Top Banner

Click here to load reader

METODOLOGI BERFIKIR DALAM PEMBELAJARAN DAN fileInsani dan Gaya Berfikir); dan alat berfikir. Metodologi berfikir ini adalah keupayaan kendiri yang tidak mampu dilaksanakan oleh semua

May 02, 2019

ReportDownload

Documents

duongquynh

| Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam, 7-8 November 2018 |

321 | MEDC 2018

METODOLOGI BERFIKIR DALAM PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

(PDPC) KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

*SHAMILATI CHE SEMAN, 1WAN MAZWATI WAN YUSOFF & 2RAHIMAH EMBONG 1Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

2Universiti Sultan Zainal Abidin *[email protected]

Abstrak: Keunikan manusia terletak pada keinginan mereka untuk mengetahui sesuatu. Sifat inkuiri ini

menjadikan manusia sebagai makhluk Allah swt yang istimewa. Bahkan, manusia mempunyai keupayaan

intelek yang membolehkan kita berfikir untuk membuat sebarang tindakan. Walau bagaimanapun,

keupayaan intelek perlu dipupuk untuk meningkatkan kualiti berfikir seseorang. Oleh itu, kajian ini

dijalankan secara kualitatif untuk meneroka amalan berfikir guru dalam pembelajaran dan pemudahcaraan

(PdPc) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di bilik darjah. Data dikumpulkan melalui temu bual dan

pemerhatian separa berstruktur terhadap sembilan informan yang mendapat pendedahan awal tentang

penggunaan alat berfikir dalam PdPc di bilik darjah di sekolah Showcase Program i-THINK Kementerian

Pendidikan Malaysia (KPM). Data yang dianalisis secara tematik bertema mendapati metodologi berfikir

guru dalam PdPc KBAT di bilik darjah berfikrah boleh diklasifikasikan kepada tiga bahagian, iaitu

prinsip berfikir (Bahasa Pemikiran dan Tingkah laku Berfikir); kaedah berfikir (Tabiat Berfikir, Semangat

Insani dan Gaya Berfikir); dan alat berfikir. Metodologi berfikir ini adalah keupayaan kendiri yang tidak

mampu dilaksanakan oleh semua orang kerana proses ini menuntut usaha yang bukan sedikit. Bahkan,

metodologi berfikir ini merupakan suatu mekanisme pemangkin dalam PdPc KBAT. Justeru, seseorang

guru itu perlu berfikir di luar konteks kebiasaan, melihat sesuatu dari pelbagai sudut pandangan yang

berbeza dan bersedia menghadapi pelbagai bentuk kemungkinan yang menyusul.

Kata kunci: Metodologi Berfikir, Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc), Kemahiran Berfikir Aras

Tinggi (KBAT), Bilik Darjah Berfikrah.

PENDAHULUAN

Manusia dikurniakan minda untuk berfikir. Daripada proses berfikir, datangnya maklumat dan

ilmu. Berfikir juga menjadikan kita tahu tentang sesuatu perkara dan menyebabkan kita

berpengalaman. Kebanyakan daripada kita mempunyai minda yang amat bagus, tetapi tidak

mampu untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan salah anggapan

kebanyakan daripada kita yang menyangka bahawa semakin bertambah kerap dan banyak

minda digunakan untuk berfikir, semakin bertambah lesu dan penat minda, semakin susah untuk

berfikir. Sebenarnya, semakin bertambah kerap minda digunakan untuk berfikir, semakin

bertambah efisien minda berfungsi.

Ahli psikologi mendapati, pembentukan cara berfikir yang betul dan positif mampu untuk

mengatasi masalah dan berupaya mengenal pasti kelebihan dan kekurangan pada diri. Cara

berfikir yang betul pastinya membawa perubahan yang besar dalam diri. Namun, usaha untuk

membentuk pemikiran khususnya ke arah KBAT pastinya bukan tugas yang mudah. Hal ini

kerana definisi KBAT mempunyai masalah dalam mengoperasi di dalam bilik darjah, bahkan

kesukaran untuk menentukan dengan pasti sejauh mana seseorang itu terlibat dalam pemikiran

aras tinggi. Guru yang berinteraksi dengan beberapa murid sekali gus tidak mempunyai banyak

peluang untuk mendiagnosis secara terperinci keadaan intelektual murid secara individu.

Justeru, mereka membuat andaian terlebih dahulu mengenai tahap pengetahuan sedia ada

Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2018

Penyunting: Rahimah Embong, Hanif Md Lateh @ Junid, Mustafa Che Omar, Mohamad Zaidin Mohamad & Abdul Hakim Abdullah

eISBN 978-967-2231-03-5 (2018), http: //www.unisza.edu.my/medc2018

mailto:[email protected]

| Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam, 7-8 November 2018 |

322 | MEDC 2018

sekumpulan murid dan jenis aktiviti berfikir yang berfungsi sebagai rangsangan terhadap tugas-

tugas tertentu dalam pembelajaran mereka. Oleh itu, cara terbaik guru lakukan dengan

membimbing murid-murid memanipulasikan maklumat untuk menyelesaikan masalah yang

mencabar pemikiran dan menggalakkan serta menyokong usaha murid dalam berfikir.

Oleh itu, guru perlu mendefinisi secara operasi kemahiran berfikir yang diaplikasikan di

dalam bilik darjah dalam konteks yang lebih luas. Hal ini disebabkan kesukaran untuk mengenal

pasti secara khusus kemahiran berfikir yang diajar/dipelajari di dalam bilik darjah dan

kemahiran tersebut tidak sering mewakili kategori tersendiri. Bahkan, aktiviti atau kemahiran

yang diajar adalah lebih daripada satu kategori. Ditambah pula dengan cabaran yang dihadapi

dalam usaha untuk mengajar kemahiran berfikir.

Walau bagaimanapun, guru tidak perlu terlalu bimbang tentang istilah kemahiran atau

kategori berfikir yang digunakan, sebaliknya menumpukan perhatian kepada apa dan bagaimana

untuk menggalakkan percambahan pemikiran murid. Oleh itu, bagi mengajar KBAT di bilik

darjah, guru perlu mengetahui teori yang menyokong pembangunan pemikiran, pedagogi dan

alat-alat berfikir serta menggunakannya dengan cara yang paling efektif. Namun, masih tiada

satu strategi terbaik atau template untuk digunakan oleh guru dalam PdPc kerana gabungan

pelbagai aspek tersebut dengan baik boleh membawa hasil KBAT yang berkualiti. Lantaran itu,

guru perlu kreatif dalam memilih pedagogi atau alat berfikir yang sesuai untuk PdPc KBAT di

bilik darjah masing-masing.

PENYATAAN MASALAH

KBAT diaplikasikan dalam kurikulum, pentaksiran, aktiviti kokurikulum serta teknologi

komunikasi dan maklumat dalam PdPc. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan

pemangkin kepada transformasi proses PdPc di bilik darjah dalam usaha untuk memastikan

perubahan paradigma daripada berpusatkan peperiksaan kepada berorientasikan keberhasilan

holistik murid berdasarkan enam aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia 2013-2015. Jelas bahawa kompetensi guru dalam mengaplikasikan KBAT dalam

PdPc abad ke-21 adalah penting dalam menyediakan murid untuk masa hadapan (Hayati Ismail,

2017).

Sehubungan itu, sokongan guru sangatlah diperlukan untuk kejayaan semua inisiatif

baharu di sekolah, khususnya, PdPc KBAT abad ke-21. Ini juga termasuk menyediakan

pelbagai jenis sumber bahan untuk guru. Guru-guru telah sedia dibebankan dengan banyak

tanggungjawab. Di samping mengajar kelas yang besar, menyediakan murid-murid bagi

menghadapi peperiksaan merupakan antara cabaran terbesar untuk sebarang inisiatif baharu

mencapai kejayaan di bilik darjah dan sekolah. Pada masa ini, kita kekurangan sumber bahan

panduan untuk guru dalam PdPc KBAT. Dengan ini, perlunya usaha menyediakan sumber

bahan untuk mengurangkan beban guru dan juga menyokong guru dalam PdPc KBAT menerusi

standard kandungan subjek supaya lebih menarik dan efektif. Di samping itu, tidak terdapat

skim latihan dalam perkhidmatan yang komprehensif dan sistematik untuk PdPc KBAT.

Selain itu, terdapat sedikit sahaja bilangan bahan bacaan dalam bidang pengajaran

berfikir walaupun dalam masa 30 tahun yang lalu berlaku kemajuan besar dalam sains psikologi

berfikir yang banyak menumpu dan menekankan kepada pencapaian sesuatu tugasan tertentu

dan terdapat bilangan bahan bacaan yang lebih kecil dalam psikologi pemikiran kritis,

produktif, pemikiran aras tinggi dan kreatif (Rajendran, 2017).

Dari segi pembelajaran di bilik darjah, khususnya Vygotsky menekankan perhubungan di

antara berfikir dengan organisasi sosial pengajaran dan pembelajaran. Teras kepada pandangan

Vygotsky tentang perkembangan kognitif adalah fahaman yang mengatakan bahawa pelbagai

jenis pemikiran kompleks dan penaakulan mula timbul kerana interaksi dengan orang lain dan

bahan sumber, kemudiannya diserap atau disesuaikan sebagai bentuk pemikiran sendiri. Ini

kerana pemikiran sebenarnya sesuatu yang subjektif. Walau bagaimanapun, pembelajaran

berlaku hasil daripada perbuatan dan pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang

bermakna. Bahkan, pemikiran berkecenderungan untuk membentuk pola tertentu dan

menstrukturkannya.

| Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam, 7-8 November 2018 |

323 | MEDC 2018

Sehubungan itu, senario yang paling jelas untuk menganalisis fenomena ini tentulah

melalui penggunaan ibarat yang lazim dalam budaya fikir orang Melayu. Diibaratkan

seseorang itu petani, jika tidak pernah ditunjukkan cangkul sebagai alatnya, apalah yang dia

tahu tentang kerja bercucuk tanam. Jika cangkul itu diperkenalkan pun, jika dia tidak diajari

cara menggunakannya, mustahillah dia akan pandai sendiri. Kalau dia pandai pun, tentulah

kebetulan. Cuba kita fikirkan sejenak, berapa orang murid Malaysia yang pandai kerana

kebetulan? Kalau seseorang itu pandai menggunakannya pun, jika tidak dicernakan dan

diamalkan dalam budaya seharian, kemahiran itu akan hilang. Justeru, pentingnya metodologi

berfikir sebagai suatu mekanisme pemangkin dalam pemikiran aras ting