Top Banner
1 แนวทางการดาเนินงานคัดกรอง รักษา เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคติดเชื้อ MERS COV, Ebola, SARS, ไข้หวัดนก ผังแนวทางปฏิบัติ กรณีพบผู้สงสัยติดเชื้อ MERS COV, SARS, Ebola, ไข้หวัดนก ที่จุดคัดกรอง OPD ผังแนวทางปฏิบัติ กรณีพบผู้สงสัยติดเชื้อ MERS COV, SARS, Ebola, ไข้หวัดนก ที่หน้าห้องตรวจ 13 แผนผังการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อร้ายแรง ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ( OPD) เส้นทางการลาเลียงผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ MERS COV,Ebola,SARS,ไข้หวัดนกจาก OPDหรือER ไปหอผู้ป่วย 3/4 แนวทางการดาเนินงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย TB เมื่อพบผู้ป่วยสงสัยติดต่อร้ายแรง* แนวทางการรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อร้ายแรง (นอกเวลา) Flow admit 3/4 แผนการย้ายผู้ป่วยวัณโรคกรณีรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ MERS COV, Ebola, SARS, ไข้หวัดนก ตารางเวรกลุ่มงานอายุรกรรมพิเศษ(MERS COV, Ebola, SARS, ไข้หวัดนก) แนวทางการดูแลผู ้ป่ วยที่สงสัยติดเชื้อ MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก, ไวรัสอีโบลา ที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลนครพิงค์
13

MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

Jan 02, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

1

แนวทางการด าเนนงานคดกรอง รกษา เฝาระวง และสอบสวนโรคตดเชอ MERS COV, Ebola, SARS, ไขหวดนก

ผงแนวทางปฏบต กรณพบผสงสยตดเชอ MERS COV, SARS, Ebola, ไขหวดนก ทจดคดกรอง OPD

ผงแนวทางปฏบต กรณพบผสงสยตดเชอ MERS COV, SARS, Ebola, ไขหวดนก ทหนาหองตรวจ 13

แผนผงการเคลอนยายผปวยทสงสยตดเชอรายแรง ทหองตรวจผปวยนอก (OPD)

เสนทางการล าเลยงผปวยสงสยตดเชอMERS COV,Ebola,SARS,ไขหวดนกจาก OPDหรอER ไปหอผปวย 3/4

แนวทางการด าเนนงานเคลอนยายผปวย TB เมอพบผปวยสงสยตดตอรายแรง*

แนวทางการรบผปวยสงสยโรคตดตอรายแรง (นอกเวลา)

Flow admit 3/4

แผนการยายผปวยวณโรคกรณรบผปวยโรคตดเชอ MERS COV, Ebola, SARS, ไขหวดนก

ตารางเวรกลมงานอายรกรรมพเศษ(MERS COV, Ebola, SARS, ไขหวดนก)

แนวทางการดแลผปวยทสงสยตดเชอ

MERS COV, SARS, ไขหวดนก, ไวรสอโบลา ทมารบบรการ

ในโรงพยาบาลนครพงค

Page 2: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

2

ภาพรวม

แนวทางการด าเนนงานคดกรอง รกษา เฝาระวง และสอบสวนโรคตดเชอ MERS COV, Ebola, SARS, ไขหวดนก

** หมายเหต - อาศยหรอเดนทางหรอเปนผสมผสของผทเดนทาง

จากประเทศแถบภมภาคตะวนออกกลาง, เกาหล

- เปนบคลากรทางการแพทยทดแลผปวยปอดบวม, หรอเจาหนาทหองปฏบตการทตรวจตวอยางจากระบบทางเดนหายใจ

- ผสมผสใกลชด “ผปวยเขาขาย” หรอ “ผปวยยนยน” ไวรสโคโรนา สายพนธใหม ๒๐๑๒

- ผปวยปวดบวมทเกดเปนกลมกอนในชมชนหรอทท างานเดยวกน หรอมความเชอมโยงทางระบาดวทยา

- สมผสสตวปกโดยตรงในระยะ ๗ วนกอนวนเรมปวย หรอ

- มการตายของสตวปกอยางผดปกตในหมบานทอาศยอยในรอบ ๑๔ วนกอนวนเรมปวย

- อาศยอยหรอเดนทางมาจากพนททพบผปวยไขหวดใหญสายพนธทระบาดในเมกซโก ในระยะ ๗ วนกอนเรมปวย

พยาบาลประจ าจดคดกรอง (OPD

ER) คดกรองประวต

ปวยดวยอาการไข>๓๘ องศา และมอาการโรคตดเชอเฉยบพลนระบบทางเดนหายใจ

เชนไอ เจบคอ มน ามก หายในเรว เหนอย หอบ และมประวตขอใดขอหนง**

เวชระเบยนจดท า OPD Card

ไมเขาขาย

สงตรวจตามแผนตาง ๆ เขาขาย

พยาบาลจดคดกรอง, ER ใหผาปดปาก/จมกผปวยและกรอกใบคดกรองผปวย

ในเวลา (08.00 – 20.00 น.) พยาบาลจดคดกรอง สงผปวยมาตรวจหองตรวจ (No.๕) (TB เดม) และตามพยาบาลท OPD ทรบผดชอบตามตารางนอกเวลา(20.00 น. เปนตนไป) จดคดกรองท ER สงตรวจหองแยก ER

- รกษาตามสาเหต

- ใหสขศกษา - กลบบาน

Admit ๓/๔ Throal swab+Nasopharygeal swab สง PCR, CXR

หาสาเหตได

และไมสงสยโรคอบตใหมอบตซ า

พยาบาลหองตรวจวดสญญาณชพ และตามแพทย

ในเวลาผปวยผใหญ ตามแพทย FM ทหองตรวจเบอร ๑๓ โทร ๒๓๒๔, ผปวยเดก ตามกมารแพทย ท OPD เดก โทร ๙๒๘๖

นอกเวลาตามแพทย ER, แพทย – ตรวจรางการ Investigate ตามทเหนควร

หาสาเหตไมได

และสงสยโรคอบตใหมอบตซ า MERS COV, ไขหวดนก, SARS

ผปวย

Page 3: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

3

พยาบาลจดคดกรอง นางสายสดา สทธรตนชยชาญ (โทร 1150) ทจดคดกรอง 1.ใหผสงสยใส surgical mask 2.พยาบาลใส Mask N95 3.โทรฯแจงพยาบาลหองเบอร 5 Clear พนทในหอง TB 4.โทรฯแจงหวหนา OPD เพอบรหารจดการเรองอนๆตอ 5.คดแยกผสงสย/ผสมผสแจงเหตผลความจ าเปนตองยายไปหองเบอร 5/ตดตดปายสญญาลกษณ 6.กนผไมเกยวของออกจากพนทไปยงจดทก าหนด 7.เมอไดรบแจง clear พนท เคลอนยายผสงสยไปทหองเบอร 5 และผสมผสไปทมมความร ขางหองเบอร 5 8.น ากลอง PPE set จากจดคดกรอง ไปหองเบอร 5 ทหองเบอร 5 1.พยาบาล ใส Full PPE 2.ซกประวตการเจบปวยเพมเตม,วดสญญาณชพ พรอมบนทกในใบแทน OPD card และแบบฟอรมคดกรอง อบตใหมอบตซ า 3.รายงานแพทยเวรตามทหวหนางาน OPD ประสานไว 4.ซกประวตขอมลสวนบคล/ขอมลทวไปเพอโทรฯแจงหองบตรท าเวชระเบยนและ register 5.กรณแพทยมาตรวจทหองเบอร 5 ชวยแพทยในขณะตรวจ 6.กรณ Admit ประสานพยาบาลตก 3/4 และพยาบาล EMS 1669 เพอใหประสานรถน าผสงสยไปสง ward 3/4

ผงแนวทางปฏบต กรณพบผสงสยตดเชอ MERS COV, SARS, Ebola, ไขหวดนก ทจดคดกรอง แผนกผปวยนอก

โรงพยาบาลนครพงค (ตงแตเวลา 08.00 – 20.00น.)

หลง 20.00 น.ไปจดคดกรองทหองหนาหอง ER

กรณพบผสงสยทจดคดกรอง OPD

หวหนางาน OPD นางฉววรรณ มหทธพงศ โทร 1163 เมอไดรบแจง 1.แจงหวหนากลมภารกจการพยาบาล 2.แจงแพทยอายรกรรมตก 3/4 3.แจงงานระบาดวทยา 4.บรหารจดการ * หาอตราก าลงเสรมเพอใหบรการอนๆ ตามปกต * ดแลการกนเขตโรคตดตอรายแรง

พยาบาลหองเบอร 5 นางพชร ธระสวสด โทร 2275 เมอไดรบแจง 1.แจง รปภ. เตรยมพนท 2.แจงผปวย+ญาตเพออพยพ * ลอ/เปล ประสานพนกงานเปลเคลอนยายตามล าดบไปจดทก าหนด * เดนไดเคลอนยายออกประตหลง 3.ตดปายสญลกษณใหผปวย TB 4.ยายเอกสาร+อปกรณผปวยTB ออก 5.น าโทรศพทไรสายวางทหองเบอร 5 6.ตดปาย”เขตคดกรองผสงสยตดเชอ โรคตดตอรายแรง”พรอมแจงพยาบาลคดกรอง ใหเคลอนยายผสงสย/ผสมผสได 7.ปดประตสวนกลาง ออกจากหองเบอร5 ทางประตหลง

พนกงานเปล โทร 1149,1103 เมอไดรบแจง 1.ลากแผงกนรถหนา OPD ระบ”เขตคดกรองฯ” 2.เคลอนยายผปวย TB.ลอ/เปลไปทจดก าหนด(ขางทางขนหนาศนยจองพเศษ) 3.กนผไมเกยวของอยเขตปลอดภย ,กนเชอก กนเขต โรคตดตอรายแรง ตามทก าหนด

พนกงานรกษาความปลอดภย โทร 1182 เมอไดรบแจง 1.แจงหวหนา รปภ. 2. clear พนทรองรบผปวย TB ตามทก าหนด 3.กนรถไมใหมาหนา OPD 4.กนผเกยวของใหอยในเขตปลอดภย

*หมายเหต : โรคตดตอรายแรง หมายถง MERS COV, SARS, Ebola, ไขหวดนก

Page 4: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

4

พยาบาลคดกรอง นางวนทนา ยาใจ (โทร 2324) ทจดซกประวตหนาหองตรวจ OPD 13 1.ใหผสงสยใส surgical mask 2.พยาบาลใส Mask N95 4.แจงหวหนาหองตรวจ OPD เพอบรหารจดการเรองอนๆตอ 5.คดแยกผสงสย/ผสมผสแจงเหตผลความจ าเปนตองยายไปหองเบอร 5 พรอมตดปายสญญาลกษณ 6.กนผไมเกยวของออกจากพนทไปยงจดทก าหนด 7.เมอไดรบแจง clear พนท เคลอนยายผสงสยไปหองเบอร 5 และผสมผสไปมมความรขางหองเบอร 5 ตามเสนทางทก าหนด พรอมน า PPE set จากจดคดกรอง ไปหองเบอร 5ดวย ทหองเบอร 5 1.พยาบาลใส Full PPE 2.ซกประวตการเจบปวยเพมเตม,วดสญญาณชพ พรอมบนทกในใบแทน OPD card และแบบฟอรมคดกรอง Ebola 3.รายงานแพทยเวรตามทหวหนางาน OPD ประสานไว 4.บนทก Register number /ประวตการรกษาอนทจ าเปนในใบแทนเวชระเบยนตามการแจงประสานจากหวหนาหองตรวจ 5.กรณแพทยมาตรวจทหองเบอร 5 ชวยแพทยในขณะตรวจ 6.กรณ Admit ประสานพยาบาลตก 3/4 และพยาบาล EMS 1669 เพอใหประสานรถน าผสงสยไปสง ward 3/4

ผงแนวทางปฏบต กรณพบผสงสยตดเชอ MERS COV, SARS, Ebola, ไขหวดนก ทหนาหองตรวจ 13 แผนกผปวยนอก โรงพยาบาลนครพงค (ในเวลาราชการ)

(ตงแตเวลา 08.00 – 16.00 น)

กรณพบผสงสยทหนาหองตรวจ OPD13

หวหนาหองตรวจ OPD 13 นางวราภรณ ธรรมประวต โทร 2324 เมอไดรบแจง 1.โทรฯแจงพยาบาลหองเบอร 5 Clear พนทในหอง TB 2.แจงหวหนางาน OPD เพอบรหารจดการเรองอนๆ ตอ 3.ดแลการกนพนทไมใหผไมเกยวของเขาใกลผสงสย/สมผส พรอม clear เสนทางเคลอนยายไปหองเบอร 5 4.แจงแพทยอายรกรรมตก 3/4 5.แจงงานระบาดวทยา 6.ปฏบตงานบรการของหองตรวจตามปกต

พยาบาลหองเบอร 5 นางพชร ธระสวสด โทร 2275 เมอไดรบแจง 1.แจง รปภ. เตรยมพนท 2.แจงผปวย+ญาตเพออพยพ * ลอ/เปล ประสานพนกงานเปลเคลอนยายตามล าดบไปจดทก าหนด * เดนไดเคลอนยายออกประตหลง 3.ตดปายสญลกษณใหผปวย TB 4.ยายเอกสาร+อปกรณผปวยTB ออก 5.น าโทรศพทไรสายวางทหองเบอร 5 6.ตดปาย”เขตคดกรองผสงสยตดเชอโรคตดตอรายแรง”พรอมแจงหวหนาหองตรวจ OPD 13 เคลอนยายผสงสย/ผสมผสได 7.ปดประตสวนกลาง และออกจากหองเบอร 5 ทางประตหลง

พนกงานเปล โทร 1149,1103 เมอไดรบแจง 1.ลากแผงกนรถหนา OPD ระบ”เขตคดกรองฯ” 2.เคลอนยายผปวย TB.ลอ/เปลไปทจดก าหนด(ขางทางขนหนาศนยจองพเศษ) 3.กนผไมเกยวของอยเขตปลอดภย ,กนเชอก กนเขต โรคตดตอรายแรงตามทก าหนด พนกงานรกษาความปลอดภยโทร 1182 เมอไดรบแจง 1.แจงหวหนา รปภ. 2. clear พนทรองรบผปวย TB ตามทก าหนด 3.กนรถไมใหมาหนา OPD 4.กนผเกยวของใหอยในเขตปลอดภย

*หมายเหต : โรคตดตอรายแรง หมายถง MERS COV, SARS, Ebola, ไขหวดนก

Page 5: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

5

แผนผงการเคลอนยายผปวยทสงสยตดเชอรายแรง ทหองตรวจผปวยนอก (OPD)

Page 6: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

6

เสนทางการล าเลยงผปวยสงสยตดเชอMERS COV,Ebola,SARS,ไขหวดนก

จาก OPD หรอ ER ไปหอผปวย 3/4

Page 7: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

7

จดคดกรองโทรแจง จนท.หอง TB (2275)

หอง TB โทรแจงยาม (1182) เคลยรพนท

หลงปอมยาม

(พชร)

เคลยรของในหอง TB

(อภษฎา)

แจงจดคดกรอง (1150) ยายผสงสยโรคตดตอรายแรงหอง TB No.5 (พชร)

แนวทางการด าเนนงานเคลอนยายผปวย TB เมอพบผปวยสงสยตดตอรายแรง*

ผปวยเดนไดออกดานหลงประตหองตรวจเบอร 7 (1192)

(ศรพร,พชร,อภษฎา)

ลอเขน, เปลนอนออกดานหนา พกรอ บรเวณถนนหลงหองบตร (ขางศนยจองหองพเศษ) ระหวางรอ

เคลยรพนทหลงปอมยาม (พนกงานเปล) 1149,1103, (1105 ER)

ตดปายหนาหอง TB เขตคดกรองผปวยสงสยโรคตดตอรายแรง (พชร)

Page 8: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

8

ผปวยมาจากสนามบน/มาจากระบบการแพทยฉกเฉน (EMS)

ER เบอรโทร 1105, 1106 1. กรณผปวยอาการไม

รนแรง ให Incharge/พยาบาลเจาของเคส ในเวลาแจง OPD เบอร 5 เพอเตรยมหองแยก นอกเวลาใหแจงแพทยเวร ER ตรวจรกษา ทมแพทยและพยาบาลเจาของเคสใหสวมชด PPE ครบชด

2. กรณผปวยอาการรนแรง ใหเขาหองแยกท ER แพทยและพยาบาล ER สวมชด PPE ครบชด

3. แจง รปภ. ปดกนประตหองฉกเฉนดานหนา และประตหองสงเกตอาการ ผปวยทจะเขารกษาใน ER ใหเขาประตดานหลง ขาง หอง x-ray เบอร 114

4. ประสานระบบ Admit ward 3/4

5. ผชวยเหลอคนไข ER เปนผท าความสะอาดพน, อปกรณการแพทยทใชกบผปวย สวมชด PPE ครบชด

6. กรณทตองใชพนกงานเปลในการเขนผปวยอาการรนแรง ใหสวมชด PPE ครบชด

EMS (ทมล าเลยง) 1. กรณผปวยอาการไมรนแรง:ทม

ประกอบดวย พขร. 1 คน เวชกจ 1 คน สวมชด PPE ครบชด (พขร.ไมตองสมผสผปวย)

2. กรณผปวยอาการรนแรง:ทมประกอบดวย พยาบาล 1 คน เวชกจ 1 คน พขร. 1 คน สวมชด PPE ครบชด (พขร.ไมตองสมผสผปวย)

3. พขร.เตรยมรถ ทะเบยน ขฉ. 433 ชม. ไวหนาหองศนยรบแจงเหตและสงการ พรอมล าเลยงผปวยเขาประตทางทศเหนอ และจอดจดจอดตรงขามศาลาพกญาต เมอสงผปวยเสรจ น ารถไปท าความสะอาดทลานวางขางโรงก าจดขยะ

4. เวชกจและพยาบาลทน าผปวยสง admit ward 3/4 ใหถอดชดไวท ward 3/4 (ถอดใหถกหลก)

ผปวยมาจากระบบสงตอ รพช./รพ.เอกชน/PCU/เครอขาย

บรการ

ผปวยมาจากบาน ไมไดผานจดคดกรองท OPD เบอร 5

หอแยกผปวย (หอผปวย 3/4)

ศนยรบแจงเหตและสงการ 1669 1. ซกประวตตามแบบฟอรมการซก

ประวต 2. แจง นพ.ธรณ/นพ.บญฤทธ/แพทย

อ านวยการ(แพทยเวร EMS)/ณฐนร (นพ.ธรณเปนผรายงานผบรหารตามล าดบชน)

3. แจงหองฉกเฉน โทร 1105,1106 4. แจง call center โทร

1176,9252,9264 5. แจงศนยยาน โทร 3320,3327 6. แจง รปภ. โทร 1182

ศนยสงตอ (Call Center) 1176, 9252, 9264

1. แจงแพทยเวรโรคตดตอรายแรง คนท 1 และคนท 2

2. ในเวลาราชการแจง นพ.อทธาวธ /น.ส.สพศ ใหรายงานผบรหารตามล าดบชน

3. นอกเวลาแจง Supervisor 4. แจงงานระบาดวทยา โทร

2318, 2319 5. ประสานระบบ Admit

(ยกเวนกรณผาน OPD, ER)

แนวทางการรบผปวยสงสยโรคตดตอรายแรง (นอกเวลา)

Page 9: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

9

แนวทางการสอบสวนกรณสงสยโรคตดเชอ MERS COV, Ebola, SARS, ไขหวดนก โรงพยาบาลนครพงค จงหวดเชยงใหม

พบผปวยสงสย OPD / ER / IPD / PCU

ในเวลาราชการ : แจงทม SRRT ทเบอร 2318,2319 นอกเวลา : แจง ล าดบท 1.เจาหนาทเวชกรรมสงคมตามตารางเวร (Operator) ล าดบท 2.เจาหนาทงานระบาดวทยา

นางพมพนนท ค ามาวน 081-8819867 หรอ นางอวยพร จนาวงศ 083-2065559 น.ส.วราวรรณ อนทพย 095-4528679 หรอ นายภาณพงศ วงศศร 088-4334740

1. ถามขอมลผปวย ประวตเสยง อาการปวย รายชอผสมผสจากญาตหรอเพอนรวมเดนทาง(ตามแบบฟอรม 1ภาคผนวก) 2. สมภาษณผปวยในหองแยกในหวขอเดยวกนทถามจากญาตหรอเพอนผปวย 3. เกบขอมลจากเวชระเบยนผปวยในสวนของอาการ ผลการตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏบตการรวมทงถายรปผลการตรวจเอกซเรย และขอมลอนๆตามแบบฟอรมท 1

1. รายงานเบองตนให ผอ านวยการโรงพยาบาลนครพงค และผบงคบบญชา ตามล าดบ 2. สงขอมลใหงานระบาดวทยา สสจ.เชยงใหม : นางสธรตน มหาสงห 089-8354242 โทรสาร 053-221363 3. ประสานศนยวทยฯ เชยงใหมด าเนนการบรรจและน าสงตวอยางสงตรวจกรมวทยาศาสตรการแพทย

1. พจารณาวาเขาเกณฑทตองด าเนนการกกกนผสมผสหรอไม โดยขอความเหนจากผเชยวชาญและผบรหาร (ตามเกณฑในแนวทางการสอบสวนโรค) 2. ประสานทม SRRT อ าเภอเมองออกสอบสวนโรคในชมชน 3. ตดตามผสมผสเชงรกจนครบ 21 วน

หากพบผสมผสทมอาการปวยใหสงพบแพทยและสอบสวนโรคทนทเมอพบวาเปนผปวยทเขาเกณฑสอบสวนโรค

- เตรยมชด PPE

- เตรยมแบบสอบสวนโรค Ebola

- เตรยมเทปบนทกขณะสมภาษณ

Page 10: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

10

Flow ผปวย admit ¾ (รบแจงจาก OPD ,ER,คลนกนอกเวลา)

หวหนาหอผปวยโรคตดเชอ : นางอรศลป ชนกล โทร.2300/2301/2307/089-6329797

: นอกเวลาแจงเวรผตรวจการ ตดตอผาน Operator

1. รายงานหวหนากลมงานการพยาบาลอายรกรรม : นางกลดา พฤตวรรธน โทร.2404/2462/2405/2440 /081-5687654

2. รายงานหวหนากลมภารกจดานการพยาบาล : นางดรณศร สรยศธ ารง โทร.9267 /9206 /086-5870074

3. รายงานแพทย : ประธาน PCT-Med พญ.ทพยา แสนไชย โทร.081-7965734 : พญ.นษฐา เขยนประสทธ โทร.081-8853451

4. แจงสถานการณใหผรวมทม ควบคมนเทศการยายผปวยไปยงหอผปวยทรองรบ และการรบผปวยโรคตดตอรายแรง

5. แจงหวหนาหอผปวยทเกยวของเตรยมการรบยายผปวยวณโรค : หอผปวยอายรกรรมชาย-หญง กมารเวชกรรม (เอกสารแนบ)

6. รายงานความกาวหนาของสถานการณใหผบงคบบญชา : นางกลดา พฤตวรรธน, นางดรณศร สรยศธ ารง ตามล าดบ

รายงานแพทยเวร PCR MERS COV, Ebola, SARS, ไขหวดนก (เอกสารแนบ) เพอเตรยมพรอมตรวจรกษาผปวย

พนกงานชวยเหลอคนไข (WC)

1. ดแลจดเตรยมหองแยกส าหรบผปวย

2. เตรยมอปกรณตางๆเชน น ายาท าลายเชอ

3. ชวยพยาบาลจดเตรยมความพรอมยายผปวยเดมและรบผปวย Ebola

พยาบาล General

1. แจงผปวยและญาตถงเหตผลความจ าเปนในการยายผปวย

2. แขวนปายแยกประเภทผปวยเรยงล าดบการเคลอนยาย

3. ประสานศนยเปล เตรยมการเคลอนยายผปวย

4. ดแลเคลอนยายเวชระเบยนผปวยไปพรอมกบผปวย

5. ชวยดแลการเตรยมความพรอมของเจาหนาท สถานท และอปกรณ

พยาบาล Medication

1. เตรยมความพรอมสถานท โซนสะอาด โซนสกปรก

2. เตรยมความพรอมอปกรณการรบผปวย โรคตดเชอรายแรง & PPE

3. เตรยมความพรอมอปกรณภายในหองอปกรณเจาะเลอด ชดใหสารน า Oxygen อปกรณชวยชวตฉกเฉน

4. สวม Full PPE พรอมแพทยเขาตรวจรางกาย วดสญญาณชพ

5. ท ากจกรรมการพยาบาลตามแผนการรกษา

พนกงานชวยเหลอคนไข 1. ชวยเตรยมพรอมสถานท 2. ชวยพยาบาลจดเตรยมความพรอมยายผปวยเดมและรบผปวย โรคตดตอรายแรง 3. สวม PPE เตรยมท าความสะอาดพน ตามผปวยและหลงพยาบาลออกจากหองผปวย

พนกงานท าความสะอาด

1. สวม PPE เตรยมท าความสะอาด

2. ท าความสะอาดหองผปวย

3. ท าความสะอาดอปกรณ เครองใช เชน แวนตา รองเทาบท

4. เกบขยะ

พยาบาล หวหนาเวร 1. รบแจงรบผปวย โรคตดเชอรายแรง จากหวหนาหอผปวย 2. รายงานแพทย เพอยายผปวยเดมออก ในเวลารายงานแพทยประจ าหอผปวย นอกเวลารายงานแพทยเวร 3. ประสานหวหนาหอผปวย อายรกรรมชาย-หญง เพอใหขอมลผปวยทจะยาย นอกเวลาใหขอมลผตรวจการ 4. บญชาการภายในหอผปวย 5. ประสาน รปภ. : นายบรรจง ตนภ โทร.1182 /087-1829107) เตรยมสถานท 6. แจงชางเตรยมลอคลฟต: นายอรณศกด มคะนช โทร.3317 /3318 (089-6146656/087-1758250) 7. ประสานหอง LAB จลชวทยา โทร. 2268 เตรยมชดเกบspecimen สงตรวจ PCR MERS COV, Ebola, SARS, ไขหวดนก หอง LAB แจงศนยวทยฯ มารบสงสงตรวจ 8. แจงเวชกรรมสงคมสอบสวนโรค 9. รายงานความกาวหนาของสถานการณใหหวหนา 3/4

Page 11: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

11

แผนการยายผปวยวณโรคกรณรบผปวยโรคตดเชอ MERS COV, Ebola, SARS, ไขหวดนก

หมายเหต ขอบงชในการยายผปวยวณโรคออกจากตก 3/4

1. PUI Highrisk

2. Case Confirm MERS-CoV, Ebola, SARS, ไขหวดนก

Page 12: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

12

หมายเหต - first call ท าหนาทรบคนไข - second call ท าหนาทอนและประสานงานยายผปวยวณโรคแทน first call (ในกรณทผล PCR Positive)

ตารางเวรกลมงานอายรกรรมพเศษ(MERS COV, Ebola, SARS, ไขหวดนก)

ล าดบ รายชอแพทย first call รายชอแพทย second call ว/ด/ป

1 พญ.นษฐา เขยนประสทธ นพ.ธวรตต สทธนะ วนท 22-26 ม.ย. 58

2 นพ.ธวรตต สทธนะ พญ.อมพร ปตภากร วนท 29 ม.ย. - 3 ก.ค. 58

3 พญ.กมลวรรณ สรอารย นพ.พนธพงศ ตาเรองศร วนท 6-10 ก.ค. 58

4 นพ.พนธพงศ ตาเรองศร พญ.ทพยา แสนไชย วนท 13-17 ก.ค. 58

5 นพ.เศรษฐพล ปญญาทอง พญ.ปรารถนา ลนะศรมากล วนท 20-25 ก.ค. 58

6 พญ.อมพร ปตภากร นพ.เวช วจารณปรชา วนท 27-31 ก.ค. 58

7 พญ.ทพยา แสนไชย นพ.ขรรคชย ศรวฒนา วนท 3-7 ส.ค. 58

8 นพ.วรยทธ โฆษตสกลชย นพ.นพพชฌน พรหมม วนท 10-14 ส.ค. 58

9 พญ.ปรารถนา ลนะศรมากล พญ.กมลวรรณ สรอารย วนท 17-21 ส.ค. 58

10 พญ.ณฏฐน เทพสวรรณ นพ.กณวร เทศเกต วนท 24-28 ส.ค. 58

11 นพ.ขรรคชย ศรวฒนา พญ.พมพพร พรหมค าตน วนท 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58

12 นพ.เวช วจารณปรชา นพ.กาจบณฑต สรสทธ วนท 7-11 ก.ย. 58

13 นพ.กาจบณฑต สรสทธ พญ.นษฐา เขยนประสทธ วนท 14-18 ก.ย. 58

14 นพ.ผดงชาต สหมอก พญ.ณฏฐน เทพสวรรณ วนท 21-25 ก.ย. 58

15 นพ.กณวร เทศเกต นพ.วรยทธ โฆษตสกลชย วนท 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58

16 พญ.นภาวรรณ ศกรภาส นพ.ผดงชาต สหมอก วนท 5-9 ต.ค. 58

17 พญ.พมพพร พรหมค าตน นพ.เศรษฐพล ปญญาทอง วนท 12-16 ต.ค. 58

18 นพ.นพพชฌน พรหมม พญ.นภาวรรณ ศกรภาส วนท 19-23 ต.ค. 58

Page 13: MERS COV, SARS, ไข้หวัดนก ไวรัสอีโบลา ...2 ภาพรวม แนวทางการด าเน นงานค ดกรอง ร กษา

13