Top Banner

Click here to load reader

Meng Bewegungsspiller Mes jeux préférés - · PDF filePantone Red 032 U Pantone 300 U Pantone 297 U 100% Magenta / 100% Yellow Quadrichromie Spot Colors ... der Kap...

Mar 06, 2018

ReportDownload

Documents

phamdieu

 • Meng Bewegungsspiller

  2011Spiller vun de Kanner an den Educateuren aus eisen Haiser

  Illustratiounen vun de Kanner aus eisen Haiser

  www.elisabeth.lu

  Pantone Red 032 UPantone 300 UPantone 297 U

  100% Magenta / 100% Yellow

  Quadrichromie Spot Colors

  100% Cyan / 44% Magenta 50% Cyan

  Mes jeux prfrs

 • 1

  Mi bewegen, virwat nt am Spillen?

  Vill gtt iwwer dKanner geschriwwen a behaapt. Zum Beispill, si wren just Champions`en an de Computer-spiller an op der Playstation. Dat ka fir eng Rei vun iech esou sinn, mais ech mengen dass di meescht vun iech sech an de Beweegungsspiller auskennen a mat Freed Schwaarze Mann oder Raiber a Gendaarm spille knnen.

  Oder ieren net?

  Da knnt dGIMB-WOCH (Gesond iessen,Mi beweegen) di an allen Kanner- betreiungsstrukturen vun der elisabeth vum 27.06.11 bis den 01.07.11 organi-siert gt grad richteg fir all di Spiller auszeprobieren, di schon r Elteren a villicht schon r Grousselteren gespillt hunn, wi sie kleng waren a fir zou-stzlech e puer modern cool Spiller kennen ze lieren. Dat gtt awer spannend! Ech sinn iwwerzeegt, dass dir vill Spaass drun hutt.

  Well Spill a Spaass, dat passt gutt zesummen. Spill ass Beweegung, Spill ass scho wi Sport: sech moossen fir ze gewannen, eppes ferdeg brngen wat net esou einfach ass, zesumme mat Frnn schi Momenter verbrngen am Respekt vun de Spillregelen an och dermat eens ginn och mol net ze gewannen. Kanner solle spillen (knnen). Wann dat dann och mat e bsschen Ustrengung a Schweess verbonnen ass a vlicht an der frscher Loft geschitt, dann ass dat och nach gutt fir dGesondheet. Ech weess, iech vu Gesondheet ze schwtzen ass net cool. Mais wann dir elo gutt Gewunnechte kritt, iech regelmisseg (z.B. duerch Spillen) ze beweegen, da bleift di Gewunnecht vlicht, wann dir mi grouss sidd an dann no rer Gesondheet wllt kucken.

  A propos:

  Spille kann een och doheem mat den Elteren, den Nopeschkanner an deenen hiren Elteren.Vlicht knnt dir hinnen e Spill bibrngen dat si nach net kennen oder mgedrint: si weisen iech e Spill dat dir nach ni gespillt hutt.

  A wann der Gebuertsdag hutt oder fir Niklosdag knnt dir jo Saachen op r Wonschlscht schreiwen mat deenen een flott spillen a sech beweege kann. Ech denken do un e Ball, eng Rackett, e Sprangseel, Roller-blades, e Velo.Dir wsst am Beschten wat iech giff zousoen. Dir gesitt, dat kann eng spannend Saach ginn.Et wnscht iech vill Spaass beim Spillen re Sportminister Romain Schneider

  Virwuert

 • 2

  Sat 2009 ginn am Kannerwierk vun der elisabeth an Zesum-menaarbecht mat engem interministerielle Grupp, deen aus dem Familjen- an Integratiounsministre, dem Gesondheetsministre, dem Sportsministre an dem Ministre fir Erziung a professionell Weiter-bildung besteet, dAktiounswochen Gesond iessen, Mi bewegen organisiert.

  Am Juni 2011 fnnt di 5. Editioun vun dse GIMB-Woche statt, ds Kier mam Schwierpunkt Bewegung an alles wat dozou gehiert. An der elisabeth lee mir net nmme Wert op eng gesond an quili-briert Ernhrung, mais och eng regelmisseg Bewegung ass dBasis vun enger gudder Gesondheet a gehiert zu enger optimaler Entwck-lung vum Kand dozou. An wie beweegt sech liwer wi dKanner?

  Dofir ass et wichteg, dass mir de Kanner sou fri wi miglech Freed un der Bewegung vermttelen an fir dass si och spider an hirem Liewen ds gutt Gewunnechte bibehalen (z.B. andeems se aktiv Member an engem Sportsclub ginn). Dofir wlle mir mat dser Brochure all Kanner, Familjen, Erzier an Enseignanten encoura- gieren, fir an de Pausen, doheem oder nnerwee Gebrauch vun dse Spiller ze maachen an esou e bewegten Alldag ze krien.

  Sylvie GrethenRecherche & Formation

  Bewegung an Ernhrung - zwee wichteg Momenter am pdagogeschen Alldag bei elisabeth

 • 3

 • 4

  Maison Relais - DuelemNina

  Seelsprangen Spillverlaf:Am Seelsprangen kann een zesumme mat anere Kanner oder eleng spillen. Wien eleng spillt, hlt dSeel sou an den Hnn, datt dSeel bis bei dKnchele reecht. Elo gtt dSeel vun hannen no vir iwwer de Kapp gedrint. Eier dSeel dFiss erreecht, sprngt een driwwer an et drint ee weider.

  Profien nnert iech knne bestmmt och hannertzeg sprangen oder mat gekritzten erm sprangen.

  Variatiounen: Teddybr-SpillDKanner huelen ee laangt Seel, wat net ze liicht derf sinn. Zwee Kanner halen dSeel jeeweils un engem Enn fest a schwngen et ronderm. Dat drtt Kand, den Teddybr, muss elo erasprangen an den Uweisungen vun den zwee aneren Kanner follegen, di zum Beispill sangen:

  Teddybr, Teddybr, sprang eran!Teddybr, Teddybr, hief di Been!Teddybr, Teddybr, maach dech kromm!Teddybr, Teddybr, dri dech m!Teddybr, Teddybr, rou dech aus!Teddybr, Teddbr, sprang eraus!

  Flott ass et och, 2 grouss Seeler ze huelen, mat enger Hand gtt vu riets no lnks gedrint a mat der anerer vu lnks no riets. DErasprangen an dSeel verlaangt vill Konzentratioun, a Koordinatioun ass och gefrot. Bei enger Vite kann een dann seng ganz Sprangknschten nner Beweis stellen

  Ech sprange schrecklech

  gren am Seel.

 • 5

  Volleyball Rgles du jeu:Afin de moderniser ce sport traditionnel, voici quelques proposi-tions:

  Formez 4 quipes de 4 personnes par terrain: Chacque membre du petit sous-groupe tient un ct dun drap avec lequel on essaie dattraper le ballon et de le lancer par-dessus le filet.

  Jouez en restant assis. Formez, dans ce cas, de plus grandes quipes.

  Couvrez le filet avec des draps afin de ne plus voir travers.

  Le ballon doit dabord tre attrap avant de le relancer au-dessus du filet. Dans cette variante il est interdit de smasher le ballon.

  Maison Relais - HarelMichael SchenkCharg de direction

  Ech hunn 18 Joer Fussball gespillt. Elo ass Triathlon a Vlo fuere mi

  Sport.

 • 6

  Murmel-Spiele SpielverlaufKlickerschnippen

  Bei diesem Spiel werden die Murmeln. (Klicker) mit gekrmmtem Zeigefinger in ein kleines Loch im Boden (Kuhle) geschnippt. Wer die meisten Kugeln in die Kuhle befrdert, hat gewonnen.

  Spielvariante:Murmelversenken

  Zu Beginn dieses Spiels gibt jeder der Spieler so viele seiner Murmeln her, dass sechs zusammenkommen. Der erste Spieler wirft von einer zuvor festgelegten Linie aus alle sechs Murmeln in Richtung einer kleinen Kuhle. Glckt dies, so hat der Spieler gewonnen und darf alle sechs Murmeln behalten. Jetzt darf der nchste Spieler versuchen, mit dem gekrmmten Zeigefinger die brigen Murmeln in die Kuhle zu schnippen. Sobald eine Murmel daneben geht, ist die Reihe am nchsten Spieler. Wer die letzte Murmel in der Kuhle versenkt, hat das Spiel und damit alle Mur-meln gewonnen

  Kannerland Foyer de JourAlexandroMat de Jicke

  spillen ass cool !

 • 7

  Maison Relais - ConterPascale HutCharge de direction Ech spille sit

  16 Joer Basket

  1

  A B C

  2

  D E F

  3

  G H I

  4

  J K L

  5

  M N O

  6

  P Q R

  7

  S T U

  8

  V W X

  9Y Z

  Handyjumping Spillverlaf:Dst Spill ass eng nei Variant vum Haiserchers-Spill.

  Et gi mat faarweger Krid kombiniert Zuelen a Buschtawe wi op enger Handytastatur op de Schoulhaff gemoolt.

  Et gllt, vun de Matspiller geruffe Wierder richteg ze sprangen.

  Dat ass flott ze spillen an hlleft d Buschtawen ze lieren.

 • 8

  Gummitwist mecht mir immens

  vill Spaas

  Maison Relais - lwenJoo

  Gummitwist Spielverlauf:Bei Gummitwist spielen meist drei Kinder zusammen. Bentigt wird ein ca. vier Meter langes Gummiseil, das an den Enden verknotet wird. Etwa zwei Meter voneinander entfernt stellen sich zwei Kinder auf und spannen das Gummi in Fuknchelhhe so um ihre Beine, dass eine Gasse entsteht. Je hher das Seil im weiteren Spielverlauf gespannt wird, z.B. auf Kniehhe, umso schwieriger wird es. Das dritte Kind muss verschiedene Sprungfolgen bewltigen, beispielsweise:

  Aus dem Lauf heraus ber die Gasse springen.

  Mit beiden Fen auf das erste Seil springen und dann ber das zweite hinweg.

  Mit beiden Fen auf das zweite Seil springen und rckwrts wieder hinaus.

  Mit einem Bein in die Gasse springen und auf dem anderen Bein landen.

  Spielvariante:Erfahrene Spieler bauen Schwierigkeiten ein, indem die Gummiband-halter ihre Beinstellung verndern: Whrend das eine Kind die Beine grtscht, stellt das andere sie zusammen und umgekehrt.

 • 9

  Meng Sportart ass dSchwammen,

  well Waaser main Element ass.

  Maison Relais - MunnerefManon ReiserCharge de direction

  Rapper-Kap Spillverlaf:Et ginn zwou glich staark Equip gebillt, di sech an engem Ofstand vunn ca. vier Meter an enger Linn vis vis stinn. An der Mtt tschent den zwou Linne lit eng Kap. Di zwou Mannschafte gi vu lnks no riets duerch nummeriert. Beim Opruff vun enger Nummer lafen di zwee Matspiller, di ds Nummer hunn, an dMtt.

  Ziel ass, dKap miglechst sier ze grifen an si an di eegen Equipe ze brngen - dofir kritt dEquipe dann e Punkt.

  Opgepasst: wann een dKapp huet, kann ee vu sengem Gigner nach verfollegt an ofgeschloe ginn.

  Heiansdo knnt et vir, datt sech di zwee Gigner an der Mtt vis--vis stinn, a keen dozou knnt, dKap ze huelen. Da kann eng zoustzlech Nummer geruff ginn. Ds zwee Matspiller knnen sech elo dKap huelen. Mee, opgepasst: et derfen sech just di Matspiller mat der glicher Nummer verfollegen.

  Asaz mat dem Kierper ass miglech, wann allerdings zwee Matspiller un der Kap zien, geet e Punkt verluer.

 • 10

  1, 2, 3, Glace Rgles du jeu:Ce jeu peut se faire avec un nombre illimit de participants. Un enfant se trouve devant une paroi ou un mur et tourne le dos tous les autres joueurs. Ceux-ci se trouvent tous sur une mme ligne de dpart une certaine distance du mur.