Top Banner

of 72

Mesagerul energetic 159 feb 2015

Apr 08, 2016

ReportDownload

Documents

cnr-cme

Buletinul Informativ al CNR-CME - Mesagerul Energetic nr. 159 - februarie 2015

  • ANUL XIV, NR. 159, februarie 2015

    ISSN: 2066 - 4974DIN SUMAR | TABLE OF CONTENTS:

    EDITORIALA sosit vremea s trecem de la vorbe la fapte 2Time to move from heart to the feetPOLITICI ENERGETICE | ENERGY POLICIESCalea ctre o Alian privind Energia n Balcani 4The Path towards an Energy Alliance in the BalkansProvocri ale Trilemei: cum asigurm fluxul investiiilor 6Meeting the Trilemma challenge: how to ensure investment will flowSectorul energetic trebuie s fie pregtit pentru schimbri la scar larg n sistemele energetice 8Energy sector must be prepared for large-scale changes in energy systemsEchipamente moderne de comutaie cercetate i dezvoltate la ICPE - Aplicaii industriale 16Modern commutation equipments researched and developped at ICPE - Industrial applicationsPotenialul gazelor din argile gazeifere al platformelor din Romnia 21Shale gas potential of the Romanian platform units Teste preliminare efectuate la Grupul numrul 3 - SE Rovinari pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot 27Preliminary tests carried out at the 3rd Group - SE Rovinari for nitrogen oxide emissions reduction DIN ENERGETICA UE | EU ENERGY Europa depune eforturi pentru a transforma fuziunea energiei n realitate 33Europe gears up to make fusion energy a realityDIN ACTIVITATEA CME | WEC ACTIVITYInformaii din WEC INSIDE, ianuarie 2015 34WEC INSIDE News, January 2015NOI SUNTEM VIITORUL ENERGETICII ROMNETI| WE ARE ARE THE FUTURE OF THE ROMANIAN POWER SECTORDocument de poziie al membrilor Programului VLER privind StrategiaEnergetic a Romniei 2015-2035, document supus dezbaterii publice 35FEL Programme Position Paper related to the Energy Strategy of Romania 2015-2035, document submitted for public debateDIN ACTIVITATEA CNR-CME | WEC-RNC ACTIVITYAdunarea General a Membrilor Asociaiei CNR-CME, 29 ianuarie 2015 - Materiale aprobate 41The General Assembly of RNC-WEC Association members, January 29, 2015 - Approved materials SENIORII ENERGIEIDialog de suflet cu dl. prof. dr. ing. Nicolae Mogoreanu, Rep. Moldova 61Interview with Mr. Ph.D. Eng. Nicolae Mogoreanu, the Republic of MoldovaIN MEMORIAMProfesorul Aureliu Leca nu mai este printre noi 68Professor Aureliu Leca is no longer among us

  • Editorial

    Minitrii Energiei din G7 au semnatrecent o declaraie la Roma cu pri - vire la securitatea energetic. Prin -cipiul fundamental la care au sub - scris a fost faptul c se cu ri ta teae nergetic este o res pon sa bi -litate co mun. Securitatea e ner -ge tic a u n ei ri se bazeaz pe se -cu ritatea e nergetic a rilor ve ci nei pe so lu ii coordonate. Cu toateaces tea, te melia unei co la borri desuc ces cu privire la se cu ri tateaener getic es te un cadru politic ro -bust n fi e ca re ar. Pentru a a si gu -ra o se cu ri ta te energetic pe ter -men lung fi e ca re ar trebuie s a -si gure un cadru po litic echilibrat ca -re include, de a se menea, dis po ni bi -li tatea energiei, ac cesul la e ner giei durabilitatea mediului.Consiliul Mondial al Energiei (CME)nu mete aceast abordare e chi li -bra t Trilema Energiei i esteclar c mai sunt multe lucruri de f -cut la nivel naional cnd este vor -ba de a echilibra componenteleaces teia i de a sta bili obiectivelese curitii e ner ge tice. Extinderea continu a in fra struc tu riide energie, rennoirea, mo der ni za -rea i tranziia impun ca fiecare a rs mobilizeze mari sume de ca pi tal.Riscul politic i de re gle men ta reeste factorul major care li mi tea zmobilizarea capitalului so li ci tat. Uncadru politic echilibrat n ce ea ceprivete securitatea e ner ge tic,echitatea energetic i du ra -bilitatea mediului este cea mai bu ngaranie pentru evitarea u norschim bri politice dramatice i bru -te i prin urmare o condiie pen trumobilizarea capitalului ne ce sar.

    Ce-i ine pe liderii energeticienitreji noaptea ?Aspectul riscului politic poate fi i lus -trat de ctre constatrile iniiale alera portului ntocmit de ConsiliulMondial al Energiei pentru 2015World Energy Issues Monitor,ca re a rat faptul c liderii e ner ge ti -ci eni din peste 70 de ri sunt pru -dent op ti miti c vom iei din spi ra -la des cen dent a recesiunii ns r -mn con centrai pe volatilitateapre ului e nergiei, pe ne siguranaca drului cli matic ct i pe teama le -ga t de dis torsiunile pie ei prinsub veniile de tip stop & go. Pre o -cu pa rea de a fi nan a tranziia ctreun sis tem e ner getic mai curat i de -ter min pe li derii energeticieni sfie foarte an ga jai iar acceptarea cun sistem descentralizat i in ter co -nec tarea re gional vor fi elementecentrale ale soluiei este din ce nce mai preg nant. n timp ce contextul specific im pu -ne ca fiecare ar s-i gseascso luii individuale, este clar c mul -te provocri din domeniul energie

    vor avea cele mai eficiente soluii nco laborri care vor depi gra ni e -le. Cele trei ntrebri cluzitoarecare vor determina cooperarea in -ter naional sunt : n primul rnd,ca re sunt obiectivele fundamentalele gate de energie care pot fi ob i nu -te doar printr-o cooperare in ter na -i onal? n al doilea rnd, care suntfac torii care determin in se cu ri ta -tea energetic ce necesit o re zol -va re internaional? n al treilearnd, care este modalitatea cea maie ficient de a distribui accesul i ne -gal la resurse pentru be ne ficiul tu -tu ror prilor implicate?Bazndu-ne pe valori comuneAvnd n minte aceste aspecte,pro vocrile reale cnd este vor bade o colaborare in ter na i o na l suntde a ne pune de acord cu privire lava lorile i la prin ci piile comune pen -tru viitorul nostru n domenii pre -cum: cadrul climatic, accesul u ni -versal, normele comerciale, sub -ven iile, design-ul pieei, re par ti za -rea sarcinilor, cercetare idezvoltare n do meniul com po nen -

    A sosit vremea s trecem de la vorbe la fapte *)Dr. Christoph Frei, Secretar General al Consiliului Mondial al Energiei

    *) Preluare din World Energy Focus, Annual 2014

    Lumea se confrunt cu srcia i cu nclzirea climatic, chestiuni n care energia joac un rol central. Pentruacest motiv decidenii politici i liderii din domeniul energiei de la nivel global trebuie s coopereze pentru a seasigura c provocrile vor fi depite , declar Christoph Frei, Secretar General al Consiliului Mondial alEnergiei. Fereastra oportunitii se nchide. Este momentul s trecem de la vorbe la fapte.

    2 februarie 2015

  • telor critice ale sis te mului pre cumstocarea energiei e lec tri ce i captarea istocarea carbonului (CCS).Este evident faptul c toate aceste pro -ble me impun o cooperare in ter na ionalmai ampl i progrese mai mari dectcele nregistrate n ultimii douzeci deani. Trebuie s avem obiective am bi i oa -se pentru cea de-a 21 ntlnire, Con fe ri -na Prilor (COP21) de anul viitor de laParis. Procesul SE4ALL al NaiunilorUnite a generat o nou dinamic n n e -le gerea internaional, i den ti fi cnd co -rect faptul c accesul la e ner gie este cri -tic pentru ntreaga agend de dezvoltare totui a ceas t problem trebuie a bor -da t tre cnd de la vorbe la fapte. n ce -ea ce privete comerul, plat for me le deco mer regional trebuie s se pun nevi den acolo unde pro gre sul Or ga ni za -iei Mondiale a Comerului este lent i sse asigure c bunurile i ser vi ci ile e co lo -gice nu sunt mpiedicate s a jun g lapieele lor datorit ta ri fe lor ri di ca te i aaltor bariere comerciale. Ta ri fe le redusepot debloca utilizarea noilor tehnologii lacele mai mici preuri po si bi le care potfa cilita i accelera tran ziia energeticnecesar. Este important s subliniem c cea maibu n baz pentru colaborare n acestedo me nii este so li d, avnd n vedere po -li ticile naionale echilibrate ale Trilemei.Acest lucru este valabil n mod specialpen tru un acord internaional pri vind cli -ma: nu poate exista un ca dru in ter na i -o nal privind clima n absena unui cadrupolitic solid i e chilibrat pri vind energiala nivel na i onal. Cadrul po li tic echilibratn do meniul energiei, care fun ci o nea zbi ne, este singurul me ca nism viabil dea plicare ctre un acord internaionalprivind clima.Bismarck a spus c politica este arta po -si bilului. La Roma, n cadrul G7, minitriie nergiei au definit anumite domenii spe -ci fice de intervenie: di ver si fi ca rea com -bus ti bililor pentru energie, a sur selor ia rutelor; ncurajarea sur se lor locale dea provizionare cu energie, cre terea e fi -ci enei energetice, pro mo va rea unorteh nologii energetice durabile i mo der -ni zarea in fra struc tu rii. Acetia sunt paiprag matici care pot susine as pi ra i ileTrilemei. Cu toate acestea, obiectivele

    sta bilite de ctre mi ni trii energiei dinG7 pierd din ve de re aspectele fun da -men tale i mai dificile pe care nu ne pu -tem permite s le lsm ne re zolvate.Nen dreptm ctre o catastrof ?Prag matismul nu este ntotdeauna ceamai bun soluie pentru e vi ta rea ca tas -tro felor. Problemele i me dia te sunt criticepen tru pros pe ritatea global i necesitspri jinul deplin al liderilor mondiali.Secretarul General al Naiunilor UniteBan Ki-Moon a recunoscut faptul cener gia este cheia pentru eradicareasr ciei, a provocrilor climatice, i cfe reastra de o por tu nitate se nchide ra -pid. Cu noa tem implicaiile ne im pli c riii n e le gem ce nseamn acestea pen -tru copiii notri. Acetia se vor uita nur m peste cteva decenii i vor ju de cali derii acestei generaii cu pri vi re la ac -iu nile care nu au fost ntreprin se n mo -men tul de fa sau au fost n tr ziate.Sec torul e nergetic tre bu ie s aib un rolim por tant n sus i ne rea acestei agenden Australia la G20 unde liderii au o o ca -zie unic de a continua nevoia de ac i -une, de a identifica domeniile pen tru in -ter venie i de a se angaja n sprijinireain stituiilor existente pen tru a atinge o -biec tivele de ca re depinde prosperitateaviitoare. Negocierile din Peru de la COP 20 tre -buie s aib drept obiectiv e la bo rareaunui acord climatic in ter na i onal clar,neambiguu i echitabil la Paris la COP 21de anul viitor. n mo mentul de fa, ri -le trebuie s e laboreze ContribuiiDeterminate la Nivel Na