Top Banner
3. Simpozij “Gramatičke razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika” Institut za slavistiku Univerziteta “Karl Franc” Graz, 16. – 18. april 2009. Najfrekventniji leksemi Najfrekventniji leksemi u u bosanskoj bosanskoj / / bošnjačkoj, bošnjačkoj, hrvatskoj i srpskoj hrvatskoj i srpskoj varijanti Dejtonskog varijanti Dejtonskog sporazuma sporazuma Maja Midžić (Graz)
22

Maja Mid ž i ć (Graz)

Jan 17, 2016

Download

Documents

erma

Maja Mid ž i ć (Graz). 3. Simpozij “ Gramatičke razlike izme đ u bosansko g /bošnjačko g , hrvatsko g i srpsko g jezika” Institut za slavistiku Univerziteta “Karl Franc” Graz, 16. – 18. april 200 9. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Maja Mid ž i ć (Graz)

3. Simpozij“Gramatičke razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika” Institut za slavistiku Univerziteta “Karl Franc”Graz, 16. – 18. april 2009.

Najfrekventniji leksemiNajfrekventniji leksemi u u bosanskojbosanskoj//bošnjačkoj, bošnjačkoj, hrvatskoj i srpskoj varijanti hrvatskoj i srpskoj varijanti Dejtonskog sporazumaDejtonskog sporazuma

Maja Midžić (Graz)

Page 2: Maja Mid ž i ć (Graz)

2

Diplomski rad

Gralis-Korpus Dejtonski sporazum – Db, Dh i Ds 5 najfrekventnijih riječi iz DS

Page 3: Maja Mid ž i ć (Graz)

3

Db, Dh i Ds

Najfrekventnije vrste riječi veznici glagoli prijedlozi

Page 4: Maja Mid ž i ć (Graz)

4

Pet najfrekventnijih leksemaDb Dh Ds

i 1.050 biti 1.267 i 1.373

biti 821 i 1.048 biti 982

u 627 u 615 u 736

koji 387 koji 420 htjeti 625

htjeti 360 htjeti 390 da 438

Page 5: Maja Mid ž i ć (Graz)

5

Primjer Stranke će osigurati bezopasno i sigurno okruženje za sve

osobe na područjima pod svojom jurisdikcijom održavanjem ustanova za provođenje građanskih zakona koje će djelovati u skladu s međunarodno priznatim, normama i poštovati međunarodno priznata ljudska prava i temeljne slobode, te poduzimati sve ostale primjerene mjere. (Db: 1a/2.3)

Strane će osigurati bezopasno okruženje za sve osobe na područjima pod svojom jurisdikcijom održavanjem ustanova za provedbu građanskih zakona, koje će djelovati u skladu s međunarodno priznatim normama i poštovati međunarodno priznata ljudska prava i temeljne slobode, te poduzimati sve ostale primjerene mjere. (Dh: 1a/2.3)

Strane će obezbediti sigurno i bezbedno okruženje za sva lica u svojim jurisdikcijama održavanjem agencija za sprovođenje civilnih zakona koji deluju u skladu sa međunarodno priznatim standardima i uz poštovanje međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, i preduzimanjem drugih odgovarajućih mera. (Ds: 1a/2.3)

Page 6: Maja Mid ž i ć (Graz)

6

Db: i – 1.050 Ds: i – 1.373

Page 7: Maja Mid ž i ć (Graz)

7

Primjer Stranke će naročito potpuno poštovati međusobnu suverenu

jednakost, rješavati sporove mirnim putem, te se suzdržati od svake akcije, prijetnjom ili upotrebom sile ili na drugi način, protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države. (Db: 1)

Strane će posebice potpuno poštovati međusobnu suverenu jednakost, rješavati sporove mirnim putem, te se suzdržati od svake akcije prijetnjom ili uporabom sile ili na drugi način, protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države. (Dh: 1)

Posebno, strane će u potpunosti poštovati suverenu jednakost jedna druge, rješavaće sporna pitanja mirnim sredstvima i uzdržaće se od bilo kakvih akcija, putem prijetnje ili upotrebe sile ili na bilo koji drugi način, protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države. (Ds: 1)

Page 8: Maja Mid ž i ć (Graz)

8

Gralis-Korpus

Bs: te – 1.009 Hr: te – 2.278 Sr: te – 1.563

Page 9: Maja Mid ž i ć (Graz)

9

Db Dh Ds

i 1.050 biti 1.267 i 1.373

biti 821 i 1.048 biti 982

u 627 u 615 u 736

koji 387 koji 420 htjeti 625

htjeti 360 htjeti 390 da 438

Page 10: Maja Mid ž i ć (Graz)

10

Primjer Stranke će regulirati svoje odnose u skladu s načelima

izloženim u Povelji Ujedinjenih naroda, kao i s Helsinškim završnim dokumentom i drugim dokumentima Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi. (Db: 1)

Strane će regulirati svoje odnose u skladu s načelima koja su izložena u Povelji Ujedinjenih naroda, kao i s Helsinškim završnim dokumentom i drugim dokumentima Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi. (Dh: 1)

Strane će sprovoditi svoje odnose u skladu sa principima izloženim u Povelji Ujedinjenih nacija, kao i u Helsinškom završnom aktu i drugim dokumentima Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi. (Ds: 1)

Page 11: Maja Mid ž i ć (Graz)

11

Gralis-Korpus:

Bs: biti – 27.809 Hr: biti – 81.879 Sr: biti – 75.712

Page 12: Maja Mid ž i ć (Graz)

12

Db Dh Ds

i 1.050 biti 1.267 i 1.373

biti 821 i 1.048 biti 982

u 627 u 615 u 736

koji 387 koji 420 htjeti 625

htjeti 360 htjeti 390 da 438

Page 13: Maja Mid ž i ć (Graz)

13

Primjer Stranke će reagirati na navodna kršenja

odredbi ovog Aneksa postupcima koji su predviđeni članom 8. (Db: 1a/2.5)

Strane će reagirati na navodna kršenja odredbi ovoga Aneksa postupcima koji su predviđeni Člankom 8. (Dh: 1a/2.5)

Strane će reagovati na navodna kršenja odredaba ovog Aneksa putem procedura predviđenih u članu 8. (Ds: 1a/2.5)

Page 14: Maja Mid ž i ć (Graz)

14

Gralis-Korpus

Bs: koji – 2.140 Hr: koji – 5.310 Sr: koji – 5.703

Page 15: Maja Mid ž i ć (Graz)

15

Db Dh Ds

i 1.050 biti 1.267 i 1.373

biti 821 i 1.048 biti 982

u 627 u 615 u 736

koji 387 koji 420 htjeti 625

htjeti 360 htjeti 390 da 438

Page 16: Maja Mid ž i ć (Graz)

16

Primjer Transportno preduzeće upravlja

transportnom infrastrukturom kako je to dogovoreno između Stranaka. (Db: 9/ 2.4)

Transportno poduzeće upravlja transportnom infrastrukturom kako je to dogovoreno između strana. (Dh: 9/ 2.4)

Transportna korporacija će upravljati transportnim sredstvima kako se strane dogovore. (Ds: 9/ 2.4)

Page 17: Maja Mid ž i ć (Graz)

17

Gralis-Korpus

Hr: htjeti – 8.224 Sr: ht(j)eti – 6.397

Page 18: Maja Mid ž i ć (Graz)

18

Db Dh Ds

i 1.050 biti 1.267 i 1.373

biti 821 i 1.048 biti 982

u 627 u 615 u 736

koji 387 koji 420 ht(j)eti 625

htjeti 360 htjeti 390 da 438

Page 19: Maja Mid ž i ć (Graz)

19

Primjer IFOR ima pravo narediti da se svo vojno osoblje, aktivno ili

rezervno, s prebivalištem u Zoni razdvajanja između entiteta, prijavi odgovarajućem zapovjedničkom mjestu iz člana 6 koje je najbliže njihovom prebivalištu.

(Db: 1a/4/faza II/prema potrebi na određenim lokacijama) IFOR ima pravo narediti da se sve vojno osoblje, djelatno ili

pričuvno, s prebivalištem u zoni razdvajanja između entiteta prijavi odgovarajućem zapovjedničkom mjestu (Članak 6.), koje je najbliže njihovu prebivalištu. (Dh: 1a/4/faza II/prema potrebi na određenim lokacijama)

IFOR ima ovlašćenje da naredi da svo aktivno i rezervno vojno osoblje, koje prebiva u zoni razdvajanja između Entiteta, registruje pri odgovarajućoj komandnoj stanici IFOR-a, pomenutoj u članu 6, koja je najbliža njihovom prebivalištu. (Ds: 1a/4/faza II/prema potrebi na određenim lokacijama)

Page 20: Maja Mid ž i ć (Graz)

20

Gralis-Korpus

Bs: da – 8.409 Hr: da – 18.777 Sr: da – 33.828

Page 21: Maja Mid ž i ć (Graz)

21

Zaključak

Različita učestalost leksema u DS slobodan prijevod pravopisne nepodudarnosti

Sličnost rezultata u Gralis-Korpusu i DS

Page 22: Maja Mid ž i ć (Graz)

Hvala na pažnji!Хвала на пажњи! Danke für die Aufmerksamkeit!