Top Banner
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrická měření, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Metody elektrického měření Sada číslo: ICT-72B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 10 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-72B-10 Téma vzdělávacího materiálu: Měření VA charakteristiky Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: DUM popisuje měření voltampérové charakteristiky; potřebná zařízení - interaktivní pracoviště, kalkulačka Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: 17. 9. 2013 Ověření ve výuce: 6. 12. 2013
13

Měření VA charakteristiky

Jan 05, 2016

Download

Documents

Adonai nzau

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713 - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Měření VA charakteristiky

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrická měření, 2. ročníkNázev sady vzdělávacích materiálů: Metody elektrického měřeníSada číslo: ICT-72BPořadové číslo vzdělávacího materiálu: 10Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-72B-10Téma vzdělávacího materiálu: Měření VA charakteristiky Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentaceAutor: Ing. Karel StachaAnotace: DUM popisuje měření voltampérové charakteristiky; potřebná zařízení - interaktivní pracoviště, kalkulačkaMetodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technickéVytvořeno: 17. 9. 2013Ověření ve výuce: 6. 12. 2013

Page 2: Měření VA charakteristiky

Měření VA charakteristiky

•VA charakteristika je základní charakteristika každého elektrického zařízení•Obvykle se kreslí jako závislost napětí na proudu U=fce(I)•Rozlišujme: -charakteristika zdroje -charakteristika spotřebiče•Rozlišujeme zdroje: -tvrdé

-měkké•Podle tvaru křivky rozlišujeme charakteristiku lineární a nelineární

Spotřebič

Page 3: Měření VA charakteristiky

Měření VA charakteristiky•Každou charakteristiku lze popsat rovnicí

•Přímková (lineární)charakteristika

•Obecný tvar

pro

•V případě VA charakteristiky:

•Exponenciální charakteristika

Křivkou je parabola

Křivkou je hyperbola

•Logaritmická charakteristika

RIU

,ckxy tgk yc 0x

,cxy n

nn

xxy

1

xy log

Page 4: Měření VA charakteristiky

Zapojení voltmetru vůči ampérmetru zvolíme podle hodnoty odporu žárovky:

Rž - odpor teplé žárovky napájené jmenovitým napětím UN.

Měření VA charakteristiky

•Vlastnosti žárovky

Výrobce uvádí jmenovité parametry:

•Jmenovité napětí UN

•Jmenovitý výkon PN

•Odebíraný proud při jmenovitém napětí IN

N

Nž I

UR

VA charakteristika je množina všech možných pracovních bodů (každý bod mimo charakteristiku je nemožný).

N

Nž P

UR

2

Page 5: Měření VA charakteristiky

Měření VA charakteristikyOdpor studené žárovky R20 je 10 až 15 krát menší než odpor Rž.

Zjistíme ho měřením ohmmetrem nebo ohmovou metodou při malém napětí.

Platí: kde a je teplotní součinitel odporu = tabulková veličina.

Konečnou teplotu žárovky lze odhadnout z „teploty chromatičnosti“ žárovky. U běžných žárovek je 2700°K, u žárovek halogenových 3200°K.

Postup měření1. Žárovku zapojíme podle vhodného schématu2. Po vhodných krocích zvětšujeme napětí3. Zároveň značíme proud žárovkou do tabulky4. Vyneseme VA charakteristiku5. Vypočteme RS a RD a vyneseme jejich grafy

)1(20 tRRž 20 Tt

T

Page 6: Měření VA charakteristiky

Měření VA charakteristiky•Tabulka naměřených a vypočtených hodnot

…………..

RS = stejnosměrný odpor žárovky

RD = diferenciální odpor žárovky

n = pořadové číslo měření

n

nS I

UR

I

URD

U[V] 2 4 6 8 10 12 14 16 18

I[A]

RS[Ω]

RD[Ω]

Page 7: Měření VA charakteristiky

Měření VA charakteristiky

•Grafy Vzorec pro teplotní změnu odporu (Základy elektrotechniky 1. ročník) ukazuje na lineární průběh odporu, výsledek měření však je nelineární. Tento vzorec totiž platí pro malé změny teplot asi do 100°C, kdy je α opravdu konstantní. Při změně teploty větší ( u žárovky až 3000°C) se uplatní vzorec:

Je to mocninová řada

součinitele α,β,γ lze určit měřením při určité teplotě.

UfceI tRR 120

...1 3220 tttRR

Page 8: Měření VA charakteristiky

Měření VA charakteristiky•Graf – Rs=fce(U), tj. závislost stejnosměrného odporu žárovky na napájecím napětí, zjistíme z voltampérové charakteristiky žárovky výpočtem odporu z Ohmova zákona pro Un:

Počáteční odpor neprochází nulou,odpor při U=0V, protože i studená žárovka nemá nulový odpor. Stejnosměrný odpor a diferenciální odpor při nulovém napětí je stejný.

n

nS I

UR

Page 9: Měření VA charakteristiky

Měření VA charakteristiky

∆U, ∆I je diferenciál napětí, proud.

Početní řešení je složité.

Grafické řešení je velice elegantní a můžeme použít dvojí řešení:

1. Tečna k dílčí části VA charakteristiky, výsledek ale není přesný

2. Řešení pomocí normály

•Graf – Rd=fce(U), tj. závislost diferenciálního odporu žárovky na napájecím napětí, zjistíme z voltampérové charakteristiky žárovky výpočtem odporu z ohmova zákona pro ∆U:

kdeI

URD

12 UUU 12 III

Page 10: Měření VA charakteristiky

Měření VA charakteristiky

•Graf – RD=fce(U), Grafické řešení pomocí normály

1.Normála nM v bodě M, v nejzašším místě charakteristiky

2.Kolmice kM k normále bodem 0, tj. VA charakteristika lineárního odporu v bodu M

Page 11: Měření VA charakteristiky

Měření VA charakteristiky

•Grafické řešení pomocí normály

Graf – RD=fce(U),

1. Určíme tento lineární odpor R=RDmax=U/I

2. Vytvoříme pomocnou osu y pro RD a rozdělíme ji rovnoměrně ve vhodném měřítku podle velikost RDmax

3. Velikost RDmax přeneseme na osu I, získáme bod R, jim vedeme rovnoběžku s normálou nM. V průsečíku s osou x je bod P- pól.Jim povedeme rovnoběžky s ostatními normálami pro další body VA charakteristiky

4. Pro libovolný bod VA charakteristiky, např. A, zjistíme diferenciální odpor tak, že sestrojíme tímto bodem normálu nA

5. Pólem P vedeme rovnoběžku s normálou nA, z osy I přeneseme úsek na osu RD získáme hodnotu RDA.

Graf – Rs=fce(U),

Normály vedeme 0 a bodem VA charakteristiky, ve kterém určujeme RS

RS a RD v bodě 0 zjistíme pomocí normály, vedené tímto bodem.

Page 12: Měření VA charakteristiky

Měření VA charakteristiky Úkoly

•Změřte odpor studené žárovky.•Vypočítejte odpor teplé žárovky a rozhodněte, které zapojení použijete.•Z naměřených hodnot napětí a proudů vyneste VA charakteristiku žárovky.•Pomocí VA charakteristiky vypočítejte stejnosměrný odpor žárovky a vyneste její graf.•Pomocí VA charakteristiky vypočítejte diferenciální odpor žárovky a vyneste její graf.•Odpor studené žárovky podle grafu srovnej s naměřenou hodnotou.•Vysvětli tvar VA charakteristiky.

Page 13: Měření VA charakteristiky

Doporučená literaturaElektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 255 s. ISBN 80-730-0022-9.

ZdrojeObrázky: archív autora