Top Banner
Lobbing w Unii Europejskiej
45

Lobbing w Unii Europejskiej - podstawy

Jan 18, 2017

Download

News & Politics

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Lobbing w Unii Europejskiej

 • Lobbing

  Konspekt

  Czym jest lobbing?

  Funkcjonowanie Unii Europejskiej

  Procedura ustawodawcza

  Dylematy europejskiej polityki energetycznej

  Lobbing w Europie

  Lobbing w UE - narzdzia

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • o W Europie lobbying pojawi si po powstaniumonarchii stanowej. W praktyce, pierwszym

  nowoytnym teoretykiem lobbingu by N. Machiavelli(1469-1527)

  o Ang. lobby: w Izbie Gmin i innych parlamentach wielki hall wejciowy lub pomieszczenie dostpne dla

  publicznoci, suce gwnie kontaktom midzydeputowanymi a osobami nie bdcymi czonkami

  parlamentu (The Oxford English Dictionary)

  o Pierwszy zanotowany przypadek uycia sowa lobby

  w znaczeniu odnoszcym si do Izby Gmin - 1640 r.

  o W Stanach Zjednoczonych pojcie lobby utrwalio siwobec gmachu Kapitolu, stanowicym siedzib

  Kongresu (od 1800 r.) i Izby Reprezentantw (od1811 r.)

  Geneza pojcia lobbingu

 • Lobbing jest zatem dziaalnoci:

  o legaln,

  o naturalnym elementem demokracji reprezentatywnej,

  o na pograniczu interesu prywatnego i publicznego,

  o zmierzajc do wywierania wpywu na dziaania

  organw wadzy publicznej,

  o pozwalajc organom wadzy na uzyskanie

  informacji nt. interesariuszy, ich stanowisk i interesw,

  o wymagajc regulacji i nadzoru ze strony wadz

  publicznych.

  Lobbingiem nie jest dziaalno nielegalna, w szczeglnoci zwizana z patn protekcj.

  Waciwoci lobbingu

 • Percepcja lobbingu

  rdo: EU lobbying survey 2013 by BM

  Unia Europejska

  o 37% - zwiksza poziom partycypacji spoecznej

  o 28% - dostarcza uytecznych informacji we waciwym czasie

  o 10% - pozwala zrozumie jzyk ekspercki

  o 26% - niska transparentno

  o 24% - daje nieproporcjonaln wag elitom i najbogatszym

  o 23% - nie dostarcza obiektywnych informacji

  Polska

  o 50% - zwiksza poziom partycypacji spoecznej

  o 13% - dostarcza uytecznych informacji we waciwym czasie

  o 33% - pozwala zrozumie jzyk ekspercki

  o 20% - niska transparentno

  o 30% - daje nieproporcjonaln wag elitom i najbogatszym

  o 43% - nie dostarcza obiektywnych informacji

 • Biznes

  o 68% - energia

  o 60% - zdrowie i farmaceutyki

  o 53% - usugi finansowe

  o 52% - rolnictwo

  o 48% - IT i telekomy

  o 46% - obronno

  o 42% - handel

  NGOs

  o 52% - ochrona rodowiska

  o 49% - prawa czowieka

  o 38% - energia

  o 37% - ochrona zdrowia

  o 37% - rolnictwo

  o 33% - sprawy spoeczne

  o 25% - usugi finansowe

  Najskuteczniejsi - UE

  rdo: EU lobbying survey 2013 by BM

 • Funkcjonowanie

  Unii Europejskiej

 • Instytucje UE

  Historia Unii Europejskiej https://www.youtube.com/watch?v=XgnXwrsMBUs

  EU i proces decyzyjny: https://www.youtube.com/watch?v=EX-4mzcfyLY

  Prezydenci o swoich instytucjach https://www.youtube.com/watch?v=d0diZ48_q7U

  Komisja Europejska

  Rada Europejska

  Parlament Europejski

  https://www.youtube.com/watch?v=XgnXwrsMBUshttps://www.youtube.com/watch?v=EX-4mzcfyLYhttps://www.youtube.com/watch?v=d0diZ48_q7U

 • 10

  Parlament Europejski

  Nowy system przeliczania gosw od 2014 (CH, traktat lizboski),

  Obecnie 751 deputowanych (96 Niemcy, 74 Francja, 73 Wlk. Brytania i Wochy, 54 Hiszpania)

  Polska 51 deputowanych Posowie EPP (19 PO, 4 PSL), S&D (4 SLD, 1 UP), ECR

  (19 PiS), EFD i niezrzeszeni 4.

 • Parlament Europejski

  Na czele Parlamentu Europejskiego stoi przewodniczcy, 14 zastpcw i 5 kwestorw (Prezydium PE)

  20 staych Komisji, 36 delegacji,

  Wybory co 5 lat.

 • 12

  Rada Europejska

  Rada Europejska okrela oglny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

  Rada Europejska nie jest jednak instytucj legislacyjn, ustala natomiast program polityczny UE.

  Przewodniczcy: Donald Tusk (mandat 2,5 roku, moliwe przeduenie o kolejne 2,5).

  Skad: Szefowie Pastw lub rzdw Pastw Czonkowskich, jak rwnie jej przewodniczcy oraz przewodniczcy Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczestwa.

  Rada Europejska zbiera si dwa razy w cigu procza, zwoywana przez jej przewodniczcego.

 • Komisja Europejska

  Kolegium Komisarzy - jeden obywatel kadego PastwaCzonkowskiego, przy czym skad ten obejmuje jejprzewodniczcego i wysokiego przedstawiciela Unii do sprawzagranicznych i polityki bezpieczestwa, ktry jest jednym zwiceprzewodniczcych Komisji.

  Kontrolne w stosunku do Pastw Czonkowskich i StranikTraktatw (np. skarga do Trybunau Sprawiedliwoci)

  pomoc pastwa,

  reguy konkurencji

  Prawodawcze:

  wyczna inicjatywa ustawodawcza (art. 17 ust.2)

  akty delegowane

  akty wykonawcze

  Wykonawcze:

  wykonuje budet UE

  stosunki zewntrzne

 • 14

  Rynek energii:

  Maro efovi (SVK), VP Energy Union

  Miguel Arias Caete(ESP), Climate Action and Energy

  Elbieta Biekowska (POL), Internal Market, Industry

  Phil Hogan (IRL), Agriculture and RuralDevelopment

  Violeta Bulc (SLO), Transport

  Karmenu Vella (MAL),Environment

  Margrethe Vestager(DEN), Competition

 • 15

  33 DGS +

  European Action

  Service

  rednio 12 DG

  pracuje przy jednym

  zagadnieniu

 • Organ midzyrzdowy gwny organ decyzyjny obecnie wraz z PE, organ ustawodawczy Unii Europejskiej - stranik interesw pastw czonkowskich w systemie UE.

  W skad wchodz przedstawiciele pastw czonkowskich na szczeblu ministerialnym.

  Rotacyjna prezydencja krajw czonkowskich 6-miesicznych cyklach.

  10 konfiguracji Rady w zalenoci od zagadnienia: AGRIFISH, COMPET, ECOFIN, EYCS, EPSCO, ENV, FAC, GAC, JHA, TTE.

  16

  Rada Unii Europejskiej

 • Jakie s jej zadania?

  Uchwala akty prawne UE.

  Koordynuje ogln polityk gospodarcz pastw czonkowskich UE.

  Podpisuje umowy midzy UE a innymi krajami.

  Zatwierdza roczny budet UE.

  Okrela kierunki polityki zagranicznej i polityki obrony UE.

  Koordynuje wspprac midzy sdami i organami policji pastw czonkowskich.

  Uchwalanie aktw prawnych UE

  Rada i Parlament wsplnie podejmuj ostateczn decyzj w sprawie nowych aktw prawnych UE zaproponowanych przez Komisj.

  17

  Rada Unii Europejskiej

 • 18

  Rada Unii Europejskiej

  O ile Traktaty nie stanowi inaczej, Rada stanowi wikszoci kwalifikowan: co najmniej 55% Pastw Czonkowskich, ktrych czna populacja to co najmniej 65% ludnoci Unii.

  http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/voting-system/voting-calculator/

  Mniejszo blokujca: co najmniej 4 kraje, 35% ludnoci UE.

  Inne procedury gosowania (20% przypadkw):

  Wikszo zwyka (15 pastw)

  Jednomylno

  http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/voting-system/voting-calculator/

 • Procedura ustawodawcza

 • Etapy tworzenia prawa w UE

  Komisja EuropejskaKomisarze nominowani przez Kraje Czonkowskie

  Rada UERzdy Krajw Czonkowskich

  Parlament Europejski751 posw z wyborw

  bezporednich

  Propozycja legislacji

  Przyjmowanie aktw wykonawczych do aktw

  uchwalonych przez Rad i Parlament

  Komisja Europejska

  Wspdecyzja ws legislacji

 • Traktat Lizboski i procedura

  zwyka

  Jest to obecnie najbardziej powszechna z procedur legislacyjnych

  Nowe obszary: imigracja, wsppraca sdowa wsprawach karnych, policyjna oraz niektre przepisy zzakresu polityki handlowej czy wsplnej politykirolnej.

  obecnie 89% projektw uchwalanych jest wramach procedury zwykej (przed TraktatemLizboskim 49%)

  Od 2004 roku 94% uzgodnie w ramachprocedury wspdecydowania dyskutowanychbyo w ramach nieformalnych trilogw, zanimrozpocza si formalna debata i gosowanie wodpowiedniej komisji PE.

 • 22

  Procedura zwyka w piguce

 • 23

  COREPER(mandat

  polityczny)

  Trilog

  (4 column

  document)

  Coreper

  (akceptacja,

  skierowanie pisma

  do PE )

  PE

  (sesja plenarna)

  Lingwici

  Prawnicy

  (Rada i PE)

  COREPER

  punkty A

  RADA

  Punkty A

  GRUPA

  Akt prawny

  publikacja

  Nieformalne trilogi z

  PE oraz MS

  Komisja PE

  (poprawki i gosowanie

  w komisji wiodcej

  Dokument:

  Outcome of

  proceedings

  Procedura zwyka: trilogi

  rdo: Ministerstwo Gospodarki

 • 24

  Przebieg negocjacji

  Porozumienie moliwe w nastpujcy sposb

  1.W pierwszym czytaniu: legislatorzy uzgadniaj kompromisowy

  tekst przed pierwszym czytaniem, a projekt zostaje przyjty na

  posiedzeniu plenarnym PE, a potem przez Rad UE.

  2.Tzw. wczesne drugie czytanie: legislatorzy uzgadniaj

  kompromisowy tekst po pierwszym czytaniu w Parlamencie, ale

  zanim Rada przyjmie swoje stanowisko. Wwczas porozumienie

  przyjmowane jest najpierw przez Rad, a nastpnie przez Parlament.

  3.W drugim czytaniu: legislatorzy uzgadniaj tekst kompromisowy

  przed drugim czytaniem w Parlamencie. Porozumienie jest osigane

  na posiedzeniu plenarnym (drugie czytanie), a nastpnie

  przyjmowane przez Rad w drugim czytaniu.

  4.Tzw. Koncyliacja. Jeli Rada nie akceptuje projektu w brzmieniu z

  drugiego czytania parlamentarnego, legislatorzy mog uzgodni tekst

  wsplny w ramach tzw. Conciliation Committee. Wsplny tekst musi

  by uchwalony na trzecim czytaniu przez Parlament i Rad.

 • Dylematy europejskiej

  polityki energetycznej

 • Rynek energii w Europie

  rdo: Climate Policy Observer, 2015

 • Zuycie energii pierwotnej

  rdo: IEA, 2014

 • Realizacja polityki 20-20-20

  rdo: Komisja Europejska, 2014

 • Polityka Klimatyczna 2030

  rdo: Komisja Europejska, 2015

 • Lobbing w Europie

 • Modele lobbyingu

  o Model pluralistyczny:

  o Kraje anglosaskie (USA, Wlk. Brytania)

  o Unia Europejska

  o Model korporatywistyczny:

  o Europa kontynentalna Niemcy, Austria,

  Skandynawia

 • Interesariusze w UE

  Instytucje europejskie

  NGOs

  Agencje unijne

  Rzdy narodowe

  Org. branowe

  Korp. i zwizki

  zawodowe

  Biznes i lobbyci

  Grupy eksperckie

  Media

 • Lobbing: wszystkie dziaania majce na celu wywarcie wpywu na procesy ksztatowania polityki i

  podejmowania decyzji przez instytucje europejskie

  Lobbyci: osoby prowadzce tego rodzaju dziaania,

  pracujce w rnych organizacjach, takich jak: agencje lobbingowe, kancelarie prawne, organizacje

  pozarzdowe, niezalene orodki badawcze, jednostki lobbystyczne w przedsibiorstwach (in-house

  representatives) czy organizacje branowe

  Regulamin Parlamentu Europejskiego, art. 9 pkt 4:

  (...) osoby, ktre chciayby mie czsty dostp do

  lokali Parlamentu w celu dostarczania informacji posom w ramach ich mandatu parlamentarnego, w

  interesie wasnym lub osb trzecich.

  Dwa odrbne rejestry lobbystw (KE oraz PE i Rady)

  maj zosta poczone i sta si obowizkowe w 2017.

  Lobbing w UE - definicje

  rdo: Europejska Inicjatywa na rzecz przejrzystoci oraz Regulamin PE

 • Rejestr Komisji Europejskiej (stan na 16.05.2015): 7438 podmiotw, w tym:

  892 agencje lobbingowe i kancelarie prawne,

  3790 przedsibiorstwa dziaajce we wasnym

  imieniu, organizacje branowe, zwizki zawodowe itd.

  1877 organizacji pozarzdowych,

  500 organizacji akademickich i think-tankw,

  38 organizacji religijnych i wyznaniowych,

  341 przedstawicielstwa wadz publicznych,

  W sumie ok. 30 000 osb.

  Lobbing w UE statystyki

  rdo: Europejska Inicjatywa na rzecz przejrzystoci

 • T. Blair b. premier brytyjski (1997-2007), obecnie: Tony Blair Associates

  J. Fischer b. minister spraw zagranicznych Niemiec (1998-2005), obecnie: Joschka Fischer & Company

  Ch. McCreevy b. minister finansw Irlandii (1997-2004), b. komisarz ds. rynku wewntrznego (2004-

  2010), obecnie: doradca Ryanair

  A. Fogh Rasmussen b. premier Danii (2001-2009),

  b. sekretarz generalny NATO (2009-2014), obecnie: Rasmussen Global

  G. Schrder b. kanclerz Niemiec (1998-2005),

  obecnie: Nord Stream AG

  G. Verheugen b. komisarz (1999-2010), obecnie:

  European Experience Company

  Przegld lobbystw w Europie

  Revolving Doors

 • Gwne obszary konfliktu pomidzy biznesem a NGOs:

  TTIP umowa handlowa midzy USA a Uni Europejsk: domniemane zagroenie dla zdrowia i demokracji w

  Europie

  CETA umowa handlowa midzy Kanad a Uni Europejsk: przepisy o tzw. ISDS

  COP21 w Paryu: kwestia globalnego porozumienia w sprawie ochrony klimatu (post Kyoto)

  Wdroenie dyrektywy tytoniowej: ochrona zdrowia publicznego wbrew interesom koncernw

  Szczelinowanie hydrauliczne: domniemane zagroenie dla rodowiska w Europie

  Etykietowanie ywnoci: regulacja rynku ywnociowego,

  ograniczenie dostpu do niezdrowej ywnoci

  Corporate Europe Observatory

  Organizacje pozarzdowe kontra biznes

 • Kategoria: finanse

  Goldman Sachs for aggressive lobbying to defend theirfinancial weapons of mass destruction

  AIMA for deceptive lobbying to block regulation of damaging speculation in the financial sector

  Royal Bank of Scotland for exploiting insider contacts by

  headhunting former EU Commissioner Gnter Verheugen as an advisor

  Kategoria: klimat

  Arcelor Mittal for lobbying on CO2 cuts under the

  Emissions Trading Scheme (ETS) raking in windfall profitsunder the EU ETS at the same time

  BusinessEurope for its aggressive lobbying to block

  effective climate action in the EU while claiming to supportaction to protect the climate

  RWE for claiming to be green while lobbying to keep itsdirty coal-and oil-fired power plants open

  Worst EU Lobbying Awards

  Nominacje 2010

 • Lobbying w UE - narzdzia

 • 39

  EUR-Lex prawodawstwo UE

  39

  http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

  http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

 • 40

  Obserwator legislacyjny PE

  40

  http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do

  http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do

 • 41

  Konsultacje spoeczne

  41

  41

  http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm

  http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm

 • EU Who is Who

  http://europa.eu/whoiswho/public/

  http://europa.eu/whoiswho/public/

 • EU Transparency Register

  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do

  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do

 • EU Issue Tracker

  http://www.euissuetracker.com/en/Pages/default.aspx

  http://www.euissuetracker.com/en/Pages/default.aspx

 • Dzikuj za uwag

  Bartosz Kwiatkowski

  T +48606351772