Top Banner

of 10

malayan union.rtf

Aug 07, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  1/22

  wikpedia

  Malayan Union yang ditubuhkan pada 1 April 1946 di King's House (Carcosa Seri Negara selepas !erang "unia ## $erupakan sebuah gabungan Negeri%Negeri &elayu dengan Negeri%Negeri Selat (tanpa Singapura untuk $en adi pengganti ritish &alaya

  Rasional untuk pembentukan Malayan Union[ sunting |sunting sumber ]Sea)al 194*+ kera aan ritish telah $enubuhkan ,-nit !erancangan .anah &elayu, di-nited Kingdo$ untuk $enyediakan pe$binaan se$ula .anah &elayu selepas !erang"unia ## ta$at/ -nit perancangan tersebut dina$akan sebagai Malayan Planning Unit (&!- dan "iketuai oleh &e ar%0eneral alph Hone / Hone diberi tugas untuk $erangkasatu bentuk pentadbiran baru untuk .anah &elayu selepas perang ta$at/ Akhirnyaselepas se$ua perbincangan berlaku $aka cadangan untuk $encadangkan penggabungan

  Negeri%negeri &elayu ersekutu + Negeri%negeri &elayu .ak ersekutu + !ulau !inang +dan &elaka $en adi Malayan Union diusulkan+ sedangkan Singapura dikekalkan sebagaitanah a ahan yang berasingan/

  ancangan Malayan Union $engekalkan Singapura sebagai suatu tanah a ahan yang berasingan disebabkan ketakutan baha)a penentangan orang &elayu terhadap penyertaanSingapura akan $en e askan peneri$aan rancangan tersebut/ .erdapat kesangsiantradisional di kalangan peniaga%peniaga .anah &elayu baha)a sektor perniagaanSingapura akan $en e askan kepentingan $ereka/ Selain itu+ pihak ritish uga takut

  baha)a pe$asukan dasar ke)arganegaraan yang liberal akan $engakibatkan ketakutan pe$i$pin%pe$i$pin &elayu disebabkan bilangan orang Cina Singapura yang besar/

  agai$anapun+ kera aan ritish uga hendak $en adikan Singapura sebagai sebuah pangkalan tentera laut untuk operasi strateginya di .i$ur 2auh / Na$un begitu tu uanuta$a ritish $engecualikan penyertaan Singapura kedala$ &alayan -nion adalahdisebabkan oleh kepentingan ekono$inya di Singapura+ kedudukan strategik Singapurasebagai pelabuhan uta$a dan pelbagai lagi 3aktor yang berteraskan kepada kegiatanekono$i $endorong pihak ritish untuk $engekalkan Singapura sebagai kononnya.anah a ahan ondon/

  Kebanyakan buku%buku #nggeris $enyatakan salah satu daripada sebab uta$a untuk pe$bentukan '&alayan -nion' ialah hasrat kera aan ritish untuk $enyediakan .anah&elayu terhadap ke$erdekaan / #a dilihat sebagai satu ke)a aran kerana pihak ritishtelah pun $enandatangani !iaga$ Atlantik pada 14 5gos 1941 yang $engisytiharkan

  baha)a se$ua negara%negara dunia berhak untuk $enentukan dan $e$erintah negarasendiri dala$ erti kata lain '&erdeka'+ &aka+ pihak ritain terikat untuk $e$berikan

  ke$erdekaan kepada .anah &elayu/ agai$anapun+ banyak pihak di .anah &elayuketika itu $e$percayai baha)a rancangan itu hanya $enukarkan tara3 negeri%negeri&elayu daripada sebuah negeri naungan $en adi sebuah tanah a ahan ritish/ "i $anaia dilihat sebagai satu usaha untuk $e$an angkan lagi te$poh pen a ahan ritish di.anah &elayu dengan cara berpura%pura berusaha untuk $e$berikan ke$erdekaankepada .anah &elayu+ sedangkan kuasa pe$erintah .anah &elayu ketika itu+ iaituSultan%sultan telah pun dilucutkan $elalui pe$bentukan &alayan -nion/

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Aprilhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Aprilhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPerang_Dunia_IIhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-Negeri_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-Negeri_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-Negeri_Selathttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FSingapurahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FBritish_Malayahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FUnited_Kingdomhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FTanah_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPerang_Dunia_IIhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPerang_Dunia_IIhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Ralph_Hone&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-negeri_Melayu_Bersekutuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-negeri_Melayu_Tak_Bersekutuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPulau_Pinanghttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPulau_Pinanghttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FMelakahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FSingapurahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Tanah_jajahan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FKewarganegaraanhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FTionghoahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FTionghoahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Pangkalan_tentera_laut&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FTimur_Jauhhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FKemerdekaanhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPiagam_Atlantikhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F14_Ogoshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1941http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1941http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FBritainhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FBritainhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri_naunganhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Tanah_jajahan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPerang_Dunia_IIhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-Negeri_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-Negeri_Selathttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FSingapurahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FBritish_Malayahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FUnited_Kingdomhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FTanah_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPerang_Dunia_IIhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPerang_Dunia_IIhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Ralph_Hone&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-negeri_Melayu_Bersekutuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-negeri_Melayu_Tak_Bersekutuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPulau_Pinanghttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FMelakahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FSingapurahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Tanah_jajahan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FKewarganegaraanhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FTionghoahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Pangkalan_tentera_laut&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FTimur_Jauhhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FKemerdekaanhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPiagam_Atlantikhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F14_Ogoshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1941http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FBritainhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri_naunganhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Tanah_jajahan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_April

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  2/22

  Butiran utama Malayan Union[ sunting | suntingsumber ]

  ancangan Malayan Union yang akan $elibatkan Negeri%Negeri Selat+ tetapi tidakter$asuk Singapura+ akan terdiri daripada &a lis !erundangan dan &a lis &esyuaratKera aan yang diketuai oleh seorang 0abenor ritish/ Sultan%sultan &elayu $asih akan$engekalkan kedudukan $asing%$asing tetapi dala$ bidang kuasa yang sangat terhad+iaitu berkaitan tentang aga$a #sla$ dan adat #stiadat orang &elayu saha a/ Sebaliknya

  pihak ritish akan terus $e$erintah $elalui sebuah $a lis penasihat yang diluluskanoleh gabenor &alayan -nion/ Kera aan Malayan Union akan $enga$bil alih se$ua asetnegeri%negeri &elayu+ kecuali aset yang berkaitan dengan aga$a #sla$ dan harta peribadisultan%sultan/ "i !ulau !inang dan &elaka yang tidak $e$punyai sultan+ !esuruh aya

  esiden akan $en adi ketua pentadbiran/ eliau diberi banyak kuasa dan hanya bertanggung a)ab kepada 0abenor/ #ni sekaligus $enun ukan kedaulatan ritish di.anah &elayu/ "i $ana pihak ritish bertindak $enga)al se$ua perkara $engenai.anah &elayu/ "an $ereka lebih berkuasa berbanding sebelu$ pendudukan 2epun/

  Ski$ Malayan Union uga $encadangkan undang%undang baru yang $e$berikanke)arganegaraan kepada se$ua orang yang dilahirkan di .anah &elayu dan Singapura+serta pendatang yang tinggal di sana sela$a sekurang%kurang 1 tahun daripada 17 tahunsebelu$ 17 8ebruari 194* / Se$ua )arganegara &alayan -nion yang baru itu akan$e$punyai hak%hak yang sa$a+ ter$asuk peneri$aan $asuk untuk perkhid$atan a)a$/Akhir sekali+ ke)arganegaran .anah &elayu diberikan kepada se$ua tanpa diskri$inasikau$ dan kepercayaan atau pun turut dikenali sebagai ' us soli'/

  Peringkat memperkenalkan Malayan Union[ sunting |sunting sumber ]Cadangan untuk rancangan Malayan Union diu$u$kan oleh d)ard 0ent+ !enolongSetiausaha endah .etap bagi .anah 2a ahan ritish+ buat perta$a kali di !arli$en -nited Kingdo$ pada 2anuari 1944 / :ilayah%)ilayah orneo uga di$asukkan dala$rancangan yang asal tetapi ke$asukan itu ke$udian dikeluarkan daripada cadangan yangterakhir kerana ketidaksediaan pihak kera aan orneo yang pada $asa itu dan $asih lagi

  berada dala$ keadaan yang kurang stabil/ !ada $usi$ bunga 1944+ !e abat Kolonial$en e$put Sir Harold &ac&ichael + untuk pergi ke .anah &elayu untuk $endapatkantandatangan daripda ra a%ra a &elayu/ Sir Harold &ac$icheal bukanlah seorang yang ari3 tentang .anah &elayu+ beliau tidak pernah berkhid$at di .anah &elayu/ .etapi kera aan

  ritish yang kerap $eneri$a $aklu$at salah $engenai .anah &elayu dan orang &elayu percaya baha)a Sir &ac&icheal pernah berkenalan baik dengan beberapa putera%putera

  dari .anah &elayu/!e$erintahan .entera ritish ( &A $erupakan $asa yang palingsesuai bagi &ac&ichael untuk $endapatkan tandatangan daripada a a%ra a &elayukerana keadaan ketenteraan a$at sesuai di adikan asas ugutan untuk $endapatkantandatangan a a%ra a &elayu/ eliau hanya $enga$bil $asa sela$a ** hari untuk$endapatkan tandatangan daripada kese$ua pe$erintah .anah &elayu hasil daripadaugutan yang a$at bersesuaian dengan keadaan pada $asa itu/ !ada ; Septe$ber 1947 +ketika pihak ritish sedang $en alani pendudukan se$ula di .anah &elayu+ Kabinet

  ritish $e$berikan kebenaran untuk dasar .anah &elayu yang baru dan bersetu u

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=2http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=2http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=2http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-Negeri_Selathttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Majlis_Perundangan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Majlis_Perundangan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Majlis_Mesyuarat_Kerajaan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Majlis_Mesyuarat_Kerajaan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Majlis_Mesyuarat_Kerajaan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Majlis_Mesyuarat_Kerajaan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Pesuruhjaya_Residen&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Pesuruhjaya_Residen&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=15_Februari_1942&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Diskriminasi_kaum&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Diskriminasi_kaum&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=3http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=3http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FParlimenhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FUnited_Kingdomhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1944http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1944http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FBorneohttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Harold_MacMichael&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F3_Septemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1945http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=2http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=2http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=2http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FNegeri-Negeri_Selathttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Majlis_Perundangan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Majlis_Mesyuarat_Kerajaan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Majlis_Mesyuarat_Kerajaan&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Pesuruhjaya_Residen&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Pesuruhjaya_Residen&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=15_Februari_1942&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Diskriminasi_kaum&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Diskriminasi_kaum&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=3http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=3http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FParlimenhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FUnited_Kingdomhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1944http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FBorneohttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Harold_MacMichael&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F3_Septemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1945

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  3/22

  dengan $isi &ac&ichael/

  &e$peroleh tandatangan daripada sultan%sultan tidak sebegitu susah seperti yangdi angka/ &ac &ichael telah bertindak $e$aksakan sultan%sultan &elayu untuk$eneri$a cadangan%cadangan pihak ritish dan tidak $e$berikan $asa untuk baginda%

  baginda berunding dengan $a lis $asing%$asing+ $alah Sultan yang enggan$enandatangani per an ian tersebut diugut akan digantikan dengan sultan yang lain diatas tuduhan beker asa$a dengan 2epun se$asa !erang "unia ## / !ada *1 "ise$ber + setiap Sultan atau !e$angku a a telah $e$eterai per an ian yang baru dengan SirHarold &ac&icheal/ agai$anapun+ sebilangan daripada sultan%sultan itu $enyatakankeraguan terhadap syarat%syarat per an ian itu+ tetapi disebabkan oleh ugutan yang$endak)a pe baginda%baginda sultan $e$ainkan peranan se$asa pendudukan 2epun di.anah &elayu telah $e$aksa sultan%sultan itu untuk $erelakan &alayan -nion untuk$enun ukkan kesetiaan $ereka kepada pihak ritish dan $ereka uga bi$bang akankehilangan tahta/ .anpa disedari oleh sultan%sultan ini ialah se$ua per an ian terdahuluyang $engakui hak kedaulatan sultan%sultan &elayu di$ansuhkan/ "engan itu+ kepura%

  puraan pihak ritish baha)a $ereka ingin $e$bantu sultan%sultan &elayu untuk

  $e$erintah dihapuskan/Setelah $eneri$a per an ian%per an ian itu+ pihak ritish $endedahkan rancangan&alayan -nion dala$ suatu Kertas !utih pada akhir bulan 2anuari 1946/berserta Kertas!utih satu lagi usul telah dikeluarkan iaitu pe$batalan undang%undang NNS < NN&yang )u ud sebelu$ ini dan digantikan dengan kesatuan &alaya yang aru iaitu&alayan -nion/

  Gerak balas daripada kaum Melayu[ sunting | suntingsumber ]

  ertentangan dengan angkaan ritish+ penduduk &elayu+ yang biasanya bersikap le$ah

  le$but dan sering boleh di arah untuk $elakukan itu dan ini telah bangun bersa$a%sa$auntuk $e$bantah ski$ yang baru itu/ Ko$uniti Cina dan #ndia uga tidak ghairah dantelah $engkritik sesetengah peruntukan yang terdapat di dala$ kertas putih &alayan-nion/ !e$i$pin%pe$i$pin &elayu dan pesara%pesara ritish daripada !erkhid$atanA)a$ di .anah &elayu telah $engetuai bidasan terhadap rancangan Malayan Union +dan $e$bidas &ac&ichael kerana $enggunakan 'ugutan' untuk $e$perolehi

  persetu uan daripada sultan%sultan &elayu/ !ega)ai%pega)ai ini bertindak $e obi .anah&elayu di !arli$en antara bekas pega)ai%pega)ai !erkhid$atan A)a$ .anah &elayuyang $enga$bil bahagian adalah 8rank S)ettenha$ + 0eorge &a=)ell + / 5/ :/:instedt +Cecil Cle$enti dan aurence 0uille$ard / &ereka turut $enulis surat%suratkepada akhbar nasional dan untuk $erayu kepada !erdana &enteri -nited Kingdo$ agar

  $enghentikan usaha $enukar status .anah &elayu daripada negeri naungan kepadatanah a ahan/ Kegiatan seu$pa$a ini $e)u udkan tanggapan baha)a terdapat tentanganyang hebat terhadap Malayan Union bukan saha a daripada penduduk .anah &elayu$alahan daripada pega)ai dala$an ritish sendiri/

  Sultan%sultan .anah &elayu uga telah terpengaruh oleh perasaan anti Malayan Union yang dian urkan oleh pega)ai%pega)ai &elayu dan rakyat &elayu/ ini $engheret

  baginda sultan untuk $e$bantah secara terbuka terhadap cara yang digunakan oleh&ac&ichael untuk $e$peroleh tandatangan baginda%baginda untuk per an ian baru itu/

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPerang_Dunia_IIhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPerang_Dunia_IIhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPerang_Dunia_IIhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F21_Disemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F21_Disemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F21_Disemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FSultanhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Pemangku_Raja&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Pemangku_Raja&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPenjajahan_Jepun_di_Tanah_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPenjajahan_Jepun_di_Tanah_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPenjajahan_Jepun_di_Tanah_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Kertas_Putih&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Kertas_Putih&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Kertas_Putih&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FOrang_Indiahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FFrank_Swettenhamhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FFrank_Swettenhamhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=George_Maxwell&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=R._O._W._Winstedt&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=R._O._W._Winstedt&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Cecil_Clementi&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Cecil_Clementi&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Laurence_Guillemard&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Laurence_Guillemard&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FAkhbarhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPerang_Dunia_IIhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F21_Disemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FSultanhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Pemangku_Raja&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPenjajahan_Jepun_di_Tanah_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPenjajahan_Jepun_di_Tanah_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Kertas_Putih&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=4http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FOrang_Indiahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FFrank_Swettenhamhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=George_Maxwell&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=R._O._W._Winstedt&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=R._O._W._Winstedt&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Cecil_Clementi&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Laurence_Guillemard&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FAkhbar

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  4/22

  Sultan%sultan tersebut $enolak rancangan Malayan Union dan cadangan untuk$enghantar sutu per)akilan ke ondon untuk $e$ansuhkan rancangan itu telahdisuarakan/ agai$anapun+ sudut pandangan orang &elayu disa$paikan dengan lebih

  berkesan selepas penubuhan -&N5 atau ! K & A yang telah $uncul untuk$enyuarakan bantahan &elayu terhadap Malayan Union /

  !ihak ritish sangat terperan at dengan perubahan sikap $asyarakat &elayu/ Selepas pendudukan 2epun orang%orang &elayu telah sedar baha)a pihak ritish tidaklah sekuatyang di sangka+ dita$bah pula oleh se$angat untuk $erdeka yang bertiup kencang daritanah seberang (#ndonesia / "i atas kesedaran inilah 5rang%orang &elayu telah bangun

  bersa$a%sa$a untuk $enentang cadangan pihak ritish/ .indakan yang ke$as telahdilancarkan $elalui -&N5/ Negeri%negeri &elayu yang sela$a ini terpisah dan tidak

  bersatu telah bangun bersa$a%sa$a+ $alahan sultan%sultan negeri%negeri &elayu ugaturut bersa$a%sa$a bergabung dengan rakyat &elayu untuk $enentang &alayan -nion/Satu perkara yang tidak pernah ter adi di .anah &elayu sebelu$nya/

  !er uangan orang%orang &elayu tidak terhenti setakat itu saha a+ orang &elayu turut$engadakan cera$ah%cera$ah u$u$ di seluruh se$enan ung untuk $enyedarkan$asyarakat &elayu di ka$pung%ka$pung/ Selepas $eneri$a tekanan yang begitu kuat+

  pihak ritish yang $asih ingin $eneruskan &alayan -nion $encadangkan satu a)atankuasa dihantar untuk $elihat reaksi $asyarakat &elayu/ Ahli a)atankuasatersebut telah terke ut $elihat reaksi yang a$at kuat dari orang $elayu untuk$enghentikan &alayan -nion/ di $ana saha a $ereka pergi pasti disa$but denganribuan u$at $elayu dengan slogan%slogan anti &alayan -nion/ &alahan $ereka dan0abenor &alayan -nion ketika itu turut bersi$pati dengan orang%orang &elayu/ !adaakhir la)atan tersebut+ ahli a)atankuasa terbabit telah $enga$barkan sesuatu yang

  positi3 di dala$ ucapan $ereka/ a$ai orang $elayu dan -&N5 sendiri yakin baha)a&alayan -nion akan berkubur/

  Penubuhan UMNO[ sunting | sunting sumber ]!ada 1 &ac 1946 + sebuah Kongres &elayu Seluruh .anah &elayu ( Pan-Malayan MalayCongress diadakan di di Kelab Sultan Sulei$an+ Kuala u$pur / "isertai oleh kira%kira* orang )akil &elayu daripada 41 buah persatuan+ kongres itu $e$bincangkan

  pe$bentukan gerakan nasional &elayu+ serta ke$pen terselaras untuk $enentang Malayan Union / Sebuah a)atankuasa dilantik untuk $endra3 perle$bagaan untuk penubuhan !ertubuhan Kebangsaan &elayu ersatu (-&N5 /

  !ada 1 &ei 1946 + Kongres &elayu Seluruh .anah &elayu Ke%* diadakan di 2ohor ahru /"ala$ kongres itu+ pe$bentukan -&N5 diisytiharkan dan "ato 5nn 2aa3ar + &enteri

  esar 2ohor+ dipilih sebagai !residen perta$a/ Kongres itu uga $engisytiharkan baha)a per an ian%per an ian &ac&ichael tidak sah dan $endesak baha)a Malayan Union di$ansuhkan/

  Pelaksanaan Malayan Union[ sunting | sunting sumber ]&eskipun penentangan orang%orang &elayu begitu hebat+ kera aan ritish enggan$enarik balik pelakasanaan rancangan Malayan Union / Sebaliknya+ kera aan ritish$endesak baha)a Malayan Union dilaksanakan dengan segera supaya !entadbiran.entera ritish yang $e$erintah .anah &elayu se ak akhir !endudukan 2epun dapat

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FLondonhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=5http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=5http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Machttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Kongres_Melayu_Seluruh_Tanah_Melayu&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Kongres_Melayu_Seluruh_Tanah_Melayu&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FKuala_Lumpurhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FKuala_Lumpurhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPertubuhan_Kebangsaan_Melayu_Bersatuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPertubuhan_Kebangsaan_Melayu_Bersatuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Meihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FJohor_Bahruhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FOnn_Jaafarhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=6http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=6http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FLondonhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=5http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=5http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Machttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Kongres_Melayu_Seluruh_Tanah_Melayu&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FKuala_Lumpurhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPertubuhan_Kebangsaan_Melayu_Bersatuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Meihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FJohor_Bahruhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FOnn_Jaafarhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=6http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=6

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  5/22

  dibatalkan/

  Malayan Union diisytiharkan pada 1 April 1946 dengan d)ard 0ent $erupakan0abernor yang perta$a/ agai$anapun+ penentangan terhadap Malayan Union adalahsangat kuat sehingga rancangan itu tidak dapat dikuatkuasakan dengan sepenuhnya/&alah pada $a lis perlantikan d)ard 0ent sebagai 0abernor yang perta$a $a listersebut telah dipulau oleh sultan%sultan &elayu/ #a adalah kesan daripada tindakanorang%orang &elayu yang telah berhi$pun di luar ru$ah tu$pangan yang didia$i olehsultan%sultan &elayu yang ingin $enghadiri ucapara perlantikan tersebut/ Ketika itu5rang%orang $elayu telah bertindak berkabung dengan cara $elilit kain putih padasongkok/ 5rang%orang &elayu yang berku$pul itu telah $enghantar )akil $ereka iaitu"ato' 5nn 2aa3ar untuk berunding dengan sultan%sultan agar turut $e$ulaukan upacaratersebut/ &elihatkan sokongan rakyat yang begitu kuat $e$pertahankan tahta $ereka+telah $enyedarkan sekelian baginda sultan untuk turut ber uang bersa$a%sa$a rakyat

  elata untuk $enggagalkan &alayan -nion/ Akhirnya+ Malayan Union dibatalkan pada 18ebruari 194> selepas itu untuk $engantikan &alayan -nion yang telah gagal itu pihak

  ritish terpaksa $enurut kehendak $asyarakat &elayu yang bertindak $elalui -&N5

  untuk $eng)u udkan !ersekutuan .anah &elayu / !enggantian konsep !ersekutuan.anah &elayu yang baru itu dengan ski$ &alayan -nion yang tidak popular dicapai+$elalui perundingan antara pihak ritish+ sultan%sultan &elayu dan -&N5/

  !e$bentukan !ersekutuan .anah &elayu $erupakan suatu ke$enangan untuk orang%orang &elayu tetapi disa$but dengan kece)a oleh beberapa golongan%golongan di dala$etnik yang lain/ agai$anapun+ $ereka yang $enentang cadangan !ersekutuan tidak$e$punyai sokongan di .anah &elayu sendiri/ Serta lobi !arli$en dan penyokong%

  penyokong di ondon yang telah $e$bantu dala$ pe$batalan ski$ Malayan Union /5rang%orang Cina yang berada di .anah &elayu berasa dikhianati kerana $ereka tahu

  u$alah orang Cina yang terkorban lebih besar berbanding orang &elayu+ sepan ang peperangan dengan 2epun/ Sesetengah daripada orang Cina yang tidak puas hati kini$elihat !arti Ko$unis &alaya sebagai harapan yang tunggal untuk $encapai sebuahke$erdekaan/ #ni didasari oleh pendapat pihak ritish telah $e$inggirkan $asyarakatcina .anah &elayu/

  Garis masa[ sunting | sunting sumber ]• 14 5gos 1941? ritain $e$eterai ,!iaga$ Atlantik, yang $engisytiharkan hak

  negara%negara untuk penentuan diri/• penghu ung 194* ? !e$bentukan ,-nit !erancangan .anah &elayu, di -nited

  Kingdo$ untuk $enyediakan pe$binaan se$ula .anah &elayu selepas !erang"unia ##/

  • 2anuari 1944? Cadangan untuk Malayan Union dike$ukakan buat perta$a kalioleh d)ard 0ent+ !enolong Setiausaha endah .etap bagi .anah 2a ahan ritish+di !arli$en -nited Kingdo$/

  • &usi$ bunga? !e abat Kolonial $en e$put Sir Harold &ac&ichael untuk $engetuai per)akilan ke .anah &elayu selepas peperangan untuk$e$peroleh per an ian yang baru daripada sultan%sultan untuk bersetu udengan Malayan Union /

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Aprilhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Februarihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Februarihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1948http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPersekutuan_Tanah_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FParti_Komunis_Malayahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=7http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=7http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F14_Ogoshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1941http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1941http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Penghujung_1942&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FJanuarihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1944http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Aprilhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Februarihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Februarihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1948http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPersekutuan_Tanah_Melayuhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FParti_Komunis_Malayahttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&veaction=edit&vesection=7http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Malayan_Union&action=edit&section=7http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F14_Ogoshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1941http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fw%2Findex.php%3Ftitle=Penghujung_1942&action=edit&redlink=1http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FJanuarihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1944

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  6/22

  • ; Septe$ber 1947 ? Kabinet ritish $e$berikan kebenaran untuk dasar .anah&elayu yang baru dan bersetu u dengan $isi &ac&ichael/

  • *1 "ise$ber 1947? Setiap Sultan atau !e$angku a a telah $e$eterai per an ian baru untuk $e$bentukkan Malayan Union /

  2anuari 1946? !ihak ritish $endedahkan rancangan Malayan Union $elaluisebuah Kertas !utih/• 1 &ac 1946 ? Kira%kira * orang &elayu yang $e)akili 41 buah persatuan

  berhi$pun di Kuala u$pur untuk Kongres &elayu Seluruh .anah &elayu ( Pan- Malayan Malay Congress / Kongres itu $e$bincangkan penubuhan !ertubuhanKebangsaan &elayu ersatu (-&N5 serta ke$pen terselaras untuk $enentang

  Malayan Union /• 1 April 1946 ? Malayan Union diisytiharkan oleh kera aan a ahan ritish/• 1 &ei 1946 ? Kongres &elayu Seluruh .anah &elayu Ke%* diadakan di 2ohor

  ahru/ !enubuhan -&N5 diisytiharkan dan "ato 5nn 2aa3ar+ &enteri esar2ohor+ dipilih sebagai !residen perta$a/ Kongres ini uga $engisytiharkan

  baha)a per an ian%per an ian &ac&ichael tidak sah dan $endesak baha)a Malayan Union di$ansuhkan/

  • 1 8ebruari 194>? Malayan Union dibatalkan secara keseluruhannya dandigantikan dengan !ersekutuan .anah &elayu seperti yang telah dipersetu uidengan -&N5 dan a a%ra a &elayu/

  ikgu ikgie dot! om!"aman ini khas untuk bela#ar $e#arah !!https?@@se arahk*/)ordpress/co$@

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F3_Septemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F3_Septemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1945http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F21_Disemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1945http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FJanuarihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Machttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Machttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Aprilhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Meihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Februarihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1948http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPersekutuan_Tanah_Melayuhttps://sejarahk2.wordpress.com/https://sejarahk2.wordpress.com/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F3_Septemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1945http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F21_Disemberhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1945http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FJanuarihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Machttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Aprilhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Meihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1946http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1_Februarihttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2F1948http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/%2Fwiki%2FPersekutuan_Tanah_Melayuhttps://sejarahk2.wordpress.com/https://sejarahk2.wordpress.com/

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  7/22

  https?@@se arahk*/)ordpress/co$@

  Main menuSkip to content

  • Ho$e • N5.A S 2A AH .#N0KA.AN 1

  • https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%1@bab%1% a$an% prase arah%di%$alaysia@

  • https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%1@bab%;%kera aan%a)al%di%asia%tenggara@

  • https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%1@bab%;% pengasasan%kesultanan%$elayu%$elaka@

  • N5.A S 2A AH .#N0KA.AN *

  • https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%*@about@• https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%*@bab%*%kekayaan%

  hasil%bu$i%$endorong%ca$pur%tangan%british@• https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%*@bab%;%negeri%

  negeri%$elayu%utara%nn$u%dan% ohor%benteng%kesela$atan%british@• N5.A S 2A AH .#N0KA.AN ;

  • https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%;@bab%1% pendudukan% epun%di%negara%kita@

  • https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%;@bab%*@• https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%;@bab%;%anca$an%

  parti%ko$unis%$alaya%dan%darurat@• https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%;@bab%4%

  ker asa$a%kau$%ke%arah%ke$erdekaan@• https?@@se arahk*/)ordpress/co$@nota%se arah%tingkatan%;@bab%7%

  ke$erdekaan%negara@

  https://sejarahk2.wordpress.com/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HYPERLINKhttps://sejarahk2.wordpress.com/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-1-zaman-prasejarah-di-malaysia/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-1-zaman-prasejarah-di-malaysia/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-3-kerajaan-awal-di-asia-tenggara/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-3-kerajaan-awal-di-asia-tenggara/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-3-pengasasan-kesultanan-melayu-melaka/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-3-pengasasan-kesultanan-melayu-melaka/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/about/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/bab-2-kekayaan-hasil-bumi-mendorong-campur-tangan-british/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/bab-2-kekayaan-hasil-bumi-mendorong-campur-tangan-british/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/bab-3-negeri-negeri-melayu-utara-nnmu-dan-johor-benteng-keselamatan-british/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/bab-3-negeri-negeri-melayu-utara-nnmu-dan-johor-benteng-keselamatan-british/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-1-pendudukan-jepun-di-negara-kita/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-1-pendudukan-jepun-di-negara-kita/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-2/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-3-ancaman-parti-komunis-malaya-dan-darurat/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-3-ancaman-parti-komunis-malaya-dan-darurat/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-4-kerjasama-kaum-ke-arah-kemerdekaan/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-4-kerjasama-kaum-ke-arah-kemerdekaan/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-5-kemerdekaan-negara/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-5-kemerdekaan-negara/https://sejarahk2.wordpress.com/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/HYPERLINKhttps://sejarahk2.wordpress.com/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-1-zaman-prasejarah-di-malaysia/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-1-zaman-prasejarah-di-malaysia/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-3-kerajaan-awal-di-asia-tenggara/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-3-kerajaan-awal-di-asia-tenggara/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-3-pengasasan-kesultanan-melayu-melaka/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-1/bab-3-pengasasan-kesultanan-melayu-melaka/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/about/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/bab-2-kekayaan-hasil-bumi-mendorong-campur-tangan-british/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/bab-2-kekayaan-hasil-bumi-mendorong-campur-tangan-british/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/bab-3-negeri-negeri-melayu-utara-nnmu-dan-johor-benteng-keselamatan-british/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-2/bab-3-negeri-negeri-melayu-utara-nnmu-dan-johor-benteng-keselamatan-british/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-1-pendudukan-jepun-di-negara-kita/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-1-pendudukan-jepun-di-negara-kita/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-2/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-3-ancaman-parti-komunis-malaya-dan-darurat/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-3-ancaman-parti-komunis-malaya-dan-darurat/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-4-kerjasama-kaum-ke-arah-kemerdekaan/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-4-kerjasama-kaum-ke-arah-kemerdekaan/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-5-kemerdekaan-negara/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-5-kemerdekaan-negara/

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  8/22

  • ANK S5A AN

  B%B & ' M%"%(%N UN)ON *%NP+R$+,U-U%N -%N%. M+"%(U

  y Cikgu i a+ Cikgu A ib < Cikgu Nana

  /01 -amatnya Pemerintahan 2epun di -anah Melayu

  1/ .& dikuasai oleh !arti Ko$unis &alaya (!K&

  */ !entadbiran .entera ritishBsela$atkan keadaan huruhara

  ;/ !. bercorak ketenteraan

  /&1 ,eganasan P,M 03 hari

  1/ 2epun $eninggalkan .&Bberlaku kekosongan politik

  */ !K& kuasai .& $elalui &!A2A sela$a 14 hari/

  ;/ &!A2A dikenali tentera intang .iga/

  4/ &!A2A kuasai bandar+ balai polis+ pe abat kera aan/

  7/ &!A2A atuhkan huku$an sesiapa yang beker asa$a dengan 2epun/

  6/ Cukai kepala+ cukai harta+ cukai tanah diperkenalkan/

  / &enculik dan $enyeksa yg bersubahat dengan 2epun/

  >/ &enghuku$ penduduk yg $enganiayai orang Cina se$asa pe$erintahan2epun/

  9/ &era$pas harta benda orang ka$pung

  1 / "i atu !ahat+ !K& bunuh penghulu yang dianggap bersubahat dengan2epun/

  11/ Seorang !ega)ai "aerah cuba berunding dengan !K& dibunuh/

  1*/ "i 2elebu+ $as id dan surau telah dice$arkan/

  https://sejarahk2.wordpress.com/bank-soalan/https://sejarahk2.wordpress.com/bank-soalan/

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  9/22

  1;/ "i Kg akor dan Sg &anik+ !erak+ B ru$ah/dibakar

  14/ erlaku ketegangan kau$ kerana kebanyakan anggota !K& terdiri daripadaorang Cina/

  17/ 5rang &elayu bangun $enentang !K&

  16/ erlaku huru hara/1 / 5rang &elayu pi$pinan Kiai Salleh Kari$ bergabung tenaga utk serang Cinadi andar atu !ahat/

  1>/ "atoD 5nn 2aDa3ar+ !ega)ai "aerah atu !ahat $enghalang serangan tersebut/

  19/ Ketegangan kau$ diatasi oleh !entad .entera ritish/

  /41 Pentadbiran -entera British /P-B1

  1/ "iketuai Ketua !ega)ai Hal h)al A)a$ Sir alph Hone/

  */ .u uan !. B $elaksanakan pentadbiran peralihan sebelu$ pentadbiran a)a$

  diperkenalkan/;/ Antara ke ayaan !. E

  • &enghapuskan penguasaan !K&• &e$u uk !K& < &!A2A $enyerahkan sen ata/• &e$berhentikan pergaduhan antara kau$• &e)u udkan kea$anan• &enegakkan undang%undang/

  /31 Malayan Union• "iisytiharkan oleh ritish pada 1 April 1946• di KingDs House (Carcosa Seri Negara + K• 0abenor perta$a B Sir d)ard 0ent/

  • /a1 -u#uan Penubuhan Malayan Union

  1/ &e$bentuk bangsa &alayan -nion supaya golongan i$igran $enu$pukankesetiaan

  */ Ka)al kuasa politik &elayu yang beker asa$a dgn 2epun

  ;/ 2i$at perbelan aan B Negeri Selat+ Negeri%&elayu ersekutu < Negeri &elayu.idak ersekutu digabungkan

  4/ 2a$in penguasaan ritish terhadap su$ber ekono$i .anah &elayu (pengeluar bi ih ti$ah dan getah

  7/ !astikan su$bangan golongan i$igran sebagai su$ber tenaga ker a dan pelabur tidak ter e as/

  6/ Kukuhkan pertahanan ritish

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  10/22

  / :u udkan pentadbiran yang cekap dan seraga$/

  >/ Sediakan .anah &elayu ke arah berkera aan sendiri/

  /b1 5iri6 iri Malayan Union

  1/ &engubah status .anah &elayu dari negeri naungan kepada .anah 2a ahan&ahkota/

  */ !entadbiran bersi3at kesatuan/

  ;/ Negeri &elayu ersekutu+ Negeri &elayu .idak ersekutu dan dua buah Negeri Selat iaitu negeri !ulau !inang dan &elaka digabungkan

  4/ &a lis ksekuti3 dan &a lis -ndangan &alayan -nion dibentuk/

  7/ "iketuai gabenor ritish

  6/ 0abenor dilantik oleh a a ngland/

  / Ke)arganegaraan sa$a rata $elalui prinsip us soli/

  >/ a a adi ahli &a lis &elayu %bincang soal aga$a #sla$ dan adat istiadat&elayu/

  9 !esuruhan aya Negeri bagi setiap negeri

  1 / !arli$en ritish B pe$utus undang%undang/

  / 1 Bentuk pentadbiran Malayan Union

  https?@@se arahk*/)ordpress/co$@* 1*@ 7@1;@bab%$alayan%union%dan%

  persekutuan%tanah%$elayu@pent%$alayan%union@https?@@se arahk*/)ordpress/co$@* 1*@ 7@1;@bab%$alayan%union%dan%

  persekutuan%tanah%$elayu@pent%$alayan%union@

  /d1 7aktor penentangan terhadap Malayan Union

  1/ !enghapusan kedaulatan dan kuasa ra a%ra a &elayuE

  https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/13/bab-malayan-union-dan-persekutuan-tanah-melayu/pent-malayan-union/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/13/bab-malayan-union-dan-persekutuan-tanah-melayu/pent-malayan-union/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/13/bab-malayan-union-dan-persekutuan-tanah-melayu/pent-malayan-union/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/13/bab-malayan-union-dan-persekutuan-tanah-melayu/pent-malayan-union/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/13/bab-malayan-union-dan-persekutuan-tanah-melayu/pent-malayan-union/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/13/bab-malayan-union-dan-persekutuan-tanah-melayu/pent-malayan-union/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/13/bab-malayan-union-dan-persekutuan-tanah-melayu/pent-malayan-union/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/13/bab-malayan-union-dan-persekutuan-tanah-melayu/pent-malayan-union/

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  11/22

  • a a &elayu B ahli &a lis a a &elayu tanpa kuasa/• Kehilangan takhta dan $aruah sebagai pelindung orang &elayu/• !ungutan akat di ba)ah kuasa gabenor ritish

  */ .a$adun orang &elayu terhakisE• Siste$ bera a+ ahasa &elayu < tulisan 2a)i terhakis/• Ketuanan &elayu tercabar

  ;/ Kerakyatan yang terlalu liberalE• Kerakyatan us soli anca$ status Fuo orang &elayu sebagai peribu$i/• 2u$lah orang &elayu $en adi kecil akibat ke$asukan golongan i$igran

  4/ &e$bantah tindakan Sir Harold &ac&ichaelE• &enganca$ $enurunkan ra a%ra a &elayu daripada takhta sekiranya

  baginda tidak $eneri$a &alayan -nion/• a a &elayu tidak diberikan $asa yang cukup untuk berunding dengan

  &a lis &esyuarat Negeri atau penasihat baginda seperti yang berlakukepada Sultan !erak/

  /e1 Pihak yang menyokong Malayan Union

  1/ !arti Kebangsaan &elayu &alaya (!K&&

  */ Angkatan !e$uda #nsa3 (A!# +

  ;/ Angkatan :anita Sedar (A:AS

  4/ arisan .ani &alaya ( A.AS

  7/ !K&& ditubuhkan oleh !K& di #poh+ !erak/6/ !residen perta$a ialah &okhtaruddin asso+ Ketua e i$en 1 &elayu+ !artiKo$unis &alaya/

  / Alasan $enyokong &alayan -nion?

  i/ penyatuan siste$ pentadbiran di .anah &elayu

  ii/ pentadbiran baru tidak berasaskan kuasa ra a dan pe$besar &elayu

  iii/ $enyokong kerakyatan terbuka/

  iG/ !enyatuan pentadbiran aga$a #sla$ bagi seluruh .anah &elayu

  G/ !ercaya dengan an i ritish yang akan $e$beri ke$erdekaan

  >/ !arti Ko$unis &alaya dan &alayan "e$ocratic -nion (&"- sokong pendirian parti%parti tersebut/

  9/ &"- B parti politik di Singapura/

  1 / .erdiri daripada golongan berpendidikan #nggeris

  11/ &"- bersetu u dgn konsep kerakyatan yang terbuka kepada sesiapa saha a/

  1*/ &"- cadangkan Singapura di$asukkan ke dala$ &alayan -nion/

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  12/22

  1;/ 0olongan i$igran sokong &alayan -nion atas alasan yang sa$a/

  14/ &ereka bergabung dala$ All &alayan Council o3 2oint Action (A&C2A Bdiketuai oleh .un .an Cheng ock/

  /81 5ara penentangan Malayan Union

  1/ !enentangan Secara #ndiGiduE• "atoD 5nn 2aDa3ar $enulis surat kepada -tusan &elayu %seru &elayu

  adakan kongres dan tubuhkan -nited &alays 5rganisation (-/&/5 /• a a%ra a &elayu bantah &alayan -nion/ Sultan 2ohor hantar surat kpd

  Setiausaha .anah 2a ahan• dapat sokongan bekas pega)ai ritish yang pernah berkhid$at di .&%

  8rank S)ettenta$+ /5/ :instedt+ Sir 8rederick :eld dan Sir CecilCle$enti S$ith B $enentang cadangan &alayan -nion secara terbukadala$ akhbar .he .i$es di ondon/

  */ !enentangan $elalui AkhbarE• $enyuarakan bantahan $elalui &a lis+ -tusan &elayu dan :arta Negara/

  ;/ angkah kolekti3 $enentang &alayan -nionE• "e$onstrasi secara a$an B bantah cara Sir Harold &ac&ichael

  $e$peroleh tandatangan ra a%ra a &elayu/• $e$bantah &alayan -nion yg $enghapuskan kedaulatan negeri &elayu

  dan kedudukan $ereka sebagai anak negeri/• !ersatuan &elayu ditubuhkan atau dihidupkan se$ula/% !ersatuan &elayu

  .erengganu+!ersatuan Kebangsaan &elayu Selangor/• Hantar telegra$ dan surat bantahan ke !e abat .anah 2a ahan di ondon/

  Kongres Melayu pertama dibentuk :

  i/ diadakan pada 1 hingga 4 &ac 1946

  ii/ di Kelab Sultan Sulai$an+ Ka$pung aru+ K

  iii/ "ihadiri 41 persatuan

  iG/ Sultan Selangor+ Sultan Hisha$uddin Ala$ Shah ras$ikan kongres B$ender$a 7 /

  G/ ersetu u tubuhkan -nited &alays National 5rgani ation (-&N5 @!ertubuhanKebangsaan &elayu ersatu (! K & A /

  Gi/ !engerusi perta$a %"atoD 5nn 2aDa3ar/

  B Kongres &elayu kedua ?

  i/ diadakan pada ; %;1 &ac 1946/

  ii/ bantah pengisytiharaan &alayan -nion

  B Kongres kedua $e$utuskan tiga perkara E

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  13/22

  i $inta ra a%ra a &elayu $e$ulaukan $a lis perlantikan Sir d)ard 0ent sebg0abenor/

  ii $inta orang &elayu yang dilantik $enganggotai sebarang $a lis pentadbiran&alayan -nion $e$ulaukan perlantikan

  iii tuntut orang &elayu berkabung sela$a tu uh hari dengan $elilitkan kain putih pada songkok/

  B adakan rapat u$u$ se$asa la)atan /"/ 0a$$ans dan "aGid ees :illia$s disetiap bandar

  B !eranan kau$ )anitaE

  i "i atu !ahat+ Cikgu Iahara Abdullah berucap $enentang &alayan -nion/

  ii "i e$bau+ Hali$ahton &a id berucap $e$bantah &alayan -nion/

  iii "atin !uteh &ariah $engetuai ahagian :anita !erikatan &elayu !erak dan bergabung tenaga dengan kau$ lelaki $enyokong kongres &elayu pada tahun1946

  iG "i Selangor+ !ersatuan Kau$ #bu Selangor ditubuhkan untuk $enentang&alayan -nion/

  (7 !enubuhan -&N5

  1/ Keputusan $enubuhkan -&N5 dibuat dala$ Kongres &elayu perta$a/

  */ -&N5 ditubuhkan secara ras$i pada 11 &ei 1946/

  ;/ Jang "ipertua perta$a B "atoD 5nn 2aDa3ar/

  /a1 -u#uan penubuhan UMNO

  1/ -&N5 pada tahun 1946E• &enentang &alayan -nion/• satukan orang &elayu• )u udkan organisasi nasional/• 2aga kepentingan politik < ketuanan &elayu/• &a ukan pendidikan orang &elayu/• &elindungi kepentingan orang &elayu• belu$ $enuntut ke$erdekaan/

  */ -&N5 pada tahun 1949E• &en alankan 3ungsi sebuah parti siasah (politik• $endirikan sebuah kera aan $erdeka/• &a ukan orang &elayu• &en adi pelindung kedaulatan tanah air/

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  14/22

  • &ula $enuntut ke$erdekaan/

  /b1 Per#uangan tokoh UMNO

  i "atoD 5nn 2aDa3ar?

  • pengasas -&N5/• pendidikan di &aktab &elayu K/Kangsar dan di ngland/• a)atan !ega)ai .adbir 2ohor/• )arta)an terkenal/• &enteri esar 2ohor• pulihkan kea$anan di atu !ahat• orang perta$a $enyeru orang &elayu bersatu• cadangkan $enentang &alayan -nion/• an urkan Kongres &elayu• ahli a)atankuasa yang gubal !erle$bagaan -&N5

  ii "atoD !angli$a ukit 0antang?

  B Setiausaha Agung -&N5 yang perta$a/

  B Na$a sebenar Abdul :ahab bin Abdul A i /

  B pendidikan di Anderson School+ #poh+ dan #nner .e$ple+ ngland/

  B .ubuhkan !erikatan &elayu !erak dan $enyokong Kongres &elayu

  B Ketua ahagian -&N5 !erak/

  iii "atoD Nik Ah$ad Ka$il?

  B Ahli 2@kuasa -&N5 !usat dan Ketua -&N5 Kelantan/

  B !endidikan di Sekolah &a lis Aga$a #sla$+ Kota haru dan &aktab &elayuKuala Kangsar+

  B $elan utkan pela aran ke incolnDs #nn+ ondon+ ngland

  B adi seorang pegua$

  B adi Setiausaha Kera aan Negeri sebelu$ $en adi &enteri esar Kelantan/

  iG Iainal Abidin bin Ah$adE

  B intelektual &elayu yang terlibat dala$ Kongres &elayu/

  B uruskan persidangan kongres/

  B cadangkan $ena$bahkan kebangsaanL ke dala$ -nited &alays 5rgani ation/-nited &alays 5rgani ation $en adi -nited &alays National 5rgani ation(-&N5

  / 1 Perkembangan UMNO

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  15/22

  1/ &a ukan orang &elayu dala$ politik+ ekono$i+ sosial dan pendidikan/

  */ per uangkan perpaduan orang &elayu

  ;/ per uangan -&N5 direstui oleh sultan dan ra a%ra a &elayu/

  4/ Ker asa$a antara sultan dan ra a%ra a dengan rakyat7/ !er uangan -&N5E

  B satupadukan orang &elayu

  B &enu$bangkan &alayan -nion

  B hapuskan se$angat kenegerian

  B )u udkan parti politik bercorak kebangsaan

  B &e$per uangkan ketuanan &elayu

  B &a ukan pendidikan orang &elayu

  B &engusahakan ke$a uan ekono$i dan keba ikan orang &elayu/d1 "ambang6lambang UMNO

  1/ ogo -&N5 $engandungi tulisan 2a)i iaitu ! K & A /

  */ Cogan kata -&N5+ Hidup &elayuL dicipta oleh "atoD 5nn 2aDa3ar

  ;/ Cogan kata -&N5 Hidup &elayuL ditukar kepada &erdekaL atas cadangan)akil !e$uda ahagian -&N5 atu !ahat iaitu Syeikh 0harieb aub/

  4/ !e$ilihan bendera -&N5 diputuskan dala$ persidangan dala$ persidangan-&N5 di #poh+ !erak

  7/ endera -&N5 dicadangkan oleh #katan Setia Ka$pung aru+ Kuala u$pur/i/ Warna bendera UMNO

  • $erah B keberanian+• putih B kesucian dan keikhlasan• kuning dala$ bulatan B la$bang ra a

  ii/ Keris hi au B la$bang aga$a #sla$/

  iii/ Keris $ela$bangkan ta$adun &elayu/

  6/ endera -&N5 dikibarkan buat kali perta$a pada &esyuarat Agung -&N5

  di !ulau !inang//91 Penubuhan Persekutuan -anah Melayu 0:3;

  1/ !ersekutuan .anah &elayu B 1 8ebruari 194> $enggantikan &alayan -nion/

  */ !erte$uan ra a%ra a &elayu dengan ritish di Kuala Kangsar

  ;/ undingan ritish dengan -&N5 di !/!inang

  4/ Ketegasan ra a%ra a &elayu dan -&N5 $enolak &alayan -nion

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  16/22

  $enyebabkan ritish $engadakan rundingan ras$i

  7/ Serahan $e$orandu$ $enyatakan bantahan terhadap &alayan -nion secararas$i kepada ritish/

  6/ 2a)atankuasa ksekuti3 ditubuhkan B dianggotai oleh pega)ai kanan ritish+)akil ra a &elayu dan )akil -&N5/

  / !erbincangan di KingDs House+ Kuala u$pur/

  >/ eberapa tuntutan dike$ukakanE• sebuah persekutuan bagi seluruh Se$enan ung .anah &elayu/• $enolak kerakyatan us soli/• tara3 negeri naungan bg negeri &elayu dipulihkan se$ula/• "esak ra a%ra a &elayu $en adi ketua negeri &elayu/

  9/ ritish bersetu u $e$bentuk !ersekutuan .anah &elayu kerana tidak $ahuorang &elayu $enentang ritish secara kekerasan/

  1 / ritish tidak $ahu !arti Ko$unis &alaya $e$pengaruhi orang &elayu/

  11/ Sikap sederhana orang &elayu beker asa$a dengan ritish dan sikap para pe$i$pin parti -&N5 yang $enggunakan rundingan pengaruhi dasar kera aan

  ritish/

  1*/ ritish $en alankan dasar dekolonisasi yang digalakkan oleh !ertubuhanangsa% angsa ersatu/

  1;/ undingan ritish dgn ra a &elayu dan -&N5 berakhir dgn !er an ian!ersekutuan .anah &elayu

  /a1 5iri Per#an#ian Persekutuan -anah Melayu

  B Konsep a a erperle$bagaan/

  B &a lis a a% a a &elayu $enggantikan &a lis &elayu/

  B !erlindungan isti$e)a kepada orang &elayu

  B Syarat kerakyatan diperketatkan/

  B 0abungan 11 buah negeri

  B !esuruh aya .inggi ritish B Ketua !ersekutuan/ "ibantu oleh &a lis &esyuarat!erundangan !ersekutuan/

  /b1 Perbe

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  17/22

  B &a lis &esyuarat ksekuti3+ &a lis &esyuarat !erundangan !ersekutuan dan&a lis a a% a a &elayu $e$punyai kuasa di peringkat pusat dala$ !ersekutuan.anah &elayu/

  B !eringkat pusat &alayan -nion ialah !arli$en ritish/

  ;/ Kuasa di peringkat negeriE

  B Sultan+ &enteri esar dan &a lis &esyuarat Negeri $e$punyai kuasa di peringkat negeri dala$ pentadbiran !ersekutuan .anah &elayu/

  B Kuasa di peringkat negeri &alayan -nion ialah !esuruh aya Negeri%Negeri dan&a lis &esyuarat Negeri/

  4/ Ketua aga$a #sla$ dan adat istiadat &elayuE

  B !ersekutuan .anah &elayu ialah Sultan negeri

  B &alayan -nion ialah 0abenor ritish/

  7/ ahasa pentadbiranE

  B !ersekutuan .anah &elayu B bahasa &elayu dan bahasa #nggeris B &alayan -nion B bahasa #nggeris/

  / 1 Perbe

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  18/22

  />1 Rumusan

  1/ !erpaduan &elayu $e$bolehkan $ereka $enolak &alayan -nion/

  */ !enubuhan !ersekutuan .anah &elayu $enge$balikan se$ula status Fuoorang &elayu/

  ;/ !eranan pe$i$pin berkaliber penting untuk $endukung per uangan bangsa/

  4/ Kita harus berganding bahu untuk $e$a ukan diri dan $e$pertahankedaulatan bangsa dan negara/

  $hare this'• 8acebook9

  • "ea?e a Reply @nota6se#arah6tingkatan64@bab6&@

  • Ml ,• Ml ,• Ml ,• Ml ,

  • https?@@graGatar/co$@site@signup@ https?@@graGatar/co$@site@signup@

  aGascript?HighlanderCo$$ents/do =ternal ogout( ')ordpress' EMl ,

  aGascript?HighlanderCo$$ents/do =ternal ogout( 't)itter' EMl ,

  https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-2/?share=facebook&nb=1https://gravatar.com/site/signup/https://sejarahk2.wordpress.com/nota-sejarah-tingkatan-3/bab-2/?share=facebook&nb=1https://gravatar.com/site/signup/https://gravatar.com/site/signup/

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  19/22

  aGascript?HighlanderCo$$ents/do =ternal ogout( '3acebook' EMl ,

  aGascript?HighlanderCo$$ents/do =ternal ogout( 'googleplus' EMl ,

  aGascript?HighlanderCo$$ents/cancel =ternal:indo)( E

  emm nak ariASearch

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  20/22

  $atu Per#uangan

  +i#a %#ib C Nana

  • https?@@se arahk*/)ordpress/co$@author@se arahk*@ se#arahk&

  Re ent Posts• K NA # KA • A K- #JAH

  https://sejarahk2.wordpress.com/author/sejarahk2/https://sejarahk2.wordpress.com/author/sejarahk2/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/17/kenali-kami/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/15/al_kuliah/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/15/al_kuliah/https://sejarahk2.wordpress.com/author/sejarahk2/https://sejarahk2.wordpress.com/author/sejarahk2/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/17/kenali-kami/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/15/al_kuliah/

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  21/22

  • #" 5 A & • N5.A .#N0KA.AN ; • N5.A .#N0KA.AN *

  5ategories• Nota ela ar (;• -ncategori ed (1• ideoO&ai p tengok satPPP (*

  Masa semakin berlalu2anuary &D09 M - E - 7 $ $

  Q &ay

  1 * ;

  4 7 6 > 9 1

  11 1* 1; 14 17 16 1

  1> 19 * *1 ** *; *4

  *7 *6 * *> *9 ; ;1

  ma am6ma am ada• &ay * 1* (6

  Blogroll• Koleksi Soalan !ercubaan • .un "r &ahathir • -!S#

  7ollow Blog ?ia +mailnter your e$ail address to 3ollo) this blog and receiGe noti3ications o3 ne) posts by

  e$ail/

  2oin 19 other 3ollo)ers

  https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/15/video-ab/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/15/nota-tingkatan-3/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/14/nota-tingkatan-2/https://sejarahk2.wordpress.com/category/nota-belajar/https://sejarahk2.wordpress.com/category/uncategorized/https://sejarahk2.wordpress.com/category/video-mai-p-tengok-sat/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/http://sejarahspm.com/koleksi-soalan-negerihttp://chedet.cc/blog/http://www.upsi.edu.my/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/15/video-ab/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/15/nota-tingkatan-3/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/14/nota-tingkatan-2/https://sejarahk2.wordpress.com/category/nota-belajar/https://sejarahk2.wordpress.com/category/uncategorized/https://sejarahk2.wordpress.com/category/video-mai-p-tengok-sat/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/https://sejarahk2.wordpress.com/2012/05/http://sejarahspm.com/koleksi-soalan-negerihttp://chedet.cc/blog/http://www.upsi.edu.my/

 • 8/20/2019 malayan union.rtf

  22/22

  ,ata .ikmahACreate a 3ree )ebsite or blog at :ord!ress/co$/ R .he i.he$e* .he$e /

  8ollo)

  7ollow F ikgu ikgie dot! om!0et eGery ne) post deliGered to your #nbo=/

  uild a )ebsite )ith :ord!ress/co$

  https?@@)))/technologiesaint oseph/co$@settings@ads a33iliateTidU9>6https?@@)))/technologiesaint oseph/co$@settings@ads a33iliateTidU9>6 Ml ,

  Ml ,

  https://wordpress.com/?ref=footer_websitehttps://wordpress.com/themes/itheme2/https://wordpress.com/themes/itheme2/http://void%280%29/https://wordpress.com/?ref=lofhttps://www.technologiesaintjoseph.com/settings/ads?affiliate_id=9860https://www.technologiesaintjoseph.com/settings/ads?affiliate_id=9860%5C%5Clhttps://wordpress.com/?ref=footer_websitehttps://wordpress.com/themes/itheme2/http://void%280%29/https://wordpress.com/?ref=lofhttps://www.technologiesaintjoseph.com/settings/ads?affiliate_id=9860https://www.technologiesaintjoseph.com/settings/ads?affiliate_id=9860%5C%5Cl