Top Banner
Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11 jêzyk polski cudzoziemców dla Gramatyka? Dlaczego nie?! universitas Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1 Joanna Machowska
263

Machowska - A1 Gramatyka Dlaczego Nie

Nov 22, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  jzyk polski

  cudzoziemcwdla

  Gramatyka? Dlaczego nie?!

  universitas

  wiczenia gramatyczne dla poziomu A1

  Joanna Machowska

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  Gramatyka? Dlaczego nie?!

  wiczenia gramatyczne dla poziomu A1

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  JZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCW

  SERIA POD REDAKCJ WADYSAWA MIODUNKI

  KATEDRA JZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGOUNIWERSYTETU JAGIELLOSKIEGO

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  Krakw

  poziom

  A1

  Joanna Machowska

  Gramatyka? Dlaczego nie?!

  wiczenia gramatyczne dla poziomu A1

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  Copyright by Joanna Machowska and Towarzystwo Autorw i Wydawcw Prac Naukowych UNIVERSITAS, Krakw 2010

  TAiWPN UNIVERSITAS

  Tumaczenie na jzyk angielskiMagdalena Buchta

  Tumaczenie na jzyk niemieckiJan Szurmant

  Tumaczenie na jzyk rosyjskiSergiy Tyupa

  Tumaczenie na jzyk hiszpaskiAnna Jankowska

  RedakcjaH.A. Gruszka

  RysunkiKamila Gawowskawww.kamilagawlowska.pl

  Projekt okadki i stron tytuowychSepielak

  www.universitas.com.pl

  ISBN 97883-242-1473-0

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  dla mojego Taty

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  7SPIS TRECI

  Spis treci

  Od redaktora serii .................................................................. 9

  Wstp ............................................................................. 11Preface............................................................................ 13Einleitung ......................................................................... 15 ...................................................................... 18Introduccin ....................................................................... 20

  I. Odmiana rzeczownika, przymiotnika i zaimka osobowegoTo jest pan Jan Kowalski. Mianownik liczby pojedynczej ............................... 25Nie lubi siostry Michaa! Dopeniacz liczby pojedynczej ............................... 38Mam brata i siostr. Biernik liczby pojedynczej ....................................... 51Kim jeste? Narzdnik liczby pojedynczej i mnogiej ................................... 63Studiuj w Krakowie. Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej......................... 84To s inteligentne studentki. Mianownik i biernik liczby mnogiej

  rodzaju niemskoosobowego .................................................. 95Ojej, nic nie pamitam! wiczenia powtrzeniowe. Rzeczownik i przymiotnik ............. 104

  II. Moje czy twoje? Zaimek ........................................................... 115

  III. Odmiana czasownikaWiem, umiem, znam. Czas teraniejszy .............................................. 125Uczyem si ca noc! Czas przeszy ................................................. 143Bd si umiecha. Czas przyszy ................................................... 155Ucz si jzyka polskiego, ale jeszcze si nie nauczyem. Aspekt dokonany i niedokonany

  w czasie przeszym........................................................... 161Jutro zrobi zadanie domowe! Aspekt dokonany i niedokonany w czasie przyszym ........ 171Ojej, nic nie pamitam! wiczenia powtrzeniowe. Czasownik .......................... 177

  IV. Dobrze si czujesz? Przyswek ..................................................... 187

  V. Sklep jest obok kina, za aptek. Przyimek ............................................. 195

  VI. To ju wiesz! wiczenia gramatyczne i nie tylko ....................................... 205

  Klucz do zada ..................................................................... 227

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  9OD REDAKTORA SERII

  Od redaktora serii

  W serii Jzyk polski dla cudzoziemcw istnieje kilka zbiorw wicze zagadnie gramatycz-nych, ale s one przeznaczone dla poziomw redniego (zwykle B2) i zaawansowanego (C1, C2). Mowa tu o takich zbiorach wicze, jak: Przygoda z gramatyk. Fleksja i sowotwrstwo imion. wiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcw Jzefa Pyzika, I czy jecha? wicze-nia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu Jzefa Pyzika, Czas na czasownik. wicze-nia gramatyczne z jzyka polskiego Piotra Garncarka, Liczebnik te si liczy! Gramatyka liczeb-nika z wiczeniami Stanisawa Mdaka, czy wreszcie Co z czym? wiczenia skadniowe dla grup zaawansowanych Stanisawa Mdaka. W zasadzie tylko Sowa i swka. Podrcznik do naucza-nia sownictwa i gramatyki dla pocztkujcych Magdaleny Szelc-Mays i Elbiety Rybickiej jest przeznaczony dla poziomw europejskich A1 i A2.

  Ju z tego przegldu wynika, e nowy zbir wicze gramatycznych dla pocztkujcych, zwaszcza dla poziomu A1, jest pilnie potrzebny. Taki zbir powinien si ukaza w serii Jzyk polski dla cudzoziemcw tym bardziej, e wspomniany podrcznik Sowa i swka... zosta przy-gotowany kilkanacie lat temu, a w serii funkcjonuje ju ponad siedem lat, czyli duej ni pro-ces certy kacji jzyka polskiego jako obcego zapocztkowany w roku 2004. Poniewa w roku 2009 Pastwowa Komisja Powiadczania Znajomoci Jzyka Polskiego jako Obcego opraco-waa propozycje standardw wymaga egzaminacyjnych i propozycje egzaminw certy kato-wych dla wszystkich poziomw europejskich take poziomw A1, A2 i C1, na ktrych dotd nie przeprowadzano egzaminw certy katowych powinny ukaza si nowe pomoce dydak-tyczne do nauczania cudzoziemcw jzyka polskiego dostosowane do tych standardw. Warto przy tym pamita, e standardy zaczn o cjalnie obowizywa dopiero po opublikowaniu waciwego rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego w Dzienniku Ustaw RP (dotychczas obowizuje rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 15 padzier-nika 2003 roku w sprawie egzaminw jzyka polskiego jako obcego).

  Kwestia miejsca gramatyki w nauczaniu jzyka polskiego jako obcego musi zosta podjta na nowo, gdy po okresie dominacji programw gramatycznych w nauczaniu cudzoziemcw polszczyzny nastpia wyrana dominacja programw komunikacyjnych, w ktrych naucza-nie gramatyki jest nie tylko podporzdkowane komunikacji, ale nawet traktowane jako zby-teczny balast przez autorw nieznajcych wystarczajco dobrze zagadnie gramatycznych, ktre powinny zosta przyswojone na poszczeglnych poziomach nauczania. Taka sytuacja musi niepokoi, zwaywszy na fakt, e wci brak dobrych gramatyk dydaktycznych polszczy-zny napisanych w jzykach najczciej uywanych przez zainteresowanych cudzoziemcw, nie mwic ju o nowoczesnych zestawach wicze gramatycznych, zwaszcza dla poziomw najniszych, czyli A1, A2 i B1.

  Publikowany zbir wicze gramatycznych dla poziomu A1 zatytuowany Grama-tyka? Dlaczego nie?! Joanny Machowskiej stanowi prb zaspokojenia zapotrzebowania na

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  10 OD REDAKTORA SERII

  nowoczesny zbir wicze tego typu. Ju dzi mona powiedzie, e autorka koczy opra-cowywanie podobnego zbioru wicze dla poziomu A2. Co wicej, uczestniczy ona w pra-cach zespou autorw przygotowujcego nowe podrczniki kursowe do nauczania jzyka pol-skiego jako obcego na poziomach A1 i A2. Cech wyrniajc tego projektu, realizowanego pod moim kierownictwem przez pracownikw Katedry Jzyka Polskiego jako Obcego UJ, jest zamiar przygotowania pierwszego w Polsce podrcznika opartego na podejciu zadanio-wym, ktremu wiele uwagi w ostatnich latach powicia dr Iwona Janowska, przygotowu-jca do publikacji monogra Podejcie zadaniowe w nauczaniu i uczeniu si jzykw obcych (na przykadzie jzyka polskiego jako obcego).

  Pracujc nad zbiorem wicze dla pocztkujcych, Joanna Machowska wykorzysty-waa swe bogate dowiadczenie w nauczaniu cudzoziemcw jzyka polskiego jako obcego. Machowska, absolwentka lologii polskiej UJ, rozpocza prac w Instytucie Bada Polonij-nych w 1993 roku. Tu zajmowaa si prowadzeniem zaj jzykowych na rnych poziomach, szczeglnie chtnie pracujc z pocztkujcymi zarwno na kursach rocznych, jak i w szkole letniej UJ. Od 2005 roku ju w Centrum Jzyka i Kultury Polskiej w wiecie UJ prowadzi zajcia na studiach magisterskich dla studentw polskich, specjalizujcych si w nauczaniu polszczyzny jako jzyka obcego i drugiego. Rwnoczenie koordynuje kursy jzyka polskiego jako obcego dla cudzoziemcw biorcych udzia w programie Erasmus. Ponadto uczestniczya w realizacji kilku projektw realizowanych w Katedrze Jzyka Polskiego jako Obcego UJ, m.in. bya wspautork wicze gramatycznych i leksykalnych do telewizyjnego programu Profesor Smok i przyjaciele, emitowanego w TV Polonia w latach 20072008.

  Mam nadziej, e zbir wicze gramatycznych Gramatyka? Dlaczego nie?! Joanny Machowskiej okae si pomoc przydatn w nauczaniu cudzoziemcw jzyka polskiego na poziomie A1.

  Prof. dr hab. Wadysaw T. Miodunka Redaktor serii

  Krakw, marzec 2010

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  11WSTP

  Wstp

  Zbir wicze Gramatyka? Dlaczego nie?! jest przeznaczony dla studentw bdcych na pozio-mie A1, a wic tych, ktrzy s na pocztku nauki jzyka polskiego.

  Od zbiorw wicze gramatycznych obecnych na naszym rynku rni si on tym, e bar-dzo dokadnie okrela grup osb, do ktrej jest kierowany. Do tej pory zbiory wicze zwykle byy adresowane do tzw. studenta pocztkujcego lub rozpoczynajcego nauk jzyka. Byy to okrelenia do nieprecyzyjne, bowiem we wspczesnych opisach kompetencji jzykowych nie mwimy ju o poziomie pocztkujcym, wyszczeglniamy natomiast poziomy: A1, zwany take elementarnym, A2, zwany wstpnym, itd.

  Poziomy te bardzo cile zostay opisane w Europejskim Systemie Opisu Ksztacenia Jzy-kowego, dlatego dobrze wiadomo, co uczcy si na danym poziomie powinien umie zarwno w zakresie sprawnoci (czytanie, suchanie, pisanie, mwienie), jak i podsystemw jzyko-wych (gramatyka, sownictwo).

  Od 2004 roku obcokrajowcy mog zdawa pastwowy egzamin certy katowy z jzyka polskiego na poziomie B1, B2 i C2. Obecnie w przygotowaniu s testy certy katowe na pozo-stae poziomy: A1, A2 i C1. Dlatego zesp pracujcy przy certy kacji musia opracowa szcze-gowe wymagania na te wanie poziomy.

  Ponadto od duszego ju czasu zesp Centrum Jzyka i Kultury Polskiej w wiecie UJ do ktrego i ja nale pod kierunkiem profesora Wadysawa Miodunki przygotowuje pro-gramy nauczania jzyka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania.

  Piszc zbir wicze, dostosowywaam go zarwno do powstajcych w naszym Centrum programw, jak i do wymaga certy katowych na poziomie A1. Pomogo mi w jego opraco-waniu take moje wieloletnie dowiadczenie w nauczaniu cudzoziemcw jzyka polskiego na poziomie A1.

  Pomys przygotowania wicze towarzyszy mi bowiem ju od dawna i cz zada to zadania, ktre ukadaam dla kolejnych grup moich studentw.

  Od lat uczc gramatyki na poziomach niszych i starajc si to robi w taki sposb, by nie bya ona bezsensownym pamiciowym opanowywaniem kolejnych kocwek i form, ale wspania zabaw z bardzo wyranie zaznaczonym celem, wielokrotnie odczuwaam brak wi-cze, ktre pozwoliyby lepiej uczy i utrwala nowo poznawane formy.

  Chocia tzw. wiczenia automatyzujce s odbierane jako miertelnie nudne, wcale takie by nie musz. Oczywicie trudno z nich wszystkich zrobi zadania niezwykle kreatywne i ekscytujce, ale mog by one interesujce i zabawne. Dlatego te w moim zbiorze znalazo si m.in. duo rysunkw, ktre zapobiegaj nucej schematycznoci i s du pomoc dla osb z pamici wzrokow.

  Z drugiej strony nie mona nauczy si gramatyki bez wicze automatyzujcych, bo jak wszyscy nauczyciele wiedz, uczenie si gramatyki wymaga mudnej i cikiej pracy. Jednak

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  12 WSTP

  gdy student ma przed sob cel i wie, e nauczenie si nowych kocwek i zapamitanie kilku regu pozwoli mu powiedzie nowe rzeczy i poradzi sobie w wielu sytuacjach, nauka grama-tyki staje si jedynie etapem na drodze do sukcesu, jakim jest opanowanie jzyka.

  wiczenia, ktre przekazuj w rce nauczycieli i studentw, mog by pomoc dla nauczy-ciela w trakcie zaj, by utrwali zagadnienia, ktre studentom mog sprawia problem; mog suy jako wiczenia, ktre studenci wykonuj w domu; mog by wreszcie pomoc wycz-nie dla samego studenta. wiczenia posiadaj bowiem klucz; nauczyciel do sprawdzenia ich nie jest wic konieczny. Mog by one wykorzystywane przez studentw uczcych si na roz-maitych kursach w celu poprawienia swoich umiejtnoci gramatycznych, ale stanowi te zbir dla tych, ktrzy chcieliby zdawa egzamin certy katowy. Studenci uczcy si z innych podrcznikw, rozwizujc wiczenia z tego zbioru, mog sprawdzi, co ju umiej, a czego jeszcze nie.

  Gramatyka? Dlaczego nie?! skada si z siedemnastu rozdziaw. Zagadnienia pokrywaj si z wymaganiami certy katowymi i zaoeniami programw opracowanych w Centrum. Nie ma wic wrd nich ani celownika, ani dopeniacza liczby mnogiej, ani trybu rozkazuj-cego i wielu innych zagadnie gramatycznych. Nie ma, poniewa nie znajduj si one w pro-gramie przeznaczonym dla poziomu A1.

  Take nieznane formy s bardzo ograniczone w tekstach wicze, tak by byy one zrozu-miae dla uczcego si. Rwnie sownictwo pochodzi z katalogu tematycznego przeznaczo-nego na poziom A1. Ma to, moim zdaniem, du zalet; czsto bowiem zdarzao mi si znaj-dowa wiczenia, w ktrych problem gramatyczny by bardzo atwy i wspaniale nadawa si do utrwalenia go na poziomie A1, ale sownictwo byo zbyt trudne i zdecydowanie wykraczao poza ten poziom. Bywao te, e w tym samym wiczeniu niektre zdania byy bardzo atwe, inne zbyt trudne. Takich sytuacji staraam si w tym zbiorze unikn, aby nie zmusza nauczy-ciela do wybierania niektrych tylko zda z wiczenia, co powodowaoby zmniejszenie mate-riau, na ktrym wiczy si konkretne zagadnienie.

  Sownictwo jest wic bardzo proste; takie, by student na poziomie A1 bez problemw sobie z nim radzi.

  Polecenia do wicze zapisane s wycznie w jzyku polskim, ale kade wiczenie zaczyna si od przykadu, dziki ktremu student powinien si z atwoci zorientowa, w jaki sposb dane zadanie wykona.

  Z nomenklatury aciskiej uywam tylko nazw rodzajw: masculinum, femininum i neu-trum, co jest niezbdne zwaszcza w wiczeniach dotyczcych podziau na rodzaje, a take pomagajcych w opanowaniu czasu przeszego i przyszego.

  Specjalne podzikowania chciaam zoy Panu Profesorowi Wadysawowi Miodunce, ktry udzieli mi wielu cennych porad i wskazwek oraz przeglda cierpliwie pierwsze wersje tego zbioru. By take osob, ktra mnie zdopingowaa i zmotywowaa do opracowania tej ksiki, co zapobiego leeniu wielu wicze w szu adach przez kolejne lata.

  Dzikuj te moim studentkom ze studiw magisterskich: Ninie Labosze, Kindze Kuch-cie, Magdalenie Pachcie i Ewie Woniczce, z ktrymi prowadziam zajcia, a ktre udostp-niy mi przygotowane przez siebie konspekty lekcji. Niektre ciekawe wiczenia pochodz z ich prac.

  Joanna Machowska

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  13PREFACE

  Preface

  Gramatyka? Dlaczego nie?! is a workbook directed to A1 students, i.e. those who have just begun learning Polish.

  It diff ers from other workbooks available on the Polish market in that it speci es very pre-cisely its addressee. So far, the textbooks published have been aimed at beginners or ele-mentary students. However, these descriptions are quite imprecise, since currently language competences are described according to a de nite scale with levels such as A1, also called Breakthrough; A2, also called Waystage, etc.

  These levels have been thoroughly de ned in CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), which clearly speci es what a given learner at a given level is sup-posed to know, both when it comes to language skills (reading, listening, writing and speak-ing) and the particular subsystems of language (grammar, vocabulary).

  Since 2004 foreigners can take the national certi cate exam in Polish on levels B1, B2 and C2. The A1, A2 and C1 exams are currently in preparation. The team of scholars responsible for the exams faced a task to formulate detailed requirements for these levels.

  What is more, for some time now, the Jagiellonian University Center for Polish Language and Culture in the World has been developing teaching curricula for teaching Polish as a for-eign language on all levels.

  Working on this textbook, I have tried to make it conform to the curriculum of the Cen-tre, as well as to the A1 certi cate exam requirements. I have also drawn on my considerable experience gained as an A1 teacher of Polish to foreign students.

  The idea to write a workbook developed quite a long time ago and part of the exer-cises in it were originally teaching materials developed by me for the purposes of class instruction.

  Having taught Polish grammar to lower-level foreign students for many years and trying to do that in a way that would make grammar something more than just a mechanical drill devoid of thought trying to make it a rewarding pursuit leading to a clearly de ned goal, I have lacked practice materials which would let me more effi ciently teach, revise and con-solidate new forms.

  Even though drilling is usually considered in nitely boring, it does not have to be so. Of course, it is impossible to turn all these exercises into something thoroughly exciting and imaginative, but they still can be quite interesting and enjoyable. For example, by including quite a large number of illustrations I hope that they will off set the monotony of rules and for-mulas and will prove a valuable help for eye-readers.

  On the other hand, mastering grammar is not possible without drills, since, as all teach-ers know, learning grammar requires a lot of time and eff ort. And yet, when a student sees a clearly de ned goal before him or her and realizes that learning in ections and memorizing

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  14 PREFACE

  rules will let him or her say new things and deal with new situations, grammar becomes just another step on the way to success which mastering the foreign language de nitely is.

  This collection of grammar practice exercises can be used not only by teachers in class or as homework, but also by students on their own, as the book is provided with a key for self-cor-rection. It may be used by students who take part in various types of courses and who want to improve their grammar skills not only by those who want to pass a certi cate exam. While using other textbooks, they can simultaneously do these exercises to revise their skills and nd out what they need to practice yet.

  Gramatyka? Dlaczego nie?! consists of seventeen chapters; three of them are revision chapters and the remaining fourteen focus on particular grammar problems that should be covered by an A1 student. The problems correspond to the certi cate requirements and to curriculum speci cations of the Center. That is why they do not include the Dative case, the plural Genitive, the imperative and other topics which do not belong to A1 level.

  The use of unfamiliar forms has been limited, and those that remain should be readily understood by the student; vocabulary falls within the thematic range of A1 level. I consider this a big advantage: I have often come across exercises which concerned a very simple gram-matical problem, perfectly suitable for A1 level, but the vocabulary was too diffi cult. Fre-quently, within a single exercise, some sentences were very easy, while others too compli-cated. I avoided such practices in my book, as they make the teacher select only the easier sentences, reducing the material on which a given problem is presented.

  The vocabulary is thus very simple, so that the A1 student can deal with it without diffi culties.

  Instructions have been formulated in Polish only, but each exercise is introduced by an example, so that the student should know immediately what should be done.

  From Latin terminology I have used only gender terms (masculinum, femininum, neu-trum), which are indispensable, especially for exercises concerning gender, as well as past and future tenses.

  I would like to give my special thanks to Professor Wadysaw Miodunka, who kindly shared valuable advice with me and patiently read the drafts. He was also the person who motivated me to actually write this book, which saved my collection of grammar practice exercises from staying in the drawer for years to come.

  I would also like to thank my MA students: Nina Labocha, Kinga Kuchta, Magdalena Pachta and Ewa Woniczka, who ran classes with me and let me use their lesson plans. Some of very engaging exercises come from their materials.

  Joanna Machowska

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  15EINLEITUNG

  Einleitung

  Die Aufgabensammlung namens Gramatyka? Dlaczego nie?! ist gedacht fr Lernende auf dem Sprachniveau A1 des Gemeinsamen Europischen Referenzrahmens GER, also fr diejenigen, die mit dem Erlernen der polnischen Sprache seit kurzer Zeit begonnen haben. Von den auf unse-rem Markt vorhandenen Sammlungen von Grammatikbungen unterscheidet sie sich insofern, dass sie die fr sie gedachte Personengruppe besonders deutlich herausstellt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Aufgabensammlungen blicherweise an sogenannte Anfnger oder Beginner gerichtet. Diese Bezeichnungen waren allerdings nicht ausreichend przise, denn in zeitgem-en Beschreibungen der Fremdsprachenkompetenz wird nicht von Anfngerstufen gesprochen, sondern das Sprachniveau genauer spezi ziert: die Elementare Sprachverwendung von Anfn-gern beispielsweise ist unterteilt in A1 und A2 usw.

  Diese Sprachniveaus wurden sehr genau im Gemeinsamen Europischen Referenzrah-men fr Sprachen GER beschrieben, daher ist gut geschildert, was Lernende eines gegebenen Sprachniveaus knnen sollten, und zwar sowohl hinsichtlich der Fertigkeiten (Leseverstehen, Hrverstehen, Schreiben, Sprechen), als auch hinsichtlich der sprachlichen Unterkategorien (Grammatik, Wortschatz).

  Seit 2004 knnen Auslnder staatliche Zerti katsprfungen in polnischer Sprache auf den Sprachniveaus B1, B2 und C2 ablegen. Gegenwrtig sind Zerti katsprfungen auf den Sprachniveaus A1, A2 und C1 in Vorbereitung. Deswegen ergibt sich fr die die Zerti- kate ausarbeitende Arbeitsgemeinschaft die Verp ichtung, fr eben diese Sprachniveaus bestimmte Anforderungen herauszuarbeiten.

  Darberhinaus erarbeitet die Arbeitsgemeinschaft des Centrum Jzyka i Kultury Pol-skiej w wiecie (Zentrum fr Polnische Sprache und Kultur in der Welt) der Jagiellonen-Uni-versitt Krakau, zu der auch ich gehre, unter der Leitung von Professor Wadysaw Mio-dunka seit lngerer Zeit Unterrichtsprogramme fr Polnisch als Fremdsprache auf allen Sprachniveaus.

  Dies bercksichtigend verfasste ich die Aufgabensammlung und passte sie sowohl an die in unserem Zentrum entstehenden Programme, als auch an die auf dem Sprach-niveau A1 geltenden Zerti katsanforderungen an. Bei der Ausarbeitung war zudem meine langjhrige Erfahrung im Unterrichten von Auslndern auf dem Sprachniveau A1 hilfreich.

  Die Idee fr die bungen hatte ich bereits seit langer Zeit und ein Teil der Aufgaben sind solche, die ich im Verlauf der Arbeit mit verschiedenen meiner Gruppen von Lernenden zusammengestellt habe.

  Da ich seit Jahren Grammatik auf Anfngerstufen unterrichte und ich mich bemhte, dies so zu tun, dass die Grammatik kein sinnloses Gedchtnistraining mit dem Ziel der Beherr-schung weiterer Endungen und Formen ist, sondern stattdessen ein wahres Vergngen mit

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  16 EINLEITUNG

  einem sehr deutlich gekennzeichneten Ziel, fehlten mir fortwhrend bungen, die es erlaub-ten, besser zu unterrichten und neu eingefhrte Formen zu festigen.

  Obwohl die sogenannten automatisierenden bungen als todlangweilig empfunden wer-den, ist dies keine zwangslu ge Notwendigkeit. Selbstverstndlich gestaltet es sich schwie-rig, aus allen von ihnen besonders kreative und spannende Aufgaben zu machen, aber den-noch knnen sie interessant und unterhaltsam sein. Deswegen be nden sich in meiner Sammlung unter anderem auch viele Zeichnungen, die ermdende Schemata vermeiden und die fr Lernende mit visuellem Gedchtnis sehr hilfreich sind.

  Andererseits kann man Grammatik nicht ohne automatisierende bungen lernen, da, wie alle Lehrer wissen, das Erlernen von Grammatik auch eine mhsame und schwere Arbeit erfordert. Wenn der Lernende allerdings ein Ziel vor sich hat und wei, dass er, wenn er neue Endungen lernt und sich einige Regeln merkt, in der Lage sein wird, neue Sachen auszu-drcken und sich in vielen Situationen zurechtzu nden, genau dann kann das Erlernen der Grammatik lediglich eine Etappe auf dem Weg zum Erfolg sein, der letzten Endes die Beherr-schung der Sprache ist.

  Die bungen, die ich in die Hnde der Lehrer und Lernenden gebe, knnen sowohl eine Hilfe fr den Lehrer sein, und zwar whrend des Unterrichts, um die grammatikalischen Probleme zu festigen, die den Lernenden Probleme bereiten knnen, als auch als bung dienen, die die Lernenden zu Hause erledigen, sie knnen also letzten Endes auch eine alleinige Hilfe fr den Selbstlerner sein. Zu den bungen gibt es daher einen Lsungs-schlssel, ein Lehrer zum berprfen ist also nicht zwangslu g vonnten. Die bun-gen knnen von Lernenden verwendet werden, die in verschiedenen Kursen lernen, und zwar mit dem Ziel, die eigenen grammatikalischen Fhigkeiten zu verbessern, sie dienen aber auch als Sammlung fr Lernende, die eine Zerti katsprfung ablegen mchten. Falls mit anderen Lehrbchern gelernt wird, kann man durch das Lsen von weiteren, neuen bungen ein weiteres Mal berprfen und feststellen, was man schon beherrscht, und was noch nicht.

  Gramatyka? Dlaczego nie?! enthlt siebzehn Kapitel. Drei Kapitel dienen als Wiederho-lung des Materials. Die brigen vierzehn Kapitel zielen auf eine konkrete Beschftigung mit der Grammatik ab, die der Lernende auf dem Sprachniveau A1 kennenlernt. Die grammati-kalischen Probleme decken sich mit den Zerti katsanforderungen und den Voraussetzungen der im Zentrum ausgearbeiteten Programme. In der Sammlung ist also weder der Plural des Dativs enthalten, noch der des Genitivs, ebenso fehlen der Imperativ und viele andere gram-matikalische Strukturen. Sie sind nicht enthalten, da sie sie sich nicht im Programm be n-den, das fr das Sprachniveau A1 vorgesehen ist.

  Unbekannte Formen sind in den bungstexten ebenfalls sehr begrenzt, so dass sie fr den Lernenden ohne Mhe verstndlich sind. Auch der Wortschatz stammt aus dem fr das Sprachniveau A1 vorgesehenen Themenkatalog. Dies hat meiner Meinung nach viele Vor-teile; denn oft bin ich auf bungen gestoen, in denen zwar das grammatikalische Prob-lem einfach war und sich auf dem Sprachniveau A1 hervorragend lsen lie, der Wortschatz jedoch zu schwierig war und sich de nitiv jenseits dieses Niveaus befand. Es stellte sich auerdem heraus, dass in einer einzigen bung einige Aufgaben sehr einfach waren, andere wiederum zu schwierig. Es war meine Zielsetzung, eben diese Situationen in der Sammlung zu vermeiden, um den Lehrer nicht zu zwingen, nur einige Stze aus den bungen auswhlen zu knnen, was wiederum zu einer Verringerung des vorliegenden Materials gefhrt htte, mit dem sich konkrete grammatikalische Probleme ben lassen.

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  17EINLEITUNG

  Der Wortschatz ist also sehr einfach und solchermaen, dass ein Lernender auf dem Sprachniveau A1 ohne Probleme mit ihm zurechtkommen kann.

  Die bungsanweisungen sind ausschlielich auf Polnisch, aber jede von ihnen hat ein Beispiel, an dem sich der Lernende mit Leichtigkeit orientieren knnen sollte, wie die gege-bene Aufgabe durchzufhren ist.

  Von der lateinischen Nomenklatur benutze ich ausschlielich die Bezeichnungen der Geschlechter: masculinum, femininum und neutrum, was vor allem in den bungen unent-behrlich ist, die die Einteilung in Geschlechter betreff en, und ebenso hilfreich bei der Beherr-schung der Zeiten zur Vergangenheit und Zukunft.

  Ein besonderes Dankeschn mchte ich Herrn Professor Wadysaw Miodunka ausspre-chen, der mir viele wertvolle Ratschlge und Hinweise gab sowie geduldig die erste Version dieser Sammlung durchsah. Er war zugleich jemand, der mich antrieb und zur Ausarbeitung dieses Buches ermutigte, was nicht zuletzt einen langjhrigen Verbleib vieler bungen in Schubladen verhinderte.

  Ich danke auch den folgenden Studenten meiner Magisterstudiengnge: Nina Labocha, Kinga Kuchta, Magdalena Pachta und Ewa Woniczka, mit denen ich Seminare gab und die mir ihre Unterrichtskonzepte zugnglich machten, die sie erarbeitet hatten. Viele interes-sante bungen stammen aus ihren Arbeiten.

  Joanna Machowska

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  18

  Gramatyka? Dlaczego nie?! A1, , .

  , . , - , - . , , 1, , 2 ..

  - , , (, , ), (, ).

  2004 , B1, B2 C2. : A1, A2 C1. , -, .

  , - , , , , .

  , , , 1.

  . , .

  , , - . , - .

  - , , . , - , . , - .

  , , -, , ,

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  19

  . , , - , , .

  - , . , - , , . - , , . , .

  Gramatyka? Dlaczego nie?! . , , 1. - , . , , , - , 1.

  , . , - 1. , -. , 1, - . - , , . , , , .

  , 1.

  , , -, .

  : masculinum, femininum neutrum, , , .

  - , , - . , , , .

  , , , . .

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  20 INTRODUCCIN

  Introduccin

  El cuaderno de ejercicios Gramatyka? Dlaczego nie?! est dirigido a estudiantes de nivel A1, a los que empiezan a aprender el idioma polaco.

  Este libro de ejercicios se distingue de otros presentes en el mercado, por el hecho de de nir con precisin a sus destinatarios. Hasta ahora los cuadernos de ejercicios se dirigan a principiantes o a estudiantes de nivel inicial. Ambas de niciones son bastante imprecisas, ya que en las modernas escalas descriptivas de niveles lingusticos ya no hablamos de nivel inicial como tal, pero distinguimos los siguientes niveles: A1, conocido como nivel acceso, y A2, conocido como nivel plataforma, etc.

  Todos los niveles se han descrito con precisin en el MCER. Gracias a ello, sabemos que debera saber hacer un estudiante de un dado nivel en lo que respecta a las destrezas lings-ticas (comprensin auditiva, expresin oral, comprensin lectora, expresin escrita) y los sis-temas del idioma (gramtica, vocabulario).

  Desde 2004 los extranjeros pueden hacer el examen estatal de polaco como lengua extran-jera en tres diferentes niveles: B1, B2 y C2. Los preparativos para los examenes en niveles A1, A2 y C1 estn en marcha. Precisamente por eso el equipo de la comisin estatal ha tenido que desribir requisitos para estos niveles.

  El equipo del Centro del Idioma y de la Cultura Polaca en el Mundo de la Universidad Jaguellnica, del que soy miembro, dirigido por profesor Wadysaw Miodunka, lleva varios aos preparando programaciones didcticas de la enseanza del polaco como lengua extran-jera en todos los niveles.

  Al escribir este cuaderno de ejercicios, he adaptado su contenido a los requisitos de los programas de nuestro Centro y a los requisitos de los exmenes del nivel A1. Mi experiencia como profesora de polaco como lengua extranjera en el nivel A1 durante varios aos, ha ser-vido de gran ayuda a la hora de realizar este trabajo.

  La idea de escribir un cuaderno de ejercicios surgi hace aos. Algunos de los ejercicios incluidos en l, son los mismos que he preparado para varios grupos de mis estudiantes.

  Los ejercicios de automatizacin tienen fama de ser aburridos, pero no tiene que ser as. Por supuesto, es muy difcil que todos los ejercicios sean creativos y originales, pero por lo menos podemos intentar que sean interesantes y divertidos. Precisamente por eso los ejer-cicios de mi cuaderno contienen muchos dibujos, que ayudan a evitar una rutina agobiante y ayudan signi cativamente a las personas con memoria visual.

  Por otro lado es imposible aprender gramtica sin los ejercicios de automatizacin. Todos los profesores saben que el aprendizaje de gramtica requiere un enorme esfuerzo. Pero si el estudiante tiene el objetivo bien de nido y sabe que al aprender nuevas terminaciones y al memorizar unas reglas sabr decir algo nuevo y podr apaarse en varias situaciones, el

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  21INTRODUCCIN

  aprendizaje de gramtica se convierte tan slo en una etapa hacia el xito con el n de domi-nar un nuevo idioma.

  Este cuaderno, dirigido tanto a los profesores como a los estudiantes, puede servir de ayuda para el profesor durante las clases, para clari car algunos aspectos de mayor di cultad o como deberes para casa. Los estudiantes pueden tambin hacerlos por su propia cuenta ya que el libro viene con clave y la correcin por parte del profesor no es necesaria.

  El cuaderno se puede utilizar durante cursos de perfeccinamiento pero tambin en los cursos preparatorios para los exmenes de polaco como lengua extranjera. Los ejercicios del presente cuaderno, junto con otros manuales utilizados en clase, pueden servir a los estudian-tes para comprobar lo que ya saben hacer y lo que todava queda por aprender.

  Gramatyka? Dlaczego nie?! consta de diecisiete unidades. Las tres primeras se centran en la revisin de contenidos y las catorce unidades restantes tratan diferentes aspectos de gra-mtica propios para los estudiantes de nivel A1. Los aspectos presentes en el libro han sido elegidos conforme a los requisitos de los exmenes del polaco como lengua extranjera y los programas didcticos del Centro. Por eso en el libro no se incluye el dativo, el genitivo plural o el imperativo ni muchos otros aspectos de gramtica; debido a que no se encuentran en el programa realizado para el nivel A1.

  En los ejercicios se han reducido las formas an desconocidas por los alumnos para faci-litar la comprensin de los textos. El vocabulario ha sido elegido del catlogo temtico del nivel A1. En mi opinin es una ventaja, ya que muchas veces me he encontrado con ejercicios perfectos para la revisin de un aspecto gramatical en el nivel A1, pero con un vocabulario demasiado difcil para dicho nivel. Tambin me he encontrado con ejercicios que compren-dan frases muy simples y muy difciles a la vez. He intentado evitar tales situaciones en mi libro. No quiero que el profesor tenga que elegir slo algunas frases del ejercicio, lo que dis-minuye la cantidad de material para revisin.

  Por lo tanto, el vocabulario es simple con el objetivo de que un estudiante del nivel A1 pueda hacer los ejercicios sin problemas.

  Las instrucciones de los ejercicios estn en polaco, pero cada uno contiene un ejemplo gracias al cual los estudiantes pueden deducir lo que tienen que hacer.

  Del latn he prestado tan slo las expresiones masculinum, femeninum y neutrum ya que son necesarias en los ejercicios de categorizacin en gneros y ayudan a aprender el futuro y el pasado.

  Me gustara dar las gracias al profesor Wadysaw Miodunka por todos sus consejos y numerosas revisiones de las primeras versiones del presente cuaderno. Gracias a su ayuda y motivacin estos ejercicios han visto la luz del da.

  Agradezco tambin a mis estudiantes del curso de mster: Nina Labocha, Kinga Kuchta, Magdalena Pachta y Ewa Woniczka por haberme facilitado sus programas. Algunos ejerci-cios en este cuaderno son suyos.

  Joanna Machowska

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  I

  ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA

  I ZAIMKA OSOBOWEGO

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  25TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  1........................................................ 2............................................................ 3..........................................................

  ................................................

  To jest pan Jan KowalskiMianownik liczby pojedynczej

  I. Prosz wybra sowo z ramki i odpowiedzie na pytanie.

  a.

  artysta * kelnerka * kucharz * inynier * kierowca * policjant * student* nauczycielka * architekt * dziecko * studentka * dentystka * lekarz

  PRZYKAD:

  Kto to jest?

  To jest dentystka.

  Kto to jest?

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  26 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  4................................................................ 5................................................................ 6................................................................

  7................................................................ 8................................................................ 9................................................................

  10................................................................ 11................................................................ 12................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  27TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  b.

  ulica * hotel * rower * dom * samochd * radio * komputer * tramwaj * krzeso* kawiarnia * okno * ciastko * restauracja

  PRZYKAD:

  Co to jest?

  To jest ulica.

  Co to jest?

  ......................................

  1................................................................... 2................................................................ 3................................................................

  4................................................................... 5................................................................ 6................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  28 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  II. Prosz popatrze na rysunki i odpowiedzie na pytania.

  PRZYKAD:

  Czy to jest kucharz?

  Tak, to jest kucharz.

  Czy to jest kelnerka?

  Nie, to nie jest kelnerka.To jest kucharz.

  1. Czy to jest lekarz? 2. Czy to jest dentysta?

  7................................................................... 8................................................................ 9................................................................

  10................................................................... 11................................................................ 12................................................................

  ..................................................

  ...........................................................

  ............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  29TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  3. Czy to jest kierowca? 4. Czy to jest architekt?

  5. Czy to jest kelnerka? 6. Czy to jest policjant?

  7. Czy to jest samochd? 8. Czy to jest okno?

  9. Czy to jest hotel? 10. Czy to jest komputer?

  11. Czy to jest tramwaj? 12. Czy to jest ciastko?

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

  .............................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  30 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  III. Co to jest? Rodzaj mski (masculinum), rodzaj eski (femininum) czy rodzaj nijaki (neutrum)? Prosz przyporzdkowa sowa z diagramu do odpowiedniego miejsca w tabelce1.

  masculinum femininum neutrum

  krem

  1wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Kingi Kuchty.

  WIZA

  AUTOBUS

  SZAMPON

  WDKA

  LAMPA

  KREMKREM

  MAPA

  ADRES KAKAO

  WINO

  BIURO

  ZUPA

  Polskijest

  atwy!

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  31TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  IV. Jakiego rodzaju s miasta na mapie? Prosz wpisa nazwy miast wedug rodzajw2.

  masculinum femininum neutrum

  Szczecin

  2wiczenie zaczerpnite z konspektu mojej studentki Kingi Kuchty.

  Zielona Gra

  Szczecin

  Gdask

  Olsztyn

  Pozna

  Biaystok

  Warszawa

  dWrocaw

  Lublin

  Krakw

  Zakopane

  Rzeszw

  Gdynia

  Opole Zamo

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  32 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  V. Prosz odpowiedzie poprawnie na pytania.

  PRZYKAD:Jaka jest pyta? nowy nowe nowa

  1. Jaki jest chopak? mia miy mie2. Jaka jest dziewczyna? pikny pikne pikna3. Jaki jest dom? due duy dua4. Jakie jest dziecko? maa may mae5. Jaki jest artysta? bogaty bogata bogate6. Jaka jest ksika? kolorowa kolorowy kolorowe7. Jakie jest ciastko? smaczne smaczna smaczny8. Jaki jest lm? dobra dobry dobre9. Jaka jest nauczycielka? wysokie wysoki wysoka

  10. Jakie jest muzeum? interesujca interesujce interesujcy11. Jakie jest wino? czerwone czerwona czerwony12. Jaki jest dentysta? przystojna przystojne przystojny

  VI. Prosz sprawdzi, czy w podpisach pod zdjciami nie ma bdw. Jeeli jest bd, prosz podpisa rysunek prawidowo.

  PRZYKAD:

  dobry architekt +

  zdolna studentka +

  dobra kierowca dobry kierowca.......................................

  .......................................

  .......................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  33TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  1. sympatyczny inynier ..................................................................

  2. mia dentysta ..................................................................

  3. nowy nauczycielka ..................................................................

  4. duy kot ..................................................................

  5. smaczne ciastko ..................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  34 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  6. wysoka turysta .........................................................

  7. szczupy policjant ..................................................................

  8. popularny artysta ..................................................................

  9. adna kelnerka ..................................................................

  10. elegancki kobieta ..................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  35TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  VII. Prosz wybra odpowiednie sowo i utworzy pytanie.

  PRZYKAD:

  Jaki Jaka Jakie jest jabko?

  1. Jaki Jakie Jaka jest nauczycielka?

  2. Jaka Jaki Jakie jest wino?

  3. Jaka Jakie Jaki jest student?

  4. Jakie Jaka Jaki jest poeta?

  5. Jaki Jaka Jakie jest dziewczyna?

  6. Jaka Jaki Jakie jest dom?

  7. Jaki Jakie Jaka jest dentysta?

  8. Jaka Jakie Jaki jest ciastko?

  9. Jaka Jaki Jakie jest ksika?

  10. Jaki Jakie Jaka jest lm?

  11. przystojny mczyzna ..................................................................

  12. may dziecko ..................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  36 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  VIII. Prosz uzupeni zdania zaimkami ten, ta, to.

  PRZYKAD:

  Ten student jest inteligentny.

  1. .......... dziewczyna jest bardzo adna.

  2. .......... krzeso jest bardzo wygodne.

  3. .......... artysta jest popularny.

  4. .......... koci jest stary.

  5. .......... ksika jest interesujca.

  6. .......... chopiec ma na imi Bartek.

  7. .......... turysta jest miy.

  8. .......... miasto jest due.

  9. .......... telewizor jest drogi.

  10. .......... dziecko jest mae.

  IX. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.

  PRZYKAD:

  To jest architekt. Kto to jest?

  1. To jest zeszyt. .............................................?

  2. To jest kolega. .............................................?

  3. To jest kobieta. .............................................?

  4. To jest chopiec. .............................................?

  5. To jest lampa. .............................................?

  6. To jest telefon. .............................................?

  7. To jest dziewczynka. .............................................?

  8. To jest profesor Nowak. .............................................?

  9. To jest samochd. .............................................?

  10. To jest kawa. .............................................?

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  37TO JEST PAN KOWALSKI. MIANOWNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  X. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.

  PRZYKAD:

  Micha jest wysoki. Jaki jest Micha?

  1. Magda jest mia. .............................................................?

  2. Konrad jest wysoki. .............................................................?

  3. Radio jest nowe. .............................................................?

  4. Jabko jest dobre. .............................................................?

  5. Studentka jest inteligentna. .............................................................?

  6. Nauczyciel jest miy. .............................................................?

  7. Dziecko jest mae. .............................................................?

  8. Student jest pracowity. .............................................................?

  9. Ciastko jest sodkie. .............................................................?

  10. Kot jest czarny. .............................................................?

  XI. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi zaimkami osobowymi.

  PRZYKAD:

  Ty jeste sympatyczna.

  1. ........ jestemy z Brazylii.

  2. Skd ........ jestecie?

  3. Jak ........ masz na imi?

  4. Jak ........ si nazywa? Nazywa si Maciej Nowicki.

  5. Jak ........ si nazywa? Nazywa si Karolina Kotecka.

  6. Gdzie ........ mieszkaj? Adam i Piotrek mieszkaj w Krakowie.

  7. Gdzie ........ mieszkaj? Barbara i Elbieta mieszkaj w Gdasku.

  8. ........ jestem z Krakowa.

  9. ........ mieszkasz w Poznaniu.

  10. ........ mieszkamy w Lublinie.

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  38 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  Nie lubi siostry Michaa!Dopeniacz liczby pojedynczej

  I. Prosz wybra poprawn form gramatyczn.

  PRZYKAD:

  Nie mam siostry/siostr.

  Wielu rzeczy nie lubi robi. Nie lubi czyta (1) ksik/ksiki. Nie lubi oglda (2) telewizj/telewizji. Nie lubi te pisa (3) listu/list. Moja sio-stra nie je prawie nic, poniewa ona nie lubi (4) masa/maso, (5) szynk/szynki i (6) miso/misa. Mj brat nigdy nie pije (7) sok/soku i (8) kawy/kaw. Mj kuzyn nie je nigdy (9) papryk/papryki, a moja kuzynka nie pije (10) herbaty/herbata.

  II. Prosz uzupeni zdania formami dopeniacza liczby pojedynczej.

  PRZYKAD:

  Mj ssiad ma psa, a ja nie mam psa.Moja siostra lubi ser, a ja nie lubi sera.

  1. Ja mam czas, a ty nie masz ....................................... .2. Marek lubi sok, a Julka nie lubi ....................................... .3. Wojtek ma samochd, a ja nie mam ....................................... .4. Oni maj kota, a my nie mamy ....................................... .5. Wy macie rower, a oni nie maj ....................................... .6. Jola ma brata, a ja nie mam ....................................... .7. Turysta ma map, a turystka nie ma ....................................... .8. Olek zna Grecj, a Marek nie zna ....................................... .9. Jakub zna Marysi, a Pawe nie zna ....................................... .

  10. Tosia czyta ksik, a Boena nie czyta ....................................... .

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  39NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

  III. Prosz napisa, co te osoby lubi (+), a czego nie lubi (_).

  PRZYKAD:

  Matylda lubi pizz, ciasto, szynk i sok, ale nie lubi sera tego, kawy i jogurtu.

  pizza ser ty ciasto kawa szynka sok jogurt

  Matylda + + + +

  Karol + + + +

  Piotrek + + +

  Wiktoria + + + +

  Agnieszka + + +

  Ja

  .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  40 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  IV. Oto grupa studentw. Prosz napisa, kto dzisiaj jest, a kogo nie ma na zajciach.

  1. Dzisiaj na zajciach jest: Ania, Wiktor, ................................, ................................, ................................,

  ................................, ................................, ................................, ................................, ................................,

  ................................, ................................ .

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  41NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

  3. Dzisiaj na zajciach nie ma: ................................, ................................, ................................ .

  2. Dzisiaj na zajciach nie ma: Beaty, ................................, ................................ .

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  42 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  4. Dzisiaj na zajciach nie ma: ................................, ................................, ................................ .

  5. Dzisiaj na zajciach nie ma: ................................, ................................, ................................ .

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  43NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

  V. Prosz uzupeni dialogi.

  PRZYKAD:

  Czy jest chleb?Tak, jest. Prosz.

  Czy jest chleb?Niestety, nie ma chleba. /

  1. Czy jest mleko?

  ..................................................................................... /2. Czy jest kawa?

  ..................................................................................... 3. Czy jest piwo?

  ..................................................................................... 4. Czy jest wino?

  ..................................................................................... /5. Czy jest cukier?

  ..................................................................................... /6. Czy jest herbata?

  ..................................................................................... 7. Czy jest kurczak?

  ..................................................................................... /8. Czy jest cebula?

  ..................................................................................... /9. Czy jest kala or?

  ..................................................................................... 10. Czy jest melon?

  ..................................................................................... /

  .....................................

  ....................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  44 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  VI. Prosz utworzy poprawn form nazwy miasta i odpowiedzie na pytania.

  PRZYKAD:

  Dokd jedziesz? Jad do Wieliczki (Wieliczka).

  1. Dokd jedziesz?Jad do ...................................... (Krakw).2. Dokd oni jad?Oni jad do ...................................... (Warszawa).3. Dokd jedziecie?Jedziemy do ...................................... (Gdask).4. Dokd ona jedzie?Ona jedzie do ...................................... (Szczecin).5. Dokd one jad?One jad do ...................................... (Pozna).6. Dokd jedzie Pawe?Pawe jedzie do ...................................... (Toru).7. Dokd jedzie Karolina?Karolina jedzie do ...................................... (Zamo).8. Dokd jedzie Marek?............................................................................ (Lublin).9. Dokd jad Karolina i Pawe?............................................................................ (Olsztyn).10. Dokd jedziecie?............................................................................ (Gdynia).11. Dokd jedziesz?............................................................................ (Rzeszw).12. Dokd jedziesz?............................................................................ (d).

  Gdynia

  Gdask

  OlsztynSzczecin

  Toru

  Pozna

  d

  Warszawa

  Lublin

  Zamo

  Krakw

  Wieliczka

  Rzeszw

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  45NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

  VII. Prosz utworzy poprawn form nazwy kraju.

  PRZYKAD:

  Beata leci do Grecji (Grecja).

  Konrad jedzie do (1) ...................................... (Francja), Kasia leci do (2) .................................. (Kanada), a Micha jedzie do (3) ..................................... (Portugalia). Ania woli pojecha do (4) ..................................... (Hiszpania), ale jej chopak chce pojecha do (5) ..................................... (Szwecja). Kolega Ani leci z rodzicami do (6) ...................................... (Norwegia), a jego siostra poleci do (7) ................................... (Japonia). My chcielibymy pojecha do (8) ...................................... (Austria), ale nasi przyjaciele chc pojecha do (9) .................................... (Szwajcaria). Mj brat poleci do (10) ................................... (Brazylia), a moja siostra do (11) ................................. (Rosja).

  VIII. Prosz odpowiedzie na pytania.

  PRZYKAD:

  Skd jest Mirka?Mirka jest ze Sowacji.

  1. Skd jest Pierre?On jest .............................................. .

  3. Skd jest Sabine?Ona jest ............................................ .

  5. Skd jest Elizabeth?Ona jest ............................................ .

  7. Skd jest Carlos?On jest .............................................. .

  9. Skd jest Sasza?On jest .............................................. .

  2. Skd jest Wolfgang?On jest .............................................. .

  4. Skd jest Wakako?Ona jest ............................................ .

  6. Skd jest Micha?On jest .............................................. .

  8. Skd jest Francesco?On jest .............................................................................................................. .

  10. Skd jest Patrick?On jest ............................................... .

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  46 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  IX. Prosz poczy wyrazy z lewej i prawej kolumny.

  1. kilogram a demu

  2. bochenek b sera

  3. soik c ryu

  4. kawaek d herbaty

  5. kostka e wina

  6. paczka f chleba

  7. 20 deka g piwa

  8. butelka h masa

  9. karton i szynki

  10. puszka j soku

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

  c

  X. Prosz wpisa wyrazy z ramki w odpowiednie miejsce tabelki.

  masa * demu * coca-coli * cebuli * kawy * soku * miodu * kukurydzy* margaryny * herbaty * wina * mleka * soli * papryki * piwa * ryu * cukru

  * makaronu * zielonego groszku

  kostka kilogram litr soik puszka paczka

  cukru

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  47NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

  XI. Wyrazy z ramki prosz napisa w formie dopeniacza liczby pojedynczej.

  a.

  ry * makaron * kawa * herbata * chleb * maso * szynka

  Duo: ryu,.............................................................................................................................................................................................

  b.

  ser * cebula * mleko * sok * woda * dem * mid

  Mao: sera, .............................................................................................................................................................................................

  XII. Prosz uzupeni tekst formami dopeniacza liczby pojedynczej.

  Magda musiaa zrobi due zakupy. W domu miaa mao chleba (chleb), troch (1) ............................... (maso) i nieduo (2) ..................................... (cukier). Nie miaa te (3) .................................. (mydo) ani (4) ..................................... (pasta) do zbw. Najpierw posza do (5) ....................................................................................... (sklep spoywczy). Kupia tam kostk (6) .................................... (margaryna), bochenek (7) ................................... (chleb) i kilogram (8) ................................ (ry). Po chwili kupia jeszcze 20 dekagramw (9) ............................... (szynka) i 30 dekagramw (10) ......................... (ser). Nastpnie posza do drogerii i tam kupia pudeko (11) .................................... (krem).

  XIII. Prosz uzupeni tekst formami dopeniacza liczby pojedynczej.

  PRZYKAD:

  To jest samochd pana Krzysztofa (pan Krzysztof).

  Na stole w klasie ley owek (1) ............................. (Ania), dugopis (2) ..............................(Daniel) i piro (3) .................................... (Katarzyna). Na krzele jest ksika (4) ....................... (Marek) i zeszyt (5) ................................. (Dominika). Na biurku stoi butelka z wod (6) ............................................. (pan Janek), a obok ley kanapka (7) .......................... (Pawe). Na pododze stoi plecak (8) ................................ (Jakub) i torba (9) ................................. (Elbieta). Na wieszaku wisi paszcz (10) ........................................... (pani Maria).

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  48 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  XIV. Oto mj pokj, ale nie wszystko jest moje. Prosz napisa, co jest czyje.

  PRZYKAD:

  Gazeta jest dziadka.

  1. Kawa jest .................................................. .2. Gitara jest .................................................. .3. Kot jest .................................................. .4. Pies jest .................................................. .5. Papuga jest .................................................. .6. Okulary s .................................................. .7. Ksika jest .................................................. .8. Komputer jest .................................................. .9. Kwiaty s .................................................. .

  10. Torebka jest .................................................. .

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  49NIE LUBI SIOSTRY MICHAA! DOPENIACZ LICZBY POJEDYNCZEJ

  XV. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.

  PRZYKAD:

  Tamara uczy si jzyka francuskiego. Czego uczy si Tamara?

  1. Maria sucha jazzu. 2. Kinga uczy si jzyka szwedzkiego.3. Nie lubi gorzkiej herbaty.4. To jest pies Roberta.5. Lucyna nie lubi makaronu.6. Iwona nie lubi Michaa.7. Karolina szuka ksiki.8. Weronika nie ma samochodu.9. Piotrek nie kocha Alicji.

  10. To jest ksika Daniela.

  XVI. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.

  PRZYKAD:

  Iza nie lubi klasycznej muzyki. Jakiej muzyki Iza nie lubi?

  1. Konrad szuka czarnego swetra. 2. Lucyna nie lubi czerwonego wina.3. Patryk uczy si jzyka hiszpaskiego.4. Weronika zjada kolacj u miej koleanki.5. Matylda przyjechaa z duego miasta.6. Ania chodzi do prywatnej szkoy.7. Id do piknego parku.8. Oni id do woskiej restauracji.9. Witek nie ma sympatycznej siostry.

  10. Irena nie oglda ciekawego lmu.

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

  ................................................................................?

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  50 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  XVII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.

  PRZYKAD:

  Dominik wraca ze szkoy. Skd wraca Dominik?

  1. Alina idzie do kina.2. Lucy jest z Anglii.3. Patryk wraca do domu.4. Wracamy z Warszawy.5. Oni id do pracy.6. Jestemy z Parya.

  XVIII. Prosz uzupeni tekst formami dopeniacza liczby pojedynczej.

  PRZYKAD:

  Kwiaty s dla niej (ona).

  Oto zdjcie naszej klasy. Obok (1) .............. ( ja) stoi Adam. Koo (2) .............. (my) jest Sylwia, a obok (3) .................. (ona) stoisz ty. Obok (4) ..................... (ty) jest Diana. Obok (5) ................ (wy) stoj Bartek i Natan, a obok (6) ................. (oni) Dominika i Agnieszka, a znw obok (7) ................ (one) Franek. Obok (8) ................. (on) stoi Karol. Niestety nie lubi (9) ................ (on). Za Karolem stoj Krzysiek i Mateusz, (10) ................ (oni) te nie lubi. Po prawej stronie stoj Mariola i Weronika, (11) ................ (one) rw-nie nie lubi. Ty Ewo, jeste moj najlepsz przyjacik i bardzo ci lubi. Ale Klaudia jest bardzo niesympatyczna i (12) ............. (ona) take nie lubi.

  ......................................................................?

  ......................................................................?

  ......................................................................?

  ......................................................................?

  ......................................................................?

  ......................................................................?

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  51MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  Mam brata i siostrBiernik liczby pojedynczej

  I. Prosz wybra poprawn form rzeczownika.

  PRZYKAD:

  Monika lubi kawa kaw kaw .

  1. Pawe lubi Karolin Karolin Karolina .2. Karolina lubi Pawem Pawe Pawa .3. Mikoaj je ciastkiem ciastko ciastka .4. Oni ogldaj lmu lmem lm .5. Ja lubi muzyk muzyki muzyka .6. Sebastian pije soku sok sokiem .7. Marek czyta ksika ksik ksik .8. Wiktor zna Krakw Krakowa Krakowem .

  9. Czy znacie pan profesor Nowak pana profesora Nowaka panem profesorem Nowakiem ?

  10. ukasz ma psa psem pies .

  II. Prosz wybra poprawn form przymiotnika.

  PRZYKAD:

  Monika lubi czarn czarnej czarna kaw.

  1. Beata ma adna adnej adn sukienk.2. Konrad ma duy duego duym psa.3. Kacper lubi sok jabkowego jabkowym jabkowy .4. Prosz jasnego jasne jasnym piwo.5. Jolanta czyta literatur amerykask amerykaska amerykaskiej .6. Ania pisze dugiego dugim dugi list.7. Dorota zna dobry dobrego dobrym dentyst.8. Filip ma maym mae maego dziecko.9. Czekam na wysokim wysoki wysokiego chopaka.

  10. Klementyna ma mi mia miej siostr.

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  52 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  III. Prosz podpisa obrazek odpowiednim sowem w poprawnej formie gramatycznej.

  a.PRZYKAD:

  On ma telefon.

  1......................................................... .

  5.................................................... .4................................................... .3................................................... .

  6................................................... . 8................................................... .

  9................................................... .

  7................................................... .

  10................................................... .

  2.................................................... .On ma:

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  53MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  b. PRZYKAD:

  Karolina kocha jzyk polski.

  Ona kocha:

  1................................................. . 2................................................ . 3................................................ .

  4................................................. . 5................................................. . 6................................................. .

  8................................................. . 9................................................. . 10................................................ .

  7................................................. .

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  54 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  IV. Prosz podpisa obrazek odpowiednim sowem w poprawnej formie gramatycznej.

  PRZYKAD:

  Mam ochot na spacer.

  1. Mam ochot na

  2. Mamy ochot na

  3. Maj ochot na

  4. Ma ochot na

  5. Masz ochot na

  ............................................................. .

  ............................................................. .

  ............................................................. .

  ............................................................. .

  ............................................................. .

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  55MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  6. Mam ochot na

  7. Mamy ochot na

  8. Macie ochot na

  9. Mam ochot na

  10. Maj ochot na

  ............................................................. .

  ............................................................. .

  ............................................................. .

  ............................................................. .

  ............................................................. .

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  56 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  V. Prosz popatrze na obrazki i napisa, co on/ona je i pije.

  PRZYKAD:

  Ona je kanapk, banana i pije sok.

  1.......................................................................

  ......................................................................

  ......................................................................

  2.......................................................................

  ......................................................................

  ......................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  57MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  3..........................................................................

  .........................................................................

  ..........................................................................

  4..........................................................................

  .........................................................................

  ..........................................................................

  5..........................................................................

  .........................................................................

  ..........................................................................

  6..........................................................................

  .........................................................................

  ..........................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  58 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  VI. Prosz popatrze na kalendarz Karoliny i napisa, co ona robi kadego dnia.

  PRZYKAD:

  W poniedziaek Karolina spotyka si z Pawem.

  1.......................................................... Karolina idzie na imprez do koleanki.

  2.......................................................... Karolina robi zakupy.

  3.......................................................... Karolina zdaje egzamin z jzyka polskiego.

  4.......................................................... Karolina jedzi na rowerze.

  5.......................................................... Karolina je kolacj z Pawem.

  6.......................................................... Karolina czyta ksik.

  PONIEDZIAEK23.06

  WTOREK24.06

  RODA25.06

  CZWARTEK26.06

  PITEK27.06

  SOBOTA28.06

  NIEDZIELA29.06

  spotkanie z Pawem

  impreza u koleanki

  zakupyczytanie ksiki

  kolacja z Pawem

  jazda na rowerze

  egzamin z jzyka polskiego

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  59MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  VII. Prosz zmieni zdania wedug wzoru.

  PRZYKAD:

  Ja (femininum) mam na sobie sweter i dinsy. Ja jestem ubrana w sweter i dinsy.Ja jestem ubrany w garnitur. Ja mam na sobie garnitur.

  1. Ona jest ubrana w sukienk. 2. Ty (masc.) masz na sobie podkoszulek i spodnie. 3. Ona ma na sobie spdnic i paszcz. 4. On jest ubrany w spodnie i podkoszulek. 5. Ja (fem.) mam na sobie kurtk i spodnie. 6. Ty jeste ubrana w akiet i spdnic.

  VIII. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw i przy miotnikw.

  PRZYKAD:

  Alicja zna Andrzeja dwa lata (Andrzej).

  Andrzej studiuje (1) ................................. ( zyka). On bardzo lubi (2) ........................................................ (muzyka jazzowa) i (3) ....................................................................................................... (dobre europejskie kino). Na niadanie Andrzej je zwykle (4) .............................. i ................................... (buka, dem) i pije (5) ........................................................... (czarna kawa). Potem czyta (6) ................................................... (nowa gazeta). Andrzej ma (7) ............................................................. (duy pies). Codziennie rano idzie z psem na spacer. Czasami Andrzej czeka na (8) ................................. (Alicja) i id razem. Potem Andrzej musi studiowa. Kiedy wraca do domu, jest ju pno. Andrzej gotuje (9) .................................. (obiad). Czasami oglda pniej (10) ................................... (telewizja). Wieczorem znowu si uczy.

  IX. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw i przy miotnikw.

  PRZYKAD:

  Konrad ma siostr (siostra).

  Siostra Konrada ma na imi Iza. Oni maj take (1) ................................................ (mama Karolina), (2) ........................................................ (tata Micha), (3) ..................................................... (babcia Helena) i (4) ............................................................................. (dziadek Franciszek). Konrad i Iza lubi (5) ........................................ ........................................... (muzyka rockowa) i lubi take czyta

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  60 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  (6) .............................................................................. (literatura sensacyjna). Oni codziennie wstaj wczenie. Na (7) .......................................... (niadanie) jedz (8) .........................., ............................, ..................................... (chleb, maso, mid) i pij (9) .................................. (mleko). Potem id do szkoy. Kiedy wracaj, babcia gotuje (10) ................................ (obiad). Nastpnie robi (11) ............................................................................... (zadanie domowe). Wieczorem czasem ogldaj (12) ......................... ( lm).

  X. Prosz uzupeni tekst odpowiednimi formami rzeczownikw i przy miotnikw.

  PRZYKAD:

  One id na koncert (koncert).

  Ania i Magosia s przyjacikami. One czsto chodz do kina na (1) ............................. ( lm), a w sobot zawsze chodz na (2) ................................. (impreza) do Marka. W niedziel przyja-ciki czasami chodz na (3) ......................... (koncert) do lharmonii. Ania jest niepunktualna. Magosia czeka zwykle na (4) ........................... (Ania) bardzo dugo. W t niedziel Ania idzie do babci na (5) ........................... (obiad). Babcia gotuje (6) ........................................................... (zupa pomidorowa), robi (7) ..................................... (kurczak), (8) .......................... (saata) i (9) ......................... (ciasto). Ania bardzo lubi (10) .......................... (obiad) u babci.

  XI. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.

  PRZYKAD:

  Marysia lubi szynk. Co lubi Marysia?

  1. Krzysiek ma samochd. 2. Karolina lubi Ol. 3. Andrzej kocha Michalin.4. Siostra czyta gazet. 5. Wujek pisze list. 6. Zbyszek lubi Pawa i Marka.7. Kasia sprzta pokj.8. Kinga zna Alin.9. Tomek oglda lm.

  10. Julek je chleb.

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  61MAM BRATA I SIOSTR. BIERNIK LICZBY POJEDYNCZEJ

  XII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.

  PRZYKAD:

  Zosia ma przystojnego chopaka. Jakiego chopaka ma Zosia?

  1. Tamara lubi literatur rosyjsk. 2. Iwona ma pikny dom.3. Bartek ma mi siostr.4. Tomasz i Kasia maj mae dziecko.5. Lubi nowego nauczyciela.6. Ludwik kupuje ty ser.7. Krystyna pije czarn kaw.8. Adam lubi czerwone wino.9. Piotrek zna popularnego aktora.

  10. Marzena je dobre ciasto.

  XIII. Prosz uoy pytania do podkrelonych wyrazw.

  PRZYKAD:

  Czekam na Pawa ju godzin. Na kogo czekasz ju godzin?

  1. Czekamy na autobus 20 minut.2. Dominik pyta o ksik. 3. Oni czekaj na now koleank. 4. Teresa czeka na pocig ekspresowy. 5. Wojtek prosi o kaw. 6. Krystyna gotuje zup. 7. Jakub oglda lm sensacyjny. 8. Robert kocha siostr.9. Danusia je obiad.

  10. Ewa pije sok pomaraczowy.

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

  ...............................................................................?

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  62 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  XIV. Prosz wybra odpowiedni zaimek osobowy.

  PRZYKAD:

  Czekam na ni j ona przed teatrem.

  1. Znam one nie je wietnie.

  2. Czekaj na go jego niego na Rynku.

  3. Marek ona jej j kocha.

  4. Lubi ci ciebie tob .

  5. Adrian pyta o wy was wami .

  6. Grzesiek my nas nami lubi.

  7. Piotrek zna ich oni nich trzy miesice.

  8. Czekasz na ni ona j ?

  9. Nie, czekam na wy wami was .

  10. Kogo kochasz: mn czy j mn czy ni mnie czy j ?

  XV. Prosz uzupeni zdania odpowiednim zaimkiem osobowym.

  PRZYKAD:

  Czekam na was przed sklepem (wy).

  1. Ja bardzo .................. lubi (on).2. Musz czeka na ........................ (oni).3. Kochasz .................. ( ja)?4. Tak, kocham .................. (ty)!5. Micha zna ................. bardzo dobrze (ona).6. Czekamy na ................ wieczorem (wy).7. Justyna pyta o ................... (one).8. Jestemy niepunktualni. Rodzina czsto czeka na .................. (my).9. Znam ................. sabo (oni).

  10. Czekamy na ..................... ju bardzo dugo (ty).

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  63KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

  Kim jeste? Narzdnik liczby pojedynczej i mnogiej

  I. Prosz wybra sowo z ramki i odpowiedzie na pytania.

  sportowcem * architekt * nauczycielk * aktor * kucharzem * kierowca* pielgniark * lekarz * dziennikarka * dentystk * policjantem * piosenkark

  Kim on jest? Kto to jest?

  sportowcem lekarz

  1. Kim ona jest? 2. Kto to jest?

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  64 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  3. Kto to jest? 4. Kim on jest?

  5. Kim ona jest? 6. Kim on jest?

  7. Kto to jest? 8. Kto to jest?

  9. Kim ona jest? 10. Kim ona jest?

  .............................................................. ..............................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

  ............................................................................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  65KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

  II. Prosz wybra z ramki odpowiedni rzeczownik z przymiotnikiem i odpowiedzie na pytania.

  PRZYKAD:

  znan dziennikark * adn pani * z dentystk * miymi policjantami

  * atrakcyjnymi dziewczynami * maymi dziemi * dobrym aktorem

  wysoki turysta * znana dziennikarka * dobry aktor * popularna piosenkarka

  * adna pani * za dentystka

  Kto to jest?

  To jest znana dziennikarka.

  Kim ona jest?

  Ona jest znan dziennikark.

  1. Kto to jest?

  .................................................................................................

  2. Kim ona jest?

  .................................................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  66 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  3. Kto to jest?

  .................................................................................................

  4. Kto to jest?

  .................................................................................................

  5. Kim on jest?

  .................................................................................................

  6. Kim ona jest?

  .................................................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  67KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

  7. Kto to jest?

  ...................................................................................................

  8. Kim one s?

  ...................................................................................................

  9. Kto to jest?

  ...................................................................................................

  10. Kim oni s?

  ...................................................................................................

  11. Kim one s?

  ...................................................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  68 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO

  III. Prosz wybra sowa z ramki i napisa kim on/ona jest.

  amerykaskim studentem * mi Japonk * przystojnym Francuzem * inteligentn Amerykank * sympatycznym Portugalczykiem * szczupym

  Meksykaninem * zdolnym Japoczykiem

  PRZYKAD:

  Kim on jest?

  On jest zdolnym Japoczykiem.

  1. Kim ona jest?

  ....................................................................................................

  2. Kim on jest?

  ....................................................................................................

 • Nabywca: Kamila Kubacka 2012-08-11

  69KIM JESTE? NARZDNIK LICZBY POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

  3. Kim ona jest?

  ....................................................................................................

  4. Kim on jest?

  ....................................................................................................

  5. Kim on jest?

  .....................