Top Banner

of 60

Mesagerul energetic 162 mai 2015

Jul 22, 2016

ReportDownload

Documents

cnr-cme

Mesagerul Energetic nr. 162 / mai 2015

 • ANUL XIV, NR. 162, mai 2015

  ISSN: 2066 - 4974DIN SUMAR | TABLE OF CONTENTS:

  EDITORIALDeclaraia de la Astana privind Carta Energiei 2015-2019 2Astana Declaration of the Energy Charter Process 2015-2019

  POLITICI ENERGETICE | ENERGY POLICIESHidrogenul, participarea Romniei la apelurile europene 3Hydrogen, Romanias participation in the European callsCaptarea i stocarea carbonului: depind Boundary Dam 6CCS: crossing the Boundary DamPetrolul i gazul din argile gazeifere n Argentina:un studiu de caz 8Shale oil and gas exploitation in Argentina: a case study

  DIN ENERGETICA UE | EU ENERGY UE, un pas nainte: Uniunea Energetic 15Driving the EU forward: the Energy Union

  DIN ACTIVITATEA CME | WEC ACTIVITYInformaii din World Energy Focus 18World Energy Focus News

  DIN ACTIVITATEA CNR-CME | WEC-RNC ACTIVITYScrisoare deschis ctre Ministerul Energiei, ntreprinderilor Mici i Mijlocii i Mediului de Afaceri 24Open letter to the Ministry of Energy, SMEs and to the Business EnvironmentEvenimente din programul CNR-CME pe anul 2015 272015 WEC-RNC events

  NOI SUNTEM VIITORUL ENERGETICII ROMNETI |WE ARE THE FUTURE OF THE ROMANIAN POWER SECTOR Vizita de informare VLER la CNE Cernavod 38FEL informative visit at Cernavod Nuclear Power Plant

  SENIORII ENERGIEI | SENIORS OF ENERGYDialog de suflet cu dl. ing. Artemiu Vanca, specialisttermoenergetician 48Interview with Mr. Eng. Artemiu Vanca, thermal power specialist

  INFO CNR-CMEPrezentarea de lucrri originale ale membrilor CNR-CME 56Sursa: www.sas.com

  Sursa: www.shutterstock.com

 • Editorial

  Contientiznd faptul c Tratatulpri vind Carta Energiei se e vi den i -az ca fi ind singurul instrument o -bli gatoriu mul tilateral legal n sec -to rul e ner ge tic care trateaz pro -bleme privind protejarea in ves ti i i -lor, tran zitului i comercializarea,iar cadrul unic in ter naional legal a -pli ca bil, in clu siv me canismul supu ternic pen tru re zol varea dis pu te -lor, este un in stru ment foarte utilpen tru re du cerea riscurilor specificea sociate cu fun ci onarea sectoruluie ner getic;Considernd c un cadru in ter na i -o nal le gal aplicabil al Tratatului pri -vind Carta Energiei are un rol im -por tant n structura energiei la ni velmon di al deoarece ofer reguli u nicea vantajoase pentru se cu ri ta teaener getic;Apreciind ntr-o mare msur in te -re sul n cretere al noilor ri din lu -me n Procesul privind Carta E ner -giei prin negocieri pentru ac tu a li za -rea Cartei privind Energia din 1991;Pe aceast baz, noi, reprezentaniiPr ilor Contractante i Semnatareale Tratatului privind Carta Energiei1. Lum n considerare aplicarea ado u Obiective Strategice pentrua n deplini acest rol: (i) im ple men -ta rea complet a Tratatului privindCarta Energiei i (ii) extindereagloba l a Procesului privind Car taEner giei. Organismele sub si di areale Cartei Energiei i Secretariatuli vor organiza ac ti vi ta tea astfel n -ct s faciliteze re a lizarea acestoro biective strategice. Implementarea complet n seam -n a profita la maxim de toate a -van ta je le Tratatului privind Carta E -ner gi ei i aplicarea acestuia ntr-unmod optim.Pentru realizarea acestui ObiectivStra te gic, eforturile Secretariatului

  se vor concentra printre altele, pepri oriti, aa cum sunt reflectate nCon cluziile Studiului din 2014:

  Promovarea i Protejarea In -ves ti i ilor, respectiv RezolvareaDis pu te lor: ex plo rarea me ca nis -me lor vo lun tare pen tru re zol va -rea amical a dis pu te lor privindinvestiiile. Rspunsul privind Co mer ci a li -za rea, Tranzitul i Urgena: sus i -ne rea unui dialog multilateral a -pro fun dat cu privire la se cu ri ta -tea tranzitului de energie i tran -spa ren a n toate segmentelepieelor de energie la ni vel in ter -na ional (pro duc ie/ ex port, tran -zit , con sum / import). Referitor la revizuirea im ple -men trii prevederilor privindtran zi tul din cadrul Tratatului pri -vind Carta E nergiei, se va discutades pre po si bi litatea relurii ne -go ci e ri lor unui Acord Cadru Mul -ti lateral pri vind Tran zitul re sur se -lor de energie pe o ba z nou. Eficiena Energetic: n funciede re zultatele unei analize cu -prin z toa re, realizarea unor Stu -dii a pro fun date privind eficienae ner ge ti c n rile incluse nCarta E nergiei i realizarea altorme ca nis me de mo nitorizare pen -tru e va lu a rea e fi ca citii re co -man drilor in clu se n A nalizelerealizate.

  Extinderea global n seam n ma -xi mi zarea i valorificarea (i) unuiin te res crescut al noilor ri din re -giuni diferite ale lumii n ProcesulCar tei Energiei, i (ii) interesul re -nno it al semnatarilor Cartei E ner gi -ei din 1991 care nu au ratificat ncsau care nu au aderat la Tra tatulprivind Carta Energiei. Sco pul va ficreterea a de rrilor i ra ti fi crilorTratatului n tr-un context geograficmai larg.

  Pentru a realizarea acestui obiectivn 2015, se va realiza o analizapro fundat a politicii CONEXO n2015 conform re comandrilor dinCon cluziile Studiului. n funcie dere zultatul acestui Studiu, pri o ri t i -le po liticii CONEXO vor fi im ple men -ta rea primului su element i a nu -me Consolidarea i cel de-al doileae le ment, i anume Extinderea a co -pe ri rii geografice a Cartei prin a tra -ge rea de noi membri. Mai mult, se apeleaz la cooperareare gional ca o mo da li ta te de realizaex tinderea domeniului Tratatuluipri vind Carta Energiei.2. Recunoatem c pentru fa ci li ta -rea n deplinirii acestor dou O biec -ti ve Strategice, vor fi folosite mij -loa cele urmtoare: Probleme instituionale, de ma na -ge ment i finane: o instituie e fi ci -en t cu resurse corespunztoarees te o cerin fundamental pentrua fa ci li ta ndeplinirea ObiectivelorStra te gi ce. Acest lucru implic,prin tre altele, adoptarea de regulie fective de procedur i o co o pe ra -re optim cu alte instituii re le -vante. Creterea promovrii i con ti en -ti z rii, instruirea, centru de cu no -tin e: nu numai la nivel extern (vi -za vi de rile noi), ci i la nivel in -tern. Acest lucru va permite mem -bri lor ac tuali s contientizeze pedeplin i s profite la maximum detoa te a van ta jele Tratatului privindCar ta Energiei. ndeplinirea scopurilor strategicemen ionate mai sus urmeaz a fire alizat prin cooperarea prilor peba za unui interes comun i a uneitran spa ren e comune, n con for mi -ta te cu principiile eseniale aleTratatului privind Car ta Energiei. n

  Declaraia de la Astana Privind Carta Energiei 2015-2019 Structura Produciei de Energie la Nivel Mondial *)

  *) Preluare de la Conferina privind Carta Energiei, noiembrie 2014

  2 mai 2015

 • mai 2015 3

  Prezentul material se dorete a fi oscur t prezentare a participrii Ro -m niei n apelurile europene pen -tru proiectele care acoper do me -niul cercetrii, dezvoltrii i i no v riireferitoare la tehnologia hi dro ge -nu lui i a pilelor de combustie.Men ionez faptul c aceast di rec i -e este finanat la nivel europeande ctre ntreprinderea ComunPi le de combustie i hidrogen(Fu ell Cell and Hydrogen Joint Un -der taking - FCH JU, www.fch-ju. -eu). Aceast entitate a fost con ce -pu t la nivelul Uniunii Europenesub forma unui parteneriat public-pri vat. Comisia European re pre -zin t UE n calitate de partener pu -blic, iar partenerii privai sunt re -pre zentai de asociaii pro fe si o na leale industriei (NEW-IG, http: // -www .fchindustry-jti.eu) i cer ce t -rii (N.ERGHY, http: // www. nerghy. -eu). Obiectivul acestui par te neriat,pen tru perioada 2008-2013, a fosts susin n Uniunea E uropeandez voltarea unui sector pu ternic,du rabil i competitiv al pi le lor decom bustie i hidrogenului. Acest tipde parteneriat a fost ex pe rimentati pus n practic de Comisia E u ro -pea n n FP7 (Pro gra mul Cadrupen tru Cercetare-Dez vol ta re) i ca -re se va continua n noul programca dru Orizont 2020.Anul 2008 a marcat nceputul par ti -ci prii Romniei, stat membru alUniunii Europene, n cadrul pro iec -te lor ntreprinderii Comune Pilede combustie i hidrogen, (Fu -el Cells and Hydrogen Joint Un -der taking - FCH JU), debut cares-a concretizat printr-un proiect n -drz ne finanat pe o durat de 36de luni. Menionm c participarea la a se -me nea apeluri/proiecte se face princon stituirea de consorii la niveleu ropean. Mai multe informaiides pre modul de constituire a

  aces tor tipuri de consorii se poatea fla de pe www.fch-ju.eu sau prinin termediul Asociaiei pentru E ner -gi a Hidrogenului din Romnia,www . h2romania.ro. Pn n prezent, Romnia apar ti ci pat n cadrul apelurilorFCH JU cu un total de 13 pro pu -neri de pro iec te. Dintre acestea,se menioneaz participarea In sti -tu tului Naional de Cer cetare-Dez -vol tare pentru Fizic Teh nic n2009 HYSTIBS; In sti tu tului Na i -o nal de Cercetare-Dez vol tare pen -tru Tehnologii Cri o ge ni ce i I zo to pi -ce - ICSI Rm. Vl cea n 2010 AdvaEl; Universitii Po li teh nica dinTi mioara n 2010 SSMCFC; U ni -ver sitii Politehnica din Bucuretin 2010 MCFC - INNOVA; WalterTosto Romnia SRL n 2011 Bio-e fficiency; U ni ver sitii din Bu cu -reti n 2011 HWDC; SC FecneNuclear Com po nents SRL n 2012 Bio-efficiency; Pirelli & C. EcoTechnology Ro SRL BioRobur; SCCaloris Group SA i Universitateadin Constana Re-DEOS; In sti tu -tu lui Naional de Cer ce tare-Dez vol -ta re pentru Teh no lo gii Criogenice iIzotopice - ICSI Rm. Vlcea n2013 TeacHy i SC Fecne NuclearCom ponents SRL n 2013 UNISOFC. Din pcate, multe pro -pu neri nu au n tru nit condiiile ne -ce sare pentru a fi fi nan ate. n con -trast oarecum cu re alitatea e u ro -pea n, majoritatea pro punerilor ncare entiti din Ro mnia au fcutpar te au fost di rec ionate mai multspre cercetare de ct spre dez vol ta -re i de mon straie.Dou institute de cercetare dinRomnia, Institutul Naional deCer cetare-Dezvoltare pentruTeh no logii Criogenice i I zo to -pi ce ICSI Rm. Vlcea i OskarVon Miller SC OVM ICCPET SA- Institut de Con cepie, Cer ce -ta re i Pro iec ta re Echipamente

  Ter moenergetice au p