Top Banner
Moi truong phat trien
29

Moi truong phat trien

Feb 22, 2016

Download

Documents

ros

Moi truong phat trien. Overview. To develop an android app SDK Virtual Machine Coding tools -> Eclipse with ADT Plugin . Download Android SDK. Installing. Download Android SDK Download Eclipse Installing the ADT Plugin for Eclipse. Download Android SDK. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Moi truong phat trien

Moi truong phat trien

Page 2: Moi truong phat trien

Overview

To develop an android app

1. SDK2. Virtual Machine3. Coding tools -> Eclipse with ADT Plugin

Download Android SDK

Page 3: Moi truong phat trien

Installing

• Download Android SDK• Download Eclipse• Installing the ADT Plugin for Eclipse

Page 4: Moi truong phat trien

Download Android SDK

Page 5: Moi truong phat trien

Installing the ADT Plugin for Eclipse

Page 6: Moi truong phat trien

Installing the ADT Plugin for Eclipse

Page 7: Moi truong phat trien

Installing the ADT Plugin for Eclipse

Page 8: Moi truong phat trien

Download Platform

Page 9: Moi truong phat trien

Coding

New Android project

Page 10: Moi truong phat trien

Coding

Choose platform

Page 11: Moi truong phat trien

Coding

1

2

3

4

Page 12: Moi truong phat trien

Coding

Android Virtual Device

Page 13: Moi truong phat trien

Building and Running

Page 14: Moi truong phat trien

Kiến trúc Android

Page 15: Moi truong phat trien

Kiến trúc Android

• Application– Đại diện cho toàn bộ các ứng dụng trên android– Như là email, SMS, calendar, maps, browser, ….

Page 16: Moi truong phat trien

Kiến trúc Android

• Application Framework– Là các thư viện hỗ trợ cho lập trình viên. Họ có

quyền sử dụng tuyệt đối. Điển hình một số• Content Provider• Resource Manager• Notification Manager• Acticity Manager

Page 17: Moi truong phat trien

Kiến trúc Android

• Libraries– Android bao bọc một bộ những thư viện C/C++

được sử dụng các components trong hệ thống. – Tính khả dụng của những bộ thư viện này được

thể hiện thông qua Application Framework.– Một vài bộ thư viện • System C library• Media Libraries• Surface Manager

Page 18: Moi truong phat trien

Kiến trúc Android

• Android Runtime– Là một bộ chứa các thư viện thuần túy của java.

Cung cấp hầu hết các chức năng, đối tượng mà chuẩn java có hỗ trợ.

– Những file class java sẽ được transform thành định dạng Dalvik Executable(.dex) để cho Virtual Machine Dalvik thực thi. Định dạng dex được dùng để tối ưu hóa bộ nhớ trong quá trình execution.

Page 19: Moi truong phat trien

Kiến trúc Android

• Linux Kernel– Linux Kernel giữ các cấu trúc bên trong android lại

với nhau security, memory management, process management, network stack, và driver model

– Tầng này hoạt động như là một tầng trừu tượng giữa phần cứng và các tầng phần mềm còn lại.

Page 20: Moi truong phat trien

Android Cơ Bản

• Android application được viết bằng ngôn ngữ java• Những công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng android sẽ

biên dịch tất cả code và resource vào trong file .apk• Mỗi ứng dụng được chạy trên Android thì được xem

như là một user khác nhau. Bởi vì hệ điều hành của android là Linux multi-user system.

• Mỗi một progress có riêng một máy ảo cho nên code của ứng dụng đó sẽ hoàn toàn tách riêng với ứng dụng khác.

Page 21: Moi truong phat trien

Android Cơ Bản

Bằng các cách trên tăng cường bảo mật hệ thống cho hệ điều hành và tài nguyên của người dùng. Vì mỗi ứng dụng chỉ có thể truy cập vào tài nguyên được cho phép và chỉ dừng tại đó.

Page 22: Moi truong phat trien

Android Cơ Bản

• Giải quyết yêu cầu chia sẻ dữ liệu– Sử dụng Linux user ID, những ứng dụng có cùng

Linux user ID thì có thể dùng chung Linux progress, Máy Ảo, files

– Ứng dụng yêu cầu permission để truy cập dữ liệu của thiết bị như là contacts, SMS messages, SD card, camera, … . Các permission của ứng dụng sẽ được cấp lúc cài đặt ứng dụng lên OS.

Page 23: Moi truong phat trien

Android Cơ Bản

• Android components– Là những thành phần cở bản của một ứng dụng

android. Thông qua componets hệ thống mới có thể nạp chương trình.

– Chúng ta có 4 kiểu componentsActivitiesServicesContent providersBroadcast receivers

Page 24: Moi truong phat trien

Android Cơ Bản

• Android components– ActivitiesĐại diện cho một giao diện của ứng dụngLấy ví dụ ứng dụng email. Nó chứa một giao diện list tất cả các thư mới, cái khác là giao diện soạn thư, cái khác nữa để đọc mail. Tất cả chúng đều độc lập với nhau và có thể được sử dụng bởi một ứng dụng khác.Mỗi activity phải là một hiện thực của Activity Class.

Page 25: Moi truong phat trien

Android Cơ Bản

• Android components– Services

Là một component được chạy dưới dạng background thường dùng cho các thao tác xử lý mất nhiều thời gian.Lấy ví dụ chương trình nghe nhạc, chương trình vẫn tiếp tục play music trong khi đó người sử dụng đang ở một chương trình khác. Để lập trình một Service nó phải là một lớp con của Service Class

Page 26: Moi truong phat trien

Android Cơ Bản

• Android components– Content providers

Giúp quản lý việc chia sẻ các dữ liệu của ứng dụng.Một ứng dụng khác có thể truy vấn hoặc chỉnh sửa những dữ liệu ứng dụng (trên file hệ thống, SQLite DB, …) của bạn đều phải được sự cho phép của Content providerLấy ví dụ Contacts information. Hệ thống android cung cấp một content provider quản lý thông tin danh bạ. Bất kỳ ứng dụng nào có quyền được truy cập thì có thể đọc ghi dữ liệu thông tin của một người trong đó

Page 27: Moi truong phat trien

Android Cơ Bản

• Android components– Broadcast receivers

Là bộ phận phản hồi lại những thông báo của hệ thống.Một vài ví dụ phản hồi như là tắt màn hình, hết bin, chụp hình. Broadcast receivers giống như là gateway, mọi sự thay đổi sẽ được chuyển đến đây. Để có thể sử dụng component này thì phải hiện thực BroadcastReceiver class.

Page 28: Moi truong phat trien

Android Cơ Bản

• Activating Components– 3 components Activities Services Broadcast

receivers được kích hoạt bởi một đối tượng là Intent.

– Component content provider thì được ContentResolver kích hoạt.

Page 29: Moi truong phat trien

Android Cơ Bản

• The Manifest File– Khi một ứng dụng được bắt đầu hệ thống phải

biết ứng dụng đó có những components gì. Để làm điều này hệ thống đọc file AndroidManifest.xml