Top Banner
Městské lesy Hradec Městské lesy Hradec Králové a.s. Králové a.s. Příměstské lesy města Hradce Králové Příměstské lesy města Hradce Králové a usměrňování požadavků jejich a usměrňování požadavků jejich návštěvníků návštěvníků Ing. Milan Ing. Milan Zerzán Zerzán 5. června 2008 5. června 2008
11

Městské lesy Hradec Králové a.s.

Jan 10, 2016

Download

Documents

Hammer Hammer

Městské lesy Hradec Králové a.s. Příměstské lesy města Hradce Králové a usměrňování požadavků jejich návštěvníků. Ing. Milan Zerzán 5. června 2008. Město Hradec Králové získalo lesy již v roce 1307 jako dar od římského krále Albrechta. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Mstsk lesy Hradec Krlov a.s.

  Pmstsk lesy msta Hradce Krlov a usmrovn poadavk jejich nvtvnk

  Ing. Milan Zerzn5. ervna 2008

 • Msto Hradec Krlov zskalo lesy ji v roce 1307 jako dar od mskho krle Albrechta.

 • Pro hradeckou veejnost pedstavuj lesy v okol msta monost odpoinku a rekreace v dosahu mstsk dopravy s vyuitm veker pohostinnosti lesa. Dnes hospoda spolenost na ploe cca 3 850 ha pevn ucelenho lesnho majetku.

 • Spolenost byla zzena Statutrnm mstem Hradec Krlov se zmrem odbornho lesnho hospodaen a zvyovn estetick a rekrean hodnoty les a zpjemovan pobytu nvtvnkm les pi zachovn prodnho lesnho bohatstv.

 • Pro rodiny s dtmi budujeme na zajmavch mstech altny, laviky, kryt ohnit sgrilem a psunem dv

 • Stlakem uritch skupin uivatel funkci lesa zaalo dochzet ke stetm mezi jednotlivmi skupinami stejnch tras.

 • SA ZE B N K Smluvnch stek hromadnch akc vlesch Statutrnho msta Hradec Krlov

  Druh akcPoet astnkSmluvn stkaHromadn akce celorepublikovvce jak 25015 000,-- KHromadn akce celorepublikov101 - 25010 000,-- KHromadn akce celorepublikov51 - 100 5 000,-- KHromadn akce celorepublikovDo 50 2 000,-- KHromadn akce podan pro dti-Bez poplatkuOdborn akce podan pro obany-Bez poplatku

 • SMLOUVA

  Mstsk lesy Hradec Krlov a.s. Pemyslova p.219, Hradec Krlov, PS 500 08zastoupen: Ing. Zdekem PetkemIO: 25962523DI: CZ25962523Bankovn spojen: Komern banka Hradec Krlov, .. 31732 - 511/0100zapsan v OR vedenm Krajskm soudem v Hradci Krlov, oddl B, vloka . 2220aOK 99 Hradec KrlovNezvalova 850, PS 500 03 Hradec Krlovzastoupen Jim Strnadem, IO: 69153337Zjmov sdruen registrovan Ministerstvem vnitra R, s. jed. VS/1-1/39894/99-RNen pltce DPHsm l o u v u1. Mstsk lesy Hradec Krlov a.s. poskytnou prostor pro sportovn akci Jarn pohr vorientanm bhu, konanou dne 15. a 16. bezna 2008.2. Firma OK 99 Hradec Krlov se zavazuje zaplatit Mstskm lesm Hradec Krlov a.s. stku: 5 000,-- K slovy: pttisckorun3. hrada bude provedena firmou OK 99 Hradec Krlov nejpozdji 14dn ped konnm zvodu bankovnm pevodem na et akciov spolenosti .. 31732511/0100.4. Akciov spolenost umon prbh zvodu za podmnek zabezpeen trat, kter jsou plohou tto smlouvy.5. Tato smlouva byla sepsna ve dvou vyhotovench, znich jedno obdr Mstsk lesy Hradec Krlov a.s. a jedno OK 99 Hradec Krlov. VHradci Krlov dne: 16.1.2008

 • Ing. Milan Zerzn, vedouc vroby spolenosti Je nutno formou rekrean ekoturistiky se snait usmrovat nvtvnky les tak, aby nedochzelo nadmrnm vyuvnm ekologicky zajmavch mst kjejich znien.

 • Dkuji za pozornost

  *