Top Banner
1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval : Ing. Vladimír Mutina 4.2.2009 ………………………………………………………………………………….. J m é n o P o d p i s D a t u m Schválil : Ing. Stanislav Hrstka 4.2.2009 ………………………………………………………………………………… J m é n o P o d p i s D a t u m Účinnost od : 23.3.2009
24

MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

Nov 09, 2018

Download

Documents

doandung
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

1

MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS

transformační stanice 22/0.4 Kv

DTS 93439 / TR2

Průmyslová zóna František Horní suchá

Zpracoval :

Ing. Vladimír Mutina 4.2.2009

…………………………………………………………………………………..

J m é n o P o d p i s D a t u m

Schválil :

Ing. Stanislav Hrstka 4.2.2009

…………………………………………………………………………………

J m é n o P o d p i s D a t u m

Účinnost od : 23.3.2009

Page 2: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

2

Prověrka platnosti MPP

Poř. číslo Datum

prověrky Údaje o prověrce – potřeba změny ano - ne

Příští

prověrka

Page 3: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

3

Rozdělovník MPP

Číslo

soupravy

Rozdělovník místního

provozního předpisu Převzal dne – jméno a příjmení Podpis

Změnový list

Poř. číslo Datum Údaj o změně Provedl

Page 4: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

4

1. Základní údaje

Tento místní provozní předpis (dále jen MPP) slouží obsluhujícímu personálu pro obsluhu,

manipulace a zajišťování pracoviště v elektrické stanici PZ František, která je zapojena na paprsku

vedení VN 22kV označeném ČEZ-D VN13/88, kabelovou přípojkou označenou D46B.

Provozovatelem vedení je ČEZ.

MPP definuje rozhranní trafostanice TR2 PZ František a dále obsahuje pokyny pro manipulace a

obsluhu TR2 a popisuje i bezpečnostní opatření při práci na elektrickém zařízení.

MPP doplňuje průvodní dokumentaci obsahující provozně montážní pokyny výrobců pro montáž,

opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize jednotlivých zařízení použitých

v TR2.

1.1. Umístění a základní popis

Trafostanice TR2 je umístěna v areálu PZ František v Horní Suché a je napojena na nadzemní

vedení ČEZ-D VN13/88 VN 22kV. Trafostanice je osazena dvěma vzduchovými transformátory

22/0,4kV o výkonu 630kVA. Spínací soustava umožňuje zálohu provozu transformátoru včetně

soudobého běhu obou transformátorů. Maximální soudobý příkon z trafostanice je 1MW.

1.2. Rozhraní odpovědnosti

Místo a způsob připojení k síti 22kV

Připojení k síti 22kV trafostanice R2-DTS 93439 22/0,4 kV je provedeno kabelem AXEKVCEY

3x1x120mm2 a je napojeno z nadzemního vedení ČEZ-D VN13/88 na okraji areálu PZ Horní

Suchá.

Vlastník a hranice vlastnictví

Vlastníkem přípojky 22kV a trafostanice 630kVA je obec Horní Suchá.

Vlastníkem zařízení pro měření odběru elektřiny je ČEZ .

Provozovatel, provozní rozhraní, rozhraní údržby

Provozovatelem trafostanice 630 kVA je po dobu zkušebního provozu je firma ECF

Elektrocentrum fabrik s.r.o., která na základě smlouvy o dílo realizuje rozvody VN, NN v PZ

František.

Osobou odpovědnou za provoz je Daniel Adámek, Tel.: 725 684 452

Údržbu a opravy trafostanice 630 kVA, přípojky VN zajišťuje STABRA CZ, s.r.o. odpovědná

osoba Daniel Adámek, Tel.: 725 684 452

Page 5: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

5

Pověřený personál

Na základě smlouvy o dílo je pověřena obsluhou, zajišťováním pracoviště na zařízení VN včetně

vydávání "B" příkazu po dobu zkušebního provozu firma STABRA CZ, s.r.o. Daniel Adámek, Tel.

725 684 452

Povolení vstupu Volný

vstup je povolen:

pracovníkům provozovatele a jejich smluvním partnerům, a to v souladu s jejich pověřením,

pověřeným pracovníkům ČEZ a STABRA CZ s.r.o. to za účelem kontroly, odečtu, údržby, oprav zařízení pro měření elektřiny, při provádění činností související s lokalizací a odstraňování poruch v síti VN.

Vstup za doprovodu platí pro všechny ostatní osoby, jako jsou např. revizní technici, policie, hasiči, bezpečnostní technik. Tyto osoby musí prokázat provozovateli oprávněnost vstupu a předem musí být poučeni a upozorněni na možné nebezpečí. Tyto osoby musí doprovázet osoba s povolením volného vstupu.

Stanice je provozována bez trvale obsluhy.

Pověřený personál

Na základě smlouvy o dílo je pověřena obsluhou, zajišťováním pracoviště na zařízení VN včetně

vydávání "B" příkazu po dobu zkušebního provozu firma STABRA CZ, s.r.o. Daniel Adámek, Tel.

725 684 452

2. Technický popis a parametry zařízení

2.1 Trafostanice 630kVA- TR 1

Napěťová soustava 3~50 Hz , 22/0,4 kV/IT

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zajištěna zemněním.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena v souladu s

Page 6: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

6

PNE 33 00 00-1. Všechny neživé části jsou vodivě spojeny s hlavním uzemňovacím svodem.

Transformátor a skříně s rozvaděči jsou uzemněny samostatným vodičem na hlavní uzemňovací

svod v souladu s ČSN 33 20 00-5-54.

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 jsou vnější vlivy stanoveny podle PN 33 2000-2 typ prostoru: VI.

Variabilní vnější vlivy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,

AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Prostory z hlediska elektrického úrazu dle ČSN 33 2000-3 jsou stanoveny jako prostory normální.

2.2. Transformátory

Transformátor T2

Transformátor je suchého provedení s vinutím zalitým do pryskyřice, umístěný v krytu a přistavený

přímo k rozvaděči R2.

Napěťová soustava 3~50 Hz, 22 kV/IT ; 3 PEN, 400/230 V, 50Hz, TN- C.

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zajištěna zemněním (dle ČSN

33 2000-4-41, čl. 413.N6) v síti 22kV/IT a samočinným odpojením od zdroje v síti NN (dle ČSN

33 2000-4-41, čl. 413.1.).

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je v síti 22kV/IT zajištěna – ochrana polohou

dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.4

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je v síti NN zajištěna

- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.1

- ochrana kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2

- ochrana polohou dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.4

Prostředí dle ČSN 33 2000-3 jsou vnější vlivy standardní stanoveny podle PN 33 2000-2 typ

prostoru: VI.

Variabilní vnější vlivy: AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL2, AM1, AS2, AT2, AU1.

Prostory z hlediska elektrického úrazu dle ČSN 33 2000-3 jsou stanoveny, jako prostory

nebezpečné.

Jedná se o 2 olejové 3 fázové transformátory suché se zalitým vinutím.

Elektrické parametry: typ – DTTH 630/20

výkon – 630 kVA

jmenovité napětí na primární – 22000 +,-, 2x2,5%

jmenovité napětí sekundární – 400/231 V

napětí nakrátko – 6 %

skupina spojení – Dyn1

ztráty naprázdno – 1650 W

ztráty nakrátko – 6900 W

Page 7: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

7

2.3 Rozvaděč nízkého napětí

Rozvaděč R2

Rozvaděč R2 je určen k vyvedení výkonu z T2 a připojení jednotlivých objektů na lokalitě

František. Rozvaděč je panelový, zadní strana polí je kryta pletivem. Účel jednotlivých polí je

následující:

pole č: účel

1 přívod - pole je nevyužito

mezipole vývod na kompenzační rozvaděč RC2

2 vývody

3 vývody

4 drobné vývody

5 spojka přípojnic

6 vývody

7 vývody

8 vývody

mezipole

9 přívod od T2, kompenzace magnetizačního proudu transformátoru, vyhodnocovací

přístroj pro kontrolu teploty transformátoru

mezipole transformátory proudu pro obchodní měření ČEZ

Kompenzační rozvaděč RC2

Skříňový rozvaděč o třech polích, s kompenzačním výkonem 300 kV Ar. Slouží ke kompenzaci

jalového výkonu spotřebičů připojených na rozvaděč R2.

Rozvaděč provozního osvětlení HRS

Skříňový rozvaděč o dvou polích připojený k R2. Napájí provozní osvětlení jídelny.

Rozvaděč nouzového osvětlení HRN

Skříňový rozvaděč o jednom poli. Napájí nouzové osvětlení objektu jídelny.

Rozvaděč venkovního osvětlení RSVO

Skříňový rozvaděč o dvou polích, připojený z R2. Napájí venkovní osvětlení části lokality

František.

2.4 Kompenzace jalové energie

Kompenzace magnetizačního proudu transformátoru

Kondenzátor pro kompenzaci magnetizačního proudu transformátoru je umístěn v přívodním poli 9

rozvaděče R2. Před kondenzátor je zařazen vypínač, kterým je možno kondenzátor odpojit.

Page 8: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

8

Kompenzace jalového výkonu spotřebičů

Kompenzace spotřebičů připojených na R2 je zajištěna kompenzačním rozvaděčem RC2.

Kompenzační výkon je řízen automaticky regulátorem. Signál pro regulaci se odebírá z

přístrojových transformátorů proudu v poli 9 rozvaděče R2.

Regulátor jalového výkonu je nutno nastavit, provozovat a udržovat podle návodu k obsluze

dodaného k regulátoru.

2.5 Skříň měření ČEZ

Skříň obchodního měření ČEZ je umístěna v rozvodně na zdi vlevo za vstupními dveřmi. Skříň

obsahuje měřicí soupravu ČEZ a zařízení k dálkovému odečtu údajů.

2.6 Kabelové kanály

Přívodní kabel 22 kV ze sítě ČEZ je veden přímo do RVN2. Kabel 22 kV k napájení

transformátoru je z RVN2 veden kanálem k transformátoru.

Kabely nízkého napětí z hlavního rozvaděče R2 jsou vyvedeny přes kabelový kanál a tvárnicovou

trasu ven z budovy.

2.7 Vytápění a větrání

Transformovna musí být temperována tak, aby v zimním období neklesla teplota pod +5°C. V létě

musí být transformovna větrána tak, aby teplota nepřekročila +40°C. Tyto teploty je třeba při

pochůzkách namátkově kontrolovat.

2.8 Uzemnění

Uzemňovací soustava je řešena jako obvodové uzemnění celé budovy s potenciálním prahem ze

strany vstupu.

Odpor uzemnění uzlu transformátoru nemá být větší než 5Ω. Celkový odpor uzemnění vodičů PEN

odcházejících vedení z transformovny nesmí být větší než 2Ω.

3 Technické údaje

2.1 Rozvodné soustavy

• 3 - 5O Hz, 22 000 V - IT (s uzlem neúčinně uzemněným)

přívodní vedení, rozvodna RVN2, primární vinutí transformátoru

• 3PEN - 50 Hz, 230/400 V - TN/C (s uzlem účinně uzemněným)

sekundární vinutí transformátoru, rozvaděče nn

• 3N - 5O Hz, 5 A - TT (s uzlem účinně uzemněným)

obvody přístrojových transformátorů proudu

Page 9: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

9

3.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41

• 3~50 Hz, 22 000 V/IT - samočinným odpojením od zdroje - zemněním dle čl. 4l3.N6.l

• 3PEN~50 Hz, 230/400 V / TN-C - samočinným odpojením od zdroje dle čl. 413.1.3

• 3N~50 Hz, 5 A / TT - bez ochrany

3.2 Zkratová odolnost zařízení

Zkratová odolnost zařízení určuje nejvyšší zkratové proudy, za kterých může být rozvodné zařízení

provozováno.

Rozvodné zařízení 22 kV - RVN2

• jmenovitý dynamický proud I dyn n = 50 kA max.

Rozvaděč R2

• jmenovitý dynamický proud I dyn n = 50 kA max. • krátkodobý proud I th n = 20 kA eff, doba zkratu 1 s

• jmenovitý vypínací proud Ivyp n = 20 kA

3.3 Skutečné zkratové hodnoty

Tyto hodnoty se mohou v čase měnit podle konfigurace nadřazené sítě ČEZ. Hodnoty uvedené níže

jsou vypočteny z údajů získaných telefonicky na úseku energetického dispečinku, pobočka Ostrava

- p. Blokša v 06/2002.

Rozvodné zařízení 22 kV - RVN2

• trojpólový souměrný zkratový výkon Sk´´ = 305 MV A

• trojpólový souměrný zkratový proud I k´´ = 8,00 kA

• nárazový zkratový proud i p = 1 8,1 kA max.

• ekvivalentní oteplovací proud I ke= 8,08 kA; doba zkratu 1 s

Rozvaděč R2

• trojpólový souměrný zkratový výkon S k´´ = 11,2 MVA

• trojpólový souměrný zkratový proud I k´´ = 16,1 kA

• nárazový zkratový proud i p = 34,1 kA max.

• ekvivalentní oteplovací proud I ke = 18,2; kA doba zkratu 0,05 s

Page 10: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

10

4 Obsluha zařízení

Osoby pověřené obsluhou musí být s tímto zařízením seznámeny a to včetně jeho funkce, rizik a

dále musí být prokazatelně seznámeni s tímto Místním provozním předpisem a řídit se jím, a dále

musí respektovat a dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy vztahující se na daný druh zařízení.

Z hlediska obsluhy je zařízení vn považováno za zařízení jednoduché a toto může obsluhovat jedna

osoba splňující kvalifikaci dlde Vyhl. 50/78 sb. osoby alespoň znalé s vyšší kvalifikací §7.

Osoby pověřeny obsluhou musí:

- být s tímto zařízením seznámeny a to včetně jeho funkce a obsluhy

- být prokazatelně seznámeni s tímto Místním provozním předpisem

- dodržovat bezpečnostní opatření a předpisy

5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PRÁCE NA

ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ

Zajišťování pracoviště pro práce na elektrickém zařízení, ověřování přítomnosti napětí vn

klasickou zkoušečkou, uzemňování za použití klasických souprav vn, může vykonávat jeden

pověřený pracovník splňující kvalifikaci dle Vyhl. 50/78 sb. §6 pracovníka pro samostatnou

činnost, samostatně.

Příkaz „B“ se vydává pouze na zajištění a odjištění pracoviště, samostatné práce ( revize, oprava,

atd…) je možno již považovat za práce na zařízení bez napětí

5.1 Práce na transformátoru

Zařízení, na kterém se bude pracovat je nutno vypnout a zajistit.

Příkaz „B“ se vydává pouze na zajištění a odjištění pracoviště, příkaz, samotné práce ( revize,

oprava,atd..). Je možno již považovat za práce na zařízení bez napětí.

Transformátor je nutno nejdříve uvolnit z provozu a následně provést zajištění pracoviště. Po

ukončení prací a odjištění pracoviště je možno transformátor uvést zpět do provozu.

Zajištění a odjištění pracoviště mohou provádět jen prověření pracovníci provozovatele.

Uvolnění transformátoru z provozu

Postup:

Vypnutí a odpojení (vyjetí) hlavního jističe nn v rozvaděči RH

Vypnutí spínače na skříni QM ( pro trafo 1 pole 9, pro trafo 2 pole 10)

Ověřit beznapěťový stav na odvodním kabelu na indikátoru napětí na skříni QM

Page 11: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

11

Uzemnit odvodní kabel ve skříni QM

Vytažení a uschování pojistek

Uzamknout uzemňovač v sepnuté poloze visacím zámkem. Klíč uschová vedoucí práce.

Zajištění pracoviště pro práce na transformátoru

Postup:

Ověřit beznapěťový stav na svorkách

Zaskratování vývodu vn ve skříni QM

Montáž zkartovcí soupravy na kabely nn

Vymezit prostor pracoviště kolem TR1

Označení pracoviště bezpečnostními tabulkami

Uvedení transformátoru do provozu

Odjištění pracoviště

Po ukončení prací a kontrole pracoviště je zařízení možno uvést zpět do provozu jen na základě

prohlášení vedoucího práce, resp. odpovědného zástupce provozovatele o provozuschopnosti

uvedeného zařízení.

Postup:

Demontáž zkratovací soupravy na kabelech NN

Odemknutí uzemňovače na skříni QM ( pole 9 pro TR1, pole 10 pro TR2)

Vložit pojijstky do pojistkových pouzder

Odzemnit uzemňovač na skříni QM

Zapnout spínač na skříni QM

Kontrola stavu napětí na indikátoru napětí

Ukončení příkazu „B“

Page 12: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

12

6. Pracovní pomůcky a osobní ochranné prostředky

Pomůcky a ochranné prostředky potřebné pro obsluhu a práce na el. zařízení VN a NN si zajišťuje

smluvní partner ECF a jsou tedy součástí vybavení jeho pracovníků, kteří do stanice vstupují.

Pomůcky dále uvedené jsou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny vstupující do stanice za

účelem obsluhy a práce v návaznosti na charakter prováděné činnosti.

- zkoušečka 25kV

- zkratovací soouprava

- záchranný hák

- ochranný obličejový štít

- dielektrická obuv

- dielektrická rukavice

- zkoušečka NN

Vše uloženo ve spínací stanici

Pracovníci dle charakteru prováděné práce jsou povinni používat osobní ochranné a pracovní

pomůcky, aby tyto zabezpečovaly osoby a věci. Pomůcky musí bý vždy v odpovídajícím stavu a

před kařdým použitím se musí pracovník přesvěddčit o jejich stavu. Pomůcky musí být dle

příslušných norem a v předepsaných lhůtách zkoušeny a o provedených zkouškách musí být

vedeny záznamy.

7. Provozní podmínky

7.1 Hlavní rozvody NN

Rozvodná soustava 3 PEN,AC, 400/230 V, 50Hz,TN-C. Ochrana před nebezpečným dotykem

neživých částí je zajištěna samočinným odpojením od zdroje; ochrana před nebezpečným dotykem

živých částí je zajištěna polohou, zábranou, krytím, izolací.

7.2 Ochrana proti nadproudům

Transformátory jsou jištěny na straně NN jističem s elektromagnetickou spouští.

8. První pomoc při úrazech elektrickým proudem

Při poskytování první pomoci se postupuje podle doporučení Elektrotechnického svazu Českého

ČES 00.02.94 "První pomoc při úrazu elektrickým proudem", platnost od 09.94, který musí být v

transformovně trvale k dispozici a pracovníci s ním musí být prokazatelně seznámeni.

Je možno postupovat rovněž podle pokynů uvedených na následujících stranách.

8.1 První pomoc při úrazu elektřinou

Page 13: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

13

Postup při první pomoci

Vyproštění

Nejprve musíme postiženého vyprostit z dosahu el. proudu. Nejlépe vypnutím vypínače, vytažením

šňůry ze zásuvky apod. Pokud to není možné, tak odtažením postiženého nebo vodiče, přetržením

nebo přeseknutím vodiče, zkratem atd. Zachránce musí dbát na to, aby postižený po vypnutí

proudu nespadl z výšky a nezpůsobil si úraz pádem, ale také na to, aby neohrozil sám sebe. Proto je

nutné používat izolované pomůcky (suché tyče, hadry, záchranný hák apod.) nebo izolované

stanoviště (stůl, bedna, pneumatika, dielektrický koberec). Nesmí se zapomenout na možnost úrazu

krokovým napětím, zvláště pomáháme-li někomu, kdo se zranil vysokým napětím.

Pokud postižený hoří, je nutné oheň udusit zamezením přístupu vzduchu např. dekou, kabátem

apod.

Ověření životních funkcí

Po vyproštění musí zachránce zjistit, zda postižený dýchá a má hmatatelný tep (pracuje mu

srdce).Pokud není do 7 minut obnoven přívod kyslíku do mozku, může dojít k nevratným změnám

na mozku, i když se postiženého později podaří oživit. Některé funkce mozku mohou být trvale

poškozeny. Proto má obnova dýchání a srdeční činnosti přednost před ošetřováním jiných

poranění.

Page 14: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

14

Stabilizovaná (zotavovací) poloha

Pokud postižený dýchá, ale je v bezvědomí, uložíme ho do tzv. stabilizované polohy. Otočíme

ho na bok, spodní nohu natáhneme, horní pokrčíme v koleni, spodní ruku pokrčíme v lokti a

předsuneme před obličej, hlava se zakloní a podloží horní rukou. Uvolníme mu oděv kolem hrudníku, břicha a krku. Postižený se nesmí uložit na záda, protože v důsledku náhlého zvracení by se mohl zadusit.

Když je postižený při vědomí, pohodlně ho uložíme, pokud možno v teple, a podáváme mu teplé nápoje. Nesmí vstát. V důsledku úrazu může nastat poúrazový šok a s ním i problémy s dechem a činností srdce.

Umělé dýchání

V případě, že postižený nedýchá, ale má hmatatelný tep, zavede se ihned umělé dýchání. Provádí se metodou z plic do plic nebo, pokud to z nějakých důvodů není možné, metodou jinou (např. metodou Silvestra-Brosche). Aby bylo umělé dýchání účinné, musíme odstranit z ústní dutiny překážky (nečistoty, zvratky, zubní protézu apod.).

Umělé dýchání z plic do plic se provádí následujícím

způsobem.

Page 15: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

- 15 -

Postižený se položí na záda, podloží pod lopatkami (kabátem, rukou) a zakloní se mu hlava

(aby došlo k uvolnění dýchacích cest). Záchrance při klekne z boku k postiženému, položí

ruku na jeho čelo, prsty sevře nos postiženého, zhluboka se nadechne, svými ústy obemkne

ústa postiženého a plynule vydechuje. Umělý vdech má trvat asi 2 s. Jsou-li ústa křečovitě

sevřená, vdechujeme do nosu, u malého obličeje do úst i nosu současně. Frekvence umělých

vdechuje 10 až 12 za minutu. Rovněž se musí sledovat, zda se postiženému při vdechu zvedá

hrudník. Pokud tomu tak není, jsou neprůchodné dýchací cesty a musí se lépe uvolnit.

I když byl postižený nalezen až delší dobu po úrazu a nedýchá, začne se ihned s umělým dýcháním a pokračuje se až do příchodu lékaře, převezení do nemocnice, nebo dokud postižený nedýchá sám.

Při náhradní metodě umělého dýchání podle Silvestra-Brosche zachránce poklekne za hlavu postiženého. Jeho hlavu zakloní, natočí na stranu a do široka otevře ústa. Uchopí jeho ruce za předloktí, přitiskne je na hrudník, obloukem upažení je vede do vzpažení a zvolna je vrací stejnou cestou. Ze strany a shora je přitiskne na hrudní stěnu. Vdech trvá 2 sekundy, výdech je kratší. Frekvence je asi 20x za minutu. Tento způsob umělého dýchání není tak účinný jako dýchání z plic do plic.

Nepřímá srdeční masáž

Není-li hmatatelný tep na velkých cévách, je nutno přikročit k nepřímé srdeční masáži. Přitom nesmí být přerušeno umělé dýchání.

Na obnaženém hrudníku vyhledáme dolní konec hrudní kosti (místo, kde se setkávají žebra obou polovin hrudníku). Dlaň ruky se položí asi 3 cm nad hrudní kost.

Na zápěstí položíme dlaň druhé ruky a zaklesneme prsty obou rukou.

Nad postiženého se nakloníme tak, abychom s nataženými horními končetinami v loktech mohli stlačovat hrudní kost do hloubky 4 až 5 cm. Po stlačení se hrudní kost uvolní. To provádíme plynule s frekvencí 80x za minutu. Masáž provádíme, dokud není hmatatelný tep nebo dokud se nedostaví lékař. Je-li k dispozici jen jeden zachránce, provádějí se po 15 stlačeních hrudníku dva vdechy (umělé dýchání nesmíme přerušit).

Page 16: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

- 16 -

Přivolání pomoci

Zachránce se snaží přivolat lékaře. Pokud je sám, nesmí postiženého opustit, ale snaží se přivolat pomoc voláním.

Přivolat lékaře nebo dovést postiženého k lékaři je třeba i při malých úrazech el. proudem, kdy zdánlivě nedošlo k poškození zdraví. Průchod el. proudu tělem postiženého může způsobit změny na životních orgánech, jejichž příznaky se mohou projevit až později.

Ošetření dalších zranění

Případná další poranění se ošetřují až po obnovení dechu a tepu. Pouze silné tepenné krvácení je třeba zastavit přiložením tlakového obvazu. Když obvaz nelze použít, provede se zaškrcení končetiny na její horní třetině. V tom případě je nutné na lísteček vyznačit, kdy bylo škrtidlo přiloženo.

Kryté zlomeniny je nejvhodnější přenechat k ošetření lékaři. V případě otevřené zlomeniny je třeba odstranit oblečení v místě krvácení a ránu opatrně zakrýt. Při tom se musí dát pozor, aby krycí vrstva příliš netlačila na úlomky kostí.

Popáleniny druhého a třetího stupně se ošetří jen přiložením sterilní roušky, obinadla, ručníku, aby se zabránilo infekci při převozu zraněného. Drobné popáleniny se ochlazují vodou (ne tukem, jak se doporučovalo dříve).

Uvědomění vedoucího pracoviště

Okamžitě, jak to postup záchranných prací a oživovacích pokusů dovolí, je třeba o události uvědomit vedoucího pracoviště.

Page 17: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

- 17 -

9. Revizní řád

9.1 Všeobecné údaje

Kontroly a revize transformovny se provádějí:

• podle směrnice DIAMO ev. číslo SM-ODRA-22-02 "Provádění údržby, prohlídek,

kontrol a stanovení lhůt pravidelných revizí elektrických zařízení"

• podle tohoto revizního řádu

• podle dokumentace výrobců elektrozařízení

• podle dokumentace výrobců hasicího zařízení

9.2 1 x za týden

• vizuální prohlídka transformovny • teplota v transformovně (funkčnost větrání a vytápění)

9.3 1 x za měsíc

• při prohlídce za tmy kontrola výskytu výbojů (sršení, jiskření) v prostoru RVN2 • teplota transformátoru podle vyhodnocovacího přístroje

• hlučnost transformátoru

Pokud se transformátor jeví hlučnější než obvykle, zaznamená se to do provozního deníku pro

nejbližší pravidelnou revizi.

• napětí na sekundární straně transformátoru

• proud na sekundární straně transformátoru

• neporušenost zámku

• stav ochranných pomůcek

• stav hasicích přístrojů

• funkce provozního osvětlení

9.4 1 x za 6 měsíců

• vyčistit transformátor podle dokumentace výrobce • přezkoušet funkci hlídání teploty přerušením řetězce termistorů na svorkovnici

9.5 1 x za rok

• pravidelná revize ve smyslu ČSN 33 1500 ve vypnutém stavu, s prokazatelným záznamem

• vyčistění stanice

9.6 1 x za 2 roky

• kontrola odpínače podle pokynů výrobce

10. Požární řád

10.1 Stručný popis technologie

Transformovna je situována v přízemí objektu bývalé jídelny ve východní části areálu František v blízkosti příjezdní komunikace. Zařízení transformovny slouží k transformaci a rozvodu elektrické energie pro část areálu. Vstupní napětí na přívodu do transformovny je

Page 18: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

- 18 -

22000 V, toto napětí se transformuje na 400 V. Zkratový výkon na rozvaděči 22 kV je 305 MVA.

V transformovně jsou instalována následující zařízení:

• rozvodné zařízení 22 kV s přístroji neobsahujícími hořlavé kapaliny

• jeden suchý transformátor - neobsahuje hořlavé kapaliny

• rozvaděče nízkého napětí bez oleje

• kompenzační rozvaděč - kondenzátorové jednotky v tomto rozvaděči obsahují jako impregnant minerální olej, celkové množství oleje nepřevyšuje 15 kg

• kabelová vedení s izolací PVC - přívod 22 kV, přívod 22 kV k transformátoru, vývody nízkého napětí, kabely nízkého napětí uvnitř transformovny

10.2 Místa s nebezpečím vzniku požáru

Za normálních podmínek nevzniká nebezpečí požáru. K požáru může dojít při poruchách vzniklých provozním (případně výjimečně atmosférickým) přepětím, při poruchách vzniklých neodborným nebo cizím zásahem a při poruchách způsobených vadnou funkcí zařízení.

Každá porucha na elektrickém zařízení, která je doprovázena požárem je vyvolána

zkratem.

V místě zkratu vzniká oblouk o teplotě nad 6000°C, od kterého se vznítí hořlavé materiály v blízkosti. Vysokou teplotou se mohou tavit a vypařovat i kovy, které ionizují prostředí. Nastává vývin plynu a dýmu.

Při požáru uvnitř transformovny je nutno otevřít dveře, k hašení je možno použít sněhové hasicí přístroje. Hašení se provádí zásadně bez napětí.

10.3 Základní požadavky na zajištění požární ochrany

• V transformovně je zákaz hašení vodou nebo pěnou.

• Objeví-Ii se na zařízení závady (nadměrné oteplování, jiskření, sršení) je povinností pracovníka to hlásit nadřízenému.

• Čisticí vlna, která při použití nasákla hořlavými látkami, musí být uskladněna v uzavíratelné plechové skříni (bedně) a na konci práce musí být obsah vyprázdněn.

• Údržba, opravy a čistění zařízení se musí provádět podle bezpečnostních předpisů ČSN a místních bezpečnostních a pracovních předpisů.

• Každý pracovník po ukončení práce zkontroluje, zda jsou vypnuty případné používané elektrické spotřebiče.

• Elektrická instalace a osvětlovací tělesa musí být udržována v řádném stavu. Snímání ochranných krytů elektrických osvětlovacích těles je zakázáno,

Východy a manipulační prostory musí být volné.

• Přístupy k hasicím přístrojům musí být volné.

10.4 Zodpovědnost za zajišťování požární bezpečnosti

Za dodržování zásad požární bezpečnosti jsou zodpovědní všichni pracovníci, kteří jsou oprávněni ke vstupu do transformovny - viz kapitola 3 "Provozní a manipulační předpisy pro obsluhu".

Tito pracovníci jsou povinni provádět kontrolu zařízení z hlediska požární ochrany podle odstavce 6.2 a 6.3.

Page 19: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

- 19 -

V případě požáru postupují podle požárních poplachových směrnic. V prvé řadě se pokusí požár uhasit sami dostupnými hasicími prostředky, v případě požáru většího rozsahu přivolají požární pomoc. Pro hašení se používá sněhových hasicích přístrojů. Jiných přístrojů nesmí být použito.

10.5 Vypínání v případě požáru

Při vzniku požáru v rozvodně se musí co nejrychleji vypnout odpínač v kobce 22 kV, pokud je to možné.

Pokud to už možné není, je nutno vypnout odpínač na stožáru č. 11 vedení 22 kV ČEZ

č. 13/88.

11. Inventář trafostanice

11.1 Ochranné a pracovní pomůcky

1. zkoušečka napětí vn v pouzdře podle ČSN 35 9700 ks 1

2. zkoušečka napětí do 500 V ks 1

3. zkratovací souprava podle ČSN EN 61219, 61 230 číslovaná ks 2

4. izolační přepážka pro zajištění vypnutých stavů spínacích přístrojů ks 1

5. dielektrické rukavice ochranné pro elektrotechniku na jmenovité napětí pár 1

500 V podle ČSN 35 9700

6. dielektrická ochranná přilba pro elektrotechniku ks 1

7. ochranné brýle nebo obličejový štítek ks 1

8. dielektrická obuv pro elektrotechniku podle ČSN 83 2553 pár 1

9. gumový koberec pro elektrotechniku (2 x 1) m dle ČSN 83 2635 ks 1

10. záchranný hák podle ČSN 359701 ks 1

11. nosítka skládací ks 1

12. zdravotnická skříňka dle ČSN 38 9586 doplněná o T tubus pro dospělé ks 1

13. mobilní svítilna ks 1

14. kleště pojistkové izolační podle ČSN 359701

15. bezpečnostní tabulky z izolační hmoty podle ČSN ISO 3864 (ČSN 01 8010):

• čís. tab. NB.3.0103 Vysoké napětí - životu nebezpečno ks 2

• čís. tab. NB.3.012l Pozor-pod napětím ks 2

• čís.tab.NB.3.013l Pozor-zpětný proud ks 2

• čís. tab. NB.3.0137 Pozor-uzemněno ks 2

• čís. tab. NB.3.1931 Nezapínej - na zařízení se pracuje ks 2

• čís. tab. NB.2.3903 Jen zde pracuj ks 2

• čís.tab.NB.l.4103 Nezapínej-na zařízení se pracuje ks 2

• čís. tab. NB.4.7808 Východ ks 2

16. Místní bezpečnostní a pracovní předpisy ks 1

17. Doporučení Elektrotechnického svazu Českého ČES 00.02.94 ks 1

"První pomoc při úrazu elektrickým proudem"

18. plakát "První pomoc při úrazech elektřinou" ks 1

19. jednopólové schéma zařízení, provedení nástěnné ks 1

20. telefonní čísla útvarů požární ochrany, policie, záchranné služby ks 1

provedení nástěnné

21. Hasicí přístroj sněhový dle ČSN EN 3-1 až 6 nebo ČSN 389160

Page 20: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

- 20 -

11.2 Ostatní inventář

1. telefonní přístroj

2. provozní deník rozvodny

3. kniha manipulací

4. kniha odběrů činné energie

5. kniha příkazů "B" (Z-04-SM-ODRA-32-02)

6. místní telefonní seznam

7. požární poplachové směrnice - nástěnné provedení

8. teploměr nástěnný

12. Přechodná a závěrečná ustanovení

Prověrku aktuálnosti MPP je nutno provádět minimálně jednou ročně. Každou aktualizaci

musí odsouhlasit distributor LDS STABRA.

13. Přílohy

Součást tohoto místního provozního předpisu tvoří přílohy:

o Seznam pověřených pracovníků

o První pomoc

o Požární bezpečnost

o Pracovní postup při výměně pojistek VN na trafostanici

o Pracovní postup při výměně transformátoru na trafostanici

Page 21: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

- 21 -

Seznam prověřených pracovníků:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……….

Page 22: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

- 22 -

Příloha č.1

Pracovní postup při výměně pojistek VN na

trafostanici

1. Vypni hlavní jistič nn, zamkni rozvaděč vlastním zámkem a pověs na něj výstražnou

tabulku „ Nezapínej, na zařízení se pracuje !“

2. Vypni jednopólové odpojovače na vn přípojce k transformátoru č. T92443, uzamkni

ho vlastním zámkem a pověs výstražnou tabulku

„ Nezapínej, na zařízení se pracuje !“

3. Přesvědč se o nemožnosti výskytu napětí z cizích zdrojů a o vybití kompenzačních

kondenzátorů. Kompenzační kondenzátor je v rozvaděči nn.

4. Odzkoušej beznapěťový stav nn zkoušečkou nn, rozvaděče nn.

5. Uzemni a zkratuj stranu nn zkratovací souprava nn, rozvaděč nn.

6. Odzkoušej beznapěťový stav vn zkoušečkou vn.

7. Uzemni a zkratuj stranu vn zkratovací soupravou vn.

8. Seznam spolupracovníky se zajištěním a rozsahem pracoviště, zkontroluj jeho zajištění

a přesvědč spolupracovníky o beznapěťovém stavu zařízení.

9. Nahlas časy odzkoušení beznapěťového stavu vn , uzemnění a zkratování a vyčkej

pokynu dispečera k zahájení prací.

10. Proveď výměnu vn pojistky.

11. Zkontroluj pracoviště, dej pokyn spolupracovníkům k jeho opuštění.

Přesvědč se, že je opuštěno (vedoucí práce).

12. Demontuj zkratovací soupravu nn a odzemni

13. Demontuj zkratovací soupravu vn a odzemni.

14. Změř napětí nn a zapni hlavní jistič nn.

Page 23: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

- 23 -

Příloha č. 2

Pracovní postup při výměně transformátoru na

trafostanici

1. Vypni hlavní jistič nn, zamkni rozvaděč vlastním zámkem a pověs na něj výstražnou

tabulku: „ Nezapínej, na zařízení se pracuje !“

2. Vypni jednopólové odpojovače na vn přípojce k transformátoru, uzamkni ho vlastním

zámkem a pověs výstražnou tabulku:

„ Nezapínej, na zařízení se pracuje !“

3. Přesvědč se o nemožnosti výskytu napětí z cizích zdrojů a o vybití.

4. Odzkoušej beznapěťový stav nn zkoušečkou nn, rozvaděče nn.

5. Uzemni a zkratuj stranu nn zkratovací souprava nn, rozvaděč nn.

6. Odzkoušej beznapěťový stav vn zkoušečkou vn,

7. Uzemni a zkratuj stranu vn zkratovací soupravou vn.

8. Seznam spolupracovníky se zajištěním a rozsahem pracoviště, zkontroluj jeho zajištění

a přesvědč spolupracovníky o beznapěťovém stavu zařízení.

9. Nahlas časy odzkoušení beznapěťového stavu vn , uzemnění a zkratování a vyčkej

pokynu dispečera k zahájení prací.

10. Proveď výměnu transformátoru.

11. Zkontroluj pracoviště, dej pokyn spolupracovníkům k jeho opuštění.

Přesvědč se, že je opuštěno (vedoucí práce).

12. Demontuj zkratovací soupravu nn a odzemni

13. Demontuj zkratovací soupravu vn a odzemni.

14. Změř napětí nn a zapni hlavní jistič nn.

Page 24: MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS - stabra.cz · 1 MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS transformační stanice 22/0.4 Kv DTS 93439 / TR2 Průmyslová zóna František Horní suchá Zpracoval :

- 24 -