Top Banner
Mjerenje pritiska Student: Zerina Haseljić
24

Mjerenje pritiska

Jan 09, 2016

Download

Documents

alaire

Mjerenje pritiska. Student: Zerina Haseljić. Uvod. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Mjerenje pritiska

Mjerenje pritiska

Student: Zerina Haseljić

Page 2: Mjerenje pritiska

Pritisak je jedna od najčešće mjerenih veličina u tehnici i industriji uopšte. Tačnost mjerenja pritiska u pojedinim postrojenjima je jako važna pa se mjeračima pritiska i njihovim karakteristikama mora posvetiti posebna pažnja.

Uvod

Page 3: Mjerenje pritiska

Pritisak se definiše kao omjer sile (F) I površine (S) na koju ta sila djeluje pod pravim uglom:

Osnovna mjerna jedinica za pritisak u SI sistemu

je Paskal (Pa). Prema definiciji pritisak od 1Pa odgovara djelovanju sile od 1N na površinu od 1 m2 . U tehnici s vrlo četo koristi mjerna jedinica 1bar

1bar=105 Pa

Definicija pritiska

Page 4: Mjerenje pritiska

Razlikuju se tri kategorije mjerenja pritiska: Mjerenje apsolutnog pritiska Mjerenje atmosferskog pritiska Mjerenje diferencijalnog pritiskaUređaji za mjerenje pritiska su MANOMETRIOsnovni princip djelovanja :elastični element pretvara pritisak u silu koja uzrokuje pojavu deformacije ili pomaka, koji se pretvara u električni signal, a zatim uređaj za normalizaciju taj signal pretvara u standardni naponski ili strujni signal.

Mjerenje pritiska

Page 5: Mjerenje pritiska

Hidrostatički Mehanički Elektronski manometri

Podjela manometara prema principu rada:

Page 6: Mjerenje pritiska

Tekućinski Deformacijski Vakuumetri

Podjela manometara prema vrsti medija koji se koristi za rad:

Page 7: Mjerenje pritiska

Hidrostatički manometri su apsolutni jer direktno pokazuju pravu vriijednost pritiska U-cijev Obrnuta U-cijev U-cijev sa jednim zatvorenim krakom Manometar sa posudom Kosi manometar Nagnuta U-cijev Prstenasta vaga Betzov manometar

Hidrostatički manometri

Page 8: Mjerenje pritiska

U-cijevni manometri

• Diferencijalni manometarili U-cijev

• Obrnuta U-cijev

Page 9: Mjerenje pritiska

Kosi manometar i Prstenasta vaga

• Manometar sa nagnutom cijeviKosi manometar

• Prstenasta vaga

Page 10: Mjerenje pritiska

Betzov mikromanometar

Page 11: Mjerenje pritiska

Za industrijsku primjenu, naročito u procesnoj tehnici, često je potrebno da se mjerni signali sa mjerača protoka direktno koriste za automatiku procesa i računarsku obradu. Prema načinu pretvaranjadeformacije (sile) u električni izlaz razlikuju se: elektromagnetni (indukcioni), piezoelektrični kapacitivni piezorezistivni mjerači pritiska.

Elektronski manometri

Page 12: Mjerenje pritiska

Elektromagnetni (indukcioni) mjerači pritiska

Elektromagnetni mjerači pritiska: a)indukcioni b)diferencijalni indukcioni c) LVDT mjerač pritiska

Page 13: Mjerenje pritiska

Piezoelektrični mjerači pritiska

Piezoelektrični mjerač pritiska a) standardna izvedba b) piezoelektrik kao rezonator c) odziv gredice na pritisak

Page 14: Mjerenje pritiska

Kapacitivni mjerači pritiska

Princip rada kapacitivnih mjerača pritiska a) mjerač pritiska b) mjerač diferencijalnog pritiska

Page 15: Mjerenje pritiska

Piezorezistivni mjerači pritiska

Praktična izvedba piezorezistivnog mjerača pritiska

Page 16: Mjerenje pritiska

U grupu mehaničkih manometara spadaju manometri sa: Cijevnom oprugom Membranskom oprugom Nabranom oprugom

Mehanički manometri

Page 17: Mjerenje pritiska

Manometar s membranskom oprugom :

Page 18: Mjerenje pritiska

Manometar s naboranom cijevnom oprugom:

Page 19: Mjerenje pritiska

Kalibriranje manometara

Najčešće se za kalibriranje manometara primjenjuje hidraulički uređaj za kalibriranje:

Manometar za umjeravanje

Page 20: Mjerenje pritiska

Mjerenje pritiska u većini slučaja svodi se na mjerenje pomaka osjetnog elementa (senzora). Uslijed razlike pritiska dolazi do pomaka osjetnog elementa (membrana, mijeh, spiralna cijev)koji se može detektirati pretvornikom pomaka.

Senzori pritiska

Osnovni crtež senzora pritiska

Page 21: Mjerenje pritiska

Shematski prikaz senzorskih uređaja

Prikaz tenzometarske trake

Page 22: Mjerenje pritiska

Mogu se podijeliti na dva osnovna načina: prema mjestu ili sredini u kojoj se koriste:1. senzore za industrijska mjerenja i2. senzore za laboratorijska mjerenja. prema principu rada:1. senzore za deformaciju i2. senzore za pomjeranja koji rade na principima:a) piezoelektričnog efekta,b) kompenzacije sile ic) ostalim principima navedenim i za druga

mjerenja.

Podjela senzora pritiska

Page 23: Mjerenje pritiska

Najvažnija osobina senzora koji treba da rade u industrijskim uslovima je stabilan i dugotrajan bezotkazni rad uređaja, bez nekog posebnog održavnja. Visoka klasa tačnosti u 90% slučajeva nije primarna, tj. 1% greške je sasvim dovoljno tačno. Od toga je značajnije da uređaj ne bude preskup

Senzori za industrijska mjerenja

Page 24: Mjerenje pritiska

Zahvaljujem