nom internom komunikaciom.

  $!(! PRO#ENT7ALNO 7E9E NA TRI9T7

  U o/etku u oslu1ivati samo tr1ite Zve/ana i Kosovske Mitrovice. Dmaui uvidu sadanu situaciu na tr1itu% mo1e se rei da sam u startu do3ila oko 7&F otroa/a.Dmaui u vidu da sam o/etnik to e sasvim do3ra ozicia za dale naredovane.Go3rim kvalitetom svoi0 roizvoda i uslu2a% ovolnim cenama i ostalim uslovimaimam realne anse da do3iem 3ar oko *&F otroa/a.

  $!

  ? o3zirom da se u okolini nalazi nekoliko konkurenata svesna sam da u morati

  da idem sa neto ni1om cenom svoi0 roizvoda i uslu2a kako 3i0 rivukla kuce.=remenom% kada oslovane ostane sta3ilno svoe cene u uskladiti sa konkurentskim% iokuati da utvrdim da li su muterie kuovale z3o2 cena ili kvaliteta moi0 roizvoda iuslu2a.

  8ro,+-od-rednost

  8ro,+-od*+*-,sn,

  tro/2o-,='>?

  r*+0,2* uen, ='@>?

  8ore+ n*8ro.et=$@>?

  8rod*;n*-rednost

  8ro,+-od*

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  7/16

  kaut 7",& !7$." !7$" 8*# *7+$."odelo $,*& !*&.! !*&! !!+7 ",*$sukna !!&& ++ ++& ##& !,"+

  antalone !#&& +, +,& #7& !"+,0alina !,*& $&.! $&! ++7 #$$$.!

  Planiram da rimenim sledee strate2ie za modifikaciu cena6

  !.Ra3ati i 3onifikacie6a. kasa-skonto%3. koli/inski ra3at%c. sezonski ra3atH

  #.9ormirane romocioni0 cena6a. cena mamac%3. ri2odne cene%

  c. si0oloki ousti.

  $!! PLAN PRODAJE

  Gosadana analiza tr1ista e okazala da ima dovolno motivisani0 kuaca za ovuvrstu roizvoda. U o/etku svo2 oslovana sam se oredelila za tr1iste Zve/ana iKosovske Mitrovice. ?vou ro3u i uslu2e laniram da rodaem na # na/ina6 direktno iutem interneta.

  Za rodau ro3e i vrene uslu2a oredelila sam se za tr2ovinu na veliko i malo.

  Plan rodae za naredne tri 2odine 3i iz2ledao ovako6

  3od,n* 53u0vata rodau ostoei0 roizvoda

  $ 3od,n*53u0vata rodau ostoei0 roizvoda uz istovremeno raene

  otre3a i 1ela kuaca i otre3a tr1ita za odre>enimroizvodima

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  8/16

  ' 3od,n*53u0vata uvo>ene novi0 te0nolo2ia% roizvoda koi e zadovoliti

  otre3e kuaca i roiriti mo 3iznis i na dru2atr1ita% a time i na vei 3ro kuaca

  $!! PLAN PROPAANDE

  Go3ra komunikacia e uslov za useno oslovane. 5na se sa kucima%do3avla/ima i dru2im komitentima mo1e voditi kao interersonalna i masovna.Dnterersonalno komunicirane mo1e 3iti6 ver3alno sa do3avla/ima i kucima% isano sado3avla/ima i otencialnim komitentima% internetom reko do3ro ura>eno2 sata.Masovno komunicirane odrazumeva re sve2a reklamu firme. Za to u koristitielektronsku i isanu tamu% kao i radio i televiziu.

  U mom slu/au lan romocie e se odviati na nekoliko nivoa i u nekoliko faza.?amo do3rim lanom romocie tre3a u3editi kuce da kuuu moe roizvode. (o cuostii uoznavanem otencialni0 kuaca sa asortimanom svoi0 roizvoda% ni0ovimkvalitetom% ovolnim cenama i dru2im o2odnostima vezanim za laane.

  PR=D AD=5 MDK?DR)AI) PR5M5JDIE

  REK

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  9/16

  5va nivo miksirana odrazumeva frekvenciu romocie moe firme uomenutim mediima. ?vesna sam da reklama mo1e i da teti ukoliko se ne koristiracionalno. Ba z3o2 to2a reklama e na (=-u ii tri uta% a u tami ednom nedelno:onedelkom;. ?talna rezentacia 3ie na satu.

  '! %ENAD%ENT PLAN

  '!! &O E 9TA DA RADI

  Kao to sam ve istakla moe oslovane se svodi na roizvodnu i rodaukonfekcie odee.

  U o3lasti roizvodne rvi koraci se sastoe u na3avci otre3ne oreme i

  sklaanu u2ovora sa kvalitetnim do3avla/ima otre3ni0 sirovina i 2otovi0 roizvoda.

  Goremlene sirovine se stavlau u roces roizvodne% i nakon ne2ovefinalizacie 2otovi roizvodi se skladite u ma2acin.

  )sortiman roizvoda e veoma irok% a sve e u cilu sa2ledavana otre3a i 1elakuaca iz ovi0 o3lasti i zadovolenu isti0.

  Proizvodi koe 1elim roizvoditi i rodavati ne razlikuu se mno2o odkonkurentski0.

  Zaosleni 3i imali otre3ne kvalifikacie za o3avlane ove vrste osla. 5stavlene rostor za uvo>ene novi0 te0nolo2ia kako 3i se ratile romene u ovo o3lasti.

  Za o/etak% laniram da zaoslim " radnika% me>u koima e 3iti i /lanova moeorodice. Bro zaosleni0 u otunosti od2ovara o3imu osla.

  ?vi zaosleni e 3iti uoznati sa svoim ravima% o3avezama i od2ovornostima.Plata i 3eneficia svako2 zaosleno2 e 3iti stvar do2ovora izme>u mene i zaosleno2.Ai0ova lata e zavisiti od ostvareni0 rezultata% odnosno od rocenta rodate ro3e.?vakako e motivaciu zaosleni0 oveati i odre>ena na2ra>ivana.

  Bro; ,+-rs,0** O8,s 8os0o-*

  Potre5ne2-*0,f,2*,;e

  8ro,+-odn;*$ kroene i ivene ???

  *d.,n,str*,;*!

  uravlanefirmom

  =?? ili =@?

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  10/16

  8rod*;*#

  rodaa 2otovi0roizvoda

  ???

  Postoe i mno2e oasnosti za mo osao. (rudiu se da te oasnosti na vremeuo/im i da rimenim mere za ni0ovo eliminisane.

  Aeke od oasnosti mo2u 3iti6!. kratak 1ivotni vek roizvodaH5va ro3lem se mo1e reiti tako to se stalno vri selekcia roizvoda na

  renta3ilne i nerenta3ilne i to se roizvodi koi imau lou ro>u na tr1itu menau novimi rofita3ilniim.

  #. oasnost od konkurenataH5va ro3lem se mo1e reiti kvalitetom roizoda i uslu2a i sa do3rim oslovnim

  odnosima sa kucima i ostalim oslovnim artnerima.+. nemo2unost nalate otra1ivana i izmirena o3aveza rema overiocima.Uvek u se truditi da svoe o3aveze uskla>uem rema sostvenim

  mo2unostima.

  '!$! PLAN BAN&ARS&IH 7SL7A

  ?tatusne o3aveze za osnivane moe firme i ostale aktivnosti u vezi sa tim su utoku. ?tvoreni su lokaciski uslovi% reeno e itane imovinsko ravni0 odnosa% ura>enae sva otre3na komunalna infrastruktura.

  Aakon re2istracie firme i do3iane e/ata odneu za0tev 3anci za otvarane 1irora/una % a zatim u Uravi Iavni0 Pri0oda odneti6

  ! fotokoiu reena za rad%# oresku riavu za utvr>ivane oreza na imovinu%+ o3avetene o na/inu laana oreza%7 oresku riavu za utvr>ivane akontacie oreza na ri0od od samostalne

  delatnosti.

  '!'! O#ENA &REDITNE SPOSOBNOSTI

  lavni kaital za ulazak u osao laniram da o3ez3edim od 3anaka u viduinvesticioni0 kredita% koi u na osnovu ret0odno o3avlene tr1ine analize udo2ovorenom roku useti da vratim.

  (! )INANSIJS&I PLAN

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  11/16

  (!! PRETPOSTAV&E )INANSIJS&O PLANA

  &*r*2ter,st,2e 5,+n,s*

  Mo 3iznis e u domenu roizvodne i rodae konfekcie odee. Prisutan e isoredni 3iznis koi e komlementaran sa osnovnim% a sve u cilu ostvarivanadefinisani0 cileva oslovana.

  TrC,/n* s,tu*,;*

  (r1ina situacia e ovolna za o3avlane ove vrste 3iznisa% a sve ukazue da e3iti o ovolnia u 3udunosti.

  &*8,t*0ne .o3unost, 8r,0,2o. u0*s2* u 8os*o

  Prilikom ulaska u osao rasola1em sumom od #"&& eura. lavni kaital zaulazak u osao laniram da o3ez3edim od 3anaka u vidu investicioni0 kredita.

  Potre5e +* 8ro,+-odn,. 8rostoro. o8re.o.!!!

  Poslovni rostor sam o3ez3edila u okviru svoe orodi/ne kue sa svom rateominfrastruktruom. Aameta e tako>e o3ez3e>en u vidu stolova% rafova i tez2i o ceni od*$& eura. 5d oreme koa e otre3na% imam ra/unar% dok u uskoro na3aviti kasu.

  Plate zaosleni0 u eriodu riremni0 aktivnosti u izmirivati li/no iz svoi0sredstava% a kasnie u toku tekue2 oslovana iz do3iti koa 3ude ostvarena.

  Potre5e +* tr*;n,. o5rtn,. sredst-,.*

  Uzimaui u o3zir mese/ne otre3e za neometano odviane 3iznisa% trana o3rtnasredstva 3i tre3ala da iznose $&& eura mes/eno.

  D*tu. 80*n,r*no3 u0*s2* u ,n-est,,on, 8ro;e2*t

  Po/etak ulaska u investicioni roekat 3io 3i o/etkom marta naredne 2odine% avreme realizacie 3i 3ilo dva meseca.

  )ktivnosti koe zatim tre3a o3aviti su6!.do3iane kredita od 3anke%#.sklaane u2ovora sa do3avla/ima%+.re2istrovane firme%7.kuovina reostale oreme.

  D*tu. 80*n,r*no3 u0*s2* u redo-no 8os0o-*n;e

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  12/16

  Planirani o/etak e o/etak una. U toku oslovana o3avlau redovne aktivnostikao sto su6

  !.doremane sirovina%#.roizvodna konfekcie odee%+.rodaa iste%

  7.izmirene o3aveza%$.nalata otra1ivana i sl.

  Bruto r*+0,2* u en,

  Planirana mar1a iznosi +&F. Ra3at nee 3iti fiksni i zavisie od roizvoda%koli/ine kuleni0 artikala i sl.

  Bruto , neto do5,t

  5vi okazateli se ne mo2u recizno utvrditi imaui u vidu da o nisam

  okrenula 3iznis. Zavisie od mno2o3roni0 faktora i 3ila 3i0 zadovolna da mesecnoneto do3it iznosi +$& eura.

  (!$! PRAVLJENJE PROJEIJE DOBIT&A I 7BIT&A:cene su date u dinarima;

  IndeF .ese $ .ese $ .ese 72u8no:

  > 8ro! ost-! 8ro! ost-! 8ro! ost-! 8ro! ost-!

  Pri0odi:rodaa; i to6

  koli/inacena N

  kauti "&.&&& 8&.&&& !&&.&&& !.7&&.&&& odela ,&.&&& ,$.&&& ,&.&&& ,"&.&&&

  antalone 7&.&&& 7$.&&& +&.&&& 7$&.&&& sukne +&.&&& +$.&&& +&.&&& +"&.&&& 0aline +.$&&& 7&.&&& +&.&&& +,&.&&& tor3e !.$&& !.$&& !.$&& !,.&&&

  eiri !.&&& !.#&& !.&&& !!.&&&

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  13/16

  !. Ukuanri0od

  :rodaa;+.#8*.&&&

  (rokovirodae i to6

  kauti $&.&&& ,$.&&& *&.&&& ,&&.&&& odela 7&.&&& #8.&&& +".&&& +8&.&&& antalone +&.&&& +".&&& #8.&&& +$&.&&&

  sukne #$.&&& #+.&&& #$.&&& #*$.&&&

  0aline +&.&&& #".&&& +#.&&& +$&.&&&

  tor3e !.+&& !.7&& !.&&& !$.&&&

  eiri "&& "#& *$& 8.&&& #. Ukuni

  trokovi rodae!.8"8.&&&

  +. Bruto razlika

  u ceni-mar1ara3at :!-#;

  !.+&".&&&

  Ras0odierioda i to6Plate oso3la $&.&&& ,&.&&& $,.&&& ,#.&&&

  Dzdaci oso3la !.#&& !.#&& !.&&& !#&

  ?olne uslu2e $&& $&& !"& Aa3avke

  :kancelariske ioerativne;

  !.#&& 7& #&&

  Poravke iodr1avane $$& "&& !!.&&&

  Reklama !."&& !."&& #.&&& #&.&&& Kola% dostava i

  utovane!.,&& !.#&& !.&&& !$.$&&

  (elefon *#& "&& ,$& 8.$&&

  Komunalie +&& +&& +&& +.,&&

  5si2urane +$& +$& +$& 7.#&&

  Porezi ,.#&& +.&&& #.#&& 7#.&&&

  Kamata

  )mortizacia !.$&& !.#&& !7.&&& 5stali ras0odi:secificirati;

  Razno:ne secifirati;

  7. Ukuniras0odi

  !",.7!&

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  14/16

  $. Aeto do3it:3ruto razlika u

  ceni maneukuni

  ras0odi;:+-7;

  !.!"!.$8&

  (!'! PLAN IZVORA SREDSTAVA

  A&TIVA =SREDSTVA? #ENA=E7RI?

  PASIVA=IZVORI SREDSTAVA?

  5(5=DA) 7$&& li/na tedna

  K5MPIU(ER $&& u osedu@()MP)O !7& u osedu?KEAER $& u osedu

  K)?) !$& kuovina na rateA)ME@()I *$& u osedu)U(5M5BD< +$&& u osedu

  A)B)=

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  15/16

  $.GU5R5OA) U

 • 7/24/2019 Moj Kucni Biznis Plan-Ruzica Vuckovic

  16/16

  '!3oto-,n*=$?

  (!%eseKne80*te

  ,#&&& *!$&& ,,&&& $!&&& $$&&& $7$&& "+!#&

  St*n;e

  3oto-,ne n*2r*;u.;ese*='(?

  !*$&&& !8"$&& !"*&&& !8#&&& #&*&&& #&7$&& #&7""&