Top Banner
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketing a marketingová komunikace ve veřejné správě na příkladech města Humpolec BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petr Weingärtner Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Tučková Ph.D. Znojmo, duben 2009
63

MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Oct 11, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management

Studijní obor: Marketing a management

Marketing a marketingová komunikace ve veřejné správě na příkladech

města Humpolec

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE

Autor: Petr Weingärtner

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Tučková Ph.D.

Znojmo, duben 2009

Page 2: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009

ZADÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE

Autor Petr Weingärtner

Bakalářský studijní program Ekonomika a management

Obor Marketing a management

Název tématu: Marketing a marketingová komunikace ve veřejné správě na příkladech města Humpolec

Zásady pro vypracování:

Teoretická část: - Na základě teoretických poznatků definujte pojmy veřejná správa, marketing a marketingová komunikace ve veřejné správě

Praktická část: - Proveďte analýzu současného stavu marketingu a marketingové komunikace ve městě

Humpolec - Navrhněte opatření na zlepšení v souvislosti s provedenou analýzou - Vypracujte doporučení s jednotlivými návrhy na zlepšení komunikace s občany

Page 3: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

ABSTRAKT Tato bakalářská práce se věnuje v teoretické části pojmu veřejná správa, oblast

marketingu a marketingové komunikace a marketingové komunikaci ve veřejné správě, tak

jak ji uvádí a vnímají jednotliví autoři zabývající se touto částí problematiky. Záměrem je

věnovat se hlavně problematice marketingu a marketingové komunikace v aplikaci na

veřejnou správu. Na postavení občana jako zákazníka veřejné správy. V praktické části

jsem se zabýval aplikací jak je prováděna ve veřejné správě Městského úřadu Humpolec.

Dále na praktická doporučení, jak provést některá zlepšení jak v oblasti marketingu tak

marketingové komunikace MěÚ Humpolec.

Klí čová slova: marketing , marketingová komunikace, veřejná správa

ABSTRACT This bachelor work pays attention in theoretic part to subjects of public service, marketing,

marketing communication and marketing communication in public service, just as they are

felt and explained by particular authors who are conversant in this part of that problematic.

Intention is to follow mainly questions of marketing and marketing communication in

application on public service and position of citizen like consumer of public service. In

practical part I was engaged in this application how it is handled in public service of

municipal office in Humpolec. Further I focused on practical recommendations, how to

implement some improvements in this area of marketing and marketing communication

municipal office in Humpolec.

Key words: marketing, marketing communication, public service

Page 4: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Prohlášení Prohlašuji na svou čest, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením

Ing. Zuzany Tučkové, Ph.D. a uvedl v seznamu literatury všechny odborné a literární

zdroje.

Ve Znojmě dne 19. dubna 2009 Petr Weingärtner

Page 5: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí mé bakalářské práce Ing. Zuzaně Tučkové Ph.D.

za cenné připomínky, odborné rady a konzultace, kterými přispěla k vypracování této bakalářské

práce. Dále děkuji za spolupráci a poskytnuté informace pracovníkům MěÚ Humpolec, zejména

místostarostovi Ing. Tomáši Křišťanovi a tajemníkovi Mgr. Jiřímu Fialovi.

Page 6: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

OBSAH CÍL PRÁCE A METODIKA ………… …………......…….. 9

1 TEORETICKÁ ČÁST …………………………....…..…. 10

1.1 Pojem veřejná správa ..……………………….……………..... 10

1.1.1 Struktura vybraného orgánu státní

správy a samosprávy ……………………………..……...…..……. 11

1.2 Definice marketingu ……………………………..………...….. 13

1.2.1 Produkt jako základní složka

marketingového mixu …………………………………….….……….. 15

1.2.2 Produkt jako základní složka

marketingového mixu ve veřejné správě ..…………………..……….. 17

1.3 Marketingová komunikace ………………………...….....….... 20

1.3.1 Pojem komunikace a její podoby ................………………….….…… 20

1.3.1 Nástroje a zásady komunikace ........................…….…………..…...… 21

1.3.2 Marketingová komunikace ve veřejné správě …................................… 23

2 PRAKTICKÁ ČÁST …………….…………………...….. 27

2.1 Představení města Humpolec ………………………………....... 27

2.1.1 Struktura orgánu státní správy a samosprávy

města Humpolec ………………………………………….….……..... 28

2.2 Marketing ve veřejné správě města Humpolec …………….... 30

2.2.1 Marketingový produkt města Humpolec …………………….....……. 30

2.2.2 Jádro produktu města Humpolec ……………………….……..……… 32

2.2.3 Reálný produkt města Humpolec ……………………………...…….. 34

2.2.4 Rozšířený produkt města Humpolec ……………………….….…..... 42

2.3 Marketingová komunikace ve veřejné správě

města Humpolec ………………….….…………………....…... 44

2.4 Public relations ………………………………………………... 47

2.5 Navrhovaná zlepšení ………………………………………..… 48

2.5.1 Navrhovaná zlepšení v oblasti marketingu ………………….……...... 48 2.5.1 Navrhovaná zlepšení v oblasti marketingové komunikace …….…….. 50

Page 7: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

ZÁVĚR …………………………………………….……..... 54

POUŽITÉ ZDROJE ………………… …………….…..….. 55

PŘÍLOHY

Page 8: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

8

CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem práce je věnovat se problematice marketingu a marketingové komunikace ve

veřejné správě na příkladech města Humpolec. V teoretické části jsem se věnoval obecně

problematice marketingu v běžném životě, tomu, o co marketing usiluje, jakých nástrojů

a postupů používá směrem k zákazníkovi a využití a porovnání těchto postupů ve vztahu

k veřejné správě a občanovi jako zákazníkovi veřejné správy. Dále využití marketingové

komunikace jako nedílné součásti marketingového mixu – komunikace s klíčovými

skupinami zákazníků.

Potřeby marketingové komunikace ve veřejné správě s občanem, jako komunikace se

zákazníkem, a převedení specifik marketingového mixu na podmínky veřejné správy,

obecních a městských úřadů jsou pro obě zúčastněné strany stěžejní.

Ke zpracování této problematiky jsem využíval dostupné odborné literatury, zákonů a dále

v praktické části hlavně zdrojů a materiálů jak v tištěné tak elektronické podobě získaných

přímo na Městském úřadě v Humpolci. A to hlavně po konzultaci s tajemníkem městského

úřadu panem Mgr. Jiřím Fialou a místostarostou Ing. Tomášem Křišťanem.

Page 9: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

9

1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Pojem veřejná správa

Existuje několik pojmů a definic veřejné správy. Výkon veřejné správy můžeme chápat

jako souhrn činností, které směřují k občanovi jako k zákazníkovi veřejné správy. Veřejná

správa je soustavou orgánů státní správy a veřejnoprávních korporací – orgány územních

samosprávných celků a orgány zájmové samosprávy (svazky, profesní komory a podobně).

Pojem veřejné správy slouží k označení různých činností, procesů, institucí a výkonů

v rámci správ „věcí veřejných“. V různých oblastech života jedince a společnosti

vykonává veřejná správa tzv. veřejnou politiku. Tuto můžeme chápat nejen jako výkon

státní správy – úkoly jim svěřené – přenesená působnost, ale především jako

dvoustupňový systém výkonu územní samosprávy (obec, kraj). Veřejná správa jako

pojem je hlavním a bezpochyby ústředním pojmem správního práva.

Veřejnou správou rozumíme určitý druh činnosti (spravování), v materiálním (funkčním)

pojetí je veřejná správa činností státních nebo jiných veřejných institucí, která svým

obsahem není ani činností zákonodárnou ani soudní. Instituce (organizace, úřad), která

veřejnou správu vykonává, ve formálním pojetí (institucionálním, organizačním) je veřejná

správa definována jako činnost orgánů označených jako správní úřady [3].

Veřejná správa je ve svém tradičním pojetí pojmem sloužícím k označování specificky

pojaté správy veřejných záležitostí ve společnosti zorganizované ve stát, a to jako projevu

realizace výkonné moci ve státě na straně jedné, a jako specifického projevu postavení tzv.

samosprávné moci na straně druhé [7].

„Veřejná správa – koordinuje a řídí rozvoj konkrétního místa, území. Staví na vzájemné

spolupráci samosprávy (volení politici – zastupitelé, poslanci) a správy (úředníci,

administrativa). Odlišuje se podle úrovně, velikosti místa, území. Na mikroúrovni zahrnuje

obce a města, na meziúrovni kraje či regiony a na makroúrovni státní či nadstátní

útvary“.[2]

Page 10: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

10

1.1.1 Struktura vybraného orgánu státní správy a samosprávy

Pojem obec vymezuje Zákon o obcích z.č. 128/2000 Sb.

� vymezuje postavení občanů v rámci obce (Hlava I)

� určuje jejich orgány (Hlava IV a V)

� podrobně specifikuje jejich pravomoci při samostatné působnosti (Hlava II)

� určuje přenesené působnosti (Hlava III)

� stanovuje dozor (Hlava VI)

� definuje pojem „statutární města“ (Hlava VII)

Městský úřad. V oblasti samostatné působnosti plní městský úřad úkoly stanovené

zastupitelstvem nebo radou města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále

vykonává přenesenou působnost podle zákona č. 128/2000 § 61 odst. 1 písm. a)

s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce, rozhoduje o poskytování

informací občanům podle § 4 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších

předpisů, a informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva a na svých

internetových stránkách. Na budově Městského úřadu je podle § 112 zákona č. 128/2000

zřízena Úřední deska.

Systematizace funkčních míst Městského úřadu podléhá Nařízení vlády ČR

č. 469/2002 Sb.

Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti úřadu a zastupuje obec navenek.

Spolu s jedním z místostarostů nebo s jinými radními podepisuje právní předpisy města a

usnesení zastupitelstva nebo rady. Protože schválená rozhodnutí nabývají platnosti

okamžikem, kdy jsou přijata nadpoloviční většinou všech členů daného orgánu, mají

podpisy pouze deklaratorní charakter, takže absence některého z nich nemá za následek

neplatnost usnesení nebo vyhlášky. Předchází se tak neoprávněnému odkládání provedení

přijatého rozhodnutí.

Dalším kontrolním mechanismem je pravomoc starosty pozastavit usnesení rady a danou

věc předložit k projednání nejbližšímu zasedání zastupitelstva, domnívá-li se, že odporuje

zákonu nebo jinému právnímu předpisu, nebo že je pro obec z nějakého důvodu nevhodné

či nevýhodné. Zastupitelstvo pak může rozhodnutí zrušit nebo potvrdit.

Page 11: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

11

Tajemník je ze své činnosti zodpovědný starostovi a mezi jeho pravomoci patří vydávání

spisového, skartačního a pracovního řádu, nevydává-li je rada obce. Zúčastňuje se také

zasedání zastupitelstva a schůzí rady.

Zastupitelstvo. Počet členů zastupitelstva obce se stanovuje nejpozději 85 dnů před

konáním voleb a odvozuje se od počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Humpolecké

zastupitelstvo má 21 členů včetně starosty a obou místostarostů. Volený počet zastupitelů

se zveřejňuje na úřední desce nejpozději do dvou dnů po jeho stanovení.

K pravomocem zastupitelstva patří rozhodovat o všech věcech náležících do samostatné

působnosti obce a o některých majetkoprávních úkonech. Městský úřad je povinen

informovat veřejnost o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání

zastupitelstva obce na úřední desce nejméně sedm dní před zasedáním. O jeho průběhu se

pořizuje zápis, který podepisuje starosta ( nebo místostarosta) a určení ověřovatelé.

V zápise se uvádí počet přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání, průběh a

výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis, který je nutno pořídit do sedmi dnů po

ukončení zasedání, musí být uložen na městském úřadu k nahlédnutí. Zastupitelstvo

vydává jednací řád, v němž stanovuje podrobnosti o jednání zastupitelstva.

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti

odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce

rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada města Humpolec je tvořena starostou, dvěma místostarosty a čtyřmi členy ze

zastupitelstva obce. Schůze jsou neveřejné, konají se jednou měsíčně a pořizuje se z nich

zápis do sedmi dnů od jejich konání. Zápis je podepisován starostou spolu s místostarostou

nebo jinými radními, ukládá se u obecního úřadu k nahlédnutí pro členy zastupitelstva a

uvádí se v něm počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze, průběh a

výsledek hlasování i přijatá usnesení. Rada, podobně jako zastupitelstvo, vydává jednací

řád pro svá jednání. Mezi hlavní úkoly rady patří příprava návrhů pro jednání

zastupitelstva a zajišťování zastupitelstvem přijatých usnesení. Do kompetencí rady

přísluší i zadávání veřejných zakázek, zabezpečování hospodaření obce podle schváleného

rozpočtu a stanovení struktury městského úřadu.

Page 12: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

12

Konkrétní pravomoci vyhrazené radě jsou obsaženy v zákonu č. 128/2000 § 102.

Výbory a komise

Rada si jako své iniciativní a poradní orgány může zřizovat komise, které na rozdíl od

výborů zastupitelstva mohou vykonávat přenesenou působnost. Komise, které je možno

zřídit, jsou např.:

� bytová komise

� komise pro občanské záležitosti

� komise školství, kultury a sportu

� komise výstavby, územního plánování a dopravy

Výbory které je možno schválit zastupitelstvem města jsou např.:

� finanční výbor (provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky

města)

� kontrolní výbor (dohlíží na dodržování právních předpisů jinými orgány a na plnění

usnesení zastupitelstva a rady)

� osadní výbory pro části obce, které nemají svoje volené orgány

Předsedou výboru, který není osadní, musí být člen zastupitelstva a celkový počet jeho

členů musí být lichý. Zápisy o kontrolách provedených výbory se předkládají

zastupitelstvu a musí obsahovat předmět kontroly, podpisy člena výboru provádějícího

kontrolu a zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala, a návrhy na opatření směřující

k odstranění zjištěných nedostatků.

1.2 Definice marketingu Marketingem rozumíme celou řadu problémů s nimiž se setkáváme denně v běžném

životě. Začíná již na úrovni produktu a to v jeho provedení, tzn. v jeho designu, který by

měl zákazníka na první pohled zaujmout a přesvědčit o účelnosti. Dalším problémem je

například způsob prodeje a dodání zákazníkovi, produkty které jsou větší a zákazník je

neunese, jejich dodání až do domu, s čímž souvisí i balení produktu. Jedním

z nejdůležitějších problémů je oboustranně akceptovatelná cena, kde je vhodné vycházet

z marketingového výzkumu a segmentace trhu.

Page 13: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

13

Co je marketing? Je to „komunikace se zákazníkem, která z nabídky a spotřeby produktu

udělá mimořádný, nezapomenutelný zážitek“ [1].

Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem,

jehož pomocí získávají lidé to, co buď potřebují nebo po čem touží, a to na základě výroby

komodit a jejich směny za komodity jiné nebo za peníze [5].

Marketing je zaměřený na vytváření vhodných podmínek, které vedou ke směně a

k uspokojení potřeb. Ohsahuje v sobě širokou škálu činností, která zahrnuje proces

plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a

služeb, vychází z nauky o řízení podniku a postupně se z této nauky vydělil [1].

Pokud budeme hledat společného jmenovatele a charakterizovat podstatu marketingu pro

uvedené definice a pokusíme se je vyjádřit co nejjednodušším způsobem, můžeme

konstatovat, že marketing slouží k zjišťování a uspokojování lidských potřeb

prostřednictvím směny a s pomocí takových nástrojů, jaké představují marketingový

výzkum či marketingový mix [1].

„Marketing se ve svém pojetí výrazně odlišuje od pouhého prodeje zboží. Zatímco

prodej se snaží přimět zákazníky k nákupu toho zboží, které již podnik vyrobil, marketing

usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník požaduje a to tím, že jeho

potřeby a přání zjišťuje a že jim přizpůsobuje jak své produkty, tak také jejich cenu,

způsob prodeje, propagaci, design, balení a další faktory“.[1]

Marketing je vlastně filozofií , která by měla udělat z nabídky produktu

nezapomenutelný zážitek, který vychází z komunikace se zákazníkem. Proto je do značné

míry závislý na osobě, která nám produkt nabízí, neboť je to právě osoba prodejce, která

nám vytvoří dokonalý obraz o produktu. Prodejce by měl produkt přiblížit a vysvětlit

všechny jeho vlastnosti, které budou zahrnovat celý produkt s jeho složkami zahrnujícími

jádro, reálný produkt i rozšířený produkt.

Page 14: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

14

1.2.1 Produkt jako základní složka marketingového mixu

„Produkt je základní složkou marketingového mixu. V marketingu se za produkt chápe

cokoli, co slouží k uspokojení lidské potřeby nebo splnění určitého přání. Tedy vše, co lze

nabídnout ke směně. Termín „produkt“ se tak používá k označení jak hmotných

(hmatatelných) předmětů, tak také pojmů abstraktních ( nehmatatelných ). Podle definice

Americké marketingové asociace je za produkt považováno to, co lze na trhu nabídnout

k upoutání pozornosti, k získání, k užívání nebo ke spotřebě, tj. vše, co se vyznačuje

schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníků“.[1]

„Produktem mohou být nejen fyzické předměty, ale také služby, osoby, místa, organizace,

myšlenky, kulturní výtvory a mnohé další hmatatelné i nehmatatelné věci“.[1]

Produkt jako základní složka má tři úrovně, které tvoří:

1. jádro

2. reálný produkt

3. rozšířený produkt

ad 1: jádro je to, co nám vlastní produkt přináší, co od něho očekáváme, jaký užitek

by nám měl přinést. Například jízdní kolo nám umožňuje se přepravovat z místa na místo

mnohem rychleji než pěšky a zcela nezávisle na hromadné přepravě, tzn. na autobusu nebo

jiném dopravním prostředku. Mohu od něho ale rovněž očekávat uspokojení svých potřeb

a tužeb - jízda na kole mne baví a je pro mne zážitkem. Nebo u osobního automobilu je to

úspora času bez jakékoli fyzické námahy a při maximální možné míře pohodlí [2].

ad 2: vlastní reálný produkt potom zahrnuje takové stránky, jako je provedení, o

kterém mluvíme v případě, že produkt má více variant.

Provedení a to kromě základního modelu i další, které mají např. nadstandardní vybavení,

které je nutné si ovšem doplatit. V tomto případě musíme identifikovat zákazníkovy

požadavky a zjistit, zda je zákazník ochoten si za nadstandardní vybavení připlatit a

stanovit výši sumy, kterou je ochoten vynaložit k uspokojení své touhy nebo potřeby.

Page 15: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

15

Design zabezpečuje hlavně estetickou hodnotu produktu. Tato u nás ještě v mnoha

případech není na dostatečné úrovni. Produkt tak mnohdy není zcela konkurenceschopný

v porovnání se zahraničními výrobky. Design může zvýšit estetickou hodnotu a v mnoha

případech rozhodnout o koupi výrobku, který má stejné parametry jako konkurenční. Bývá

rozhodujícím prvkem v marketingovém soupeření mezi konkurenčními výrobky [1].

Obal je další z prvků reálného produktu. Tento je velice důležitý pro výrobce, prodejce i

spotřebitele, neboť plní takové funkce jako ochranu výrobku (zejména ochrana výrobku

při přepravě, aby nedošlo k jeho poškození nebo úplnému zničení, a to jak například

mechanickému při pádu, tak i k poškození z důvodu vlhkosti), informační funkci,

rozlišovací funkci a propagační funkci [1].

Na obalu bývá přímo vytištěna značka produktu a celá řada dalších důležitých informací,

jako jsou datum výroby, výrobce, země původu, ale i např. obsah konzervačních látek nebo

složení výrobku a případné škodlivé látky. V neposlední řadě i to, jak obal i výrobek po

použití zlikvidovat [1].

Značka nám rozlišuje jménem, grafickým symbolem ale i barevnou kombinací náš

produkt od ostatních a to tak, aby byl co nejlépe identifikovatelný v nabízené škále

konkurenčních produktů. Jméno vyjadřuje tu část značky, kterou lze vyslovit – napsat

(např. Škoda, Pilsner Urquel, Nivea atd.) [1].

Grafický symbol je část značky. Např. okřídlený šíp u automobilů Škoda, tři pruhy u

výrobků Adidas. Značku lze patentově chránit tak, aby ji žádná jiná firma nemohla

používat na svoje výrobky [1].

ad 3: rozšířený produkt pak v sobě zahrnuje takové faktory, které poskytují zákazníkovi

výhody oproti konkurenci. Mezi tyto lze zařadit např. bezplatnou dopravu výrobku až

k zákazníkovi, platební podmínky ( splátkový prodej bez navýšení ceny), pomoc při

instalaci produktu, poradenství, servis 24 hodin denně apod.

Rozšířený produkt jsou faktory nehmotné povahy a důležitý činitel při rozhodování

zákazníka o koupi, zejména proto, že tech. parametry výrobků bývají téměř totožné [1].

Page 16: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

16

1.2.2 Produkt jako základní složka marketingového mixu ve veřejné správě

Z hlediska marketingu je základním produktem veřejné správy vždy určité konkrétní

území (obec, město, kraj, stát), veškeré podmínky a aktivity, které se zde vyskytují a

realizují. Mohou to být přírodní útvary stejně jako historické památky, léčebné prameny,

ale i pozemky pro investory, nově postavené byty a domy, kulturní, sportovní a

společenské akce a mnohé další [2].

Jádrem tohoto produktu jsou potom vlastnosti (hodnoty, výhody), které poskytuje a které

od něj obyvatelé, investoři a návštěvníci očekávají, kterými se dostalo do povědomí

veřejnosti. Jde o to, zda je čisté, pohostinné, bezpečné, kulturní, podnikavé, svobodné,

historické, moderní, zdravé a pod [2].

Vlastní produkt vychází z nabídky konkrétních podmínek včetně služeb, jež je území

schopno poskytnout. Jeho kvalitu vyjadřují konkrétní ukazatele přírodních podmínek, ale

také vybavenost, stav technických sítí, úroveň životního prostředí,hodnocení hromadné

dopravy a mnohé další. Mohou to být i údaje vypovídající o průměrných mzdách

jednotlivých profesí, o stupni vzdělanosti a kvalifikovanosti obyvatelstva či o zapojení

sledovaného území do mezinárodních projektů. Stejně tak se může jednat o informace o

historii a významných osobnostech, které zde žily a pracovaly.

Za provedení lze potom považovat třeba to, zda je místo bráno „samo o sobě“, nebo

včetně svého zázemí, případně jako součást státního či dokonce nadstátního útvaru, jak je

ve své kategorii velké. Například u lázeňských měst je rozdíl mezi Karlovými Vary a

Karvinou.

Design a styl obce či regionu se odráží v urbanistickém pojetí, ale také ve způsobu značení

ulic a ve vypracovaném orientačním systému.

Značka (logo) je potom základem jednotného vizuálního stylu. Užívá se k veškeré

prezentaci území jako takového i k propagaci služeb, které nabízí. Značka a jednotný

vizuální styl posilují schopnost místních obyvatel identifikovat se s místem. Návštěvníkům

zase pomáhají odlišit jej od jiných, podobných míst a uvědomit si jeho specifika [2].

Page 17: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

17

Rozšířeným produktem potom mohou být různé výhody či záruky, které veřejná správa

nabízí investorům, jež považuje za strategicky významné pro dané území [2].

V tomto pojetí mohou být jako rozšířený produkt vnímány například výstavba dopravní

infrastruktury z vlastních prostředků ať již města , kraje či státu. Mohou to být také další

atributy jako je prodej pozemků investorovi za symbolickou jednu korunu nebo daňové

zvýhodnění ze strany státu (tzv. daňové prázdniny), ale zahrneme sem také veškeré životní

náklady, ceny zboží, služeb a pracovní síly, jimiž místní veřejná správa láká investory [2].

Pod distribucí spravovaného místa chápeme především geografickou polohu místa a

dopravní dostupnost, ale také způsob nabídky a prodeje produktu, dejme tomu přes realitní

kanceláře či investiční společnosti [2].

Propagace potom zahrnuje veškeré komunikační aktivity, jimiž se veřejná správa snaží do

města přilákat nové obyvatele, podnikatele (investory) i návštěvníky (turisty), stejně jako

udržovat co nejlepší vztahy se stávající veřejností. Stejně jako všude ve službách také

v případě veřejné správy jsou jako páté „P“ velice důležitým prvkem jejího

marketingového mixu lidé (people). Zde se jedná jak o zaměstnance (úředníky) v rovině

správy, tak také o politiky (zvolené zastupitele, členy rady, starosty, primátory či krajské

hejtmany) v rovině samosprávy [2].

Produktem města nebo obce rozumíme vše, co město nabízí svým obyvatelům,

podnikatelům, návštěvníkům, podnikům a potenciálním investorům a co slouží

k uspokojování jejich individuálních i kolektivních potřeb. V širším pojetí je tak možno

považovat za produkt obce samotnou, tvořenou materiálním prostředím a všemi subjekty

na území obce působícími. Některé subjekty jsou tak zároveň součástí produktu i jeho

spotřebitelem. V užším smyslu sem patří ta část potřeb, kterou soukromý sektor není

schopen uspokojit sám a kterou mu dodává obecní úřad na základě svých statutárních

funkcí.

Při analýze produktu bere místní správa v úvahu:

� zkušenosti

� statutární povinnosti (pravomoci samosprávy i přenesenou působnost státní správy)

� finanční zdroje

Page 18: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

18

� politickou situaci

� očekávání veřejnosti

� profesní preference

Složitý produkt obce můžeme rozčlenit na tři základní složky:

1. prvky

2. formy

3. úroveň

ad 1: „Prvky produktu jsou hmotné i nehmotné složky celkové nabídky. Při definování

produktu je zpravidla složitější určení jeho nehmotných prvků. Určení hmotných prvků je

na první pohled jednoduché. Jako příklad můžeme uvést poskytování sociální pomoci jako

typ služby s převážně nehmotnými prvky, spočívajícími v poskytování rady v určitých

obtížných situacích, spojené případně i s hmotnou výpomocí“. [4]

Převážně nehmotný prvek spočívá v chování zaměstnanců obecního úřadu, v jejich

ochotě, přístupu ke klientovi, flexibilitě a profesionální zkušenosti. Hmotným prvkem

pak je prostředí, ve kterém se poskytnutí služby realizuje, nejen vybavení příslušné

kanceláře, ale i technické vybavení (software), které poskytnutí služby mohou

zjednodušit [4].

ad 2: forma produktu je rozhodování o zvolení určité formy poskytování produktu

(jedná se převážně o služby), je spojeno se zkoumáním výše uvedených prvků služeb a

vlivů na ně působících. Je třeba znát požadavky klientů, příjemců, zákazníků a provést

analýzu efektivnosti různých forem poskytování produktu. Rozhodování souvisí také

s rozsahem produktu. Mnohé obce pochopily, že poskytování některých služeb je

vhodnější svěřit soukromým společnostem, zpravidla formou veřejného návrhu na uzavření

smlouvy nebo formou veřejné obchodní soutěže [4].

ad 3: „úroveň produktu souvisí bezprostředně s jeho image a s jeho kvalitou a kvantitou.

Image produktu lze popsat třemi způsoby:

� image obecního úřadu,

� image jednotlivých služeb poskytovaných nebo zajišťovaných obecním úřadem,

Page 19: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

19

� image obce jako celku na trhu jednotlivých hlavních spotřebitelů tohoto produktu,

respektive jeho součástí (např. na trhu nabídky podnikatelských zón).

Image obecního úřadu je ovlivňována mimo jiné politickou situací nejen v dané obci, ale i

ve státě“. [4]

1.3 Marketingová komunikace

1.3.1 Pojem komunikace a její podoby

Komunikace – v nejobecnějším významu se při jednosměrné komunikaci jedná o

zveřejnění, sdělení určitého podnětu (idea, informace, hmotný výtvor, přírodní úkaz apod.),

případně při dvousměrné komunikaci je to reakce na toto zveřejnění, sdělení [2].

Slovo komunikace vychází z původního latinského významu spolčování, sdílení, společná

účast. Komunikace je způsobem dorozumívání. Je to proces sdělování určitých významů.

Komunikace spočívá v kódování a dekódování informace. Je zde mnoho činitelů

komunikaci ovlivňujících pozitivně. Mezi tyto patří např.:

� dobrá nálada

� otevřenost

� upřímnost

� vzájemná důvěra

� místo kde komunikace probíhá

ale naopak i činitelé ovlivňující komunikaci negativně jako např.:

� řečové vady

� malá slovní zásoba

Podoby (formy) komunikace :

1. verbální podoba - psané, mluvené ( je více pochopitelné, protože zde můžeme

uplatnit i mimořečové signály)

2. neverbální podoba – gesta, mimika, pohledy

3. přímá reakce (obejmu ho)

4. obrazové interpretace

Page 20: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

20

V současné praxi komunikace představuje základní spojovací článek mezi lidmi. Stala se

podstatou veškerých mezilidských vztahů a součástí každé společné lidské činnosti.

Komunikace je způsob předávání a přijímání myšlenek a vyhodnocování toho, jak sdělení

působí. Je to umění zformulovat informaci tak, aby si člověk byl jistý, že mu bylo

rozuměno. Komunikace vyvolává reakci, která se následně projevuje v chování.

„Komunikace představuje proces sdělování (ale také sdílení), přenosu a výměny významů

a hodnot zahrnující v širším záběru nejen oblast informací, ale také dalších projevů a

výsledků lidské činnosti, jako jsou nejrůznější nabízené produkty, stejně jako reakce

zákazníků na ně“. [2]

1.3.1 Nástroje a zásady komunikace

V oblasti informací a komunikace, i při nepochybném pokroku v elektronice, díky němuž

v současnosti můžeme používat velice vyspělých technologií a komunikačních prostředků

jako jsou telefon, FAX, mobilní telefon, telegraf, elektronickou poštu (e-mail) a krátké

textové zprávy (SMS).

Jednou z nejmodernějších podob komunikace je použití vyspělých technologií jako

například videotelekonference. U tohoto typu komunikace je skupina účastníků z různých

míst (v rámci státu, ale i různých kontinentů) ve stejném čase propojena telefonními

linkami. Jejich prostřednictvím a za využití špičkových IT technologií probíhá verbální

komunikace i s přenosem obrazu jednotlivých účastníků na monitor dalších

komunikujících. Internet nám nabízí počítačové konference, telefon nám nabízí při

propojení více účastníků najednou telekonference [2].

V současné době stále více mluvíme o multimediální komunikaci integrující psaný či

čtený text s grafickými obrázky, animacemi, fotografiemi, video záběry a zvukem do

jednoho interaktivně propojeného celku. Při tomto způsobu je nejdůležitějším prvkem

počítač, který nám umožňuje s informacemi dále pracovat a zpracovávat je v rámci

jednotného počítačového systému. Významnou předností je především to, že se příjemce

může celého procesu aktivně zúčastnit. Za podstatné přínosy u těchto nových

elektronických komunikačních přístrojů můžeme považovat především to, že nám

umožňují přecházet od běžně používaného jednosměrného způsobu komunikace, který je

Page 21: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

21

typický pro současné sdělovací prostředky, k dvousměrné interaktivní komunikaci. Dále

zpřesňují a konkretizují informace, kde oproti psanému slovu je rozhlasová reportáž

schopná přenést a poskytnout aktuální informaci a celkovou atmosféru události. Tuto je

možno dále zkonkretizovat pomocí televizního přenosu či videozáznamu. Jednou

z podstatných předností je to, že přenos informací v čase z kteréhokoli místa na zemi a

dnes již i z některých částí vesmíru je přenášen až rychlostí světla [2].

Přes veškerý technický pokrok který je v oblasti informací a komunikace používán,

zůstává stále nejúčinnějším, ale stále omezovanějším prostředkem, osobní rozhovor.

Dokáže naši komunikaci obohatit o řadu vjemů, které nelze za použití byť nejnovějších

technologií přenést. Působí komplexně a obohatí náš rozhovor o řadu vizuálních stránek,

jak jsou:

� gestikulace

� mimika

� pohyby a držení těla

� oblečení

� ale také prostředí či zařízení místností a dokonce i čichové a hmatové vjemy

Osobní komunikace je velmi dynamickou formou, která nám umožňuje sdělit věci

s osobním zaujetím a bezprostředně sledovat reakce partnerů s nimiž jednáme. Díky

tomuto jsme schopni se vzájemně poznat, přiblížit se, pochopit protistranu a dospět

k optimálnímu řešení problému. Tento způsob komunikace je nenahraditelný.

Zásadní nevýhodou je, že partneři se musí sejít ve stejném čase, na stejném předem

určeném místě. Velkou výhodou osobního rozhovoru je naopak to, že nemusí probíhat

pouze v kancelář či jednacích prostorách, ale naopak může využívat příjemné atmosféry

např. různých kulturních a společenských akcí. V příznivé atmosféře mohou tato jednání

nabývat zcela nových významů. Tohoto může být s úspěchem využíváno při osobních

jednáních o sponzoringu [2].

Jedním z komunikačních nástrojů je propagace a reklama. S nimi můžeme prosazovat -

propagovat a zviditelňovat své produkty, ale rovněž například město či území. Při tomto je

nutno dbát hlavně na kvalitu zpracování propagačních materiálů. Měly by být k dispozici

na informačních centrech, nebo by měly být poskytovány při jednáních s partnery,

Page 22: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

22

případně na veletrzích. Forma a obsah propagačních materiálů závisí na účelu propagace a

její obsah by měl být přizpůsoben těmto individuálním požadavkům. K základním

propagačním materiálům ve vztahu k městu, regionu či historické památce patří tradičně

pohlednice, brožury, mapy nebo plakáty. Tyto materiály je třeba vhodně umísťovat na

informačních centrech, ale i v recepcích hotelů – penzionů (ubytovacích zařízeních) a

pokladnách kulturních a historických objektů [4].

Mezi nástroje, které si zaslouží zvláštní pozornost, řadíme sdělovací prostředky a tisk.

V oblasti tisku nejde pouze o noviny a časopisy, ale také o tiskoviny jako jsou např. různé

výroční zprávy, zápisy z jednání ale i různé letáky a zpravodaje. Jednotlivé tiskoviny

mohou být určeny pro různé skupiny veřejnosti a to ve vztahu k oblasti, ke které se

sdělované zprávy vztahují. Jde zde vlastně o segmentaci, kterou je nutno určit vzhledem ke

sdělovanému obsahu a cílové skupině obyvatel či zákazníků. Díky vyspělým technologiím

a kopírovací technice je vydávání tiskovin v dnešní době podstatně jednodušší a rychlejší

než tomu bylo dříve. Tištěná forma propagace však i v dnešní době elektronických

prostředků, internetu, CD a DVD je značná [2].

1.3.2 Marketingová komunikace ve veřejné správě

Marketingová komunikace by měla být především chápána jako komunikace občana

s jeho problémy a potřebami jako zákazníka veřejné správy. Měla by se snažit co nejlépe

a nejrychleji vyřešit problémy člověka, který se na ni obrátil. Ve veřejné správě lze využít

všech nástrojů a postupů marketingové komunikace s nezbytnými modifikacemi, jež

odpovídají a respektují veškerá její specifika. Pro komunikaci úřadu s občany, ale i

investory a návštěvníky, je základním východiskem vypracování a každodenní využívání

jednotného vizuálního stylu. V tomto směru je u nás situace podstatně horší než ve

vyspělých zemích Evropské unie. Představitelé malých měst a obcí tuto otázku podceňují a

jednotný vizuální styl málo využívají [2].

I pro oblast veřejné správy je důležitý a přínosný kybernetický model komunikace.

V první řadě je důležité vědět co nejvíce o našem adresátovi a o tom, co mu chceme sdělit.

O jeho komunikačních potřebách, dekódujících schopnostech včetně prostředků ( kanálů),

jimiž ho chceme oslovit.

Page 23: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

23

Každá obec má vlastní způsob jak s občany komunikuje, jak jim předává informace

které se týkají jak chodu obce, tak informací, které využívají občané, podnikatelé, ale i

turisté.

Ke komunikaci může využívat např. kombinaci:

� sdělovacích prostředků

� videoprojekce

� televize

� rádia

� plakáty

� oslovení různých cílových skupin

� průzkumy veřejného mínění

� loga a grafická znázornění

� speciální vydání městských novin

Komunikačním nástrojem může být jak jednoduchá informace, tak informace obsažená

v propagačních materiálech. Rovněž i zorganizování shromáždění občanů, které umožňuje

vzájemnou výměnu informací. Komunikaci jak s občany, tak i podnikateli, ale i turisty, je

třeba vhodně načasovat a je třeba využívat pozitivních událostí ovlivňující život obce. Je to

například otevření nebo rekonstrukce místní komunikace, parku, kulturní festival nebo

otevření nového obchodu. Tyto události zlepšují pozitivní myšlení a komunikaci s občany

a přispívají také k přilákání návštěvníků do obce [4].

Jedním ze způsobů komunikace veřejné správy s občany je postavení úřední desky.

Úřední deska slouží k zveřejňování důležitých dokumentů, které musí být podle zákona

zveřejňovány – vyvěšeny na úřední desce.

Musí být veřejně přístupná 24 hodin denně a musí být označena nápisem Úřední deska.

Zde jsou zveřejňovány dokumenty typu např.:

� záměr obce na prodej či pronájem obecního majetku

� pozvánky na zasedání zastupitelstva včetně projednávaného programu

� všechny obecně závazné vyhlášky

� veškerá nařízení obce

� nařízení pro obce s přenesenou působností

Page 24: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

24

� rozpočty obce

� rozpočtová opatření či provizoria

� dále pak všechna důležitá sdělení pro občany, která se jich bezprostředně týkají a to

např. svozové dny

O dokumentech vyvěšených na úřední desce musí být vedena dokladace. To znamená

dokladovat kdy a jaký dokument byl vyvěšen – zveřejněn a přesné datum kdy byl z desky

sejmut. Toto datum musí být shodné jak na klasické úřední desce tak na internetové.

Provedeným šetřením bylo osloveno 75 obcí. Celková návratnost dosáhla 50%. Dotazník

byl rozeslán na e-mailové adresy obcí. Respondenti se vyjadřovali k předem definovaným

komunikačním kanálům (úřední deska, periodika, podatelna apod.). Zde definovali

vnímanou důležitost jimi označovaných nástrojů komunikace (ve škále 1-3). Z výzkumu

vyplynulo jednoznačné postavení úřední desky, které využívá 100% dotázaných obcí.

Jako druhý nejpoužívanější nástroj pro komunikaci obce s občany byly označeny www

stránky obce (92%). Jako další se souhrnně umístily telefonický kontakt, osobní návštěva

úřadu a zpravodaj obce (76%). K nejméně používaným se řadí informační kiosky (8%) a

televizní vysílání (5%) [8].

Obr. 1: Vnímání důležitosti nástrojů komunikace obce s občany

0

20

40

60

80

100úřední deska

www stránky obce

telefonický kontakt,osobní návšt ěva

informa ční kiosky

televizní vysílání

Zdroj: Časopis Moderní obec, vlastní výpočty

Graf nám znázorňuje vnímání důležitosti úřední desky jako nástroje komunikace

s občanem, jako zákazníkem veřejné správy z pohledu zástupců veřejné správy.

Page 25: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

25

Dalším způsobem od 1. ledna 2006 je komunikace veřejné správy s občany

prostřednictvím internetové úřední desky, kterou musí mít ze zákona zřízenu každá obec.

Zákon v tomto případě nerozlišuje, zda se jedná o malou obec se stovkou obyvatel nebo

městem, kde žijí tisíce obyvatel.

Vše co musí být zveřejněno na klasické úřední desce se musí objevit i na této internetové.

Většina měst tuto povinnost splňuje již několik let, neboť internet vnímá jako příležitost ke

zlepšení komunikace veřejné správy s občany a podnikateli. Je si dobře vědoma toho, že

více než třetina populace využívá výhod internetu, kde je možno získat mnoho důležitých

informací. Dostupnost internetu je v současné době možná i na mobilním telefonu, což je

další výhodou komunikace s občany [6].

Page 26: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

26

2. PRAKTICKÁ ČÁST Praktická část představuje město Humpolec. Strukturu orgánů státní správy. Marketingu a

marketingové komunikaci na příkladě města Humpolec. Je členěna do jednotlivých kapitol

dle teoretické části tak, aby tvořila navazující celek a bylo možno porovnat teoretickou a

praktickou část, jak je aplikována ve shora uvedeném subjektu.

2.1 Představení města Humpolec Historie města. Humpolec vznikl jako strážné místo uprostřed pohraničních hvozdů, kde

procházela důležitá stezka vedoucí z Prahy na Moravu. První písemná zmínka o Humpolci

je z r.1178, kdy jej král Přemysl daroval Soběslavovi II.

Prvním známým držitelem města je řád německých rytířů. Dále to byl do r. 1325

želivský klášter a poté křižovníci s červenou hvězdou. Velmi významně se do historie

zapsal rok 1233, ke kterému se vztahuje první písemná zmínka o kostelu sv. Mikuláše

založeného želivskými premonstráty.

Dalšími majiteli sídla se staly šlechtické rody, nejprve páni z Lipé a později z Dubé, z

Leskovce, Trčkové z Lípy (za jejich vlády došlo k rozvoji rybníkářství a pivovarnictví) a

páni z Říčan (Jan z Říčan r. 1560 zakládá soukenický cech).

V době husitských válek se celá oblast stává krajem kalicha. Na nedalekém vrchu

Melechov se odehrály první schůzky husitů i jejich první srážky s panskou mocí. Z této

doby pochází patrně nejznámější humpolecký rodák středověku, Jan Želivský, vůdce

radikální pražské chudiny. Město a okolí poznamenala válečná tažení krále Zikmunda, což

byl trest chudé a drsné Vysočině za její nadšení z husitského povstání.

Po Bílé hoře r. 1620 se město stává konfiskátem a dostává se do rukou cizí šlechty - pánů

ze Somlsu, ale ani tím se postavení Humpolce nijak nezměnilo. Z dalších majitelů lze uvést

rody Kirchnerů, Gastheimů, Metternichů, Regalů, z Delbína, z Neffzernu. Za pánů z

Neffzernu se město opět vzpamatovalo z úpadku, který utrpělo v 18. století. Za posledního

majitele - hraběte Wolkenstein-Troszburga - byl Humpolec r. 1807 prohlášen svobodným

městem „na věčné časy“.

Page 27: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

27

Revoluční rok 1848 měl ohlas i v Humpolci - byla vytvořena národní garda a říšským

poslancem za město se stal Karel Havlíček Borovský. V roce 1910 zde byl zřízen okresní

úřad. Okresním městem zůstal i po 2. světové válce, až do roku 1960, kdy se stal i s okolím

součástí pelhřimovského okresu.

Ve 13. - 15. století tu nabyla na významu těžba stříbra a od 15. stol. tradiční soukenická

výroba. Heslo „500 let oblékáme svět“ nebyl jen reklamní slogan, ale také kus historie a

slávy Humpolce. V 19. století mělo město již natolik rozvinutou soukenickou výrobu, že

zaměstnávala na 2 000 lidí a městu se začalo říkat „Český Manchester“. Soukeník

Emerich Dítě tenkrát vytvořil světový rekord, který přispěl k propagaci města. Za

pouhých sedm hodin dokázal zhotovit látku na lovecký oblek pro císaře Františka Josefa I.

Vše provedl sám od střiže ovcí až po utkání látky. Za další tři hodiny byl oblek ušit a

dodán do Vídně. Není divu, že právě na jeho továrně se také rozsvítila první elektrická

světla na Vysočině.

2.1.1 Struktura orgánu státní správy a samosprávy města Humpolec

Městský úřad. Systematizace funkčních míst Městského úřadu v Humpolci podléhá

Nařízení vlády ČR č. 469/2002 Sb.

Obr.2: Zjednodušené schéma městského úřadu Humpolec

Page 28: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

28

Městský úřad Humpolec je tvořen starostou, dvěma místostarosty, tajemníkem a devíti

odbory, ve kterých dohromady pracuje téměř šedesát zaměstnanců. Každý odbor má svého

vedoucího a několik pracovníků odpovídajících za určitý okruh problémů v rámci odboru.

Starosta odpovídá – viz definovaná věta z teoretické části 1.1.1.

Dalším kontrolním mechanismem je pravomoc starosty - viz definovaná věta z teoretické

části 1.1.1

Na Městském úřadě v Humpolci pracují dva místostarostové. První místostarosta

zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, vede odbor místního hospodářství se

zaměřením na investice a odpovídá za úsek zdravotnictví a sociální péče. Druhý

místostarosta má na starosti oddělení školství a odbor vnitřních věcí.

Tajemník je ze své činnosti zodpovědný starostovi - viz definovaná věta z teoretické části

1.1.1.

Zastupitelstvo města Humpolec má 21 členů včetně starosty a obou místostarostů.

Volený počet zastupitelů se zveřejňuje na úřední desce nejpozději do dvou dnů po jeho

stanovení.

Rada města Humpolec je tvořena starostou, dvěma místostarosty a čtyřmi členy ze

zastupitelstva obce. Schůze jsou neveřejné, konají se jednou měsíčně a pořizuje se z nich

zápis do sedmi dnů od jejich konání. Zápis je podepisován starostou spolu s místostarostou

nebo jinými radními, ukládá se u obecního úřadu k nahlédnutí pro členy zastupitelstva a

uvádí se v něm počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze, průběh a

výsledek hlasování i přijatá usnesení.

Výbory a komise. Rada města Humpolce si jako své iniciativní a poradní orgány zřídila

komise, které na rozdíl od výborů zastupitelstva mohou vykonávat přenesenou působnost.

Komise schválené radou města :

� bytová komise (10 členů)

� komise pro občanské záležitosti (33 členů)

� komise školství, kultury a sportu (13 členů)

� komise výstavby, územního plánování a dopravy (10 členů)

Page 29: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

29

Výbory schválené zastupitelstvem města:

� finanční výbor (9 členů, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními

prostředky města)

� kontrolní výbor (7 členů, dohlíží na dodržování právních předpisů jinými orgány

a na plnění usnesení zastupitelstva a rady)

� osadní výbory: Hněvkovice, Kletečná, Petrovice, Lhota, Rozkoš a Vilémov,

Plačkov, Krasoňov, Světlice a Světlický dvůr

2.2 Marketing ve veřejné správě města Humpolec

2.2.1 Marketingový produkt města Humpolec

Vlastní marketingový produkt u města Humpolec vychází hlavně z jeho velice výhodné

polohy v těsném sousedství dálnice D1. Je stejně vzdáleno jak od hlavního města Prahy

(cca 100 km), tak od Brna. Tato poloha je velice výhodná z hlediska dostupnosti hlavně

pro kamionovou dopravu, která je převážně vedena po této hlavní trase, jež přetíná Českou

republiku po celé její délce.

Umístění průmyslové zóny v těsném sousedství dálnice je velkou výhodou i pro město

samotné, které není zatěžováno hlukem a exhalacemi z kamionů jedoucích do průmyslové

zóny. Toto bylo hlavním záměrem města při jejím budování. Poloha nenarušuje integritu

města, ale ani dostupnost pro občany zde zaměstnané a to jak přímo z města Humpolec,

tak i pro pracovníky dojíždějící z okolních obcí regionu.

V souladu s územním plánem byl největší strojírenský podnik Agrozet, původně situovaný

do středu města, přemístěn do nově vybudovaných hal v okrajové části, kde se může dále

rozvíjet a nic nebrání v jeho rozšiřování.

Výhodou je i železniční trať, po které je dopravován materiál na výrobu a další

zpracování. Zde se jedná hlavně o těžký materiál (svitky železného plechu), který nelze

přepravovat v kamionech po silnici. Pro podnik zde začínající tuto výrobu byla železniční

trať a vlečka až přímo do areálu podmínkou vzniku a rozjezdu výroby ve městě.

Průmyslová výroba nově vzniklých firem je v nově vybudovaných prostorech a jsou zde

Page 30: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

30

provozy s technologickými celky na vysoké technické úrovni. Jedná se o provozy, které v

minimální míře znečišťují ovzduší a životní prostřední.

Jsou zde zastoupeny firmy, které se zabývají strojírenskou výrobou, ale také výrobou

součástek do zemědělských strojů i strojů jako takových, např. firma Agrostroj . Několik

podniků se zabývá produkcí komponentů používaných při kompletaci automobilů.

Další z velkých firem působících v regionu města Humpolec je společnost DH Dekor,

která produkuje dřevotřískové desky pro nábytkářský průmysl. Navazujícím článkem je

firma BJS zabývající se výrobou nábytku pro švédský řetězec IKEA.

Na tyto podniky jsou navázány další menší firmy zajišťující servisní služby pro tyto

výrobní závody. Přehled největších zaměstnavatelů v regionu města je uveden

v následující tabulce.

Obr.3: Struktura sektoru pr ůmyslu dle počtu hospodářských subjektů.

Zdroj: ČSÚ Jihlava; vlastní výpočty

Graf nám znázorňuje rozložení – zastoupení jednotlivých odvětví průmyslu v regionu

města Humpolec.

Page 31: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

31

Jsou zde však i problémové oblasti jak je vnímají obyvatelé města Humpolec a jak je

uvádí následující graf.

Obr.4: Problémové oblasti z pohledu života ve městě

Zdroj: Dotazníkové šetření

Grafické znázornění problémových oblastí života ve městě, jak je vnímají obyvatelé

Humpolce. Doprava je vnímána jako nejvíce problémová oblast života obyvatel. Vzhledem

k využívání nákladní dopravy středem města do podniků v okrajových částech se lze

s tímto názorem ztotožnit. Rovněž ostatní problémové oblasti vnímám na stejné úrovni.

2.2.2 Jádro produktu města Humpolec

Jádrem produktu města Humpolec je jeho velice výhodná poloha u dálnice D 1 a téměř

ve středu republiky. Humpolec se svým počtem cca. 10 000 obyvatel neřadí mezi velká,

ale spíše mezi menší města v České republice. Jeho výhodou je ale právě to, že je zde

oproti velkým městům a průmyslovým centrům klidný a neuspěchaný život. Obyvatelé

města se navzájem znají, je zde příjemná atmosféra a přátelské prostředí, jaké ve velkých

městech nenajdete.

Již zmiňovaná poloha vám umožní cestování po celé republice a rychlý přesun do

kterékoli části po dálniční síti navazující na probíhající dálnici D 1 a následně na

Page 32: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

32

mezinárodní dálniční síť sousedních států. Z této polohy těží i zpracovatelský průmysl,

který je v Centrální průmyslové zóně (CTP) nebo v okrajových částech města. Umístění

CTP mimo město u dálnice je velkou výhodou z pohledu znečištění a hluku z provozu

nákladní přepravy, který není veden přes město samé ale přímo z dálnice. Dopravní zátěž

znamenají provozy v okrajových částech města, ke kterým je nutno zajíždět přes

frekventované silnice a křižovatky, které nejsou uzpůsobeny provozu těžkých nákladních

vozidel. Díky již existující zástavbě je obtížné zde najít řešení, které by vyhovovalo jak

potřebám zásobování firem, tak potřebám občanů.

Svým přístupem k podnikatelským aktivitám bylo město Humpolec vyhodnoceno v anketě

týdeníku Ekonom z 30.10.2008 příloha Město pro byznys, pro rok 2008 jako nejlepší

město v České republice pro byznys. Zveřejnění žebříčku je součástí druhého ročníku

celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys, ve kterém bylo hodnoceno

205 obcí s rozšířenou působností a 22 pražských správních obvodů. Města jsou hodnocena

na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí, a to dle podnikatelského prostředí,

kvality lokality a její veřejné správy, situace na pracovním trhu, cenových podmínek a

telefonického průzkumu mezi podnikateli, který zajišťuje společnost Factum Invenio.

Vítězství Humpolce je souběhem několika komponentů. Je těžké vystihnout, který

z nich je ten nejdůležitější. Jedním z nich je určitě otevřenost radnice a dobrá komunikace

s ní. Důležitá je také strategicky výhodná poloha města, která je ve středu pomyslného

kříže mezi Prahou, Brnem, Českými Budějovicemi a Hradcem Králové.

V povědomí lidí v celé ČR je Humpolec také zapsán hlavně díky Svěrákovu filmu

„Marečku, podejte mi pero“ a zde vyřčeným výrokem „Hliník se odstěhoval do

Humpolce“. Město zřídilo pamětní desku Hliníkovi a Hliníkárium – muzeum, které

navštívilo za první rok jeho existence přes 4000 lidí. Málokterý z návštěvníků vynechá

možnost vyfotit se u pamětní desky Hliníka a navštívit již zmiňované muzeum.

V povědomí místních obyvatel, ale i v povědomí fanoušků dostihových závodů je potom

Humpolec zapsán pořádáním „Zlaté podkovy“ - závody všestrannosti a závody spřežení.

Tyto jsou tradičně pořádány koncem měsíce srpna a těší se velké oblibě.

Historické centrum města je zrekonstruované a opravené i díky příspěvkům místní

radnice, která se podílí zejména příspěvky na opravy fasád. Díky přístupu veřejné správy

Page 33: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

33

jsou komunikace ve vnitřní části města ve velice dobrém stavu. Čistota ve městě je

pravidelně udržována a není problém s odpadky, které by jinak hyzdily historický střed

města. Návštěvníci tak mohou plně vnímat dobrou atmosféru, která panuje v celém městě i

díky tomu, že město je bezpečné a je zde poměrně malá kriminalita.

Jedním z příkladů jádra produktu v Humpolci je i vlastní budova MěÚ a v současné době i

budova Městské knihovny. V budově MěÚ byl vybudován výtah, což je velice dobré

zejména pro starší občany, kteří se hůře pohybují a přístup do vyšších poschodí by pro ně

byl poměrně náročný. Zejména s ohledem na to, že pokladna, kde se platí veškeré poplatky

počínaje komunálním odpadem, ale i např. poplatky za přihlášení vozidla a další, je

v prostorách prvního poschodí. Vchod je po hlavním schodišti přímo z náměstí nebo

bezbariérový přístup ze zadního traktu budovy. V rámci národního programu „Mobilita

pro všechny“ z roku 2003 vyhlášeného Vládou ČR se město zapojilo do tohoto projektu.

První vlaštovkou této akce je plně bezbariérový přístup do městské knihovny. Projekt byl

zrealizován za finanční pomoci z dotačního programu Ministerstva kultury a podpory kraje

Vysočina. Z tohoto lze vyčíst, že veřejná správa se snaží využít všech možností a

finančních podpor, které lze získat jak z dotačních programů realizovaných v rámci ČR,

kraje, ale jak bude dále uvedeno i dotačních programů z jednotlivých kapitol na podporu

rozvoje v rámci EU. V marketingu jej můžeme zařadit do jádra produktu . Tedy to, co od

něj občané očekávají, což v tomto případě znamená co nejlepší možnou dostupnost tělesně

postižených do všech míst a úřadů, které veřejná správa provozuje.

2.2.3 Reálný produkt města Humpolec

Reálný produkt (viz teorie) vychází z podmínek služeb, jež město zajišťuje a poskytuje.

Jeho kvalita jako konkrétního ukazatele co do stavu je reprezentována úrovní např.:

� technických sítí

� komunikací

� občanské vybavenosti

� životní úrovně

� úrovně životního prostřední

� stupně vzdělanosti, kvalifikace

� informací o historii a významných osobnostech

Page 34: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

34

Tyto podmínky jsou zajišťovány soukromými subjekty i veřejnou správou. Díky jejímu

otevřenému a vstřícnému přístupu je město hodnoceno kladně jak podnikateli na místní

úrovni tak i podnikateli z celé republiky, což vyplývá i z již zmíněné skutečnosti, že město

vyhrálo v soutěži a je hodnoceno jako nejlepší město pro byznys.

Místní občané vnímají vstřícnost a přístup místní radnice rovněž pozitivně, viz dále kap.

3.2, graf – vyjádření spokojenosti občanů s prací MěÚ. Vyjádření kvality produktu lze

vyčíst např. i z existence muzea „Dr. Aleše Hrdličky“, který byl významným českým

antropologem a narodil se v Humpolci.

Některé oblasti zahrnující kvalitu vlastního produktu vyjádřenou v konkrétních

ukazatelích jsou např:

1. sportovní zařízení a zázemí

2. kulturní, sportovní a společenské příležitosti

3. vzdělanost

4. vzdělávání ve městě

5. bohatá historie

6. bytová výstavba

ad 1: Sportovní zařízení a zázemí. Město Humpolec nabízí svým občanům řadu

příležitostí ke sportovnímu vyžití: fitness, aerobic, bojové sporty, vodní sporty, jezdectví,

fotbal, hokej, tenis atd. Významným sportovním zázemím města (provozuje TJ Jiskra) je

městské koupaliště Žabák (dva bazény, divoká řeka, chrliče, skluzavka). Obyvatelům

města i návštěvníkům jsou v areálu mimo jiné k dispozici také beach volejbal, posilovna či

sauna.

Ostatní sportoviště ve městě:

� krytý zimní stadión - otevřen v roce 2004 - hokej, veřejné bruslení

� fotbalový stadion - využívá především FC Humpolec

� sokolovna TJ Jiskra (Tyršovo nám.) - aerobic

� Chilli Fitness - aerobic, posilovna, spinning, dětský aerobic, přístrojové lymfodrenáže

� skatepark

� malá tělocvična Hálkova - jóga, kondiční cvičení; Hradská

� umělý slalomový kanál v Želivě na řece Trnávce - vodní sporty

Page 35: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

35

� kolbiště Dusilov - chov koní, jezdectví (velmi rozšířeno, každoročně jezdecké závody

Zlatá podkova), na Dusilově se nachází zároveň školní statek, který slouží střední

zemědělské škole, při škole také jezdecký klub

� ostatní: autokros, závěsné létání aj.

� sportovní hala a tělocvična (Tyršovo náměstí)

ad 2: Kulturní, sportovní a společenské příležitosti. V Humpolci se každoročně koná

celá řada kulturních, sportovních a jiných společenských akcí. Pořadatelsky většinu akcí

zajišťuje MěKIS či sportovní organizace a kluby.

Ve městě se koná také řada nejrůznějších výstav, přednášek a divadelních představení,

jejichž seznam je pravidelně uveřejňován na webových stránkách MěKIS, městského

úřadu a jiných organizací.

Každoročně je pořádán jezdecký závod Zlatá podkova. Ve městě jsou organizovány ve

spolupráci s pivovarem Bernard Pivní slavnosti, které jsou velice populární. Jako v mnoha

jiných městech se koná květnový Majáles. Divácky atraktivní jsou rovněž např. závody v

autokrosu. Mezi pravidelné a hojně navštěvované akce lze zařadit:

� Filmové léto na hradě Orlík

� Autokros

� Majáles

� Den dětí

� Středověké slavnosti

� Mezinárodní jezdecké závody

� Pivní slavnosti

� Zlatá podkova

� Honzlův Humpolec (divadelní festival)

� Soutěž mladých varhaníků

� soutěž Mládí (vědomostní meziškolská soutěž)

� Loutkové divadlo Humpolec

� představení Divadelního souboru Jindřicha Honzla

Kulturní vyžití je ve městě omezeno vzhledem k finančním možnostem města jako

takového. Je zde kino, které promítá každý den a ve kterém jsou pořádány i další kulturní

Page 36: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

36

produkce, jako koncerty hudebních skupin, divadelní představení ale i představení

například místních ochotníků a vystoupení žáků místních škol a Lidové školy umění. Ve

městě jsou dvě muzea. V blízkém okolí je zámek v Ledči nad Sázavou a hrad v Lipnici

nad Sázavou. Nad samotným městem je zřícenina hradu Orlík.

ad 3: Vzdělanost a kvalifikace jako jeden z dalších ukazatelů je přizpůsobena místním

podmínkám a požadavkům pracovního trhu, jenž je zaměřen na průmyslovou výrobu,

dřevozpracující průmysl , ale do nedávné doby ještě i na blízký sklářský průmysl (Světlá

nad Sázavou) a textilní průmysl (Sukno Humpolec).

ad 4: Vzdělávání ve městě. Předškolní vzdělání je ve městě reprezentováno třemi

mateřskými školkami - Na Rybníčku, Smetanova a Na skalce. Jejich zřizovatelem je město

Humpolec. Základní vzdělání je realizováno na dvou úplných základních školách -

Hálkova a Hradská a Zvláštní a pomocnou školou. Učňovské a středoškolské vzdělání ve

městě zastupují:

� Gymnázium dr. A. Hrdličky

� Střední odborné učiliště obchodní a Odborná škola SČMSD

� Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Humpolec se stává od roku 2005 také vysokoškolským městem. Česká zemědělská

univerzita ve spolupráci se SOŠ, SOU zemědělské a technické otevřela v roce 2005

bakalářský studijní obor Speciální chovy, se zaměřením na chov koní a jezdectví.

Absolventi najdou uplatnění především v jezdeckém sportu jako cvičitelé, rozhodčí nebo

trenéři, případně např. v oblasti hippoterapie či agropodnikání. Bakalářský obor navazuje

na středoškolský program studia.

V oblasti mimoškolních a zájmových aktivit dětí je důležitá existence a činnost Základní

umělecké školy Gustava Mahlera a Střediska volného času při ZŠ Hradská.

ad 5: Poměrně bohatá historie Humpolce je patrná z expozic v místních muzeích. Zde lze

nalézt i slavné osobnosti, které nejen město Humpolec, ale i Českou republiku proslavily.

Jednou z hlavních sportovních a zároveň také společenských akcí je pořádání dostihových

závodů Zlatá podkova. Pořadatelem je Školní statek Humpolec ve spolupráci právě

Page 37: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

37

s místní radnicí. Tato akce je neodmyslitelnou součástí letní sezóny. Jedná se o dostihový

závod s mezinárodní účastí.

ad 6: Bytová výstavba ve městě je v současné době zajišťována jako komerční výstavba

developerských společností. V rámci územního plánu jsou vytipovány lokality pro

výstavbu rodinných domů. Radnice vykoupila pozemky od soukromých subjektů,

provedla zde výstavbu inženýrských sítí a jednotlivé parcely poté prodala. Zájem o stavbu

rodinných domů ve městě je poměrně velký. Další vhodná lokalita pro výstavbu byla

vybrána tak, aby navazovala na již existující zástavbu a stala se tak přirozenou součástí

města. V současnosti zde probíhají přípravné zemní práce, prováděné jako investiční celek

města Humpolec. V těsném sousedství města býval velký rybník. Místní organizace

Českého rybářského svazu se jej v součinnosti s radnicí města rozhodla znovu obnovit

a tímto rozšířit volnočasové aktivity nejen pro místní obyvatele. V návaznosti na tuto

akci poté počítá i s rozvojem služeb přináležejících k této oblasti.

Do základního produktu veřejné správy zapadá v neposlední řadě i životní prostředí jak

v městě samém, tak i v jeho okolí. Díky členitosti a rozmanitosti krajiny Českomoravská

vrchovina je zde vyznačeno mnoho turistických a cykloturistických tras, které vedou

krásnou přírodou této oblasti.

Za provedení produktu považujeme hlavně velikost města a jeho začlenění podle

nového územně správního uspořádání jako součásti kraje Vysočina. Od roku 2003 je

město Humpolec obcí s rozšířenou působností, tj. sídlem tzv. “malého okresu“. Ve městě

žije cca 10 000 obyvatel. Do jeho správního obvodu spadá 25 obcí. Ve správním obvodu

žije cca 16,8 tis. Obyvatel. V Humpolci, jež je jediným městem ve správním obvodu

Humpolec, žije téměř 65% obyvatel celého správního obvodu. V rámci okresu Pelhřimov

jsou obcí s rozšířenou působností vedle Humpolce také města Pelhřimov a Pacov.

Správní obvod Humpolec se rozkládá v severozápadní části Vysočiny. Na severní straně

sousedí se Středočeským krajem a se správním obvodem Světlá nad Sázavou, na východě s

obcemi správního obvodu Havlíčkův Brod, na jižní straně má krátkou hranici se správním

obvodem Jihlava a nejdelší hranici má na západě, kde se nalézá správní obvod Pelhřimov.

Page 38: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

38

Obr. 5: Obce náležící do správního obvodu Města Humpolec:

Zdroj: CSÚ

Mikroregion Zálesí. Z pohledu rozvoje města Humpolec a jeho okolí je důležitá

existence a činnost Svazku obcí mikroregionu Zálesí (dále jen mikroregion Zálesí), jehož

je město Humpolec zakládajícím členem. Mikroregion Zálesí vznikl dne 23.9.1999 jako

přirozená formace obcí spojených kulturními a historickými tradicemi, ale také společnými

problémy. Hlavním impulsem k založení sdružení byla právě možnost operativnějšího a

schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze

státního rozpočtu a z fondů EU. Strategie rozvoje mikroregionu Zálesí byla vypracována

v roce 2000. Sídlem svazku je město Humpolec.

Stručná charakteristika mikroregionu :

1) Počet obcí: 18

2) Počet obyvatel: cca 15,5 tis.

3) Rozloha: cca 14 tis. ha

4) Hustota osídlení: cca 110 obyv./km2

Page 39: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

39

5) Členské obce: Budíkov, Bystrá, Čejov, Horní Rápotice, Humpolec, Kaliště, Kejžlice,

Koberovice, Komorovice, Mladé Bříště, Mysletín, Řečice, Sedlice, Senožaty, Staré

Bříště, Syrov, Vystrkov a Želiv (viz mapa obr.5)

Design města Humpolec, jako další část produktu, se odráží v architektonickém slohu,

v kterém je město vybudováno.

Hornímu náměstí vévodí secesní budova radnice z r. 1914. Uprostřed náměstí je postaven

pomník obětem obou světových válek, barokní fara z r. 1732, v níž sídlí děkanský úřad, a

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky (bývalá škola). Nedaleko odtud cestou k židovskému městu

Zichpili se nachází humpolecký pivovar. V r. 1910 zde bylo zřízeno samostatné

hejtmanství. Na 4 roky bylo provizorně umístěno do školní budovy v Hradské ulici (dnes

SOU Obchodní), ale brzy byla zahájena stavba „Okresního domu“, tedy i hejtmanství.

Budova byla kolaudována 24.3.1914. Stavba je architektonicky cenná. Do zdí byl zazděn

kamenný portál z hradu Orlíka, který nese vytesaný letopočet 1548. Na souměrně

rozvrženém průčelí vynikají výrazné secesní prvky (dekorativní výzdoba meziokenních

ploch, maskaron nad vchodem), které převládají v přízemí a v prvním patře. Druhé podlaží

nese prvky pseudobarokního slohu. Výtvarnou hodnotu umocňují bělostné sochy sochaře

Františka Fialy, zvaného Ferenc Futurista.

Dominantou města a současně i nejstarší stavební památkou je děkanský chrám sv.

Mikuláše, založený želivskými premonstráty v roce 1233. Původně se jedná o gotickou

trojlodní stavbu, která byla v letech 1722-29 barokně přestavěna a rozšířena Janem

Blažejem Santinim. Dalších stavebních úprav, tentokráte v pseudogotickém slohu, se

kostel dočkal až ke konci 19. století.

Řekne-li se Humpolec, pak znalci soudobé české architektury jedním dechem dodají OK

PLAN nebo Rýzner. Příběh humpoleckého OK PLANu je skutečně fenomenální. Vedoucí

týmu rozhodl postavit rodinný dům-manifest demonstrující zásadní myšlenky a názory,

které má OK PLAN ve svém desateru.

Dům, respektive architektura, je také zboží. Pokud se chce prodávat, musí mít atraktivní

obal a kvalitní obsah. Rýzner je dobrým obchodníkem a jeho „Plecháč" výborné zboží.

Dům je obalen rezavějícím cortenovým plechem. Do plechové schrány jsou vyřezány

Page 40: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

40

velkorysé otvory vyplněné sklem, jež je namísto záclon opatřeno potiskem průsvitnou fólií,

tvarově vyřezanou podle rostlinných motivů.

Celé město je osázeno spoustou zeleně, takže nejen pro návštěvníka, ale i pro samotné

obyvatele města je zde velice příjemné prostředí, dotvářené právě okrasnou zelení, jež se

vhodně prolíná s historickou i novodobou zástavbou. V urbanistickém pojetí je zahrnuto

značení ulic a to tak, aby bylo co nejjednodušší, srozumitelné a zároveň účelné, tak, aby se

podle něj mohl turista bezpečně a rychle orientovat.

Značka (logo) města Humpolec vychází z jeho historicky daných symbolů a nově

zpracovaného loga města, které bylo graficky zpracováno a vytvořeno v roce 1997 - viz

příloha č. 1. Je v modro červené barvě a je ve tvaru štítu, čímž zachovává styl a tvar

původního znaku města. Logo města je již užito na tiskopisech města sloužících k úřední

korespondenci. Dokument je pak díky tomuto logu jedinečný, nezaměnitelný a snadno

identifikovatelný jako úřední dokument. Logo je využito jako základ pro tvorbu

jednotného vizuálního stylu města, který se promítl do, jak již bylo uvedeno, tiskopisů

úřadu, ale i do označení vozového parku úřadu a následně i do stylu značení ulic a

budování orientačních směrových ukazatelů ve městě. Oficiální stránky města Humpolec

pak vyžívají na své úvodní stránce svého historického znaku.

V rámci již částečně využívaného jednotného vizuální stylu není využito loga v označení

www stránek. Tyto nejsou dostatečně odlišeny a jednoduše identifikovatelné a

nezaměnitelné. Www stránky města nejsou bohužel pod označením www.humpolec.cz

ale jako www.mesto-humpolec.cz. Toto je do značné míry handicap města a při

vyhledávání oficiálních stránek toto spatřuji jako nedostatek pro návštěvníka. Oficiální

název stránek www.humpolec.cz využívá sdružení Humpolák. Na těchto stránkách je

zajisté spousta informací pro případné návštěvníky, nicméně jako oficiální stránky jak pro

návštěvníky, tak pro informace z veřejné správy tyto nelze využít, neboť aktuální

informace o dění ve veřejné správě chybějí.

Jako další www stránky jsou využívány stránky www.infohumpolec.cz, jako oficiální

stránky Městského kulturního a informačního střediska Humpolec. Zde je množství

informací o kulturním dění, historii, současnosti, školách, infomapa, typy na výlety,

ubytování, dopravní obslužnost – spojení jak autobusové i vlakové, cyklotrasy a spousta

Page 41: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

41

dalších užitečných a zajímavých informací. V souladu s tím, že Městské kulturní a

informační středisko je zařízením městského úřadu a je zde opravdu mnoho informací i

pro obyvatele, a to hlavně kulturního charakteru, postrádám na oficiální internetových

stránkách www.mesto-humpolec.cz zvýrazněné propojení – odkaz na internetové stránky

Městského kulturního a informačního střediska www.infohumpolec.cz a naopak. Tato byť

drobnost by do značné míry doplnila ucelenost a uživatelský komfort pro návštěvníky

internetových stránek jak města Humpolec, tak stránek Městského kulturního a

informačního střediska.

2.2.4 Rozšířený produkt města Humpolec

Rozšířený produkt ve veřejné správě zahrnuje oblasti jako je cena, distribuce, propagace a

lidé.

Rozšířeným produktem města je hlavně těsné sousedství centrálního průmyslového parku

u dálnice D1 a vybudovaná infrastruktura k těmto pozemkům. Humpolec vyniká hlavně

kvalitou lokality a to její výhodnou polohou u dálnice D1, a tím i jednoduchým napojením

na dálniční síť v ČR. V neposlední řadě sem můžeme zařadit i solidní cenovou úroveň,

průměrnou výši výdělku, která je pro podnikatele výhodná, neboť je na nižší úrovni.

Z pohledu občana je toto bohužel vnímáno opačně. V tomto směru se zde střetávají dva

zájmy a to zájem podnikatele na co nejlevnější a kvalifikovanou pracovní sílu a pohled

občana jako zaměstnance s nižším výdělkem. I přes toto je ve městě zaznamenáván příliv

nových obyvatel a to hlavně z okolních obcí, ale i zahraničních pracovníků, kteří sem

přijíždějí za prací. V současnosti je toto vzhledem k probíhající ekonomické krizi

omezováno. Omezován je hlavně příliv nových zahraničních pracovníků. Důležitý je i

jejich úbytek a návrat zpět do vlasti.

Kvalifikovaná pracovní síla místních obyvatel umožňuje podnikům provozovat vyspělé

zpracovatelské technologie a to na zdejším trhu zaměřené hlavně na výrobu pro

automobilový průmysl, ale i pro zpracování dřeva a následné výroby v nábytkářském

průmyslu v podstatě od prvotního zpracování až po finální výrobek. Vysoká zaměstnanost

podporuje rozvoj služeb. Služby podnikům jako servisní činnost při jejich výrobě ale i

služby přímo pro obyvatele.

Page 42: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

42

Propagace města zahrnuje veškeré aktivity a to hlavně na přilákání nových

podnikatelských subjektů do města. V tomto ohledu je město Humpolce velice aktivní a

vstřícné při jednáních s novými investory o jejich podnikatelských záměrech, které lze

realizovat v průmyslové zóně nebo v některých přilehlých lokalitách, kde byla v dřívější

době výroba zrušena. Jde např. o část Brunka, kde byla textilní výroba a areál s poměrně

velkými výrobními prostory nebyl využíván. V současnosti zde působí několik menších

firem, které zde nalezly vhodné prostory pro svoji výrobní ale i obchodní činnost.

Že je propagace města v tomto směru prováděna velice dobře a na vysoké úrovni je patrné

z ocenění, které město získalo svým přístupem k podnikatelským aktivitám a bylo

vyhodnoceno v anketě týdeníku Ekonom pro rok 2008 jako nejlepší město v České

republice pro byznys. Toho město využilo a připravilo nové uvítací tabule na příjezdových

komunikacích, kde je zdůrazněna právě ta skutečnost, že město Humpolec je jako nejlepší

místo pro podnikání.

Toto vše závisí hlavně na vstřícném a věcném jednání zaměstnanců (úředníků) veřejné

správy, ale hlavně i volených politiků na místní úrovni jako jsou zastupitelé, členové rady

a starosta. Ti všichni vytvářejí dobrý obraz a právě jejich dobrá marketingová a

komunikační úroveň dokázala splnit očekávání významných skupin investorů s reálnou

nabídkou území města.

Humpolec vyniká kvalitou lokality , tedy výhodnou polohou s dobrým napojením na

dálniční síť, ale také solidní úrovní veřejné správy a nízkými cenami. V Humpolci funguje

už delší dobu takzvaný „podnikatelský klub“. V rámci jeho fungování se obchodníci a

podnikatelé setkávají s lidmi z radnice na pracovních snídaních a večeřích a zároveň se

mohou podílet na společných plánech.

Předpokladem dalšího rozvoje města je spolupráce veřejné správy s občany a

s podnikateli. Veřejné správě náleží vůdčí role v této oblasti, neboť veřejná správa přichází

s vizemi a strategickými plány rozvoje města a koordinuje aktivity zúčastněných subjektů.

Záleží hlavně na přístupu, marketingových a komunikačních schopnostech zaměstnanců

veřejné správy ale i politiků, nakolik město dokáže uspokojit potřeby a očekávání cílových

skupin. Proto by mělo při své činnosti sledovat své slabé a silné stránky a snažit se

Page 43: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

43

eliminovat hrozby a využívat co nejlépe a v co největší míře jakýchkoli příležitostí, které

městu přinesou užitek a přilákají nejen nové obyvatele a turisty, ale i nové investory, kteří

ve městě nebo jeho regionu začnou se svojí podnikatelskou činností.

Město má zpracován strategický plán rozvoje města a SWOT analýzu města Humpolec

např. pro oblast podnikání. Její zpracování uvádím v příloze č. 2. Dalšími analyzovanými

oblastmi jsou:

� obyvatelstvo a bydlení

� sociální infrastruktura a vzdělání

� cestovní ruch

� technická a dopravní infrastruktura, životní prostředí

� využití fondů ČR a EU pro rozvojové záměry města

2.3 Marketingová komunikace ve veřejné správě Města Humpolec

Proces marketingové komunikace na městském úřadě v Humpolci probíhá od

nejzákladnější úrovně pracovníků veřejné správy na přepážkách, kde dochází

k prvnímu a nejdůležitějšímu kroku, kontaktu v marketingové komunikaci občana

s veřejnou správou. Většinou zde se poprvé setkává občan jako zákazník s představiteli

veřejné správy a s jejich nabídkou. S tím, jak je k němu jako k zákazníkovi přistupováno,

zda je mu věnována patřičná pozornost i s tím, zda je mu vše dostatečně vysvětleno a

nabídnuto řešení problému, se kterým se na patřičný úřad obrátil. Záleží i na tom, do

jakého prostředí občan přijde, zda je mu dostatečně přívětivé a příjemné.

Jak již bylo v minulých kapitolách řečeno, budova městského úřad Humpolec je

historickou budovou. Jde o krásnou secesní budovu v jejíchž prostorách se nachází většina

jednotlivých odborů, se kterými občan přichází do styku. U vchodu je umístěna přehledně

zpracovaná orientační tabule, podle které je možno se zorientovat v prostorách celé

budovy a vybrat si příslušný odbor, který občan hodlá navštívit. Prostory jsou

zrekonstruovány a působí na příchozího velice příjemným dojmem.

Dalším stupněm marketingové komunikace jsou vedoucí jednotlivých odborů, poté

tajemník, místostarostové a hlavně starosta, volený zástupce města.

Page 44: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

44

Město jako takové nemá oddělení pro styk s veřejností ani určeného tiskového mluvčího.

Tuto funkci zastávají starosta jako hlavní představitel obce, tajemník a místostarostové

podle toho, o jaký odbor se jedná, neboť jejich kompetence jsou v tomto směru rozdělené

a každý z nich má na starosti určitou část agendy MěÚ.

Obr. 6: Hodnocení činnosti jednotlivých odborů MěÚ

1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0

ekonomický odbor

odbor dopravy

odb. místního hospod.

odbor tajemníka

odbor vnitřních věcí

odbor zdravot. a soc.věcí

Stavební úřad

odbor život.prostředí

Živnostenský úřad

MěÚ celkem

odbo

ry MěÚ

průměrkladné hodnocení záporné hodnocení

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Humpolec- Dotazníkové šetření

Graf nám znázorňuje spokojenost občanů s prací městského úřadu, respektive jeho

jednotlivými odbory a na prvním místě s průměrnou spokojeností MěÚ jako celku.

Nejvíce byli spokojeni s prací úřadu tajemníka a živnostenského úřadu. Naproti tomu

nejméně s odborem životního prostředí a odborem dopravy. Nejčastěji si stěžovali na:

� špatný přístup úředníků k lidem (neochota některých úředníků)

� krátké úřední hodiny

� dlouhé čekací doby

Tyto se zejména odvíjejí např. od ročního období ( léto vydávání pasů, podzim výměny

řidičských průkazů a občanských průkazů, případně přihlašování vozidel do evidence).

Marketingová komunikace pracovníků městského úřadu Humpolec probíhá formou

vystoupení jednotlivých pracovníků v regionálním rozhlase případně vysílání regionální

televize, dále písemným vyjádřením v regionálním tisku. Hlavní komunikace probíhá

vydáváním občasníku „Radniční listy“. Tento vydává městský úřad v Humpolci. Zde jsou

prezentována jednotlivá témata marketingové komunikace dle aktuálního stavu a potřeb

Page 45: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

45

radnice. Dále pak články o aktuálním stavu a dění na jednotlivých odborech radnice a ve

městě vůbec.

Pro komunikaci úřadu s občany ale i návštěvníky města a investory má město částečně

zpracován jednotný vizuální styl. Toto je velice dobré jak pro orientaci občanů na

samotném městském úřadě v jeho jednotlivých odborech, tak pro návštěvníky a investory,

kteří přicházejí do samotného města Humpolec a jeho přilehlého centrálního průmyslového

parku. Jednotný vizuální styl je využíván i při vydávání občasníku „Radniční listy“. Dále

je tento styl použit při značení ulic ve městě a budování směrových ukazatelů. Jednotný

vizuální styl není použit na orientační tabule v prostorech městského úřadu, a bylo by

vhodné provést sjednocení vizuálního stylu i na tyto orientační tabule.

Aktivní zájem o názory a hodnocení občanů provádí město jednak při styku jednotlivých

pracovníků města s občany, ale také pomocí oficiálních internetových stránek města

Humpolec, kde je vytvořeno okno pro připomínky a nápady občanů či veřejnosti, kteří si

stránky města otevřou. Zde je možno samozřejmě připojit jméno a adresu, nebo e-

mailovou adresu, na kterou je zaslána odpověď kompetentního pracovníka městského

úřadu.

Pro komunikaci se zákazníkem = občanem jsou v místní veřejné správě používány nástroje

jako je reklama, podpora prodeje, direct marketing ad.

Reklamy využívá městský úřad např. pro akce pořádané místní radnicí. Využívá formu:

� reklamy v místním tisku

� rozhlasového vysílání

� hlášení v místním rozhlase

� informační střediska města Humpolec

Podpora prodeje je realizována formou setkání s případnými investory, kteří mají zájem

podnikat v oblasti města Humpolce. Toto je dále specifikováno i strategickým plánem

rozvoje města, viz. příloha 2.

Page 46: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

46

Direct marketing je v místní veřejné správě používán formou volebních hlasovacích

lístků a dále jsou jako direct marketing využívány i „Radniční listy“, které jsou doručovány

přímo do schránek jednotlivých domácností.

2.4 Public relations

Pro public relations ve veřejné správě města Humpolec jsou využívány hlavně „Radniční

listy“, které jsou vydávány jako občasník a mají nezastupitelnou a velice významnou roli

v této oblasti pro komunikaci s občany. Toto je patrné i z dotazníkového průzkumu, kdy

54% dotázaných uvedlo jako nejdůležitější a nejpoužívanější zdroj informací o činnosti

MěÚ Humpolec právě již zmiňované Radniční listy. O dalších nejčastěji využívaných

zdrojích vypovídá následující graf.

Obr. 7: Získávání informací o činnosti MěÚ Humpolec

Graf nám znázorňuje způsoby získávání informací o činnosti MěÚ Humpolec. Jako

nejrozšířenější zdroj informací jsou radniční listy, další úřední deska a jako třetí

nejpoužívanější zdroj je internet.

Velice důležitá v oblasti Public relations jsou setkání představitelů města s občany. Tato

jsou však pro získávání informací o činnosti úřadu zastoupena pouze 3%. Vystoupení

Page 47: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

47

představitelů města je na veřejnosti vnímáno hlavně při různých významných

příležitostech, sportovních či kulturních akcích.

2.5 Navrhovaná zlepšení

Na základě zpracovaného stavu v oblasti marketingu a marketingové komunikace

navrhuji některá dílčí zlepšení a zkvalitnění stavu v obou jmenovaných oblastech pro

veřejnou správu města Humpolce:

� v oblasti marketingu

� v oblasti marketingové komunikace

2.5.1 Navrhovaná zlepšení v oblasti marketingu

V oblasti marketingu je negativně jako problematická oblast vnímána doprava,

bezpečnost, úprava a čistota města. Úprava a čistota ve středu města se zlepšila,

bohužel v okrajových částech a hlavně na sídlištích problém s čistotou přetrvává a to

hlavně díky místům, kde jsou umístěny kontejnery – popelnice na odpadky. Tato místa

neodpovídají pro ukládání odpadků jak kapacitně tak způsobem jejich umístění. Volně

postavené kontejnery na chodnících nebo v jejich blízkosti bez jakékoli okolní stavební

úpravy neodpovídají současným nárokům na zkvalitňování designu města. Působí

negativně jak na samotné obyvatele, tak na turisty přijíždějící do města. Jsou negativní

vizitkou města Humpolce, podle které by si ho návštěvníci rozhodně neměli zapamatovat.

Jedním ze způsobů řešení je vyvážet kontejnery na odpadky častěji a to hlavně v období

svátků, kdy je odkládáno daleko větší množství komunálního odpadu, případně zvýšit

množství – počet kontejnerů. Toto se týká i oblasti třídění komunálního odpadu, kdy

kapacita těchto kontejnerů je rovněž nedostatečná a byť je snaha ze strany občanů o třídění,

toto nelze provést. Papír, plast a další se hromadí vedle kontejnerů, což není právě

estetické. Jako velice důležitý spatřuji samotný fakt, že kontejnery jsou jen tak volně

postavené vedle chodníků. Zpracováním projektu a následným řešením o umístění do

vhodných prostorů např. zděných nebo dřevěných ohrádek pro popelnice by město získalo

na zkvalitnění vzhledu a příjemnějšího pohledu pro všechny, kteří jdou okolo těchto míst.

Page 48: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

48

Doprava jako další vnímaná problémová oblast. Není problémem jen města Humpolce, ale

celorepublikovým. V tomto směru se touto oblastí zabývat nebudu, neboť je určitě na

řešení ne jednotlivce, ale celého kolektivu odborníků, kteří musí navrhnout v dané oblasti

co nejpřijatelnější řešení nejen pro motoristy, podnikatele ale v neposlední řadě i obyvatele

města. Jde o velice složitý problém, kdy je třeba hledat kompromisy, neboť zejména ve

staré a stávající zástavbě je to dost komplikované.

Co se týká bezpečnosti ve městě je patrné, že bezpečnostní situace ve městě je i orgány

veřejné správy vnímána jako velice důležitá. V oblasti situační prevence učinilo město

Humpolec první zásadní krok již v roce 1999, kdy plně z rozpočtu města ve spolupráci

s Policií ČR vybudovalo kamerový systém na monitorování expandovaných míst

v Humpolci. V první etapě byly pořízeny 3 kamery a monitorovací dispečink v budově

obvodního oddělení PČR Humpolec. V dalších etapách došlo k rozšíření celého systému až

na současný stav 8 monitorovaných míst. Mezi tato se řadí i jedna kamera na dálniční úsek,

který probíhá okolo Humpolce a kde zejména v zimních měsících bývají značné dopravní

problémy. Celkově dle statistik policie ČR je kraj Vysočina, okres Pelhřimov, město

Humpolec v oblasti s nízkou kriminalitou. V této oblasti je třeba širší a intenzivnější

spolupráce na úrovni veřejné správy s Policií ČR a kvalitní prezentace bezpečnostní

situace. Prezentace kamerového systému. Toto lze provádět příspěvky v místním tisku,

Radničních listech ale i besedami na školách a s veřejností. V neposlední řadě pak

diskusemi se seniory, kteří bývají často terči kriminality. Preventivní opatření v rámci

regionu je třeba uskutečňovat v těchto oblastech:

� sociální opatření - zabývat se sociálními a ekonomickými problémy, zaměřit se na

ohrožené jedince a jejich rodiny, na skupiny obyvatel a rizikové lokality s cílem

změnit nepříznivé socioekonomické prostředí

� situační opatření - nasazování technických opatření včetně urbanistického

plánování z hlediska potřeb bezpečí občanů; cílem je omezování příležitostí k

páchání trestné činnosti, zvyšování rizika dopadení pro pachatele a snižování zisků

z trestné činnosti

� informování občanů a jejich aktivizace – zprostředkování informací o

bezpečnostní situaci, o účinných formách obrany před trestnou činností; cílem je

zapojování občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí

svého okolí

Page 49: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

49

� rozvoj volnočasových aktivit obyvatel města – vytvářet kvalitní a široké možnosti

pro aktivní trávení volného času, zejména mimoškolní aktivity pro děti a mládež,

jako nejefektivnější součást prevence kriminality, alkoholismu, drogových

závislostí a dalších sociálně patologických jevů

V oblasti volnočasových aktivit je zde pak z pohledu občanů nedostatek pořádaných

koncertů. Na tomto úseku je třeba zkvalitnit zejména práci Městského kulturního a

informačního střediska, v jehož kompetenci je pořádání těchto akcí. Zaměřit se na získání

většího množství kontaktů s kulturními agenturami a manažery umělců. Ve spolupráci

s nimi poté pořádat větší množství koncertů a vystoupení hudebních skupin i jednotlivých

interpretů naší hudební scény.

2.5.2 Navrhovaná zlepšení v oblasti marketingové komunikace

V oblasti marketingové komunikace, která je velice důležitou oblastí pro vnímání

veřejné správy jak ze strany obyvatel, podnikatelské veřejnosti tak turistů, vidím

nedostatky v oblasti direkt marketingu a to zejména v oblasti využívání např. letáků.

Letáky je možno využít při mnoha různých příležitostech a při potřebě sdělit veřejnosti

něco důležitého, co přesahuje rámec článků v novinách, nebo když je potřeba prezentovat

něco významného v dění ve veřejné správě např. v organizační struktuře města, významné

události kulturního a sportovního charakteru, ale i změny týkající se občanů – výměny

občanských průkazů, řidičských průkazů, povinnost do kdy zaplatit různé poplatky -

s úřední dobou, kdy je toto možné provést. Leták by bylo vhodné vkládat do vydání

Radničních listů s tím, že další informační materiál je k dispozici ještě na jiných

vybraných místech ve městě. A to na MěÚ, Městském kulturním a informačním středisku,

ale např. i v městské knihovně a jinde. Samostatné posílání letáků nepovažuji za vhodné,

neboť v současné době, kdy jsou lidé přesyceni touto reklamou, by se zajisté minulo

účinkem a většina by spolu s ostatními letáky skončila v koši.

Samotné Radniční listy jsou velice důležitým zdrojem informací a 54% dotázaných je

uvádí jako zdroj informací o veřejné správě viz. kapitola 2.5. Jsou vydávány jako dvojlist

v černobílém provedení viz příloha 4,5. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou nejvíce

využívaný zdroj informací, jejich grafické zpracování a hlavně černobílé provedení by

bylo vhodné změnit na barevné. Ve sdělovaných informacích využívat např. grafické

Page 50: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

50

symboly tak, aby se sdělované informace staly přehlednějšími a pro čtenáře zajímavějšími.

Druhá strana, která je využívána na sdělení občanům z různých zasedání, porad vedoucích

pracovníků MěÚ nebo rozpočtu města doporučuji rozčlenit a graficky zpracovávat do

přehlednější formy tak, aby na první pohled sdělované informace čtenáře zaujaly a

snadněji se v nich orientoval. Přehledné informace se dozajista projeví ve větší

spokojenosti občanů s veřejnou správou, neboť informovaný občan je daleko

spokojenější, pokud má dostatek informací. O probíhajících kulturních, sportovních ale

hlavně i investičních akcích, a to buď jako samostatné akce města, nebo jako programy s

podporou a dotacemi z fondů EU. Je třeba vyzdvihnout tyto dobré a dosažené výsledky,

aby obyvatelé neměli pocit, že v jejich městě se nic neděje a vnímali aktivitu veřejné

správy.

Nevýhody nedokonalého grafického zpracování:

� nepřehlednost sdělované zprávy

� špatná orientace v textu

� i důležité informace zapadnou tak že si jich nikdo nevšimne

� sdělovaný obsah je nudný, nezaujme příjemce

� chybí grafické symboly

Řešení a smysl navrhovaného opatření:

� mnohem přehlednější

� i nezáživný dokument se dá vhodně zvoleným symbolem oživit

� snadnější orientace v textu

� vhodně zvolené zpracování a využití grafických symbolů čtenáře přitáhne a

zaujme

� podle jednoduchých symbolů lze snadno identifikovat různé odbory MěÚ,

nebo oblasti týkající se obsahu sdělované zprávy viz příloha č. 8

Úřední deska odpovídá zákonem předepsané podobě a je k dispozici občanům 24 hodin

denně. Využívá ji jako zdroj informací 25% obyvatel, což je procentuelně druhý

nejpoužívanější zdroj informací ve městě Humpolec. Je označena jak nařizuje zákon,

nápisem „Úřední deska“. Její zpracování je však na nízké úrovni. Doporučuji pro úřední

desku a všechny informační tabule používané MěÚ a organizace spadající do působnosti

MěÚ, tedy ty, které vlastní MěÚ, zpracovat jednotný vizuální styl. Používáním jasných

Page 51: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

51

identifikačních symbolů – loga, znaku, případně sloganu (např. Humpolec – město pro

byznys) viz návrh příloha č.7. Na těchto deskách se zvýší jejich úroveň a odliší se od

ostatních vývěsek, které jsou ve městě používány různými organizacemi.

Jako další z možností prezentace města vidím v použití obálek jako prostředku

k propagaci a prezentaci města. Jednoduchým sdělením lze např. popřát adresátovi na

přelomu roku šťastný nový rok nebo veselé velikonoce. Nebo typ jednoduchého sdělení

Humpolec – město pro byznys. I v tom spatřuji jednu z možných forem prezentace MěÚ.

Internetové stránky města jsou zpracovány jednoduchou přehlednou formou, která

návštěvníka na první pohled zaujme. Lze jim však přesto vytknout některé nedostatky tak

jak je vnímá návštěvník. U URL odkazu http://www.mesto-humpolec.cz postrádáme

jednoduchou a přitom jasnou identifikaci těchto stránek a to buď ve formě loga nebo

znaku města Humpolec. Jeho umístěním by docházelo k jasné a nezaměnitelné identifikaci,

hlavně při tom, pokud si odkaz na tyto stránky uložím do tzv. oblíbených. Pouhým

pohledem potom stránky jasně rozpoznám. Stránky se zapisují do povědomí obyvatel,

podnikatelů i potenciálních návštěvníků, kteří na nich hledají dostupné informace o městě

a dané lokalitě. Významný nedostatek spatřuji v absenci informací pro turisty na titulní

straně www stránek. Je zde sice odkaz na stránky Městského kulturního a informačního

střediska, ale je umístěn poměrně v pozadí, takže jej návštěvník stránek snadno přehlédne.

Na hlavní stránku doporučuji vedle nabídek Odbory MěÚ, Úřad on-line umístit odkaz se

zvýrazněným názvem např. Informace pro turisty-návštěvníky, včetně jazykových

mutací a hlavně pravidelné aktualizace stránek. Tím by odpadlo případnému zájemci

složité vyhledání informací turistického charakteru, které jsou zde soustředěny v nabídce

Městského kulturního a informačního střediska nevýrazně umístěného v zadní části

stránky.

Jako další možná varianta úvodní internetové stránky města je zcela nové zpracování

rozčleněním do jednoduché podoby tří základních nabídek podle toho, jaké informace

návštěvník vyhledává, a to např. do částí:

� Úřad pro občany

� Turistické informace

� Informace pro podnikatele

Page 52: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

52

Doménu www.humpolec.cz má zaregistrováno Občanské sdružení Humpolák a je zde

přesměrování na doménu www.humpolák.cz. Pro snadnější vyhledávání oficiálních

stránek města Humpolec by bylo mnohem lepší mít zaregistrovánu tuto doménu. Doporučil

bych vejít ve styk se zástupci tohoto občanského sdružení a pokusit se doménu získat.

K upoutání pozornosti na některé důležité skutečnosti nebo různé připravované kulturní

nebo sportovní akce by bylo možno v rámci stránek MěÚ využít banery.

V rámci zlepšení informovanosti obyvatel, neboť informovaný občan je spokojený, a

úřad je tu přece právě pro občana, navrhuji do prostor MěÚ, kde je poměrně velký provoz

veřejnosti, umístit velkoplošné televize. Na těchto by mohl v úředních dnech běžet

informační servis k jednotlivým správním agendám. Jaké dokumenty občan potřebuje

např. k:

� vydání nového OP

� vydání nového řidičského průkazu

� přihlášení-odhlášení dopravního prostředku

� vydání cestovního pasu

� kolik zaplatit poplatek za psa

� jak vysoký je poplatek za odvoz komunálního odpadu

� informace např. z oblasti kultury

� uvést sponzory, kteří se na různých akcích podílejí

Bylo by možné zveřejňovat i např. probíhající nebo připravované investiční akce a

v podstatě veškeré informace týkající se veřejné správy. Další možností je i využití

Infoboxu, který by mohl být přístupný 24 hod. denně a umožňoval přístup k informacím

MěÚ.

Za velice důležité doporučení potom považuji „zpětnou vazbu“, to znamená reakce

občana jako zákazníka veřejné správy s jeho problémy a potřebami. Zpětná vazba by měla

být prováděna pravidelně a soustavně. Příkladně monitoring tisku, rubrika připomínek na

internetových stránkách města, schránka na připomínky v prostorech MěÚ, ale i provádění

dotazníkových akcí a jejich důkladné vyhodnocení. Jednou z možností dotazníkové akce je

forma dotazníku – letáku vloženého do Radničních listů, nebo umístění na stránky

Radničních listů a sběr ankety do schránek umístěných v prostorech a zařízeních MěÚ

Humpolec. Návrh jednoduchého dotazníku viz příloha č. 6.

Page 53: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

53

ZÁVĚR

Hlavním cílem této práce je v souvislostech přiblížit současný stav a fungování

marketingu, marketingové komunikace a postavení občana jako zákazníka veřejné správy.

Pro zmíněný účel jsem zvolil městský úřad Humpolec, protože ve městě Humpolec

bydlím.

Ve své práci jsem se zabýval marketingem, marketingovou komunikací v aplikaci na

marketing a marketingovou komunikaci ve veřejné správě. Jaké je postavení zákazníka

v současné ekonomice, ve světě nadměrných výrobních kapacit, kdy nemáme nedostatek

zboží, ale naopak nedostatek zákazníků. Marketingem a tím, co je produktem veřejné

správy, jak je produkt rozčleněn na jádro, reálný produkt a rozšířený produkt. Co lze pod

pojem produkt ve vztahu k veřejné správě zahrnout a kam ho v rámci produktu s jeho

vlastnostmi zařadit. Hlavně však postavením občana jako zákazníka veřejné správy, tak jak

by měl být veřejnou správou vnímán. O tom, o co by se měla veřejná správa ve vztahu

k občanovi snažit, poznat jeho problém a pomoci mu ho vyřešit.

V teoretické části jsem se zabýval pojmem veřejná správa a strukturou vybraného orgánu

státní správy. Marketing, marketing ve veřejné správě, marketingová komunikace a

marketingová komunikace ve veřejné správě, tak ji vnímají někteří autoři odborných

publikací, ale i autoři odborných článků v časopisech věnovaných této poměrně rozsáhlé

tématice. Ale i pojem veřejná správa, jak jej přímo definuje zákon.

V praktické části jsem popsal strukturu veřejné správy města Humpolec jak je ve

skutečnosti členěna. Popsal a vyhodnotil jsem marketing a marketingovou komunikaci

podle toho, jak probíhá ve veřejné správě města Humpolec, včetně dané lokality, struktury

obyvatelstva, příležitostí ke vzdělání, kulturních možností, sportovních příležitostí,

dopravy, bezpečnosti a čistoty ve městě. V konečné části pak navrhuji některá opatření

nejen v oblasti marketingu, ale i marketingové komunikace. Opatření by bylo vhodné

provést v uvedených oblastech tak, aby došlo ke zlepšení stavu a spokojenosti nejen

občana jako zákazníka, ale rovněž i pracovníků veřejné správy z dobře vykonané práce. Je

nutné dodržovat zásadu, že veřejná správa je zde pro občany, a čím lépe a rychleji bude

řešit jejich problémy, tím spokojenější bude občan zákazník.

Page 54: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

54

POUŽITÉ ZDROJE

[1] FORET, Miroslav, PROCHÁZKA, Petr, URBÁNEK, Tomá š, Marketing základy a principy. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 143 s. ISBN 80-251-0790-6. [2] FORET, Miroslav. Marketingová komunikace . 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 427 s. ISBN 80-251-1041-9. [3] Hendrych, Dušan a kol. Správní právo, obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. 555 s. ISBN 978-80-7400-049-2. [4] JANEČKOVÁ, Lidmila, VAŠTÍKOVÁ, Miroslava, Marketing m ěst a obcí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 178 s. ISBN 80-7169-750-8. [5] KOTLER, Philip, Marketing od A do Z Osmdesát pojm ů, které by měl znát každý manažer. 1.vyd. Praha: Management Press, NT Publishing, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1. [6] LÍSKOVEC, Filip. Internetovou ú řední desku lze mít zdarma. Moderní obec, 2006, roč. XII, č.2, s. 33.

[7] Průcha, P.: K současnosti a perspektivám veřejné správy in Sborník z konference: Veřejná správa na prahu 21.století, Masarykova univerzita v Brně 2001, (editor Skulová, S., ), str.6

[8] ROSTKOVÁ, Ivana. Jak malé obce komunikují s občany. Moderní obec, 2007, roč. XIII, č. 1, s. 28.

Page 55: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

55

PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha 1) Znak, logo a prapor města Humpolec Příloha 2) SWOT analýza města Humpolce pro oblast podnikání

Příloha 3) Přehled největších zaměstnavatelů (20 a více zaměstnanců) působících na území města a vývoj počtu jejich zaměstnanců v období let 1999 až 2005 Příloha 4) Titulní strana občasníku Radniční listy Příloha 5) Druhá strana občasníku Radniční listy Příloha 6) Vzor jednoduchého dotazníku pro obyvatele města Příloha 7) Grafický návrh úřední desky, s jasným identifikačním prvkem – znakem města Humpolec, popř. doplněným sloganem

Příloha 8) Příklady použití grafických symbolů

Page 56: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Příloha 1) Znak, logo a prapor města Humpolec

Znak města Humpolce sestávající Logo města Humpolce vytvořeno

ze tří částí: v roce 1997

- zavinutý šíp (erb pánů z Dubé)

- zkřížené vidlaté parohy (erb Leskovců)

- tříbarevný štít (erb Trčků z Lípy)

Prapor města Humpolec navržený městským zastupitelstvem v roce 1992

Page 57: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Příloha 2) SWOT analýza města Humpolce pro oblast podnikání

2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Silné stránky Slabé stránky

• Existence malých a středních podniků s možnostmi růstu

• Přítomnost významných zaměstnavatelů – velké a střední firmy

• Vysoký podíl podniků působících ve službách • Existence průmyslové zóny s volnými

kapacitami • Dostatečně široké zázemí využitelné pracovní

síly • Dobré vzdělanostní poměry • Levná pracovní síla • Velmi nízká míra nezaměstnanosti Ochota pracujících vyjíždět do zaměstnání

• Výrazná převaha drobných podnikatelů • Chybějící institucionální podpora

začínajícím podnikatelům (inkubátory, technologické parky apod.)

• Nižší kupní síla obyvatelstva • Nízká míra ekonomické aktivity

obyvatel. • Horší kvalifikační struktura

obyvatelstva • Chátrající bývalé průmyslové objekty. • Nedostatek lidí při obsazování

pracovních pozic (malý okruh výběru zaměstnanců)

• Špatná dopravní dostupnost k průmyslové zóny (ul. Pražská)

Příležitosti Ohrožení

• Podpora příchodu nových investorů – využití brownfields

• Vyšší využití a rozvoj informačních a komunikačních systému v podnikatelské sféře

• Podpora rekvalifikací, dalšího vzdělávání obyvatelstva – zvýšení adaptability pracujících

• Zapojení podnikatelských projektů do podpory z prostředků strukturálních fondů EU

• Zlepšení styku podnikatelů a místní administrativy (systém „jedněch dveří“)

• Zkvalitnění dopravní infrastruktury • Veřejně prospěšné práce • Rozvoj dalšího vzdělávání obyvatel

• Odchod VŠ vzdělaných lidí z města • Příjímání (resp. přizpůsobení se)

legislativních podmínek EU možnost likvidace MSP

• Snižující se podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva

• Snižující se odbornost místní základny pracovní síly – přesunu výroby

• Nezájem obyvatel o nabízenou práci • Neochota obyvatel vzdělávat se.

Page 58: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Příloha 3)

Přehled nejv ětších zam ěstnavatel ů (20 a více zaměstnanc ů) působících na území m ěsta a vývoj po čtu jejich zam ěstnanc ů v období let 1999 až 2005.

zaměstnavatel 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ASO HUMPOLEC a.s. 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

AUTIA, a.s. 50-100 20-50 - - - - -

CARDUCCI, PEKÁRNA OKAL HUMPOLEC s.r.o. 20-50 20-50 20-50 20-50 - - -

CONTEG, spol. s r.o. - 20-50 50-100 100-150 150-200 150-200 150-200

CTM Hospital a.s. - - 20-50 50-100 50-100 50-100 50-100

ČEMOLEN, a.s. - 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Dětský domov Humpolec 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

DH Dekor spol. s r.o. - 150-200 150-200 150-200 150-200 200-250 200-250

Domov důchodců 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

EXBYDO s.r.o. - - - - 20-50 20-50 20-50

FMP-lignum, výrobní družstvo - 20-50 20-50 20-50 50-100 50-100 50-100

Gymnázium dr. A. Hrdličky 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Hoza spol. s r.o. - - 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

HSE Humpolecké Stavební Elementy, spol. s r.o. 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150

Humpolecké strojírny Humpolec a.s. 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350

Chevalier, spol. s r.o. - 20-50 20-50 20-50 - - -

ICOM transport a.s. - divize Humpolec - - - - - 400-450 ?

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

SUKNO a.s. - - 250-300 350-400 - - -

Mateřská škola Humpolec - - - - - 20-50 20-50

Město Humpolec 20-50 20-50 20-50 20-50 50-100 50-100 50-100

MHA, s.r.o. - 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

ORTODUM, spol.s r. o. - - 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Prádelna a čistírna Jokl, spol. s r.o. 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Truhlářství PROFIL spol. s r.o." 20-50 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

První humpolecká stavební s.r.o. - 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Rodinný pivovar BERNARD a.s. - 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

RUI spol. s r.o. - 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

SERVANT a.s. 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 - -

STATUS stavební a.s. 150-200 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150

Steel Center Europe, s.r.o. - - - - - 20-50 50-100

Střední zemědělská škola 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 100-150

SOU obchodní a Odborná škola SČMSD 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

SUKNO TEXTIL a.s. 600-650 450-500 - - - - -

Školní statek, Humpolec 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150

Technické služby Humpolec, s.r.o. 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

VDP s. r. o. 20-50 20-50 20-50 50-100 20-50 20-50 20-50

VODAK Humpolec, s.r.o. 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150

Wiesner-Hager Bohemia spol. s r.o. 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

Základní škola Hálkova, Humpolec - 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100

Základní škola Hradská , Humpolec - 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Valeo Compressor Europe, s.r.o. - - - - 150-200 350-400 350-400 Zdroj: ÚP Pelhřimov

Page 59: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Příloha 4) Titulní strana občasníku Radniční listy

Page 60: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Příloha 5) Druhá strana občasníku Radniční listy

Page 61: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Příloha 6) Vzor jednoduchého dotazníku pro obyvatele města

1. Jste: � muž � žena

2. Váš věk: � 18 – 24 let � 25 – 39 let � 40 – 59 let � 60 a více let

3. Dosažené vzdělání: � bez vzdělání � základní � střední odborné, vyučení (bez maturity) � úplné střední vzdělání (s maturitou) � vyšší odborné nebo bakalářské � vysokoškolské (magisterské, inženýrské)

4. Ekonomická aktivita:

� soukromý podnikatel / soukromá podnikatelka � zaměstnanec v soukromé firmě � zaměstnanec ve státním sektoru � zaměstnanec v samosprávě � nezaměstnaný � ekonomicky neaktivní (student, důchodce, mateřská dovolená, vojenská služba apod.)

5. Jaké máte zkušenosti z jednání s uvedenými odbory Městského úřadu Humpolec

Zakroužkujte v každém řádku velmi dobré

spíše dobré

spíše špatné

velmi špatné

žádné

1 – Ekonomický odbor 1 2 3 4 5 2 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 2 3 4 5 3 - Odbor místního hospodářství 1 2 3 4 5 4 - Odbor tajemníka 1 2 3 4 5 5 - Odbor vnitřních věcí 1 2 3 4 5 6 - Odbor zdravotnictví a sociálních věcí 1 2 3 4 5 7 - Stavební úřad 1 2 3 4 5 8 - Odbor životního prostředí a památkové péče 1 2 3 4 5 9 - Obecní živnostenský úřad 1 2 3 4 5

6 Jaké máte zkušenosti z jednání s uvedenými státními institucemi v Humpolci

Zakroužkujte v každém řádku velmi dobré

spíše dobré

spíše špatné

velmi špatné

žádné

1 - Finanční úřad 1 2 3 4 5 2 - Úřad práce 1 2 3 4 5 3 - Policie ČR 1 2 3 4 5

7. Kde získáváte informace o činnosti městského úřadu

� Radniční listy � Úřední deska � internet � veřejná zasedání zastupitelstva � jiné: ……………....……………………………….

8. Jste spokojeni s informovaností o práci městského úřadu a jeho akcích?

� určitě ano � spíše ano � spíše ne � určitě ne

Page 62: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Příloha 7) Grafický návrh ú řední desky, s jasným identifikačním prvkem – znakem města Humpolec, popř. doplněným sloganem.

Page 63: MARKETING A MARKETINGOV KOMUNIKACE VE VE EJN SPR V …bp.svse.cz/2009_Bakalarske_prace/kombinovana_forma/... · Marketing a marketingová komunikace ve ve ... za cenné p řipomínky,

Příloha 8) Příklady použití grafických symbolů - změna svozových dnů odpadu - dotace MěÚ na likvidace odpadu

- doplněk jako pozvánka na významný fotbalový zápas - dotace poskytnutá fotbalovému oddílu

- snížení ceny vodného

- sdělení odboru životního prostředí - vynaložené prostředky na údržbu městské zeleně

- probíhající rekonstrukce v ulici

- provádění investičních akcí