Top Banner
Materiály pro Materiály pro rekonstrukce staveb – rekonstrukce staveb – CI57 CI57 TMELY, LEPIDLA a TMELY, LEPIDLA a NÁTĚRY NÁTĚRY Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně FAST VUT v Brně
40

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Dec 30, 2015

Download

Documents

Aaron Keith

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57. TMELY, LEPIDLA a NÁTĚRY Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. TMELY 1. TMELY vyplňování spar (mezer), spojení dílů Charakter spojů: monolitický celek dilatace prvku - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Materiály pro Materiály pro rekonstrukce staveb – rekonstrukce staveb –

CI57CI57

TMELY, LEPIDLA a TMELY, LEPIDLA a NÁTĚRYNÁTĚRY

Ing. Michal Stehlík, Ph.D.Ing. Michal Stehlík, Ph.D.Ústav stavebního zkušebnictvíÚstav stavebního zkušebnictví

FAST VUT v BrněFAST VUT v Brně

Page 2: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

TMELY 1TMELY 1 TMELY vyplňování spar (mezer), spojení dílůTMELY vyplňování spar (mezer), spojení dílů Charakter spojů: monolitický celekCharakter spojů: monolitický celek dilatace prvkudilatace prvku Druhy tmelů: tuhé, trvale elastické, trvale plastickéDruhy tmelů: tuhé, trvale elastické, trvale plastické

Page 3: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

TMELY 2TMELY 2

Page 4: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

TMELY 3TMELY 3

Rozdíly v chování tmelů Rozdíly v chování tmelů na bázi duroplastů (1) a na bázi duroplastů (1) a elastoplastů (2)elastoplastů (2)

(1) epoxidové tmely = (1) epoxidové tmely = malé dilatační posuny!malé dilatační posuny!

(2) deformace okrajové (2) deformace okrajové vrstvy elestoplast. tmelů vrstvy elestoplast. tmelů má parabolický má parabolický charaktercharakter

Page 5: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

TMELY 4TMELY 4 Výpočet Výpočet maximální maximální

deformacedeformace, kterou , kterou musí tmel bez poškození musí tmel bez poškození přenést:přenést:

SSmax max = ((L – W= ((L – Wminmin)) / W/ Wminmin)x100%)x100%

Závislost mezi Závislost mezi ΔΔW, WW, Wminmin, D ve výplni spáry elastoplasty

ΔΔW = skutečná def. tmelu, W = skutečná def. tmelu, %%

W = lineární roztažení spáry, W = lineární roztažení spáry, %%

D = hloubka vyplnění spáry D = hloubka vyplnění spáry tmelemtmelem

Page 6: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Tmely 5Tmely 5

Nejen kvalita tmelu zaručuje funkčnost!Nejen kvalita tmelu zaručuje funkčnost!

Page 7: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 1Lepidla 1 Lepení Lepení technika spojení různých technika spojení různých

materiálůmateriálůNejstarší lepidla: Nejstarší lepidla: klihy, škrobyklihy, škroby (Egypt, Řím, (Egypt, Řím,

později Holandsko, Anglie – 17. století)později Holandsko, Anglie – 17. století) synt. makromol. lepidlasynt. makromol. lepidla (po (po II. světové válce)II. světové válce)

mm. čistémm. čisté podle strukturypodle strukturyRozdělení lepidel mm. koloidníRozdělení lepidel mm. koloidní podle původupodle původu (dle výchozích (dle výchozích surovin)surovin)

Page 8: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 2Lepidla 2 Lepidla podle původuLepidla podle původu A. Přírodní a) rostlinná A. Přírodní a) rostlinná (mouky, škroby) (mouky, škroby)

b) živočišná b) živočišná (klihy glutinové, (klihy glutinové, kaseinové albuminové, rybí) kaseinové albuminové, rybí)

B. Syntetická a) termoreaktivní B. Syntetická a) termoreaktivní (epoxy, polyester, dikyanidamid, (epoxy, polyester, dikyanidamid, fenolkrezolformaldehyd)fenolkrezolformaldehyd)

b) termoplastická b) termoplastická (akrylátová, vinylická, polyamidová, smíšená)(akrylátová, vinylická, polyamidová, smíšená)

c) polosyntetickác) polosyntetická

(deriváty celulózy)(deriváty celulózy)

Page 9: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 3Lepidla 3 Lepidla podle způsobu dosažení Lepidla podle způsobu dosažení

pevnosti spojepevnosti spoje

Převod SOLU v GEL = KOAGULACEPřevod SOLU v GEL = KOAGULACE

(event. SUSPENZE či EMULZE)(event. SUSPENZE či EMULZE) a)a) odpařením vody odpařením vody (škrob, klih, latex) (škrob, klih, latex)

event. organického rozpouštědla (PVAC, guma) event. organického rozpouštědla (PVAC, guma)

b)b) aktivováním rozpouštědlemaktivováním rozpouštědlem (PVC) (PVC)

c)c) teplotou teplotou (ochlazením nebo zvýšením teploty)(ochlazením nebo zvýšením teploty)

d)d) tlakemtlakeme)e) chemickychemicky (katalyzátory, oxidace, světlo, (katalyzátory, oxidace, světlo,

kombinace)kombinace)

Page 10: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 4Lepidla 4 Lepidla podle teploty zpracováníLepidla podle teploty zpracování a)a) za normální teploty za normální teploty (20-30°C)(20-30°C)

b)b) za zvýšené teplotyza zvýšené teploty (30-100°C) (30-100°C)

c)c) za horkaza horka (nad 100°C) (nad 100°C)

Lepidla podle obsahu rozpouštědelLepidla podle obsahu rozpouštědela)a) rozpouštědlovározpouštědlováb)b) bez rozpouštědel – bez rozpouštědel – např. tavná, termoreaktivnínapř. tavná, termoreaktivní

Lepidla podle chemické reakceLepidla podle chemické reakcea)a) kyselákyselá (kostní klih)(kostní klih)

b)b) zásaditázásaditá (rostlinný klih)(rostlinný klih)

c)c) neutrálníneutrální

Page 11: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 5Lepidla 5 Koloidní chemieKoloidní chemie = věda převážně o disperzních = věda převážně o disperzních

soustaváchsoustavách Disperzní soustavaDisperzní soustava = směs dvou druhů hmoty = směs dvou druhů hmoty

(jeden druh je rozptýlen v druhém ve formě jemných částic)(jeden druh je rozptýlen v druhém ve formě jemných částic)

Page 12: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 7Lepidla 7

Klasifikace disperzních soustav dle skupenstvíKlasifikace disperzních soustav dle skupenství Vlastnosti disperzních soustav dané stupněm Vlastnosti disperzních soustav dané stupněm

disperzitydisperzity

Page 13: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 8Lepidla 8LepidloLepidlo = koloidní roztok = sol, suspenze, emulze = koloidní roztok = sol, suspenze, emulze

Sol koagulace gelSol koagulace gel

Gel + HGel + H22O sol = reversibilní gelO sol = reversibilní gel

irreversibilní irreversibilní

Irreversibilní gel + peptidy reversibilní gelIrreversibilní gel + peptidy reversibilní gel

Regulátory (pufry) stabilizují pH roztokuRegulátory (pufry) stabilizují pH roztoku

Úvod do teorie adhezeÚvod do teorie adheze

Vlastnosti lepidel = Vlastnosti lepidel = přitažlivé síly vnitřní + vnějšípřitažlivé síly vnitřní + vnější

(koheze + adheze)(koheze + adheze)

(soudržnost + přilnavost)(soudržnost + přilnavost)

Page 14: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 9Lepidla 9 Přilnavost lepidla k materiáluPřilnavost lepidla k materiálu : :

a) a) teorie mechanickáteorie mechanická + b) + b) specifická teorie specifická teorie lepenílepení

Ad a) mechanická teorie - dnes se neuznává!Ad a) mechanická teorie - dnes se neuznává!

Page 15: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 10Lepidla 10 Ad b) Specifická teorie lepeníAd b) Specifická teorie lepení b)1) b)1) Teorie polarizaceTeorie polarizace - - De Bruyn – 1935 - - De Bruyn – 1935

kovalentníkovalentní primární vazby iontováprimární vazby iontováSpojení atomů prvků (mezi atomy) kovováSpojení atomů prvků (mezi atomy) kovová sekundární vazby Van der sekundární vazby Van der

Waalsovy Waalsovy síly síly (mezi molekulami) vodíkové (mezi molekulami) vodíkové

můstkymůstky

Van der Waalsovy síly elektrostat. síly KeesomovyVan der Waalsovy síly elektrostat. síly Keesomovy indukční síly Debeyovyindukční síly Debeyovy disperzní síly Londonovydisperzní síly Londonovy

Page 16: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 11Lepidla 11

Vysvětlení polarity látekVysvětlení polarity látek Energetické křivky atomových a molekulárních vazebEnergetické křivky atomových a molekulárních vazeb

2 podmínky lepení – absolutní kontakt molekul2 podmínky lepení – absolutní kontakt molekul + adsorpce+ adsorpce

Page 17: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 12Lepidla 12 Látky nepolární: uhlovodíky Látky nepolární: uhlovodíky (benzen, PE,PS, (benzen, PE,PS,

kaučuk)kaučuk)

Látky polárníLátky polární: voda, aminy, kyseliny, celuloza, polární : voda, aminy, kyseliny, celuloza, polární skupiny OH, COOH, NHskupiny OH, COOH, NH22, CH, CH22OH,… OH,…

Polární látky polární lepidlaPolární látky polární lepidla Nepolární látky nepolární lepidlaNepolární látky nepolární lepidla

Příklad vzniku vodíkových můstků:Příklad vzniku vodíkových můstků:

Page 18: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

JJednostranné působení mezimolekulárních silednostranné působení mezimolekulárních silSmáčení povrchu kapalinami – Lepidla 13Smáčení povrchu kapalinami – Lepidla 13

b)2) b)2) Teorie elektrostatickáTeorie elektrostatická + adherend vzájemný přechod elektronů,+ adherend vzájemný přechod elektronů, - adhesivo vznik kondenzátoru - adhesivo vznik kondenzátoru b)3) b)3) Teorie difúze Teorie difúze (lepidla do adherendu)(lepidla do adherendu)

V V difdif = 10 = 10-11-11 – 10 – 10-10-10 cm/sec cm/secAdhesní účinnost dobou kontaktu + zvýšeným tlakemAdhesní účinnost dobou kontaktu + zvýšeným tlakem b)4) b)4) Teorie adsorpce Teorie adsorpce 1963 Sharp +Schonhorn1963 Sharp +SchonhornTeorie o smáčení pevného povrchu kapalinamiTeorie o smáčení pevného povrchu kapalinami

Page 19: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 14Lepidla 14

b)5) b)5) Teorie přímých chemických vazeb Teorie přímých chemických vazeb (meziatomových)(meziatomových)Lepení dřeva močovinoformaldehyd. lepidly, kovů PU + EP Lepení dřeva močovinoformaldehyd. lepidly, kovů PU + EP

lepidly, ..lepidly, ..

Výběr lepidlaVýběr lepidla: určení lepeného materiálu: určení lepeného materiálu test rozpustnosti v organických rozpouštědlechtest rozpustnosti v organických rozpouštědlech požadované vlastnosti spojepožadované vlastnosti spoje

Deformace jednostranně přeplátovaných spojů obr.Deformace jednostranně přeplátovaných spojů obr.

Page 20: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Předpoklady vzniku lepeného spojePředpoklady vzniku lepeného spoje::

-lepidlo musí smáčet obě nebo jednu lep. plochu-lepidlo musí smáčet obě nebo jednu lep. plochu

-stejnoměrný film lepidla ve spáře-stejnoměrný film lepidla ve spáře

-film musí ve spáře ztuhnout a vázat oba -film musí ve spáře ztuhnout a vázat oba povrchy povrchy

Page 21: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Lepidla 16Lepidla 16

Rozlišení lepidel podle způsobu Rozlišení lepidel podle způsobu tuhnutí ve spoji:tuhnutí ve spoji:

- vsáknutí a vyprchání rozpouštědel- vsáknutí a vyprchání rozpouštědel

- lepidla reaktivní - lepidla reaktivní (jednosložková, (jednosložková, vícesložková)vícesložková)

- - lepidla tavnálepidla tavná (teplota 160-200°C) (teplota 160-200°C)

- - lepidla natavitelnálepidla natavitelná (zažehlovací) (zažehlovací)

- - lepidla stále lepiválepidla stále lepivá (funkce přitlačení) (funkce přitlačení)

Page 22: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Nátěrové hmoty 1Nátěrové hmoty 1 Nátěr = povlak požadovaných vlastnostíNátěr = povlak požadovaných vlastností Nátěrové hmoty = Nátěrové hmoty = nátěr + ředidla+ pomocné mat.nátěr + ředidla+ pomocné mat. Základní složky nátěrové hmotyZákladní složky nátěrové hmoty::

RozpouštědloRozpouštědlo

PojidloPojidlo

PojivoPojivo

SušinaSušina

PigmentPigment

fyzikálnífyzikální

Tuhnutí nátěrové hmoty = zasychání Tuhnutí nátěrové hmoty = zasychání

chemický chemický procesproces

Page 23: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Nátěrové hmoty 2Nátěrové hmoty 2 Fyzikální zasycháníFyzikální zasychání – odpaření rozpouštědel – odpaření rozpouštědel Chemické zasycháníChemické zasychání – – reakce se vzdušným Oreakce se vzdušným O22

- reakce za zvýšené teploty- reakce za zvýšené teploty

(přisoušení, chem. reakce) (přisoušení, chem. reakce)

- dvousložkové N.H.- dvousložkové N.H.

TmeleníTmelení nerovnosti podkladu: nerovnosti podkladu:

vysýchavé tmely olejové, nitrovysýchavé tmely olejové, nitro

emulzníemulzní

reaktivní tmely polyester, epoxidreaktivní tmely polyester, epoxid

Page 24: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Nátěrové hmoty 3Nátěrové hmoty 3 Ochrana ovzdušíOchrana ovzduší::ES 1999/13/EC a ES 1999/13/EC a

Směrnice E.P. Směrnice E.P. 2004/42/EC z roku 2004/42/EC z roku 2004 o omezování 2004 o omezování emise těkavých emise těkavých organických látekorganických látek

V současnosti trh EUV současnosti trh EU::2,9 milionů tun NH, z 2,9 milionů tun NH, z

toho 25% objemu toho 25% objemu vodou ředitelné vodou ředitelné systémysystémy

( pojiva – akryláty, ( pojiva – akryláty, epoxidy, polyuretany, epoxidy, polyuretany, alkydy)alkydy)

Page 25: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Nátěrové hmoty 4Nátěrové hmoty 4 Druhy nátěrových hmotDruhy nátěrových hmot::- AsfaltovéAsfaltové- NitrocelulozovéNitrocelulozové- Nitrokombinační (alkyd. pryskyřice + nitrocel.)Nitrokombinační (alkyd. pryskyřice + nitrocel.)- Lihové (přírodní pryskyřice – šelak + alkohol)Lihové (přírodní pryskyřice – šelak + alkohol)- SilikonovéSilikonové- SyntetickéSyntetické- OlejovéOlejové- TixotropníTixotropní- PolyuretanovéPolyuretanové- EpoxidovéEpoxidové- Polyesterové (pozor – při polymeraci se uvolňuje Polyesterové (pozor – při polymeraci se uvolňuje

styren)styren)- Lazurující lakyLazurující laky- Vodou ředitelné Vodou ředitelné

Page 26: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Nátěrové hmoty 5Nátěrové hmoty 5 Vodou ředitelné NHVodou ředitelné NH (koloidní roztoky) - (koloidní roztoky) -

jednosložkové jednosložkové (latexy acetátové, akrylátové) +(latexy acetátové, akrylátové) + vícesložkovévícesložkové (epoxidové + polyuretanové disperze) (epoxidové + polyuretanové disperze)Disperze I. typu – Disperze I. typu – nízkomolekulární pryskyřice vodou ředitelnénízkomolekulární pryskyřice vodou ředitelné

II. typu – II. typu – středně + vysokomol.pryskyřice + pomocná rozp.středně + vysokomol.pryskyřice + pomocná rozp.

III. typuIII. typu - středně + vysokomol.pryskyřice, - středně + vysokomol.pryskyřice, bez rozpouštědel!bez rozpouštědel!

Page 27: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

WB (disperzní) nátěrové hmoty WB (disperzní) nátěrové hmoty III. typuIII. typu

Page 28: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

WB nátěrové hmoty II. a III. typu – WB nátěrové hmoty II. a III. typu – ochrana před COochrana před CO2 2 –– 1 rok v 98% 1 rok v 98%

COCO22

Page 29: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Nátěry 6Nátěry 6 Technologie nanášeníTechnologie nanášení::

štětcem štětcem stlačený vzduch -Kovofinišstlačený vzduch -Kovofiniš válečkem válečkem vysokotlaké stříkání – 2MPavysokotlaké stříkání – 2MPa

stříkáním stříkáním sprejespreje (aerosolový obal) (aerosolový obal)

máčením máčením elektrostatické stříkání elektrostatické stříkání

prášková technologieprášková technologie nízkotlaké stříkání nízkotlaké stříkání

(Comaxit) bezvzdušné stříkání –Mistral(Comaxit) bezvzdušné stříkání –Mistral

Hospodárnost nátěruHospodárnost nátěru: M + L: M + L

C = ----------- = střední roční nákladC = ----------- = střední roční náklad

T na nátěrovou ochranuT na nátěrovou ochranu

M = mat. náklady, L = prac. náklady a T = časový intervalM = mat. náklady, L = prac. náklady a T = časový interval

Page 30: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Nátěry 7Nátěry 7

Page 31: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Nátěry 8Nátěry 8

Page 32: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Nátěry 9Nátěry 9

Page 33: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Nátěry 10 – antikorozní Nátěry 10 – antikorozní ochranaochrana

Bariérová ochrana – Bariérová ochrana – nátěr působínátěr působí mechanicky mechanicky (NH bez obsahu antikor. pigmentů a inhibitorů koroze (NH bez obsahu antikor. pigmentů a inhibitorů koroze – U2003)– U2003)

Inhibiční ochrana – Inhibiční ochrana – chemická reakce, je chemická reakce, je spojována s ochranou bariérovou (NH antikorozní spojována s ochranou bariérovou (NH antikorozní základní)základní)

Elektrochemická ochranaElektrochemická ochrana – princip – princip galvanického článku, korozní procesy se přesouvají na galvanického článku, korozní procesy se přesouvají na přídavnou elektrodu (NH vysoce plněné Zn prachem – přídavnou elektrodu (NH vysoce plněné Zn prachem – např. S 2319, S 2354, K 2200)např. S 2319, S 2354, K 2200)

Základní nátěrZákladní nátěr – mezivrstva mezi podkladem a – mezivrstva mezi podkladem a vrchním nátěrem vlastní základ s antikor. vrchním nátěrem vlastní základ s antikor. účinkyúčinky

plnicí základ (větší tloušťka, plnicí základ (větší tloušťka, brusný) brusný)

Page 34: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Technické hodnoty nátěruTechnické hodnoty nátěru• Oděr – působení křemenného pískuOděr – působení křemenného písku• Tvrdost nátěru – rýpání normálními tužkamiTvrdost nátěru – rýpání normálními tužkami• Tloušťka nátěru – magneticky, můstkem,Tloušťka nátěru – magneticky, můstkem, namáčením čočkynamáčením čočky

Pořadí funkčnosti čisticích metodPořadí funkčnosti čisticích metod::Otryskáním – 100%, plamenem – 80%, oklepáním + Otryskáním – 100%, plamenem – 80%, oklepáním + kartáč – 25%, chemický odrezovač – 20%kartáč – 25%, chemický odrezovač – 20%

Page 35: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Živice 1Živice 1 Přírodní živicePřírodní živice Ropné živice asfaltyRopné živice asfalty Pyrogenetické živice dehty Pyrogenetické živice dehty Vlastnosti:Vlastnosti: --nerozpustné ve vodě, rozpustné v nerozpustné ve vodě, rozpustné v

organických rozpouštědlechorganických rozpouštědlech - dobré adhezní vlastnosti- dobré adhezní vlastnosti - značná chemická odolnost- značná chemická odolnost - mísitelné s polymery- mísitelné s polymery - degradace vlivem UV záření - degradace vlivem UV záření

Page 36: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Živice 2Živice 2 Asfalty zpracovávané za teplaAsfalty zpracovávané za teplaPřed použitím nutno roztavit na 150 – 200°CPřed použitím nutno roztavit na 150 – 200°CTechnologie přípravy: asf. primární polotuhé Technologie přípravy: asf. primární polotuhé asf. foukané asf. foukané (oxidované)(oxidované)Asfalty primární polotuhéAsfalty primární polotuhé se dle penetrace značí A 30 – A 80. se dle penetrace značí A 30 – A 80.(silniční stavitelství)(silniční stavitelství)Oxidované asfaltyOxidované asfalty – foukání směsi vzduchu a vodní páry do – foukání směsi vzduchu a vodní páry do

roztaveného asfaltu při teplotě nad 300°C - zvyšuje se bod roztaveného asfaltu při teplotě nad 300°C - zvyšuje se bod měknutí, asfalt je pružnější, méně citlivý na změny teploty, měknutí, asfalt je pružnější, méně citlivý na změny teploty, zvyšuje se bod lámavosti, ale je méně tažný.zvyšuje se bod lámavosti, ale je méně tažný.

(výroba barev a laků, izolace)(výroba barev a laků, izolace)Polooxidované asfaltyPolooxidované asfalty -neúplná oxidace- (silniční stavitelství) -neúplná oxidace- (silniční stavitelství)

Page 37: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Živice 3Živice 3 Asfalty zpracovávané za studenaAsfalty zpracovávané za studena- Asfalty ředěné organickými rozpouštědlyAsfalty ředěné organickými rozpouštědly (laky, tmely) (laky, tmely)

určeno pro silniční a stavebně izolační práceurčeno pro silniční a stavebně izolační práce- Asfalty ředitelné vodouAsfalty ředitelné vodou (emulze a suspenze) (emulze a suspenze)

stavebně izolační prácestavebně izolační práce

Silniční ředěné asfaltySilniční ředěné asfalty neaditované (asfalt + ředidlo) neaditované (asfalt + ředidlo)

aditované ( + adhesivní přísady)aditované ( + adhesivní přísady)

Stavebně izolační ředěné asfaltové výrobkyStavebně izolační ředěné asfaltové výrobky – asfaltové – asfaltové laky penetrační, penetrační speciální, normální a tvrdé. laky penetrační, penetrační speciální, normální a tvrdé. Asfaltový lak + hliníkový prášek = odraz 80% UV Asfaltový lak + hliníkový prášek = odraz 80% UV paprsků (Reflexol, Aluma, Renolast), asf. lak + plnivo = paprsků (Reflexol, Aluma, Renolast), asf. lak + plnivo = asfaltový tmel (Lutex)asfaltový tmel (Lutex)

Page 38: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Živice 4Živice 4 Asfalty ředitelné vodou Asfalty ředitelné vodou Asfaltové emulzeAsfaltové emulze – koloidní roztoky vody a asfaltu (+ – koloidní roztoky vody a asfaltu (+

emulgátory – mýdla, pryskyřice, jíly – 1%) Emulze emulgátory – mýdla, pryskyřice, jíly – 1%) Emulze obsahuje 60-70% asfaltu, je nehořlavá, hygienická, obsahuje 60-70% asfaltu, je nehořlavá, hygienická, aplikace – počátek provozu - min.48 hodin!.aplikace – počátek provozu - min.48 hodin!.

Stavebně izolační emulzeStavebně izolační emulze – asfalt + latex (EAL 15, EAL – asfalt + latex (EAL 15, EAL 20)20)

Asfaltové suspenzeAsfaltové suspenze – izolační účely –hlinitoasfaltové – izolační účely –hlinitoasfaltové suspenze (Gumoasfalt SA-4, SA-10 a SA-13)suspenze (Gumoasfalt SA-4, SA-10 a SA-13)

Pozor na dobu skladovatelnosti – možnost aglomerace! Pozor na dobu skladovatelnosti – možnost aglomerace! -8 týdnů-8 týdnů

Před upotřebením nutno emulze a suspenze promíchat! Před upotřebením nutno emulze a suspenze promíchat!

Page 39: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Živice 5Živice 5 Druhy dehtůDruhy dehtů(vznikají suchou destilací organických látek)(vznikají suchou destilací organických látek)- pro silniční stavitelství (černouhelný dehet)pro silniční stavitelství (černouhelný dehet)- pro izolace pro izolace - pro výrobu lepenekpro výrobu lepenek- výroba lékůvýroba léků

Rozdíl mezi asfalty a Rozdíl mezi asfalty a dehtydehty

horký páchne pyridinemhorký páchne pyridinem

benzen rozpouští asfalt dehet pouze částečněbenzen rozpouští asfalt dehet pouze částečně

kyselina sírová nerozpouští asfalt dehet částečně kyselina sírová nerozpouští asfalt dehet částečně

Page 40: Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57

Konec přednáškyKonec přednášky

V textu byly použity údaje, tabulky a obrázky V textu byly použity údaje, tabulky a obrázky těchto autorů: těchto autorů:

1.1. Hořejš, V.: Speciální nátěry,SNTL, Praha Hořejš, V.: Speciální nátěry,SNTL, Praha 19681968

2.2. Osten, M.: Práce s lepidly a tmely, SNTL, Osten, M.: Práce s lepidly a tmely, SNTL, Praha 1982Praha 1982

3.3. Hošek, J.: Stavební materiály pro Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, skripta ČVUT Praha, 1996rekonstrukce, skripta ČVUT Praha, 1996

4.4. Novák, J. a kol.:Vodou ředitelné epoxidové Novák, J. a kol.:Vodou ředitelné epoxidové disperze nové generace, Zpráva o stavu disperze nové generace, Zpráva o stavu řešení projektu FT-TA 3/056, Pardubice 2008řešení projektu FT-TA 3/056, Pardubice 2008