Top Banner
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany Any 2014 Sessió ordinària de data 31 de març L’any dos mil catorze, dilluns, dia 31 de març, a casa comuna d’Escaldes- Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia: 1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 10 de febrer del 2014. 2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 27 de gener; 3, 10, 17 i 24 de febrer, i 4, 10 i 17 de març de 2014. Amb caràcter preceptiu, ratificació de l’acord adoptat en la sessió celebrada el dia 24 de febrer, relatiu a la liquidació dels impostos sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i de l’acord adoptat en la sessió celebrada el dia 10 de març del 2014, en relació al conveni de col·laboració entre Andorra Turisme SAU i els set Comuns (punt núm. 11). 3. Proposta d’aprovació de l’Estat General de Comptes corresponent a l’exercici econòmic 2013. 4. Proposta d’incorporació al pressupost 2014 dels crèdits relatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats durant l’exercici anterior, i modificacions de crèdit, per un import total de 1.242.144,57 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3.a), c), i d) de la Llei de finances comunals 5. Proposta d’adjudicació del concurs convocat pel subministrament d’equips de control d’accés als aparcaments del Comú d’Escaldes- Engordany a la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Maviparq i Oliva Torres, per un import de 593.722,39 €.. 6. Proposta d’aprovació del projecte de reparcel.lació del polígon d’actuació Hortalets de Ribot. 7. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 11 (UA-Suble 11), Étang Salé. 8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror en el curs de la sessió celebrada el dia 21 de gener del 2014 (s’annexa el pressupost de l’exercici econòmic 2014 i el calendari d’activitats pel 10è aniversari de la VMPC com a Patrimoni de la Humanitat). 33
50

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

May 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

L’any dos mil catorze, dilluns, dia 31 de març, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota elsegüent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent ala sessió celebrada el dia 10 de febrer del 2014.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern enles sessions celebrades els dies 27 de gener; 3, 10, 17 i 24 de febrer,i 4, 10 i 17 de març de 2014. Amb caràcter preceptiu, ratificació del’acord adoptat en la sessió celebrada el dia 24 de febrer, relatiu a laliquidació dels impostos sobre radicació d’activitats comercials,empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i del’acord adoptat en la sessió celebrada el dia 10 de març del 2014, enrelació al conveni de col·laboració entre Andorra Turisme SAU i els setComuns (punt núm. 11).

3. Proposta d’aprovació de l’Estat General de Comptes corresponent al’exercici econòmic 2013.

4. Proposta d’incorporació al pressupost 2014 dels crèdits relatius acompromisos de despesa i d’inversió no realitzats durant l’exercicianterior, i modificacions de crèdit, per un import total de1.242.144,57 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3.a), c), i d) de laLlei de finances comunals

5. Proposta d’adjudicació del concurs convocat pel subministramentd’equips de control d’accés als aparcaments del Comú d’Escaldes-Engordany a la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Maviparqi Oliva Torres, per un import de 593.722,39 €..

6. Proposta d’aprovació del projecte de reparcel.lació del polígond’actuació Hortalets de Ribot.

7. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament de la unitatd’actuació de sòl urbanitzable núm. 11 (UA-Suble 11), Étang Salé.

8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestióde la Vall del Madriu-Perafita–Claror en el curs de la sessió celebradael dia 21 de gener del 2014 (s’annexa el pressupost de l’exercicieconòmic 2014 i el calendari d’activitats pel 10è aniversari de laVMPC com a Patrimoni de la Humanitat).

33

Page 2: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

9. Informes de caràcter general.

10. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen elsmembres de la corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les16:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia eltractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’actacorresponent a la sessió celebrada el dia 10 de febrer de2014

La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena ocomentari a formular en relació a l’esborrany d’acta que es posa aconsideració.

Pren la paraula la Sra. Cèlia Vendrell per assenyalar que els consellers delseu grup condicionen l’aprovació d’aquesta acta al fet que en la mateixa, obé en l’acta de la sessió d’avui, s’hi afegeixi una relació específica de totesles despeses derivades de la creació de Vivand, tal com havien sol·licitat enel transcurs de la sessió, com a inexcusable exercici de transparència.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple acordaaprovar l’acta corresponent a les sessió celebrada el dia 10 de febrer de2014 i, en atenció a la demanda formulada per la Sra. Cèlia Vendrell,incloure com a darrer apartat de la present acta, en el torn de precs ipreguntes, la relació de despeses derivades de la creació de Vivand.

34

Page 3: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta deGovern en el curs de les sessions celebrades els dies 27de gener; 3, 10, 17 i 24 de febrer, i 4, 10 i 17 de març de2014. Amb caràcter preceptiu, ratificació de l’acord adoptat en lasessió celebrada el dia 24 de febrer, relatiu a la liquidació dels impostossobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i delFoc i Lloc (punt núm. 15), i de l’acord adoptat en la sessió celebrada eldia 10 de març del 2014, en relació al conveni de col·laboració entreAndorra Turisme SAU i els set Comuns (punt núm. 11)

Sessió de la Junta de Govern de data 27 de gener de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del núm. 54al 61/2014 (obres menors), del núm. 62 al 66/2014 (béns immobles),núm. 67 i 68/2014 (urbanisme), núm. 69 i 70/2014 (exempcionsfiscals), i del 71 al 78/2014 (comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacionsnúm. 42/2013 i 43/2013 de factures conformades per un import net apagar 26.562,74 € i 479.187,51 €, respectivament. I verificades,s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítolcorresponent del pressupost. S’aprova també la relació depagaments presentada per un import de 23.724,75 €.

3.- Personal.-

S’autoritza a la Sra. Aurelia Maksymczuck, (alumne del LycéeLe Mas Blanc) la realització d’una estada formativa al’Escola Bressol, del 23 al 27 de juny del corrent.

S’autoritza als Srs. André Moutinho Texeira i Sra. MartaSabí Codina, (alumnes del Lycée Compte de Foix) larealització d’una estada formativa a l’Escola Bressol, del 3al 7 de febrer del corrent.

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dela Sra. Rabeha Ben Tahar Ballin, per a la realització detasques de reforç com a Administrativa al departament deCirculació i Atenció Ciutadana, del 3 de febrer al 13 dejuliol del 2014.

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dela Sra. Míriam Conde Iglesias (Puericultora), del 3 defebrer al 6 d’abril del corrent, per a cobrir una baixamèdica.

35

Page 4: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

S’autoritza la inscripció de la Sra. Maite Estevez Castellon(Responsable del Taller Tèxtil) al curs “Transferència deimagen y vidrios reactivos 2º nivel”, impartit pel TallerEstudi Aleph. El cost del curs és de 420 €.

4.- Subvencions.- S’autoritza el pagament de les subvencionssegüents a favor de les Entitats i Clubs:

Esbart Santa Anna, 9.994,13 €, en concepte de les despesesde funcionament del 1r trimestre 2014.

Unió Pro Turisme, 11.600,10 €, en concepte de les despesesde funcionament del 1r trimestre 2014.

Basquet Club Escaldes-Engordany, 12.883 €, en concepte desubvenció ordinària 2014.

Club Arquers d’Escaldes-Engordany, 1.548 €, en concepte desubvenció ordinària 2014.

Club Billar d’Andorra, 150 €, en concepte de subvencióordinària 2014.

Club GAEE, 1.500 €, en concepte de subvenció ordinària 2014.

Club Karate Fudo-Shin, 10.380,53 €, en concepte de subvencióordinària 2014.

Club Natació Escaldes-Engordany, 6.441,58 €, en concepte desubvenció ordinària 2014.

Club Petanca Escaldes-Engordany, 1.250 €, en concepte desubvenció ordinària 2014.

GEVA, 4.194,95 €, en concepte de subvenció ordinària 2014.

Inter Club d’Escaldes-Engordany, 150 €, en concepte desubvenció ordinària 2014.

IPPON Club, 3.944,95 €, en concepte de subvenció ordinària2014.

Sprint Club d’Andorra, 4.395 €, en concepte de subvencióordinària 2014.

Taekwondo Club Principat, 5.293,27 €, en concepte desubvenció ordinària 2014.

Unió Esportiva Engordany, 9.238,22 €, en concepte desubvenció ordinària 2014.

5.- Despatxos de la Torre de Caldea.- S’acorda convocar un concurspúblic per a la cessió en arrendament dels locals situats a laplanta 9 i 10 de la Torre de Caldea.

6.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei deFinances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost il’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritzales següents Transferències de Crèdit, a càrrec del pressuposteconòmic 2013:

36

Page 5: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

1.- De les partides:

69001 100 21200 Reparació i conserv. edificis i altres const.8.000,00 €

69001 102 21200 Reparació i conserv. edificis i altres const.3.000,00 €

69001 200 21200 Reparació i conserv. edificis i altres const.4.000,00 €

69001 100 22130 Carburants per a calefacció 6.000,00 €

A favor de les partides:

69001 201 21400 Reparació i conserv. material transport 16.000,00 €69001 202 21400 Reparació i conserv. material transport 2.500,00 €69001 200 21400 Reparació i conserv. material transport 2.500,00 €

per a fer front a la liquidació de les despeses originades perdiverses reparacions de vehicles del pressupost de l’exercici2013.

2.- De les partides:

40110 202 60380 Maquinaria 1.300,00 €40105 201 60380 Maquinaria 1.000,00 €40108 202 60360 Instal·lacions urbanes 1.000,00 €40112 300 60301 Eines 1.000,00 €

A favor de la partida:

69001 300 60380 Maquinaria 4.300,00 €

per a fer front a la liquidació de la compra d’una màquina d’airecondicionat per a la sala d’Informàtica, del pressupost del’exercici 2013.

Sessió de la Junta de Govern de data 3 de febrer de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, núm. 79 i80/2014 (obres menors), del núm. 82 al 86/204 (comerç), del núm.87 al 92/2014 (béns immobles), i núm. 93/2014 (altres). (sensecontingut). La núm. 81/2014 resta sense contingut.

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per unimport de 41.606,26 €.

3.- Personal.-

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dela Sra. Montserrat Suárez Méndez com a operaria del SAD, des

37

Page 6: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

del dia 1 de febrer del corrent fins al dia en què latitular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis delSr. Francesc Puerta Martínez (reforç al servei d’HigieneViària), del dia 10 de febrer al 8 d’agost del 2014.

4.- Senyalització camins de muntanya.- Pel subministrament de 20senyals de prohibició d’accés motoritzat als camins de muntanya i2 suports, s’ha efectuat una consulta de preus a les empresesSenyalitzacions STOP (1.394,03 €), Multiserveis COPRÍNCEP (990,35€) i Rètols LA FONT (-). Examinades les ofertes s’acorda adjudicarel subministrament d’aquest material a l’empresa MultiserveisCOPRÍNCEP, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

5.- Estat de Comptes Unió Pro Turisme.- S’informa a la Junta deGovern sobre l’informe elaborat pel servei d’Intervenció comunalen relació a la fiscalització de l’Estat del Comptes de l’exercicieconòmic 2013, presentat per l’entitat Unió Pro – Turisme, delqual s’acorda donar-ne trasllat a la referida entitat.

6.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic pelsubministrament de bombetes destinades als fanals de l’enllumenatpúblic.

Sessió de la Junta de Govern de data 10 de febrer de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del núm. 94al 99/2014 (obres menors), del núm. 100 al 103/2014 (bénsimmobles), del núm. 104 al 112/2014 (comerç), i núm. 113/2014(exempcions fiscals).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.1/2014 de factures conformades per un import net a pagar de5.507,25 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament ambcàrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també larelació de pagaments presentada per un import de 35.169,63 €.

3.- Personal.-

S’informa que es va autoritzar la inscripció del Sr. AntoniBellido Pérez (monitor d’esports), al curs “Instructores deKettlebells” que es va impartir a Barcelona el dia 8 defebrer del corrent. El preu del curs és de 300 €, fent-secàrrec el Sr. Bellido del 50 % dels cost.

Vist l’informe del departament d’Esports, s’acorda, amb laconformitat de la interessada, modificar el contractelaboral de la Sra. Esther Esteve Fernàndez (monitora

38

Page 7: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

d’esports eventual), passant a realitzar una jornada laboralde 20 h., amb un salari mensual de 1.058,20 € (salari brut).

A tenor de la proposta formulada per AGENTAS, s’autoritza larealització d’un programa relatiu a l’experiènciad’integració laboral per a la Sra. Marta Babot Magrinyà, através de la realització de pràctiques a la Bibliotecacomunal durant tres mesos, prorrogables fins a sis en funcióde l’evolució de l’acompliment.

S’acorda prorrogar el contracte eventual del Sr. FerranLopez Martin (Operari de neteja dels edificis comunals) deldia 3 de març al 30 de novembre del 2014.

S’informa que a partir del dia 4 de març del corrent i peruna durada aproximada de sis mesos, el Sr. Albert ContrerasCapdevila prestarà els seus serveis al Comú en qualitat deJardiner, tot dins del marc d’una col·laboració amb elMinisteri de Salut i Benestar Social.

S’aprova el nou organigrama del departament de Serveis iInfrastructures, en el que s’integren els serveis demanteniment de piscines, manteniment mecànic i operaris demanteniment en general, sota la dependència i controldirecte del Cap del Departament (Sr. Josep Queró Riu).

4.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per a lacontractació d’un servei de transport de passatgers des del centrede la Ciutat fins a Engolasters, que es prestarà entre el dia 1 dejuliol i el 15 de setembre de l’any en curs.

5.- Subvencions.-

Vista la demanda de subvenció presentada per l’EntitatSprint Club Andorra per a fomentar les escoles esportives deBit i Trial UCI i vist també l’informe emès al respecte pelCap del departament d’esports, s’acorda col·laborar ambl’aportació de 1.200 €, sempre que es justifiqui degudamentper part de l’entitat sol·licitant les despeses generadesper les referides escoles.

6.- Festa de Carnaval 2014.- Pels actes de la Festa de Carnaval2014 s’ha demanat pressupostos a les empreses Gatzara Espectaclesi Andorra animació. Examinades les diferents opcions s’acordacontractar a l’empresa Gatzara Animació l’espectacle “Catarsis”,per amenitzar la festa infantil que es celebrarà, conjuntament ambel Comú d’Andorra la Vella, a la Sala del Prat del Roure el properdia 3 de març a les 17:30 h. L’import de la contractació és de 780€ (IGI no inclòs).

7.- 30 Festival Internacional Colors de Música.- En el marc del 30Festival Internacional Colors de Música, s’acorda la contractacióa l’empresa La Gresca, de la formació d’intèrprets de teatreMusical Deudeveu, actuació que tindrà lloc el dia 7 de març a les22h., a la Sala del Prat del Roure. L’import de la contractació ésde 4.980 €, (IGI no inclòs), import al que s’ha d’afegir la fitxa

39

Page 8: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

tècnica (2.000 €). S’acorda també fixar el preu de la localitat a10 €.

8.- Espais Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càteringdurant les vacances escolars de Carnaval pels espais Lleurecomunals, s’ha efectuat una consulta de preus a la que hanpresentat oferta les empreses ANDORRANA DE RESTAURACIÓ (6,21 €àpat – 3,61 € pícnic), ESPIGA D’OR (5,65 € àpat – 3,20 € pícnic)OPCIÓ CUINA (-) i SPORT HOTELS (-). Examinades les ofertess’acorda adjudicar el servei de càtering a l’empresa ESPIGA D’OR,al ser l’oferta menys dient.

9.- Equips informàtics.- Per a la substitució de 3 terminalsportàtils de constats d’infracció i avisos del departament deCirculació i atenció ciutadana s’ha efectuat una consulta de preusa les empreses VENTEC (1.437 €), INFOMOBEL (1.264,65 €), SPAI(1.332,90 €), MEGAHERTZ (1.335 €) i ANDORSOFT (1322,97 €). Vistesles ofertes obtingudes s’acorda adjudicar el subministramentd’aquests aparells a l’empresa INFOMOBEL, al se l’oferta menysdient.

10.- Vivand.- S’acorda la compra de globus d’Heli a l’empresaPARTIFIESTA, per l’import de 1.996 € (IGI inclòs), per a ladecoració de l’avinguda Carlemany el vinent dia 14 de febrer.

11.- Recurs de reposició contra la liquidació del 4t trimestre del’ITP.- Conforme a l’acord adoptat per la reunió de Cònsols,s’acorda presentar un recurs de reposició davant del Governd’Andorra contra la liquidació de l’ITP corresponent al quarttrimestre del 2013, atesa la important minva experimentada en larecaptació assolida per aplicació de la Llei 11/2012, del 21 dejuny, de l’impost general indirecte (IGI).

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de febrer de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del núm. 114al 116/2014 (obres menors), del núm. 117 al 123/2014 (comerç), delnúm. 124 al 126/2014 (béns immobles), i del núm. 127 al 131/2014(urbanisme).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacionsnúm. 2/2014 i 3/2014 de factures conformades per un import net apagar de 4.662,77 € i 48.127,07 €, respectivament. I verificades,s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítolcorresponent del pressupost. S’aprova també la relació depagaments presentada per un import de 2.093.59 €.

3.- Personal.-

40

Page 9: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

S’acorda rescindir el contracte laboral atorgat amb el Sr.Antoni MALE, operari contractat dins del programa de treballtemporal en benefici de la comunitat, atès que s’ha absentatdel seu lloc de treball més de 3 dies consecutius sense capjustificació.

S’acorda la inscripció de les persones que es relacionen acontinuació al curs “Prevenció de Riscos Laborals en ellloc de treball”, impartit per Assegur - Prevenció :

Sr. Antoni MORAGUEZ LOPEZ (vigilant d’aparcaments) Sra. Rabeha BEN-TAHAR BALLIN (administrativa) Sra. Míriam CONDE IGLESIAS (puericultora)

El cost del curs és de 60 € (20 per persona).

Nomenaments definitius:

Esgotat el període de prova al que ha estat sotmesa la Sra.Maria Isabel ESPINOSA FLORES i vist l’informe favorable dela Cap de departament d’Infància i de la Cap de RecursosHumans, s’acorda adjudicar-li la plaça de coordinadora del’Escola Bressol II de forma definitiva i publicar aquestnomenament al BOPA.

4.- Reunió de Cònsols.- Examinades les propostes que s’hanformulat des de la Reunió de Cònsols que es va celebrar el passatdia 11 de febrer del corrent, la Junta de Govern acorda:

Aprovar el conveni establert entre el Ministeri de Justíciai Interior i els set Comuns, per a la cessió gratuïta perpart del Govern d’Andorra de tres terminals de TrunkingDigital Tetra.

Facultar al Comú de la parròquia de La Massana per aconvocar i adjudicar, en nom i representació del Comúd’Escaldes-Engordany el concurs pel subministrament delsterminals de Truking Digital (TETRA), destinats al Servei deCirculació i Atenció Ciutadana.

Facultar al Comú de de la parròquia de Canillo per aadjudicar, en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany, el concurs convocat pel subministrament de launiformitat dels Serveis de Circulació i atenció Ciutadanacomunals.

Facultar a la Sra. Cònsol major, en la seva qualitat derepresentant dels Cònsols, per a signar el convenitransfronterer de partenariat per a la continuació delprojecte “Fer de la frontera un camí cap a la formació”(França – Espanya – Andorra) en nom i representació del Comúd’Escaldes-Engordany.

5.- Concursos.- Per a la compra semestral de paper cel·lulosa iaccessoris de neteja destinats a les dependències i instal·lacions

41

Page 10: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

comunals, s’ha efectuat una consulta de preus a les empresesPRACTICSAC, RODISNET, VIDAL i LLEIXIU ANDORRANA. Examinades lesdiferents ofertes presentades s’acorda adjudicar elsubministrament d’aquests productes pels imports i als proveïdorsque es detallen a continuació: 1- proveïdors exclusius de productes de neteja:

RODISNET (netejadors clorats 2.818,60 € PRACTICSAC (netejador concentrat) 1.203,48 €

2- proveïdor exclusiu, paper per expenedors:

RODISNET (paper cel·lulosa) 3.114,90 €

3- Paper Cel·lulosa i accessoris de neteja

VIDAL (accessoris) 434,30 € PRACTICSAC (accessoris) 3.703,51 €

RODISNET (accessoris) 715,91 € LLEIXIU ANDORRANA (accessoris) 438,60 €

6.- Subvencions.- Vist el conveni establert entre el Comúd’Escaldes-Engordany i la Fundació Privada Tutelar, de data 1 dejuliol del 2008, s’aprova la col·laboració econòmica per dospersones tutelades i dos pretutelades de la parròquia, pelsimports següents:

644,21€/trimestre per dues persones tutelades 322,14€/trimestre per dues persones pretutelades.

7.- Espai Jovent.- S’aprova la proposta de tancament per vacancesdel personal de l’Espai Jovent del dia 21 de juliol al 3 d’agostde 2014.

8.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehiclesretirats de la via pública pel servei de Circulació i atencióCiutadana, els quals es troben al dipòsit comunal sense que elsseus propietaris hagin procedit a recuperar-los; vistal’Ordinació de retirada de vehicles de la via pública i delsaparcaments comunals i d’abandó de vehicles, de data 4 de març del2010, article 4t, s’acorda notificar als propietaris d’aquestsvehicles que disposen del termini inajornable de 30 dies naturals,comptats a partir de l’endemà de la publicació de la relació alButlletí Oficial del Principat d’Andorra, per tal de retirar-losdel dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini, els vehiclesque no hagin estat recuperats seran considerats com a cosaabandonada i es procedirà a la seva destrucció.

9.- Expedients Sancionadors.- S’acorda incoar un expedientsancionador al Sr. Amar NAJIM, per una presumpta contravenció al’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals decompanyia

42

Page 11: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

10.- Aparcaments Comunals.- Vist l’acord adoptat amb elrepresentant legal de la societat ALABAMA SL, propietària de laparcel·la de terreny “Finca núm. IIIa del plànol parcel·lari delClot d’Emprivat”, s’aprova la proposta de renovació del contracted’arrendament de la referida parcel.la, destinada a aparcament devehicles, fins al dia 31 de març del 2016, mantenint el mateiximport de l’arrendament del contracte anterior (1,69 € per m2 iper mes).

11.- Requeriment previ per invasió de competències.- Conforme al’article 71 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, ien base als mateixos arguments emprats en els recursos dereposició i demandes jurisdiccionals interposades pel comunscontra l’aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impostgeneral indirecte (IGI), s’acorda formular davant del Govern elrequeriment previ per invasió de competències, com a requisitprevi i obligat a la formulació, si és el cas, d’una demandadavant del Tribunal Constitucional per conflicte de competències.

Sessió de la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del núm. 132al 138/2014 (obres menors), del núm. 139 al 145/2014 (comerç)),del núm. 146 al 148/2014 (urbanisme), i núm. 149/2014 (bénsimmobles). La resolució núm. 140/2014 resta sense contingut.

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.4/2014 de factures conformades per un import net a pagar de8.072,54€. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament ambcàrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també larelació de pagaments presentada per un import de 35.800,12 €.

3.- Personal.-

S’autoritza la inscripció de les Sres. Neus NAVARRO MORALES(Departament de Finances) i Mònica NAVARRO PUIG(Interventora), al curs “L’IGI en les operacionsinternacionals” impartit per l’empresa Lidera. El cost delcurs és de 430 €, (215€ per persona).

S’autoritza la inscripció del Sr. Carles SÁNCHEZ RODRÍGUEZ(Responsable de l’Arxiu Històric) al curs “Com realitzar unpetit projecte de digitalització”, impartit per l’EscolaSuperior d’Arxivística i Gestió de Documents. El cost delcurs és de 55 € (dietes a part).

S’autoritza als Srs. Jesús SAEZ PERALT i Fabio FERREIRAMENDES, (alumnes del Centre de Formació Professional) la

43

Page 12: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

realització d’una estada formativa al departament d’Esports,del dia 20 de març fins al 16 d’abril del 2014.

S’acorda prorrogar el contracte eventual del Sr. Josep SOLÉMARTINEZ (Operari del Servei d’Higiene Viària) del dia 3 demarç al 2 de desembre del 2014.

S’acorda prorrogar el contracte eventual de la Sra. GeorginaSALA AMORIN (Guia del CIAM/CAEE) del dia 3 de març al 2 dedesembre del 2014.

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis delSr. Manuel DE AZEVEDO RAMOS, com a operari del Serveid’Higiene Viària, del dia 1 de març al 30 de novembre del2014.

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dela Sra. Mercè CANALS PERELLADA, per a la realització detallers de teatre, al departament de Joventut, del dia 4 demarç al 30 de maig del 2014.

S’acorda convocar un concurs pel procediment de promocióinterna, per a cobrir una plaça d’Educadora per a l’EscolaBressol al departament d’Infància.

4.- Vestimenta.- Per a la compra de 180 pantalons d’estiu pelpersonal extern dels diferents departaments (Esports, Serveis,Medi Ambient i Aparcaments), s’ha efectuat una consulta de preus ales empreses:

LAFONT oferta A – 18,30 € oferta B – 24,90 €RIBA oferta A – 22,50 €FAMAGUSTA oferta A – 23,36 € oferta B – 26,34 €DIPSA oferta A – 23,90 € oferta B – 17,95 €F. PRINCIPAT oferta A – 35,96 €

Examinades les diferents ofertes presentades s’acorda adjudicar elsubministrament de pantalons a l’empresa RIBA per un import de22,50 €, al ser la que més s’adapta a les necessitats delsdiferents departaments.

5.- Expedients Sancionadors.- S’acorda incoar un expedientsancionador al responsable de VALL NORD, per la presumptacontravenció a l’Ordinació que regula la col·locació de publicitatgràfica a la via pública.

6.- Expenedors de bosses.- Per a l’adquisició de dos expenedors debosses “Kioscan”, s’ha demanat pressupost a l’empresaSENYALITZACION STOP, única subministradora d’aquest mobiliari.Vista l’oferta presentada s’acorda comprar aquests expenedors a lareferida empresa per un import total de 833,91€.

7.- Recollida de voluminosos.- Per tal d’optimitzar la recollidadels voluminosos dipositats a la via pública, s’acorda realitzaruna campanya informativa recordant als Ciutadans els horaris, diesi les condicions en les quals s’efectua la recollida.

8.- Subvencions.-

44

Page 13: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

S’acorda procedir a l’abonament d’una part de la subvenció afavor l’UPTEE, per un import de 1.850 €, en concepte deavenç pel pagament de les despeses d’organització de la“Calçotada”.

Vista la sol.licitud presentada per l’Entitat LAIKA,s’acorda atorgar-li una subvenció de 1.000 €, en concepte decol·laboració al desenvolupament de les campanyes de controlde plagues.

Vist l’acord adoptat per la reunió de Cònsols, s’acordaatorgar una subvenció de 5.000 € a favor de la FederacióAndorrana de Ball Esportiu, en concepte de patrocini delprograma formatiu televisiu de ball “Xic & Dans” 2014.

9.- Organització festa de Carnaval.-

Per la organització d’una xocolatada amb motiu de la FestaInfantil de Carnaval, que es celebrarà conjuntament amb elComú d’Andorra la Vella el proper dilluns dia 3 de març,s’ha efectuat una consulta de preus a les empresesPASTISSERIA ESTOPIÑAN (756 €), REBOST DEL PADRÍ (2.040 €),TREBALLS DE QUALITAT (1.017,62 €). Examinades les ofertess’acorda adjudicar el pressupost a Pastisseria ESTOPIÑAN,al ser la que presenta l’oferta menys dient. Els costosd’organització els sufragaran a parts iguals els dos Comuns.

Per la organització d’un aperitiu en ocasió de l’acte del“Judici del Carnestoltes” en el marc de la festa de Carnavalque tindrà lloc a la plaça Coprínceps, s’ha efectuat unaconsulta de preus a les empreses Hotel Oriol (625 €) i HotelRoc Blanc (1.260 €). Examinades les ofertes presentades,s’acorda adjudicar a Hotel ORIOL l’organització del’aperitiu, al ser l’oferta menys dient.

Per a instal.lar 10 cartells (photocalls), de 2 metres per 2metres, a l’espai VIVAND, del 27 de febrer al 10 de març,s’ha demanat pressupostos a les empreses RETOLS LA FONT(9.540 €), PERFILA (7.750 €) i S. STOP (-). Examinades lesofertes s’acorda adjudicar el pressupost per a lainstal·lació d’aquestes estructures a l’empresa PERFILIA, alser l’oferta menys dient.

10.- Diada de Sant Jordi.-

Per a la contractació d’espectacles per a amenitzar la Diadade Sant Jordi, s’han demanat pressupostos a les empresesANDORRA ANIMACIÓ i GATZARA ESPECTACLES. Examinades lesdiferents opcions, s’acorda contractar a l’empresa ANDORRAANIMACIÓ la representació de l’espectacle infantil “elCarretó de contes”, a càrrec de la companyia Festuc Teatre(731,50 €) i l’espectacle per adults “Contes per viuremillor” a càrrec de Jordi AMENÓS (883 €). Tots dosespectacles tindran lloc a la Plaça Coprínceps.

S’acorda programar, vist el resultat de les edicionsanteriors, un espectacle per a adults (narració d’un conte)acompanyat d’un tast, que tindrà lloc al CIAM. El cost del’entrada serà de 5 € per persona.

45

Page 14: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

11.- Biblioteca.- Per a la contractació d’espectacles peramenitzar la festa de lliurament de diplomes del “petit lector”,dins el projecte “Nascut per Llegir”, s’ha demanat pressupostos ales empreses, ANDORRA ANIMACIÓ i GATZARA ESPECTACLES. Examinadesles diferents opcions, s’acorda contractar a l’empresa ANDORRAANIMACIÓ la representació de l’espectacle “El Cargol i l’Herbetade poniol”, a càrrec de Gina Clotet, per un import de 527,72 €,que tindrà lloc al vestíbul del Prat del Roure el proper dia 10 demaig del corrent.

12.- Centre d’Art.- S’acorda la contractació de l’exposició“L’Extrem Orient del Museu de Montserrat, un recorregut percultures llunyanes, passades i exòtiques”, que consisteix en 26peces que són testimonis de l’Art religiós i funerari de diversospaïsos del continent asiàtic, així com de material divers. Aquestamostra, tindrà una durada de quatre mesos (del 30 de maig al 27 desetembre de 2014) i un cost aproximat de 25.800 €. L’import inclouel transport i l’assegurança de l’exposició.

13.- Promoció de la Parròquia.- Per a la promoció de la zonacomercial d’Escaldes-Engordany, s’acorda contractar un espaipublicitari a l’Especial Andorra de la revista “ExclusiveMagazine” de “El Corte Inglés”; el cost total de la publicitat,més la presència on-line per la publicació de la primavera és de750 €.

14.- Travessa de les Tres Parròquies.- Per a l’organització de la“Travessa de les tres Parròquies” esdeveniment que promocionen elsComuns d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, s’ha efectuat una consulta de preus a tres empreses,pel disseny i organització de la travessa. Vistes les ofertesobtingudes, NATURA I AVENTURA (-), MUNTANYA ACTIVA (6.950 €) iESPORTS ELIT (5.298,15 €), s’acorda adjudicar a l’empresa ESPORTSELIT l’organització, marcatge i logística d’aquesta prova per unimport total de 5.298,15 € (1.766,05 € a càrrec de cada Comú).

15.- Liquidació dels impostos sobre radicació d’activitatscomercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc.- Elperíode impositiu de l’impost de radicació d’activitatscomercials, empresarials i professionals és l’any natural.L’impost es merita el dia 1 de gener de cada any i la quotatributària es calcula proporcionalment al nombre de trimestresdurant els quals s’ha dut a terme l’activitat, en els casosd’altes o baixes durant l’any natural.

Des de fa uns anys, s’ha adoptat una mesura destinada a ajudar alscomerciants, empresaris i professionals de la parròquia en unmoment de difícil conjuntura econòmica, fraccionant el pagament del’impost en dos vegades. Per a l’any 2014, s’acorda facturar laprimera part de l’impost al mes d’abril, i la segona al mesd’octubre.

En relació a l’impost tradicional del foc i lloc, per les mateixesraons anteriorment exposades, es proposa facilitar als ciutadansel seu pagament fraccionat, sempre que l’interessat ho sol·licitiexpressament i la liquidació total de l’impost intervingui durantl’exercici econòmic 2014.

46

Page 15: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

El fraccionament d’aquests dos impostos s’entén sense la meritacióde l’interès legal previst a l’article 36 de la Llei de bases del’ordenament tributari.

S’acorda també presentar l’acord anterior a la ratificació del Pledel Comú en el curs de la propera sessió.

16.- Execució de la sentència núm. 26/2005.- En execució de lasentència del Tribunal Superior de Justícia en els autes AD-0048-1/2002, - Marcel ALBOS, Govern i Comú d’Escaldes-Engordany -, i encompliment del pronunciament primer de la mateixa, s’acordaprocedir a l’abonament dels imports següents a favor del Sr.Marcel ALBOS RIBA:

Per les despeses de construcció: 27.466,10 €Per les despeses d’enderroc: 15.390,50 €

Quantitats majorades amb els interessos legals des de la data dela notificació de la sentència.

Quan a la diferència de valor entre el preu d’adquisició originalde l’immoble per part del Sr. Marcel ALBOS i el valor del solar aldia d’avui en funció de la seva edificabilitat actual, tal comaquesta es deriva del planejament previst al POUPEE, a tenor de laperitació encomanada pel Comú, no hi ha lloc a cap pagamentaddicional en execució de la sentència d’autes.

17.- Altres.- En relació als fets ocorreguts el dia 3 d’octubredel 2013 entre el Sr. Josep Pau DEL CASTILLO, empleat deldepartament d’aparcaments i un Ciutadà, i donant continuïtat a ladenúncia presentada davant del Servei de Policia el dia 4d’octubre del 2013, s’acorda presentar davant de la Batlliad’Andorra un escrit mitjançant el qual el Comú es constitueix comActor Civil en el marc de la Querella Criminal presentada pelfuncionari Comunal.

Sessió de la Junta de Govern de data 4 de marc de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades del núm. 150al 154/2014 (obres menors), del núm. 155 al 171/2014 (comerç), idel 172 al 180/2014 (béns immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacionsnúm. 5/2014 i 6/2014 de factures conformades per un import net apagar de 6.192,68 € i 58.781,94 €, respectivament. I verificades,s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítolcorresponent del pressupost. S’aprova també la relació depagaments presentada per un import de 11.340,64 €.

47

Page 16: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

3.- Personal.-

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dela Sra. Mª del Carmen BREY SOUTO, com a operaria de neteja,del dia 10 de març del 2014 fins i a la reincorporació deltitular de la plaça.

Vista la sol·licitud presentada per el Sr. Daniel MíguezIglesias, agent del Servei de circulació i atencióciutadana, sol·licitant ser traslladat a la secció deCarrer, s’acorda acceptar-la

S’acorda convocar un concurs públic per a cobrir les placesde Monitors per les activitats dels Esports de Pasqua 2014.

S’acorda convocar un concurs públic per a cobrir les placesde Monitors per les activitats dels Esports d’Estiu 2014destinades a nens de 3 a 5 anys.

S’acorda convocar un concurs públic per a cobrir les placesde Monitors per les activitats dels Esports d’Estiu 2014destinades a nens de 6 a 16 anys.

4.- Gent Gran.-

Pel desplaçament a Balaguer (Lleida) de la Gent Gran, en elmarc de la sortida interparroquial organitzada pels 7Comuns, s’ha efectuat una consulta de preus a les empresesVIATGES SOLDEVILA (600 €), AUTOCARS NADAL (450 €), i VIATGESESPANYA (501 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar al’empresa AUTOCARS NADAL el servei de transport al serl’empresa que presenta l’oferta menys dient.

S’acorda renovar, pel període d’un any, el contracte delservei de càtering a la Llar del Jubilat, amb l’empresa ElRebost del Padrí.

5.- Delimitacions amb el terreny Comunal.- Vista la sol.licitudpresentada pel Sr. Antoni Rodríguez Fuentes, demanant ladelimitació de la seva propietat situada a la carreterad’Engolasters amb el terreny comunal; vist l’article 93 iconcordants del Codi de l’Administració, s’acorda fixar ladelimitació pel vinent dia 25 de març a les 15h. 30 mn., ipublicar la convocatòria al BOPA, als efectes pertinents.

6.- Ampliacions de Crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei deFinances Comunals, l’article 5 b) de l’Ordinació del Pressupostdel 2014 i l’informe de la Interventora, la Junta de Governautoritza una ampliació de crèdit a favor de les partides que esdetallen a continuació per fer front al pagamentd’indemnitzacions i interessos legals derivats de la sentència 26-2005 (Comú – Govern - Sr. Marcel ALBÓS RIBA, Edifici Esquirol II):

10101-300-22902 – Indemnitzacions, per un import de42.856,60€

20101 – 300- 34900 - Altres despeses financeres, per unimport de 5.721,77€.

48

Page 17: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Sessió de la Junta de Govern de data 10 de marc de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, núm. 181 i182/2014 (obres menors), del 183 al 185/2014 (urbanisme), núm.186/2014 (exempcions fiscals), i del núm. 187 al 200/2014(comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm.7/2014 de factures conformades per un import net a pagar de3.875,58 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament ambcàrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també larelació de pagaments presentada per un import de 8.331,86 €.

3.- Personal.-

S’autoritza la inscripció de la Sra. Bàrbara ESCUDEROJOURNET, Departament de Circulació i Atenció Ciutadana, alcurs “Idioma Moderm II: Francès”. El cost del curs és de267,01€ de quin import el 50 % va a càrrec de lainteressada.

Finalitzat el període de prova de la Sra. Maria TeresaCANICOBA ABOLLO, operària de jardineria, i vist l’informefavorable de la responsable del departament de Medi Ambient,s’acorda adjudicar-li el lloc de treball de formadefinitiva.

S’autoritza la demanda presentada per la Sra. Soraya DOSSANTOS, alumna del Lycée Comte de Foix, per a realitzar unaestada formativa al departament de la Gent Gran, del 17 demarç al 4 d’abril de 2014.

4.- Concursos.-

S’acorda convocar un concurs públic per l’adjudicació delsubministrament de blocs d’emergència per a substituir elsblocs deteriorats dels edificis comunals.

S’acorda convocar un concurs públic per a l’adjudicació delsubministrament de fanals per la renovació de l’enllumenatpúblic de la plaça del Madriu.

S’acorda convocar un concurs públic per l’adjudicació delsubministrament de 3.533 geranis per a les jardineresinstal·lades als carrers i espais públics de la parròquia.

S’acorda publicar un edicte per l’adjudicació delsubministrament de 60 jardineres per a instal.lar a l’avinguda del Pessebre.

49

Page 18: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

S’acorda publicar un edicte pel subministrament de 90anoracs i 90 folres polars per a l’equipament del personaldels departaments de Medi Ambient, de Serveis, d’Esports iAparcaments

S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar l’execuciódels treballs de reforma i embelliment de les voravies del’avinguda de les Escoles, en el tram comprès entre elCarrer Santa Anna i l’avinguda Carlemany.

5.- Piscines Comunals.-

S’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa TAGSYSTEM pel subministrament de 1.500 targetes de controld’accés a les instal·lacions de les piscines comunals per unimport total de 2.427 € (IGI no inclòs).

S’acorda col·laborar conjuntament amb Caldea, en el projectepresentat per l’empresa R.C. SQUASH SPORTING ANDORRA,“Andorra Esquaix Show” que tindrà lloc al Centre IllaCarlemany, del dia 10 fins al 17 de març de 2014. Peramenitzar la festa, s’organitzaran diversos tallers iactivitats dedicats a aquest esport per als joves i infantsde la parròquia. El Comú participarà assumint el cost de2.500 €.

6. Vivand-

Pel subministrament de 25.000 piruletes (destinades a oferircom a obsequi durant la nit Vivand del proper dia 2 demaig), s’ha efectuat una consulta de preus obtenint nomésofertes de les empreses STYL-AND (984,75€) i TSUNAMI(1.027,52€), ambdues ofertes aptes pel consum de celíacs.Examinades les propostes s’acorda adjudicar elsubministrament d’aquest producte a l’empresa STYL-AND, perun import de 984,75 € al ser la que presenta l’oferta menysdient.

Vista la demanda del Govern, s’autoritza l’organització dela sortida de la Cursa popular del dia de l’esport a VIVAND,ocupant el sector compres per carrer de La Unió i Carrerdels Paraires / Sant Antoni.

En el marc del programa organitzatiu del actes del“shopping night” previstos pel dia 2 de maig del corrent, al’espai VIVAND, s’acorda donar gratuïtat als aparcamentspúblics verticals i horitzontals de tota la parròquia, ambcontrol d’accés per tarifes de rotació, entre les 19:00h.del dia 2 de maig i la 1:00 h. del dia següent.

7.- Vigilància qualitat de l’aire.- S’acorda la renovació delconveni entre Ministeri de Turisme i Medi Ambient i el Comúd’Escaldes-Engordany establert l’any 2004, relatiu a la ubicació

50

Page 19: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

d’una estació fixa de vigilància de qualitat de l’aire al’aparcament del Prat Gran, per una durada de 10 anys més.

8.- Aparcaments Comunals.-

Vist l’acord adoptat amb el representant legal de lasocietat ALABAMA SL, propietària de la parcel·la de terreny“Finca núm. IIIa del plànol parcel·lari del Clotd’Emprivat”, s’aprova la proposta de renovació del contracted’arrendament de la referida parcel·la, destinada aaparcament de vehicles, a partir del dia 1 d’abril de 2014fins al dia 31 de març del 2016, mantenint el mateix importde l’arrendament del contracte anterior (1,69 € per m2 i permes).

Per a les obres d’enquitranament de l’aparcament comunal delC/de l’Hort, s’ha demanat pressupost a l’empresa PAVAND, laqual ha presentat una oferta per l’import de 6.949,25 €.Vist el pressupost, s’acorda encomanar la realitzaciód’aquests treballs conforme a l’oferta.

10.- Xarxa de clavegueram.- Per a la substitució d’un tram de tubde claveguera a la Carretera Dels Vilars, en el tram situat davantdel Pla Parcial que desenvolupa la societat de 3MA, s’ha efectuatuna consulta de preus a les empreses Construccions MODERNES(15.870,02€), Treballs Públics UNITAS (16.084,35€) i LOCUB S.A.(24.342,90€). Examinades les ofertes presentades, s’acordaadjudicar a l’empresa Construccions MODERNES, la realitzaciód’aquests treballs per un import de 15.870, 02€ al ser l’empresaque presenta l’oferta menys dient.

11.- Conveni de col·laboració entre Andorra Turisme SAU i els setComuns.- Vist el conveni proposat des de la reunió de Cònsolsentre Andorra Turisme SAU i els set Comuns, pel desenvolupamentd’accions conjuntes de màrqueting turístic mitjançant el programaInfoturisme, s’acorda aprovar-lo i presentar-lo a la ratificaciódel Comú en el curs de la propera sessió.

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de marc de 2014

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades, del núm. 201al 206/2014 (obres menors), núm 201-bis i del 207 al 225/2014(comerç), del núm. 226 al 237/2014 (exempcions fiscals), i delnúm. 238 al 248/2014 (béns immobles).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacionsnúm. 8/2014 i 9/2014 de factures conformades per un import net a

51

Page 20: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

pagar de 9.615,56 € i 46.516,15 €, respectivament. I verificades,s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítolcorresponent del pressupost. S’aprova també la relació depagaments presentada per un import de 16.421,25 €.

3.- Personal.-

S’acorda prorrogar el contracte eventual de la Sra. CarlotaRODRÍGUEZ GARCIA (Puericultora) del dia 17 de març al 31d’agost del 2014.

S’autoritza la demanda presentada per la Sra. JessicaPEREIRA MACEDO, alumna del Lycée Comte de Foix, per arealitzar una estada formativa al departament de Cultura,del 24 de març al 11 d’abril de 2014 i del 2 de juny al 20de juny de 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Raquel GARCIACONDE, Cap del departament de Recursos Humans, per al’obtenció d’un permís administratiu de dues hores diàriesper atendre al seu fill menor de nou mesos; vist elreglament de permisos administratius, s’acorda atorgar-lidel 7 d’abril fins al 15 de setembre de 2014.

4.- Locals comunals del Centre Caldea.- Per a l’arrendament delslocals propietat del Comú situats a la planta 9a i 10a de la Torredel centre Caldea, s’ha convocat, d’acord amb l’article núm. 92del Codi de l’Administració, un concurs al que només ha presentatoferta l’empresa BIO BIO HOTELS I RESTAURANTS SLU, representadapel Sr. Bonaventura MORA SAGUÉS:

- Planta novena i desena : 15,50€/m2 Durada 5 anys

Vista l’informe de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicarl’arrendament dels referits locals a la societat postulant,conforme a la proposta presentada, amb els quals s’establirà elcorresponent contracte d’arrendament.

5.- Mobiliari Urbà.- Pel subministrament de cendrers, ques’adaptin a les papereres instal·lades a la via pública, s’haefectuat una consulta de preus a les empreses FERRETERIA PRINCIPAT(3.750 €), RODISNET (3.539,50 €), MULTISERVEIS COPRÍNCEPS(1.985,50 €). Examinades les ofertes i atès que l’empresaRODISNET, presenta una oferta que s’adapta al full decaracterístiques tècniques, s’acorda adjudicar-li elsubministrament de cendrers per l’import de 3.539, 50 €.

6.- Expedients Sancionadors.- Vistes les al·legacions formuladespel titular del restaurant ARTS BUFFET, en relació al expedientsancionador que li fou incoat per una presumpta transgressió al’Ordinació que regula la col·locació de publicitat gràfica a lavia pública, s’acorda deixar nul i sense efecte el referitexpedient.

7.- Promoció Turística.- Per la realització d’un nou plànol de laparròquia d’Escaldes-Engordany (senyalística, nomenclatura i

52

Page 21: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

sentits de circulació), s’ha efectuat una consulta de preus a lesempreses INGENI GRÀFIC (1.881 €), BAG DISSENY (3.180 €), NÚRIAPUBLICITAT (1.800 €) i Pere MOLES DISSENY (2.926 €). Examinadesles ofertes s’acorda adjudicar la realització d’aquest plànol al’empresa NÚRIA PUBLICITAT, al ser la que presenta l’oferta menysdient.

8. Vivand-

Per a la producció de carpetes amb la impressió de la marcaVIVAND, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses:

1000 unitats 2500 unitats 5000 unitats

SOLBER 706,83 € 1.261,84 € 2.246,75 €

GRÀFIQUES AND. 756,58 € 1.348,05 € 2.309,45 €

G A - 4 979,83 € 1.210,38 € 1.598,33 €

Examinades les propostes s’acorda adjudicar la producciódel material a l’empresa GA-4, en la seva opció de 2.500unitats, per un import de 1.210,38 € (IGI inclòs) al ser laque més s’ajusta a les necessitats del departament.

En el marc dels actes de promoció de l’espai VIVANDprogramats pel dia 2 de maig, per la organització d’unespectacle per als infants, s’acorda contractar els serveisdels components del “Club Piolet” d’Andorra TV. El cost ésde 200 € (de les 19h00 fins a les 21h00).

9.- Festa de la Parròquia.- Per a la compra de 1.200 plats per ala Festa de la Parròquia, s’ha demanat pressupost a les empresesDECOTEL (4.389 €), HOTELCO (4.376,46 €), STYL-AND (4.564,56) IFERRETERIA PRINCIPAT (3.984,00) IGI inclòs. Examinades lesofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa DECOTEL el subministramentdels plats commemoratius de la festa de la Parròquia, al ser laque presenta l’oferta que més s’adapta a les necessitats deldepartament.

10.- Desenes Jornades de Puntaires i Teixidors.- Es presenta elprograma dels actes previstos en ocasió de la X Trobada dePuntaires i Teixidors, que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 d’octubrede 2014 i s’aprova una previsió de despesa per aquestes jornadesd’un import de 7.989 €.

Amb motiu del 30é aniversari del Taller Tèxtil i Vidre del Comúd’Escaldes-Engordany s’acorda realitzar el projecte d’IntervencióTèxtil Urbana “sembrant camins” als carrers de la parròquia.

11.- Associació de Fallaires d’Andorra la Vella.- Vista la demandaadreçada per l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella,s’acorda donar suport, en nom del Comú d’Escaldes-Engordany, a la

53

Page 22: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Candidatura multinacional que promou aquesta Associació per a quèla UNESCO inscrigui a la seva llista representativa del Patrimoniimmaterial el bé "Les Festes del Foc del solstici d'estiu alsPirineus: falles, haros i brandons".

Junt amb els acords de la Junta de Govern, els consellers disposen d’unarelació de les sol·licituds resoltes en el transcurs de les sessions dereferència, on s’especifica la identitat dels sol·licitants i l’objecte de lesdemandes.

Quant a la ratificació de l’acord adoptat en la sessió celebrada el dia 24 defebrer, relatiu a la liquidació dels impostos sobre radicació d’activitatscomercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), laSra. Cònsol Major proposa que l’acord de fraccionament dels tributs referitses realitzi sistemàticament cada any fins i tant la situació econòmica nopermeti tornar al procediment inicialment regulat. Pel que fa a l’impostd’activitats comercials, empresarials i professionals, exposa que queda benentès que malgrat es facturi en dos fraccions, l’obligat tributari potsol·licitar l’ampliació d’aquest fraccionament sempre que la liquidació totalde l’impost s’efectuï durant l’any que es merita.

Quant a l’acord adoptat en la sessió celebrada el dia 10 de març del 2014,relatiu al conveni de col·laboració entre Andorra Turisme, SAU i els setComuns (punt núm. 11), la Sra. Cònsol Major explica que la signatura esva fer en el curs de la reunió de Cònsols convocada pel dia 11 de març a laparròquia de la Massana, i que el conveni no conté cap variació en relacióals establerts en anys anteriors.

Seguidament demana als presents si tenen alguna esmena, comentari odemanda d’informació a formular en relació als acords sotmesos aratificació.

La Sra. Cèlia Vendrell fa constar el suport del seu grup a les dos propostesparticulars formulades, a l’igual que a la resta d’acords posats aconsideració.

54

Page 23: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratificaels acords de la Junta de Govern posats a consideració en el dia d’avui.

3. Proposta d’aprovació de l’Estat General de Comptescorresponent a l’exercici econòmic 2013

A manera d’introducció en relació a l’Estat General de Comptes 2013, laSra. Cònsol Major adreça al Ple la següent intervenció:

Abans de procedir a la votació per l’aprovació de l’Estat General deComptes corresponent a l’exercici econòmic 2013, m’agradariacompartir amb tots vostès algunes qüestions que demostren la voluntatpolítica de l'equip comunal. Sempre tenint present el protagonisme delComú en el desenvolupament social i econòmic de la parròquia, isabent la importància que tenen les decisions que prenem en el dia adia dels ciutadans d’Escaldes-Engordany.

Malgrat que no es pot posar data a la sortida de la crisi, l’any 2013hem experimentat alguns canvis significatius, esperançadors, quetrenquen amb algunes tendències, com és el tancament de negocis.D’aquesta manera, tanquem el 2013 amb un balanç net de 41 nousnegocis a la parròquia. Aquesta xifra ens demostra que hi ha personesque confien en la nostra parròquia per implantar-hi els seus negocis,que veuen en Escaldes-Engordany una parròquia que es mou i quesegueix apostant per facilitar la radicació de nous negocis mitjançantl’adopció de mesures per rebaixar la pressió fiscal. Un exemple ben clarn’és que:

Un total de 111 nous negocis han iniciat enguany la seva activitat ala parròquia beneficiant-se d’una bonificació del 100% d’aquestimpost

Un total de 94 negocis que es troben en el seu segon any d’activitats’han beneficiat d’una reducció del 50%.

Un total de 76 negocis s’estan beneficiant de reduccions inferiors al50%.

55

Page 24: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Per tant, encara que algunes persones s’obstinin en afirmar el contrari,en aquest cas les xifres no deixen lloc a dubte: Escaldes-Engordany avuiés una parròquia viva, dinàmica, més activa, més participativa i ambmés negocis en funcionament que fa un any.

Tampoc pecarem d’optimisme desbordant perquè hi ha famílies quecontinuen necessitant l’ajuda de l’administració per poder accedir alsserveis socials que ofereix el Comú. El 2013 s’han concedit 207exempcions, mentre que al 2012 aquest xifra va ser de 185. Hemd’anar més enllà i recordar que darrera aquestes xifres hi ha famíliesque han fet grans esforços i han suportat mesures molt difícils perpoder sortir d’aquesta situació. I accions com exonerar les famílies queestan passant per aquests moments són, senyores i senyors consellers,les que donen el veritable sentit al nostre treball, les que ens recordenla seva essència i la nostra condició de polítics: la de servidors públics.

En bona mesura podem continuar oferint uns serveis de qualitat alciutadà, mantenir una parròquia capdavantera, amb excel·lentsinstal·lacions públiques, perquè el Comú d’Escaldes-Engordany té unasituació financera suficientment sanejada. Tanquem l'any 2013 amb unsuperàvit pressupostari d'1,7 milions d'euros. Enguany, la liquidaciód'ingressos s'ha situat en 20 milions d'euros, ajustant-se a lesprevisions. El pressupost de despesa s’ha executat en un 94% delprevist i les polítiques de control i racionalització de les despesescorrents, han permès un estalvi en la liquidació dels costos defuncionament del 8% (1,3 milions d’euros). Nogensmenys, també ésimportant la reducció del deute passant dels 34,8 milions d'euros el2011 als 29,4 milions d'euros actuals. És a dir, que en dos anys hemreduït el deute en 5,4 milions d'euros.

El rigor i la responsabilitat en la gestió ens està permetent en l'exercici2014, no tan sols mantenir congelats tots els impostos i taxescomunals, sinó també apostar per grans inversions on realment sónnecessàries, en zones on cal dotar-les d'equipaments públics com és elcas de Fiter i Rossell. Aquesta zona de la parròquia, la més poblada, hapatit durant els darrers anys algunes molèsties que s'han anatsubsanant gràcies a l'obertura dels túnels del Pont Pla i dels DosValires. Actualment, el Comú també hi està millorant les voravies, i elmes de setembre finalitzaran les obres de la rotonda de la sortidad’Escaldes-Engordany en direcció a La Massana.

En els propers dies el Comú d'Escaldes-Engordany celebrarà una sessióde Consell de Comú per l'aprovació d'una ordinació de crèditextraordinari plurianual que permetrà tirar endavant les obres del'aparcament del Falgueró. Aquest aparcament serà una realitat, fruit de

56

Page 25: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

la cessió urbanística d'un projecte singular i ambiciós en què lacorporació escaldenca hi serà partícip.

No deixem de banda els aparcaments, perquè avui sotmetem aaprovació la millora de la maquinària de tots els aparcaments de laparròquia. Una qüestió que pot passar desapercebuda a la vistad'alguns, però que és prou important, ja que ens permetrà oferir unservei punter als nostres ciutadans i als milers de turistes que ensvisiten anualment en les més de 2.500 places d'aparcamentd'Escaldes-Engordany. De la mateixa manera, aquesta millora dónaresposta a una de les inquietuds dels comerciants de la parròquia.

Com deia, el rigor i la responsabilitat en la gestió també ens estàpermetent seguir millorant la parròquia, la qualitat de vida dels seusciutadans, per seguir estan al costat d’aquells a qui la crisi ha colpejat iper continuar oferint una qualitat de servei adequada en tots els àmbits.

Closa la seva intervenció, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra.Núria Gomez per que informi amb major detall sobre l’Estat General deComptes 2013. La Sra. Núria Gomez exposa el següent:

Avui se sotmet a la consideració i aprovació del Ple, l’Estat General deComptes i liquidació pressupostària de l’exercici 2013.

Com ja hauran pogut observar en el document que els ha estat lliurat, elbalanç de la situació de les finances públiques al tancar el 2013presenta un cert canvi de tendència positiu.

Recordaré que l’any 2012 va ser un any especialment difícil. Elsingressos d’aquesta administració van caure fins a situar-se per sota els19 milions d’euros, una caiguda importantíssima si tenim en compteque durant els dos mandats anteriors es va enregistrar una mitja anuald’ingressos de 25 milions d’euros.

Enguany els recursos d’aquesta administració han experimentat unlleuger repunt, fins a situar-se en 20 milions d’euros, el que representaun augment d’un 6% en relació al 2012 (concretament 1,2 milionsd’euros més). L’augment s’explica bàsicament per l’increment de lestransferències de Govern en relació a les rebudes el 2012. Els recursosgenerats (ingressos corrents i de capital) enguany s’han ajustat a lesprevisions en un 99% i no ha estat necessari recórrer a finançamentextern. No m’allargaré sobre el detall de l’execució de les diferentspartides d’ingressos, que figura detallada en l’estat de comptes, però si

57

Page 26: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

que m’agradaria indicar com a fets més rellevants de l’execuciód’ingressos del 2013, els següents:

En primer lloc, el repunt dels ingressos per impostos de construcció,d’entre els quals, el corresponent al projecte privat de construcciódel nou centre geriàtric, un projecte d’especial interès per a laparròquia.

En segon lloc, destacaré l’impacte de les mesures introduïdes el2013 quant a l’impost de radicació d’activitats comercials iempresarials destinades a facilitar l’establiment de noves activitats ala parròquia i que fa uns instants ens detallava la Sra. Cònsol. Elscanvis han permès que:

un total de 106 nous negocis que han iniciat enguany la sevaactivitat a la parròquia, s’hagin beneficiat d’una bonificació del100% d’aquest impost (que ha suposat 53 milers d’euros)

i un total de 162 negocis que van obrir entre el 2011 i el 2012,i que es troben doncs en el seu segon any d’activitat, s’haginbeneficiat d’una reducció de fins al 50% d’aquest impost.

Per altra banda, i arrel de la reclassificació dels carrers i els índexsde localització aplicables, enguany un 30% dels negocis ubicats a laparròquia (concretament 363 negocis) s’han beneficiat d’unadisminució de l’impost de radicació que ha oscil·lat entre el 6% i el40% respecte a l’any anterior. Aquesta mesura ha beneficiat zonescomercialment menys afavorides com són especialment les de lapart alta, així com les avingudes del Pessebre i Fiter i Rossell il’avinguda del Fener.

Per últim, quant als ingressos, indicaré, tal i com ja he vingutinformant trimestralment, que l’execució dels ingressos derivatsd’aparcaments finalment ha tancat amb una desviació negativarespecte a les previsions de 165 milers d’euros, motivadaessencialment per la no repercussió en les tarifes dels usuaris del’Impost General Indirecte que va entrar en vigor l’u de gener de2013.

Altres partides menors finalment no liquidades o que ho han fet perun import inferior al previst, han estat compensades de forma queels ingressos finalment executats s’han ajustat, tal com deia al’inici, a les previsions.

Pel que fa el pressupost de despeses, s’han liquidat 18,4 milionsd’euros (prop d’un 88% dels crèdits previstos). El resultat pressupostari

58

Page 27: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

per a 2013 s’ha saldat doncs amb un superàvit de 1,7 milions. Sobreaquest punt vull aclarir que al tancar l’exercici es troben en curscompromisos i crèdits autoritzats per valor de 1,2 milions d’euros, deforma que si s’haguessin liquidat aquestes autoritzacions en curs, elsuperàvit se situaria en 500 milers d’euros. Un superàvit que ha estatpossible gràcies a l’esforç de contenció de la despesa de funcionamentper part de tots els departaments d’aquesta administració.

Precisament, i passant al detall de l’execució de les despeses, vullindicar que les despeses de funcionament en conjunt presenten unestalvi de 1,28 milions d’euros, amb una disminució del 8%respecte al previst. Durant l’any, i de forma general, s’ha mantingutuna política de gestió de la despesa corrent necessàriament rigorosa,continguda i dirigida a oferir un servei eficient però sostenible enrelació al context econòmic i la capacitat de finançament realexistent. S’ha continuat treballant per potenciar les sinèrgiesinternes, per minimitzar la contractació de serveis i recursos externssempre que ha estat possible, i per promoure facilitats icol·laboracions amb la iniciativa privada i/o entitats culturals iesportives. S’ha efectuat un intens treball de priorització per tal depoder dirigir els recursos en aquells àmbits més necessaris i/oestratègics, i sempre vetllant per mantenir la qualitat dels serveis ino perdre en intensitat d’accions en els àmbits culturals, esportius,socials o de dinamització comercial i turística, tan necessaris perfomentar la reactivació econòmica de la parròquia.

Aquests esforços en la gestió de la despesa corrent han permèsaugmentar la capacitat d’inversió sense necessitat de recórrer a nouendeutament. En aquest sentit, i pel que fa el capítol d’inversions,tanquem el 2013 amb un 92% dels crèdits pressupostarisautoritzats. Concretament 2 milions d’euros, una part dels quals estroben en curs de licitació al tancar l’any o en curs d’execució, i quees proposen reconduir al 2014. De les inversions autoritzades, lesmés destacables són la relativa a la renovació de tot el sistema degestió dels aparcaments amb control d’accés per un import de 600milers d’euros, així com els treballs d’elaboració del cadastre ambprop de 600 milers d’euros addicionals. A aquests s’hi sumen lescontractacions relacionades directa o indirectament amb eldesenvolupament del projecte de conversió de l’avinguda Carlemanyen zona per a vianants (conceptualització, sistema de seguretat iaccés i elements d’embelliment) amb prop de 300 milers d’euros,així com les millores en curs a la plaça Coprínceps (enllumenat,pavimentació i escenari) amb poc més de 100 milers d’euros. Lamodernització de l’equipament del gimnàs de les Piscines

59

Page 28: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Comunals, així com altres actuacions menors destinades aembelliment de la parròquia (com ara els del pont de la Tosca o larefecció de les voravies de Fiter i Rossell) i altres petites milloresnecessàries en instal·lacions comunals, completen l’execució delpressupost d’inversions 2013.

Pel que fa l’endeutament, enguany s’ha rebaixat en 2,7 milionsd’euros, de forma que al tancar l’exercici aquest se situa ja per sotaels 30 milions d’euros, concretament 29,4 milions, el querepresenta un 67% del sostre màxim d’endeutament legal.

Un cop repassats els principals aspectes de l’execució pressupostària,repassaré breument els trets que considero més significatiu delscomptes de situació econòmico patrimonial del comú.

Així, quant a l’actiu immobilitzat net del Comú a 31 de desembre2013, aquest és de 107 milions d’euros. Aquest valor inclou terrenys iedificis que figuren al seu cost històric i cal tenir en compte que elsvalors reals d’aquests actius són molt més elevats. El Comú tanca ambuna tresoreria positiva de 3,7 milions d’euros i sense disposar lespòlisses de crèdit vigents. El romanent de tresoreria, és a dir el resultatd’aplicar al saldo de tresoreria, les obligacions pendents de pagament iels drets pendents de cobrament, també es positiu en 2,8 milionsd’euros.

De forma general la situació financera de la corporació al tancar el2013 és correcta. No obstant, malgrat que certs indicadors semblenrepuntar positivament, la conjuntura econòmica continua sentcertament delicada, i aquesta administració ha de mantenir-se més quemai a l’alçada de les expectatives dels usuaris dels seus serveis, delsciutadans, negocis i activitats que han apostat per instal·lar-se aEscaldes-Engordany. S’ha fet i serà necessari continuar fent un exercicide millora contínua, per fer d’aquesta una administració dia a dia méseficient i que pugui garantir amb èxit els reptes que se li plantegen.

Els comptes s’han confeccionat de forma a expressar de manera fidel lasituació econòmica i financera i l’estat del patrimoni de la corporació a31 de desembre 2013, i contenen al meu entendre tota la informaciónecessària i suficient per a la seva comprensió i adequada interpretació.En aquest sentit, proposo al Ple l’aprovació de l’Estat General deComptes de l’exercici econòmic 2013, el qual serà tramès al Tribunalde Comptes donant compliment al que disposa l’article 13 de la Lleidel Tribunal de Comptes.

60

Page 29: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Closa l’exposició de la Sra. Núria Gomez, intervé a continuació, enrepresentació dels consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents, elSr. Aleix Mañosas. Exposa el següent:

Avui se’ns demana d’aprovar la liquidació dels comptes de l’any 2013.Aquests comptes són els segons que han estat gestionats per l’actualmajoria comunal i, com en l’any anterior, s’han presentat d’una formaclara i transparent, i tal com havíem sol·licitat, se’ns han lliurat amb eltemps suficient.

Aquesta liquidació pressupostària ha tancat amb un superàvit d’uns 1,7milions €, que si tenim en compte les reconduccions que aprovaremmés endavant, és més o menys 0,5 milions € en positiu, com ha dit laconsellera. I l’endeutament s’ha situat molt per sota dels nivellsmàxims que ens permet la Llei.

Una part d’aquest de l’esmentat superàvit prové, tal com ha dit laconsellera, de la partida de recursos humans (hi ha una sèrie dejubilacions que estaven previstes i es van pressupostar durant l’any2013) i l’únic que esperem, com hem dit sempre, és que aquestacontenció de la despesa no vagi en detriment de la gestió diària i nodesemboqui en un mal servei al ciutadà.

Una altra part d’aquest superàvit també ve determinada per una partidapressupostària que un any més no s’ha arribat a executar. En efecte, el2013 es tornava a replantejar la remodelació i embelliment del tram del’av. Carlemany que no s’ha arribat a fer mai. L’import destinat havia deser 430.000 €. Però bé, cal dir que fa poc se’ns va comunicar que espossible que aquest projecte es pugui dur a terme durant el present any2014. Cosa curiosa si més no, que s’acabi fent aquesta obra el primerany que no es pressuposta.

Un any més els baixos interessos ens han permès amortitzar més deute,i la partida d’interessos bancaris a pagar, i això ha fet que la despesaacabés sent més baixa que el pressupostat.

Realment les finances comunals d’Escaldes-Engordany segurament nosón les que estan més malament en comparació amb la resta decorporacions del país, però seguim creient que no ens hem de dedicarúnica i exclusivament a la reducció de la despesa, i hem de seguirmirant de tirar endavant les inversions. Sí que estem veient que de caraal 2014 n’hi ha una sèrie que s’estan duent a terme, però fins al 2013aquestes no les hem vist. Per tant, no podem votar a favor d’aquestscomptes i ens abstindrem

61

Page 30: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Intervé a continuació la Sra. Cònsol Major dient que vol puntualitzar el diten relació a les obres de la part alta de l’av. Carlemany. Recorda al respecteque si no s’han fet fins al moment és degut a les obres de construcció de larotonda de l’Obac que el Govern projectava; obres que ara s’ha conegut quecomençaran molt més tard.

Tot seguit, cedeix la paraula a la Sra. Núria Gomez que, també en respostaal Sr. Mañosas, exposa el següent:

Vostè diu esperar que els esforços que estem fent en contenció dedespesa corrent no vagin en detriment de la qualitat dels serveis. Aixòés una cosa que tenim molt present.

Pel que fa al pressupost d’inversions, tal i com figura als comptes potveure que s’ha executat un nivell d’inversió elevadíssim, ja que estemen un 92% d’execució del pressupost d’inversió. Efectivament no s’hafet l’obra inicialment plantejada a la part alta de l’av. Carlemany, però síque s’ha reconduït aquest superàvit per poder tirar endavant altresprojectes d’igual importància per la parròquia. A nivell d’inversionspensem que continuem fent un esforç important. S’ha fet un esforçimportant el 2013 aprofitant al màxim els recursos que s’han pogutestalviar, i aquest esforç que es continuarà fent durant el 2014.

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova l’Estat General deComptes corresponent a l’exercici 2013.

Els consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents, Sra. CèliaVendrell i Sr. Aleix Mañosas, s’han abstingut. La resta de consellerspresents a la sala han votat a favor.

Es trametrà un edicte al BOPA informant sobre l’ aprovació i el caràcterpúblic d’aquest document.

4. Proposta d’incorporació al pressupost 2014 dels crèditsrelatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats

62

Page 31: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

durant l’exercici anterior, i modificacions de crèdit, per unimport total de 1.242.144,57 €, d’acord amb els articles63 i 64.3.a), c) i d) de la Llei de finances comunals

La Sra. Cònsol Major cedeix de nou la paraula a la Sra. Núria Gomez,consellera de Finances, per a que informi al Ple sobre la propostapresentada. Exposa el següent:

Es presenta a la consideració i aprovació, si escau, d’aquest Ple, laproposta de reconducció de 1,242 milions d’€ de crèdits pressupostarisa l’exercici 2014 d’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei definances Comunals. La relació detallada d’aquests crèdits s’ha facilitatals membres d’aquest Ple i de forma resumida correspon al següent :

600 milers d’€ per crèdits extraordinaris aprovats durant l’últimtrimestre i pendents de liquidar.

527 milers d’€ corresponents a despeses d’inversió compromeses ipendents de liquidar al tancar l’exercici.

115 milers d’€ corresponents a compromisos de despesa pendentsde liquidar a 31 de desembre 2013.

Aquests compromisos s’haurien de liquidar en la seva totalitat durantaquest any 2014.

La incorporació d’aquests crèdits al pressupost 2014 serà finançadaamb càrrec al romanent de tresoreria existent, o disposició de passiusfinancers si escau.

Closa la intervenció de la Sra. Gomez i donat que figura a la relació lliuradaals consellers, la Sra. Cèlia Vendrell diu que vol aprofitar l’avinentesa perdemanar informació sobre els resultats o en quin punt es troba l’elaboracióde l’estudi de viabilitat del pont del Madriu

La Sra. Cònsol Major indica que atès que aquesta qüestió no figura a l’ordredel dia ni s’ha entrat cap pregunta al respecte d’acord amb el procediment

63

Page 32: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

regulat, no tindria perquè ser contestada. No obstant, cedeix la paraula alSr. Cònsol Menor per si vol aportar informació al respecte.

El Sr. Cònsol Menor informa que recentment es van fer les proves decàrrega de les bigues, obtenint-se com a resultat que les càrreguesadmissibles són superiors a les que es preveien segons els càlculs delprimer informe lliurat per Pirineu-Payma. Aquestes proves, per tant, handescartat les hipòtesis més negatives i, en tot cas, ara mateix es potcircular sense perill pel pont del Madriu, el qual no treu que es restipendent de l’informe definitiu i de les intervencions que aquest puguirecomanar.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas el qual, ara sí en relació amb laproposta presentada, exposa l’opinió dels consellers del PartitSocialdemòcrata i Independents al respecte:

En aquest punt de l’ordre del dia se’ns demana aprovar unareconducció de poc més de 1,2 milions € de crèdits de despesad’inversió, no realitzat el 2013 i incorporar-ho al pressupost 2014.Aprovem aquest punt tenint en compte que ja són imports que es vancomprometre el 2013. Aquesta reconducció realment és molt superior ala de l’any anterior, pràcticament el doble, però 600.000 € formen partde la inversió ja realitzada en aparcaments, i altra bona part corresponal cadastre.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprovala proposta presentada.

5. Proposta d’adjudicació del concurs convocat pelsubministrament d’equips de control d’accés als

64

Page 33: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

aparcaments del Comú d’Escaldes-Engordany a la uniótemporal d’empreses (UTE) formada per Maviparq i OlivaTorres, per un import de 593.722,39 €

La Sra. Núria Gomez, en la seva qualitat de presidenta de la Comissiód’Aparcaments, informa al Ple sobre la proposta que es posa aconsideració:

Avui sotmetem a aprovació la proposta d’adjudicació del concurs per alsubministrament, col·locació i posada en funcionament d’equips decontrol d’accés dels aparcaments de la parròquia, que va ser objected’aprovació d’un crèdit extraordinari el passat 16 de desembre i que vacomptar amb el vot favorable de tots els membres d’aquest Ple.

L’edicte per a la convocatòria del concurs va ser publicat al BOPA elpassat 9 de gener i el termini de presentació d’ofertes va finalitzar eldia 19 de febrer de 2014 a les 13 hores, efectuant-se l’obertura delsplecs el mateix dia a les 17:30 hores.

Al concurs van concórrer 4 licitadors, les ofertes dels quals han estatdetingudament analitzades i valorades per l’equip tècnic del Comú, laMesa de contractació i en la Comissió d’Aparcaments. Val a dir que elpassat 5 de març, les empreses van ser convocades individualment pertal de realitzar la defensa de les seves propostes i aclarir dubtes iinquietuds exposats pels tècnics, membres de la Mesa de Contractació iconsellers membres de la Comissió d’Aparcaments.

Com a presidenta d’aquesta mesa, vull agrair la implicació i laexcel·lent feina d’anàlisi realitzada per l’equip tècnic del Departamentd’Administració, Finances i Aparcaments així com la col·laboracióvaluosa del Departament d’Informàtica en la selecció i anàlisi de laproposició més avantatjosa per al Comú d’Escaldes-Engordany.

L’informe d’anàlisi detallat i valoració de les ofertes, s’acompanya a laproposta de resolució de la mesa de contractació que s’ha facilitat atots vostès. La Mesa de Contractació ha acordat proposar l’adjudicaciódel concurs a l’oferta presentada per la UTE Maviparq - Oliva Torres perun import total de 593.722,39 €, amb una represa dels equipamentsactuals a descomptar per un import de 31.000,00 €, al ser la ofertaque ha obtingut amb diferència la millor valoració econòmica i tècnica.

Voldria acabar mencionant que en el desenvolupament d’aquestprojecte, els equipaments de gestió i control d’accés als aparcaments

65

Page 34: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

d’aquesta parròquia experimentaran un salt qualitatiu important,facilitant un servei modern, àgil i eficient en benefici dels seus usuaris.

Intervé a continuació el Sr. Aleix Mañosas exposant el següent:

L’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia fa referència a un projectesobre el que havíem parlat temps enrera. Des de l’inici de la legislaturaen la comissió pertinent s’ha anat tractant i sembla que per fi veurà lallum. El projecte és engrescador i permetrà homogeneïtzar elsaparcaments de la parròquia i modernitzar-los, posant-nos a l’alçada delque ha de ser un bon servei d’aparcaments per a Escaldes-Engordany.Un cop adjudiquem aquest concurs ens quedarà però, molta feina perendavant per treballar en comissió, sobre com poder desplegar i treureel màxim de profit a les noves eines que tindrem a mans.

L’únic aspecte que potser no és positiu al 100% és que consideremque aquest projecte es podia haver tirat endavant bastant abans. Noobstant, més val tard que mai. Aprovem aquest punt de l’ordre del dia iel seguirem ben de prop en els treballs de la comissió a fi de tenir unsaparcaments òptims

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprovala proposta d’adjudicació presentada

6. Proposta d’aprovació del projecte de reparcel·lació delpolígon d’actuació Hortalets de Ribot

La Sra. Magda Sinfreu, atesa la seva vinculació familiar amb una de lesparts interessades, sol·licita autorització per abandonar la Sala mentre duriel tractament dels punts 6 i 7 de l’ordre del dia. Obtinguda l’autorització,abandona momentàniament la reunió.

66

Page 35: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Tot seguit, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Cònsol Menor per aque informi al Ple sobre la proposta que es posa a consideració. El Sr.Cònsol Menor exposa el següent:

En el curs de la sessió celebrada el dia 11 de novembre del 2013, elComú va donar conformitat al projecte de reparcel.lació econòmica delpolígon d’actuació “Hortalets del Ribot” i va publicar-lo al BOPA. En eltermini d’informació pública, no es va formular cap al.legació al mateix.

L’aprovació del polígon esmentat és necessària com a pas previ al’aprovació del Pla parcial de la unitat d’actuació de sòl urbanitzablenúm. 11, Etang Salé, per tal de poder consolidar l’àmbit i donarcontinuitat a la trama urbana amb la connexió viària de Hortalets delRibot amb Etang Salé i en definitiva, l’avinguda del Pessebre ambl’avinguda Fiter i Rossell.

Vist que s’han seguit tots els tràmits administratius establerts per lalegislació reguladora es proposa aprovar i publicar al BOPA el Decretd’aprovació del projecte de reparcel.lació econòmica del polígon.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova elprojecte de reparcel·lació del polígon d’actuació Hortalets de Ribot.

7. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupamentde la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 11 (UA-Suble 11), Étang Salé

El Sr. Cònsol Menor informa apl Ple sobre la proposta que es posa aconsideració:

Junt amb la documentació de l’ordre del dia s’ha tramès als Srs.Consellers tota la documentació que conforma l’històric de la tramitaciód’aquest pla parcial.

67

Page 36: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

De forma resumida, convé recordar que el dia 19 de juliol del 2013 elComú va donar conformitat al projecte de Pla Parcial peldesenvolupament de la UA-Suble 11, Etang Salé. En el tràmitd’informació pública al qual fou sotmès, es van formular 3 al·legacions,que el Comú va informar desfavorablement i va sotmetre a laconsideració de la Comissió Tècnica d’Urbanisme. La CTU va confirmarla proposta del Comú i va donar el seu preceptiu informe favorable alPla Parcial.

Per altra part, cal esmentar que els promotors van presentar inicialmentun conveni amb les comunitats de propietaris del conjunt residencial deles Teulades de Monducal, necessari per assolir el percentatge delquorum obligatòri que la LGOTU exigeix als promotors del Pla. El Comúva exigir la modificació d’aquest conveni abans de la fase d’aprovaciódefinitiva, atès que el Comú no era part del mateix i no li corresponiaassumir cap de les hipotètiques indemnitzacions que s’hi esmentaven.

El referit conveni ha estat esmenat a través d’una addenda, de data 24de març del 2014, que s’ha incorporat a la documentació del PlaParcial. No obstant, en relació al contingut del conveni i a la sevamodificació cal efectuar la reserva següent:

El Comú pren coneixement del conveni de data 15 de juliol de 2013 ide l’addenda al mateix signada en data 24 de març de 2014, imanifesta al respecte que, per llei, tant les proves i reparacions queresultin de la construcció del vial de nova creació com les eventualsafectacions causades per aquesta construcció sobre placesd’aparcament i trasters no corresponen a la corporació local.

Per llei, el Comú esdevindrà titular del vial de nova creació i, per tant,responsable del seu manteniment, de les seves reparacions i delseventuals danys a tercers que pugui causar, tan sols a comptar des dela data en què s’efectuï la cessió del vial, totalment construït, al seufavor.

Igualment el Comú manifesta que la incorporació de l’addenda a ladocumentació presentada per obtenir l’aprovació del Pla Parcial noimplica per part de la corporació local cap promesa ni compromísd’atorgar i/o autoritzar obligatòriament a Calda Mont, SA un accésdirecte a l’edifici de l’aparcament per la zona del vial de nova creació,encara que s’efectuï a costes de Calda Mont, SA.”

Per tot l’anterior, una vegada completat el procediment administratiuestablert per a l’aprovació del Pla Parcial, es proposa al Ple ladesestimació de les al.legacions presentades i l’aprovació i publicaciódel Decret del Pla Parcial de la UA-Suble 11, Etang Salé.

68

Page 37: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova elPla Parcial pel desenvolupament de la unitat d’actuació UA-Suble-11,Étang Salé.

8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per laComissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror enel curs de la sessió celebrada el dia 21 de gener del 2014

Núm. Acta: 09/14 Dia: 21.01.2014Hora: 10.15 hAcabament: 11.40 hLloc: Comú de Sant Julià de Lòria Assistents:

Hble. Sra. Montserrat GIL, Cònsol major de Sant Julià de Lòria,presidenta de torn de la Comissió de Gestió

Hble. Sra. Maria Rosa FERRER, Cònsol major d’Andorra la Vella Hble. Sra. Trini MARIN, Cònsol major del Comú d’Escaldes-Engordany Hble. Sr. Josep MAJORAL, Conseller de Medi Ambient del Comú de

Sant Julià de Lòria Sra. Susanna SIMON, Directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-

Perafita-Claror Sra. Judith ALBÓS, Secretària general del Comú de Sant Julià de Lòria,

secretària de torn de la Comissió de Gestió. Sra. Yolanda PASTÓ, Interventora del Comú d’Andorra la Vella. Sr. Josep Maria ALTIMIR, Interventor del Comú de Sant Julià de Lòria.

S’excusa l’absència de l’Hble. Sr. Jordi MAS, Cònsol major d’Encamp permotius personals.

Abans d’iniciar a tracta l’ordre del dia d’avui, l’Hble. Sra. Maria Rosa Ferrer lliura a l’Hble.Sra. Montserrat Gil, de conformitat amb l’estabert en l’article 25 del Pla de gestió i en tantque presidenta de torn de la Comissió de gestió des de l’1 de gener del 2014, elsdossiers corresponents a la vall del Madriu-Perafita-Claror, amb totes les actes de laComissió de gestió i del Consell Assessor, així com la documentació administrativa.

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

1.- Lectura i aprovació de l’acta 08/13 de la reunió celebrada el 19 de novembre del 2013que s’aprova per assentiment.

2.- Balanç pressupostari.La Sra. Pastó, Interventora del Comú d’Andorra la Vella procedeix a informar del balançpressupostari corresponent a la gestió econòmica del pressupost del 2013.

69

Page 38: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

3. - Aprovació del pressupost de l’exercici 2014.La Sra. Pastó procedeix a presentar la memòria i el pressupost per a l’exercici 2014 perun import de 84.524,00 Euros.Cal destacar que per a l’exercici del 2014 no es compta amb l’aportació directa deGovern però si que es preveu rebre una subvenció que s’estima aproximadament a2.500,00 Euros.També es preveu uns ingressos provinents de la venda de productes de marxandatge ipel que fa referència a la resta de conceptes, es invariable i queda molt semblant al’exercici anterior.També es preveu una petita partida per organitzar la celebració del 10è aniversari de lainscripció de la Vall del Madriu – Perafita – Claror en la llista del patrimoni mundial de laUNESCO.Estudiat el document presentat, s’aprova el pressupost per a l’exercici 2014.

En aquest punt, es faculta a l’Hble. Sra. Montserrat GIL, a fi d’escollir, quan es tinguin elscorresponents pressupostos, el mobiliari pel centre d’interpretació de la VMPC.

4. - Activitats pel 10è aniversari de la VMPC com a Patrimoni de la Humanitat.S’aprova la proposta de calendari i costos de les diferents activitats pel 10è Aniversari dela VMPC com a Patrimoni de la Humanitat, el qual es detalla a continuació:

Exposició de Les Molleres de la VMPC. Exposició amb motiu del dia mundial de les zones humides, que té lloc el dia 2de febrer, per tal de celebrar que les molleres de la VMPC fan part de la llista deRamsar.

L’exposició tindrà lloc del 2 al 28 de febrer al Centre cultural i de congressoslauredià i s’inaugurarà el dia 3 de febrer a les 18h00.S’aprova un cost aproximatiu de 177,00 Euros.

Aula Magna. La sessió de l’Aula Magna dedicada a la VMPC tindrà lloc el dia 10 d’abril amb lacol·laboració de l’UdA.

Vídeo de la VMPC. Es tracta de projectar un extracte del vídeo promocional de la VMPC a les cincsales dels Cinemes Illa Carlemany durant 5 setmanes. Les dates previstes per a la seva projecció serien del 13 de juny al 17 de juliol,cal tenir en compte, que aquestes dates poden ser movibles.El pressupost està estimat en 1.425,00 Euros de l’empresa Segarra i Terés.S’ha de preveure una roda de premsa de presentació del vídeo elaborat pelsenyor Jaume Riba. Es proposa fer-la el 10 d juny a l’auditori Rocafort del Centrecultural i de congressos lauredià, sempre i quan a tothom els hi vagi bé.Es faran les gestions prop d’ATV per incloure, si es possible a nivellpressupostari, el mencionat extracte de vídeo en la seva programació.

Cursa d’orientació. Es tracta d’organitzar pel proper dia 5 de juliol una cursa d’orientació a la zonade la VMPC amb dos circuits, un per a adults i un altre per a infants. Es van demanar pressupostos a cinc empreses del país i només “MuntanyaActiva” ha fet arribar un pressupost. L’empresa “Experiència en Muntanya” hanrespost que no tenen prou experiència en l’organització d’aquests tipusd’esdeveniments i creuen oportú no presentar cap oferta i pel que fa referència ala resta d’empreses no s’ha rebut resposta. Per tant s’aprova el pressupost presentat per “Muntanya Activa” per un import de1.248,77 Euros (IGI inclòs).

70

Page 39: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

S’acorda de cobrar despeses d’inscripció als participants, que serien de 5,00Euros als infants i de 10,00 Euros als adults.

Cicle de Conferències.Amb la finalitat de commemorar el 10è aniversari que es compleix l’1 de juliol,s’organitzaran 4 conferències per divulgar el patrimoni de la VMPC. Es detallen a continuació les diferents dates:

*1 de juliol: Obertura a càrrec de la Cònsol Major d’Andorra la Vella i Cònsolen el moment que es va aprovar el pla de gestió. Conferència 1.- La VMPC, un patrimoni mundial: Montserrat Gil, Presidentade torn de la comissió de gestió de la VMPC, Jean-Michel Armengol, Secretarigeneral del CNAU i Susanna Simon, Directora del pla de gestió de la VMPC. Lloc: Centre cultural i de congressos lauredià - Sant Julià de Lòria. *2 de juliol: Conferència 2.- La ruta del ferro a la VMPC: Olivier Codina, Director deldepartament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra. Lloc per determinar: Andorra la Vella o Encamp. *3 de juliol:Conferència 3.- Recorregut del patrimoni vegetal de la VMPC: CENMALloc er determinar: Andorra la Vella o Encamp.*4 de juliol: Cloenda que anirà a càrrec del Cap de Govern (mancaconfirmació).Conferència 4.- L’evolució del paisatge de la VMPC a través de la paleo-limnologia: Santiago Riera i Anna Ejarque, Universitat de Barcelona,departament de prehistòria. Lloc: Escaldes-Engordany.

S’aprova una despesa aproximada de 400,00 Euros.S’editarà un llibret recopilatori de les diferents conferències.

Taller d’Etnobotànica El proper dia 12 de juliol s’organitzarà un taller on es colliran plantes i herbes a laVMPC per realitzar després de fer tisanes, xarops, cremes i ungüents amb lacol·laboració de l’IEA. Al matí es realitzarà la sortida de camp i a la tarda el taller, que es farà a lesinstal·lacions del CIAM. S’aprova el pressupost aproximat de 500,00 Euros i serà gratuït pel públicassistent.

Curs d’observació de papallones

Aquest curs té com a objectiu realitzar una sortida de camp per a l’observació depapallones. Es fa la proposta d’organitzar amb els casals d’estiu dels Comuns dit taller. Teninten compte que l’any passat es va fer amb adults, enguany es podria fer amb elsinfants, per tant s’hauria de mirar d’organitzar per divendres o dilluns. Curs gratuït per a tothom.

Exposició sobre El PaisatgeS’informa que el departament de Medi Ambient de Govern ha previst unaexposició sobre el paisatge al Museu de Tabac de Sant Julià de Lòria i proposendedicar un espai a la VMPC.Les dates serien a partir del mes de setembre.

S’acorda que es prepararà el llistat d’invitacions dels respectius actes.

5.- Consulta de preus Centre d’interpretació de la VMPC.

71

Page 40: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Un cop validat pels quatre Comuns el document de la consulta de preus per adjudicar eldisseny i supervisió dels treballs del punt d’acollida dels visitants de la VMPC, s’acordadonar curs del mateix.

6.- Comptatge de visitants.S’informa de les gestions que s’estan duent a terme prop d’“Andorra Telecom” perdemanar si es possible fer un partenariat que permeti comptabilitzar tant les personesque pugin a la vall (amb el mòbil encès) com la seva nacionalitat. S’acorda:

a. Continuar les gestions prop d’“Andorra Telecom”.b. Adquisició dels 2 eco-comptadors a fi d’ubicar-los a la zona de Ràmio i a l’Illa.

7.- Web de la VMPC.S’informa que els continguts de la web de la VMPC ja estant validats pels departamentde turisme dels quatre comuns.En aquest sentit es van demanar els corresponents pressupostos, concretament a “Lèxic,S.L.U.”, “Context Traduccions”, “Esther Blasi” i “Bornal Traduccions”, per a quepresentessin oferta per a la traducció al castellà, al francès i a l’anglès, partint d’una baseaproximada de 15.000 paraules.Després d’estudiar l’informe comparatiu presentat, s’aprova el pressupost presentat per“Context Traduccions” per ésser el més adient, segons els preus que es detallen acontinuació:

del català a castellà 0,065 Euros/parauladel català a francès 0,065 Euros/parauladel català a anglès 0,089 Euros/paraula

8.- Signatura de la carta d’autorització d’ús del SICAP del Comú d’Encamp. En seguiment a l’acord adoptat en la darrera Comissió, es presenta i s’aprova la cartasol·licitant l’autorització al Comú d’Encamp per habilitar una connexió des de l’exterior al’aplicació comptable (SICAP) amb la finalitat d’utilitzar l’entorn ja existent de la VMPC.

9.- Proposta de cartell d’entrada a la VMPC.Es presenta, seguint la mateixa línia de disseny de la retolació de camins, els cartells deretolació de Benvinguda a la VMPC.

En un principi es troba conforme el disseny però resta pendent que els tècnics delsquatre Comuns donin el corresponent vist i plau i en la propera Comissió es presentarà elcartell definitiu així com els punts de col·locació i la quantitat per col·locar per parròquia.

10.- Resum de les activitats realitzades durant l’any 2013.Es comenta el resum de les activitats realitzades durant l’any 2013, segons documentadjunt.

11.- Taula de treball pel Refugi guardat de l’Illa.Es comenta l’acta de la reunió de treball referent al Refugi guardat de l’Illa que va tenirlloc el dia 14 de novembre del 2013.

12.- Pla d’ús públic.S’acorda realitzar una última revisió del document del Pla d’ús públic de la VMPC, el qualdefineix uns programes a seguir per compatibilitzar el lleure amb la conservació de lavall. Entre altres, el PUP defineix un programa de manteniment i correcció d'impactes, und'educació i interpretació ambiental, un de formació o bé un de seguretat. És doncs labase per establir els plans d'estratègia a 5 o 10 anys vista que demana la UNESCO. Defet, alguns d'aquests programes ja els estem implementant (amb el centre d'interpretació,la web o bé el cos de vigilància). Aquest document s'anirà actualitzant a mesura que esdesenvolupin accions a la VMPC.

72

Page 41: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

13.- Eco-guardes de la VMPC.En un principi es troba conforme a la proposta de document on es defineixen les tasquesdels eco-guardes de la VMPC, però resta pendent que els tècnics dels quatre Comunsdonin el corresponent vist i plau.En aquest sentit, s'informa de la resposta positiva a la carta que es va fer arribar alMinistre de Medi Ambient per demanar col·laboració per part dels banders.

14.- Concurs d’estampació de samarretes. S’acorda prorrogar fins el 31 de març d’enguany, el termini de presentació per part de lesescoles d’art dels diferents comuns, de les propostes per l’estampació de samarretes dela VMPC. Es contactarà als directors dels departaments de cultura dels diferents comuns, per tal detirar novament endavant aquest concurs.

15.- Registre de la marca VMPC.En seguiment a l’acord adoptat en la Comissió de gestió del dia 31 de maig del 2013,s’informa que s'ha procedit al registre de la marca gràfica de la VMPC.

Fora de l’ordre del dia:

16.- Zonificació de la VMPC.S’informa que està en estudi el document de zonificació de la VMPC.

17.- Conveni ramaders. S’informa que després d’ésser validat per part dels Comuns l’actualització del conveniramader, s’ha tramés el mateix als representants dels ramaders del bestiar oví, boví iequí per a la seva aprovació.

18.- Signatura del conveni de col·laboració entre espais protegits.Es comenta que quan estigui validat per totes les parts l’ampliació del conveni decol·laboració existent entre els parcs naturals de Sorteny i del Comapedrosa a la VMPC,es procedirà a fixar la data de signatura per part dels sis Comuns afectats.

19.- Informe expert UNESCO.Es comenten diversos aspectes de l’informe realitzat pel Sr. Pierre Galland, consultorexpert de la UNESCO.

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunióde la Comissió de Gestió, el 28 de febrer del 2014, a les 10h00, al Comú de Sant Julià deLòria.

Annex a l’acta, es va trametre als consellers el pressupost de l’exercicieconòmic 2014 de la Comissió i el calendari d’activitats pel 10è aniversaride la VMPC com a Patrimoni de la Humanitat.

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte als acords posats aconsideració tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació aformular:

73

Page 42: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Intervé la Sra. Cèlia Vendrell dient que vol tractar sobre diferents qüestionsrelatives a l’acta en qüestió i al pressupost que s’ha tramés als consellers:

1) En primer lloc demana un aclariment en relació al contingut del punt 4 del’acta titulat “Vídeo de la VMPC”, atès que al seu parer no queda gens clarsi es parla d’un o dos vídeos ni, de tractar-se de dos vídeos, quan es fareferència a un o a altre

A partir del diàleg mantingut amb la Sra. Cònsol Major queda clar qued’una banda, es fa referència al que és pròpiament el vídeo, elaborat pelSr. Jaume Riba i que es presentarà a l’auditori Rocafort de Sant Julià iseguidament a la resta de parròquies, en dates a determinar. I d’altra part,hi ha l’extracte o tràiler promocional d’aquest vídeo, preparat per l’empresaSegarra i Terés, que es passarà a les sales de l’Illa Carlemany i de serpossible, també per ATV

2) La Sra. Cèlia Vendrell demana que se li faciliti una còpia del conveniestablert amb els ramaders (punt 17 de l’acta).

La Sra. Cònsol Major li aclareix que aquest conveni està en fased’elaboració (hi treballen els interventors dels quatre comuns) i que unavegada l’hagi aprovat la Comissió de Gestió, se li farà arribar la còpia

La Sra. Cèlia Vendrell planteja que essent així, atès que de l’acta se’ndesprèn que el conveni ja està preparat, potser s’hauria de canviar elredactat de l’acta.

La Sra. Cònsol Major respon que tot i compartir que potser el redactat no ésben clar, l’acta ja està aprovada. En tot cas, diu que traslladarà a ladirectora del Pla de gestió el que aquí s’ha dit.

3) Entrant ja en l’anàlisi del pressupost 2014 de la Comissió, la Sra. CèliaVendrell sol·licita un aclariment entorn a la retribució econòmica de ladirectora. En concret diu no entendre que segons la memòria explicativa hihauria hagut un error en l’import abonat a la Cass durant l’exercici 2013,però que en canvi, després aquest error no es veu reflectit en el que éspròpiament el pressupost.

74

Page 43: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

La Sra. Cònsol Major diu que ara mateix no pot informar amb detall sobreaquesta qüestió, però sí diu saber que el problema està relacionat amb unerror en els fulls de cotització que es va originar en el moment que lapresidència de la Comissió va passar d’Andorra la Vella a Sant Julià deLòria

Intervé a continuació la Sra. Núria Gomez explicant que el total cotitzat a laCass l’any passat era un 20%, però que enguany s’ha pressupostat el querealment és el cost de cotització patronal a càrrec de la Comissió, un14,5%, mentre que el 5,5% restant va a càrrec de la directora.

La Sra. Cèlia Vendrell respon que tampoc entén aquesta explicació, ja queel que ha de constar és el salari brut, i en base a aquest salari brut el costde la cotització continua essent el 20% (14,5 + 5,5), atès que el 5,5%que va a càrrec del treballador, igualment ha de sortir de les arques de laComissió.

4) La Sra. Cèlia Vendrell exposa que una altre motiu de desacord amb elpressupost per part seva, és l’increment en un 0,5% del salari de ladirectora, que passa de 41.930 € a 42.139. Desacord motivat 1) pel fetque l’increment de l’IPC aquest any ha estat d’un 0% i 2) sobretot, pel fetque l’increment del salari del personal de Comú ha estat també d’un 0%.Així doncs, a l’igual que l’any passat, fa constar que el seu grup s’oposa al’increment del salari de la directora

La Sra. Cònsol Major respon que per aquest any 2014 els salari de ladirectora ha estat congelat i que, en tot cas, deixa per a més endavant unaresposta exacta i amb totes les dades a la mà sobre aquest punt, així comsobre el punt anterior i la possible relació entre ambdós.

5) Passant a un pla més general, la Sra. Cèlia Vendrell exposa la sevainsatisfacció pel fet que “aquest pressupost no preveu un salt qualitatiu enel desenvolupament del Pla. En aquest sentit exposa:

La part més important del pressupost és la retribució salarial de ladirectora que representa el 81% del pressupost; per contra, eldesenvolupament del Pla únicament representa el 19%. El pressupostés totalment desequilibrat. A més, si considerem que els 16.000 € ques’han pressupostat d’inversió real aniran a l’adequació del centred’interpretació de la VMPC, quina inversió es proposa fer pel

75

Page 44: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

coneixement propi de la Vall? Voldria recordar un dels articles del Plade Gestió de la Vall, en concret l’article 2.4, que diu que es promou lacreació d’un sistema d’informació geogràfica de la VMPC per tal de poder treballar deforma integrada amb totes les dades provinents dels diferents àmbits d’inventaris,censos o mostrejos periòdics, estudis i recerca i poder interactuar amb la base dedades existents o futures en matèria de patrimoni natural. Per nosaltres aquestpunt és clau per poder gestionar de forma eficaç tots els coneixementsactuals i futurs sobre la vall, i per tant, demanaríem i agrairíem que elsesforços per la gestió de la vall s’encaressin a l’adquisició d’un sistemad’informació geogràfica de la vall. Dedicar els esforços cap aquí, perquèfinalment el que volem és un coneixement de la vall en tots els seusàmbits culturals i naturals, i no tant dedicar-los a una promoció més detipus turístic”

Aportant resposta, la Sra. Cònsol Major fa palès el seu desacord amb el ditper la Sra. Vendrell, remarcant que amb una aportació anyal de 20.000 €per part de cadascun dels quatre comuns, les feines que s’estan fent en eldesenvolupament del Pla de gestió són d’importància més queconsiderable. En aquest sentit destaca la important inversió en el projectede zonificació natural, el conveni signat amb Govern per a la transferènciade les moltes dades de que disposa per elaborar la zonificació cultural, elsecoguardes posats a disposició per a la vigilància de la Vall, la creació de lapàgina web ... Tot plegat, com ja s’ha dit en altres ocasions parlant delmateix tema, feines que potser no són molt vistoses però que sónfonamentals, ja que senten les bases per la promoció de la Vall,

La Sra. Cèlia Vendrell insisteix per la seva part en que el que és innegableés que el 81% del pressupost de despeses correspon al salari de ladirectora. Dit això, diu estar totalment d’acord en que la feina feta fins a ladata és important i calia fer-la, però que això no exclou que en la sevaopinió, entrant en el tercer any de funcionament de la Comissió, ja seria elmoment de posar en marxa la creació del sistema d’informació geogràfica,quelcom que no és un caprici seu sinó que és el que es contempla en elPla de Gestió de la Vall.

6) La Sra. Cèlia Vendrell exposa que davant informacions que l’han sobtatpublicades als mitjans de comunicació, segons les quals el Centred’Interpretació de la VMPC s’ubicarà a Andorra la Vella, vol fer constar elseu rotund desacord amb això. Considera que aquest centre s’had’emplaçar a Escaldes-Engordany per dues raons indiscutibles: 1) perquèun 81% del territori de la VMPC s’ubica a aquesta parròquia i 2) perquè lamateixa ja compta amb les instal·lacions del CIAM, construït el 2011

76

Page 45: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

justament amb aquesta finalitat. A més, la idoneïtat del CIAM per aquestafinalitat és clara, ja que s’ubica molt pròxim a un dels punts d’accés a laVall i alhora al centre la ciutat d’Escaldes-Engordany. Demana per tant alrepresentant del Comú a la Comissió, que defensi de manera valenta idecidida que el Centre d’Interpretació de la VMPC s’ubiqui a Escaldes-Engordany.

La Sra. Cònsol Major explica al respecte que a la pròpia acta hi figura unpunt relatiu al lloc d’Andorra la Vella on s’instal·larà la directora del Pla deGestió, i sobre aquest lloc a vegades la premsa n’informa com a Centred’Interpretació de la VMPC. Això no és així, el despatx d’Andorra la Vellaserà el centre o punt d’acollida, però el que és pròpiament el centred’interpretació és el CIAM. Acaba dient que aprofitant que hi ha els enviatsdels mitjans de comunicació a la sala, espera que això quedi ben clar apartir d’avui.

La Sra. Cèlia Vendrell expressa la seva satisfacció per l’aclariment que hafet la Sra. Cònsol Major. En conseqüència, diu confiar que els 16.000 €que consten al pressupost s’inverteixin al CIAM i no en algun altre puntd’acollida

La Sra. Cònsol Major respon que no; els 16.000 € pressupostats no vandestinats al CIAM, sinó a la compra de mobiliari pel despatx del nou edificicomunal d’Andorra la Vella on s’hi ubicarà el despatx de la directora delPla de Gestió i que simultàniament farà de centre d’acollida. Recorda alrespecte que ja des del 2012 s’havia acordat que el despatx de la directoras’habilitaria provisionalment al Comú d’Escaldes-Engordany, fins almoment que es pogués fer efectiu el trasllat definitiu a les novesdependències comunals d’Andorra la Vella

La Sra. Cèlia Vendrell posa de relleu que de l’explicat per la Sra. Cònsolse’n dedueix que el redactat de la memòria del pressupost és incorrecte icaldria corregir-lo. D’altra part, deixa clar que essent així, fa constar el seutotal desacord amb una quantitat que considera massa elevada per destinarexclusivament al mobiliari del despatx de la directora.

7) La Sra. Cèlia Vendrell dóna lectura a l’article 22.3 del Pla de Gestió de laVMPC on diu el quòrum per a la validesa de les reunions i deliberacions és de tots els

quatre comissionats, i per a prendre vàlidament acords és necessària la unanimitat.Partint d’aquí posa de relleu que segons consta a l’acta, a la reunió del 21de gener no hi havia el Cònsol Major d’Encamp ni ningú que el representés

77

Page 46: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

i que, en conseqüència, per incompliment de l’esmentat article 22.3,l’acta en qüestió no es podia haver aprovat.

La Sra. Cònsol Major diu recordar que tot i que el Cònsol Major d’Encampno hi era present, va enviar un representat a la reunió. Reconeix però que,en efecte, aquesta assistència no consta a l’acta.

A la vista d’això i dels altres errors detectats, tot i que l’acta està aprovada,la Sra. Cèlia Vendrell demana a la Sra. Cònsol Major que traslladi a laComissió la conveniència d’aportar a l’acta les rectificacions oportunes.

D’altra part, deixa clar que en coherència amb tots els desacords posats derelleu, els consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents voten encontra de la ratificació de l’acta posada a consideració.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple ratifica elsacords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 21 de gener de 2014.

Han votat en contra, els Srs. Cèlia Vendrell i Aleix Mañosas. Han votat afavor, la resta de consellers presents a la Sala.

8. Informes de caràcter general

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre els següents assumptes:

El Tribunal de Batlles ha dictat sentència en el judici administratiuinstat pels Srs. Esther Santuré, Cristina, Ramon I Dolors Canut, JordiGarcia, Manel Montoro, Lidia Magallon, Jordi Marquet, AndreuCachafeiro Laura Villasevil I Maria Dolsa contra la convocatòria delconcurs públic per a la conceptualització de l’avinguda Carlemany i

78

Page 47: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

altres actes administratius tendents a convertir l’avinguda Carlemany enzona per a vianants. La sentència desestima la demanda i declara quel’actuació del Comú és ajustada a Dret i als fins que legitimen l’activitatadministrativa.

El Tribunal de Batlles ha dictat sentència en el judici administratiuinstat per la Sra. Esther Santuré i el Sr. Alexis Estopiñan contra l’acorddel Comú relatiu a sotmetre a informació pública el projecte de creaciód’una zona de vianants a l’avinguda Carlemany, demanant l’anul.lacióde l’exposició pública i de tots els actes actes administratius tendents aconvertir l’avinguda Carlemany en zona per a vianants, fins i tant no estrapassi la titularitat del tram de la referida avinguda a favor del Comú.La sentència desestima la demanda i declara que l’actuació del Comúés ajustada a Dret i als fins que legitimen l’activitat administrativa.

El Tribunal de Batlles, secció Civil, ha dictat sentència en la demandainstada per HOLMEN, SA contra la societat REALITY GROUP, SA enrelació a la construcció d’un edifici al terreny Costes del Parrilla. ElComú havia estat cridat en garantia en aquesta causa. La sentènciadesestima la demanda interposada per HOLMEN SA, condemnant-la alpagament de costes i despeses d’advocat de totes les parts intervinentsi coadjudants.

9. Precs i preguntes

La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat al’article 23.2 del l’Ordinació sobre organització i funcionament delscomuns, els consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents hanregistrat a la secretaria general del Comú les peticions a les que el Sr.Secretari General anirà donant lectura a continuació –es transcriuenseguides en cada cas de les respostes i intervencions subsegüents-.

1) En relació a Vivand, voldríem saber com i quan la corporació comunaltransferirà als comerciants, hotelers i restauradors de l’avinguda Carlemanyla gestió global d’aquesta avinguda.

79

Page 48: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Sra. Cònsol Major:. Per respondre aquesta pregunta considero que és molt importantretrocedir en el temps. El novembre del 2012 la majoria de l'equip comunal va prendre ladecisió de transformar un tram de l'avinguda Carlemany per a vianants, una decisió que vacomptar amb el suport de la minoria, però en ocasions dubitatiu. Una iniciativa que es vadecidir tirar endavant perquè tots els condicionants de l'èxit d'un projecte d'aquestescaracterístiques es trobaven a l'avinguda Carlemany: l'afluència turística, la mobilitat i lamorfologia de la zona amb més de 2.000 places d'aparcament. És més, amb la connexióde la rotonda del Km 0 i la Dama de Gel el mes de maig del 2013 es va produir un puntd'inflexió: el trànsit que passava per l'avinguda es va veure reduït considerablement ambaquest canvi.

Després de gairebé nou mesos de treballar en el projecte, amb múltiples reunions perinformar a la ciutadania, amb la creació de taules de treball amb els agents implicats i lacomissió, el 24 de juliol del 2013 es va tancar l'accés rodat a l'avinguda Carlemany. Desd’aquell moment no s'ha deixat d'esmerçar esforços perquè el projecte sigui un èxit. Talcom vam explicar a la reunió de poble del febrer del 2013, calia un període de proves peravaluar la viabilitat del projecte. Han passat ja vuit mesos des del 24 de juliol i elsindicadors, tant pel que fa a l'afluència de vianants, a l’ocupació d'aparcaments, a l’opiniódels turistes o a l’opinió de residents, són positius. Per tant, si hi ha una virtut que sempreens ha guiat a l'hora d'encarrilar aquest projecte ha estat la prudència. I ho continuaessent. Per aquest motiu, la gestió global d'aquesta avinguda es transferirà a tots elsagents implicats quan sigui el moment.

Actualment, com vostè bé sap perquè forma part de la comissió de Vivand i ha assistit ales diverses taules de treball que es porten a terme amb els comerciants, hotelers irestauradors de la zona, s'està treballant intensament per portar a terme accions dedinamització. Un treball que està sent fruit de la bona col·laboració entre l'administració iel sector privat. Però en aquest sentit, estarà d'acord amb mi en que també cal un pasmés enllà per part de les associacions, perquè es pugui arribar a crear un ens únic queaglutini els interessos dels agents privats. Serà amb la consolidació del projecte i lacreació d'una entitat única, quan es produirà aquesta transició entre el públic i el privat.Tampoc l'anomenaria transició sinó la creació d'un ens público-privat.

Mentre, el Comú d'Escaldes-Engordany amb la col·laboració de comerciants, restauradors,hotelers i a la Cambra de Comerç, als quals aprofito per agrair la seva implicació, segueixtreballant per fer més fort aquest pol d'atracció que és Vivand mitjançant el treball delpersonal del Comú.

Sra. Cèlia Vendrell: De tot el que ha dit hi ha coses que me n’alegro molt i altres que hauréde replicar. Començaré per les segones.

Voldria replicar els dubtes entorn al nostre posicionament respecte a l’av. Carlemany per avianants. S’ha dit moltes vegades tan aquí coma a fora i en escrits nostres a la premsa,que nosaltres hem vist sempre amb bons ulls que l’av. Carlemany sigui per a vianants isempre hem donat suport a aquest projecte. Al que no hem donat suport i s’ha reflectitmoltes vegades en sessions de consell de Comú (algunes d’elles bastant tenses) i també ala premsa, és a la manera que es va dur a terme aquest projecte. Amb les formes no vamestar-hi d’acord, però no tornarem ara al passat, perquè el que ens interessa és el futur.

El que m’ha alegrat de sentir-li dir és que s’està treballant en la creació d’un ens únicamb els privats. És justament el que nosaltres vam demanar en una pregunta al Consell deComú del passat desembre: que es treballés en un organisme que unís als privats i al

80

Page 49: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

Comú per tirar endavant la dinamització de l’av. Carlemany. Dinamització a la qual hiparticipo perquè estic totalment a favor del que s’està fent a Carlemany per dinamitzar-la iperquè Vivand sigui una realitat, ara que ho és, i que continuï essent-ho en un futur. Elnostre objectiu no és dinamitar el projecte Vivand, sinó el contrari, el que ens crea neguités que arribarà un moment que la gestió haurà de passar a mans dels privats (entenc queel comú no se n’ha de fer càrrec eternament) i volem plantejar quan s’ha de fer aquestatransició. Si aquesta transició ha de tardar un any més, nosaltres no hi estarem en contra,perquè volem que Vivand funcioni. Però el que sí volem és que es camini en aquestadirecció, cap a la creació d’aquest ens. El que he entès també és que al Sr. Paco Delgadose li prolongarà el contracte, que en un principi era fins al mes de juny, atès que desprésla gestió passava a mans dels privats. Tot el que sigui a favor de Vivand, en el sentit de ladinamització i que Escaldes continuï essent una parròquia turística de referència, jo hiestic a favor. Si hem de prolongar el contracte del Sr. Delgado, si és pel futur de Vivand, hiestem a favor. Ara, també volem que es facin aquests passos i que es treballi de formamolt clara amb els privats per que ells entenguin realment que la gestió ha de ser d’ells,Perquè hi ha privats de l’av. Carlemany que a mi m’han interpel·lat dient-me “el projecteés del Comú i ara ens voleu passar la pilota a nosaltres, i nosaltres no hi estem d’acord”. Iaixò m’ho han dit gent que no estaven en contra del projecte sinó a favor. Caldrà doncsuna bona dosi de pedagogia per part de tots, per que els privats entenguin el que s’ha defer. Això passa per les dinamitzacions que s’estan duent a terme (aprofito per felicitar alSr. Eduard Molné per les seves iniciatives). I si això porta a que aquest ens privat-públices creï, nosaltres hi donarem suport, perquè realment el que volem és que es vagi enaquesta direcció.

Sra. Cònsol Major: Com ja li he explicat en el meu exposat, nosaltres, en efecte, anem enaquesta direcció. Aquesta és la nostra voluntat política. L’únic que li volia puntualitzar, enrelació al contracte del Sr. Paco Delgado, és que vostè ha dit que la intenció eracontractar-lo fins al juny, per després ja passar la gestió al dit ens privat-públic. Això no ésaixí, el vam contractar al mes d’octubre per fer la primera “shopping night” i desprès vamconsiderar oportú renovar-li el contracte fins al 30 de juny, però ja preveient un posteriorprolongació del contracte en funció de l’avaluació que pogués fer del seu treball laComissió de Turisme.

2) Sol·licitem que se’ns lliuri còpia escrita del tancament de comptes delpressupost 2013 de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

Sra. Cònsol Major:. Això s’ha demanat al Comú d’Andorra la Vella, però encara no hotenim. De fet, tampoc ha passat per la Comissió de Gestió per la seva aprovació. Enqualsevol cas, una vegada el Comú disposi d’aquesta documentació, li serà facilitadaimmediatament.

3) D’acord amb la petició formulada per la Sra. Cèlia Vendrell a l’inici de lasessió, durant el tractament del primer punt de l’ordre del dia, a

81

Page 50: Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 ... · sobre radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i del Foc i Lloc (punt núm. 15), i

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2014 – Sessió ordinària de data 31 de març

continuació s’inclou en aquesta acta la relació de les despeses generadesper Vivand:

I clos el torn d’intervencions i no havent-hi altre prec ni pregunta formulat,s’esgota el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de lareunió d’avui. Essent les 17:30 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió.

Vist i plau P. o. del ComúLA CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL

82