Top Banner
e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016 http://worldconferences.net Page 89 MEMBINA KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM BAHASA ARAB MELALUI TEKNIK MAIN PERANAN Hairun Najuwah Jamali Awatif Abd Rahman Ku Fatahiyah Ku Azizan Siti Nurhajariah Md Isa Jabatan Bahasa, Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan ke atas kelompok pelajar yang mengambil subjek Al-Arabiah Li Dirasat Islamiyyah I di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) bagi membina kemahiran bertutur, keyakinan diri dan menambah perbendaharaan kata. Kajian ini adalah satu kajian tindakan yang bersifat kuantitatif dan menggunakan instrumen soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data. Kajian ini dijalankan dalam satu semester dan seramai 90 orang pelajar terlibat. Data dianalisis dengan perisian SPSS versi 21.0. Ujian “Realibility Analysis-Scale Alpha” telah dijalankan ke atas semua item soal selidik dan keputusannya ialah 0.83 menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian ini mendapati semua responden berpendapat bahawa pengalaman mempelajari kemahiran bertutur bahasa Arab melalui teknik main peranan telah berjaya membina keyakinan pelajar untuk bertutur dalam bahasa Arab. Selain itu, pelajar mampu menguasai lebih banyak perbendaharaan kata melalui aktiviti yang telah dilalui. Kata Kunci : kemahiran bertutur, bahasa Arab, teknik main peranan This study was conducted on a group of students taking the subject of Al-Islamiyyah Arabiah Li Dirasat I at Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) to develop the speaking skill, self-confidence and increase vocabulary. This study is an action research and quantitative, using questionnaire as data collection instruments. The study was conducted in one semester and a total of 90 students participated. Data were analyzed using SPSS version 21. Tests "Realibility Alpha-Scale Analysis" was conducted on all the items of the questionnaire and the results were 0.83 shows high reliability. The study found that all respondents felt that the experience of learning the Arabic language speaking skills through role play technique has managed to build students' confidence to speak Arabic. In addition, students are able to master more vocabulary through activities that have been passed. PENGENALAN Kejayaan sesuatu pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada tiga eleman penting iaitu guru, murid dan bahan. Guru-guru hendaklah kreatif, berdaya usaha dan berinovasi. Sementara murid pula perlu berusaha dan berminat untuk belajar dan bahan yang digunakan juga hendaklah sesuai seterusnya boleh mendorong ke arah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun tenaga penggerak mestilah datang
12

membina kemahiran bertutur dalam bahasa arab melalui teknik ...

Jan 12, 2017

Download

Documents

LamPhuc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 89

  MEMBINA KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM BAHASA ARAB

  MELALUI TEKNIK MAIN PERANAN

  Hairun Najuwah Jamali Awatif Abd Rahman

  Ku Fatahiyah Ku Azizan Siti Nurhajariah Md Isa

  Jabatan Bahasa, Pusat Pengajian Teras Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

  ABSTRAK

  Kajian ini dilaksanakan ke atas kelompok pelajar yang mengambil subjek Al-Arabiah Li Dirasat Islamiyyah I di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) bagi membina kemahiran bertutur, keyakinan diri dan menambah perbendaharaan kata. Kajian ini adalah satu kajian tindakan yang bersifat kuantitatif dan menggunakan instrumen soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data. Kajian ini dijalankan dalam satu semester dan seramai 90 orang pelajar terlibat. Data dianalisis dengan perisian SPSS versi 21.0. Ujian Realibility Analysis-Scale Alpha telah dijalankan ke atas semua item soal selidik dan keputusannya ialah 0.83 menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. Kajian ini mendapati semua responden berpendapat bahawa pengalaman mempelajari kemahiran bertutur bahasa Arab melalui teknik main peranan telah berjaya membina keyakinan pelajar untuk bertutur dalam bahasa Arab. Selain itu, pelajar mampu menguasai lebih banyak perbendaharaan kata melalui aktiviti yang telah dilalui. Kata Kunci : kemahiran bertutur, bahasa Arab, teknik main peranan

  This study was conducted on a group of students taking the subject of Al-Islamiyyah

  Arabiah Li Dirasat I at Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) to develop the

  speaking skill, self-confidence and increase vocabulary. This study is an action research and

  quantitative, using questionnaire as data collection instruments. The study was conducted in

  one semester and a total of 90 students participated. Data were analyzed using SPSS

  version 21. Tests "Realibility Alpha-Scale Analysis" was conducted on all the items of the

  questionnaire and the results were 0.83 shows high reliability. The study found that all

  respondents felt that the experience of learning the Arabic language speaking skills through

  role play technique has managed to build students' confidence to speak Arabic. In addition,

  students are able to master more vocabulary through activities that have been passed.

  PENGENALAN

  Kejayaan sesuatu pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada tiga eleman penting

  iaitu guru, murid dan bahan. Guru-guru hendaklah kreatif, berdaya usaha dan berinovasi.

  Sementara murid pula perlu berusaha dan berminat untuk belajar dan bahan yang

  digunakan juga hendaklah sesuai seterusnya boleh mendorong ke arah keberkesanan

  pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun tenaga penggerak mestilah datang

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 90

  dari guru sendiri (Strategi pengajaran dan pembelajaran mendengar dan bertutur - kursus

  kakitangan sumber mata pelajaran bahasa Arab komunikasi tingkatan dua, 1993: 7).

  Justeru, pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua yang secara

  umumnya bermotifkan komunikasi perlu mengambil kira tiga elemen ini.

  Bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur dalam

  bahasa Arab berjalan lancar dan mencapai objektif, pelbagai aspek perlu diambil kira.

  Antaranya meliputi aspek aplikasi penggunaan bahasa, teknik pengajaran yang interaktif

  dan persekitaran yang kondusif dapat membantu meningkatkan keyakinan pelajar

  terutamanya dalam membentuk kemahiran bertutur yang diharapkan. Antara teknik yang

  boleh dilaksanakan bagi menekankan aplikasi penggunaan bahasa ialah teknik main

  peranan (role play). Ia merupakan salah satu strategi pembelajaran bahasa asing selaras

  dengan saranan (Stern, 1992 dan Fedderholdt, 1997) dalam Azman Che Mat & Goh Ying

  Soon (2010) yang menekan untuk mempelajari bahasa asing, perlu menggunakan strategi

  belajar bahasa asing.

  Kajian tindakan yang dilakukan ini adalah hasil dapatan kajian Mohd Rofian et.al

  (2012) yang mendapati perlu ada perubahan dalam menyampaikan pengajaran bahasa

  Arab terutamanya bagi subjek bahasa Arab komonikasi. Dapatan kajian ini telah

  menghasilkan satu gegelung model penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran bahasa

  di institiut pengajian tinggi di Malaysia.

  Melalui gegelung model ini, satu kajian tindakan telah dijalankan bagi menambaik

  pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab berpandukan silibus yang telah ditetapkan. Di

  samping membantu pelajar dengan kemahiran perbendaraan kata, menggunakan bahan

  bantu mengajar yang sesuai, pemilihan teknik pengajaran bagi sesuatu kemahiran dan

  mewujudkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang aktif melibatkan pelajar secara

  keseluruhannya.

  Rajah 1

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 91

  PERNYATAAN MASALAH Berdasarkan kajian, Rim Adil at-Tark (2011) dalam Rosni Samah et.al (2013) menyatakan

  bahawa masalah kelemahan pelajar dalam menguasai kemahiran bertutur berpunca

  daripada kurang menguasai kosa kata, perasaan dalaman diri seperti takut, dan kurang

  aktiviti berbahasa atau persekitaran bahasa. Menurut kajian Suraya (2011) penguasaan

  kemahiran lisan dalam kalangan pelajar Melayu yang mengambil pengkhusussan bahasa

  Arab masih lagi di peringkat tidak memuaskan. Antara masalah ketara yang dihadapi oleh

  pelajar boleh dibahagikan kepada tiga aspek utama iaitu dari segi penguasaan kosa kata,

  kesalahan tatabahasadan tahap motivasi yang rendah.

  Dalam kajian Azman Che Mat & Goh Ying Soon (2010) juga menyatakan aspek

  kekurangan penguasaan kosa kata merupakan faktor utama menyebabkan pelajar tidak

  dapat bertutur dalam bahasa Arab dengan baik seterusnya menghalang proses komunikasi.

  Oleh itu, Ashinida (2012) menyatakan bahawa pelajar berasa kecewa, kurang keyakinan,

  takut dan malu ditertawakan oleh rakan sekelas sekiranya berlaku kesilapan dalam bahasa

  tersebut.

  Permasalahan kemahiran bertutur bahasa Arab juga dilihat dari aspek isu-isu

  pengajaran bahasa Arab. Dalam kajian Rosni Samah (2012), isu-isu pengajaran bahasa

  Arab telah menyatakan tujuh isu yang melibatkan guru dan pelajar dalam pengajaran

  bahasa Arab. Antaranya ialah pengajaran berpusatkan pelajar, pengajaran berteraskan

  terjemahan teks, kurang latihan dan soalan, kurang penggunaan alat bantu mengajar,

  kurang aktiviti, sikap pasif pelajar dan kurang komunikasi bahasa Arab.

  Sueraya (2010) dalam Nik Murshida et.al (2014) turut mendedahkan antara masalah

  utama yang timbul dalam kalangan pelajar yang mempelajari bahasa Arab adalah akibat

  daripada amalan kaedah pengajaran secara tradisional. Kesannya pelajar mampu

  membaca, menulis dan mendengar bahasa Arab tetapi agak lemah dalam kemahiran

  komunikasi.

  METODOLOGI KAJIAN

  Kajian ini adalah secara kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan sebagai reka bentuk

  kajian. Kajian ini dijalankan menggunakan soal selidik sepenuhnya. Kajian tinjauan

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 92

  digunakan dalam kajian ini berdasarkan kepada aplikasinya yang membolehkan sesuatu isu

  dan persoalan diteliti daripada pelbagai perspektif terutamanya dalam menghuraikan

  mengenai tahap, persepsi dan sikap responden berkenaan sesuatu isu yang dikaji (Chua.

  2006). Selain itu, reka bentuk kajian tinjauan menggunakan saiz sampel yang besar, maka

  dapatan kajian boleh di generalisasi kepada populasi dengan tepat dan berkesan. Kajian

  tindakan ini dijalankan mengikut gelung kajian tindakan Kurt Lewin seperti di Rajah 2.

  Kajian tindakan yang dijalankan berdasarkan gegelung ini setelah mengenalpasti isu dan

  masalah kemahiran bertutur dalam bahasa Arab pelajar institusi pengajian tinggi khususnya

  di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS. Justeru, penyelidik telah membuat

  satu plan tindakan menggunakan teknik main peranan sebagai kaedah pengajaran bagi

  menambahbaik penguasaan pelajar dalam kemahiran bertutur bahasa Arab.

  Oleh itu, teknik main peranan (role play) telah dijalankan terhadap responden

  dengan mengambil langkah seperti berikut :

  Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan ialah pelajar dilatih tubi menggunakan

  ungkapan-ungkapan ringkas harian seterusnya berkembang kepada perbualan mengikut

  Mengenal Pasti Isu & Masalah Kajian

  Mengutip &

  Menganalisis Data

  Pelaksanaan

  Tindakan

  Pembentukan Pelan

  Tindakan & Penetapan Alat

  Kajian / Kaedah Penilaian

  Refleksi &

  Penilaian Konseptualisasi

  Masalah: Prinsip / Teori

  berhubung dengan

  masalah

  Menganalisis Masalah - Perbincangan penyelidik

  Rajah 2

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 93

  situasi yang ditetapkan.

  Memperihal biodata diri / keluarga

  ..... .... ....

  Perbualan harian ringkas ... .... ....

  Memperkenalkan rakan di dalam kelas

  ... ...

  .... .... .....

  Perbualan tajuk bebas secara berpasangan ... ....

  Berlakon secara berkumpulan

  Setiap kumpulan merangka dan menulis skrip berdasarkan tajuk yang diundi bersama

  ahli kumpulan. Mereka dibenarkan membuat latihan bersama kumpulan masing-masing.

  Selepas selesai perbincangan dan latihan, persembahan lakonan mereka dimulakan.

  Penyelidik turut berada ketika lakonan diadakan dengan mencatat beberapa perkatan

  berkaitan aspek kosa kata, sebutan hurut dan perkataan, penggunaan gaya Bahasa dan

  ungkapan-ungkapan tertentu. Namun tidak sekali-kali mencelah atau menegur ahli

  kumpulan pelajar ketika persembahan. Manakala para pelajar yang lain diminta menulis apa

  jua kosa kata dan ungkapan bahasa Arab yang menarik perhatian mereka sebagai

  menambah pengetahuan sedia ada.

  Usai aktiviti berkumpulan ini dijalankan, penyelidik mengedarkan soal selidik

  berdasarkan objektif kajian kepada responden kajian. Soal selidik diedarkan bagi

  mendapat maklum balas tentang aktiviti ini dalam membantu mereka membina kemahiran

  bertutur Bahasa Arab melalui teknik main peranan.

  Teknik ini juga telah diaplikasi oleh Pramela Krish (2001), Azani et.al (2012), Nadwah &

  Nadhilah (2014) dan Nik Murshida Nik Din et.al (2014).

  OBJEKTIF KAJIAN

  1. Menambah baik P&P kemahiran bertutur bahasa Arab.

  2. Mengetahui penerimaan pelajar terhadap tindakan yang dijalankan melalui P&P

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 94

  dalam kelas.

  LATAR BELAKANG RESPONDEN

  Responden kajian ini terbatas kepada pelajar tahun satu yang sedang berada di semester

  satu. Responden kajian ini ialah pelajar diploma Pengajian Islam yang belajar di KUIS

  sahaja. Pemilihan ini dibuat berdasarkan pengkhususan mereka berbanding pelajar lain

  yang tidak menjurus kepada pengajian Islam. Kebanyakan mereka mempunyai latar

  belakang pembelajaran bahasa Arab melebihi 5 tahun. Tempoh pelaksanaan kajian

  tindakan ini ialah satu semester pengajian sahaja.

  Jadual 1 Demografi Pelajar

  Kategori Bilangan Pelajar

  Peratusan (%)

  Jantina Lelaki 51 56.7 Perempuan 39 43.3

  Tahun Pengajian Tahun 1 90 100.0

  Pernah mengikuti kursus Bahasa Arab Ada 33 36.7

  Tiada 57 63.3

  Pendorong mempelajari bahasa Arab Diri Sendiri 67 74.4 Ibubapa/

  Penjaga 13 14.4

  Rakan-rakan 5 5.6 Pensyarah 5 5.6

  Tahap Penguasaan Bahasa Arab Sangat Baik 1 1.1 Baik 11 12.2 Sederhana 49 54.4 Lemah 26 28.9 Sangat

  Lemah 3 3.3

  Tahap Penguasaan Jawi Sangat Baik 21 23.3 Baik 39 43.3 Sederhana 27 30.0 Lemah 3 3.3

  Tahap Penguasaan bacaan Al-Quran

  Sangat Baik 20 22.2

  Baik 47 52.2 Sederhana 22 24.4 Lemah 1 1.1

  Jumlah 90 100.0

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 95

  DAPATAN DAN PERBINCANGAN

  Data dianalisis dengan perisian SPSS versi 21.0. Ujian Realibility Analysis-Scale Alpha

  telah dijalankan ke atas semua item soal selidik dan keputusannya ialah 0.83 menunjukkan

  kebolehpercayaan yang tinggi.

  Terdapat tiga tahap skor min yang telah ditetapkan bagi semua item yang dikaji

  berdasarkan skor min iaitu 1.00 hingga 1.99 berada pada tahap rendah, 2.00 hingga 2.99

  berada pada tahap sederhana dan 3.00 hingga 4.00 berada pada tahap tinggi. Jadual 2

  menunjukkan interpretasi kepada tahap skor min tersebut.

  Jadual 2 Interpretasi Julat Skor Min

  Julat Tahap Skor Min

  1.00 1.99 Rendah

  2.00 2.99 Sederhana

  3.00 4.00 Tinggi

  Sumber: Rosnaini, Mohd Arif & Jalaludin (2011)

  Jadual 3 Skor min, sisihan piawai dan interpretasi tahap kemahiran bertutur No Item Min Sisihan

  Piawai Interpretasi

  C1 Pensyarah saya memperkenalkan kepada saya asas kemahiran bertutur.

  3.63 .608 Tinggi

  C2 Pensyarah saya meminta saya menyebut perkataan bahasa Arab yang dipelajari mengikut makhraj yang betul.

  3.66 .621 Tinggi

  C3 Pensyarah saya meminta pelajar menjalankan perbualan dalam bahasa Arab bersama rakan tanpa melihat teks.

  3.42 .749 Tinggi

  C4 Pensyarah saya meminta pelajar bercakap di hadapan kelas dalam bahasa Arab tanpa melihat teks.

  3.69 .593 Tinggi

  C5 Pensyarah saya memperkenalkan kepada saya kosa kata baharu untuk digunakan di dalam lakonan mengikut situasi.

  3.58 .519 Tinggi

  C6 Pensyarah saya meminta pelajar menyebut secara lisan kosa kata baharu bahasa Arab mengikut situasi.

  3.56 .602 Tinggi

  C7 Pensyarah saya meminta pelajar berlakon dalam bahasa Arab mengikut situasi yang diberikan.

  3.67 .581 Tinggi

  C8 Pensyarah saya meminta pelajar menyebut ayat dalam bahasa Arab mengikut nada dan intonasi yang betul ketika berlakon.

  3.53 .674 Tinggi

  C9 Pensyarah saya memberi peluang kepada pelajar bertutur dan berlakon dalam bahasa Arab.

  3.73 .493 Tinggi

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 96

  C10 Pensyarah saya tidak banyak membuat pembetulan kesalahan di dalam pertuturan bahasa Arab.

  2.46 1.062 Sederhana

  Skor Keseluruhan Kemahiran Bertutur 3.49 0.39 Tinggi

  Dalam dapatan kajian ini, objektif kajian dapat dicapai iaitu menambah baik kaedah

  pengajaran kemahiran bertutur bahasa Arab menerusi teknik main peranan. Hal ini kerana

  berdasarkan maklumbalas responden menunjukkan interpretasi yang tinggi. Jadual hasil

  dapatan di atas juga menunjukkan teknik main peranan yang diaplikasi ketika pengajaran

  dan pembelajaran kemahiran bertutur bahasa Arab, merupakan teknik yang dapat

  membantu pelajar ketika bertutur bahasa Arab di dalam kelas. Hasil kajian turut mendapati

  teknik yang dijalankan ini mendapat kedudukan yang tinggi seterusnya dapat membantu

  mengatasi permasalahan dalam kalangan pelajar ketika bertutur bahasa Arab.

  Penggunaan teknik main peranan ini adalah salah satu teknik pengajaran yang

  mampu menarik minat pelajar untuk akti dalam aktiviti pembelajaran (Azani et.al 2012).

  Teknik ini dilihat dapat membantu memberi keyakinan yang tinggi ketika bertutur dalam

  bahasa Arab. Kajian Nik Murshidah et.al (2014) juga mendapati situasi yang sama kerana

  teknik ini berpusat kepada pelajar. Dalam aktiviti berinteraksi ini, Nur Syaifura (2011) dalam

  Rosni Samah et. al (2013) menyatakan interaksi dapat memberi keyakinan pelajar untuk

  bertutur.

  Interaksi adalah salah satu proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan

  oleh Meier (2010) melalui teknik Accelerated Learning (AL) atau pembelajaran pantas.

  Proses interaksi menyarankan guru sebagai moderator manakala pelajar sebagai penggerak

  aktiviti di dalam kelas. Antara aktiviti interaksi yang boleh membantu kemahiran bertutur

  ialah memperkenal biodata rakan sekelas, temubual wartawan, sidang video dan tetamu

  dan tuan rumah. Aplikasi pembelajaran kemahiran bertutur melalui interaksi antara guru dan

  pelajar, pelajar dan sekelasnya dapat membantu mengatasi perasaan malu, tidak ada

  keyakinan diri ketika bertutur Bahasa kedua dan sikap mengasingkan diri daripada rakan

  sekelas.

  Pendekatan teknik pengajaran komunikatif oleh guru melalui teknik main peranan ini

  merupakan salah satu strategi ke arah merangsang potensi pelajar bertutur dalam bahasa

  Arab dengan lebih baik. Adalah diakui bahawa masalah kekurangan kosa kata dalam

  kalangan pelajar membataskan mereka untuk bertutur (Azman Che Mat & Goh Ying Soon

  2010) . Walau bagaimanapun guru sebagai fasilitator di dalam kelas perlu memberi bantuan

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 97

  yang sewajarnya kepada pelajar dengan memberi beberapa perkataan dan fasa-frasa yang

  berkaitan tajuk. Ia sebagai pendorong kepada mereka melaksanakan tugasan dengan lebih

  baik. Hal ini dipersetujui melalui maklumbalas pelajar di dalam item Pensyarah saya

  memperkenalkan kepada saya kosa kata baharu untuk digunakan di dalam lakonan

  mengikut situasi .

  Harmer (1983) telah menggariskan beberapa kriteria dalam aktiviti komunikatif yang

  salah satunya ialah kepelbagaian struktur bahasa. Pelajar bebas menggunakan apa jua

  bentuk struktur bahasa pilihannya. Justeru, sebelum aktiviti komunikatif dijalankan, pelajar

  diberi penekanan tentang sebutan nada dan intonasi struktur ayat bahasa Arab agar hasil

  kerja yang dipersembahkan memberi impak positif kepada diri pelajar sendiri.

  Toimah (1985) menitikberatkan aktiviti perbualan di dalam kelas apabila mempelajari

  bahasa Arab. Melalui teknik perbualan, pelajar akan mempraktikkan kepelbagaian kosa

  kata, fonologi, ungkapan-ungkapan indah dalam bahasa Arab. Di samping itu, teknik

  perbualan juga menggalakkan pelajar berinteraksi sesama mereka serta menggunakan

  bahasa tersebut di dalam kehidupan seharian mereka. Teknik ini boleh dilakukan dengan

  memulakan soal jawab mudah antara pelajar dan guru. Kemudian berkembang kepada

  perbualan pelajar secara berpasangan seterusnya secara berkumpulan.

  Bagi item pensyarah saya tidak banyak membuat pembetulan kesalahan di dalam

  pertuturan bahasa Arab, telah mendapat maklumbalas yang sederhana daripada

  responden. Hal ini kerana dalam aktiviti komunikatif Harmer (1983) juga menyatakan tiada

  campur tangan guru bagi membolehkan pelajar melaksanakan sesama mereka. Pembetulan

  dan penilaian guru adalah terhadap hasil aktiviti yang telah dijalankan. Penilaian juga

  hendaklah berasaskan pencapaian pelajar dalam komunikasi dan bukan terhadap

  penggunaan bahasa sama ada betul atau salah.

  Toimah (t.t.) memberi panduan dalam pengajaran kemahiran bertutur melaui asas-

  asas yang berikut:

  i. Guru perlu mengurangkan percakapan dan memberi arahan di dalam kelas

  kemahiran bertutur namun sebaliknya pelajar perlu memperbanyakkan bertutur

  bahasa Arab.

  ii. Pelajar perlu memahami apa yang dituturkannya iaitu dengan cara meminta

  pelajar bercakap sesuatu tajuk yang dialaminya atau berdasarkan kepada

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 98

  pengalamannya.

  iii. Guru tidak membangkang atau memotong percakapan ketika pelajar

  bertutur bahasa Arab serta memperbanyakkan pembetulan ketika pelajar bertutur

  bahasa Arab. Adalah satu kebiasaan sekiranya penutur bahasa Arab sebagai

  bahasa kedua berasa lemah dalam mengeluarkan kata-kata dan menyusun ayat

  bahasa Arab dengan sempurna. Namun perasaan ini akan bertambah sekiranya

  percakapan mereka sering dipotong oleh guru. Pembetulan kesalahan pelajar perlu

  dilihat dari dua segi: a) Sekiranya kesalahan pertuturan bahasa Arab pelajar boleh

  merosakkan makna ayat, maka guru perlu memperbetulkan kesalahan pertuturan

  pelajar. Namun jika kesalahan bahasa itu tidak merosakkan makna serta masih

  dapat menyampaikan maksud percakapan, maka kesalahan itu perlu diabaikan.

  Oleh yang demikian, tindakan tenaga pengajar yang tidak mencelah ketika aktiviti dijalankan

  adalah sejajar dengan cadangan-cadangan yang dikemukakan.

  KESIMPULAN

  Berdasarkan kajian yang dijalankan, teknik main peranan yang digunakan dalam

  pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur bahasa Arab mendapat reaksi yang positif

  daripada pelajar sebagai responden kajian. Teknik yang berpusatkan pelajar ini telah

  memberi ruang dan peluang kepada pelajar menonjolkan kemahiran, bakat dan keberanian

  ketika bertutur dalam bahasa Arab. Mereka mampu menyahkan perasaan-perasaan negatif

  seterusnya mampu mempersembahkan kualiti persembahan yang baik mengikut

  kemampuan masing-masing.

  Oleh itu dicadangkan kepada pendidik yang terlibat dalam pengajaran dan

  pembelajaran bahasa Arab menambah baik aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa

  Arab yang lebih berpusatkan pelajar berbanding guru. Para pelajar sebenarnya mempunyai

  potensi yang tinggi dalam diri mereka, manakala pendidik bertindak sebagai pembimbing

  kepada potensi pelajar. Pembinaan kemahiran bertutur bahasa Arab dalam kalangan pelajar

  perlu dipraktikkan melalui teknik yang sesuai seperti teknik main peranan, agar objektif

  pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran ini tercapai.

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 99

  RUJUKAN

  Ashinida Aladdin (2012). Analisis Penggunaan Strategi Komunikasi Dalam Komunikasi Lisan Bahasa Arab. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies 12(2), 645-666.

  Azani Ismail et.al (2012). Membina Kemahiran Bertutur Menerusi Lakonan Dalam

  Pengajaran Bahasa Arab. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies 12(1), 325-337.

  Azman et. al (2010). Kegunaan Transliterasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

  Arab. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies 10(2), 19-35. Azman Che Mat & Goh Yimg Soon. (2010). Panduan Strategi Belajar Bahasa Asing

  Khusus Untuk Pelajar-pelajar Bahasa Mandarin dan Bahasa Arab. Shah Alam. Pusat Penerbit Universiti (UPENA) UITM.

  Harmer,J. (1983). The Practice of English Language Teaching. New York. Longman.

  Kemmis, S. & McTaggart, R.. 1988. The action research planner. Geelong, Victoria,

  Australia: Deakin University Press.

  Meier, Dave. 2010. Al-Taallum Al-Sarii . Terj. Ali Muhammad. Damsyik : Illaf Train. Dar Al-Qayyimah.

  Mohammad Rofian et.al. 2012. Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Di

  Institusi Pengajian Tinggi Awam Dan Swasta Di Malaysia. Bangi: Kolej Universiti

  Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

  Nadwah et.al (2014). Permasalahan Pertuturan Dalam Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies 14(1), 117-133.

  Nik Murshidah Nik Din et.al. 2014. Keberkesanan Kaedah Main Peranan Dalam

  Pembelajaran Kemahiran Lisan Arab. Prosiding Seminar Pengajaran &

  Pembelajaran Bahasa Arab 2014

  Pramela Krish (2001) Role Play Activity With Distance Learners In An English Language

  Classroom.UKM:Bangi.

  Rosni Samah (2012). Isu Pembelajaran Bahasa Arab. Prosiding Seminar Pengajaran &

  Pembelajaran Bahasa Arab 2012.

  Rosni Samah et.al (2013). Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Dalam

  Kalangan Jurulatih Debat. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies 13(2), 99-

  116.

  Strategi pengajaran dan pembelajaran mendengar dan bertutur. (1993). Kursus kakitangan sumber mata pelajaran bahasa Arab komunikasi tingkatan dua.

 • e-Journal of Arabic Studies & Islamic Civilization e-ISSN: 2289-6759 Volume 3-2016

  h t t p : / / w o r l d c o n f e r e n c e s . n e t

  Page 100

  Toimah, R.A. t.t. Al-Marji Fi Talim al-Lughah al-Arabiyyah Li Al-Natiqiin bi Lughatin Ukhra.

  Jilid2: Jamiah Ummul Qura: Maahad al-Lughah al-Arabiyyah.

  Toimah, R.A. 1985. Dalil Amal fi Idad al-Mawaad al-Talimiyyah li Baramij Talim al-

  Arabiyyah. Jamiaah Ummul Qura: Mahad Al Lughah Al Arabiy Li Ghair Natiqiina

  Biha.