Top Banner
Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 1 Edukasyon sa Pagpapahalaga I Ikalawang Markahan Modyul 6: LIKAS NA BATAS MORAL SIYASATIN AT TUKLASIN ANG IYONG PAG-UNAWA (EXPLORE) Mahalaga ba sa iyo ang iyong kaligtasan? Paano mo tinatanggap ang pagbabawal, pag-uutos, pagpapaalala saiyo ng iyong mga magulang at iba pang may awtoridad? May kaugnayan kaya ang mga ito sa iyong kaligtasan? Pag-aaralan mo sa modyul na ito ang kahalagahan ng isang bagay na makatutulong sa iyo hindi lang upang maging malayo sa panganib kundi ang maging isang mabuting indibiduwal. Handa ka na ba upang tuklasin ito? Sa modyul na ito, inaasahang: a. masasagot mo ang tanong na: Bakit natatangi sa tao ang Likas na Batas Moral? b. maisasagawa mo ang paglalapat ng wastong paraan upang baguhin ang mga pasya at kilos. Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng awtput mo sa titik b: a. nakagawa ng tsart ng mga Mukha ng mga Pasya at Kilos Ko b. May lima o higit pang pasya at kilos sa bawat araw c. Kaangkupan ng mukha sa pasya o kilos batay sa unang prinsipyo ng Likas na Batas Moral d. May entry ang kolum ng bawat araw sa loob ng isang lingo e. Nailahad nang malinaw ang ginawang pasya at kilos f. Malikhain at malinis ang pagkakagawa ng mga mukha ng mga pasya at kilos ko Paunang Pagtataya: Pagmasdan mo ang larawan sa ibaba, pamilyar ba saiyo ang kuwento kaugnay nito? Ang larawang ito ay nakakabit sa anekdotang ikwinento ng ina ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal na si Donya Teodora nang minsang binabasahan siya ng kanyang ina subalit hindi siya nakikinig dahil nakapako ang kanyang paningin sa apoy ng lampara.
15

Module 6 Values Education Grade 7

Nov 21, 2015

Download

Documents

anarix

Module 6 Values Education Grade 7
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 1

  Edukasyon sa Pagpapahalaga I

  Ikalawang Markahan

  Modyul 6: LIKAS NA BATAS MORAL

  SIYASATIN AT TUKLASIN ANG IYONG PAG-UNAWA

  (EXPLORE)

  Mahalaga ba sa iyo ang iyong kaligtasan? Paano mo tinatanggap

  ang pagbabawal, pag-uutos, pagpapaalala saiyo ng iyong mga magulang at iba pang

  may awtoridad? May kaugnayan kaya ang mga ito sa iyong kaligtasan? Pag-aaralan

  mo sa modyul na ito ang kahalagahan ng isang bagay na makatutulong sa iyo hindi

  lang upang maging malayo sa panganib kundi ang maging isang mabuting indibiduwal.

  Handa ka na ba upang tuklasin ito?

  Sa modyul na ito, inaasahang:

  a. masasagot mo ang tanong na: Bakit natatangi sa tao ang Likas na Batas Moral?

  b. maisasagawa mo ang paglalapat ng wastong paraan upang baguhin ang mga

  pasya at kilos.

  Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng awtput mo sa titik b:

  a. nakagawa ng tsart ng mga Mukha ng mga Pasya at Kilos Ko

  b. May lima o higit pang pasya at kilos sa bawat araw

  c. Kaangkupan ng mukha sa pasya o kilos batay sa unang prinsipyo ng Likas na

  Batas Moral

  d. May entry ang kolum ng bawat araw sa loob ng isang lingo

  e. Nailahad nang malinaw ang ginawang pasya at kilos

  f. Malikhain at malinis ang pagkakagawa ng mga mukha ng mga pasya at kilos ko

  Paunang Pagtataya:

  Pagmasdan mo ang larawan sa ibaba, pamilyar ba saiyo ang kuwento kaugnay

  nito? Ang larawang ito ay nakakabit sa anekdotang ikwinento ng ina ng ating bayaning

  si Dr. Jose Rizal na si Donya Teodora nang minsang binabasahan siya ng kanyang ina

  subalit hindi siya nakikinig dahil nakapako ang kanyang paningin sa apoy ng lampara.

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 2

  Gamu-gamo sa Lampara

  Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno:

  1. Ano ang sinabi ng inang gamu-gamo sa kanyang anak?

  ________________________________________________________________

  2. Bakit pinaalalahanan ng ina ang anak?

  ________________________________________________________________

  Kwento ng Gamu-gamo sa Lampara:

  Pinagsabihan ng inang gamu-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara para hindi siya masunog ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa apoy ng lampara at walang anu-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak.

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 3

  3. Paano ito tinanggap ng anak?

  ________________________________________________________________

  4. Ano ang naging epekto ng pagbabalewala ng anak sa sinabi ng ina ?

  ________________________________________________________________

  5. Saan maaaring ihalintulad ang paalalang ito?Ipaliwanag

  ________________________________________________________________

  PAGTUKLAS

  Sa buhay mo bilang isang nagdadalaga/nagbibinata, lagi mong naririnig

  ang mga pagpapaalala mula sa iyong magulang o maging sa mga taong

  nakatatanda sa iyo. Minsan ito ay nasa anyong pag-uutos o kayay pagbabawal,

  sa iba pang pakahulugan ito ay maaaring tawaging batas.

  Naitanong mo na ba kung bakit ibinibigay ito saiyo?

  Muli mong balikan ang kwento ng gamu-gamo sa lampara. Suriin ang

  kahulugan nito at pununan ang puwang sa bawat kahon upang mabuo ang diwa

  nito.

  Ang apoy ng lampara ay ________________________________________________________________________________________

  ______________________

  Kapag nadikit ang isang bagay sa apoy katulad na gamu-gamo ay __________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Katulad sa gamu-gamo ako ay maaaring _______ _____________________________________________________________________________________________

  Natuklasan kong ____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 4

  LINANGIN ANG IYONG PAG-UNAWA (FIRM UP)

  Ano ang pinagbabatayan ng pasya at kilos ng tao? Ano ang

  epekto kapag nasusunod ang batayang ito? Mahalagang maunawaan

  mo na ang kilos ng tao ay ginagabayan ng batas upang gawin niya ang

  mabuti at iwasan ang masama. Tinatawag itong Likas na Batas Moral (natural moral

  law). Lubos mong maiintindihan ang batas na ito habang nagpapatuloy ka sa pag-aaral

  ng modyul na ito.

  Sa bahaging ito, gagawin mo ang Mga Mukha ng mga Pasya at Kilos Ko.

  Makatutulong ito upang matukoy ang iyong damdamin kapag gumagawa ka nang ayon

  sa batas o taliwas dito. Mahalagang mataya mo ito upang matukoy kung kailangang

  ituwid ang iyong paniniwala o pananaw ukol dito.

  Sundin ang Panuto: 1. Gunitain ang mga ginawa mong pasya o kilos sa isang araw.

  Halimbawa: Sinunod ko ang payo ni Inay kahit taliwas ito sa nais kong gawin.

  2. Isulat ang dalawang pasya o kilos mo sa bawat araw sa unang kolum sa tsart ng

  Mga Mukha ng mga Pasya at Kilos Ko sa ibaba. Gabay mo ang halimbawa.

  3. Sa ikalawang kolum, iguhit ang angkop na mukha batay sa ginawa mong pasya

  o kilos. Sundin ang nasa ibaba:

  Masaya kung sinunod ang Likas na Batas Moral Malungkot kung hindi sinunod ang Likas na Batas Moral 4. Sa ikatlong kolum, isulat ang kabutihan ng pagsunod sa batas.

  5. Gawin ang paglilistang ito araw-araw sa loob ng isang linggo.

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 5

  Mga Mukha ng mga Pasya at Kilos Ko

  Araw Pasya o Kilos Mukha ng Pasya o Kilos

  Ang Kabutihan ng Pagsunod sa Batas

  Lunes 1. Sinunod ko ang payo ni Inay kahit taliwas ito sa nais kong gawin.

  Ang pagsunod sa magulang ay paraan ng pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa kanila.

  2.

  Martes 1.

  2.

  Miyerkules 1.

  2.

  Huwebes 1.

  2.

  Biyernes 1.

  2.

  Sabado 1.

  2.

  Linggo 1.

  2.

  Kamusta, nagustuhan mo ba ang gawain? Ngayon, kunin ang journal at sagutin ang

  mga sumusunod na tanong.

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 6

  1. Ano ang iyong natuklasan sa ginawa mong pagsusuri sa iyong mga kilos at pasya?

  2. Masaya ka ba kung ginagawa mo ang mabuti? Pangatwiranan.

  3. Malungkot ka ba kung ginagawa mo ang masama? Pangatwiranan.

  Ngayon, kunin mo ang iyong kwaderno at tapusin ang mga di tapos na pangungusap sa

  ibaba:

  a. Bakit natatangi sa tao ang Likas na Batas Moral?

  PALALIMIN ANG IYONG PAG-UNAWA (DEEPEN)

  Narito ang inihandang babasahin para sa iyo upang lalo pang

  mapalalim ang iyong pag-unawa tungkol sa batas, higit sa lahat ang Likas na Batas

  Moral. Sa tulong ng babasahing ito mauunawaan mo ang katangian ng nabanggit na

  batas at ano ang kahalagahan nito sa iyong pagpapakatao. Matutulungan ka rin nito

  upang ganap na mahinuha ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) tungkol sa paksa.

  Ang Likas na Batas Moral ay

  ----------------------

  Ang batas na ito ay makatutulong sa akin upang --------------------- --------------------- ------------------------

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 7

  LIKAS na BATAS MORAL: Gabay sa Kilos at Asal

  Paano mo malalaman kung ang isang bagay ay mabuti o masama? Ano ang sukatan o

  pamantayan sa pagkilala kung ano ang makabubuti o makasasama?

  Higit sa ano pa mang bagay na kailangang sukatin ay ang mismong kilos ng tao.

  Kailangan ito, sapagkat ang mabuti o masamang kilos ang nagpapabuti o nagpapasama sa tao.

  Ang tao ay nangangailangan ng gabay na makatutulong sa kanya sa pang-araw-araw

  na pagpapasya. Ito ang kanyang kakapitan upang makatiyak na ang kanyang gagawing kilos

  ay wasto at mabuti. Ayon kay Quito (2008), ang pamantayang gagamitin ay kailangang simple

  at totoo para sa lahat (obhektibo) upang madaling maunawaan ng lahat. Ang gabay o

  pamantayan na ito ay tinatawag na batas.

  Ang tao ay may kalayaan ang kakayahang magtakda ng layunin para sa sariling buhay

  at gumawa upang makamit ito. Dahil sa kalayaang ito, ang tao ay may kakayahang magpasya

  na kumilos o di kumilos at siya ay may kakayahang pumili. Kung kayat ang kanyang kilos at

  pagpapasya ay dumadaan sa proseso ng pag-iisip. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang

  batas. Ito ang nagbibigay ng hangganan sa kilos ng tao. Ito ang nag-uutos, nagbabawal at

  nagpapahintulot. Mahalaga ito upang isaalang-alang hindi lamang ang makabubuti sa sarili

  kundi upang makamit ang kabutihang panlahat. Dahil sa batas, nagkakaroon ng direksyon ang

  kilos ng tao.

  Ang isip ng tao ay nagsasabing nagaganap ang mga pangyayari sa mundo nang may

  dahilan. Sinasabi rin nito na ang isang bagay ay may pinagmulan at kabilang dito ang batas.

  Saan nagmumula ang batas? Ano ang dahilan ng pagkakaroon nito?

  Ang batas ay galing sa salitang Latin na lex na nangangahulugang bigkis, tali o buklod.

  Ito ay may apat na elemento ayon kay Santo Tomas:

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 8

  1. Pagsusukat ng kilos (Ito ay pagbabawal, pag-uutos at pagpapahintulot.)

  2. Pinag-isipan (Ito ay makatwiran.)

  3. Pinapalaganap (Ito ay pinaalam sa kinauukulan at may awtoridad o may

  pwersa na ipatupad.)

  4. Para sa kabutihang panlahat (Ito ang layunin ng batas.)

  Ang Likas na Batas Moral ay ibinigay sa tao noong siya ay likhain. Ito ay sa dahilang

  nakikibahagi siya sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas na ito, ang

  tao ay may kakayahang makilala ang mabuti at masama. Dahil sa kalayaan, ang tao ay may

  kakayahang gumawa ng mabuti o masama. Nakaugat ito sa kanyang malayang kilos-loob dahil

  ang pagtungo sa kabutihan o sa kasamaan ay may kamalayan at kalayaan.

  Hindi kailangan ng isang tao na pumasok sa paaralan upang matutuhan o malaman ang

  batas na ito. Nakaukit ito sa pagkatao ng isang indibidwal kayat ang unang prinsipyo nito ay:

  Likas sa tao na dapat gawin ang mabuti at iwasan ang masama.

  Ang tao ang natatanging nilalang na nararapat tumanggap ng batas mula sa Diyos. Ito

  ay dahil kailangan niyang pamahalaan ang kanyang kilos sa pamamagitan ng tamang paggamit

  ng kanyang kalayaan at kilos-loob.

  .Ang Likas na Batas Moral ay likas sa tao dahil sa kanyang kalayaan. Kayat ang

  walang kalayaan ay di sakop ng batas na ito. Nakasaad sa batas na ito ang dapat gawin at di

  dapat gawin ng tao; kayat ito ang gumagabay sa kilos ng tao. Layon ng batas-moral na

  pagkalooban ang tao ng kinakailangang batayan upang makagawa siya ng tamang pasya at

  kilos. Higit sa lahat, layunin ng batas na ito ang kabutihan ng tao. Ang tao ang iisang nilikha na

  maaaring gumawa ng masama: ang sumira ng kapwa at sumira ng kanyang sarili. Ito ang

  dahilan kung bakit ipinagkaloob ang Likas na Batas Moral. Maiiwasang gawin ng tao ang

  masama kung susundin niya ang batas na ito. na mabisang ipinahayag sa Sampong Utos

  Mga Katangian ng Likas na Batas Moral

  a. Obhektibo Ang batas na namamahala sa tao ay nakabatay sa katotohanan. Ito ay

  nagmula sa mismong katotohanan ang Diyos. Ang katotohanan ay hindi nililikha; kaya

  hindi ito imbensyon ng tao. Ito ay natutuklasan lamang ng tao. Pangkalahatang

  katotohanan ito na may makatwirang pundasyon. Naaayon sa reyalidad ito at hindi

  nakabatay sa tao. Hindi ito naiimpluwensyahan ng anumang bagay lalo na ng pagtingin

  ng tao dito. Palagi itong umiiral dahil hindi ito naaapektuhan, kilalanin man ito ng tao o hindi.

  b. Pangkalahatan (Unibersal) Dahil ang Likas na Batas Moral ay para sa tao, sinasaklaw

  nito ang lahat ng tao. Nakapangyayari ito sa lahat ng lahi, kultura, sa lahat ng lugar at sa

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 9

  lahat ng pagkakataon. Ito ay dahil nakaukit ito sa kalikasan ng tao; kayat ito ay

  nauunawaan ng lahat at ito ay katanggap-tanggap sa lahat ng tao.

  Walang Hanggan (Eternal) Ito ay umiiral at mananatiling iiral. Ang batas na ito ay

  walang hanggan, walang katapusan at walang kamatayan dahil ito ay permanente. Ang

  kalikasan ng tao ay permanente kayat ang batas na sumasaklaw sa kanya ay

  permanente rin. Ito ay totoo kahit saan at kahit kailan.

  c. Di-nagbabago (Immutable) Hindi nagbabago ang Likas na Batas Moral dahil hindi

  nagbabago ang pagkatao ng tao (nature of man). Maging ang layon ng tao sa mundo

  ay hindi nagbabago. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, ang Likas na Batas Moral

  ang nagbibigkis sa lahat ng tao. Ito rin ang nagpapatupad ng iisang alituntunin para sa

  lahat.

  Sa kabuan, ang Likas na Batas Moral ay obhektibo, pangkalahatan, hindi nagbabago at

  totoo kahit saan at kahit kailan. Ito ay dahil ang taong sinasakop nito ay may kalikasang hindi

  nagbabago, anumang pagkakataon at saan man siya naroroon.

  Layunin ng Likas na Batas Moral ang ikabubuti ng lahat ng tao sa

  kanyangpagpapakatao. Hindi para sa kabutihan ng indibidwal lamang ang batas na ito kundi

  para sa lahat ng tao. Hindi ako uunlad sa pagkatao kung para sa sariling kabutihan lamang ang

  pagkilos ko.

  Sa iyo kabataan, may paggalang ka ba sa batas kahit pa minsan ito ay hadlang sa mga

  bagay na nais mong gawin?

  Naunawaan mo ba ang iyong binasa? Sagutin mo ang mga sumusunod na tanong

  upang ipahayag ang iyong naunawaan mula sa babasahin. Isulat ang iyong mga sagot

  sa iyong kuwaderno.

  1. Saan dapat ibatay ng tao ang kanyang gagawing pagpapasya at pagkilos?

  Pangatwiranan?

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 10

  2. Bakit natatangi sa tao ang Likas na Batas Moral?

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  PAGHINUHA NG KAKAILANGANING PAG-UNAWA (EU)

  Likas na

  Batas

  Moral

  Ka

  ma

  lay

  an

  Ka

  lay

  aa

  n

  kabutihan

  Sundin ang payo ng mga magulang

  Gawin ang takdang-aralin at mga proyektong nakatakda sa tamang oras.

  Sundin ang mga alituntunin na ipinatutupad ng pamayanan.

  Pag-imbento ng dahilan para payagang lumabas ng bahay upang makapaglaro ng computer games.

  Pagti-text habang nagtuturo ang guro.

  Pagpapakawala ng aming aso tuwing umaga upang dumumi sa kalsada.

  Halimbawa ng mga mabuting kilos

  na dapat mong gawin

  Halimbawa ng masamang kilos na

  dapat mong iwasan.

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 11

  PAGSASABUHAY NG PAG-UNAWA (TRANSFER)

  Naging malinaw ba sa iyo ang konsepto ng Likas na Batas Moral

  mula sa

  babasahin? Hangad kong naunawaan mo nang lubos ang kahalagahan ng batas na ito

  saiyo bilang gabay sa iyong pang-araw-araw na buhay.

  Sa bahaging ito ng aralin, inaasahan na matutulungan ka upang ipamuhay ang

  nakasaad sa Likas ng Batas Moral at mapatatag ang pagsasabuhay ng batas na ito.

  PAGGANAP

  Panuto: Gamit ang tsart sa ibaba, isulat mo sa unang hanay ang mga natutuhan mo

  tungkol sa Likas na Batas Moral. Isulat naman sa ikalawang hanay ang mga

  maitutulong ng Likas na Batas Moral sa pag-unlad ng iyong pagkatao.Sundan mo ang

  naunang halimbawa.

  Mga Natutuhan Tungkol sa Likas na Batas

  Moral

  Mga Maitutulong ng Likas na Batas Moral sa

  Pag-unlad ng Pagkatao

  Halimbawa:

  Ito ay nakaukit sa pagkatao ng tao.

  1. _____________________________

  2. _____________________________

  3. _____________________________

  4. _____________________________

  5. _____________________________

  Halimbawa:

  Magagabayan ako nito sa paggawa ng mabuti.

  1. ______________________________

  2. ______________________________

  3. ______________________________

  4. ______________________________

  5. ______________________________

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 12

  PAGNINILAY

  Ano ba ang kahalagahan ng Likas ng Batas Moral sa iyo? Ano ang naidudulot

  kapag ito

  ay sinusunod mo? Ano naman ang epekto kapag ito ay sinusuway mo? May paraan ba

  upang mapaunlad ang iyong pagsunod sa batas na ito? Mahalagang pagnilayanan ang

  mga sagot sa tanong na ito upang mabigyang halaga ang pagpili mo sa paggawa ng

  mabuti at iwasan ang paggawa ng masama.Isulat ang iyong sagot sa mga katanungang

  ito sa iyong journal.

  PAGSASABUHAY

  Ang tamang sukatan ng pagkatuto at pagkaunawa ng isang mag-aaral ay kung

  nailalapat niya sa pang-araw-araw na buhay ang kanyang natutuhan. Sa ganitong paraan

  Mga natuklasan ko tungkol sa Likas na Batas Moral

  Anong mga kondisyon na nasusunod ko ang Likas na Batas Moral?

  Mga dahilan ko ng hindi pagsunod sa Likas na Batas na Moral?

  Paano ko mapauunlad ang pagsunod ko sa Likas na Batas Moral?

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 13

  makikita ang unti-unting pag-unlad ng pagkatao ng isang indibiduwal. Ikaw ay hinihikayat na

  gawin ang gawain sa bahaging ito.

  Panuto:

  Mula sa sagot mo sa Worksheet na Mga Mukha ng mga Pasya at Kilos Ko, baguhin mo

  ang mga mukhang malulungkot sa nagdaang linggo. Nangangahulugan ito ng pagbabago

  ng iyong pasya at kilos tungo sa paggawa ng mabuti. Maaaring tularan ang halimbawa sa

  ibaba.

  Mga Mukha ng mga Pasya at Kilos Ko

  Araw Pasya o Kilos Mukha ng Pasya o Kilos

  Ang Kabutihan ng Pagsunod sa Batas

  Lunes 1. Sinunod ko ang payo ni Inay kahit taliwas ito sa nais kong gawin.

  Ang pagsunod sa magulang ay paraan ng pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa kanila.

  2.

  Martes Halimbawa:

  1. Malungkot dahil sinagot ko

  nang pabalang ang aking ina

  nang pinagsabihan niya ako

  tungkol sa pag-uwi ko nang

  gabi na.

  Ang pagsagot ng pabalang sa mga magulang ay nagpapakita ng kawalanggalang.

  2.

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 14

  Sa susunod na linggo:

  Araw Pasya o Kilos Mukha ng Pasya o Kilos

  Ang Kabutihan ng Pagsunod sa Batas

  Lunes 1. Masaya dahil naihingi ko ng

  tawad ang ginawa kong

  pagsagot sa aking ina noong

  nakaraang linggo.

  Ang pag-amin ng maling ginawa ay paggalang sa katotohanan.

  2.

  Muli binabati kita sa pagtatapos mo ng modyul na ito! Hangad ko ang iyong lubos

  na pag-unawa sa konsepto ng Likas na Batas Moral. Hangad ko rin ang katatagan mo

  upang panindigan ang pagsunod sa batas na ito sa bawat pagkakataon ang piliing

  gawin ang mabuti. Ngayon, handa ka na upang pag-aralan ang susunod na modyul!

  Mga Sanggunian Agapay, Ramon B. (1991) Ethics and the Filipino:A Manual on Morals for Students and

  Educators. Mandaluyong City. National Bookstore

  Esteban, Esther J.(1990). Education in Values:What, Why and for Whom. Manila:Sinag-tala

  Publishers, Inc.

  Institute for Development Education Center for Research and Communication(1992)

  Perspective: Current Issues in Values Education 4 Manila:Sinag-tala Publisher

  Quito, Emerita S. (2008). Fundamentals of Ethics. Manila: C & E Publishing Inc. Kawanihan ng Edukasyon Sekundarya, Kagawaran ng Edukasyon. 2010. Gabay sa Pagtuturo

  sa EP para sa 2010 Kurikulum ng Edukasyon Sekundarya (SEC) Pasig City: Awtor

  Conscience (n.d.) hinango noong November 21, 2009 from

  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Conscience Conscience (n.d.) hinango noong November 24, 2009 from

  www.gospelped/ar.com/articles/christian%20Life/moralaw.html

 • Open High School Program, EP I Modyul 6 Page 15

  Conscience (n.d.) Retrieved November 24, 2009 http://www.rosmini-in-english.org/Conscience/Book_1/CS_Bk01Ch02.htm

  http//gamugamoi100.multiply.com/journal/item/kuwento_ng_Gamu-gamo_sa_Lampara hinango

  noong May 201, 2011 Mga larawan, hinango sa: Http://unicohija.blogspot.com, May 20, 2011 http://journalsandpapersblog.com, May 19, 2011 http://depositphotos.com, May 19, 2011

  http://www.clipartpal.com/clipart_pd/education/openbook1.htm/ , May 17, 2011

  http://www.skateboardinguniversity.com My Personal Notebook Secrets, May 17, 2011