Top Banner
Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2 Teknisk designer uddannelsen ved Svendborg Erhvervsskole
36

Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 · 2016. 4. 1. · fremstilling af 3D modeller og print af 2D arbejdstegninger. 2.8. Anvendelse og begrundelse med faglig sikkerhed af relevant

Feb 03, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen ved Svendborg Erhvervsskole

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 2

  Indhold Indledning. ......................................................................................................................................................... 4

  Formål. ........................................................................................................................................................... 4

  Optagelse og adgangsbegrænsning: ................................................................................................................. 5

  Teknisk designer uddannelsens struktur. .......................................................................................................... 5

  Figur 1: Oversigt over uddannelsens struktur – Varighed: 3år og 6 måneder. ............................................. 5

  Grundforløbets opbygning: ............................................................................................................................... 6

  Undervisning. ................................................................................................................................................. 6

  Figur 2: Skemaeksempel. ............................................................................................................................... 6

  Figur 3: Fordeling af aktiviteter. .................................................................................................................... 6

  Følgende aktiviteter indgår i uddannelsens Grundforløb 2: ............................................................................. 7

  Uddannelsesspecifikt fag ............................................................................................................................... 7

  Førstehjælp niveau mellem. .......................................................................................................................... 7

  Elementær brandbekæmpelse. ..................................................................................................................... 7

  Grundfag: ....................................................................................................................................................... 7

  Valgfag: .......................................................................................................................................................... 7

  Støttefag. ....................................................................................................................................................... 7

  Bonusfag. ....................................................................................................................................................... 7

  Anden undervisning: ...................................................................................................................................... 7

  Uddannelsesspecifikt fag: .............................................................................................................................. 7

  Projekt niveau 1: ............................................................................................................................................ 8

  Projekt niveau 2: ............................................................................................................................................ 9

  Projekt niveau 3: .......................................................................................................................................... 10

  Førstehjælp niveau mellem: ........................................................................................................................ 10

  Elementær brandbekæmpelse: ................................................................................................................... 11

  Grundfag: ......................................................................................................................................................... 11

  Matematik: .................................................................................................................................................. 11

  Valgfag: ............................................................................................................................................................ 11

  Støttefag: ..................................................................................................................................................... 12

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 3

  Bonusfag: ..................................................................................................................................................... 12

  Anden Undervisning: ....................................................................................................................................... 12

  Kontaktlærer tid: ......................................................................................................................................... 12

  Temadage: ................................................................................................................................................... 12

  Metode: ........................................................................................................................................................... 12

  Skolens Strategi ........................................................................................................................................... 12

  Skolens pædagogiske udgangspunkt. .......................................................................................................... 13

  Fælles pædagogisk didaktisk grundlag. ....................................................................................................... 13

  Eksempel på undervisningens tilrettelæggelse. .......................................................................................... 14

  Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr ..................................................................................................... 15

  Kompetencevurdering og godskrivning: ......................................................................................................... 15

  EUV - Teknisk designer ................................................................................................................................ 15

  Øvrig merit ................................................................................................................................................... 15

  Elevens personlige uddannelsesplan ............................................................................................................... 15

  Bedømmelsesplan og kriterier. ....................................................................................................................... 16

  Standpunktskarakterer. ................................................................................................................................... 16

  Eksamen og prøver. ......................................................................................................................................... 16

  Skolepraktik. .................................................................................................................................................... 16

  Overgangsordning: .......................................................................................................................................... 17

  Ikrafttrædelse og ændringer ........................................................................................................................... 17

  Bilag 1: ............................................................................................................................................................. 19

  Bilag 2: ............................................................................................................................................................. 29

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 4

  Indledning. Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet af lærerteamet samt den ansvarlige uddannelseschef for

  teknisk designer uddannelsen på Svendborg Erhvervsskole og er godkendt af det lokale uddannelsesudvalg

  for teknisk designer uddannelsen på Svendborg Erhvervsskole. Uddannelsesplanen er gældende for det

  ordinære Grundforløb 2 på teknisk designer uddannelsen på Svendborg Erhvervsskole.

  Grundforløbets varighed er 20 uger

  Undervisningsplanen er gældende fra den 1. august 2015

  Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af:

  Lov om Erhvervsuddannelser (LBK 157)

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK 1010)

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer (BEK 330)

  Uddannelsesordning for uddannelsen til teknisk designer – ikrafttrædelsesdato 1. august 2015

  Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (BEK 1009)

  Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (BEK 539)

  Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (BEK 41)

  Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK 262)

  Formål. Formålet med denne lokale undervisningsplan er at sikre at:

  Undervisningen på teknisk designer uddannelsens Grundforløb 2 foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Undervisningen foregår i overensstemmelse med Svendborg Erhvervsskoles strategi samt skolens pædagogiske og didaktiske grundlag.

  Eleverne bliver klædt så godt som muligt på, til at kunne gennemføre hovedforløbsdelen del af teknisk designer uddannelsen.

  Formålet er desuden at give interesserede et overblik over, hvordan Svendborgs Erhvervsskole strukturerer

  undervisningen på teknisk designer uddannelsens Grundforløb 2 og hvordan uddannelsens mål opfyldes.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 5

  Optagelse og adgangsbegrænsning: Eleven skal opfylde de almindelige adgangskrav for erhvervsuddannelserne, minimum karakteren 02 i

  fagene dansk og i matematik, for at blive optaget på teknisk designer uddannelsen på Svendborg

  Erhvervsskole. De gældende adgangskrav fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, kapitel 2.

  Elever, der ønsker at påbegynde teknisk designeruddannelsen inden for et år efter de har afsluttet 9. eller

  10. klasse, skal gennemføre Grundforløb 1 før de kan optages på Grundforløb 2.

  Elever med en underskrevet lærekontrakt kan dog starte direkte på Grundforløb 2.

  Det anbefales at eleven har fagene dansk, engelsk og matematik på niveau F, før de påbegynder Grund-

  forløb 2 på teknisk designer uddannelsen.

  Det er pt. ikke indført adgangsbegrænsning på teknisk designer uddannelsen.

  Teknisk designer uddannelsens struktur. Den overordnede struktur for teknisk designer uddannelsen fremgår af figur 1 herunder. Bemærk at denne

  uddannelsesplan alene omfatter Grundforløb 2.

  Den samlede struktur er beskrevet i uddannelsesordningen for teknisk designer uddannelsen.

  OBS: For at eleverne kan fortsætte på teknisk designer uddannelsens Hovedforløb, skal eleverne som

  minimum have opnået følgende grundforløbsniveauer:

  Dansk Niveau E

  Engelsk Niveau F

  Matematik Niveau E

  For enkelte elever vil det ikke være muligt at opnå alle overgangskravene inden for den normale under-

  visningstid. Dette gælder f.eks. elever som starter på Grundforløb 2 uden at have dansk på F niveau, elever

  som har behov for ekstra støtte (støtte fag) til at opfylde målene i de uddannelsesspecifikke fag og elever

  som har behov for ekstra støtte til at opnå grundfagsniveauet matematik E og / eller engelsk F

  Elever som ikke kan opnå alle grundfagsniveauer inden for den normale undervisningstid, skal opnå de

  manglende niveauer uden for den normale undervisningstid (eventuelt på VUC, fjernundervisning eller

  lignende tilbud).

  Figur 1: Oversigt over uddannelsens struktur – Varighed: 3år og 6 måneder. G1 G2 Praktik H1 Praktik H2 Praktik

  20 uger 20 uger 20 uger 20 uger

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 6

  Grundforløbets opbygning:

  Undervisning. Undervisningen planlægges i videst muligt omfang helhedsorienteret og praksisorienteret. Grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikt fag vil således være integreret i hinanden i det omfang de har sammen-faldende mål. Desuden vil undervisningen i såvel grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikt fag tage udgangspunkt i fagrelevante emner for teknisk designer uddannelsen. Den samlede varighed på Grundforløb 2 er fastsat til 20 ugers skoleundervisning. Det gennemsnitlige minimumstimetal er på 25 klokketimer pr. uge fra august 2015 og 26 klokketimer pr. uge fra august 2016. Denne undervisningstid tillægges elevernes selvstændige opgaveløsning, hjemmearbejde og forberedelse m.v. Undervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning. Undervisningen starter kl. 8.10 og afsluttes normalt senest kl. 15.50. Undervisningen tilrettelægges normalt i blokke af 2 lektioner, lektionernes varighed er 50 minutter.

  Figur 2: Skemaeksempel.

  Grundforløb 2 - Skemaeksempel Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

  08:10 Uddannelses- Grundfag Valgfag Grundfag Uddannelses-

  09:50 specifikt fag Matematik E Dansk E Matematik E specifikt fag

  10:05 Tegning Bonusfag Certifikat kursus Planlægning

  11:45 Støttefag Førstehjælp

  12:15 Valgfag Udd. spec. fag Udd. spec. fag Brandbekæmpelse Udd. spec. fag

  13:55 Projekt Projekt Projekt

  14:10 Mulighed for ekstra undervisning - lektiecafe – hjemmearbejde m.m.

  15:50

  Undervisningen i grundforløbet tilrettelægges således, at den samlede undervisningstid omfatter motion og

  bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter pr. undervisningsdag.

  Figur 3: Fordeling af aktiviteter.

  Aktivitet Uge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Intro til uddannelsen

  Udd. specifikt fag

  Grundfag

  Certifikat Kursus

  Valgfag

  Eksamen / Prøver

  OBS: Der vil kunne forekomme ændringer i skema og fordelingen af aktiviteter.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 7

  Følgende aktiviteter indgår i uddannelsens Grundforløb 2:

  Uddannelsesspecifikt fag

  Førstehjælp niveau mellem.

  Elementær brandbekæmpelse.

  Grundfag: Matematik. Niveau E

  Valgfag: Dansk Niveau E

  Støttefag. Engelsk kan evt. tages for at opnå niveau F.

  Bonusfag. Påbygning i fagspecifikke fag.

  Anden undervisning: Kontaktlærer tid.

  Temadage.

  Uddannelsesspecifikt fag: Undervisningens indhold tilrettelægges i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om uddannelsen til

  teknisk designer” og sigter mod at eleven opnår de uddannelsesspecifikke mål for teknisk designer

  uddannelsen. Der vil således være tale om praksisorienteret undervisning der tager udgangspunkt i teknisk

  designer fagets faglige problematikker og værktøjer.

  Undervisningen planlægges i videst muligt omfang helhedsorienteret og praksisorienteret, i det omfang der

  er sammenfaldende mål med grundfag og valgfag, vil disse blive inddraget i de uddannelsesspecifikke fag.

  Den vejledende varighed af det uddannelsesspecifikke fag er 12 uger.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 8

  Projekt niveau 1: Varighed ca. 72 lektioner.

  Projekt niveau 1 vil være inddelt i et antal praktiske projekter, hvor eleven opnår følgende mål på grund-

  læggende videns niveau:

  1.

  1.1. Retvinklet projektion og anvendelse af stregarter iflg. DS/ISO 128 og målsætning efter DS/ISO 129, til fremstilling af tekniske tegninger.

  1.2. Faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog. 1.3. Valg af CAD programmer til fremstilling af 3D modeller og print af 2D arbejdstegninger. 1.4. De værdiskabende led og sammenhænge i organiseringen af håndværksmæssige og industrielle

  fremstillingsprocesser. 1.5. Materialer og konstruktionselementer inden for byggeri og industriel fremstilling til udførelse af

  arbejdsopgaver, herunder byggetekniske og værkstedstekniske elementer. 1.6. Samarbejde med andre faggrupper i forbindelse med løsning af projektopgaver. 1.7. Matematisk talbehandling og kalkulation, herunder trigonometri i retvinklede trekanter, enkle og

  sammensatte plangeometriske figurer og anvendelsen i konstruktionsmæssige sammenhænge inden for byggeri og industriel fremstilling.

  1.8. Planlægning og evaluering af det daglige arbejde. 1.9. Valg af it-værktøjer, der kan løse opgaver med kommunikation, arkivering, informationssøgning og

  udformning af teknisk dokumentation, herunder arbejdstegninger. 1.10. Regler, normer og standarder til udformning af teknisk dokumentation inden for byggeriet

  herunder GIS (Geografisk Informations System) og det digitale byggeri. 1.11. Materialer og konstruktionselementer inden for byggeri og industriel fremstilling til udførelse af

  arbejdsopgaver, herunder byggetekniske og værkstedstekniske elementer.

  Projekterne bidrager desuden til følgende mål på færdighedsniveau: 1.12. Fremstilling med faglig sikkerhed af en teknisk tegning ved hjælp af retvinklet projektion og

  anvendelse af stregarter iflg. DS/ISO 128 og målsætning efter DS/ISO 129.

  1.13. Anvendelse af faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog, under

  udførelse af arbejdsopgaver og kommunikation med andre.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 9

  Projekt niveau 2: Varighed ca. 108 lektioner.

  Projekt niveau 2 vil være inddelt i et antal praktiske projekter, hvor eleven opnår følgende mål og har

  færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under

  overholdelsen af relevante forskrifter.

  2.

  2.1. Valg i samarbejde med andre af materialer og konstruktionselementer til udførelse af

  arbejdsopgaver inden for teknisk design og teknisk dokumentation.

  2.2. Formidling af tekniske dokumenter ved anvendelse af skriftlige, mundtlige og grafiske

  præsentationer.

  2.3. Løsning af projektopgaver i samarbejde med andre faggrupper.

  2.4. Planlægning og evaluering af eget arbejde.

  2.5. Anvendelse og skelnen med faglig sikkerhed mellem regler, normer og standarder ved

  udarbejdelse af teknisk dokumentation inden for byggeriet herunder grundlæggende anvendelse

  af GIS (Geografisk Informations System) og det digitale byggeri.

  2.6. Anvendelse med faglig sikkerhed af relevante it-værktøjer til løsning af arbejdsopgaver med

  udformning af teknisk dokumentation herunder arkivering, informationssøgning og

  kommunikation.

  2.7. Udvælgelse og anvendelse med faglig sikkerhed af CAD programmer og herunder udførelse og

  fremstilling af 3D modeller og print af 2D arbejdstegninger.

  2.8. Anvendelse og begrundelse med faglig sikkerhed af relevant matematisk talbehandling og

  kalkulation til udarbejdelse af industrielle- og byggetekniske konstruktioner.

  2.9. Formidling af tekniske dokumenter ved anvendelse af skriftlige, mundtlige og grafiske

  præsentationer.

  2.10. Anvendelse og skelnen med faglig sikkerhed mellem regler, normer og standarder ved

  udarbejdelse af teknisk dokumentation inden for industriel fremstilling herunder GPS (Geometrisk

  Produkt Specifikation).

  Projekterne bidrager desuden til følgende mål på kompetenceniveau:

  2.11. Tage ansvar for samarbejdet i kendte situationer med andre faggrupper ved løsning af projektopgaver herunder være bevidst om de værdiskabende led og sammenhæng i organiseringen og……

  2.12. Anvende faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog selvstændigt

  ved udførelse af arbejdsopgaver i ukendte arbejdssituationer.

  2.13. Redegøre for og foretage valg af CAD programmer og selvstændigt i ukendte situationer kunne

  fremstille 3D modeller og printe relevante 2D-arbejdstegninger,

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 10

  Projekt niveau 3: Varighed ca. 164 lektioner.

  Projekt niveau 3 vil være inddelt i et antal praktiske projekter, hvor eleven opnår følgende mål og

  efterfølgende har kompetence til at kunne:

  3.

  3.1. Foretage planlægning og evaluering af det daglige arbejde under vejledning i kendte situationer. 3.2. Anvende faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog selvstændigt

  ved udførelse af arbejdsopgaver i ukendte arbejdssituationer. 3.3. Redegøre for og foretage valg af CAD programmer og selvstændigt i ukendte situationer kunne

  fremstille 3D modeller og printe relevante 2D-arbejdstegninger, 3.4. Redegøre for og selvstændigt tage ansvar for fremstilling af en teknisk tegning ved hjælp af

  retvinklet projektion i ukendte situationer, 3.5. Redegøre for samt vurdere og kontrollere sammenhængen mellem relevant matematisk

  talbehandling og kalkulation i konstruktionsmæssige sammenhænge inden for byggeri og industriel fremstilling i ukendte situationer,

  3.6. Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem regler, normer og standarder for udformning af teknisk dokumentation i ukendte situationer,

  3.7. Redegøre for valg af it til kommunikation, arkivering, informationssøgning og udformning af teknisk dokumentation i ukendte situationer,

  3.8. Tage stilling til valg af materialer og konstruktionselementer inden for byggeri og industriel fremstilling under vejledning i kendte situationer.

  3.9. Tage ansvar for og foretage teknisk formidling under vejledning i kendte situationer,

  Førstehjælp niveau mellem: Varighed ca. 12 lektioner.

  Eleven bliver undervist i førstehjælp på niveau mellem efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr.

  1. september 2014 eller nyere

  Eleven opnår følgende mål.

  1. 12 Førstehjælp og brandbekæmpelse

  2.20 Udførelse af grundlæggende førstehjælp ved ulykker og sygdomme samt slukning af mindre

  brande og hindre brande i at brede sig, jf. gældende regler.

  6.2. Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 11

  Elementær brandbekæmpelse: Varighed ca. 4 lektioner.

  Eleven bliver undervist i elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts

  retningslinjer pr. 1. september 2014 eller nyere.

  Eleven opnår følgende mål:

  1. 12 Førstehjælp og brandbekæmpelse

  6.3. Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

  Grundfag: Grundfagsundervisningens indhold tilrettelægges i henhold til ” Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag

  og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne” Grundfagene og uddannelsesspecifikt fag vil

  være integreret i hinanden i det omfang de har sammenfaldende mål.

  Den vejledende varighed af grundfag er 4 uger.

  Matematik: Niveau E er overgangskravet for at starte på hovedforløb. Niveau D er et ekstra tilbud til elever som forud for grundforløb 2 har opnået et E niveau. Niveau D: Varighed ca. 6 uger, heraf vil ca. 2 uger være integreret i de uddannelsesspecifikke fag.

  Selvstudie og hjemmearbejde kan forekomme.

  Eksamen: For elever som har valgt D niveau et vil være muligt at vælge om eleven skal til eksamen på E eller D niveau. Valget foretages i samarbejde mellem eleven og underviseren.

  Valgfag: I det omfang eleven vælger et grundfag som valgfag, vil undervisningens indhold være tilrettelagt i.h.t.

  ”Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne”

  Valgfag og uddannelsesspecifikt fag vil være integreret i hinanden i det omfang de har sammenfaldende

  mål.

  Dansk tilbydes som valgfag til de elever, som ikke opfylder overgangskravet i dansk.

  Den vejledende varighed af valgfag er 4 uger.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 12

  Støttefag: Støttefaget er valgfaget for den elev, som har brug for ekstra støtte for at opnå overgangskravene. Der vil

  blive taget udgangspunkt i den enkelte elevs behov for støtte. Der kan være tale om støtte i såvel de

  praktiske som de teoretiske fag.

  Overgangskravet til H1 er engelsk på F niveau. Er kravet ikke opfyldt kan der, så vidt det er muligt, tilbydes

  engelsk på F niveau. I modsat fald må engelsk på F niveau erhverves andet sted, evt. VUC

  Varighed af støttefag - ca. 4 uger, heraf kan op til 4 uger være integreret i de uddannelsesspecifikke fag.

  Bonusfag: Bonusfaget er valgfaget for den elev, som ønsker at blive endnu dygtigere til sit fag end overgangskravende

  tilsiger. Der vil blive taget udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker. Der kan være tale om ekstraunder-

  visning i såvel de praktiske som i de teoretiske fag.

  Varighed af bonusfag - ca. 4 uger, heraf kan op til 4 uger være integreret i de uddannelsesspecifikke fag.

  Anden Undervisning:

  Kontaktlærer tid:

  ca. 10 lektioner.

  Den enkelte elev får tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlærerens rolle er at støtte og vejlede den enkelte

  elev.

  Temadage: Op til. 16 lektioner

  Eleven få mulighed for at deltage i undervisningsforløb og / eller temadage om forskellige uddannelses /

  samfundsrelevante emner.

  Metode: Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af metode didaktik og pædagogik tager udgangspunkt i

  Svendborg Erhvervsskoles Strategi – Skolens pædagogiske udgangspunkt samt Skolens Fælles pædagogisk

  didaktisk grundlag.

  Skolens Strategi Svendborg Erhvervsskoles Strategi kan læses på skolens hjemmeside:

  http://www.svend-es.dk/om-skolen/strategi/strategi-2018.aspx

  Side 8

  http://www.svend-es.dk/om-skolen/strategi/strategi-2018.aspx

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 13

  Skolens pædagogiske udgangspunkt. På Svendborg Erhvervsskole har vi et menneskesyn, der bl.a. bygger på gensidig tillid. Eleverne bliver i løbet

  af deres ophold på skolen gjort bevidst om deres medansvar for fællesskabet. Skolen støtter dem i at blive

  en engageret borger i et demokratisk samfund.

  Lærerne kompetenceudvikles, så de i højere grad gennemfører differentierede og praksisrelaterede under-

  visningsforløb og samtidig omsætter tydelige læringsmål til praktiske aktiviteter.

  Synlig læring spiller en væsentlig rolle i undervisningen, idet lærerne i anvendelsen af værktøjerne både

  tydeliggør den respektive uddannelses kompetencemål og mål for de enkelte fag og giver løbende feedback

  til eleven så eleven bliver meget bevidst om egen læring.

  Svendborg Erhvervsskole har ansvar for at organisere en undervisning, der giver plads til og udfordrer den

  enkelte elev og hvor elevens læring og progression i læring er i fokus. Vi forventer til gengæld, at eleven

  påtager sig et medansvar for egen læring i forhold til kompetencemålene for uddannelsen og at han / hun

  bidrager positivt til og deltager aktivt i undervisningen og skolens studiemiljø.

  Med udgangspunkt i elevens egne behov, giver vi plads til både personlig og faglig udvikling. Svendborg

  Erhvervsskole er rammen om den enkelte elevs selvrealisering i et uddannelsesforløb på vej mod et job i

  erhvervslivet eller en videre uddannelse.

  Når vi tilrettelægger undervisningen, har eleverne i et vist omfang indflydelse på valg af emner, undervis-

  ningsform med videre. Eleverne på Svendborg Erhvervsskole er endvidere repræsenteret i skolens besty-

  relse ved 2 repræsentanter.

  Undervisningen tager sit udspring i en helhedsorienteret tilrettelæggelse. Der arbejdes med at synliggøre

  helheder for eleverne, så de oplever en sammenhæng mellem de enkelte fag og projekter, som de enkelte

  undervisningsforløb er opdelt i. Det er lærerenes ansvar, at eleverne til stadighed oplever disse helheder.

  Det er vigtigt, at helheden i undervisningsforløbet giver en oplevelse af, at den viden, der formidles, kan

  bruges til egen læring. Den overordnede pædagogiske tanke er derfor: ”At den der arbejder – lærer”.

  Udgangspunktet er med andre ord, at eleverne skal deltage aktivt i undervisningen.

  Fælles pædagogisk didaktisk grundlag. Svendborg Erhvervsskoles fælles pædagogiske didaktiske grundlag bygger på, at vi sætter elever og kursis-

  ter i centrum, og at vi udviser gensidig respekt. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag afspejles i

  den undervisning, elever og kursister møder på skolen.

  Kvalitet er et fokuspunkt. Vi har øje for, at kvalitetsbegrebet indbefatter faglighed og fastholdelse.

  Kvalitetsinitiativerne, der overordnet præciserer indholdet i det fælles grundlag, betyder, at vi på skolen

  arbejder for, at den enkelte elev lærer mest muligt i forhold til den enkelte elevs muligheder og kompeten-

  cer. At de enkelte elever bliver så dygtige, de kan, betyder også, at vi som skole skal understøtte elever, der

  bryder sociale baggrunde og uddannelsestraditioner.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 14

  Hvor god er jeg til at xxxxxxx

  Kan ikke Kan godt

  Bonus mål Kan ikke Kan Godt

  Elite mål Kanikke Kan Godt

  Vi arbejder for at anvendelsesorienteret undervisning såvel praktisk som teoretisk styrker elevernes

  læringslyst.

  Indsatsområderne har alle et fagprofessionelt fokus. Det er en fælles opgave at etablere og implementere

  læringsmiljøer, der retter sig mod en mangfoldig elevgruppe. Derfor er synlig læring, innovation, ledelses-

  kompetencer og digitalisering vigtige indsatsområder i skolens strategi.

  Eksempel på undervisningens tilrettelæggelse. På baggrund af Svendborg Erhvervsskoles Strategi – skolens pædagogiske udgangspunkt samt skolens fæl-

  les pædagogisk didaktisk grundlag, kan undervisningen blive tilrettelagt i efter følgende princip.

  Det skal dog bemærkes at dette kun er et eksempel, da der lægges vægt på at eleverne også møder andre

  undervisningsmetoder.

  Eleven kender målene med undervisningen.

  Før undervisningsforløbet påbegyndes skal elever vurdere sit startniveau for de enkelte mål.

  Når ca. 2/3 af undervisningsforløbet er gået skal elever i samarbejde med underviseren vurdere om

  alle de obligatoriske undervisningsmål er opnået.

  Hvis de obligatoriske undervisningsmål ikke opnået anvendes den resterende tid til at opnå disse

  mål. Underviseren vil naturligvis understøtte disse elever i at nå målene.

  Hvis de obligatoriske undervisningsmål er opnået anvendes den resterende tid til at arbejde med

  bonus og elite mål.

  Bonus målene er obligatoriske for elever med valgfaget ”Bonusfag”

  Eleven dokumenterer sin læring og graden af målopfyldelse i sin elektroniske port folio.

  Dokumentationen kan f.eks. bestå af 3D modeller, 2D tegninger, teknisk dokumentation, rapporter,

  temaopgaver billeddokumentation mm.

  Elevens port folio arbejde indgår i bedømmelsesgrundlaget for standpunktskarakteren i faget.

  Kan ikke

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 15

  Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr For alle fag gælder at lærernes kvalifikationer skal opfylde reglerne i bekendtgørelse nr. 1514 (bek. om

  EUD) kap. 3, § 11 stk. 1 og 2.

  Lærerne skal opfylde skolens kvalifikationskrav til ansættelse som faglærer på en Erhvervsskole.

  Det er skolens / afdelingens ansvar, at der er mulighed for en ajourføring af lærernes faglige og

  pædagogiske kvalifikationer i relation til undervisningsområde og udvikling såvel pædagogisk som fagligt.

  Lærergruppen / teams sammensættes med henblik på, at eleverne kan nå de fastsatte mål for den udbudte

  uddannelse.

  Kompetencevurdering og godskrivning: Forud for uddannelsesstart kompetencevurderes eleven på foregående uddannelse og eller erhvervs-

  erfaring. Formålet med dette er at eleven indplaceres på det korrekte grundforløb, samt at vurdere om

  eleven eventuel kan afkorte sin uddannelse.

  Kompetencevurdering og foretages i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til

  teknisk designer uddannelsen – Bilag 1” og / eller bestemmelserne i uddannelsesordningen for teknisk

  designeruddannelsen.

  Standardmerit for elever med en forudgående gennemført gymnasial uddannelse gives i henhold til

  uddannelsesordningen for teknisk designeruddannelsen.

  EUV - Teknisk designer For EUV elever (voksne over 25 år) gælder det at de kan få godskrevet hele grundforløb 2 såfremt de har 2

  års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 5 år. Kriterierne for godskrivning fremgår af

  ”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer – Bilag 1”

  Øvrig merit Elever kan i øvrigt få merit i følgende grundfag.

  Elever som har matematik niveau C eller derover kan få godskrivning for matematik.

  OBS: Der gives ikke godskrivning (merit) i det omfang faget er tilrettelagt helhedsorienteret på en sådan

  måde, at undervisningen er nødvendig for at give eleven en fagintegreret forståelse af undervisningens

  teoretiske og praktiske dele jfr. Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv § 3 stk. 5

  Elevens personlige uddannelsesplan Eleven skal udfylde sin personlige uddannelsesplan / uddannelsesbog i løbet af den første undervisnings-

  uge, dette sker i samarbejde med en underviser på uddannelsen.

  Side 5

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 16

  Såfremt eleven ikke allerede overholder overgangskravene til hovedforløb, dansk niveau E – matematik

  Niveau E og engelsk niveau F, skal eleven vejledes i sit valgfag således at eleven kan overholde overgangs-

  kravene til hovedforløb.

  For enkelte elever vil det ikke være muligt at opnå alle overgangskravene inden for den normale undervis-

  ningstid, disse elever skal vejledes til at opnå de manglende kompetencer / niveauer uden for den normale

  undervisningstid eventuelt på VUC eller lignende tilbud.

  Bedømmelsesplan og kriterier. I forbindelse med undervisningens gennemførelse foretager skolen en løbende bedømmelse af eleven. Formålet er at hjælpe og vejlede eleven samt at evaluere undervisningens indhold og metode. Bedømmelsesplanen og kriterier for prøven i det uddannelsesspecifikke fag findes i Bilag 1 punkt 6 i denne

  undervisningsplan.

  Bedømmelsesplanen og kriterier for grundfag findes i den lokale undervisningsplan for det pågældende

  grundfag.

  Standpunktskarakterer. Der gives standpunktskarakter i alle grundfag efter 7 trins skalaen. Der gives standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag efter 7 trins skalaen. Der gives bestået / ikke bestået i følgende fag:

  Førstehjælp niveau mellem og Elementær brandbekæmpelse.

  Karakteren udtrykker elevens slutniveau i forhold til fagets mål og indhold.

  Eksamen og prøver. Der afholdes eksamen i et grundfag. Der gives eksamenskarakter efter 7 trins skalaen

  Gennemførelse og tilrettelæggelse eksamen sker i henhold til skolens eksamensregulativ. http://www.svend-es.dk/erhvervsuddannelserne/generel-information/eksamensregler.aspx

  Der afholdes prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven bedømmes bestået / ikke bestået. Prøven er

  beskrevet i bilag 2 punkt 5 i denne undervisningsplan

  Skolepraktik. Der udbydes skolepraktik til elever, som har gennemført teknisk design uddannelsens Grundforløb 2 på

  Svendborg Erhvervsskole. Skolepraktikken udbydes i overensstemmelse med lov om erhvervsuddannelser

  og bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til teknisk designeruddannelsen.

  http://www.svend-es.dk/erhvervsuddannelserne/generel-information/eksamensregler.aspx

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 17

  For at blive optaget i skolepraktik kræver det, at eleven opfylder kravene om egnethed, geografisk

  mobilitet og aktiv praktikpladssøgning (EMMA-kriterierne). Læs mere på EMMA-kriterierne og skolepraktik

  på skolens hjemmeside:

  http://www.svend-es.dk/erhvervsuddannelserne/generel-information/praktikcenter.aspx

  Ved indgåelse af skolepraktikaftalen som teknisk designer skal elev og praktikvejlederen i fællesskab vælge,

  hvilke moduler elevens hovedforløb skal bestå af.

  Overgangsordning: Elever der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august

  2015 kan vælge at:

  Fortsætte på den hidtidige erhvervsuddannelse til og med den 9/10 -2015 og dermed afslutte sit grund-

  forløb på hidtidige erhvervsuddannelse.

  Elever på den hidtidige teknisk designeruddannelsen, der ikke er begyndt på H1 pr. 1. januar 2016, kan

  optages på hovedforløbet på den ny teknisk design uddannelse.

  Eleven kan desuden vælge at overgå til denne erhvervsuddannelse fra den 1/8 -2015. Der kan gives merit

  for undervisningen i allerede opnåede mål / fag.

  Ikrafttrædelse og ændringer Denne lokale undervisningsplan er gældende fra 01. august 2015

  Ændringer i denne lokale undervisningsplan kan foretages uden yderligere varsel. Ændringerne må ikke

  medføre, at igangværende elever forhindres i at gennemføre grundforløbet på den forventede tid.

  Ændringer i denne lokale undervisningsplan skal godkendes af det lokale uddannelsesudvalg på deres

  næstkommende møde.

  Yderligere oplysninger kan findes på skolens hjemmeside www.svend-es.dk

  Eller for yderligere oplysninger kontakt venligst:

  Svendborg Erhvervsskole Skovsbovej 43 5700 Svendborg Tlf: 72 22 57 00 Fax: 72 22 57 99 Email: mail@svend-es.dk

  http://www.svend-es.dk/erhvervsuddannelserne/generel-information/praktikcenter.aspxhttp://www.svend-es.dk/mailto:mail@svend-es.dk

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 18

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 19

  Bilag 1:

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer

  I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til

  dels efter bestemmelse fra Det faglige udvalg for teknisk designer, jf. lovens § 38, stk. 2, fastsættes:

  Formål og opdeling

  § 1. Erhvervsuddannelsen til teknisk designer har som overordnet formål, at eleverne gennem

  skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede

  kompetenceområder:

  1) Fremstilling, arkivering, administration og formidling af teknisk dokumentationen inden for industriel

  produktion.

  2) Fremstilling, arkivering, administration og formidling af teknisk dokumentationen inden for bygge- og

  anlægsområdet.

  Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

  Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for

  livslang læring:

  1) Teknisk designer - industriel produktion.

  2) Teknisk designer - bygge og anlæg.

  Varighed

  § 2. Uddannelsen varer 3 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

  Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens

  specialer 2 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 40 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

  Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer

  uddannelsens specialer 2 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 36 uger.

  Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk.

  1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

  Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 20

  § 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk.

  2-6.

  Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

  1) Planlægning og evaluering af det daglige arbejde.

  2) Faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog.

  3) Valg af CAD programmer til fremstilling af 3D modeller og print af 2D-arbejdstegninger.

  4) Retvinklet projektion og anvendelse af stregarter iflg. DS/ISO 128 og målsætning efter DS/ISO 129, til

  fremstilling af tekniske tegninger.

  5) Matematisk talbehandling og kalkulation, herunder trigonometri i retvinklede trekanter, enkle og

  sammensatte plangeometriske figurer og anvendelsen i konstruktionsmæssige sammenhæng inden for byggeri

  og industriel fremstilling.

  6) Regler, normer og standarder til udformning af teknisk dokumentation inden for byggeriet herunder GIS

  (Geografisk Informations System) og det digitale byggeri.

  7) Regler, normer og standarder til udformning af teknisk dokumentation inden for industriel frem- stilling

  herunder GPS (Geometrisk Produkt Specifikation).

  8) Valg af it-værktøjer, der kan løse opgaver med kommunikation, arkivering, informationssøgning og

  udformning af teknisk dokumentation, herunder arbejdstegninger.

  9) Materialer og konstruktionselementer inden for byggeri og industriel fremstilling til udførelse af

  arbejdsopgaver, herunder byggetekniske og værkstedstekniske elementer.

  10) Teknisk formidling, herunder brugen af skriftlig, mundtlig og grafisk præsentation.

  11) Samarbejde med andre faggrupper i forbindelse med løsning af projektopgaver.

  12) De værdiskabende led og sammenhænge i organiseringen af håndværksmæssige og industrielle

  fremstillingsprocesser.

  13) Sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssige regler og søgning af vejledning i forhold til arbejdsopgaver.

  Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af

  enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

  1) Planlægning og evaluering af eget arbejde.

  2) Anvendelse af faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog, under udførelse

  af arbejdsopgaver og kommunikation med andre.

  3) Udvælgelse og anvendelse med faglig sikkerhed af CAD programmer og herunder udførelse og fremstilling

  af 3D modeller og print af 2D arbejdstegninger.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 21

  4) Fremstilling med faglig sikkerhed af en teknisk tegning ved hjælp af retvinklet projektion og anvendelse af

  stregarter iflg. DS/ISO 128 og målsætning efter DS/ISO 129.

  5) Anvendelse og begrundelse med faglig sikkerhed af relevant matematisk talbehandling og kalkulation til

  udarbejdelse af industrielle- og byggetekniske konstruktioner.

  6) Anvendelse og skelnen med faglig sikkerhed mellem regler, normer og standarder ved udarbejdelse af

  teknisk dokumentation inden for byggeriet herunder grundlæggende anvendelse af GIS (Geografisk

  Informations System) og det digitale byggeri.

  7) Anvendelse og skelnen med faglig sikkerhed mellem regler, normer og standarder ved udarbejdelse af

  teknisk dokumentation inden for industriel fremstilling herunder GPS (Geometrisk Produkt Specifikation).

  8) Anvendelse med faglig sikkerhed af relevante it-værktøjer til løsning af arbejdsopgaver med udformning af

  teknisk dokumentation herunder arkivering, informationssøgning og kommunikation.

  9) Valg i samarbejde med andre af materialer og konstruktionselementer til udførelse af arbejdsopgaver inden

  for teknisk design og teknisk dokumentation.

  10) Formidling af tekniske dokumenter ved anvendelse af skriftlige, mundtlige og grafiske præsentationer.

  11) Løsning af projektopgaver i samarbejde med andre faggrupper.

  12) Iagttagelse af de nødvendige sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssige regler under udførelse af

  arbejdsopgaver.

  Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

  1) foretage planlægning og evaluering af det daglige arbejde under vejledning i kendte situationer,

  2) anvende faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog selvstændigt ved

  udførelse af arbejdsopgaver i ukendte situationer,

  3) redegøre for og foretage valg af CAD programmer og selvstændigt i ukendte situationer kunne fremstille 3D

  modeller og printe relevante 2D-arbejdstegninger,

  4) redegøre for og selvstændigt tage ansvar for fremstilling af en teknisk tegning ved hjælp af retvinklet

  projektion i ukendte situationer,

  5) redegøre for samt vurdere og kontrollere sammenhængen mellem relevant matematisk talbehandling og

  kalkulation i konstruktionsmæssige sammenhænge inden for byggeri og industriel fremstilling i ukendte

  situationer,

  6) demonstrere forståelse af sammenhænge mellem regler, normer og standarder for udformning af teknisk

  dokumentation i ukendte situationer,

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 22

  7) redegøre for valg af it til kommunikation, arkivering, informationssøgning og udformning af teknisk

  dokumentation i ukendte situationer,

  8) tage stilling til valg af materialer og konstruktionselementer inden for byggeri og industriel fremstilling under

  vejledning i kendte situationer,

  9) tage ansvar for og foretage teknisk formidling under vejledning i kendte situationer,

  10) tage ansvar for samarbejdet i kendte situationer med andre faggrupper ved løsning af projektopgaver

  herunder være bevidst om de værdiskabende led og sammenhæng i organiseringen og

  11) udføre arbejdsopgaver sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler

  i kendte situationer.

  Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

  1) Matematik på E-niveau, bestået.

  2) Dansk på E-niveau, bestået.

  Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

  1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr.

  1. september 2014.

  2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts

  retningslinjer pr. 1. september 2014.

  Kompetencer i hovedforløbet

  § 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

  1) Eleven kan fremstille alle former for tekniske tegninger inden for fremstillingsområdet også under

  anvendelse af 3D CAD og fremstille alle former for tekniske tegninger i overensstemmelse med aktuelle normer

  og standarder for udførelse af tekniske tegninger.

  2) Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation til brug for CE-mærkning også under anvendelse af 3D-CAD

  herunder styklister, montagevejledninger, manualer, brugsanvisninger og sikkerhedsanvisninger.

  3) Eleven kan anvende 3D-CAD til visualisering og animation inden for industriel produktion og

  præsentationsprogrammer til formidling af teknisk dokumentation herunder opsætte tekst og billeder til

  anvendelse i trykte og digitale medier.

  4) Eleven kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation inden for industriel produktion

  herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter under anvendelse af

  relevante værktøjer.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 23

  5) Eleven kan udforme og følge op på tidsplaner, herunder anvende brancherelaterede planlægningsværktøjer

  i relation til produktionsplanlægning i fremstillingsvirksomheder, samt har viden om projektgennemførelse og

  projektstyring og kan indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af produktioner.

  6) Eleven kan udføre konstruktioner og beregninger inden for industriel produktion ved hjælp af relevante

  værktøjer under hensyn til normer, regler, standarder, kvalitetssikring, produktansvar og miljøforhold.

  7) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra

  praktikken.

  8) Eleven kan fremstille alle former for tekniske tegninger inden for bygge- og anlægsområdet, der er i

  overensstemmelse med aktuelle normer og standarder for udførelse af tekniske tegninger.

  9) Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation til projektering af byggeri og byggesagsbehandling, herunder

  vedligeholdelsesplaner og beskrivende mængdefortegnelser.

  10) Eleven kan anvende 3D-CAD til visualisering og animation inden for bygge- og anlægsområdet samt

  anvende præsentationsprogrammer til formidling af teknisk dokumentation herunder opsætte tekst og billeder

  til anvendelse i trykte og digitale medier.

  11) Eleven kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation inden for bygge- og

  anlægsområdet herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter under

  anvendelse af relevante værktøjer.

  12) Eleven kan udforme og følge op på tidsplaner herunder anvende brancherelaterede planlægningsværktøjer

  i relation til produktionsplanlægning i bygge- og anlægsvirksomheder og har viden om projektgennemførelse

  og projektstyring samt kan indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af produktioner

  inden for bygge- og anlægsområdet.

  13) Eleven kan udføre konstruktioner og beregninger i forbindelse med projektering af byggeri og

  byggesagsbehandling ved hjælp af relevante værktøjer under hensyn til normer, regler, standarder,

  kvalitetssikring og miljøforhold.

  Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-7, jf. stk. 1, gælder for specialet teknisk designer - industriel produktion.

  Kompetencemålene nr. 7-13, jf. stk. 1, gælder for specialet teknisk designer - bygge og anlæg.

  Stk. 3. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om

  erhvervsuddannelser.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 24

  Godskrivning og merit

  § 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens

  erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

  Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver

  grundlag herfor.

  Afsluttende prøve

  § 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve.

  Stk. 2. Den afsluttende prøve består af en projektopgave med skriftlig dokumentation og en

  projektfremlæggelse med mundtlig eksamen. Projektopgaven afholdes inden for en emnekreds, som skolen

  fastsætter i samråd med det faglige udvalg og består i udarbejdelse af et projektoplæg, der godkendes af

  skolen, og udarbejdelse af den nødvendige skriftlige dokumentation for projektopgaven. Projektopgavens

  varighed er 3 sammenhængende uger i sidste halvdel af den afsluttende skoleperiode. Projektopgaven udføres

  alene. Projektets skriftlige del bedømmes. Karakteren for projektets skriftlige del gives ud fra en

  helhedsvurdering af den faglige kvalitet og den skriftlige fremstilling. De hjælpemidler, som er anvendt i

  undervisningen, må benyttes.

  Stk. 3. Den mundtlige prøve omfatter projektfremlæggelse, hvor der redegøres for systematik og metodik i

  løsning af opgaven, herunder bearbejdningsmetoder, arbejdsproces og implementering af teori og praksis.

  Elevens mundtlige prøve varer ca. 20 minutter inkl. votering. Censor (skuemesteren) skal være til stede under

  hele den mundtlige prøve.

  Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af elevens

  karakterer for grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået mindst beståkarakter i hvert enkelt af

  de uddannelsesspecifikke fag.

  Stk. 5. For elever, der afslutter uddannelsen med et speciale, skal hver af de i stk. 2 nævnte delprøver være

  bestået. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et gennemsnit af alle delkaraktererne.

  Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et svendebrev eller uddannelsesbevis til

  eleven.

  Stk. 7. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke

  bestået”.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 25

  Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

  § 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

  Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1.

  august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan

  overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

  Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt

  25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for

  voksne (euv).

  Undervisningsministeriet, den 27. marts 2015

  P.M.V.

  Lars Mortensen

  Afdelingschef

  / Gert Nielsen

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 26

  Bilag 1

  Kriterier for godskrivning

  1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i

  lov om erhvervsuddannelser:

  For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring skal eleven inden for de sidste 5 år have været fuldtids-

  beskæftiget i en funktion som teknisk designer i virksomheder inden for industriel produktion eller bygge og anlæg i en periode svarende til 2 år med at udføre følgende opgaver:

  Udført fremstilling, arkivering, administration og formidling af teknisk dokumentation inden for

  industriel produktion eller inden for bygge- og anlægsområdet med udgangspunkt i uddannelsens

  hovedområder:

  • Teknisk dokumentation herunder fremstilling af tekniske tegninger.

  • Beregning og konstruktion

  • Kvalitetsstyring

  • Planlægning og projekt

  • Visualisering/animation

  Det forudsættes, at mindst 16 måneder af den relevante erhvervserfaring er opnået ved selvstændigt arbejde inden for hovedområderne:

  Teknisk dokumentation herunder fremstilling af tekniske tegninger:

  • Udført konstruktionstegninger ved anvendelse af relevant og tidssvarende CAD software.

  • Anvendt af CAD programmer til fremstilling af 3D modeller og print af relevante 2D-arbejdstegninger

  • Anvendt et parametrisk CAD konstruktionsprogram til at tegne.

  • Anvendt it til at arkivere og administrere teknisk dokumentation herunder systematisk arkivering og

  administration af tegninger, filer og dokumenter.

  Beregning og konstruktion:

  • Udført konstruktioner og beregninger, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion.

  • Udført konstruktionstegninger ved anvendelse af 2-D CAD- og 3-D CAD-systemer.

  • Udført konstruktioner og beregninger i forbindelse med projektering af byggeri og byggesagsbehandling.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 27

  2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever:

  Relevant erhvervserfaring Varighed Afkortning af euv (skoleuger)

  Afkortning af euv (praktik måneder)

  Teknisk dokumentation

  Udført konstruktionstegninger ved anvendelse af

  relevant og tidssvarende CAD software. 4 måneder 1 1

  Anvendt CAD programmer til fremstilling af 3D

  modeller og print af relevante 2D-arbejdstegninger 4 måneder 1 1

  Anvendt et parametrisk CAD konstruktionsprogram

  til at tegne. 4 måneder 1 1

  Anvendt it til at arkivere og administrere teknisk

  dokumentation herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter.

  4 måneder 1 1

  Beregning og konstruktion

  Udført konstruktioner og beregninger, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion.

  4 måneder 1 1

  Udført konstruktionstegninger ved anvendelse af 2-D CAD- og 3-D CAD-systemer.

  4 måneder 1 1

  Udført konstruktioner og beregninger i forbindelse

  med projektering af byggeri og byggesagsbehand-

  ling.

  4 måneder 1 1

  Kvalitetsstyring

  Udarbejdet dokumentation i forbindelse med kvalitetskontrol og kvalitetssikring.

  4 måneder - 1

  Planlægning og projekt

  Anvendt brancherelaterede planlægningsværktøjer.

  2 måneder 0,2 -

  Deltaget i projektgennemførelse 2 måneder 0,2 -

  Visualisering/animation

  Udført teknisk illustration samt anvendt animation og grafik til præsentation af tekniske

  løsningsforslag.

  3 måneder 0,6 1

  Erfaringen skal være opnået inden for de seneste fem år.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 28

  3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

  Uddannelse Titel Uddannelses- kode

  Afkortning af euv (skoleuger)

  Afkortning af euv (praktik måneder)

  AMU 3D CAD, konstruktion 46580 0,2 -

  AMU CAD konstruktion og

  pladeudfoldning 46581 0,2 -

  AMU CAD konstruktion og redigering

  46582 0,2 -

  AMU CAD konstruktion med brug af standard og objekt

  46583 0,2 -

  AMU CAD konstruktion, menu- og filhåndtering

  46584 0,2 -

  AMU CAD konstruktion, template og opsætning

  46585 0,2 -

  AMU Teknisk dokumentation af samlingskonstruktioner

  47155 0,2 -

  AMU Teknisk konstruktion af samlingskonstruktioner

  47156 0,2 -

  AMU Teknisk dokumentation design af rørkonstruktioner

  47203 0,2 -

  AMU Teknisk dokumentation design af stålkonstruktioner

  47204 0,2 -

  Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 29

  Bilag 2

  Beskrivelse af uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Teknisk Designer

  Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses grundforløb 2.

  Faget skal danne grundlag for, at eleven kan opnå det niveau af viden, færdigheder og kompetencer, det faglige udvalg har fastsat som overgangskrav til skoleundervisningen i hovedforløbet. Fagbeskrivelsen skal derfor beskrive, hvordan de fastsatte overgangskrav omsættes til undervisning.

  Vejledende uddannelsestid

  12 uger

  1. Fagets formål og profil

  1.1 Fagets formål

  Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i

  konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. Endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere

  arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation.

  Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er

  genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige

  metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen.

  Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til

  uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen

  faglig læring. Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af

  faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger.

  Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser.

  Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og

  alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter.

  Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver.

  Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces.

  1.2 Fagets profil

  Undervisningen er projektorienteret og tilrettelagt således at den enkelte elev selv er med til at sætte egne mål for de enkelte projekter.

  Eleven kan derved gennemføre de enkelte projekter med stigende taksonomi i forhold til opfyldelse af såvel egne som fagets mål.

  Undervisningen vil foregå som en kombination af praktisk arbejde, samt oplæg af såvel praktisk som teoretisk art. De for faget almindelige

  værktøjer, metoder og dokumentationsmetoder vil blive anvendt i undervisningen.

  I projektarbejdet arbejdes der tværfagligt med inddragelse af grundfag og valgfag i relevante sammenhænge. Anden faglig teori indarbejdes

  hvor det er hensigtsmæssigt.

  I de enkelte projekter gives der undervejs feedback på elevens arbejder for derigennem at synliggøre om eleven har behov for fordybelse i et

  emne eller om eleven kan sætte nye mål for sin læring. Dette gøres for at sikre målopfyldelse samt for at sikre størst mulig læring for den

  enkelte elev.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 30

  Undervisningen tilrettelægges således at eleverne er tilknyttet et hold og undervejs samarbejder med hindanden om målopfyldelsen –

  herunder også evaluering af hinandens arbejder.

  Eleven dokumenterer sit forløb ved hjælp af port folio, for derigennem at styrke selvevalueringen af eget arbejde i forhold til de opstillede

  mål.

  Eleven vil få mulighed for at tage nødvendige certifikater i Førstehjælp og brandbekæmpelse undervejs i forløbet.

  2. Faglige mål og fagligt indhold

  2.1. Faglige mål

  Skolen indsætter fra overgangskravene de områder, hvor eleven skal opnå grundlæggende viden, de metoder og redskaber i forhold til hvilke

  eleven skal opnå færdigheder og de kompetencemål, der er fastsat:

  Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for teknisk designer uddannelsen:

  2.1.1 Planlægning og evaluering af det daglige arbejde.

  2.1.2 Faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog.

  2.1.3 Valg af CAD programmer til fremstilling af 3D modeller og print af 2D-arbejdstegninger.

  2.1.4 Retvinklet projektion og anvendelse af stregarter iflg. DS/ISO 128 og målsætning efter DS/ISO 129, til fremstilling af tekniske tegninger.

  2.1.5 Matematisk talbehandling og kalkulation, herunder trigonometri i retvinklede trekanter, enkle og sammensatte plangeometriske figurer og anvendelsen i konstruktionsmæssige sammenhæng inden for byggeri og industriel

  fremstilling.

  2.1.6 Regler, normer og standarder til udformning af teknisk dokumentation inden for byggeriet herunder GIS (Geografisk Informations System) og det digitale byggeri.

  2.1.7 Regler, normer og standarder til udformning af teknisk dokumentation inden for industriel frem- stilling herunder GPS (Geometrisk Produkt Specifikation).

  2.1.8 Valg af it-værktøjer, der kan løse opgaver med kommunikation, arkivering, informationssøgning og udformning af teknisk dokumentation, herunder arbejdstegninger.

  2.1.9 Materialer og konstruktionselementer inden for byggeri og industriel fremstilling til udførelse af arbejdsopgaver, herunder byggetekniske og værkstedstekniske elementer.

  2.1.10 Teknisk formidling, herunder brugen af skriftlig, mundtlig og grafisk præsentation.

  2.1.11 Samarbejde med andre faggrupper i forbindelse med løsning af projektopgaver.

  2.1.12 De værdiskabende led og sammenhænge i organiseringen af håndværksmæssige og industrielle fremstillingsprocesser.

  2.1.13 Sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssige regler og søgning af vejledning i forhold til arbejdsopgaver.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 31

  Eleven har færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen

  af relevante forskrifter:

  2.1.21 Planlægning og evaluering af eget arbejde.

  2.1.22 Anvendelse af faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog, under udførelse af arbejdsopgaver og kommunikation med andre.

  2.1.23 Udvælgelse og anvendelse med faglig sikkerhed af CAD programmer og herunder udførelse og fremstilling af 3D modeller og print af 2D arbejdstegninger.

  2.1.24 Fremstilling med faglig sikkerhed af en teknisk tegning ved hjælp af retvinklet projektion og anvendelse af stregarter iflg. DS/ISO 128 og målsætning efter DS/ISO 129.

  2.1.25 Anvendelse og begrundelse med faglig sikkerhed af relevant matematisk talbehandling og kalkulation til udarbejdelse af industrielle- og byggetekniske konstruktioner.

  2.1.26 Anvendelse og skelnen med faglig sikkerhed mellem regler, normer og standarder ved udarbejdelse af teknisk dokumentation inden for byggeriet herunder grundlæggende anvendelse af GIS (Geografisk Informations System) og det

  digitale byggeri.

  2.1.27 Anvendelse og skelnen med faglig sikkerhed mellem regler, normer og standarder ved udarbejdelse af teknisk dokumentation inden for industriel fremstilling herunder GPS (Geometrisk Produkt Specifikation).

  2.1.28 Anvendelse med faglig sikkerhed af relevante it-værktøjer til løsning af arbejdsopgaver med udformning af teknisk dokumentation herunder arkivering, informationssøgning og kommunikation.

  2.1.29 Valg i samarbejde med andre af materialer og konstruktionselementer til udførelse af arbejdsopgaver inden for teknisk design og teknisk dokumentation.

  2.1.30 Formidling af tekniske dokumenter ved anvendelse af skriftlige, mundtlige og grafiske præsentationer.

  2.1.31 Løsning af projektopgaver i samarbejde med andre faggrupper.

  2.1.32 Iagttagelse af de nødvendige sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssige regler under udførelse af arbejdsopgaver.

  Eleven har færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard:

  Der er ikke angivet fejl eller afvigelser i bekendtgørelsen som eleven skal have færdigheder i at korrigere.

  Eleven har kompetence til at kunne:

  2.1.41 Foretage planlægning og evaluering af det daglige arbejde under vejledning i kendte situationer,

  2.1.42 Anvende faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog selvstændigt ved udførelse af arbejdsopgaver i ukendte situationer,

  2.1.43 Redegøre for og foretage valg af CAD programmer og selvstændigt i ukendte situationer kunne fremstille 3D modeller og printe relevante 2D-arbejdstegninger,

  2.1.44 Redegøre for og selvstændigt tage ansvar for fremstilling af en teknisk tegning ved hjælp af retvinklet projektion i ukendte situationer,

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 32

  2.1.45 Redegøre for samt vurdere og kontrollere sammenhængen mellem relevant matematisk talbehandling og kalkulation i konstruktionsmæssige sammenhænge inden for byggeri og industriel fremstilling i ukendte situationer,

  2.1.46 Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem regler, normer og standarder for udformning af teknisk dokumentation i ukendte situationer,

  2.1.47 Redegøre for valg af it til kommunikation, arkivering, informationssøgning og udformning af teknisk dokumentation i ukendte situationer,

  2.1.48 Tage stilling til valg af materialer og konstruktionselementer inden for byggeri og industriel fremstilling under vejledning i kendte situationer,

  2.1.49 Tage ansvar for og foretage teknisk formidling under vejledning i kendte situationer,

  2.1.50 Tage ansvar for samarbejdet i kendte situationer med andre faggrupper ved løsning af projektopgaver herunder være bevidst om de værdiskabende led og sammenhæng i organiseringen og

  2.1.51 Udføre arbejdsopgaver sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler i kendte situationer.

  2.2 Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået kompetence svarende til):

  2.2.1 Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

  2.2.2 Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

  2.3 Fagligt indhold

  Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 2.3.1 Matematik på E-niveau, bestået.

  2.3.2 Dansk på E-niveau, bestået.

  § 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

  Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter

  denne bekendtgørelse.

  Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

  Overgangskravene til Hovedforløbet deles op i tre projektgruppeniveauer: (Niveau 1, 2 og 3)

  De enkelte projektgrupper er inddelt i et antal mindre projekter / opgaver der sikrer at eleven opnår alle målene som beskrevet i

  overgangskravene til Hovedforløbet.

  Projektgruppe, Niveau 1: Varighed ca. 72 lektioner

  Emner der bliver behandlet er retvinklet projektionstegning, målsætning, tegning i.h.t. DS, brug af CAD programmer, planlægning af eget

  arbejde, kvalitetssikring og optimering af produktionsprocesser.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 33

  Projektgruppe, Niveau 2: Varighed ca. 108 lektioner

  Emner der bliver behandlet er rapportskrivning, organisation og tværfagligt samarbejde, løsning af projektopgaver samt præsentation, brug af

  CAD programmer, normer og standarder, planlægning af produktionsprocesser, tolerancer og GPS, GIS og det digitale byggeri.

  Projektgruppe, Niveau 3: Varighed ca. 164 lektioner

  Emner der bliver behandlet er rapportskrivning, løsning af projektopgaver samt præsentation, brug af CAD programmer, normer og

  standarder, materialekendskab og materialekalkulation, planlægning og styring af eget arbejde.

  Eleverne skal erhverve certifikater på kompetenceniveau i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. For at erhverve disse certifikater

  indgår eleverne i et undervisningsforløb med godkendte instruktører i Førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse.

  3. Tilrettelæggelse

  3.1. Didaktiske principper

  Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den

  valgte uddannelse. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages,

  hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse.

  Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger.

  Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen.

  Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal

  støtte elevens indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed.

  Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige

  identitet.

  3.2. Arbejdsformer

  Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring.

  Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk.

  Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes

  forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens

  læring.

  3.3. Samspil med andre fag

  Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del.

  3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget

  I undervisningen lægges der vægt på at eleven oplever en sammenhæng mellem de enkelte fag og projekter.

  Der skal være tydeligt for eleven hvorledes det lærte kan anvendes i jobbet som teknisk designer i dag og i fremtiden.

  Det er lærernes ansvar at sammenhæng og anvendelighed er tydelig for eleven. Indhold og arbejdsformer simulerer så vidt muligt praksis.

  Der veksles mellem klasseundervisning med teoretiske oplæg, praktiske øvelser og projektorienteret arbejde. Undervejs i uddannelsen sker

  der en progression i det projektorienterede arbejde – som naturligt følger elevernes faglige udvikling og selvstændighed.

  Den daglige undervisning varetages af de lærere der er tilknyttet afdelingen. Hvor det er hensigtsmæssigt inddrages gæstelærere, enten

  udefrakommende eller fra skolens øvrige afdelinger.

  Undervisningens tilrettelæggelse tager udgangspunkt i elevernes faglige, personlige behov og kompetencer. Det kræver at læreren

  differentierer i indhold og metode. Læreren skal kunne påtage sig forskellige professionelle roller – fra den klassiske formidler til vejleder og

  inspirator – dels overfor de enkelte elever, men også gennem forløbet. Det er vigtigt at elevernes selvstændighed og ansvarlighed udvikles

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 34

  gennem forløbet. Eleven skal tage et medansvar for at hans / hendes uddannelsesmål opfyldes – eleven bliver altså en synligt lærende elev.

  Den enkelte elev skal opleve sig selv som centrum i uddannelsen, men skal også arbejde sammen med andre. Gennem arbejdet får eleven

  større forståelse for egne kompetencer, trænes i selvevaluering og lærer at finde veje mod nye mål.

  4. Dokumentation

  Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden

  faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt.

  4.1. Krav til elevens dokumentation

  Eleven udarbejder teknisk faglig dokumentation bestående af rapporter, tegningsmateriale, beregninger, planlægning samt logbog.

  Projektgruppe Niveau 1: Dokumentationen på dette niveau består primært af udførelse af faglige opgaver (korrekte udførte tegninger, anvendelse af CAD

  programmer, planlægning af eget arbejde) samt den obligatoriske logbog. Eleven dokumenterer sin progression ved hjælp af sit personlige

  gantt kort samt sin logbog. Eleven skal på dette niveau primært kunne gentage og referere de stillede opgaver, kunne redegøre for sine valg

  samt kunne forklare de valgte løsninger.

  Projektgruppe Niveau 2: Dokumentationen på dette niveau består primært af udførelse af faglige opgaver (udførte rapporter, anvendelse af CAD programmer,

  planlægning af eget arbejde, præsentation af eget arbejde) samt den obligatoriske logbog. Eleven dokumenterer sin progression ved hjælp af

  sit personlige gantt kort samt sin logbog. Eleven skal på dette niveau primært kunne efterligne og medvirke til løsningen af opgaver, kunne

  beherske programmer samt kunne udvikle egne løsninger.

  Projektgruppe Niveau 3: Dokumentationen på dette niveau består primært af udførelse af faglige opgaver (korrekte udførte rapporter, anvendelse af CAD

  programmer, planlægning og styring af eget arbejde, præsentation af projektarbejde) samt den obligatoriske logbog. Eleven dokumenterer sin

  progression ved hjælp af sit personlige gantt kort samt sin logbog. Eleven skal på dette niveau primært kunne foretage valg af løsninger,

  kunne tage initiativ til og ansvar for at opgaverne løses, samt kunne udvikle og skabe nye løsninger.

  5. Evaluering og bedømmelse

  5.1. Løbende evaluering

  Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til

  at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i

  undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af

  undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål.

  5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse

  Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.

  5.3. Afsluttende prøve

  Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af de

  krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen.

  Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. Prøven bedømmes bestået / ikke bestået.

  Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven

  har adgang til under prøven.

  Prøven varer 30 minutter eksklusiv votering og består af en præsentation af elevens projektopgave samt besvarelse af spørgsmål i relation til

  projektopgaven.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 35

  5.3.1 Eksaminationsgrundlag:

  Eksaminationsgrundlaget udgøres af en praksisorienteret projektopgave med en varighed på 60 lektioner. Eleven vil blive udsat for emner og

  arbejdsopgaver der allerede har været berørt igennem grundforløbet. I opgaveløsningen kan der inddrages materiale fra elevens port folie.

  Arbejdet med opgaven udføres selvstændigt af den enkelte elev og tager udgangspunkt i følgende af fagets mål:

  2.1.30 Formidling af tekniske dokumenter ved anvendelse af skriftlige, mundtlige og grafiske præsentationer.

  2.1.41 Foretage planlægning og evaluering af det daglige arbejde under vejledning i kendte situationer,

  2.1.42 Anvende faglige og tekniske terminologier på både dansk og relevant fremmedsprog selvstændigt ved udførelse af arbejdsopgaver i ukendte situationer,

  2.1.43 Redegøre for og foretage valg af CAD programmer og selvstændigt i ukendte situationer kunne fremstille 3D modeller og printe relevante 2D-arbejdstegninger,

  2.1.44 Redegøre for og selvstændigt tage ansvar for fremstilling af en teknisk tegning ved hjælp af retvinklet projektion i ukendte situationer,

  2.1.45 Redegøre for samt vurdere og kontrollere sammenhængen mellem relevant matematisk talbehandling og kalkulation i konstruktionsmæssige sammenhænge inden for byggeri og industriel fremstilling i ukendte situationer,

  2.1.46 Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem regler, normer og standarder for udformning af teknisk dokumentation i ukendte situationer,

  2.1.47 Redegøre for valg af it til kommunikation, arkivering, informationssøgning og udformning af teknisk dokumentation i ukendte situationer,

  2.1.48 Tage stilling til valg af materialer og konstruktionselementer inden for byggeri og industriel fremstilling under vejledning i kendte situationer,

  5.3.2 Bedømmelsesgrundlag

  I eksaminationen vil udgangspunktet være den udførte projektopgave.

  Bedømmelsesgrundlaget for den afsluttende prøve er:

  Til den mundtlige fremlæggelse af projektopgaven og refleksion over projektgennemførelsen, er der afsat 30 minutter, heraf 10 minutter til

  spørgsmål:

  1.a Den praktiske udførelse af projektopgaven.

  1.b Den mundtlige fremlæggelse af projektopgaven og refleksion over projektforløbet.

  2 Spørgsmål til projektopgaven og til fremlæggelsen

  De 2 delprøver vægtes ligeligt – og der gives en vejledende karakter efter 7. trins skalaen i dem begge.

  Prøven bedømmes bestået / ikke bestået. Eleven skal som udgangspunkt have opnået den vejledende karakter 02 i begge delprøver for at

  opnå prøvekarateren bestået.

  I bedømmelsesgrundlaget for elevens standpunkt indgår følgende elementer:

  1. Uddrag af elevens port folie.

  2. Den løbende bedømmelse.

 • Lokal undervisningsplan – Grundforløb 2

  Teknisk designer uddannelsen.

  Svendborg Erhvervsskole

  Ver.3.0 14-12-15 Side 36

  Hovedvægten i bedømmelsen skal lægges på elevens præstation i den sidste del af grundforløbet. Der gives en afsluttende karakter efter 7-

  trins skalaen.

  5.3.3 Bedømmelseskriterier

  1.a Bedømmelseskriterier for udførelsen af projektopgaven:

  Det anses som væsentlige mangler i projektopgaven:

  Manglende opfyldelse af kravene til opgaven, manglend