Top Banner
1 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016 Prakata Manual Peraturan Penggunaan Makmal dan Hatcheri AKUATROP Edisi 1 (2016) ini diterbitkan untuk diguna pakai oleh semua pengguna makmal dan hatcheri di Institut Akuakultur Tropika (AKUATROP), Universiti Malaysia Terengganu. Penyediaan peraturan ini diharapkan dapat dijadikan rujukan utama dalam mencegah dan mengurangkan risiko bahaya ke atas pengguna melalui amalan budaya kerja yang selamat di makmal dan hatcheri. Peraturan ini adalah untuk memastikan dan meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pengguna di ruang kerja makmal dan hatcheri. Secara tidak langsung amalan keselamatan yang diterapkan dapat meningkatkan kualiti penyelidikan dan perkhidmatan. Penyediaan peraturan ini mengambil kira peruntukan perundangan negara yang berkaitan seperti Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta Perkhidmatan Bomba 1984, Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 dan lain lain peraturan yang berkuatkuasa. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyediaan Manual Peraturan Penggunaan Makmal dan Hatcheri Akuatrop Edisi 1 (2016) di Institut Akuakultur Tropika (AKUATROP), Universiti Malaysia Terengganu. Sekian. Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi Ambak Pengarah Institut Akuakultur Tropika Universiti Malaysia Terengganu.
56

Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

Sep 07, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

1

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Prakata

Manual Peraturan Penggunaan Makmal dan Hatcheri AKUATROP – Edisi 1 (2016) ini

diterbitkan untuk diguna pakai oleh semua pengguna makmal dan hatcheri di Institut

Akuakultur Tropika (AKUATROP), Universiti Malaysia Terengganu. Penyediaan

peraturan ini diharapkan dapat dijadikan rujukan utama dalam mencegah dan

mengurangkan risiko bahaya ke atas pengguna melalui amalan budaya kerja yang

selamat di makmal dan hatcheri.

Peraturan ini adalah untuk memastikan dan meningkatkan tahap keselamatan dan

kesihatan pengguna di ruang kerja makmal dan hatcheri. Secara tidak langsung amalan

keselamatan yang diterapkan dapat meningkatkan kualiti penyelidikan dan

perkhidmatan.

Penyediaan peraturan ini mengambil kira peruntukan perundangan negara yang

berkaitan seperti Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kualiti Alam

Sekeliling 1974, Akta Perkhidmatan Bomba 1984, Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta

Perlesenan Tenaga Atom 1984 dan lain – lain peraturan yang berkuatkuasa.

Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima

kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyediaan Manual Peraturan

Penggunaan Makmal dan Hatcheri Akuatrop – Edisi 1 (2016) di Institut Akuakultur

Tropika (AKUATROP), Universiti Malaysia Terengganu.

Sekian.

Prof. Emeritus Dr. Mohd Azmi Ambak

Pengarah

Institut Akuakultur Tropika

Universiti Malaysia Terengganu.

Page 2: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

2

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Penghargaan

Beberapa bab dalam buku peraturan ini telah diambil dan diolah dari ‘Buku Peraturan

Keselamatan Kesihatan FST’, ‘Buku Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Makmal

Berpusat’ dan ‘Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Makmal serta Kerja Lapangan

Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran (PPSMS) Edisi 1 – 2014 mengikut

kesesuaian makmal dan hatcheri di Institut Akuakultur Tropika (AKUATROP), Universiti

Malaysia Terengganu.

Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua staf makmal dan hatcheri di

AKUATROP yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menghasilkan

manual peraturan ini.

Sekian. Terima Kasih.

Jawatankuasa Pengurusan dan Keselamatan Makmal dan Hatcheri AKUATROP

Page 3: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

3

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

1.0 Pendahuluan

Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri ini dihasilkan sebagai

panduan kepada semua kakitangan, pensyarah, penyelidik, pelajar dan semua

pengguna yang ingin berurusan dan menjalankan kerja-kerja di makmal dan

hatcheri AKUATROP. Manual ini mengandungi penerangan dasar, prosedur

penggunaan dan peraturan-peraturan bagi pengurusan makmal dan hatcheri

AKUATROP. Prosedur dan peraturan ini diselaraskan dengan peraturan makmal

lain di Universiti Malaysia Terangganu (UMT) seperti Institut Bioteknologi Marin

(IMB), Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS) dan Makmal Berpusat. Manual

ini memberi fokus kepada aspek pengurusan dan keselamatan makmal/hatcheri.

Objektif manual ini bertujuan untuk:

1.1 Menyediakan panduan penggunaan makmal dan hatcheri kepada semua

pengguna bagi melancarkan setiap urusan berkaitan makmal dan hatcheri.

1.2 Menerangkan secara ringkas peraturan, prosedur dan garis panduan untuk

dipatuhi.

1.3 Mencegah daripada berlakunya kemalangan di makmal dan hatcheri akibat

daripada kecuaian atau tindakan tidak selamat oleh pengguna.

Secara kesimpulannya, manual ini akan memberi banyak manfaat dan membantu

para pensyarah, staf, pelajar dan pengguna yang ingin berurusan bagi

mendapatkan maklumat yang jelas berkaitan panduan pengurusan makmal dan

hatcheri, peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan garis panduan serta

dokumen sokongan lain bagi menjalankan sebarang aktivti di makmal dan hatcheri

AKUATROP. Melalui manual ini, diharapkan agar dapat mewujudkan sistem

pengurusan yang terbaik bagi pengurusan makmal dan hatcheri AKUATROP dan

seterusnya memastikan keselamatan pengguna semasa menjalankan aktiviti di

makmal dan hatcheri AKUATROP.

Page 4: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

4

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

2.0 Dasar Penggunaan Makmal dan Hatcheri

2.1 Mewujudkan persekitaran dan ruang kerja di makmal dan hatcheri yang

selamat dan sihat kepada semua pengguna.

2.2 Membangunkan aktiviti penyelidikan yang berkaitan bidang akuakultur dan

perikanan bagi meningkatkan pengeluaran dan sekuriti makanan negara.

2.3 Menyokong penghasilan penyelidikan yang berimpak tinggi untuk

meningkatkan produktiviti dan daya saing bidang akuakultur dan perikanan

negara.

2.4 Menawarkan kemudahan penyelidikan yang terkini dan berteknologi tinggi

bagi pembangunan sumber baru untuk bidang akuakultur dan perikanan

negara.

2.5 Memberi peluang bagi penyelidik UMT memperkukuhkan jaringan kerjasama

dengan penyelidik luar dan juga agensi yang berkaitan.

Page 5: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

5

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

3.0 Definisi Terma dan Syarat-syarat Am

3.1 Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Mana-mana entiti akademik, pentadbiran atau perkhidmatan yang diberi

kuasa oleh Universiti untuk mengurus dan mengawal sumber

kewangan dan lain-lain sumber, melainkan ditentukan Naib Canselor

UMT seperti AKUATROP, INOS, IMB, PPSPA, PPSTM Pejabat

Canselori, Pejabat Pendaftar, Perpustakaan dan sebagainya.

3.2 Jawatankuasa Pengurusan dan Keselamatan Makmal dan Hatcheri

(JPKMH).

3.2.1 Satu jawatankuasa yang ditubuhkan untuk membincangkan

mengenai pengurusan, keselamatan, perancangan, peraturan,

aktiviti dan sebagainya yang melibatkan makmal dan hatcheri di

AKUATROP.

3.2.2 Ahli JPKMH hendaklah terdiri daripada Timbalan Pengarah

(Pengerusi), Penolong Pendaftar, Pegawai Sains, Pegawai

Perikanan, Penolong Pegawai Sains dan Penolong Pegawai

Perikanan.

3.3 Makmal Penyelidikan AKUATROP

3.3.1 Makmal yang dikhaskan untuk aktiviti penyelidikan berkaitan

akuakultur dan perikanan yang diletakkan di bawah bidang

kuasa AKUATROP dan merangkumi makmal-makmal berikut:

I. Makmal Pemakanan Organisma Akuatik

II. Makmal Kualiti Air

III. Makmal Virologi

IV. Makmal Genetik Organisma Akuatik

V. Makmal Parasitologi Organisma Akuatik

VI. Makmal Fisiologi Organisma Akuatik

VII. Makmal Histologi Organisma Akuatik

Page 6: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

6

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

VIII. Makmal Mikrobiologi Organisma Akuatik

IX. Makmal Bioteknologi Organisma Akuatik

X. Makmal Kultur Makanan Hidup

XI. Makmal Mikroskopi 1

XII. Makmal Bioinformatik Akuakultur

3.4 Hatcheri Penyelidikan AKUATROP

3.4.1 Hatcheri yang dikhususkan untuk aktiviti penyelidikan akuakultur

dan perikanan yang diletakkan di bawah bidang kuasa

AKUATROP.

3.4.2 Ruang kerja di hatcheri merangkumi:

I. Ruang Penetasan

II. Makmal Kuarantin

III. Makmal Mikroskopi 2

IV. Makmal Makanan Hidup

V. Makmal Persediaan

VI. Galeri Akuakultur

VII. Ruang Kultur Ikan Hiasan

3.5 Perkhidmatan dan Penggunaan Ruang

Semua perkhidmatan dan penggunaan ruang di makmal dan hatcheri

adalah untuk tujuan penyelidikan, pemindahan teknologi/ilmu dan

latihan.

3.6 Waktu Penggunaan Makmal/Hatcheri

Waktu operasi: 8.00 pagi hingga 10.00 malam (tertakluk kepada

ketetapan pihak pengurusan AKUATROP).

I - Waktu pejabat: 8.00 pagi hingga 4.45 petang.

II - Selepas waktu pejabat:

a. 4.46 petang hingga 10.00 malam.

b. Jumaat, Sabtu dan hari kelepasan am.

Page 7: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

7

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

3.7 Kad Akses

3.7.1 Kad elektronik yang diperlukan untuk mengakses makmal

penyelidikan AKUATROP. Setiap makmal penyelidikan

AKUATROP dilengkapi dengan sistem kad akses bagi urusan

keluar dan masuk.

3.7.2 Setiap pengguna perlu memiliki kad akses tersebut sebelum

menggunakan makmal.

3.7.3 Terdapat dua (2) jenis kad akses yang digunakan dalam

pengurusan makmal di AKUATROP iaitu:

I - Kad Akses Khas

a. Kad Akses Khas adalah kad akses yang boleh

dipegang/disimpan dan digunakan oleh pengguna untuk

suatu tempoh masa yang dibenarkan seperti satu (1)

semester untuk pelajar pascasiswazah dan sepanjang

tempoh penyelidikan untuk penyelidik/pensyarah.

b. Pengguna perlu memperbaharui permohonan apabila

tempoh masa yang dibenarkan telah tamat.

c. Jumlah makmal yang boleh diakses bergantung kepada

kelulusan dan kategori pengguna. d. Kad akses ini diuruskan oleh pegawai pengurus yang telah

dilantik khas oleh AKUATROP.

II - Kad Akses Harian

a. Kad Akses Harian adalah kad akses yang hanya boleh

mengakses satu (1) makmal tertentu sahaja.

b. Kad akses ini diuruskan oleh setiap pegawai makmal dan

penggunaan hanya sah pada waktu pejabat sahaja.

Page 8: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

8

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

3.8 Borang Pendaftaran

3.8.1 Merujuk kepada borang yang digunakan dalam permohonan

untuk menggunakan kemudahan makmal dan hatcheri.

3.8.2 Borang-borang tersebut adalah:

a. UMT/AKUATROP/FELO-01

b. UMT/AKUATROP/JPKMH-101 (Borang Kemudahan

Makmal)

c. UMT/AKUATROP/JPKMH-201 (Borang Kemudahan

Hatceri)

d. UMT/AKUATROP/JPKMH-001 (Borang Kawalan Hazard

Kepada Kesihatan dan Penilaian Risiko)

e. UMT/AKUATROP/JPKMH-002 (Borang Selepas waktu

Operasi)

f. UMT/AKUATROP/JPKMH-003 (Borang Isytihar

Barangan)

g. Slip Pendaftaran Makmal/Hatcheri

3.9 Pengguna

Seseorang yang menggunakan makmal atau hatcheri sama ada

pelajar, penyelidik, pensyarah, pegawai UMT atau mana-mana orang

lain yang diberi kebenaran oleh pihak pengurusan AKUATROP.

3.10 Penyelidik

Individu yang menjalankan aktiviti penyelidikan atau kajian yang terdiri

daripada pensyarah/staf penyelidikan dan Pembantu Penyelidik

(RA/GRA).

3.10.1 Penyelidik AKUATROP

I. Penyelidik yang dilantik secara tetap, lantikan “dual

appointment”, dipinjamkan atau lantikan sementara ke

AKUATROP yang Terdiri daripada Pengarah/ Timbalan

Pengarah/ Pensyarah/ Staf Penyelidikan/ Pembantu Penyelidik

(RA/GRA).

Page 9: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

9

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

II. Membenarkan maklumat penyelidikan digunakan untuk data

KPI atau; Buku Laporan Tahunan AKUATROP atau; untuk apa-

apa kepentingan AKUATROP.

III. Semua penyelidik digalakkan melibatkan staf AKUATROP

dalam menjalankan penyelidikan.

IV. Sekiranya melibatkan staf makmal/hatcheri AKUATROP dalam

penyelidikan, penyelidik perlu memasukkan nama staf terlibat

dalam senarai pengarang.

V. Digalakkan untuk menggunakan peruntukan sendiri bagi

membeli bahan kimia dan bekalan penyelidikan.

VI. Diberikan kad akses khas bewarna KUNING (Boleh akses

semua makmal tanpa had).

3.10.2 Penyelidik Bersekutu AKUATROP

I. Penyelidik dari PTJ lain yang berdaftar dengan AKUATROP

untuk menggunakan kemudahan/ menjalankan penyelidikan di

AKUATROP

II. Berdaftar dengan AKUATROP sebagai penyelidik bersekutu

dengan mengisi borang permohonan AKUATROP/FELO-01

III. Menjalankan penyelidikan dalam bidang akuakultur atau;

IV. Menjalankan penyelidikan dalam bidang berkaitan perikanan:

a. Produk Perikanan

b. Sumber Perikanan

V. Membenarkan maklumat penyelidikan digunakan untuk data

KPI atau; Buku Laporan Tahunan AKUATROP atau; untuk apa-

apa kepentingan AKUATROP.

VI. Perlu mengamalkan penerbitan bersama dalam penyelidikan

yang dijalankan atau;

VII. Meletakkan alamat AKUATROP sebagai alamat bersama

(affiliation).

VIII. Meletakkan nama AKUATROP dan staf terlibat di bahagian

penghargaan (acknowledgement) dalam penerbitan.

IX. Perlu ada geran bagi menampung keperluan penyelidikan.

Page 10: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

10

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

X. Sekiranya melibatkan staf makmal/hatcheri AKUATROP dalam

penyelidikan, penyelidik perlu memasukkan nama staf terlibat

dalam senarai pengarang.

XI. Boleh mendapatkan kad akses khas berwarna MERAH.

(Hanya boleh akses maksimum 3 makmal).

3.10.3 Penyelidik tidak bersekutu AKUATROP

I. Penyelidik yang tidak berdaftar dengan AKUATROP tetapi

menggunakan kemudahan/menjalankan penyelidikan

sementara di AKUATROP.

II. Penggunaan alatan terhad kepada alatan yang tidak terdapat

di makmal-makmal lain di UMT.

III. Berdaftar menggunakan borang UMT/AKUATROP/JPKMH-

101 dan;

IV. Perlu mendapat kebenaran bertulis daripada

Pengarah/Timbalan Pengarah.

V. Perlu meletakkan nama AKUATROP atau staf terlibat di

bahagian penghargaan (acknowledgement) dalam penerbitan.

VI. Caj Perkhidmatan akan dikenakan bergantung kepada

perkhidmatan yang diberikan.

VII. Hanya boleh mengakses makmal terhad kepada keperluan

dengan menggunakan kad akses harian berwarna PUTIH.

VIII.Masa penggunaan: 8.30 pagi – 4.30 petang (hari bekerja).

Page 11: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

11

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

3.11 Pelajar

Merujuk kepada Pelajar Pascasiswazah yang berdaftar dan aktif

pada semester semasa sahaja.

3.11.1 Pelajar AKUATROP

I. Pelajar pascasiswazah yang berdaftar di bawah PTJ

AKUATROP atau:

II. Pelajar dari PTJ lain tetapi mempunyai PENYELIA daripada

pensyarah/penyelidik AKUATROP.

III. Daftar penggunaan makmal/hatcheri menggunakan borang:

a. UMT/AKUATROP/JPKMH-101(Borang Kemudahan

Makmal) atau UMT/AKUATROP/JPKMH-201 (Borang

Kemudahan Hatceri).

b. UMT/AKUATROP/JPKMH-001 (Borang Kawalan Hazard

Kepada Kesihatan dan Penilaian Risiko).

c. Slip Pendaftaran Makmal/Hatcheri

IV. Waktu penggunaan makmal/hatcheri adalah dari 8.00 pagi

hingga 10.00 malam tetapi:

V. Penggunaan selepas 10.00 malam perlu kepada permohonan

bertulis dengan mengisi borang UMT/AKUATROP/JPKMH-

002

VI. Boleh mengakses sebanyak 4 makmal (MSc.) dan 5 makmal

(PhD.)

VII. Pengguna akan diberikan kad akses khas berwarna Hijau.

3.11.2 Pelajar Pensyarah/penyelidik Bersekutu AKUATROP

I. Pelajar Pascasiswazah dari PTJ lain yang mempunyai

PENYELIA PERTAMA yang bersekutu dengan AKUATROP

II. Daftar penggunaan makmal/hatcheri menggunakan borang:

a. UMT/AKUATROP/JPKMH-101 (Borang Kemudahan

Makmal) atau UMT/AKUATROP/JPKMH-201 ( Borang

Kemudahan Hatceri)

Page 12: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

12

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

b. UMT/AKUATROP/JPKMH-001 (Borang Kawalan

Hazard Kepada Kesihatan dan Penilaian Risiko)

c. Slip Pendaftaran Makmal/Hatcheri

III. Waktu penggunaan makmal/hatcheri adalah dari 8.00 pagi

hingga 10.00 malam tetapi:

IV. Penggunaan selepas 10.00 malam perlu kepada permohonan

bertulis dengan mengisi borang UMT/AKUATROP/JPKMH-

002

V. Boleh mengakses sebanyak 3 makmal sahaja (MSc. & PhD)

VI. Semua bahan kimia/radas/bekalan (consumable) mesti dibawa

dari PTJ masing-masing.

VII Pengguna akan diberikan kad akses khas berwarna Hijau.

3.11.3 Pelajar Pensyarah/Penyelidik Tidak Bersekutu

I. Pelajar Pascasiswazah dari PTJ lain yang ingin menggunakan

kemudahan makmal/hatcheri tetapi tidak mempunyai penyelia

yang berdaftar dengan AKUATROP sebagai

pensyarah/penyelidik bersekutu.

II. Daftar penggunaan makmal/hatcheri menggunakan borang:

a. UMT/AKUATROP/JPKMH-101 (Borang Kemudahan

Makmal) atau UMT/AKUATROP/JPKMH-201 (Borang

Kemudahan Hatcheri).

III. Perlu mendapat kebenaran bertulis daripada

Pengarah/Timbalan Pengarah (menggunakan borang yang

telah disediakan).

IV. Kelulusan permohonan bergantung kepada kekosongan (rujuk

pegawai makmal berkenaan).

V. Semua bahan kimia/radas/bekalan (consumable) mesti dibawa

dari PTJ masing-masing.

VI. Hanya kemudahan peralatan saintifik sahaja disediakan.

VII. Caj Perkhidmatan dikenakan bergantung kepada

perkhidmatan yang diberikan.

Page 13: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

13

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

VIII.Masa penggunaan : 8.30 pagi – 4.30 petang (hari bekerja

sahaja)

IX. Pengguna akan diberikan Kad Akses Harian (Makmal).

X. Penggunaan selepas waktu pejabat adalah tidak dibenarkan.

3.12 Agensi Luar

3.12.1 Merujuk kepada jabatan kerajaan, GLC, NGO, syarikat

swasta atau individu luar yang ingin mendapatkan

perkhidmatan atau menggunakan kemudahan makmal dan

hatcheri.

3.12.2 Pemohon perlu mendapatkan kelulusan bertulis daripada

Pengarah AKUATROP.

3.12.3 Kerja-kerja yang dilakukan mesti berkaitan dengan bidang

akuakultur atau perikanan.

3.12.4 Segala kos berkaitan kerja-kerja yang dilakukan hendaklah

ditanggung oleh agensi berkenaan.

3.12.5 Caj-caj yang berkaitan akan ditentukan oleh jawatankuasa

yang dilantik oleh AKUATROP.

3.12.6 Sebarang aktiviti penyelidikan yang dilakukan di makmal dan

hatcheri adalah tertakluk dengan Peraturan Penggunaan

Makmal dan Hatcheri AKUATROP.

3.12.7 Penggunaan sebarang peralatan canggih di makmal perlu

diselia oleh staf AKUATROP yang bertanggungjawab.

3.12.8 Pihak AKUATROP berhak untuk menarik balik kelulusan yang

telah diberi pada bila-bila masa sekiranya tidak mematuhi

peraturan yang ditetapkan.

3.13 Caj Perkhidmatan

3.13.1 Caj perkhidmatan analisis/ujian makmal dan caj penggunaan

ruang boleh dikenakan kepada pengguna mengikut kadar yang

ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Universiti. Bagi maksud

pengenaan caj perkhidmatan ini, pengguna hendaklah

bermaksud selain pelajar atau pekerja UMT.

Page 14: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

14

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

3.13.2 Segala tuntutan perjalanan yang melibatkan staf AKUATROP

adalah di bawah tanggungan vot penyelidik/agensi luar yang

berkenaan.

3.14 Bahan Penyelidikan

3.14.1 Penyelidik perlu menyediakan sendiri KEPERLUAN

SPESIFIK bagi projek penyelidikan yang dijalankan.

3.14.2 Penggunaan bahan asas seperti alat pelindung diri (PPE) dan

alat radas hanya disediakan untuk PENYELIDIK AKUATROP

SAHAJA.

3.15 Sumbangan Penyelidik

3.15.1 Penyelidik bersekutu perlu meletakkan nama AKUATROP

sebagai alamat bersama (affiliation) dalam semua penerbitan

yang melibatkan perkhidmatan dan penggunaan di

AKUATROP.

3.15.2 Membenarkan maklumat penyelidikan (penyelidik

AKUATROP/bersekutu) digunakan untuk data KPI

AKUATROP atau; Buku Laporan Tahunan AKUATROP atau;

untuk apa-apa kepentingan AKUATROP.

3.15.3 Penyelidik tidak bersekutu perlu meletakkan nama

AKUATROP dalam penghargaan (acknowledgement) dalam

semua penerbitan yang melibatkan perkhidmatan dan

penggunaan di AKUATROP.

Page 15: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

15

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

4.0 Prosedur-Prosedur Penggunaan Makmal/Hatcheri

4.1 Prosedur Pendaftaran Pensyarah/Penyelidik Bersekutu

Keterangan / Tanggungjawab Carta Alir Rujukan

1.

2.

3.

4.

5.

MULA

Pensyarah/penyelidik mendapatkan borang

permohonan, UMT/AKUATROP/FELO-01

daripada Penolong Pendaftar AKUATROP.

Pensyarah/penyelidik mengisi dengan

lengkap borang dan mengembalikan borang

kepada penolong pendaftar AKUATROP.

Penolong pendaftar menyerahkan borang

kepada Pengarah AKUATROP.

Pengarah AKUATROP mengesahkan dan

meluluskan permohonan.

Surat Lantikan sebagai penyelidik bersekutu

AKUATROP dikeluarkan.

SELESAI

1

2

3

4

5

Page 16: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

16

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

4.2 Prosedur Pendaftaran Kad Akses Khas

KETERANGAN / TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR RUJUKAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MULA Pengguna mendapatkan borang UMT/AKUATROP/JPKMH-101 di Pejabat Am AKUATROP. Pengguna mengisi dengan lengkap bahagian B, C, F, G, H & J. Pengguna mengisi dengan lengkap borang UMT/AKUATROP/JPKMH-001 (Kawalan Bahan Hazard Kepada Kesihatan dan Penilaian Risiko). Pengguna mengisi dengan lengkap berserta gambar ukuran passport pada Slip Pendaftaran setiap makmal yang hendak digunakan. Pengguna melampirkan Slip Pendaftaran Semester atau surat lantikan Pembantu Penyelidik (RA/GRA) bersama borang UMT/AKUATROP/JPKMH-101 Pengguna mendapatkan pengesahan daripada penyelia pertama dan kedua dibahagian G. Pengguna mendapatkan pengesahan daripada pegawai setiap makmal yang digunakan dibahagian F dan menyerahkan Slip Pendaftaran Makmal. Pengguna menghantar borang yang lengkap kepada pegawai pengurus Kad Akses Khas. Pegawai pengurus kad akses Khas menyerahkan kad akses. TAMAT PENGGUNAAN Pengguna menyerahkan kembali Kad Akses kepada Pegawai Pengurus Kad Akses Khas. SELESAI

Pelajar : i- Phd ii- MsC. iii- RA & GRA - AKUATROP & Felo Bersukutu Sahaja.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Page 17: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

17

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

4.3 Prosedur Pendaftaran Kad Akses Harian

Keterangan / Tanggungjawab Carta Alir Rujukan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MULA Pengguna mendapatkan borang UMT/AKUATROP/JPKMH-101 di Pejabat Am AKUATROP. Pengguna mengisi dengan lengkap bahagian A, B, C, D, G, H & J. Pengguna mendapatkan pengesahan daripada penyelia pertama dan kedua di bahagian G. Pengguna mendapatkan pengesahan daripada pegawai makmal yang digunakan di bahagian H. Pegawai makmal menyerahkan kad akses harian. Pengguna mengisi buku log kad akses harian. TAMAT PENGGUNAAN Pengguna menyerahkan kembali Kad Akses kepada Pegawai Makmal. SELESAI

1

2

3

4

5

6

7

Page 18: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

18

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

4.4 Prosedur Pendaftaran Hatcheri

KETERANGAN / TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR RUJUKAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

MULA Pengguna mendapatkan borang UMT/AKUATROP/JPKMH-201 di Pejabat Am AKUATROP / Pejabat Operasi Hatcheri. Pengguna mengisi dengan lengkap bahagian A, B, C, D, E, F, & G. Pengguna mengisi dengan lengkap borang UMT/AKUATROP/JPKMH-001 (Kawalan Bahan Hazard Kepada Kesihatan dan Penilaian Risiko). Pengguna mengisi dengan lengkap berserta gambar ukuran passport pada Slip Pendaftaran Makmal/Hatcheri. Pengguna melampirkan Slip Pendaftaran Semester atau surat lantikan Pembantu Penyelidik (RA/GRA) bersama borang

UMT/AKUATROP/JPKMH-201. Pengguna mendapatkan pengesahan daripada penyelia pertama di bahagian H. Sekiranya pengguna bukan pelajar yang berdaftar dengan AKUATROP, sila dapatkan kelulusan daripada Pengarah/Timb. Pengarah AKUATROP di bahagian I. Pengguna menghantar borang yang lengkap kepada Ketua Hatcheri Ketua Hatcheri akan menyerahkan kunci hatcheri kepada pelajar. TAMAT PENGGUNAAN Pengguna menyerahkan kembali Kunci Hatcheri kepada Ketua Hatcheri dan menandatangani pada bahagian J pada borang. SELESAI

- Terbuka kepada semua pensyarah, staf

penyelidikan dan pelajar pasca siswazah yang menjalankan kajian yang

berkaitan dengan bidang

akuakultur sahaja.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Page 19: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

19

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

4.5 Prosedur Peminjaman Peralatan

KETERANGAN / TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR RUJUKAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

MULA Peminjam mendapatkan borang UMT/AKUATROP/JPKMH-101 (untuk makmal) di Pejabat Am AKUATROP atau UMT/AKUATROP/JPKMH-201 (untuk hatcheri) di pejabat operasi hatcheri. Peminjam mengisi dengan lengkap bahagian: I- B, C, D, G & J (untuk makmal). II- A, B, F & G (untuk hatcheri) Peminjam mendapatkan pengesahan daripada penyelia pertama dan kedua di bahagian G (untuk makmal). Peminjam menghantar borang yang lengkap kepada pegawai berkenaan. INSURAN? Perlu/tidak perlu Peminjam menginsurankan peralatan yang hendak dipinjam. Peminjam menyerahkan sijil insuran peralatan kepada pegawai berkenaan. Pegawai menyerahkan peralatan kepada peminjam. Lanjutan Peminjaman? Ya/tidak Peminjam mengisi bahagian E (untuk makmal) atau bahagian G (untuk hatcheri) untuk melanjutkan tempoh peminjaman. Tamat Penggunaan/peminjaman Peminjam memulangkan semula perlatan yang dipinjam kepada pegawai berkenaan dan mengisi maklumat di bahagian I. SELESAI

Tidak

Ya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Perlu

Tidak

Perlu

Page 20: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

20

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

5.0 Peraturan-peraturan Penggunaan Makmal/Hatcheri

5.1 Peraturan Pendaftaran dan Penggunaan Makmal AKUATROP

5.1.1 Penggunaan makmal AKUATROP terbuka kepada semua

warga UMT yang menjalankan penyelidikan dalam bidang

Akuakultur dan Perikanan.

5.1.2 Permohonan bagi pelajar perlu dibuat menggunakan borang

UMT/AKUATROP/JPKMH-101 sekurang-kurangnya 3 hari

bekerja sebelum penggunaan.

5.1.3 Penggunaan makmal adalah melalui sistem kad akses.

5.1.4 Pengguna perlu mengisi dan menghantar borang Kawalan

Bahan Hazard kepada Kesihatan dan Penilaian Risiko

bersama borang UMT/AKUATROP/JPKMH-001.

5.1.5 Pengguna tidak dibenarkan sama sekali memberi kad akses

tersebut kepada pengguna yang lain. Sekiranya didapati

berbuat demikian, penggunaan tersebut akan disekat serta

merta.

5.1.6 Pengguna perlu mengisytiharkan semua bahan kimia, alat

radas dan bahan penyelidikan yang dibawa masuk ke dalam

makmal AKUATROP menggunakan borang

UMT/AKUATROP/JPKMH-003.

5.1.7 Pendaftaran Kad Akses Khas hanya terbuka kepada

penyelidik/pelajar AKUATROP dan penyelidik/pelajar

penyelidik bersekutu AKUATROP sahaja yang mana terhad

untuk SATU (1) SEMESTER sahaja.

5.1.8 Pendaftaran Kad Akses Harian terbuka kepada semua

pengguna dan terhad untuk 1 makmal sahaja.

5.1.9 Pengguna perlu melabel semua bahan kimia, alat radas dan

bahan penyelidikan dengan jelas butir-butir berkenaan projek

yang dijalankan seperti nama, nombor telefon, tajuk projek dan

sebagainya pada mana-mana bahagian yang bersesuaian dan

mudah dilihat. Jika tidak, Pegawai Makmal berhak melupuskan

Page 21: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

21

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

mana-mana bahan dan peralatan penyelidikan yang tidak

berlabel.

5.1.10 Sebarang penambahan barang dan ruang yang digunakan

seperti bahan kimia atau alat radas hendaklah dimaklumkan

kepada Pegawai Makmal dengan membuat penambahan pada

borang yang sedia ada (UMT/AKUATROP/JPKMH-003).

5.1.11 Kebersihan makmal adalah tanggungjawab semua pengguna

makmal. Oleh itu pengguna hendaklah sentiasa memastikan

makmal berada dalam keadaan yang bersih dan teratur

terutamanya di bahagian yang digunakan.

5.1.12 Pengguna adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas

keselamatan bahan kimia, alat radas dan bahan penyelidikan

masing-masing.

5.1.13 Pihak AKUATROP tidak bertanggungjawab atas sebarang

kecuaian, kehilangan dan kerosakan pada barang milik

pengguna yang terdapat di dalam makmal.

5.1.14 Penggunaan peralatan elektrik di makmal seperti lampu,

pemanas, wayar penyambung dan sebagainya hendaklah

digunakan dan diurus dengan baik bagi mengelakkan

berlakunya litar pintas.

5.1.15 Penggunaan bekalan air adalah terkawal terutamanya bekalan

air masin di dalam makmal. Pastikan bekalan air digunakan

sebaik mungkin bagi mengelakkan berlakunya pembaziran air.

5.1.16 Peminjam bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala

barangan dan peralatan makmal yang digunakan dan dipinjam.

5.1.17 Semua barang yang dipinjam hendaklah dipulangkan kepada

Pegawai Makmal selepas selesai digunakan dalam keadaan

yang baik dan sempurna.

5.1.18 Setiap ruang dan segala peralatan yang sudah tidak digunakan

lagi hendaklah dibersihkan daripada sebarang kekotoran dan

disusun dengan baik.

5.1.19 Individu yang tidak berdaftar dilarang sama sekali berada di

dalam makmal.

Page 22: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

22

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

5.1.20 Setiap pengguna dilarang membawa masuk pelawat atau

individu lain tanpa makluman dan kebenaran daripada pegawai

makmal atau pengurusan tertinggi AKUATROP.

5.1.21 Semua bahan kimia/radas/bekalan (consumable) mesti dibawa

dari Jabatan masing-masing.

5.1.22 Pihak pengurusan makmal AKUATROP berhak menghalang

pengguna daripada menggunakan kemudahan makmal jika

pengguna gagal mematuhi peraturan dan keselamatan yang

ditetapkan.

Page 23: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

23

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

5.2 Peraturan Pendaftaran dan Penggunaan Hatcheri AKUATROP

5.2.1 Penggunaan hatcheri AKUATROP terbuka kepada semua

warga UMT yang menjalankan penyelidikan dalam bidang

akuakultur dan perikanan.

5.2.2 Pengguna hatcheri HANYA DIBENARKAN menjalankan aktiviti

penyelidikan di Ruang Penetasan sahaja.

5.2.3 Pengguna TIDAK DIBENARKAN untuk menjalankan aktiviti

penyelidikan di Makmal Makanan Hidup, Makmal Kuarantin

dan juga Galeri Akuakultur.

5.2.4 Penggunaan Makmal Mikroskop 2 perlu mendapatkan

kebenaran daripada pihak pengurusan hatcheri terlebih

dahulu.

5.2.5 Permohonan bagi pelajar perlu dibuat menggunakan borang

UMT/AKUATROP/JPKMH-201 sekurang-kurangnya 3 hari

sebelum penggunaan.

5.2.6 Pengguna perlu mengisi dan menghantar borang Kawalan

Bahan Hazard kepada Kesihatan dan Penilaian Risiko

bersama borang UMT/AKUATROP/JPKMH-001.

5.2.7 Pengguna perlu mengisytiharkan semua bahan kimia, alat

radas dan bahan penyelidikan yang dibawa masuk ke dalam

hatcheri AKUATROP menggunakan borang

UMT/AKUATROP/JPKMH-003.

5.2.8 Pendaftaran penggunaan hatcheri hanya terbuka kepada

penyelidik/pelajar AKUATROP dan penyelidik/pelajar

penyelidik bersekutu AKUATROP sahaja yang mana terhad

untuk SATU (1) SEMESTER sahaja.

5.2.9 Pengguna perlu melabel setiap ruang, tangki, bahan kimia, alat

radas dan bahan penyelidikan dengan jelas maklumat

berkenaan projek yang dijalankan seperti nama, nombor

telefon, tajuk projek dan sebagainya pada mana-mana

bahagian yang bersesuaian dan mudah dilihat.

5.2.10 Sebarang penambahan barang dan ruang yang digunakan

seperti bahan kimia atau alat radas hendaklah dimaklumkan

Page 24: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

24

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

kepada Pegawai hatcheri dengan membuat penambahan pada

borang yang sedia ada UMT/AKUATROP/JPKMH-003.

5.2.11 Kebersihan hatcheri adalah tanggungjawab semua pengguna

hatcheri. Oleh itu pengguna hendaklah sentiasa memastikan

hatcheri berada dalam keadaan yang bersih dan teratur

terutamanya di bahagian yang digunakan.

5.2.12 Pengguna adalah bertanggungjawap sepenuhnya ke atas

keselamatan bahan kimia, alat radas dan bahan penyelidikan

masing-masing.

5.2.13 Pihak AKUATROP tidak bertanggungjawap atas sebarang

kecuaian, kehilangan dan kerosakan pada barang milik

pengguna yang terdapat di dalam hatcheri.

5.2.14 Pengguna/pelawat dilarang sama sekali mengganggu projek

penyelidikan pengguna lain di ruang hatcheri.

5.2.15 Penggunaan peralatan elektrik di hatcheri seperti lampu,

pemanas, wayar penyambung dan sebagainya hendaklah

digunakan dan diurus dengan baik bagi mengelakkan

berlakunya litar pintas.

5.2.16 Penggunaan bekalan air masin dan air tawar di hatcheri perlu

digunakan secara berhemah. ELAKKAN PEMBAZIRAN AIR.

5.2.17 Pengguna perlu memastikan suis lampu dan peralatan yang

tidak digunakan ditutup sebelum meninggalkan hatcheri.

ELAKKAN PEMBAZIRAN ELEKTRIK.

5.2.18 Peminjam bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala

barangan dan peralatan hatcheri yang digunakan dan dipinjam.

5.2.19 Semua barang yang dipinjam hendaklah dipulangkan kepada

Pegawai Hatcheri selepas selesai digunakan dalam keadaan

yang baik dan sempurna.

5.2.20 Setiap ruang dan segala peralatan yang sudah tidak digunakan

lagi hendaklah dibersihkan dan disusun dengan baik.

5.2.21 Pihak pengurusan Hatcheri AKUATROP berhak menghalang

pengguna daripada menggunakan kemudahan hatcheri jika

Page 25: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

25

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

pengguna gagal mematuhi peraturan dan keselamatan yang

ditetapkan.

5.2.22 Pihak AKUATROP tidak bertanggungjawab ke atas

kehilangan/kematian sampel hidup.

5.3 Peraturan Penggunaan Selepas Waktu Operasi

5.3.1 Tertakluk kepada pelajar sahaja.

5.3.2 Keperluan penggunaan selepas waktu operasi mestilah

mempunyai justifikasi yang sah dan munasabah.

5.3.3 Tertakluk kepada perkara 3.6, permohonan hendaklah dibuat

secara bertulis dan mendapat pengesahan daripada penyelia

dengan menggunakan borang UMT/AKUATROP/JPKMH-002.

5.3.4 Pelajar tidak dibenarkan berkerja di dalam makmal/hatcheri

bersendirian kecuali berteman atau terdapat rakan sekerja lain

di makmal atau hatcheri yang sama.

5.3.5 Peneman adalah terhad kepada dua (2) orang sahaja.

5.3.6 Pelajar wajib mengisi buku Daftar Kerja Selepas Waktu

Operasi dengan maklumat berikut:

I. Nama pelajar:

II. Nombor telefon:

III. Nama peneman 1 dan 2:

IV. Waktu masuk dan keluar:

V. Tandatangan masuk dan keluar.

5.3.7 Mana-mana pelajar yang gagal mematuhi peraturan ini tidak

akan dibenarkan menggunakan makmal atau hatcheri.

Page 26: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

26

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

5.4 Peraturan Keselamatan Pengendalian Sisa Kimia Makmal

5.4.1 Sisa kimia merujuk kepada bahan kimia :

I. Terhasil dari eksperimen

II. Tidak diketahui komposisinya

III. Berlebihan (tersilap ambil dari kuantiti sepatutnya)

IV. Telah luput tarikh

V. Telah berubah sifat fizikal atau sifat kimia

5.4.2 Dilarang membuang sebarang sisa kimia ke dalam sinki atau

tong sampah. Buang sisa kimia ke dalam bekas yang

disediakan.

5.4.3 Pengguna hendaklah melabel perkataan SISA/WASTE dan

mengklasifikasikan sisa-sisa kimia seperti yang digariskan

oleh pihak Kualiti Alam Sdn Bhd. (Rujuk lampiran 8).

5.4.4 Sisa kimia mengandungi logam berat seperti merkuri, arsenik

dan plumbum perlu diasingkan daripada sisa kimia lain.

5.4.5 Sisa bahan sianida dan sebatiannya hendaklah dibotolkan

berasingan.

5.4.6 Dilarang mengisi penuh larutan sisa (cecair) di dalam botol,

tinggalkan ruang udara sebanyak 15% - 25% untuk proses

pemeruwapan berlaku.

5.4.7 Pastikan sisa kimia di isi ke dalam botol gelap (botol amber)

kecuali sisa asid hidroflorik yang perlu di isi ke dalam botol

plastik.

5.4.8 Pengguna hendaklah mengumpul dan menyerahkan kepada

Bahagian Pengurusan Stor dan Bahan Kimia AKUATROP

sebelum pegawai berkenaan memindahkan sisa kimia dengan

SEGERA ke rumah penyimpanan khas sisa kimia UMT

(dibelakang bangunan MST & MSB).

5.4.9 Sila tulis maklumat berikut pada setiap botol sisa kimia :

I. Klafisikasi sisa (Cth; A,B, H)

II. Tarikh sisa dibotolkan &

III. Nama penjana sisa

IV. Nama makmal

Page 27: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

27

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

6.0 Peraturan Pinjaman Peralatan Makmal dan Hatcheri

6.1 Semua peminjam peralatan makmal dan Hatcheri AKUATROP adalah

tertakluk kepada peraturan ini.

6.2 Permohonan pinjaman boleh dibuat oleh pelajar UMT, pensyarah,

penyelidik, pegawai UMT atau mana-mana pihak yang mempunyai

hubungan rasmi dengan UMT sahaja.

6.3 Pemohon yang terdiri daripada pelajar UMT perlu mendapatkan

pengesahan daripada penyelia projek atau penyelia bersama projek

berkenaan. Penyelia projek atau penyelia bersama bertanggungjawab

memantau proses kerja peralatan yang digunakan oleh peminjam.

6.4 Jika peralatan tersebut dikategorikan sebagai “Energy Risks” (harta dan

peralatan yang digunakan di dalam air), peminjam wajib

menginsurankan peralatan makmal sebelum ke lapangan. Proses

menginsurankan peralatan boleh diuruskan oleh peminjam atau

pegawai sains di makmal berkenaan sama ada menggunakan

peruntukan geran penyelidikan atau melalui peruntukan PTJ masing-

masing. Salinan bayaran insurans (Pesanan Belian/Resit) perlu

dilampirkan sebagai bukti.

6.5 Peminjam hendaklah mengisi ruangan “Borang Kemudahan Makmal

(UMT/AKUATROP/JPKMH-101) dan “Borang Kemudahan Hatcheri

(UMT/AKUATROP/JPKMH-201) dan “Buku Daftar Pergerakan Harta

Modal dan Inventori (KEW.PA-6) dengan lengkap tanpa sebarang

pindaan dan pembetulan. Hanya borang yang lengkap dan jelas sahaja

akan diterima untuk proses pinjaman.

6.6 Permohonan pinjaman hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 3 hari

waktu bekerja sebelum tarikh penggunaan peralatan/alat radas.

Tempoh pinjaman maksimum adalah dua minggu sahaja. Pinjaman

melebihi dua minggu memerlukan permohonan baru.

6.7 Peminjam perlu memahami cara pengoperasian peralatan yang

dipinjam sebelum membuat pinjaman. Pihak makmal dan hatcheri

AKUATROP berhak menarik balik kelulusan pinjaman jika mendapati

pengguna tidak memahami cara mengoperasikan peralatan tersebut.

6.8 Setiap peminjam adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa

Page 28: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

28

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

kekurangan, kerosakan atau kehilangan peralatan yang dipinjam serta

memastikan peralatan yang dipinjam berada dalam keadaan selamat.

6.9 Peminjam perlu memastikan peralatan yang dipinjam dipulangkan

kepada kakitangan makmal dan hatcheri dalam keadaan baik, bersih

dan sempurna.

6.10 Peminjam hendaklah menanggung kos pembaikan peralatan jika

berlaku kerosakan (disebabkan kecuaian) sepanjang tempoh

peminjaman (sebelum alat dipulangkan). Walaupun kos pembaikan

ditanggung oleh peminjam, pengurusan pembaikan akan dilakukan oleh

pihak Pengurusan Makmal dan Hatcheri AKUATROP mengikut

prosedur yang ditetapkan oleh UMT.

6.11 Jika berlaku kehilangan peralatan makmal yang dipinjam, peminjam

wajib membuat laporan di balai Polis berhampiran (tempat kejadian),

seterusnya laporan kepada Bahagian Keselamatan UMT dan Pegawai

Sains yang berkenaan di AKUATROP. Laporan dan dokumentasi

kehilangan berikut akan diuruskan oleh Pegawai Aset berdasarkan

kepada Bab F: Kehilangan dan Hapus Kira Tatacara Pengurusan Aset

Mudah Alih Kerajaan (TPA). Tindakan surcaj boleh dikenakan terhadap

peminjam.

6.12 Kelulusan pinjaman peralatan tertakluk kepada sokongan Pegawai

Sains dan kelulusan Pengarah AKUATROP dan tempahan semasa.

Jika Pegawai Sains berkenaan sedang bercuti atau bertugas di luar

UMT, pelajar boleh mendapatkan tandatangan Pegawai Sains atau

Penolong Pegawai Sains yang telah dilantik sebagai pengganti.

Page 29: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

29

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

7.0 Prosedur Menghadapi Kemalangan

7.1 Apabila berlaku kemalangan atau kecemasan di makmal, segera

memaklumkan pada pegawai makmal/pengurusan AKUATROP untuk

tindakan segera. (Rujuk nama pegawai dan nombor telefon di lampiran 9).

7.2 Menjadi tanggungjawab semua pegawai, kakitangan, kontraktor, pelajar

serta pelawat untuk memberi pertolongan cemas kepada mangsa

sebelum menghantarnya ke pusat rawatan/hospital.

7.3 Berikut adalah prosedur semasa berlakunya kemalangan:

a. Mangsa diasingkan dari tempat kejadian

b. Segera memberikan rawatan kecemasan

c. Menghubungi pihak pengurusan jabatan/pusat

d. Menghubungi pihak keselamatan UMT

e. Menghubungi pusat kesihatan UMT

f. Kuarantin kawasan berlaku kemalangan

7.4 Jika berlaku kebakaran, segera menekan penggera atau loceng

kecemasan.

7.5 Memastikan semua pengguna dan kakitangan yang berada di dalam

makmal keluar dengan kadar segera dan segera berada di tempat

berkumpul ketika kecemasan.

7.6 Memastikan semua suis elektrik ditutup dan hendaklah menutup pintu

makmal selepas memastikan semua orang keluar.

7.7 Memberikan bantuan peralatan perlindungan diri kepada mangsa

kecederaan.

7.8 Bahan yang tercemar dengan darah semasa rawatan kecemasan

diberikan kepada mangsa yang mengalami kecederaan hendaklah

dikendalikan dengan baik. Langkah keselamatan berikut perlu diambil:

a. Pastikan tidak menyentuh bahan tercemar dengan darah dengan

tangan tanpa pelindung. Sentiasa menggunakan sarung tangan

plastik pakai buang.

b. Menggunakan bahan peluntur (1 per 5 dengan bahagian air) untuk

membersihkan kawasan tercemar.

Page 30: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

30

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

c. Memastikan segala bahan yang tercemar seperti sarung tangan,

pakaian dan kain lap dimasukkan dalam beg plastik dan diikat

untuk dilupuskan.

Page 31: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

31

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

8.0 Kuasa, Hak dan Tanggungjawab

8.1 Jawatankuasa Pengurusan dan Keselamatan Makmal dan Hatcheri

AKUATROP berhak menghalang pengguna daripada menggunakan

kemudahan makmal dan hatcheri jika pengguna gagal mematuhi

peraturan dan keselamatan yang ditetapkan.

8.2 Jawatankuasa Pengurusan dan Keselamatan Makmal dan Hatcheri

AKUATROP berhak mengubah atau meminda mana-mana bahagian di

dalam manual serta borang-borang makmal dan hatcheri AKUATROP

dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian keadaan.

Page 32: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

32

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

9.0 Lampiran

Lampiran1 - UMT/AKUATROP/FELO-01 (Borang pendaftaran Felo)

Page 33: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

33

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 34: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

34

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 35: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

35

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 36: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

36

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Lampiran2 - UMT/AKUATROP/JPKMH-101 (Borang Kemudahan Makmal)

Page 37: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

37

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 38: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

38

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 39: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

39

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 40: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

40

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Lampiran 3 – UMT/AKUATROP/JPKMH-201 (Borang Kemudahan Hatcheri)

Page 41: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

41

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 42: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

42

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 43: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

43

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 44: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

44

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Lampiran 4 – UMT/AKUATROP/JPKMH-001

Page 45: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

45

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 46: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

46

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 47: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

47

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 48: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

48

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 49: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

49

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Lampiran 5

Page 50: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

50

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Lampiran 6

Page 51: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

51

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Page 52: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

52

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

LAMPIRAN 7

Page 53: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

53

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

LAMPIRAN 8

(Sumber : Kualiti Alam Schedule Waste Management Guide, April 2001)

GENERAL KUALITI ALAM WASTE CLASSIFICATION GROUP

GROUP WASTE TYPE

A

SISA MINYAK MINERAL

Sisa mengandungi minyak pelincir, minyak hidrolik, tanah yang tercemar dengan minyak dan seumpamanya.

B

SISA KIMIA ORGANIK YANG MENGANDUNGI HALOGEN DAN/ATAU SULFUR > 1 %

Freon, sisa-sisa PVC, kloroform, pelarut-pelarut, kapasitor danpengubah arus (transformer) yang mengandungi printed circuitboard dan

seumpamanya.

C

SISA PELARUT YANG MENGANDUNGI HALOGEN DAN/ATAU SULFUR < 1 %

Aseton, alkohol (cth: etanol, metanol), benzena, turpentin, xilenadan seumpamanya. Sisa hendaklah boleh dipam, mengandungi <50 % air dan nilai kalorifik 18 MJ/kg.

H

SISA KIMIA ORGANIK YANG MENGANDUNGI HALOGEN DAN/ATAU SULFUR < 1 %

Gam, lateks, cat, fenol, dakwat percetakan, minyak sintetik, sabun,epoksi dan seumpamanya.

K

SISA YANG MENGANDUNGI RAKSA

Raksa, lampu wap, cecair COD, bateri yang mengandungi raksadan seumpamanya

T

SISA TIDAK ORGANIK

Asid, alkali, natrium hipoklorit, garam-garam tak organik, enap cemar

logam hidroksida, sisa kromat dan sianida dan seumpamanya

X

SISA TIDAK ORGANIK

Asid, alkali, natrium hipoklorit, garam-garam tak organik, enap cemarlogam hidroksida, sisa kromat dan sianida dan seumpamanya.

Z

LAIN-LAIN

Sisa perubatan, lab - packs, sisa abestos, enap cemar mineral,isosianat (MDI, TDI), bateri dan seumpamanya.

Page 54: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

54

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Lampiran 9

Senarai Nama Pegawai Untuk Dihubungi Jika Berlaku Kecemasan

Bil Nama Pegawai Jawatan No. Telefon

1 Mohd Ihwan Zakariah Pegawai Penyelidik 016-9214005

2 Azmie Ghazali Pegawai Penyelidik 016-7184288

3 Rabi Atun Adawiah Abdullah Pegawai Penyelidik 019-9197766

MAKMAL

1 Ahmad Ideris Abdul Rahim Pegawai Sains 019-4799821

2 Farizan Abdullah Pegawai Sains 019-9582334

3 Amyra Suryatie Kamaruzzan Pegawai Sains 016-9598933

4 Zulizah Ochi Pegawai Sains 013-3718153

5 Noor Zuliana Mohd Noor Pegawai Sains 010-9840765

6 Mohd Zulkarami Endut Pen. Peg. Sains 019-9188859

7 Mohd Shafiq Razak Pen. Peg. Sains 012-9485178

8 Ahmad Shuhaimi Draman Pen. Peg. Sains 019-9537332

9 Ahmad Najmi Ishak Pen. Peg. Sains 018-9097255

10 Wahidah Wahab Pen. Peg. Sains 019-9182124

HATCHERI

1 Rohisyamuddin Othman Peg. Perikanan Kanan

019-9178375

2 Gusti Afiz Gusti Ruslan Noor Pegawai Perikanan 012-9501258

3 Suhairi Mazelan Pegawai Sains 017-4018542

4 Syahnon Mohammad Pegawai Sains 012-9626306

5 Nurul Hayati Ismail Pegawai Perikanan 012-9632252

6 Mohd Zaidi Ibrahim Pen. Peg. Perikanan 013-9700132

7 Mohd Sabri Muda Pen. Peg. Perikanan 013-9951323

8 Mohd Iffa Rezuan Rusdi Pen. Peg. Perikanan 013-3408647

UMT

1 Bilik Operasi 24 Jam Unit Keselamtan 09-6684118

2 Talian Kecemasan Pusat Kesihatan Pelajar (PKP) 019-9393261 09-6684595

LAIN-LAIN AGENSI

1 Balai BOMBA Gong Badak 09-6621388

2 Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) 09-6671643 09-6678246

3 Balai Polis Gong Badak 09-6672222

4 Klinik Kesihatan Batu Rakit 09-6693331

Page 55: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

55

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016

Jawatankuasa Pengurusan dan Keselamatan Makmal dan Hatcheri

(JPKMH)

Institut Akuakultur Tropika (AKUATROP)

Pengerusi

Dr. Shahreza Bin Md Sheriff – Timb. Pengarah AKUATROP

Setiausaha

Pn. Wahidah Binti Wahab – Pen. Pegawai Sains

Ahli-ahli

1. Pn. Intan Farina Ijok Binti Idris – Penolong Pendaftar

2. En. Mohd Ihwan Bin Zakariah – Pegawai Penyelidik

3. En. Azmie Bin Ghazali – Pegawai Penyelidik

4. Pn. Rabi Atun Adawiah Binti Abdullah – Pegawai Penyelidik

5. En. Rohisyamuddin Bin Othman – Pegawai Perikanan Kanan

6. En. Muhammad Haniff Bin Mohd Yusoff – Pegawai Perikanan

7. En. Gusti Afiz Binti Gusti Ruslan Noor – Pegawai Perikanan

8. Pn. Nurul hayati Binti Ismail – Pegawai Perikanan

9. En. Suhairi Bin Mazelan – Pegawai Sains

10. Pn. Farizan Bin Abdullah – Pegawai Sains

11. Pn. Noor Zuliana Binti Mohd Noor – Pegawai sains

12. En. Ahmad Ideris Bin Abdul Rahim – Pegawai Sains

13. Pn. Zulizah Binti Ochi – Pegawai Sains

14. Pn. Amyra Suryatie Binti Kamaruzzan – Pegawai Sains

15. En. Syahnon Bin Mohamad – Pegawai Sains

16. En. Mohd Zaidi Bin Ibrahim – Pen. Pegawai Perikanan

17. En. MOhd Sabri Bin Muda – Pen. Pegawai Perikanan

18. En. Mohd Iffa Rezuan Bin Rusdi – Pen. Pegawai Perikanan

19. En. Mohd Zulkarami Bin Endut – Pen. Pegawai Sains

20. En. Mohd Shafiq Bin Mohd Razak – Pen. Pegawai Sains

21. En. Ahmad Shuhaimi Bin Draman – Pen. Pegawai Sains

22. En. Ahmad Najmi Bin Ishak – Pen. Pegawai Sains

Page 56: Manual peraturan penggunaan makmal dan hatcheri Akuatrop ...akuatrop.umt.edu.my/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/Manual...2 MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP

56

MANUAL PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN HATCHERI AKUATROP – EDISI 1 /2016