Top Banner
Mladinski centri hostli Youth Centres Hostels
32

Mladinski centri hostli

Mar 06, 2016

Download

Documents

Maja Drobne

Publikacation of youth centres Hostels.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Mladinski centri hostli

Mladinski centri hostliYouth Centres Hostels

Page 2: Mladinski centri hostli

KolofonNaslov / Title:Mladinski centri hostliYouth Centres Hostels

Izdajatelj / Publisher:Zavod Mladinska mreža MaMaYouth Network MaMa

Koordinacija in zbiranje gradiva / Coordination and material collecting:Sara Vončina Znidercic

Uredil / Edited:Mirjana Klinec

Oblikovanje / Design:Heidi Pungartnik

Fotografija / Photography:Arhiv Mreže MaMa in mladinskih centrovNetwork MaMa’s and Youth Centres’ archive

Tisk / Print:ARtisk Aleksander Rozman s.p.

Naklada / Number of copies:400

2

Page 3: Mladinski centri hostli

3

Page 4: Mladinski centri hostli

4

Page 5: Mladinski centri hostli

KazaloNamesto uvoda • Instead of Introduction

Mladinska mreža MaMa • Youth Network MaMa

Mladinski centri hostli • Youth Centres Hostels

6

8

10

Ajdovščina • Mladinski hotel AjdovščinaBrežice • MC hostel BrežiceCelje • MCC hostel – Hiša legendKrško • Mladinski hotel KrškoMaribor • Hostel PekarnaRadlje ob Dravi • Marenberški mladinski hotelRavne na Koroškem • Mladinski hotel PunklŠmartno ob Paki • Mladinsko prenočišče Šmartno ob PakiTrbovlje • Mladinski center TrbovljeVelenje • Mladinski hotel Velenje

12141618202224262830

5

Page 6: Mladinski centri hostli

NamestouvodaBrošura, ki je pred vami, je nastala v okviru projekta MCH turizem, katerega glavni namen je razvoj skupnega marketinga za hostle, ki delujejo v okviru mladinskih centrov. V skupni marketing so vključeni tisti mladinski centri s hostli, ki so člani Mreže MaMa in so pristopili k skupnemu projektu.

Organizirate lastne večdnevne programe? Potrebujete prostore za izvedbo? Potem so hostli v mladinskih centrih pravi naslov za vas. Glede na svoje potrebe lahko izbirate med desetimi različnimi hostli, ki se nahajajo na različnih lokacijah v Slo-veniji. Poleg prenočišč nekateri med njimi razpolagajo tudi s številnimi dodatnimi prostori za izvajanje aktivnosti, kot so npr. računalniška učilnica, seminarska soba, koncertna dvorana, športna dvorana, glasbena vadnica, snemalni studio, itd. In ker so mladinski centri prostori nenehnega ustvarjanja in izražanja mladih, lahko s svojim programom dodatno popestrijo tudi vaše bivanje pri njih.

In zakaj ravno hostli v mladinskih centrih? Ker s tem, ko bivate v mladinskih cen-trih hostlih, podpirate razvoj in obstoj mladinskega dela na lokalni ravni. Mladinski centri namreč nudijo mladim varno okolje za razvijanje njihovih kompetenc, s svojimi programi spodbujajo mlade k aktivnemu državljanstvu in participaciji, prav tako pa številnim mladimi predstavljajo odskočno desko pri prvi zaposlitvi in nabi-ranju delovnih izkušenj.

V nadaljevanju brošure vam na kratko predstavljamo mladinske centre s hostli in njihove razpoložljive kapacitete, za dodatne informacije in povpraševanje pa se lahko obrnete na službo skupnega marketinga pri Mreži MaMa. Da vam prihranimo čas, bomo na podlagi vaših potreb in želja preverili vse potrebne informacije in najugodnejše ponudbe ter vam na ta način omogočili, da boste izbrali hostel, ki bo najbolj ustrezal vašim specifičnim potrebam.

Povpraševanje

[email protected]

+386 (0)40 814 745

6

Page 7: Mladinski centri hostli

Instead ofIntroduction

Brochure which is in front of you is the result of the YCH tourism project. The main purpose of the project is to develop a joint marketing for hostels operating in the youth centres. A joint marketing includes those youth centres with hostels which are members of the Network MaMa and have approached the joint project.

Do you organize your own multi-day programs? Do you need a place where to hold

them? Then hostels in youth centres are the right choice for you. Depending on your needs you can choose from ten different hostels that are located in different

locations in Slovenia. In addition to accommodation some of them also have a number of additional facilities for the implementation of yours activities, such as computer room, seminar room, concert hall, sports hall, music tutorials, recording studio, etc.. And because youth centres are places for creativity and expression of young people, they can further revitalize your staying by additional programmes.

And why exactly hostels in youth centres? Because while staying in youth hostels

centres, you support the development and existence of youth work at local lev-el. Youth Centres are offering young people a safe environment to develop their skills, their programs encourage young people for active citizenship and partici-

pation, and for many young people they represent a springboard for their first job and accumulation of working experience.

On next pages we introduce you a brief outline of youth centres hostels and their available capacities. For further information and inquiry you can contact the joint

marketing service at Network MaMa. In order to save your time, based on your needs and desires we will verify all relevant information and best offers and en-

able you to choose the hostel that will best suit your specific needs.

Enquiry

[email protected]

+386 (0)40 814 745

7

Page 8: Mladinski centri hostli

Mladinska mreža MaMa

Mreža MaMa je nevladna organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživl-janja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Mreža MaMa s svojim delovanjem:•povezujeorganizacije,kiopravljajodejavnostimladinskihcentrovalidelujejonapodročjumladinskegadelavSloveniji;•zastopaskupneinteresečlanicnapramvladnemsektorjuinostalimsogovornikom;•rednoobveščačlaniceinostalozainteresiranojavnostovsehdejavnostih,kisetičejomladihindelaznjimi;•organizirasrečanjainvzpodbujakomunikacijoterprojektnopovezanostmedčlanicami;•članicamnudistrokovnopomoč;•skrbizaneformalnoizobraževanjemladihinmladinskihdelavcevterzaposlenihvmladinskihcentrih.

Naziv organizacije: ZavodMladinskamrežaMaMaNaslov: Gosposvetskacesta5,1000LjubljanaTelefon: +386(0)30618628Elektronska pošta: [email protected] stran: www.mreza-mama.si

8

Page 9: Mladinski centri hostli

YouthNetwork MaMa

The Youth Network MaMa is a non-governmental organisation that combines and represents organizations that run youth centers or are active in field of

youth work in Slovenia in order to support the youth, their spending of quality free time and a better life in the society.

With its operation the Network MaMa:•connectsorganizationsthatrunyouthcentersorworkinthefieldofyouthworkinSlovenia;•representscommoninterestsofitsmembersinaccordancewiththegovernmentsectorandotherassociates;•regularlyprovidesinformationtoitsmembersandthoseinterestedinallactivitiesconcerningtheyouthandco-operationwiththem;•organizesmeetingsandstimulatescommunicationandprojectcooperationamongmembers;•offersprofessionalhelptoitsmembers;•concernsitselfwitheducationaldevelopmentoftheyouthandyouthworkers.

Organisation: ZavodMladinskamrežaMaMaAddress: Gosposvetskacesta5,1000Ljubljana

Phone: +386(0)30618628E-mail: [email protected]

Website: www.mreza-mama.si

9

Page 10: Mladinski centri hostli

Mladinskicentri hostliKdo? Organizacijevlokalnemokolju.

Kaj? Preventiva,neformalnoizobraževanje,prostovoljstvo,kultura,neformalnasocializacija,mednarodnodeloinmobilnost,informiranjeinsvetovanje,raziskovalnodeloinšeinše.

Za koga? Zaorganiziranoinneorganiziranomladinovlokalnih,regionalnihinmednarodnihokoljih.

Čemu? Vzpodbujanjeparticipacijemladih,omogočanjeaktivnegadržavljanstva,uveljavljanjevečkulturnevzgoje,predvsempaintegracijamladihskoziboljšepoznavanjepoložajainvlogemladihvdružbi.

Kaj še? Izvajanjeinnudenjesvetovalne,strokovne,organizacijske,finančne,tehničnepomočitudiprostovoljnimzdruženjem,avtonomnimmladinskimksupinaminposameznikom.

Za konec … Upravljanjesprostorskimikapacitetami,kirazličnimuporabnikomslužijozalastnoprodukcijoaliizvajanjeaktivnosti.

Mladinskicentri,kisonedavnopridobilitudinastanitvenekapacitete–hostle.Grezavečinomavcelotiprenovljenemladinskecentre,kirazpolagajossodobnimiprostorizaizvajanjemladinskihdejavnosti,hkratipanastanitvenekapaciteteomogočajoizvajanjevečdnevnihmladinskihprogramov,takonanacionalnikotmednarodniravni.Polegtegasohostliprimernitudizaindividualnepopotnikeinskupine,kisiželijoraziskovatimanjobljudenedeleSlovenije.

Mladinski centri – ali jih poznate?

In kaj so mladinski centri hostli?

Kje jih najdemo?

AjdovščinaBrežiceCeljeKrškoMariborRadlje ob DraviRavne na KoroškemŠmartno ob PakiTrbovlje Velenje

10

Page 11: Mladinski centri hostli

Youth Centres Hostels

Who? Organizationsinthelocalenvironment.

What? Prevention,informaleducation,volunteerism,culture,informalsocialization,internationalworkandmobility,informationandcounseling,research,andmore.

For whom? Anorganizedandunorganizedyouthinlocal,regionalandinternationalenvironments.

Purpose? Toencouragetheparticipationofyoungpeople,enableactivecitizenship,promotemulticulturaleducationandinparticularintegrationofyoungpeoplethroughbetterunderstandingofthesituationandtheroleofyouthinsociety.

What else? Implementationandprovisionofconsultancy,professional,organizational,financialandtechnicalassistancetovoluntaryassociations,autonomousyouthgroupsandindividuals.

And finally ... Thehandlingofspatialcapacitiesthatservedifferentusersfortheirownproductionorimplementationactivities.

YouthCentres,whichrecentlyacquiredtheaccommodationcapacities-hostels.ThesearemainlycompletelyrenovatedYouthcentreswithhighlyequipped

facilitiesfortheimplementationofyouthactivities,whilehostelsallowtoperformtheirmulti-dayyouthprograms,bothonnationalandinternationallevel.In

addition,thehostelsarealsosuitableforindividualtravelersandgroupswhowanttoexplorethelesspopulatedpartsofSlovenia.

Youth centres - do you know them?

And what are the youth centres hostels?

Where can we find them?

AjdovščinaBrežiceCeljeKrškoMariborRadlje ob DraviRavne na KoroškemŠmartno ob PakiTrbovlje Velenje

11

Page 12: Mladinski centri hostli

Mladinski hotel AjdovščinaMladinski center in hotel Ajdovščina

Mladinski center in hotel Ajdovščina senahaja v Športnem parku Pale na obrobju

mesta, le nekaj minut hoje od centra mesta in samo 1 km od avtobusne postaje. V sodelovanju

s partnerji gostom ponuja še obilico možnosti za športno udejstvovanje na različnih področjih.

V modernem trendu sodelovanja z zunanjimi partnerji (biologi, ekologi, naravovarstveniki) razvija program aktivnega osveščanja mladih

preko nekajdnevnih naravovarstvenih taborov, ki so sestavljeni iz teoretičnega dela in praktičnega

dela na terenu.

posteljninabrisače klimahrana ponaročilu

internetplačilne inkreditne kartice

12

Page 13: Mladinski centri hostli

The Youth Center and Hostel Ajdovščina islocated in the Pale Sports Park on the outskirts of the town, within a short walking distance from the city centre and just 1 km from bus station. Working hand in hand with different partners, it provides its guests with a vast range of sport activities. In harmony with the latter trend, it is collaborating with outsource partners(different biologists, ecologists, environmentalists) and developing a program which would actively educate youth troughenvironmental protection camps, planned to last a few days, where participants would gain some theoretical knowledge as well as some practical experience out on the field.

linentowels aircondition

food toorder

wi-fidebit andcredit cards

Cesta IV. Prekomorske 61 a, 5270 Ajdovščina+386 (0)5 368 93 83 +386 (0)41 945 392

fax: +386 (0)5 368 93 84

[email protected]

13

Page 14: Mladinski centri hostli

MC hostel BrežiceZavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Mc hostel Brežice se nahaja v samem zavet-ju mestnega parka Brežice, ki nudi enkraten,

sproščujoč ambient vsem gostom hostla. Lepo urejen in negovan park nudi celo kratko učno

pot spoznavanja drevesnih vrst ter varna igrala namenjena najmlajšim obiskovalcem. Prostori

hostla pa so namenjeni izvajanju različnih pro-gramov in aktivnosti. Samo ulico stran se nahaja mogočen grad, kamor se lahko gostje odpravijo

na ogled krasne viteške dvorane in muzeja.

primerno zainvalidske vozičke

posteljnina

brisače klimahrana ponaročilu

internet plačilne inkreditne kartice

14

Page 15: Mladinski centri hostli

MC hostel Brežice is located in the shelter of park Brežice, that offers a unique and relaxing ambient to all guests of the complex. The beau-tifully arranged and nursed park even offers a short didactic path dedicated to cognitive learn-ing about tree species and a safe playground for our youngest visitors. Little ways from the hostel resides a mighty castle, where guests can go and visit the great Knightly Hall and the museum.

suitable forwheelchairs

linen

towels aircondition

food toorder

wi-fi debit andcredit cards

Gubčeva 10 a, 8250 Brežice+386 (0)590 83 790 +386 (0)64 161 203

fax: +386 (0)590 83 791

[email protected]

15

Page 16: Mladinski centri hostli

MCC Hostel – Hiša legendZavod CMLC

V samem središču zgodovinskega mesta Celje,v neposredni bližini centralne železniške inavtobusne postaje, se nahaja MCC hostel. Z

odlčnim izkoristkom naravnih virov slediizročilom kulturne dediščine Celja, kar ponazarja

enajst tematsko opremljenih sob, nastalihs pomočjo mladih lokalnih ustvarjalcev,

ki so na podlagi mitov in legend hostlu vdahnili merico drugačnosti.

posteljnina brisače hrana ponaročilu

internet depozit plačilne inkreditne kartice

16

Page 17: Mladinski centri hostli

In the historical center of Celje, in directproximity of the Central train and bus stations, resides the MCC hostel. With efficient use ofnatural resources, it follows the steps of tradition and cultural heritage of the town, which is illustrated by eleven theme oriented rooms, created with the help of local young artists, with myths and legends that had breathed in thehostel a hint of uniqueness.

linen towels food toorder

wi-fi deposit debit andcredit cards

Mariborska 2, 3000 Celje+386 (0)3 490 87 42 +386 (0)40 756 009

fax: +386 (0)3 490 87 41

[email protected]

17

Page 18: Mladinski centri hostli

Mladinski hotel KrškoMladinski center Krško

MC Hotel deluje v mansardnem delu objekta Mladinski center Krško, ki je lociran v središču

mesta ob reki Savi, ki je bila v preteklostiključna za razvoj občine. Odprt je za vse

starostne skupine, znan pa je po prijaznih in ustrežljivih ljudeh, ki poskušajo svojim gostom priskrbeti kar najbolj prijetno izkušnjo bivanja.

primerno zainvalidske vozičke

posteljnina

brisače

klima

hrana ponaročilu

internetdvigalo plačilne inkreditne kartice

18

Page 19: Mladinski centri hostli

The hostel operates in the loft of the Youth Cen-tre building in Krško, located in the center of the town, near river Sava, that played a key role in the development of the municipality in the past. Open for all age groups, it is known for it’s kind and attentive staff and volunteers that attempt to create the most pleasurable experiencepossible for guests during their stay.

suitable forwheelchairs

linen

towels

aircondition

food toorder

wi-fielevator debit andcredit cards

Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško+386 (0)7 488 22 86 +386 (0)40 171 371

fax: +386 (0)7 488 22 85

[email protected]

19

Page 20: Mladinski centri hostli

Hostel PekarnaMladinski kulturni center Maribor

Hostel Pekarna se nahaja na desnem bregu Drave, ob robu Magdalenskega parka in vneposredni bližini mestnega jedra. Je delkulturnega centra Pekarna, predstavlja pa

kompleks objektov, zgrajenih za peko kruha na prelomu iz 19. v 20. stoletje s strani

Avstro-Ogrske vojske. Ime je iz preteklosti ostalo, hostel pa danes najdemo v celoti prenovljen in

sodobno zasnovan.

posteljnina

brisače klimainternet depozit plačilne inkreditne kartice

dvigalo

20

Page 21: Mladinski centri hostli

Hostel Pekarna is found on the right bank of river Drava, side by side with Magdalena Park in the immediate vicinity of the city center. The cultural center, known under the same name, consists of a complex of buildings, built for bread baking at the turn of the century by the Austro-Hungarian army. The name remained, but today it stands for a hostel that is completely renovated andcontemporarily designed.

linen

towels aircondition

wi-fi deposit debit andcredit cards

Ob železnici 16, 2000 Maribor+386 (0)5 918 08 80

fax: +386 (0)5 918 08 82

[email protected]

21

elevator

Page 22: Mladinski centri hostli

Marenberški mladinski hotelJavni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

V središču Dravske doline, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje. Hostel se nahaja v samem

centru kraja, ki ga obdajajo hribi Kozjaka inPohorja, poraščeni s čudovitimi gozdovi, kjer

najdemo najvišjo smreko in največje rastišče tis v Evropi. V centru mesta najdemo vstopnico v

preteklost, v notranjosti Rožnega dvora, cerkve Sv. Mihaela, gasilskega muzeja. V neposredni

bližini pa so tudi prostrani nasadi hmelja,markantno poslopje Marenberškega

dominikanskega samostana ter romantičnipark z dvorcem.

primerno zainvalidske vozičke

posteljninabrisače hrana ponaročilu

internetdvigalo

22

Page 23: Mladinski centri hostli

In the heart of Drava Valley, right next to the border with Austria lies town Radlje. The hostel is positioned in the centre of the town, which is surrounded by the hills of Kozjak and Pohorje, home to beautiful forrests. There, we may find the tallest spruce and the vastest habitat for yews in Europe. The ticket to the past can be found in the town centre, inside the Rose Court, St. Michael’s parish church or the firefightingmuseum. In close proximity plantations of hop are waiting to be discovered just as the striking dominican monastery of Marenberg and aromantic park and mansion.

suitable forwheelchairs

linentowels food toorder

wi-fielevator

Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi+386 (0)2 887 32 88 +386 (0)40 852 [email protected]

23

Page 24: Mladinski centri hostli

Mladinski hotel PunklZavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti

Za tiste, ki bi radi odpočili svoje oči v svežnju zelenja, je v slikovito okolje umeščen Mladinski hotel Punkl. Prvi nizkoenergijski ekološki leseni

mladinski hotel v Sloveniji, zasnovan kotarhitekturno samosvoja lesena gradnja v skladu z naravnimi in bioklimatskimi danostmi okolice,

prav tako tudi upošteva družbene, kulturne in zgodovinske danosti pokrajine hkrati pa tudi sam

omogoča boljši izkoristek regijskih potencialov.

primerno zainvalidske vozičke

posteljnina

brisače klimahrana ponaročilu

internet plačilne inkreditne kartice

24

Page 25: Mladinski centri hostli

For those, who would like to rest their tired eyes on a bundle of greenery, the Youth hostel Punkl is neatly placed in this picturesque environment. The first energy efficient, ecological, wooden hostel in Slovenia is concieved as anarchitecturaly autonomous green building,pursuant to natural and bioclimatic resources of the area, taking into consideration the social, cultural and historical circumstances and at the same time enabling a better utilisation rate of the region’s potential.

suitable forwheelchairs

linen

towel aircondition

food toorder

wi-fi debit andcredit cards

Gozdarska pot 18, 2390 Ravne na Koroškem

+386 (0)8 205 48 90 +386 (0)41 736 638fax: +386 (0)8 205 48 91

[email protected]

25

Page 26: Mladinski centri hostli

Mladinsko prenočišče Šmartno ob PakiJavni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki

V objemu narave, a hkrati dostopen do vsehurbanih središč se nahaja hostel Šmartno ob

Paki. Začetnik mladinskega turizma naslovenskem je zanimiv za celoletno obiskovanje. Zimske dneve lahko gostje izkoristijo v bližnjem

smučarskem centru, v poletnih nočeh pa imajo možnost doživeti nočitev na pravem kozolcu ob hostlu, ki je svojevrstna posebnost tega hostla.

posteljnina hrana ponaročilu

internet

26

Page 27: Mladinski centri hostli

In nature’s embrace, yet still accessible tourban centers, rests youth hostel Šmartno ob Paki. As the starter of youth tourism in Slovenia, the hostel offers reasons for year round-visiting. The winter days may be spent in the nearby Ski centre, where as the warm summer nights can be spent on a real hayrack beside the hostel,offering a slightly different experience.

linen food toorder

wi-fi

Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki+386 (0)3 891 53 76 +386 (0)3 891 53 77 +386 (0)51 355 649

fax: +386 (0)3 891 53 77

[email protected]

27

Page 28: Mladinski centri hostli

Mladinski center TrbovljeMladinski hostel Trbovlje se nahaja v središču

mesta, polnega zgodovinskih fragmentov svoje rudarske zgodovine, na kateri je naselje zraslo. V

osrčju Slovenije je osrednje mesto treh zasavskih dolin. Iz svoje preteklosti ima mesto bogato

rudarsko dediščino, ki je prisotna že več kot dve stoletji, največji dimnik v Evropi, po katerem so

znani, kot tudi po lepih hribih, ki obdajajo dolino v kateri leži. Sodobno zasnovana stavba izraža

dobrodošlice mladim vizijam in podpiranjihove realizacije.

primerno zainvalidske vozičke

posteljninabrisače hrana ponaročilu

internet plačilne inkreditne kartice

28

Page 29: Mladinski centri hostli

Youth hostel Trbovlje is in the heart of the city, full of the historical fragments of it’s mineworking past on which the city has grown. In the heartland of Slovenia, it is central to three ofvalleys of Zasavje. From the past, the city is known for it’s rich mining legacy, present for more than two centuries and consequently for the highest chimney in Europe, while the valley in which it lies, is surrounded by it’s beautiful hills. The contemporarily designed buildingwelcomes young vision and supportsits execution.

suitable forwheelchairs

linentowels food toorder

wi-fi debit andcredit cards

Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje+386 (0)3 561 28 87 +386 (0)3 561 28 85 +386 (0)41 663 507

fax: +386 (0)5 916 52 04

[email protected]

29

Page 30: Mladinski centri hostli

Mladinski hotel VelenjeMladinski center Velenje

Mladinski hotel Velenje leži v bližini centramesta Velenje in glavne avtobusne postaje.

Nahaja se ob reki Paki in nasproti Osnovne šole Livada. Popolnoma obnovljen in atraktiven

objekt, ob njihovih brezdelnih trenutkih, vabi goste hostla k obisku Mladinskega centra, ki je

lociran v povezanem delu stavbe.

primerno zainvalidske vozičke

posteljninabrisače hrana ponaročilu

internet plačilne inkreditne kartice

30

Page 31: Mladinski centri hostli

Youth hostel Velenje lies in close proximity to the center of the city and the main bus station. It is positioned next to the river Paka and across from Livada primary school. In times of leisure, the fully renovated facility welcomes guests to pay a visit to the Youth centre, which is tied to that same building.

suitable forwheelchairs

linentowels food toorder

wi-fi debit andcredit cards

Efenkova 61 a, 3320 Velenje+386 (0)5 923 46 00 +386 (0)41 859 692

fax: +386 (0)5 923 46 00

[email protected]

[email protected]

31

Page 32: Mladinski centri hostli