Top Banner
Magistrski študijski program “DIZAJN” smer DIZAJN MANAGEMENT
29

Magistrski študijski program DIZAJN - fd.si · PDF fileKrešimir Puharič VSEBINA: Vsebina predmeta se nanaša na temeljna znanja o industrijski lastnini in pravicah...

Feb 24, 2018

Download

Documents

hanhu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Magistrski tudijski program DIZAJN

  smer

  DIZAJN MANAGEMENT

 • DIZAJN MANAGEMENT

  Magistrski tudijski program Dizajn v pedagoki proces vkljuuje najnoveje trende na podroju oblikovanja notranje opreme, vizualnih komunikacij, tekstilnih materialov in managementa, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in drubeno odgovornost. tudijski projekti so realno zasnovani za potrebe drubenega okolja in so neposredno prenosljivi v gospodarstvo, s imer se uresniuje povezovanje izobraevalnega, razvojno-raziskovalnega dela in gospodarstva. Bodoi magistri/-ce dizajna bodo s pridobljenimi kompetencami opravljali najzahtevneje naloge na podroju razvoja in upravljanja inovativnih in trno zanimivih oblikovalskih reitev.

 • DIZAJN MANAGEMENT

  - poglobljeno strokovno znanje doseeno s tudijem teoretinih in metodolokih konceptov, povezano z usposabljanjem za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno raziskovalnih metod, -razvita kritina refleksija, -sposobnost eksperimentiranja in vizualnega posredovanja razlinih miselnih konceptov, -razvita sposobnost lastnega uenja na svojem strokovnem podroju, - sposobnost razumevanja soodvisnosti med oblikovanjem in upravljanjem, -sposobnost razumevanja najzahtevnejih oblikovalskih procesov ter razlinih upravljavskih strategij in taktik, - iniciativnost in samostojnost pri odloanju ter vodenju najzahtevnejih delovnih sistemov, - socialne in komunikacijske zmonosti vodenja skupinskega dela tudi na podroju projektov, ki temeljijo na povezovanju znanstvenih zakonitosti z razlinih podroij,

  SPLONE KOMPETENCE:

 • DIZAJN MANAGEMENT

  - razvita profesionalna etina in okoljska odgovornost, - sposobnost uporabe sodobnih orodij, vein in spretnosti s podroja IKT, - razumevanje pomena dobro oblikovanih izdelkov in storitev, kakovosti spremljajoih informacij, trnega komuniciranja in kakovosti bivanjske kulture.

 • DIZAJN MANAGEMENT

  Diplomanti magistrskega tudijskega programa bodo nali zaposlitev v javnih in zasebnih gospodarskih drubah doma in v tujini, kjer bodo sodelovali tako v razvojnih oddelkih, v fazi proizvodnje, kot tudi v fazi prodaje storitve ali blaga konnemu kupcu. V sklopu tudija bodo tudenti magistrskega tudija pridobili tudi dovolj znanja, vein in sposobnosti za kreiranje samostojne karierne poti in zagon lastnega podjetja.

 • DIZAJN MANAGEMENT

  PREDMETNIK

 • DIZAJN MANAGEMENT - PREDMETNIK - 1. LETNIK

  Miselne invencije Studio za razvoj blagovne znamke

  Studio za interdisciplinarne eko inovacije Zeleno podjetje

  Studio za konceptualno oblikovanje

  I. semester

  II. semester

  Drubena odgovornost dizajn managerja Raziskovalne metodologije v dizajn managementu

  Pravo intelektualne lastnine Studio za vodenje multidisciplinarnega projekta I.

  IZBIRNI PREDMET

 • DIZAJN MANAGEMENT 1. LETNIK I. semester

  PREDMET: MISELNE INVENCIJE NOSILEC: doc. dr. Mojca Puncer VSEBINA:

  I. Umetnost 1. Avantgarde in abstrakcija v zaetku 20. stoletja. 2. Konceptualna umetnost in minimalizem v 60ih in 70ih letih 20. stoletja. 3. Tehnologija, virtualna umetnost, novi mediji in interaktivnost v sodobni umetnosti. 4. Umetnost in narava: biomedia, genetska umetnost, biotehnoloka umetnost, eko-design (21.stol) II. Arhitektura in oblikovanje 1. Arhitektura v merilu loveka 2. Univerzalni modernizem 3. Kritini regionalizem in arhitekturne interpretacije zgodovine 4. Arhitektura v dobi globalizacije

  PREDAVANJA VAJE ECTS

  20 20 4

 • DIZAJN MANAGEMENT 1. LETNIK I. semester

  PREDMET: STUDIO ZA RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE NOSILEC: doc. Tanja Devetak VSEBINA:

  - uvod v sodobne predstavitvene tehnike, opremo in materiale za ustvarjanje tridimenzionalnih predstavitev za modne trgovine - z uporabo programske opreme tudentje oblikujejo in izvedejo v realni obliki avtorske vizualne trne podobe za promocije brendov v modnih trgovinah - razvoj in pomen modnega brenda v sodobni potroniki drubi - kritina ocena izbrane metodologije za pozocioniranje modnega brenda - napovedovanje modnih trendov - obiski razlinih oblik modnih trgovin in sejmov - razvoj trajnostnih modnih blagovnih znamk -pomembnost notranjega in zunanjega brendiranja modnih trgovin

  PREDAVANJA VAJE ECTS

  15 25 4

 • DIZAJN MANAGEMENT 1. LETNIK I. semester

  PREDMET: STUDIO ZA INTERDISCIPLINARNE EKO INOVACIJE NOSILEC: izr. prof. Mateja Benedetti VSEBINA:

  Oblikovanje ekolokih izdelkov pomeni uporabljati ekoloke alternativne materiale in postopke v primerjavi z konvencionalno proizvodnjo. Trajnostni razvoj, dobra zasnova in koncept z estetiko, funkcionalnostjo in uresniljivimi tehninimi reitvami z ekolokimi ali recikliranimi, odpadnimi materiali, etino proizvodnjo in transparentno ekonomijo. Predmet je zasnovan za pridobitev kompetenc, ki omogoajo tudentom, da razvijejo interdisciplinarne produkte z dodano vrednostjo, ki temeljijo na ekologiji in etiki.

  PREDAVANJA VAJE ECTS

  30 50 8

 • DIZAJN MANAGEMENT 1. LETNIK I. semester

  PREDMET: ZELENO PODJETJE NOSILEC: izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj VSEBINA:

  1. Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja 2. Drubeno-politini vidiki trajnostnega razvoja 3. Ekoloki vidiki trajnostnega razvoja 4. Zelene organizacije 5. Sodobni poslovni modeli trajnostnega razvoja

  PREDAVANJA VAJE ECTS

  40 20 6

 • DIZAJN MANAGEMENT 1. LETNIK I. semester

  PREDMET: STUDIO ZA KONCEPTUALNO OBLIKOVANJE NOSILEC: doc. mag. Jasna Kralj Pavlovec VSEBINA:

  Studio za konceptualno oblikovanje se ukvarja s konceptualnimi pristopi v oblikovanju prostora, kjer je prostor in/ali objekt potencialno funkcionalen oz., kjer je funkcija drugotnega pomena. Funkcija je v konceptualnem oblikovanju postavljena kot monost, ne pa kot pogoj. Konceptualno oblikovanje je del konceptualne umetnosti in ima ve podzvrsti, ki jih lahko raziskujemo nivojsko. Nivoji se med seboj lahko prepletajo, dopolnjujejo ali nadgrajujejo; lahko pa je nivo konceptualnega oblikovanja en sam.

  PREDAVANJA VAJE ECTS

  40 40 8

 • DIZAJN MANAGEMENT 1. LETNIK II. semester

  PREDMET: DRUBENA ODGOVORNOST DIZAJN MANAGERJA NOSILEC: doc. mag. Veronika Gruden (v postopku) VSEBINA:

  Predmet bo zajemal teoretini in praktini vidik drubene odgovornosti. V tem kontekstu se predstavi implementacijo koncepta drubene odgovornosti v organizacije. Primeri dobrih praks. Kako drubeno odgovorno ravnanje vpliva na modele poslovne odlinosti certificiranje. B Corp Cradle to Cradle ISO idr. tudenti bodo znanja o drubeni odgovornosti prenesli tudi na poklic oblikovalca z lastno refleksijo drubene odgovornosti.

  PREDAVANJA VAJE ECTS

  10 20 3

 • DIZAJN MANAGEMENT 1. LETNIK II. semester

  PREDMET: RAZISKOVALNE METODOLOGIJE V DIZAJN MANAGEMENTU NOSILEC: prof. dr. Anita Trnavevi VSEBINA:

  Pristopi k raziskovanju (percepcije, subjektivnost, objektivnost, resnica) Raziskovanje v dizajn managementu zakaj, kako tudija primera (znailnosti, posebnosti) Metode zbiranja podatkov (intervju, metoda kritinega dogodka, opazovanje) Vzorci in vzorenje Metode analize kvalitativnih podatkov Anketiranje za potrebe izdelave raziskave.

  PREDAVANJA VAJE ECTS

  40 20 6

 • DIZAJN MANAGEMENT 1. LETNIK II. semester

  PREDMET: PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE NOSILEC: em.prof.dr. Kreimir Puhari VSEBINA:

  Vsebina predmeta se nanaa na temeljna znanja o industrijski lastnini in pravicah industrijske lastnine, ter o avtorskih pravicah in avtorsko pravnem varstvu. Vsebina predmeta na podroju industrijske lastnine se osredotoa na znanja o modelu in znamki, na poznavanje postopkov za pridobitev teh pravic industrijske lastnine in sodno varstvo. Vsebina predmeta obsega tudi temeljna znanja o avtorskem delu (individualne intelektualne stvaritve s podroja umetnosti, ki so na kakrenkoli nain izraene), o avtorju in avtorski pravici ter drugih pravicah avtorja.

  PREDAVANJA SEMINAR ECTS

  40 10 5

 • DIZAJN MANAGEMENT 1. LETNIK II. semester

  PREDMET: STUDIO ZA VODENJE MULTIDISCIPLINARNEGA PROJEKTA I. NOSILEC: prof. dr. Jasna Hrovatin, doc. dr. Jordan Berginc VSEBINA:

  Dizajnerski nain razmiljanje in njegova implementacija na razlina strokovna podroja. Spodbujanje lastnih sposobnosti in vein. Individualna in timska kreativnost. Iskanje idej med kupci. Kreativno, inovativno in podjetniko razvijanje lastnega projekta multidisciplinarno dodajanje vrednosti.

  PREDAVANJA VAJE ECTS

  35 85 12

 • DIZAJN MANAGEMENT - PREDMETNIK - 2. LETNIK

  Studio za promocijo in celostno grafino podobo produkta Inovacijska ola Kritina analiza

  Studio za vodenje multidisciplinarnega projekta II. Izbirni predmet

  I. semester

  II. semester

  Mednarodno poslovanje

  Studio za produktno oblikovanje MAGISTRSKA NALOGA

  Izbirni predmet

 • DIZAJN MANAGEMENT 2. LETNIK I. semester

  PREDMET: STUDIO ZA PROMOCIJO IN CELOSTNO GRAFINO PODOBO PRODUKTA NOSILEC: doc. mag. Katarina Klemen VSE