Top Banner
33 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 29. ZESZYT 12, 2010 * AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Automatyki Napêdu i Urz¹dzeñ Przemys³owych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland 1. WPROWADZENIE Zasady bezporedniego sterowania momentem (DTC) silni- ka indukcyjnego zosta³y omówione m.in. w [3, 4, 7, 12, 24, 25, 28]. Metoda ta zapewnia wysok¹ dynamikê i du¿¹ odpornoæ uk³adu napêdowego oraz ³atwoæ optymaliza- cji regulatora prêdkoci [23]. Wad¹ klasycznej metody DTC s¹ du¿e oscylacje momentu elektrycznego i pr¹dów stojana oraz zmienna czêstotliwoæ PWM napiêcia stojana. Zalety i wady metody wynikaj¹ z zastosowania regulatorów prze- kanikowych oraz tabeli selekcji wektorów napiêcia stojana. Z powy¿szych powodów, kosztem dynamiki napêdu, do uk³adu regulacji wprowadza siê modulacjê wektora prze- strzennego (SVM) oraz liniowe regulatory strumienia stoja- na i momentu elektrycznego. Przegl¹d najczêciej stosowa- nych metod zosta³ zamieszczony w pracy [5]. W niniejszym artykule skoncentrowano siê nad metod¹ zaproponowan¹ w [29] i rozwijan¹ m.in. w pracach [10, 11, 15, 16, 25], gdzie w celu uproszczenia modelu matematycz- nego napêdu stosuje siê odsprzêganie oraz w pracach [2, 8, 30], gdzie na podstawie równañ silnika indukcyjnego wyli- cza siê przybli¿enie transmitancji momentu elektrycznego od napiêcia stojana. W pracy przedstawiono transmitancje przybli¿aj¹ce nie- liniowy model matematyczny silnika indukcyjnego (w uk³a- dzie wspó³rzêdnych wiruj¹cym z prêdkoci¹ ω ms strumienia skojarzonego stojana ). s ψ Zaprezentowano tu uproszczenia modelu matematyczne- go do postaci transmitancji: () () () ref S s Sd s G u s ψ ψ = obwód regulacji strumienia, () () () ref e Ms Sq M s G u s = obwód regulacji momentu. Rys. 1. Rozk³ad wektorów przestrzennych w metodzie DTC-SVM Rozk³ad wektorów przestrzennych strumieni skojarzo- nych i napiêcia stojana zosta³ przedstawiony na rysunku 1, gdzie ω 1 jest prêdkoci¹ wirowania wektora napiêcia stoja- na, k¹t obci¹¿enia oznaczony zosta³ jako δ ψ , natomiast po³o- ¿enie wektora strumienia s ψ wzglêdem nieruchomego uk³a- du wspó³rzêdnych oznaczono przez k¹t ρ s (jest wykorzysty- wany w transformacji sygna³ów do uk³adu wiruj¹cego). Grzegorz SIEKLUCKI * , Tadeusz ORZECHOWSKI * , Rajmund SYKULSKI * MODEL MATEMATYCZNY NAPÊDU Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM METODA DTC-SVM STRESZCZENIE W artykule omówiono strukturê i zasadê pracy uk³adu DTC-SVM. W pracy przedstawiono nieliniowy model mate- matyczny silnika indukcyjnego w wiruj¹cym uk³adzie wspó³rzêdnych. Wektor strumienia stojana przyjêto jako o odniesienia (d). W rozwa¿aniach pominiêto dynamikê przemiennika czêstotliwoci. Celem analizy by³o uproszcze- nie (linearyzacja) modelu obwodu strumienia stojan oraz wytwarzania momentu elektrycznego. Zosta³y przedsta- wione wyniki badañ symulacyjnych, które pozwalaj¹ okreliæ b³êdy linearyzacji modeli. Zamieszczono transmitan- cje, które mog¹ zostaæ wykorzystane w procesie optymalizacji parametrycznej regulatorów. S³owa kluczowe: Silnik indukcyjny klatkowy, model matematyczny, bezporednie sterowanie momentem (DTC), me- toda wektora przestrzennego w modulacji szerokoci impulsu (SVM lub SVPWM). MATHEMATICAL MODEL OF INDUCTION MOTOR DTC-SVM METHOD Structure and the principle of the work of the DTC-SVM system are talked over in the article. The nonlinear ma- thematical model of the induction motor in a revolving reference frame is introduced in the work. The stator flux vector is taken as the axis of the reference frame (d). The dynamics of the power electronics frequency converter are neglected in considerations. The simplification (linearization) of the stator flux circuit model and the produc- tion of the motor torque is the aim of the analysis. Ther are presented the results of the simulating researches which let qualify the models linearization errors. The transfer-functions which can be used in the parametric opti- mization process of regulators was inserted. Keywords: Squirrel cage induction motor, mathematical model, direct torque control (DTC), space vector pulse with modulation method (SVM or SVPWM).
8

model matematyczny napędu z silnikiem indukcyjnym – metoda dtc ...

Jan 11, 2017

Download

Documents

lamtuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 33

  !"# $%&'()# $% *+% , -)"&)$.# ()&)+ #/&")+ -)" )" ()&)+ 01( 2"%3%45"%+6,&7+$.- $ 7 $%88'9"!75&-#

  6+:%0&;"#

 • 34

  "%

 • 35

  * )&% >'I 7+&"%+6)(@ 6 1 &- )')+$%#+6 -# 77 "(@3$+6+#$." $%# %7)&"6)"( # 6)&@#(,% 760!,"%1#+$.%#$%)&%'0 6"!7#46 -# %7+&"%+6)# )&+7)&"0"%'6)"%##

 • 36

  "%

 • 37

  Q# 0&"!7#7$%&- ))+$%#+$.-(,(>'I

  "&&"'()*+

  3R9*

  9R8DI

  RD

  ARDC9N G (s) bieguny G % GMz(s) wersja 1 bieguny GMz %M GMs(s) wersja 2 bieguny GMs %M

  1 A = 94,8 B = 190,1 C = 1031

  1 = 184 2 = 5,59

  0,59 Amz = 151,5 Bmz = 190,1 Cmz = 42407

  1,2 = 95 j183 9,94 Ams = 134,2 Bms = 179,2 Cms = 37565

  1,2 = 90 j 172 1,05

  2 A = 25,14 B = 52,22 C = 110,9

  1 = 50 2 = 2,22

  0,31 Amz = 284,3 Bmz = 52,22 Cmz = 636,9

  1 = 32,8 2 = 19,4

  9,93 Ams = 238 Bms = 47,8

  Cms = 533,1

  1 = 30,1 2 = 17,7

  0,996

  ",-" #"+%$@

 • 38

  "%

 • 39

  Q,1+ 0"%+:- F# - 0"%6)7 +$. 0"%+0!77+#&6%&0&7 # &UR8CU&"%UR8U-#'01(&"%

  2%+6#7+# 6+(-$+@#;7 $%3&)+F)"#6' )#$@ =D?&F%&6)G7+&"%+6)#70"&$6 &0)+'- %$@ "&:!"0")"!7"&,&+@6 *K!'>)">; 5S9B9>"6#"'#+0B

  A8E Q&-6"K!

 • 40

  "%' -K 6+(-6 ]# (0 /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice