Top Banner

of 93

LA Confessions

Jul 05, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/16/2019 LA Confessions

  1/93

    4

   

  F.D. N@IJG^^A@I^ by Rafgy dim Cgssag

  4

  Q@W UDI] W^ ]@ M@ ULD]0

  Ndptdai Mumfgy ^hatl st``m bgj`rg tlg edtlgraie dt H`imdy h`riaie‑s egigrdf bragjaiedim nraiegm. At wds d stgdhy mdy ai L`ffyw``m, tlg kaim tldt hdkgs m`es narnfg, siajj j`r bf``m dim batg. Gaelt DH dim tlg bdsan dr`hd ai tlg r``h wds tldt `j djtgrsldvg dim b`my `m`r but dff Mumfgy n`ufm tlaik db`ut wds tlg laelfy er``hgm, panturg-pgrjgnt jdng`j Mgtgntavg Ndrs`i Ndff`wdy.

  Ndff`wdy wds sh``tl ds sdtai slggts dim ldm tlg laelfy p`faslgm f``k `j d h`vag stdr.]lg hdi ``zgm nldrashd dim pgrs`idfaty, h`vaie dr`uim tlg r``h fakg lg `wigm tlg pfdng, gjj`rtfgssfy n`hj`rtdbfg watl hgi `j dff ndfabgrs fakg lg‑m bggi watl tlg FD_M j`rygdrs. But Ndff`wdy wds d rgngit trdisjgr jr`h Igw Q`rk Naty dim d tl`ri ai tlgNdptdai‑s samg. ]lg hdi wds t`` slaiy pgrjgnt dim Mumfgy ldm las suspana`is.

  417? wds e`aie t` bg Mumfgy ^hatl‑s ygdr. At wds dff db`ut t` bgeai j`r lah. UatlHankgy N`lgi aimantgm dim jdnaie d f`ie pras`i stdy, (tlg sueegsta`i `j “tdx gvdsa`i‑wlaspgrgm ait` tlg MD‑s gdr by Mumfgy lahsgfj), tlgrg wgrg e``m rgds`is j`r Ndptdai^hatl t` bg n`ingrigm db`ut tlg summgify prgsgit dfagi mgtgntavg ai las hamst. J`r tlg

 • 8/16/2019 LA Confessions

  2/93

    2

   pdst tw` ygdrs Mumfgy ldm bggi pfdiiaie dim `rediazaie, sgttaie up tlg pgrjgnt dffadingsj`r d strdtgean, uimgtgntdbfg tdkg`vgr `j N`lgi‑s rdnkgts. Las h`utl wdtgrgm dtgvgrytlaie lg‑m ldvg dim l`w gdsy at wds e`aie t` bg t` egt at. I` h`rg shdff tahg tdkgsj`r Mumfgy ^hatl, dim dff las ldim-nl`sgi tlues dim bae tahg wlggfgr mgdfgr pdrtigrswgrg e`aie t` bgigjat ergdtfy. At wds braffadit dim lg kigw at.

  ^am Lumegis wds m`aie las pdrt; l``kaie Zaingiigs up watl tldt tgfgvasa`i sl`w, “Bdmeg`j L`i`r‑ dim kggpaie tlg db`vg dvgrdeg idrn`tans mgtgntavg sujjanagitfy `nnupagm watlef`ry-spfdslgm lgdmfaigs dnr`ss tlg jr`it pdegs `j Lusl-Lusl hdedzaig. Lumegis wdskggpaie dff tlg j`nus `jj `j _dtnlgtt ds wgff ds Mumfgy. Dim tlg Ndptdai‑s e``is0 Gvgry`ig `j tlgh wds pfdyaie tlgar pdrt fakg gjjgntavg bat dnt`rs ai d h`vag. Gvgry `ig `j tlgh… gxngpt ^tgisfdim. Mumfgy er`digm ds tlg sf`ppy h`uitdai `j d hdi eruitgm ait` dnldar dim rubbgm las dfn`l`f rgmmgigm gygs. ^`hgtlaie ldm t` bg m`ig t` egt tlg burgdu‑snratandf gygs `jj `j ^tgisfdim `r tlg stupam b`y` cust haelt sdy tlg wr`ie tlaie.

  Mumfgy slujjfgm tlr`uel las i`tgs. I`t d bae wggk dim i`t d wl`fg f`t t` sdy t` tlg gaelty

  hgi prgsgit. Uatl d fattfg funk lg‑m bg bglaim las mgsk s``i gi`uel, las cdnkgt `jj dimtlg brggzg `j las jdi wlappaie las slart sfggvgs uitaf lg wds jaidffy n`hj`rtdbfg dedai.Las gygs r`sg t` tlg s`uim `j fdueltgr. Ndff`wdy wds w`rkaie tlg r``h; h`vaie jr`h dki`t `j lummfgm l`hanamg mgtgntavgs t` tlg edtlgraie `j uiaj`rhgm `jjangrs ai tlg bdnkdim jaidffy sattaie watl tlg iaig idrn` mgtgntavgs dim rgpgdtaie tlg sdhg `bva`usfy `jj-n`f`r c`kg. Egttaie tlg sdhg r`uim `j fdueltgr, t``. Zaingiigs r`ffgm las gygs dim h`vgmt` di`tlgr ghpty sgdt dim Mumfgy‑s br`w nurfgm. @jjangrs kigw wlgi tlgrg wds digighy dh`ie tlgh…s`hg kigw aistaintavgfy dim quankgr tldi `tlgrs, but tlgy dfwdyskigw. At wds d n`ijarhdta`i tldt hdmg Mumfgy‑s suspana`is taeltgi tlg husnfgs dt tlg bdnk `j las ignk.

  Ndff`wdy wds t`` gdsy d jat, t`` `i t`p `j tlaies, t``…sh``tl. Lg ldm t` bg di AitgridfDjjdars pfdit. Mumfgy wds surg `j at. D pfdit t` jaim `ut gvgrytlaie lg‑m bggi pfdiiaiedim wds jaidffy p`asgm t` put ait` dnta`i.

  ]lg ldims`hg Igw Q`rkgr eraiigm las jfdslaie wlatg shafg. ‖H`riaie Ndp,‘ Ndff`wdysl`utgm dim strdiegfy, watl`ut Mumfgy ndffaie tlg hggtaie t` `rmgr, gvgry hdi ai tlgr``h quagtgm dim prgpdrgm j`r tlg bragjaie. Mumfgy‑s fap twatnlgm dim lg swdff`wgm tlg bafg nrdwfaie up las tlr`dt watl d eufp `j battgr n`jjgg. ^`hgtlaie ldm t` bg m`ig db`utNdff`wdy, dim at ldm t` bg m`ig s``i.

  ***

  ^gregdit Mgtgntavg Cdnk Zaingiigs survgygm tlg r``h ds lg t``k d sp`t dedaist tlg bdnk wdff, las haim rghdrkdbfy sldrp djtgr di`tlgr sfggpfgss iaelt spgit `i tlg n`unl. Atwds `ify d hdttgr `j tahg bgj`rg las wajg gatlgr h`vgm `ut `r tlrgw lah `ut, tlgarrgfdta`islap ldvaie mgtgra`rdtgm t` tlg p`ait wlgrg tlgy wgrg i` f`iegr spgdkaie t` `igdi`tlgr. Lg mami‑t sgg tlg p`ait ai nldieaie las favaie drrdieghgits uitaf Faimd sgrvgmlah watl tlg mav`rng pdpgrs; lg kigw slg wds watlai lgr raelts ds lg‑m ldrmfy bggi

 • 8/16/2019 LA Confessions

  3/93

    >

  h`mgf lusbdim hdtgradf, but las stubb`ri pramg hdmg lah stdy dim wdat j`r tlg aigvatdbfgsl`wm`wi.

  Lg wdtnlgm Ndff`wdy w`rk tlg r``h, i`taie tlg f``ks `j dmhardta`i jr`h tlg y`uiegr`jjangrs ds tlgy prdntandffy luie `i las gvgry w`rm. ]lg hdi wds sh``tl, i` m`ubt, but

  Cdnk n`ufmi‑t lgfp but w`imgr dt las h`tavdta`is. Gvgrytlaie db`ut tlg hdi jr`h tlg wdylg mrgssgm t` las hdiigr `j spggnl sgghgm d fattfg t`` pgrjgnt. F`im`i ^l`p bfdzgr,Atdfadi f`djgrs, cust gi`uel fattfg mdb‑ff m` yd. Zaingiigs kigw tlg typg dff t`` wgff.

  But las haim wds `i `tlgr hdttgrs bgsamgs Ndff`wdy. Ai las ldims lg lgfm d j`fmgrn`itdaiaie d fast `j ki`wi mrue suppfagrs wl` dff ldm d hystgra`us tag ai t` d wgff ki`wiL`ffyw``m degit. Aj las aistaints wgrg n`rrgnt, dim tlgy `jtgi wgrg, lg wds f``kaie dt d bust `j h`iuhgitdf pr`p`rta`is. Lg wds e`aie t` ldvg t` put ai f`ts `j `vgrtahg, gatlgr`i tlg nf`nk `r `jj, but lg tragm i`t t` shafg ds lg ahdeaigm tlg lgdmfaigs. Lg cust iggmgmtlg `kdy jr`h Mumfgy bgj`rg lg h`vgm j`rwdrm. Qgs, fdmags dim egitfghgi, L`ffyw``mCdnk wds bdnk ai jaeltaie j`rh.

  ***

  @jjangr Gmh`im Gxfgy wds dt tlg bdnk `j tlg bragjaie r``h stdimaie ds jdr ds p`ssabfgjr`h tlg `tlgr uiaj`rhgm rdik dim jafg. Lg wds majjgrgit jr`h tlgh; i`t `ify wds lgshdrtgr dim quankgr `i tlg uptdkg, but lg ldm d idhg dim rgputdta`i t` favg up t`. Dim ajGxfgy ldm diytlaie t` sdy db`ut at, lg w`ufm i`t `ify favg up t` las jdtlgr‑s laelstdimdrm, but surpdss at. Lg wds n`ivaingm lg w`ufm s``i bg tlg bgdn`i by wlanl dff`tlgr `jjangrs w`ufm bg hgdsurgm.

  Las gygs wdimgrgm tlg r``h survgyaie tlg sngig, las haim quankfy tdkaie ai gdnl er`up`j mgtgntavgs, gvdfudtaie wl` wds dfaeigm watl wl` dim wlanl wgrg tlg h`st p`wgrjufdffadings. At wds dff pdrt `j las edhg pfdi; nuftavdtg jragimslaps watl tlg bgst, tlg braeltgstdim tlg h`st p`wgrjuf. At wds tlg `ify wdy t` dmvding up tlr`uel tlg rdiks jdstgr tldilas jdtlgr, tlg fdtg, ergdt _rgst`i Gxfgy.

  Cdnk Zaingiigs st``m dim nduelt Gm‑s gyg. ]lg sl`wb`dtgr , lg si`rtgm t` lahsgfj. @ingd e``m n`p, lg wds i`w `ify n`ingrigm watl tldt e`m-dwjuf tgfgvasa`i sl`w dim tlg pubfanaty at edvg lah. Dfwdys ai tlg pdpgrs watl las fdtgst ngfgbraty mrue-bust, eavaie tlg pubfan tlg ahprgssa`i tldt lg wds squgdky nfgdi, hdkaie tlg strggts sdjg jr`h m`pg-jagims dim l`p-lgdms. ]lg rgdfaty, tl`uel, wds d bat majjgrgit…dt fgdst dnn`rmaie t`ruh`r.

  Dim `vgr igdr tlg bdnk wds `ig `j tlg igwgst mgtgntavgs ai tlg mgpdrthgit, Bum Ulatg.Ulgi Gm lgdrm d jgw h`itls bdnk tldt Ulatg ldm bggi pr`h`tgm, lg wds dst`uimgm. Ailas `paia`i, Ulatg wds d haimfgss tlue dim i`t mgtgntavg hdtgradf ai diy wdy. Hdybgtlgrg wgrg s`hg ai tlg mgpdrthgit tldt sldrgm las `paia`i. Uly gfsg w`ufm Ulatg ldm bggi pdargm watl pr`bdbfy tlg w`rst mgtgntavg ai tlg FD_M, Mank ^tgisfdim.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  4/93

    =

  ]lg sf`ppagst, f`usagst mgtgntavg lg‑m gvgr sggi, Mank wds sattaie…hdkg tldtf`uieaie…igxt t` Ulatg dim `bva`us sfggpaie. Gm ldm igvgr lgdrm d e``m w`rm db`utlah; aj lg wdsi‑t mruik, lg wds d fdzy, brutdf `dj.

  Dim tlgi … tlg nurrgit e`fmgi b`y, Ndrs`i Ndff`wdy. F`um. ]ryaie t`` ldrm t` bg fakgm

  dim dnngptgm, Gxfgy tl`uelt watl d haxturg `j cgdf`usy dim dwg. Bae tahg n`p jr`h bdnkgdst watl f`ts `j p`fatandf bdnkaie, jaidinadf supp`rt dim d braelt juturg. Ndff`wdy wds tlgghb`mahgit `j gvgrytlaie Gxfgy dspargm t`. Mgjaiatgfy s`hg`ig t` nuftavdtg.

  Dim n`haie t` tlg p`mauh, tlg hdi lg n`isamgrgm las dng ai tlg l`fg, d hdi lg‑m ki`wijr`h nlafml``m, Ndptdai Mumfgy ^hatl. Kgy t` Gxfgy‑s pfdi wds t` fgdvg tlg uiaj`rhgmrajj-rdjj dim c`ai l`hanamg ds d mgtgntavg. Mumfgy tl`uel, ldm `tlgr amgds. Gm eufpgm dtMumfgy‑s qugsta`is dim las masdppr`vdf `j Gxfgy‑s diswgrs…U`ufm y`u bg waffaie t` pfdit n`rr`b`rdtavg gvamging `i d suspgnt y`u kigw t` bg euafty, ai `rmgr t` gisurg di

  aimanthgit0…U`ufm y`u bg waffaie t` bgdt d n`ijgssa`i `ut `j d suspgnt y`u kigw t` bgeuafty 0…U`ufm y`u bg waffaie t` sl``t d ldrmgigm nrahaidf ai tlg bdnk ai `rmgr t` `jjsgt

  tlg nlding tldt s`hg fdwygr w`ufm egt tlgh `jj0

  Gm‑s diswgrs wgrg dfwdys dim ghpldtandffy, “i`‑. L`w n`ufm lg bgn`hg tlgmgpdrthgit‑s e`fmgi b`y ygt bg euafty `j sunl masrgedrm j`r custang0

  ***

  @jjangr Bum Ulatg puslgm ldrm dedaist tlg sfuhp `j ^tgisfdim‑s luinlgm sl`ufmgr.Junkgr wds dsfggp dedai; tlg igxt brgdtl wds e`aie t` bg di gdrtlqudkg `j d si`rg aj Bumn`ufmi‑t wdkg tlg hdi quank gi`uel. Ulatg wds sank `j bgaie `i las `wi, junkaie sankdim targm `j tryaie t` ldimfg ndsgs watl las mruikgi pdrtigr nurfgm `i tlg bdnksgdt dimsfggpaie at `jj. Bum ldm bggi d mgtgntavg j`r sax h`itls dim lg sw`rg tldt ldfj tldt tahglg wds bdbysattaie tlg hdi wl` wds supp`sgm t` sl`w lah tlg r`pgs. ^ax junkaieh`itls dim tlgy ldmi‑t hdmg d ndsg ygt, ldmi‑t gvgi hdmg d mgit ai diytlaie `i tlgarr`stgr. Lg‑m w`rkgm las dss `jj t` hdkg mgtgntavg. ]las wdsi‑t wldt lg wditgm.

  Di aimgpgimgit tlaikgr watl fattfg t` i` n`ijamging, lg‑m tdkgi t` `bsgrvaie tl`sg dr`uimlah. Uldt Bum masn`vgrgm wds d f`t `j tlg sdhg. _drtigrslaps wlgrg `ig mgtgntavgw`rkgm ldrm ds junkaie lgff dim tlg `tlgr mrdik uitaf lg wds bfaim. But…tlgrg wds `igrgds`i lg t`fgrdtgm ^tgis, `ig `nnurrging tldt kgpt lah dt tlg hdi‑s samg dim dwdy jr`h bgn`haie `ig `j tl`sg l`t sl`ts f``kaie j`r ef`ry `i las `wi.

  ^ax wggks djtgr bgaie dssaeigm ds Ranldrm ^tgisfdim‑s pdrtigr dim ki`waie tlg bae junkwds dfrgdmy mruik ds d skuik dt tgi ai tlg h`riaie; Bum ldm wdfkgm ait` d faqu`r st`rg t`dsk tlg `wigr d jgw qugsta`is. ]lg bdstdrm wds swgdtaie buffgts dim Ulatg kigw lg wds`it` s`hgtlaie. Aj at wdsi‑t j`r ^tgisfdim burstaie ait` tlg efdss m``r dim puslaie Bum t`tlg jf``r, lg ldvg tdkgi tlg buffgt jr`h tlg st`rg `wigr‑s lammgi sl`teui dim at w`ufmi‑tldvg bggi prgtty. ]ldt wds tlg rgds`i d hdi ldm d pdrtigr, dim gvgi pankfgm watl eai dimv`mkd, Mank ^tgisfdim wds tlg kaim `j pdrtigr gvgry mgtgntavg wditgm dt las samg.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  5/93

    7

  Kggpaie tlg hdi dwdkg wds ahp`rtdit. Bum lds sggi tlg bae euys wdtnlaie las pdrtigrwatl nurfgm br`ws dim d p`asgm pgi `vgr d i`tgb``k.

  Ds ^tgis w`kg watl d f`um eruit lg rubbgm las tghpfgs, strdaeltgigm ai tlg nldar, fastgigmt` gvgrytlaie prgsgitgm by tlg Ndptdai tlgi fgdigm nf`sg, las brgdtl sankgiaie swggt watl

  faqu`r ds lg lassgm.

  ‖]ldiks, pdrtigr.‘

  ‖Qgdl, ygdl,‘ dim Bum st``m t` stdrt las mdy.

  ***

  Mgtgntavg Fagutgidit Ndrs`i Ndff`wdy pdam nf`sg dttgita`i t` gvgry mgtdaf `j tlg bragjaie, lgdrm dff tl`sg tlaies tlg Ndptdai mami‑t sdy db`ut tlg pdst dim upn`haie wggksdim w`imgrgm l`w diytlaie egts m`ig ai d pfdng fakg L`ffyw``m. But lg ldm las `wi

   pfdis dim las `wi h`tavgs. ]lrgg wggks dim lg‑m dfrgdmy bustgm d fdreg r`bbgry raie(watl tlg lgfp `j d jgw Hdildttdi jragims) dim wds hdkaie sgra`us lgdmwdy `i ygtdi`tlgr ndsg tldt ldm bdjjfgm tlg FD_M j`r h`itls. Djtgr dff, Ndff`wdy wdsi‑t db`ut t`stgp ait` d igw stdta`i dim i`t sgra`usfy ahprgss tlg brdss. Lg kigw l`w t` usg lasrgs`urngs. F`s Diegfgs ldm ats jdar sldrg `j nrahg, but Ndff`wdy wditgm t` hdkg surg lge`t las jdar sldrg `j cuany dssaeihgits. Dim…

  Lg ldm `tlgr tlaies `i las degimd. H`st `j tlgh jgff ait` pfdng gdsafy gi`uel; hggtaie,waiaie dim maiaie, dim jaidffy bgmmaie tlg jdbuf`us dim jdh`us dntrgss, Jrdinaig J`stgrj`r gxdhpfg. Lg‑m snlh``sgm las wdy ait` tlg raelt L`ffyw``m pdrtags dim shafgm laswdy igxt t` Hdrafyi H`ir`g‑s baeegst ravdf. Ai Ndff`wdy‑s gygs, J`stgr wds jdr h`rgefdh`r`us, tdfgitgm dim bgdutajuf tldi tlg bf`im b`hbslgff. Lg‑m sggi H`ir`g `ingwlgi slg wdsi‑t hdmg up j`r tlg pubfan, wgdvaie dim eaeefaie fakg d saffy snl``f earfdttghptaie t` ahprgss lgr bae br`tlgr‑s bgst jragim. _atajuf. Lg wds ghbdrrdssgm j`r lgr.H`ir`g wdsi‑t s` prgtty watl`ut dff tldt pdait. But J`stgr wds. ^lg wds stuiiaie.

  Jrdinaig J`stgr wds dfs` sgra`usfy aiv`fvgm watl lgr nurrgit n`-stdr dim tlg ruh`rs wgrgwafm tldt wgmmaie bgffs w`ufm bg raieaie s``i. Ndff`wdy mami‑t ndrg. ^lg wds d mdhie``m junk. ^`hgtlaie t` mrgdh db`ut ai las `fm deg. Uldtgvgr Jrdiiy J`stgr mam; e`thdrragm, mami‑t egt hdrragm, n`itaiugm t` pfdy ndt dim h`usg watl lah `r i`t…mami‑thdttgr `ig bat. ^lg wds cust `ig `j las e`dfs wlgi lg mr`vg ait` Ndfaj`riad, s`hgtlaie t`tank `jj `i las fast.

  Dim lg ldm `tlgr e`dfs. Dmvdinghgit ai tlg mgpdrthgit dim tlg burgdu wds d eavgi. ButNdrs`i Ndff`wdy wdsi‑t tlg ndff`us s`rt. Lg wds d n`p j`r d rgds`i; dim tldt rgdffy wdst` lgfp pg`pfg. Las gmundta`i wds vdst dim n`hpfgx dim lg ldm juff aitgita`is `j usaie dff`j at t` rgdnl las aitgimgm `bcgntavgs. D mgergg ai psynl`f`ey lgfpgm lah jaeurg pg`pfg`ut; mgtgrhaig wldt lg wds up dedaist…ai tlg stdta`i `r `i tlg strggt. At dfwdys pdam `jjt` sgg tl`sg wlggfs turiaie ai di`tlgr mgtgntavg‑s haim dim gspgnadffy ai tlg nrahaidf‑shaim. At‑s wldt hdmg lah d hdstgr dt aitgrr`edta`i dim dfrgdmy lg‑m hdmg d idhg j`r

 • 8/16/2019 LA Confessions

  6/93

    :

  lahsgfj tlgrg dt tlg L`ffyw``m stdta`i. Cust fdst wggk, nr`wms `j mgtgntavgs jr`h ds jdr dsUgst L`ffyw``m dim m`wit`wi F`s Diegfgs ndhg fakg tlgy wgrg `i s`hg kaim `j paferahdeg dim prgssgm taelt `utsamg tlg aitgrr`edta`i r``h waim`ws cust t` wdtnl.

   Iggmfgss t` sdy, lg‑m rujjfgm d jgw jgdtlgrs…Ndptdai Mumfgy ^hatl j`r `ig. ^hatl wds d

  hdi lg iggmgm `i las samg s` Ndff`wdy t``k d ldrm swdff`w dim rgdfazgm at wds tahg t` bdnk `jj jr`h tlg sl`wb`dtaie. Lg‑m hdmg las p`ait. I`w lg ldm s`hgtlaie gfsg lgwditgm t` m`.

  Las f`ie tahg jragim wds i`w d psynl`f`ey pr`jgss`r dt tlg uiavgrsaty. _gtgr ^kgffy wds`ig `j tlg rgs`urngs Ndff`wdy h`st `jtgi usgm dim gic`ygm; ranl watl aisaelt dimsueegstgm dppr`dnlgs but at ldm dfrgdmy n`hg tahg t` pdy bdnk tlg papgr.

  ^kgffy wditgm d stumy m`ig dim tlg uiavgrsaty wdsi‑t db`ut t` supp`rt at djtgr Kaisgy‑s bfdsplgh`us jaimaies. ]lg rgsgdrnl n`hhuiaty dfrgdmy kigw wldt Kaisgy wds up t`watl las upn`haie rgp`rt. ]las tahg lg wds f``kaie dt w`hgi; sdnrgm h`tlgrs dim wavgs

  dim fattfg sastgrs dim tlg hgi n`itr`ffaie erdit h`igy j`r rgsgdrnl pr`cgnts wgrg up aidrhs dedaist diytlaie gvgi rgh`tgfy rgsghbfaie Kaisgy‑s `bsgssa`is. @j n`ursg, ^kgffywdsi‑t f``kaie t` gxp`sg tldt tlg dvgrdeg Hamwgst l`usgwajg wditgm `redshs `rhdsturbdtgm rgeufdrfy; lg wds `ify sggkaie aij`rhdta`i t` lgfp lah mgtgrhaig wldt hdmgd w`hdi nl``sg tlg `fmgst pr`jgssa`i `i gdrtl.

  _gtgr ^kgffy iggmgm aij`rhdta`i dim Ndff`wdy ldm d wdy t` egt tlg rgsgdrnl m`ig. ]lus bgedi tlg strdiegst rgqugst Ndrs`i Ndff`wdy ldm gvgr hdmg `j d sgia`r `jjangr dim lasnura`saty wds pgdkgm ds t` l`w Ndptdai ^hatl w`ufm rgsp`im t` tlas rgqugst.

  ***

  Mumfgy‑s gygs wgrg nf`sgm ds lg bdskgm ai n``f brggzgs egigrdtgm jr`h tlg `snaffdtaie jdi bfdmgs. Ndff`wdy wds `i las haim. Lg iggmgm d wdy t` wdtnl tldt bdstdrm, egt d sgra`usf``k dt wldt lg wds up t`. Lg wditgm t` egt tlg hdi `ut `j tlg fahgfaelt t``, pusl lah bdnk ait` tlg sldm`ws dim kggp las ldims tagm watl s`hg usgfgss i`isgisg tldt n`ufmkggp lah jr`h rgp`rtaie t` A.D. Ds las haim spui fakg tlg jdi, lg wdsi‑t ai tlg fgdstsurprasgm wlgi lg lgdrm d sldrp, sidppaie tdp `i las m``r dim Ndff`wdy‑s v`ang.

  ‖Lgy Ndp, e`t d jgw haiutgs0‘

  Mumfgy eraiigm n`iegiadffy dim wdvgm t` d nldar. ‖Uldt‑s `i y`ur haim, b`y`0‘

  Uldt Ndff`wdy wds db`ut t` dsk wds dfh`st fdueldbfg dim lg kigw at. Lg dfs` kigw tldtlg ldm tlg sdvvy t` prgsgit at str`ie gi`uel t` egt ^hatl‑s gdrs pgrkgm. But ai trutl, atwds d fattfg nrdzy. Gvgry`ig aiv`fvgm; jr`h tlg Ndptdai, t` tlg hgi dssaeigm t` tlg mgtdaf,t` tlg tgst subcgnts tlghsgfvgs wgrg e`aie t` egt d fduel `ut `j at dff. But ds j`r egttaie^hatl t` e` j`r at…Ndff`wdy ldm i` n`ingris.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  7/93

    5

  Lg ldm bae dspardta`is. Gvgitudffy, lg wditgm Mumfgy ^hatl‑s mgsk. Ai tldt p`sata`i lgn`ufm stdrt hdkaie s`hg rgdf nldiegs. L`ffyw``m nufturg dim n`rrupta`i aijgntgmgvgrytlaie dim wds jgstgraie fakg d rdinam w`uim tlr`uel`ut tlg FD_M. I`t tldt tlaieswgrg hunl bgttgr ai Igw Q`rk. Jajty pgrngit `j tlg IQ_M j`rng wds aigbradtgm; tlg `tlgrjajty pgrngit ldm e``m aitgita`is but fattfg euamding dim gvgi jgwgr aistaints j`r tlg w`rk.

  _rgsgitaie tlg amgd j`r sunl d mgtdaf wds tlg bgeaiiaie `j hdkaie nldiegs. ]l`sgdssaeigm t` dssast lah wgrg db`ut t` fgdri i`t `ify d lgff `j d f`t db`ut wly d w`hdi bgndhg d l``kgr … but l`w t` stdrt sggaie wldt e`gs `i aisamg d nrahaidf‑s lgdm. @lygdl, wldt haelt f``k jrav`f`us dim uiahp`rtdit n`ufm gdsafy nldieg d jgw hgi ait`s`fam, gjjanagit mgtgntavgs wl` ndi hdkg sgra`us stramgs ai nfgdiaie up tlg strggts.

  ‖Ugff Ndptdai, A ldvg d fattfg gxtrd nurranufdr dntavaty ai haim dim A wds l`paie t` egts`hg lgfp dim dmvang jr`h y`u.‘ Ndff`wdy kigw mdhi wgff at wds tlg bgst wdy t` e`db`ut tlas. At w`ufm bg d pagng `j ndkg t` puff t`egtlgr d n`upfg `j las igw j`uim jragims`i tlg j`rng dim m` tlas watl`ut ^hatl‑s aiv`fvghgit, but d jgw tlaies wgrg iggmgm. AjMumfgy tl`uelt lg wds di ahp`rtdit pdrt `j tlg pr`cgnt, lg cust haelt sh``tl tlg rdafs d

   bat.

  ‖Uldt kaimd…gxtrd nurranufdr dntavaty, Ndff`wdy0‘ Mumfgy dntudffy jgft d ldrm `ier`waie. Uds tlg ama`t db`ut t` sgt lahsgfj up watl tlg pgrjgnt affgedf dntavaty tldt ndi egtlah tlr`wi `jj tlg j`rng0 Lg stajfgm d erai.

  ‖A ldvg d bummy, d psynl`f`ey pr`jgss`r f``kaie j`r d tgdh t` m` d fattfg rgsgdrnl tdsk.Edtlgr aij`rhdta`i jr`h pr`statutgs j`r d stumy egdrgm t`wdrm d bgttgr uimgrstdimaie dst` wly tlgsg w`hgi nl``sg tlg pr`jgssa`i. ^`rt `j d nfdrajandta`i ds t` tlg rgds`iaie bglaim at dff.‘

  ‖Q`ur bummy iggms t` egt fdam, b`y`. Uldt as at y`u tlaik A ndi m` t` lgfp y`u watltlas…pr`cgnt0‘

  ‖_rgtty sahpfg sar. Aj y`u ndi dssaei hg tw` hgi dim hdkg surg wg‑vg dff e`t tlg sdhggvgiaie dvdafdbfg gvgry wggk j`r twgfvg wggks t` edtlgr tlg aij`rhdta`i, at w`ufm lgfp df`t. A‑m prgjgr hgi watl vdra`us pgrs`idfatags ai `rmgr t` edueg l`w tlg w`hgi rgdnt t`tlgh. At‑s d luimrgm p`ait qugsta`iidarg, waff pr`bdbfy tdkg db`ut j`ur l`urs t`n`hpfgtg.‘

  ‖Ulgrg drg y`u pfdiiaie t` egt tlg earfs0‘ Mumfgy n`itaiugm t` jaelt las fdueltgr, bataietlg aisamg `j las h`utl d prgtgimaie t` rgvagw pgrs`iigf r`stgrs. Lg dfrgdmy kigw wl`lg‑m put `i tlg stupam mgtdaf dim l`w usgjuf tlas j``fasligss wds e`aie t` bg j`r lah, butegttaie ds hunl ds p`ssabfg `ut `j Ndff`wdy wds vatdf.

  ‖A jaeurgm wg ndi pank `ig gvgry aitgrvagw iaelt raelt `ut `j tlg ngff. Ug sl`ufm eavg tlgnl`sgi tgst subcgnt d jrgg pdss `i nldregs tldt iaelt j`r pdrtanapdtaie, sar.‘

  ‖Dim l`w ndi y`u eudrditgg tldt y`u dim y`ur jgff`w `jjangrs drgi‑t cust pfdiiaie d fattfgl``kgr pdrty muraie tlgsg aitgrvagw iaelts0‘ D nlunkfg jaidffy gsndpgm las nlgst.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  8/93

    <

   ‖^ar! @j n`ursg i`t! ]lgsg aitgrvagws waff bg tdpgm dim wg‑ff ldvg dnngss t` tlgh j`r `ur`wi rgjgrging dim uimgrstdimaie ds wgff ds tlg uiavgrsaty‑s. ]las as d fgeat stumy, Mumfgy.A‑m igvgr pr`p`sg s`hgtlaie affgedf; igvgr gxpgnt y`u t` lgfp hg. Cgsus, Ndptdai!‘

  ‖Dfraelt, b`y`. Ulgrg m` y`u pfdi t` m` tlgsg aitgrvagws0‘

  Ndff`wdy slrueegm. ‖Ug ndi m` tlgh lgrg dt tlg stdta`i.‘

  ‖I`. Fastgi,‘ Mumfgy mrdhdtandffy nurfgm las br`w dim rubbgm las nlai. ‖]lgrg‑s di `fmdbdim`igm h`tgf db`ut j`rty hafgs jr`h lgrg. At w`ufm bg pgrjgnt.‘

  ‖D h`tgf0 A m`i‑t tlaik s`,‘ Ndff`wdy si`rtgm. ‖At‑s `ur e`df t` hdkg tlgsg w`hgi jggfsdjg dim n`hj`rtdbfg.‘

  ‖Dim saing wlgi as d l``kgr i`t n`hj`rtdbfg ai d h`tgf0 ]lg Zant`ry H`tgf as tlg pgrjgnt

   pfdng, Ndff`wdy. Tuagt. Jdr gi`uel jr`h gvgry`ig gfsg. A trust y`u w`i‑t try diytlaie …uisdv`ry watl tlgsg earfs. Ulgi m` y`u pfdi t` stdrt dff tlas0‘

  ‖Ds s``i ds p`ssabfg. Aj y`u eavg hg tlg hgi dim drrdieg snlgmufgs, A‑m fakg t` stdrtt`iaelt.‘ Ndff`wdy‑s lgdrt wds puhpaie fakg d rdng l`rsg. Lg wds egttaie tlg n``pgrdta`ilg wditgm. At w`ufm dff bg aitgrgstaie, aij`rhdtavg dim gxdntfy tlg wdy lg fakgm e`aiedb`ut bgaie d mgtgntavg. Aivgstaedta`i dt ats bgst watl tlg p`tgitadf t` hdkg d rgdfmajjgrging m`wi tlg r`dm. Ahpr`vghgit ai las dim las jgff`w `jjangr‑s wdy `j m`aie tlg c`b. Junkaie pgrjgnt! But Mumfgy stajfgm las gxnatghgit watl `ig shdff stdtghgit.

  ‖I`t t`iaelt,‘ tlg Ndptdai eruitgm dim nf`sgm tlg pgrs`iigf jafg j`fmgr. ‖^dturmdy iaeltsw`ufm w`rk bgst. Q`u‑ff ldvg sgvgrdf jrgsl subcgnts t` nl``sg jr`h. At waff eavg hg d jgwmdys t` nl``sg dim dssaei hgi t` tlas mgtdaf dim drrdieg tlg snlgmufaie.‘ Lg sdwNdff`wdy mgjfdtg. ‖At‑s tldt `r i`tlaie. Dim … aj y`u‑rg gxpgntaie tlg mgpdrthgit‑s juffn``pgrdta`i y`u‑vg e`t di`tlgr tlaie n`haie, Ndff`wdy. ]lgrg waff bg i` pdy j`r tlas …gxtrdnurranufdr dntavaty. A iggm t` jaim hgi waffaie t` eavg up tlgar ^dturmdys j`r y`ur pr`cgnt dim m` at watl`ut n`hpgisdta`i.‘

  ‖A uimgrstdim, Ndp. ]ldt‑ff bg jaig.‘ Lg st``m dim rgdnlgm `ut las ldim. ‖]ldiks.‘

  ‖A‑ff aij`rh y`u `j tlg hgi dssaeigm dim drrdieg j`r d bragjaie lgrg ai hy `jjang bgj`rgy`u bgeai. I`w, m`i‑t y`u ldvg rgdf w`rk t` m` Mgtgntavg Ndff`wdy0‘

  Mumfgy wdtnlgm tlg hdi fgdvg, nf`sgm las m``r dim fduelgm df`um. Gvgrytlaie lg iggmgmldm cust mr`ppgm ait` las fdp fakg h`vag hdean. Lg quankfy sdt dim rgvagwgm las tl`uelts.

  _r`bfgh iuhbgr `ig3 Ki`waie wldt Ndff`wdy wds up t` cust e`t gdsagr.

  _r`bfgh iuhbgr tw`3 _r`tgntaie _dtnlgtt‑s funrdtavg pr`statuta`i busaigss wds sahpfys`fvgm. Ndff`wdy w`ufmi‑t bg n`haie dnr`ss diy `j _dtnlgtt‑s h`vag stdr f``k dfakg

 • 8/16/2019 LA Confessions

  9/93

    1

  wl`rgs `i d ^dturmdy iaelt. ]lgy wgrg dff muffgm up dim gitgrtdaiaie dt sgnrgt Jfgur-mg-fas “Uldtgvgr y`u Mgsarg‑ pdrtags dim at wds laelfy uifakgfy gvgi `ig `j tlgh w`ufm jaimtlghsgfvgs ai d ^dturmdy iaelt f`nk-up dt tlg L`ffyw``m stdta`i.

  _r`bfgh iuhbgr tlrgg3 Cdnk Zaingiigs. Gvgi watl tlg mastrdnta`is `j las `wi

  gxtrdnurranufdr dntavatags `i “Bdmeg `j L`i`r‑ dim las l`t sl`t Lusl-Lusl lgdmfaigs …Zaingiigs wds staff t`` shdrt t` gxpgnt tlg hdi t` rghdai ai tlg mdrk. Mumfgy iggmgmdi`tlgr fdygr `j mavgrsa`i t` l`fm tlg mgtgntavg‑s dttgita`i, cust uitaf tlg jarst jgw stramgswgrg hdmg ai tdkaie `vgr N`lgi‑s rdnkgts. ‖]wgfvg wggks sl`ufm m` at,‘ tlg Ndptdaieraiigm.

  _r`bfgh iuhbgr j`ur3 Egttaie tlg mgpdrthgits snrutaiy dwdy jr`h ^tgisfdim. Gdsy ds pag. Dssaeihgit t` tlg mgtdaf w`ufm eavg ^tgisfdim d nlding t` egt ds mruik ds lg wditgmdim gvgi mry `ut bgj`rg las igxt dppgdrding dt tlg stdta`i. Lg wdsi‑t e`iid fakg at, but atw`ufm dfs` sgrvg ds d sfdp `i tlg wrast jr`h Mumfgy. ]lgi tlgrg wds ^tgisfdim‑s igw pdrtigr, Ugimgff Ulatg. At haelt bg jui t` put tldt brutg `i tlg mgtdaf aj j`r i`tlaie gfsg

  tldi wdtnlaie Ndff`wdy squarh. ]lg ama`t mam dsk j`r majjgrgit pgrs`idfatags, i`w mami‑tlg0

  Dim jaidffy, pr`bfgh iuhbgr javg3 _fditaie tlg pgrjgnt gyg t` wdtnl `vgr Ndff`wdy dimrgp`rt gvgrytlaie tldt‑s sdam dim m`ig. Mumfgy snrdtnlgm las tghpfg. Ul` wds tlg hdij`r tldt c`b0 ]lgi lg sp`ttgm lah, skufkaie `utsamg tlg m``r fakg d wgdsgf.

  ‖N`hg ai lgrg, Gxfgy.‘

  Gdegr bgdvgr snurragm aisamg, prgssgm las efdssgs laelgr `i las i`sg dim eraiigm. I`mmgm.‖Qgs sar.‘

  ‖Uldt tlg lgff drg y`u m`aie lgrg, Gmh`im0 Q`u‑rg i`t gvgi snlgmufgm `i muty uitaft`iaelt.‘

  ‖A…dl…A cust wditgm t` dsk. As tlgrg diytlaie A ndi m`0 Diytlaie0 A lgdrm tlr`uel tlgerdpgvaig tlgrg‑s e`aie t` bg d spgnadf mgtdaf j`rhgm dim A wds w`imgraie aj A ndiv`fuitggr.‘

  Mumfgy sl``k las lgdm. _r`bfgh iuhbgr javg wds wgff ai ldim.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  10/93

    4?

  F.D. N@IJG^^A@I^

   by Rafgy dim Cgssag

  2

  F@RID R@MRAEWGS, _DR] 4

  At ldm bggi d wlafg saing Ndptdai Mumfgy ^hatl t``k ergdt pfgdsurg ai las c`b, gvgif`iegr saing lg‑m n`hg ai `i d mdy `jj cust t` sgg at dff n`hg t`egtlgr. But tgnliandffy,tlas wdsi‑t las c`b, at wds las gitgrtdaihgit dim lg wds ldvaie `ig lgff `j d tahg kggpaietlg erai `jj las jdng.

  Gxfgy drravgm jarst, idturdffy, tdkaie d sgdt dt tlg jdr gim `j tlg javg nldars sgt up dnr`ssMumfgy‑s `jjang ai jr`it `j las mgsk. Lg‑m bggi ds nfgdr ds lg mdrgm watl tlg kam, t`fm lahlg wds dssaeigm margntfy uimgr lah dim w`ufm diswgr `ify t` lah. Lg‑m gxpfdaigm tldtlg wds pfdnaie Gxfgy `i tlg mgtdaf ds las gygs dim gdrs, dssaeigm t` hdkg surg tlaies rdinfgdi dim `i tlg up-dim-up. @j n`ursg, lg mami‑t tgff tlg wgdsgf wldt tlg mgtdaf gitdafgm;tldt  lg wditgm t` l`fm `i t` uitaf tldt vgry gvgiaie. ]lg f``ks `i tlgar jdngs sl`ufm bg prangfgss! But ki`waie l`w Gxfgy w`rkgm, las n`itrabuta`i t` Mumfgy‑s pravdtgaivgstaedta`i `j Ndff`wdy wds surg t` bg vdfudbfg. ]lg Ndptdai gxpgntgm nfgdi, sldrp,mgtdafgm rgp`rts `i las mgsk gvgry H`imdy h`riaie. ]lg kam wds aistruntgm t` ainfumg`paia`is ds wgff dim saing Gxfgy‑s p`fatandf haim paiegm sahafdrfy t` las `wi, Mumfgywds surg lg‑m jaim wldt lg wds f``kaie j`r s``i gi`uel. Aj Ndff`wdy wds di Aitgridf

  Djjdars pfdit, Gxfgy wds e`aie t` rgp`rt s`hgtlaie n`ijarhaie at dff.

  Ndff`wdy wdfkgm ai igxt, sldrp ds d tdnk ai las nrasp suat. Lg ndrragm d hdiafd j`fmgr dimshafgm; rgjusgm t` sat but fgdigm dedaist tlg waim`w saff, gyaie tlg iuhbgr `j nldars watld nurfgm br`w. Ndff`wdy ldm dskgm j`r cust tw` hgi. L`w wds lg e`aie t` ldimfgMumfgy‑s gdrfy hdiapufdta`i `j las mgtdaf0 ]lg Ndptdai n`ufm `ify eugss.

  Ugimgff Ulatg pdngm `utsamg tlg `jjang j`r quatg d wlafg uitaf ^tgisfdim sl`wgm up aislartsfggvgs dim snujjgm `fm sl`gs. ]`egtlgr tlgy gitgrgm dim sdt, ^tgisfdim eruitaie dnlunkfg ds lg f``kgm dr`uim.

  ‖^`hgtlaie dhusaie, Mgtgntavg ^tgisfdim0‘ Mumfgy spdt dim tlg bae hdi quagtgm, wapaietlg shafg `jj las jdng watl di dfn`l`fan‑s trghbfaie ldim.

  Ulatg wds safgit. _uffgm d i`tgb``k dim pginaf dim wdatgm. Uldt p`tgitadf mam tldt euyldvg ai Mumfgy‑s `vgrdff pfdis0 Dedai…`ify tahg w`ufm tgff.

  Ulgi jaidffy Cdnk Zaingiigs drravgm, lg t`` wds ndrryaie d f`dmgm j`fmgr. Lg sdt, nr`ssgmlas fges, sh``tlgm tlg w``f `j las gxpgisavg tr`usgrs dim f``kgm t` tlg Ndptdai.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  11/93

    44

   ‖Nf`sg tlg m``r, Cdnk,‘ Mumfgy n`hhdimgm; ki`waie juff wgff at w`ufm nrgdtg dt fgdst dwraikfg ai tl`sg nrgdsgs, aj i`t ai Cdnk‑s n`hp`sgm gxprgssa`i. Ulgi tlg m``r wds nf`sgmdim Zaingiigs dedai bfdzgm las h`vag-w`rtly erai, Mumfgy nfgdrgm las tlr`dt.

  ‖A‑vg nl`sgi y`u j`ur t` dssast Mgtgntavg Fagutgidit Ndff`wdy watl d spgnadf mgtdaf. E``i, Ndff`wdy.‘

  ‖]ldik y`u sar,‘ Ndff`wdy st``m jr`h las n`hj`rtdbfg fgdi. ‖]` prgjdng dff tlas, A wdity`u dff t` ki`w tldt A‑m ldvg igvgr pr`p`sgm tlas mgtdaf aj A wdsi‑t surg at w`ufm bgigjatgvgry `ig `j us ai tlas r``h.‘ Lg saelgm, stdrgm dt gdnl jdng. ‖A‑vg bggi dskgm by d pr`haigit psynl`f`ey pr`jgss`r dt tlg uiavgrsaty t` lgfp watl d vgry spgnajan stumy; tlgedtlgraie `j aij`rhdta`i tldt ndi `ify pr`vg gxtrghgfy lgfpjuf ai `ur w`rk, egitfghgi. Drdrg `pp`rtuiaty t` egt `ursgfvgs mggp ait` tlg haims `j tlg nrahaidfs wg‑rg djtgr dim egtd rgdf erdsp `i wldt hdkgs tlgh wldt tlgy drg. At‑s d nlding t` tdkg d e``m f``k dt wldtwg‑rg m`aie dim l`w wg ndi m` at bgttgr.‘ Lg pdngm sf`wfy ai jr`it `j tlg hgi; dssgssgm

  wldt Mumfgy ldm eavgi lah dim s`hgl`w dttghpt t` twast at ait` d w`rkdbfg tgdh.

  Zaingiigs. Hdybg tldt‑s d e``m `ig, but tlg idrn`tans mgtgntavg wds s` sgfj j`nusgm lg‑migvgr strunk Ndff`wdy ds d tgdh hdi, sgfm`h w`rkgm watl d pdrtigr `r gvgi ndffgm j`r bdnk up. ^l`wb`dt dff tlg wdy.

  ]lgi tlgrg wds Ulatg. D jdarfy igw mgtgntavg. Hdybg s`hg p`tgitadf tlgrg. ]lg igxttwgfvg wggks cust haelt turi tlg jast ait` jaigssg. Igvgr ki`w.

  Gmh`im Gxfgy0 Ugff lgff, gvgry`ig kigw tldt hdi‑s h`tavdta`is. Mdmmy wds d fgegimdim tlg fattfg “wgdsgf‑, ds d jgw ndffgm lah, ldm mgsaeis j`r di gvgi baeegr ndrggr. @kdy,tldt haelt bg d e``m tlaie. N`isnagita`us, gdegr … but i`t rgspgntgm `r trustgm, gvgi bylas jgff`w uiaj`rh n`ps.

  But Mank ^tgisfdim. F``kaie dt tlg `erg, Ndff`wdy ldm t` aitgridffy er`di. I`w lg kigw tlg Ndptdai wdsi‑t tdkaie tlas sgra`usfy.

   I`w, t` dnngitudtg tlg p`satavg …

  Ndff`wdy lgfm up tlg j`fmgr. ‖Gvgry ^dturmdy j`r tlg igxt twgfvg wggks wg drg e`aie t`gxpf`rg tlg nrahaidf haim. Ug‑rg e`aie t` dsk spgnajan qugsta`is dim…ds A ndi sgg tlgNdptdai lds h`rg tldi sdtasjdnt`rafy jufjaffgm hy rgqugst…wg‑rg e`aie t` egt d e``m f``kdt l`w tlgsg tgst subcgnts rgdnt t` gdnl dim gvgry tgnliaqug wg usg. Zaingiigs,‘ lg gygmtlg mdppgr mgtgntavg. ‖Q`u‑rg d rgdf vgtgrdi, sunngssjuf, sdvvy. ^tgis, di`tlgr vgtgrdi.Q`u euys braie s`hgtlaie ahp`rtdit t` tlas gjj`rt. Ulatg,‘ lg f``kgm dt Bum Ulatg dimdfh`st nraiegm. ]lg euy sgghgm gvgi baeegr tldi lg f``kgm, las hgrg prgsging hdkaietlg r``h jggf taeltgr. ‖Q`u‑rg igw dt tlas, but y`u ldvg y`ur `wi styfg. Gxfgy, f`ts t`fgdri lgrg but A tgff y`u, wg‑rg dff e`aie t` fgdri jr`h gdnl `tlgr. Ug‑rg e`aie t` n`hg t`uimgrstdim wldt‑s h`st gjjgntavg, wlgi at w`rks dim wlgi at m`gsi‑t w`rk dim l`pgjuffy… wly.‘

 • 8/16/2019 LA Confessions

  12/93

    42

   ‖Ul` drg wg…aitgrvagwaie0‘ Zaingiigs dskgm. ‖Mrue mgdfgrs0‘

  ‖Hurmgrs0‘ Ulatg nlahgm.

  ‖]lagvgs0‘ ^tgis eruitgm.

  Mumfgy f`wgrgm las jdng dim bat tlg aisamg `j las h`utl ldrm t` kggp jr`h eraiiaie.

  ‖Ugff,‘ Ndff`wdy bgedi sf`wfy. ‖Ug‑rg stdrtaie dt tlg b`tt`h `j tlg bdrrgf, b`ys. Ulgitlas slaigs, lgfps us dff ahpr`vg, at‑s hy juff aitgita`i t` gxtgim tlg tgnliaqug laelgr dimlaelgr uitaf wg rgdnl tlg nrgdh `j tlg nr`p. ]lg Df Ndp`igs dim Hankgy N`lgis `j F`sDiegfgs.‘

  ‖]lg b`tt`h `j tlg bdrrgf0‘ ^tgisfdim spdt. ‖]ldt tlg lgff drg y`u tdfkaie db`ut0‘

  ‖^tgisg, A‑h tdfkaie db`ut h`rg tldi wl` wg tdfk t`. A‑h tdfkaie db`ut wldt wg jaeurg`ut.‘ Lg rdasgm tlg j`fmgr ai las ldim dedai. ‖A ldvg dff tlg spgnajan nratgrad rgquargm.Egitfghgi, j`r tlas stumy wg‑ff bg aitgrvagwaie l``kgrs, pr`statutgs dim ndff earfs.‘

  ]lg r``h br`kg ait` di upr`dr, tlgy dff turigm t` fduel dim eruhbfg t` gdnl `tlgr;Zaingiigs dntudffy st``m dim fgdigm `vgr Mumfgy‑s mgsk, dttghptaie t` gxpfdai tlg ndsgjafg ai las ldim.

  ‖Gi`uel!‘ Mumfgy bgff`wgm. Lg i`mmgm t` Ndff`wdy dim Cdnk rgfuntditfy rgturigm t` lassgdt.

  ‖Gdnl wggk wg waff e` tlr`uel d luimrgm p`ait qugsta`iidarg watl `ig nl`sgi tgstsubcgnt. A iggm t` hahg`erdpl d jgw h`rg n`pags; tlgrg drg d n`upfg h`rg `j y`u tldi Agxpgntgm dim,‘ lg turigm t` Mumfgy, ‖A tldik y`u Ndp. Q`u `utmam y`ursgfj lgrg. A dskgmj`r d vdragty `j pgrs`idfatags dim y`u‑vg put d f`t `j tl`uelt ait` at.‘

  ‖Q`u‑vg e`ttd bg kammaie, Mumfgy,‘ Zaingiigs spdt dim rg-nr`ssgm las fges. ‖A‑vg e`t drgdf ndsg t` w`rk `i.‘

  ‖Uldt ndsg0‘ Ndff`wdy p`aitgmfy dskgm dim dff gygs turigm t` Cdnk.

  ‖Raelt lgrg A‑vg e`t d fast `j ki`wi mrue suppfagrs watl tags t` d wgff ki`wi L`ffyw``mdegit. Q`u tlaik A wdit t` wdstg tahg pfdyaie watl l``kgrs, Ndff`wdy0‘

  ‖Wl-lul,‘ Ndff`wdy jfappgm tlr`uel las jafgs. ‖Dnn`rmaie t` tlg spgnajan rgquarghgits,Cdnk…wg‑ff bg tdfkaie t` sgvgrdf lael nfdss ndff earfs…ndff earfs wl` dfs` ldvgn`iignta`is watl wgff ki`wi L`ffyw``m degits.‘ ]lg r``h ldm e`ig safgit. ‖Ndi‑t y`uhgi sgg0 A‑h i`t pussy gi`uel t` tdkg `i s`hgtlaie fakg tlas uifgss A kigw j`r d jdnt atn`ufm lgfp us…gvgi `i nurrgit aivgstaedta`is.‘

 • 8/16/2019 LA Confessions

  13/93

    4>

   ‖A dai‑t m`aie tlas, Mum,‘ er`wfgm ^tgisfdim dim tlg Ndptdai st``m dbruptfy.

  ‖Q`u drg dff m`aie tlas. Uatl`ut pdy. Gvgry ^dturmdy uitaf tlg stumags drg n`hpfgtgm.@jjangr Gxfgy lgrg waff bg hdkaie d juff wggkfy rgp`rt t` hg dim A waff ki`w wl`

  sl`wgm dim wl` mami‑t…wl` pdrtanapdtgm dim wl` mami‑t. A‑h kggpaie y`u dff l`igst.Dim…fakg Ndff`wdy gxpfdaigm quatg nfgdrfy, b`y`s…A‑h eavaie gdnl `j y`u d nlding t`ahpr`vg y`ur tgnliaqugs. Ndff`wdy,‘ lg rgturigm t` las sgdt. ‖N`itaiug.‘

  ‖Dfraelt. Lgrg‑s l`w at‑s e`aie t` e`. Gvgry ^dturmdy gvgiaie wg hggt lgrg dt iaig,‘ lgefdrgm dt ^tgisfdim, ‖s`bgr  dim rgdmy t` w`rk. Ug‑ff e` t` tlg f`nk up dim nl``sg d tgstsubcgnt wl` jats tlg stumy nratgrad. Ug‑ff `jjgr lgr di `pta`i t` gatlgr pdrtanapdtg `r bg b``kgm. Aj slg‑m rdtlgr m` d iaelt ai cdaf, wg‑ff h`vg `i t` tlg igxt dppr`pradtg subcgnt.‘

  ‖Q`u hgdi l``kgr, m`i‑t y`u, Ndff`wdy0‘ ]ldt siapg jr`h Zaingiigs.

  ‖A hgdi…tgst subcgnt . Jr`h tlgrg wg waff tdkg tlg subcgnt t` di`tlgr f`ndta`i dim pr`nggm watl tlg qugsta`is.‘

  Ulatg papgm up. ‖Uldt f`ndta`i0‘

  Ndff`wdy nfgdrgm las tlr`dt, uidbfg t` lamg las mastdstg j`r tlg pfdng. ‖]lg Zant`ryH`tgf.‘

  ‖Ld!‘ ^tgisfdim sl`utgm watl efgg, fduelaie watl d lass, las bae bgffy r`ffaie. ‖A dai‑t bggi fdam dt tlg Zant`ry H`tgf saing at nf`sgm tgi ygdrs de`.‘

  ‖Dim y`u w`i‑t bg egttaie fdam i`w gatlgr. ^lut at, ^tgisfdim!‘ ]lg Ndptdai wds m`aie de``m c`b lamaie las gic`yhgit, wgdraie d prdntangm sn`wf dim dfh`st sdm tldt tlghggtaie wds igdrfy `vgr. Ndff`wdy n`itaiugm, i`t hassaie d bgdt, las v`ang nfaiandf,h`i`t`ig.

  ‖Ug waff dff spfat tlg luimrgm qugsta`is, tlgi”‘

  ‖Uldt kaimd qugsta`is0‘ Ulatg bfurtgm.

  Zaingiigs nlunkfgm. ‖Cgsus, Ulatg. ]lgrg‑s d luimrgm `j tlgh. A‑h surg tlgrg drg d jgwtldt haelt aitgrgst y`u.‘

  Ulatg turigm d brutdf sn`wf.

  ‖Ds A sdam,‘ Ndff`wdy fgdigm bdnk dedaist Mumfgy‑s mgsk dedai. ‖Ug‑ff spfat tlg qugsta`isgvgify, fastgi t` gdnl qugsta`i, l`w at‑s mgfavgrgm dim `bsgrvg l`w tlg subcgnt rgsp`imst` tlg hdi dskaie. ]lgi…wg fastgi dim fastgi e``m t` tlg diswgrs. Ug igvgr mgvadtgjr`h tlg qugsta`iidarg, igvgr nldieg tlg `rmgr `j tlg qugsta`is, dfwdys tdkg i`tgs `i tlgrgdnta`is `j tlg subcgnt. ]lg sgssa`is drg e`aie t` bg tdpgm j`r tlg uiavgrsaty dim tlg tdpg

 • 8/16/2019 LA Confessions

  14/93

    4=

  waff bg n`pagm j`r tlg mgpdrthgit‑s usg dim juturg trdaiaie.‘

  ‖J`r fadbafaty t`` A‑h eugssaie,‘ Zaingiigs stdtgm, las gygs mggp ai las `wi jafg j`fmgr.

  ‖Uly fadbafaty0‘ eruitgm ^tgis.

  Mumfgy n`ufmi‑t l`fm las erai diy f`iegr. ‖Fadbafaty. Cust aindsg tlg … subcgnt  … jggfslgr raelts drg s`hgl`w va`fdtgm.

  ‖Q`u hgdi l``kgr, raelt, Ndp0‘ Dedai ^tgisfdim e`t tldt efdrg jr`h Mumfgy.

  Ndff`wdy rgdnlgm j`r las cdnkgt. ‖Dfraelt, hgi. ^ldff wg egt t` at0‘

  ***

  Gxfgy luie bdnk, prgjgrraie t` j`ff`w tlg er`up `j mgtgntavgs m`wi t` tlg f`nkup. Lg

  sn`wfgm dt Ndff`wdy‑s bdnk ds lg sduitgrgm dlgdm `j tlg rgst. F`ts t` fgdri0 Mam lg tlaiktldt bgndusg A wgdr d uiaj`rh A m`i‑t ki`w wldt A‑h m`aie0  Gm ldm spgit tlg fdst jgwygdrs pr`vaie t` gvgry`ig lg wds bgttgr tldi las jdtlgr dim i`w tlas Gdstgri si`b wditgmt` tgdnl lah s`hgtlaie0 Uldt d s`i-`j-d-batnl. Dim tlg `tlgrs; Zaingiigs, Ulatg,^tgisfdim. Uldt wds Mumfgy tlaikaie0 Gm mami‑t tlaik at wds p`ssabfg tldt tlgsg j`ur hgiw`ufmi‑t gim up puhhgfaie gdnl `tlgr rdtlgr tldi qugsta`iaie l``kgrs.

  Gm‑s br`w jurr`wgm ds lg j`ff`wgm tldt trdai `j tl`uelt. Uldt wds Mumfgy tlaikaie0 Lgn`ufmi‑t bgfagvg j`r d h`hgit tldt tlg Ndptdai rgdffy tl`uelt diy `j tlas w`ufm bglgfpjuf. ^` wly mam lg dergg t` at0 Dim wly tlgsg pdrtanufdr mgtgntavgs0 ^`hgtlaie db`uttlas mgtdaf mami‑t shgff raelt dim Gxfgy w`imgrgm wldt Mumfgy dim Ndff`wdy rgdffy ldmai haim. 

  ***

   Igw mgtgntavg Bum Ugimgff Ulatg ldm i` rgdf amgd l`w lg jgft db`ut tlg wl`fg tlaie. Atshgffgm fakg d nlding t` fgdri but at shgffgm fakg d c`kg t``. Lg‑m spgit sax h`itlsnldsaie el`sts, stujj i`t ldrm `r s`fam gi`uel t` bg fgdms `r rgdf gvamging dim lg wdsegttaie sank `j at. Bum‑s eut r`ffgm. Uds lg e`iid gim up bgaie gvgi h`rg `j d c`kg ai tlgmgpdrthgit0 ^tgisfdim‑s iursghdam…^tgisfdim‑s muhhy…dim i`w…Ndff`wdy‑s pdtsy,dskaie l``kgrs qugsta`is gvgry`ig dfrgdmy kigw tlg diswgrs t`0 Qgdl, at stdik.

  Lg t``k d samgf`ie efding dt las pdrtigr. ]lgy wgrg stdimaie ai tlg f`nkup, wdataie j`r

  Ndff`wdy t` pank d earf…tlgar jarst subcgnt . Las gygs sndiigm tlg faig `j w`hgi. D jgw bdttgrgm; `ig d e`reg`us bux`h bf`im tldt b`tl ^tgis dim Zaingiigs wgrg puslaie j`r; dn`upfg wgrg marty, i`t-s`-prgtty dim wgff usgm tldt vgry iaelt. ]gi earfs ai dff. Bum r`ffgmlas gygs. Uldt tlg junk wds tlg p`ait `j dff tlas, diywdy0

  ]` tlg hgi‑s masdpp`aithgit, Ndff`wdy nl`sg t` hdkg tlg `jjgr t` d jrdaf Hgx earf dimBum jgft las st`hdnl h`vg up las tlr`dt. F``kaie dt lgr lg summgify rgdfazgm lg wdse`iid jaim `ut d lgff `j d f`t h`rg tlgi lg rgdffy wditgm t` ki`w db`ut lgr. Lg efdrgm dt

 • 8/16/2019 LA Confessions

  15/93

    47

  tlg f`ie fast `j qugsta`is, j`fmgm tlg pdpgr twang dim sl`vgm at ait` las cdnkgt p`nkgt.^`hgtlaie t`fm lah lg wdsi‑t e`aie t` fakg tlas `ig junkaie bat.

  ]lg Zant`ry H`tgf wds d slat l`fg, nruhbfaie, jaftly. ]lg hgi nlunkfgm ds tlgy mrdeegmdt br`kgi waim`ws t` fgt ai jrgsl dar dim jfankgm `i d faelt swatnl tldt staff jgm tlg

  mdiefaie bufb. ]lg earf wds sndrgm slatfgss dim wly tlg junk i`t0 Javg hgi dim lgr. I``ig rgdffy kigw wldt wds db`ut t` ldppgi.

  Gxfgy mrdeegm tw` nldars dim eruitgm j`r Ulatg t` e` t` tlg `tlgr r``hs t` jaim h`rg.‖Dim d tdbfg,‘ ndffgm Ndff`wdy bglaim lah. Bum w`ufm‑vg m`ig diytlaie t` egt `ut `jtlgrg dt tldt h`hgit. ]lgrg wds s`hgtlaie prgssaie ldrm `i las eut dim lg mami‑t fakg at.^faieaie tw` nldars `i `ig drh, lg efdingm dr`uim di ghpty r``h j`r d tdbfg dim dshunl ds lg wditgm las plysandf dntavaty t` `nnupy las haim, at cust wdsi‑t gi`uel.

  Las brdai wds jaraie fakg nrdzy. ]lg prgtty fattfg Hax earf wds d l``kgr. D hdi junksl``kgrs, i`t tdfk t` tlgh. Dim bgj`rg lg lgdmgm bdnk t` tlg `tlgrs, Bum jaidffy kigw

  gxdntfy wldt wds bueeaie lah. ]ldt earf, F`rid R`mraeugz…wds gxdntfy tlg kaim d pr`ssag lg‑m sfap ait` d h`tgf watl. Hdybg lg iggmgm t` j`ff`w Ndff`wdy‑s fgdm. Bg rgdfstrdaelt j`rwdrm dim nfaiandf.

  Lg sgt tlg nldars `i tlg jf``r ds Ndff`wdy drrdiegm tlgh, javg `i `ig samg `j tlg tdbfgdim `ig j`r tlg l``kgr `i tlg `tlgr samg. ]lg hgi sdt but tlg earf cust st``m. ^lg puslgmlgr ldar bdnk dim f``kgm dr`uim, dt tlg jf``r, dt tlg ngafaie. Lgr jaiegrs wgrg sldkaie dimBum‑s nlgst wds stdrtaie t` dnlg.

  ‖I`tlaies e`iid ldppgi, hd‑dh. Cust ldvg d sgdt,‘ lg sdam s`jtfy dim dff gygs turigm t`lah wlgi slg mam cust tldt. ‖Uldt0‘ Bum slrueegm.

  ]lg earf‑s st`hdnl ldm bggi ai ki`ts j`r tlg pdst l`ur dim `ify i`w wds F`ridR`mraeugz bgeaiiaie t` rgdfazg tldt cust hdybg slg wdsi‑t e`aie t` bg edie rdpgm `rw`rsg. At w`ufmi‑t ldvg bggi tlg jarst tahg d buinl `j eraie`s dbusgm lgr, but tlgrg wdss`hgtlaie db`ut tlg bae hdi‑s hdiigr tldt edvg lgr d efahhgr `j l`pg. ^lg efdingm `vgrigrv`usfy dt tlg jdt, sf`ppy n`p wl` diswgrgm t` tlg idhg `j ^tgis, rgn`eiazaie lah dstlg `ig wl`‑m sldkgi m`wi lgr pahp d jgw wggks gdrfagr. ^lg ldm i` amgd wly slg wds br`uelt lgrg, but wldt n`ufm at bg aj at wdsi‑t j`r sgx0

  Ndff`wdy ndrgjuffy sgt up tlg bae tdpg rgn`rmgr dim prgssgm tlg swatnl. ‖Dfraelt. HassF`rid R`mraeugz, n`rrgnt0‘

  ]lg earf i`mmgm.

  ‖Fgt‑s bgeai by dskaie y`u t` tgff us db`ut y`ur nlafml``m. Ulgrg wgrg y`u b`ri0‘

  ***

 • 8/16/2019 LA Confessions

  16/93

    4:

  Dt jarst F`rid mami‑t uimgrstdim, but slg wds d quank fgdrigr. ^lg ldm t` bg ai `rmgr t`survavg lgr faig `j w`rk. Hdybg tlas buinl `j eraie`s e`t gxnatgm by ldvaie d w`hditdfk marty t` tlgh, `r hdybg tlgy cust fakgm t` sndrg tlg lgff `j tlg w`hgi tlgy drrgstgm.Lgr aistaints t`fm lgr t` pfdy df`ie. Djtgr dff, wldt `tlgr nl`ang mam slg ldvg0

  ‖A wds b`ri ai tlg naty `j ^di Jgridim`.‘ ^lg kgpt lgr gygs `i tlg bae hdi, aei`raie tlg`tlgrs. Aj lg f``kgm dt lgr f`ie gi`uel, hdybg lg‑m sgg lgr ds s`hgtlaie `tlgr tldi dwl`rg.

  Cdnk Zaingiigs p`sgm tlg igxt qugsta`i, gdegr t` egt tlg wl`fg m`e dim p`iy sl`w `vgrdim m`ig watl. Lg staff n`ufmi‑t bgfagvg lg‑m bggi n`rrdffgm ait` tlas mgtdaf wlgi lg ldm drgdf ndsg wdataie j`r lah. ‖Ugrg y`ur pdrgits supp`rtavg `r dbusavg0‘

  F`rid slajtgm sfaeltfy ai lgr nldar ds slg n`isamgrgm lgr diswgr. ‖Hy h`tlgr wds d e``mw`hdi dim hy jdtlgr wds d vgry e``m, kaim hdi. But lg magm wlgi A wds 4:. Hy h`tlgrhdrragm di`tlgr hdi i`t f`ie djtgr. Lg wds i`t s` … supp`rtavg.‘ ^nrgwaie up lgr

  n`urdeg, slg j`rngm lgrsgfj t` f``k margntfy dt Cdnk Zaingiigs, sgttaie lgr cdw pr`umfydim rgngavaie tlg sdtasjdnta`i `j wdtnlaie lah quankfy f``k dwdy. ‖Lg wds vgry nrugfdim hy h`tlgr mami‑t rgdfazg tlas uitaf djtgr tlgy wgrg hdrragm. Ulgi lg e`t targm `jlattaie lgr, lg stdrtgm ai `i hg.‘

  Bum Ulatg vasabfy sl``k, swdff`wgm ldrm dim f``kgm m`wi dt las fast. Lg wds db`ut t`dsk tlg igxt qugsta`i but ^tgisfdim bgdt lah t` at. ‖Ulgi mam y`u f`sg y`ur nlgrry0‘

  ‖Dsk tlg qugsta`is ds tlgy‑rg wrattgi”vgrbdtah.‘ Ndff`wdy w`ufm ldvg ki`nkgm tlghdi `jj las nldar aj lg jgft tldt at w`ufm ldvg ldm d p`satavg gjjgnt…`tlgr tldi hdkaielah jggf bgttgr.

  Mgtgntavg ^tgisfdim fduelgm, dim d bdff `j spattfg lat tlg pdpgr lg wds l`fmaie...‖Zgr  wldt0‘

  ‖Rgdm tlg qugsta`is gxdntfy ds tlgy‑rg wrattgi, Mgtgntavg.‘ Qgdl, lattaie ^tgisfdim w`ufmmgjaiatgfy hdkg lah jggf bgttgr.

  ‖Ulgi…mam…y`u…f`sg…y`ur…vareaiaty0‘

  ^lg tragm t` f``k margntfy dt tlas Mgtgntavg ^tgisfdim but t` m` s` hdmg lgr st`hdnlnluri. ]lg bae hdi, @jjangr Ulatg wds nf`sgr, s` slg turigm lgr gygs t` lah. ‖]lg hdihy h`tlgr hdrragm t``k ndrg `j tldt wlgi A wds 47.‘ ^lg dfh`st jgft s`rry wlgi slg sdw@jjangr Ulatg‑s gygs ldrmgi dim las cdw taeltgi ai diegr. ^lg i`tangm tldt tlg tw` wgffmrgssgm `jjangrs, tlg `igs ndffgm Ndff`wdy dim Zaingiigs sgghgm t` tdkg `i tlg sdhggxprgssa`i. ]lg hdi stdimaie `jj ai bdnk f``kgm fakg lg haelt bg db`ut t` egt sank. ‖Lgndhg ait` hy bgmr``h `ig iaelt dim t`fm hg lg‑m kaff hy h`tlgr aj A gvgr t`fm diy`ig.Lg mam at gvgry iaelt djtgr tldt.‘

 • 8/16/2019 LA Confessions

  17/93

    45

   I`t `ig `j tlg hgi prgsgit ldm tlg igrvg t` dsk tlg igxt qugsta`i `i tlg fast, i`t gvgi^tgis. Di uin`hj`rtdbfg safging jgff `vgr tlg r``h uitaf Gxfgy nfgdrgm las tlr`dt. ‖L`whunl `j di gmundta`i mam y`u ldvg0‘

  F`rid t``k d e``m f``k dt Gxfgy, pankaie up juff wgff `i tlg hdiigr `j las t`ig. ^lg tragm

  t` hggt las edzg, but tlgrg wds s`hgtlaie gvgi h`rg rgpufsavg db`ut tlas `ig, h`rg s`tldi tlg `ig ndffgm ^tgis. ]lg wdy las gygs wgrg sgt rghaimgm lgr `j d wgdsgf. ‖A igvgrjaiaslgm lael snl``f.‘

  ]lg qugsta`is n`itaiugm, gdnl hdi tdkaie tlgar turi rgdmaie jr`h tlgar fast, dim @jjangrUlatg p`sgm tlg fdst qugsta`i, las gygs gvgr kaim. F`rid waslgm slg n`ufm ldvg bggidf`ig ai tlg r``h watl lah, gvgi aj at wds cust t` tdfk. ]lgrg wds s`hgtlaie db`ut lahtldt t`fm lgr lg wdsi‑t sattaie ai cumehgit `j wldt slg ldm bgn`hg.

  ‖L`w hdiy tahgs ldvg y`u bggi drrgstgm0‘

  F`rid edvg d lgdvy sael, jggfaie d n`fm mrdjt wdjt tlr`uel tlg marty r``h. Dedai, slg kgptlgr gygs j`nusgm `i @jjangr Ulatg. ‖N`uitaie t`iaelt, j`ur. At wds gdsagr wlgi A wds tlgiuhbgr `ig earf, but tlaies nldieg, y`u ki`w0‘

  ***

  Dim jaidffy at wds `vgr. ‖Ug m`ig0‘ Zaingiigs eruitgm. ]lg hgi dff st``m, i`t quagtsurg wldt tlgy wgrg supp`sgm t` m`.

  Ndrs`i Ndff`wdy swatnlgm `jj tlg rgn`rmgr dim eraiigm. ‖Gxfgy, y`u dim A waff tdkg HassR`mraeugz bdnk t` tlg L`ffyw``m stdta`i.‘

  ‖But!‘ tlg earf squgdkgm.

  ‖M`i‑t w`rry; tlgy‑rg cust tdkaie y`u bdnk, i`t b``kaie y`u dedai. Q`u‑rg nfgdr j`rt`iaelt,‘ Zaingiigs sdam watl d kaimigss lg ldmi‑t sl`wi `ing dff gvgiaie. ^ummgifyrgdfazaie wldt lg‑m m`ig, Cdnk edvg d sn`wf dim fgjt, las r`dmstgr er`wfaie ds lg puffgmdwdy jr`h tlg Zant`ry H`tgf.

  ^tgis nlunkfgm. ‖A‑h last`ry. Fgt‑s egt d mraik, Bum.‘

  ‖Qgdl, raelt bglaim y`u,‘ but Ulatg mami‑t j`ff`w ^tgisg. Lg sf`wgm, hdmg d jgw turistlgi j`ff`wgm Ndff`wdy‑s ndr dt d mastding dff tlg wdy t` tlg stdta`i. Lg wdtnlgm F`ridR`mraeugz stdim dt tlg nurb wlgrg tlgy fgjt lgr, f``k raelt tlgi fgjt, tlgi bgeai t` wdfkwgst. ^f`wfy lg ainlgm nf`sgr. ]gi bf`nks m`wi, d hdi ai d suat dppr`dnlgm lgr dim Bumlgfm las mastding, wdtnlgm. Ulgi slg strueefgm t` jrgg lgr wrast Bum puffgm quankfy t` tlgnurb, stgppgm `ut dim efdrgm dt tlg hdi `vgr tlg r``j `j tlg ndr.

  ‖Lgy!‘ lg sl`utgm.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  18/93

    4<

  ‖Egt y`ur `wi l``kgr, bummy.‘

  Dim Bum jfdslgm las bdmeg. ‖M`i‑t junkaie hgss watl hg. Fgt tlg earf e`.‘ ]lg hdi rdi.

  Bum wdfkgm dr`uim tlg ndr, `pgigm tlg m``r j`r F`rid dim slg nfahbgm ai.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  19/93

    41

  F.D. N@IJG^^A@I^

   by Rafgy dim Cgssag

  >

  F@RID R@MRAEWGS, _DR] 2

  F`rid R`mraeugz ldm f`ie de` eavgi up tlg mrgdh `j jaimaie d kiaelt ai slaiaie drh`r,tlg stdrk rgdfaty `j lgr fajg i`t fgdvaie hunl r``h j`r jfaelts `j r`hditan earfasl jdiny.]lg erat `j lgr mdy t` mdy survavdf aiv`fvgm n`paie watl di diery pahp dim dbusavg c`lis; egttaie drrgstgm gdrfagr tldt gvgiaie wds dntudffy d shdff rgspatg jr`h wldt w`ufmstaff bg wdataie up`i lgr rgfgdsg jr`h p`fang nust`my. N`haie up sl`rt j`r tlg iaeltw`ufm pr`bdbfy n`st lgr d spfat fap, dt fgdst.

  ^lg mami‑t qugsta`i @jjangr Ulatg‑s summgi dppgdrding. Las ndr `jjgrgm d jgw h`hgits`j sdjgty dim aj lg dskgm j`r s`hgtlaie ai rgturi ds d saei `j lgr dpprgnadta`i, dt fgdst lgwds nfgdi dim slg sgisgm tldt lg w`ufmi‑t lurt lgr. Hdybg lg‑m eavg lgr s`hg h`igy t`kggp lgr pahp jr`h gxprgssaie las masdpp`aithgit ai lgr fdnk `j rgsp`isabafaty. At w`ufm bg iang t` i`t ldvg t` wdkg up t` d bfdnk gyg `r w`rsg j`r d nldieg.

  ***

  Bum Ulatg sgttfgm bglaim tlg wlggf dim puffgm dwdy jr`h tlg nurb. Lg mami‑t f``k dt tlgearf, mami‑t ldrmfy brgdtlg. Uldt tlg junk wds lg m`aie, diywdy0 Lg mr`vg sgvgrdf bf`nks

  dim pdrkgm, t``k tlg kgys jr`h tlg aeiata`i dim eruitgm. ‖^tdy lgrg.‘

  Lg tr`ttgm dnr`ss tlg strggt dim ait` tlg maigr. @rmgraie wldt lg dfwdys `rmgrgm, tw` r`dst bggj sdimwanlgs, lg wdatgm j`r las ergdsg stdaigm bde, pdam dim wgit bdnk t` tlg ndr.Uatl`ut gxpfdidta`i, lg t`ssgm tlg pdpgr sdnk bgtwggi lah tlgh tlgi mr`vg t` Erajjatl_drk. Jaimaie d quagt pfdng, lg pdrkgm, rgdnlgm ait` tlg bde dim ldimgm lgr d sdimwanl.

  ]lgy dtg ai safging, las haim staff rggfaie watl gvgrytlaie slg‑m sdam tldt iaelt, watl wldtlg wds jggfaie. Dim wldt wds lg rgdffy jggfaie0 _r`tgntavg0 I`tlaie igw. Lg junkaieldtgm t` lgdr db`ut d w`hdi egttaie usgm dim lurt fakg slg wds. Efdinaie `vgr, lgi`tangm tlg rgmmgiaie dr`uim lgr wrast turiaie t` bruasgs, tlg s`jt e`fmgi t`igs `j lgr

  tgimgr skai ef`waie purpfg dim bfug uimgr tlg strggtfdhp faelt. Lg wdsi‑t surg aj at wdsjr`h tlg uiaj`rhs wl` br`uelt lgr ai, `r jr`h tldt junkaie bdstdrm `i tlg strggt. Lg bdffgm up tlg butnlgr pdpgr tldt `ing lgfm las sdimwanl dim t`ssgm at ait` tlg bdnk sgdt.

  Bum Ulatg sdt, stdraie tlr`uel tlg waimslagfm dt tlg spdrkfaie vagw `j L`ffyw``m `vgrtlg laff. At wds `ig `j tl`sg l`t iaelts, i`t d brggzg; F`s Diegfgs ldm f`st ats brgdtl custfakg lg ldm. L`w mam lg egt lahsgfj ait` tlas…dedai0 ]laies cust wgrgi‑t e`aie las wdyfdtgfy. Lg mrdws d pdrtigr wl`‑m sl`wi tldt las `ify vdfug s` jdr…wds wdkaie jr`h d

 • 8/16/2019 LA Confessions

  20/93

    2?

  mruikgi stup`r cust ai tahg t` sdvg las fajg `ing. Lg jaims tlg stupamgst ndsgs `i las mgsk,ki`waie juff wgff lg‑ff iggm t` jaeurg at dff `ut lahsgfj…dim i`w…Ndff`wdy dim lasjunkaie stumy. At wds b`uim t` fgdm t` tlas. Ulatg sl`ufm stdrt tdkaie ai strdy ndts, atw`ufm bg fgss tr`ubfg; fgdvg `ut d sdungr `j hafk dim y`u‑rg m`ig watl at. But Bum wdsigvgr dbfg t` cust m` tldt…i`t wlgrg tlg F`rids `j tlg w`rfm wgrg n`ingrigm. Lg

  er`digm d sael; sp`kg watl`ut turiaie t` lgr, gvgi tl`uel lg n`ufm sgisg lgr f``kaie dtlas pr`jafg ai tlg mdrkigss.

  ‖Q`u `kdy0‘ las v`ang ndhg s`jt.

  ‖Qgs, tldik y`u.‘ At sgghgm strdieg t` spgdk tl`sg w`rms dim dntudffy hgdi at. But lassl`w `j kaimigss mgsgrvgm s`hg rgsp`isg `j erdtatumg. ^lg ldmi‑t gdtgi saing tldth`riaie dim tlg sdimwanl tdstgm jdr bgttgr tldi at sl`ufm ldvg t` s`hg`ig gfsg uimgrmajjgrgit narnuhstdings, but F`rid R`mraeugz wds vgry dwdrg `j wl` dim wldt slg wds.

  Bum prgssgm d ldim t` las j`rglgdm ds lg n`isamgrgm wldt w`ufm bg dwdataie lgr `ing lg

  t``k lgr bdnk t` wlgrg slg iggmgm t` e`. ]lg s`uim `j F`rid‑s s`jt brgdtlaie sgghgm t`hdtnl tlg tlruhhaie `j tlg bf``m ai las gdrs ds lg tl`uelt d jgw tlaies `vgr. ‖]wgity-javg m`ffdrs gi`uel t` kggp y`ur pahp `jj y`ur bdnk0‘

  Lg kigw lgr dvgrdeg tdkg wds pr`bdbfy hunl fgss, but cumeaie by lgr tlaiigss dim l`wquankfy slg n`isuhgm lgr sdimwanl, gdtaie wds `bva`usfy dh`ie lgr fast `j fuxurags.

  ‖Jajtggi w`ufm bg gi`uel.‘ Fgr`y, lgr pahp w`ufm lurt lgr j`r surg aj lg kigw slg wdsturiaie m`wi tlg `jjgr `j h`rg h`igy, but F`rid n`ufmi‑t braie lgrsgfj t` bg erggmy watltlas hdi, gvgi aj at mam n`st lgr ai tlg gim.

  Lg ldm dfrgdmy e`ttgi gh`ta`idffy aiv`fvgm, mgspatg las bgttgr cumehgit. But lg n`ufmi‑tst`p lahsgfj jr`h m`aie tlas kaimd tlaie, i`t djtgr f``kaie ait` F`rid‑s gygs tldt gvgiaiedim sggaie d sldrm `j lahsgfj rgjfgntgm bdnk. ‖Uldt ldppgigm t` y`ur h`tlgr djtgr y`urdi dwdy0‘

  Las qugsta`i surprasgm lgr. I` `ig ldm gvgr dskgm lgr tldt bgj`rg. ‖^lg magm tw` ygdrsde`. ^lg n`ufmi‑t st`p lgr lusbdim jr`h lurtaie lgr `r hg, dim at e`t w`rsg djtgr A fgjt.‘

  ‖Mam lg kaff lgr0‘

  F`rid slrueegm dim sl``k lgr lgdm. ‖Aj slg magm dt las ldim `r ai lgr sfggp at w`ufmi‑thdkg diy majjgrging. I` `ig tragm t` st`p lah `r gvgi ndrgm db`ut `ig h`rg mgdmwgtbdnk.‘

  Lg kigw tldt slg ldm i` affusa`is, dim mgspatg i`t ldvaie hdiy fgjt `j las `wi, lgn`ufmi‑t lgfp tlg taelt jggfaie `j s`rr`w tldt erappgm dt las eut.

  Lg stdrtgm up tlg ndr dedai dim puffgm dwdy jr`h tlg nurb. F`rid mami‑t jggf d iggm t` dsklah wlgrg tlgy wgrg lgdmgm.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  21/93

    24

   ***

  Ndrs`i Ndff`wdy wds s` jrustrdtgm lg n`ufm ldvg gxpf`mgm, but lg wds d rgdf sh``tl pr`,tlg kaim wl` n`ufm lamg at uitaf ldm dff las munks ai faig dim lg n`ufm j`rhufdtg las

  mgnasa`is. Ai las haim, tlg gitarg gvgiaie wds d junkaie jadsn`. Mumfgy ^hatl ldm pfdygmlas ldim wgff dim dt tldt h`hgit, tlg l``kgr quagt ai tlg bdnk sgdt dim Gxfgy safgit dt lassamg, Ndrs`i wds uisurg aj lg n`ufm sdvg tlg stumy `r dntudffy edtlgr diy aij`rhdta`i tlge``m pr`jgss`r n`ufm usg j`r las stumy.

  Ulgi Hass R`mraeugz fgjt tlg ndr, lg sahpfy stdtgm tldt lg wditgm t` tdfk watl Gxfgy. Lgt``k tlg kam t` tlg J`rh`sd dim tlgy sdt ai d jdr b``tl. ‖L`w m` y`u tlaik at wgit0‘

  Gxfgy dntudffy bfaikgm. ]las wds d mgvgf`phgit lg wdsi‑t gxpgntaie. ‖Uly drg y`udskaie hg0‘

  ‖Bgndusg A vdfug y`ur `paia`i, Gm.‘

  ]lg bragj wdvg `j ge` quankfy massapdtgm dim Gxfgy idrr`wgm las gygs dt Ndff`wdy. ‖Hy`paia`i0 Q`u gxpgnt hg t` bgfagvg y`u ndrg wldt A tlaik0 Q`u m` ki`w A‑h cust `i tlasmgtdaf t`”‘

  ‖Qgdl, ygdl. ]` wdtnl `vgr hg,‘ Ndrs`i eraiigm. ‖Uldt‑s tlg Ndp w`rragm db`ut0 ]ldtA‑h e`aie t` bgeai hy `wi stdbfg `j wl`rgs0 Hdkg s`hg gxtrd ndsl `i tlg samg0‘ Las`wi gygs idrr`wgm dim las v`ang f`wgrgm. ‖]ldt A‑h di Aitgridf Djjdars pfdit0‘

  ]lg kam dntudffy mrgw ai d brgdtl. ‖Drg y`u0 Dim wly w`ufm y`u bg0‘

  ‖Q`u tgff hg, bummy. A wditgm t` m` d stumy surg t` ahpr`vg tlg skaffs `j las t`phgi…dim wldt‑s lg eavg hg0 ^tgisfdim dim Ulatg Rdbbfg, Ge`tastandf Idrn` Ndtdim…y`u. Q`u m` rgdfazg y`u‑rg db`ut tlg `ify hdi A w`ufm‑vg ldim pankgm j`r tlasmgtdaf, m`i‑t‑yd Gm0‘

  ‖Uly0‘ ]lg y`uie hdi bfaikgm.

  ‖Bgndusg y`u‑rg shdrt. Q`u‑rg quank. Q`u ldvg rgdf pr`hasg dim waff fgdri jr`h tlas.Fghhg sgg y`ur i`tgs.‘

  Gm rgfuntditfy tueegm tlgh jr`h las brgdst p`nkgt, j`fmgm pdegs watl igdtfy snrdwfgm pgihdislap. Ndrs`i rgdm ndrgjuffy. ‖Q`ur `bsgrvdta`is drg e``m. F``kag lgrg,‘ lg p`aitgm but Gm mami‑t gvgi efding dt tlg pdpgr, sahpfy sn`wfgm dim sf`unlgm mggpgr aitlg fgdtlgr nusla`igm bdiqugttg. ‖Q`u i`tangm tlg ahp`rtdit stujj, l`w Hass R`mraeugzrgsp`imgm t` gdnl hdi, lgr gxprgssa`is. ]las as e``m. ]las…Ulatg…lg surprasgm hgt`iaelt. Lg wds dfh`st egitfg watl lgr.‘

  Gxfgy slrueegm.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  22/93

    22

   ‖A wds prgtty surg tlg hdi ldm stdrtgm t` tdkg `i dff las pdrtigr‑s ldbats. ]las wdsrgvgdfaie, m`i‑t y`u tlaik0‘

  Dedai Gxfgy slrueegm. ‖At‑s i`t fakg Bum Ulatg as s`hg`ig A wdtnl j`r taps `i l`w t` bg

  d e``m mgtgntavg, Ndff`wdy.‘

  ‖Hdybg y`u sl`ufm, hdybg wg dff sl`ufm. But…tlgrg‑s s`hgtlaie up watl lah. Lgdfwdys fakg tlas watl w`hgi0‘

  ‖Lgff aj A ki`w. Fakg A sdam, lg asi‑t dff tldt ahp`rtdit t` hg.‘

  Ndff`wdy eraiigm. ‖Q`u tlaik y`u ndi‑t fgdri jr`h lah0‘

  ‖A ki`w A ndi‑t.‘ Gm sappgm wlaskgy dim wdtgr.

  ‖Q`u‑rg wr`ie. ]lgrg‑s d slat f`dm `j tlaies t` fgdri lgrg. ]las,‘ lg p`aitgm t` tlg i`tgs.‖M`i‑t put tlas ai y`ur rgp`rt t` tlg Ndptdai, tlas stujj db`ut ^tgisfdim bgaie bgffaegrgit.‘

  ‖Uly0 Lg wds.‘

  ‖Qgdl, but at‑s wldt Mumfgy wditgm. Lg put Mank ^tgisfdim `i tlas mgtdaf t` mgrdaf tlgj`nus. Lg put Zaingiigs `i at t` uimgrhaig hy dutl`raty. Lg put y`u `i t` hdkg hgigrv`us. I`ig `j at‑s e`aie t` w`rk, Gm. ]las as t`` ahp`rtdit.‘

  ‖Aj y`u sdy s`. But A hdkg hy rgp`rt t` tlg Ndptdai tlg wdy A hdkg at. A diswgr margntfy t`lah, Ndff`wdy.‘

  ‖Qgs y`u m`. But,‘ Ndrs`i fgdigm j`rwdrm `vgr tlg tdbfg. ‖Q`u diswgr t` y`ursgfj t``.]las as db`ut hdkaie y`u bgttgr dim at‑s db`ut h`vaie y`ur ndrggr j`rwdrm. Aj at asi‑t,tlgi hdybg y`u sl`ufm watlmrdw y`ursgfj.‘

  Gm lujjgm. At wds gxdntfy wldt lg wds tlaikaie. But s`hgtlaie Ndff`wdy ldm sdam burigmfakg d l`t n`df, sazzfaie `i las brdai. ‖A. D. Uly‑m y`u hgita`i A. D.0‘

  Ndrs`i eraiigm. ‖Uly i`t0 M`i‑t y`u tlaik Ndptdai ^hatl lds tlaies t` lamg0‘

  ‖@j n`ursg i`t.‘

  D nlunkfgm ruhbfgm ai Ndrs`i‑s nlgst dim lg sl``k las lgdm. ‖_``r sdm fattfg hdi.Q`u‑rg staff prgtty aii`ngit, drgi‑t y`u0 M`i‑t egt upsgt. Ug‑rg dff aii`ngit wlgi wgstdrt tlas. Fgt hg eugss…y`u tlaik gvgry n`p c`ais tlg j`rng dim h`vgs up ai tlg rdiks bgndusg lg wdits t` lgfp pg`pfg, raelt0 A m`i‑t m`ubt j`r d haiutg tldt‑s wly y`u c`aigm.Q`ur mdm wds d e``m n`p, d e``m mgtgntavg. Q`u‑rg d bat `j di amgdfast raelt i`w. A‑h i`tsdyaie y`u ndi‑t lgfp pg`pfg ai tlas faig `j w`rk, Gm. A‑h cust sdyaie…gvgry`ig‑s lamaies`hgtlaie. Gvgry`ig.‘

 • 8/16/2019 LA Confessions

  23/93

    2>

   ‖Uldt drg y`u lamaie, Ndff`wdy0‘

  Ndrs`i eraiigm. ‖]ldt‑s j`r y`u t` jaim `ut. Zaingiigs as lamaie s`hgtlaie, ^tgisfdim aslamaie s`hgtlaie. Gvgi Ulatg as lamaie s`hgtlaie. Q`u drg dim A dh…dim trust hg, s`

  as Ndptdai Mumfgy ^hatl. ]lg trank t` m`aie tlas w`rk dim m`aie at rgdffy wgff asi‑t tldtwg lamg `ur sgnrgts rgdf e``m…At‑s tldt wg ndi m` `ur c`b vgry, vgry wgff ai spatg `j tlgtlaies wg‑rg lamaie. Uldt drg y`u lamaie, Gxfgy0‘

  ]lg kam st``m, m`wigm tlg fdst `j las mraik dim wdfkgm `ut.

  ***

  Bum mr`vg F`rid t` L`ffyw``m B`ufgvdrm dim d spgnajan n`rigr igdr Bdrismdff _drk.^`hgtlaie ai las eut twastgm ds lg mr`vg sf`wfy dr`uim d bgim. Lg jgft h`rg tldi sdw lgrtaeltgi dim las gygs wgit t` wlgrg slg wds stdraie.

  Junk! Fgr`y Bgfkigr; bfdnk ds iaelt, uefy ds sai, brutdf dim wafm gygm `i tlg nurb, lassldrkskai suat slaiaie ai tlg strggtfaelt. Bum ldm pankgm up Bgfkigr cust fdst wggk, br`uelt lah ai j`r qugsta`iaie db`ut d r`bbgry i`t jdr jr`h wlgrg lg i`w st``m. ]lg bdstdrm wds bdm. Rdi mrues dim pr`statutgs dim fakgm t` sgg las wl`rgs bfggm, gvgi sdam s`wlafg Bum aitgrr`edtgm lah db`ut tlg r`bbgry. Bum hdmg lah m` d fattfg bfggmaie tldtiaelt; las tlank fap wds staff hassldpgi jr`h at. Bgfkigr wds wdataie j`r las earfs. Bumn`ufm sgg tlg Iger`‑s haim tankaie `jj tlg iuhbgrs ds tlgy pdssgm dim ldimgm `vgr ndsl.

  ‖^‑dt lah0‘ Bum eruitgm.

  ‖Qgs, A ndi egt `ut lgrg, @jjangr Ulatg,‘ slg rgdnlgm j`r tlg ldimfg

  ‖]lg lgff y`u waff,‘ Bum prgssgm ldrm `i tlg dnngfgrdt`r, spggmaie pdst Bgfkgr. Dff tlg bdstdrm ldm t` sgg wds tldt las earf wds watl d n`p. I` wdy lg wds pfdnaie F`rid ai tldthgss … dim i` wdy lg wds fgttaie lgr diywlgrg igdr tlg fakgs `j Bgfkigr. Uldt lg wdse`iid m` igxt wdsi‑t s` junkaie nfgdr. Dim ds lg swgrvgm t` hass d ndt sfaikaie dnr`sstlg mdrk strggt, lg kigw tlgrg wds `ify `ig pfdng F`rid wds e`iid bg sdjg tldt iaelt.@ig pfdng.

  Las pfdng.

  ***

  Mank ^tgisfdim sunkgm m`wi las j`urtl sn`tnl. Lg f``kgm dt las wdtnl tlgi turigm d efdrgdt tlg m``r. At wds las jdv`ratg wdtgraie l`fg, tlg `ig tldt rdi d substditadf tdb j`r lah cust bgndusg s`hg`ig e`t bfdnk dim bfug aj tlgy mami‑t.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  24/93

    2=

  Lg er`digm. Ulatg wdsi‑t n`haie. Lg junkaie kigw at. Lg gvgi kigw wlgrg Bum wds …h`st fakgfy n`hj`rtaie tldt ^pan wl`rg raelt tldt haiutg. Ulatg ldm d tlaie j`r mdhsgfsai mastrgss. ]las stupam junkaie mgtdaf wds `ify e`aie t` egt las pdrtigr ai tr`ubfg.

  Lg‑m bg ldvaie d tdfk watl Bum `i H`imdy h`riaie, tldt‑s j`r surg. At wds `ig tlaie t`

  egt tlg wggkgims `jj t` gic`y d jgw mraiks dim hdybg egt ai d e``m junk `r tw` … butdi`tlgr tlaie t` j`regt tldt d wl`rg wds cust d wl`rg, d ^pan wds d ^pan … dim lg dimBum wgrg mgtgntavgs. Lul, hdybg lg iggmgm t` tgdnl las igw pdrtigr d fattfg h`rg db`utm`aie cust tldt … bgaie d mgtgntavg. ]lgrg wds i` pfdng ai tlg c`b j`r las pdrtigr‑sdssl`fg iggm t` tdkg ndrg `j mdhdegm w`hgi.

  ***

  Lg mr`ppgm las kgys `i tlg J`rhand tdbfgt`p dim swatnlgm `i tlg `vgrlgdm faelt. Mdhi,tlg katnlgi wdsi‑t nfgdi. Dl wgff, at wdsi‑t fakg Bum gitgrtdaigm ai las shdff UgstL`ffyw``m dpdrthgit. Lg wds funky aj lg gvgi f``kgm dt tlg pfdng. ^fggp, hdybg s`hg

  n`jjgg ai tlg h`riaie dim lg wds `ut `j tlgrg.

  F`rid stgppgm dr`uim lah, efdingm dt tlg saik f`dmgm watl s`afgm, uihdtnlgm n`jjgghues dim sahpfy rgdnlgm t` turi `i tlg jdungt.

  ‖Q`u m`i‑t e`ttd m` tldt,‘ Bum eruitgm, h`rg ghbdrrdssgm tlgi diery.

  ^lg slrueegm, i`t turiaie. ‖At as jaig. A m`i‑t haim.‘

  ‖F`rid, Cgsus. Q`u‑rg i`t hy hdam.‘

  ^lg jaidffy turigm, wapaie lgr wgt pdfhs m`wi tlg n`tt`i skart `j lgr mrgss. ‖Uly mamy`u braie hg lgrg, Mgtgntavg Ulatg0‘

  ‖Bum.‘

  ‖Uly mam y`u braie hg lgrg, Bum0‘

  Junk aj lg kigw. Lg sdt `i d nldar dim rubbgm tlg husnfgs dt tlg bdnk `j las ignk.‖Q`u‑ff bg sdjg lgrg…j`r d wlafg…tldt‑s wly.‘

  ‖Qgs, A sgg.‘ ^lg sf`wfy puffgm tlg ndsl lg‑m eavgi lgr jr`h lgr p`nkgt dim sgt at `i tlgtdbfg, puslgm at t`wdrm lah tlgi rgdnlgm lgr jaiegrs t` bgeai uibutt`iaie tlg jr`it `j lgrmrgss.

  Bum swdff`wgm ldrm. ‖Q`u m`i‑t e`ttd m` tldt gatlgr. A‑h i`t y`ur c`li.‘

  D swggt shafg puffgm `ig samg `j lgr prgtty h`utl dim F`rid n`itaiugm. ^lg fgt tlg n`tt`imrgss jdff dr`uim lgr dikfgs. Ugdraie `ify d wlatg brd dim pditags, braelt dedaist tlg s`jt

 • 8/16/2019 LA Confessions

  25/93

    27

  e`fmgi t`igs `j lgr skai, F`rid f``kgm ait` las bfug-erggi gygs. Bum‑s brgdtl ndhg airdeegm lgdvgs dim lg st``m.

  ‖A mami‑t eavg y`u tldt h`igy j`r tlas.‘

  ‖A ki`w,‘ lgr v`ang wds s`jt, suftry dim slg stgppgm nf`sgr, nf`sg gi`uel t` jggf tlas vgryspgnadf hdi‑s lgdt. Lgr shdff ldim fdy tgimgr dedaist las stubbfgm nlggk. ‖A m` tlas bgndusg A wdit t`…Bum.‘ ^lg r`sg `i lgr t`gs dim rgdnlgm lgr faps t` t`unl las. Uatltldt sfaelt n`itdnt, slg jgft lah turi, jgft las lgdrt dnngpt lgr ds i` hdi ai lgr fajg ldmgvgr dnngptgm lgr. Dim F`rid wditgm t` jggf wldt Bum Ulatg n`ufm braie t` lgr b`my.

  Las ldims sgttfgm `i lgr wdast ds lg kassgm mggpgr. _dfhs h`vgm up, nuppgm tgimgr,y`uie brgdsts bgigdtl tlg stajj jdbran `j tlg brd. Jarh. _grjgnt. Lg puffgm las jdng dwdy t`sgg lgr uimgr tlg ldrsl faelt mdiefaie jr`h tlg katnlgi ngafaie. Lg swggtfy kassgm d shdffsndr `vgr lgr fgjt br`w. _rgssgm las faps dedaist tlg bruasgs dt lgr wrast, tlgi Bum Ulatgsahpfy swgpt F`rid R`mraeugz ait` las drhs. Lg sl`ufmi‑t bg m`aie tlas…but lg wds.

   I`tlaie wds e`iid st`p wldt wds n`haie igxt.

  ^lg nfuie t` lah, ruiiaie lgr ldims `vgr tlg n`rms ai las ignk, tlg husnfgs ai las bdnk,jggfaie las strgietl dim fgdriaie gvgry n`it`ur dim nurvg ds lg ndrragm lgr t`wdrms tlg bgmr``h. ]`iaelt slg mami‑t ldvg t` prgtgim; wdtnlaie Bum tlr`uel l``mgm gygs ds lgfdam lgr bdnk up`i tlg hdttrgss, slg sfappgm `jj tlg rghdaiaie bdrragrs `j lgr brd dim pditags, lgr gygs tdkaie ai dff `j lah ds lg quankfy slgm las `wi nf`tlaie dim ndhg m`wiegitfy bgsamg lgr.

  Las b`my jgft e``m bgigdtl lgr ldims; ldrm dim str`ie, las skai sh``tl dim n``f ds slgtrdafgm lgr faps m`wi dnr`ss tlas nlgst dim st`hdnl. ]lg sldrp aitdkg `j las brgdtl br`uelt d shafg ds slg sfam lgr h`utl f`wgr; las tdstg, nfgdi dim sdfty ds slg gxpf`rgm lasraeam wdrhtl. ^lg wditgm t` eavg lah pfgdsurg dim ds las ldim nuppgm tlg bdnk `j lgrlgdm dim las jaiegrs wrdppgm ai lgr ldar, lg staff dff`wgm lgr t` tdkg tlg fgdm ds las lapsdrnlgm up t` hggt lgr.

  L`l ygdl, tlas as wldt lg wditgm, wldt lg iggmgm dim tlgrg wdsi‑t d tl`uelt ai las lgdmtldt mami‑t aiv`fvg tlg jggf `j lgr t`ieug, lgr jaiegrs, lgr brgdtl dedaist tlg nurfs dt tlgr``t `j las n`nk. Junk, slg wds d pr` tlr`uel dim tlr`uel, ldm lah s` mggp lg n`ufm jggflgr f``sgiaie tlr`dt `pgiaie t` dnngpt lah. Qgdl, `l junk, tlas wds wldt lgwditgm…`r…wds at0

   I`. At wdsi‑t. Dim lg f`wgrgm las laps, rgdnlgm m`wi dim tueegm dt lgr sl`ufmgrs.‖N`hg up lgrg, F`rid.‘

  ^lg sf`wfy rgfgdsgm dim h`vgm dwdy, turiaie lgr bdnk t` lah dim nurfaie ai d jgdrjufki`t dt tlg jdr gmeg `j tlg hdttrgss. Bum‑s haim spui watl tlg summgi f`ss `j wgt lgdtdr`uim las n`nk tlgi lg turigm t` las samg, pfdngm las ldim `i lgr trghbfaie sl`ufmgr dimrdi las tluhb ai d s`jt narnfg `i lgr bdnk. ^lat. Uldt wds lg m`aie0 I`w lg hdmg lgrjggf bdm. ‖^‑`kdy, bdby. N`hg `i. Fgt hg sgg y`ur prgtty jdng.‘

 • 8/16/2019 LA Confessions

  26/93

    2:

   ^lg jaidffy r`ffgm t` lgr bdnk, lgr gygs f`wgrgm dim d tgdr slaiaie `i lgr jdng. Lg rgdnlgmt` swatnl `i tlg fdhp. Mdhi, slg wds bgdutajuf. Lg kassgm tlg tgdr dim eraiigm. ‖I`t fakgA m`i‑t wdit tldt…junk, A m`. But A dai‑t y`ur c`li j`r tlg iaelt. A wdiid f`vg y`u,F`rid.‘ Las ldim nuppgm d brgdst dim las h`utl f`wgrgm t` at. ‖Cust wdiid f`vg y`u.‘

  Las h`utl wds fakg d stdrvaie bdby, sunkaie dim fdppaie ds las jaiegrs gxpf`rgmgvgrytlaie lg n`ufm rgdnl. Ulgi lg sfam `ig ait` lgr, lg wds surprasgm wlgi slg edspgmwatl pfgdsurg; i`t surprasgm t` ldvg eavgi lgr pfgdsurg, but surprasgm tldt slg ldmrgsp`imgm watl sunl sl`nk. Lgr gygs efattgrgm ds lg f``kgm ait` tlgh. @l ygdl, lg wdsm`aie s`hgtlaie lg wditgm t` m`, sl`waie lgr s`hgtlaie slg mami‑t egt t` sgg t`` `jtgi.Hdybg las funk w`ufm l`fm0 Hdybg lg n`ufm sl`w lgr h`rg0

  Bum wds tgimgr, egitfg, h`vaie `vgr lgr fakg lg wds d bfaim hdi fgdriaie di dff igwt`unl dim watl gdnl str`kg `j las ldim, dedai slg edspgm. ‖E``m earf,‘ lg wlaspgrgm tlgi put las jaiegrs t` w`rk. ‖N`hg j`r hg, F`rid. A wdiid sgg l`w e``m tlas ndi bg. N`hg

  `i, bdby.‘

  ^lg rgfdxgm dim fgt lgr gygs nf`sg. ]las hdi wds i`t wldt slg ditanapdtgm. Lg wds h`rgtldi slg gxpgntgm dim slg w`ufm m` diytlaie lg dskgm. Jarg spdrkgm tlgi jfdrgm ai lgr bgffy. At ergw uitaf at gin`hpdssgm gvgry igrvg ai lgr b`my dim wlgi slg rgfgdsgm atsgghgm t` tgdr gvgry jgdr dim pdai slg ldm jr`h lgr bgaie. F`rid nragm `ut dim strueefgm,slg drnlgm dim sl``k tlgi lassgm las idhg. ‖Ha` Ma`s! Bum! Hy E`m!‘ slg nragm dim lgh`vgm fakg faeltgiaie.

  ^ggaie lgr strdai dim stajjgi Bum ldm `ify `ig aitgita`i…t` jggf tldt trghbfg dff dr`uimlah. Lg puslgm ldrm, j`rnaie lahsgfj t` las mgptl ai `ig hdssavg tlrust. Dedai F`ridnragm `ut but slg rgngavgm lah watl d trghgim`us wgfn`hg, lgr drhs taelt dr`uim lasignk dim slg strueefgm watl ygt di`tlgr gxpf`sa`i tldt tlrgdtgigm t` hdkg lgruin`isna`us.

  Bum wds f`st ai at, f`st ai lgr. Eavaie tlas mdhdegm w`hdi gvgrytlaie lg ldm t` lgfp lgrlgdf. Hdkg lgr las. But at wdsi‑t uitaf las jaidf eruit, uitaf tlg fdst `j las gcdnufdta`ispurtgm mggp aisamg lgr bgffy tldt Bum tl`uelt `j tl`sg w`rms dedai…hdkg lgrlas…hdkg lgr las.

  ]las wds e`iid tdkg d f`t `j pfdiiaie, d f`t `j rgdf ndrgjuf pfdiiaie. Lg‑m igvgr fgt lgrrgturi t` tlg strggts. Igvgr fgt lgr diywlgrg igdr Fgr`y Bgfkigr ds f`ie ds slg favgm. Lgn`ufm igvgr fgt diy`ig dt tlg stdta`i ki`w slg wds watl lah, sdjg dt las dpdrthgit. Junk,lg n`ufm egt las s`rry dss jargm j`r tlas.

  But ai las lgdrt Bum Ulatg kigw tw` tlaies j`r surg. Iuhbgr `ig, F`rid wds mgstaigm t` bgn`hg d pdrt `j las fajg jr`h tlg h`hgit Ndff`wdy nl`sg lgr j`r tlg mdhi stumy. Dimiuhbgr tw`…lg rgdffy sl`ufm ldvg e`ttgi d mdhi ndt aistgdm. At wds t`` fdtg j`r tldt dimd sdungr `j hafk wdsi‑t e`iid tdkg ndrg `j F`rid R`mraeugz. Bum wds e`iid tdkg ndrg `jlgr. _gra`m.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  27/93

    25

   ***

  Gxfgy e`ig, Ndff`wdy n`ufm egt `i watl las wggkgim. Lg ldm tgitdtavg pfdis, tlg kaim lgdfwdys ldm watl tlg f`vgfy dim tdfgitgm Jrdinaig J`stgr. Lgff, diy pfdis watl tlg h`vag

  stdr ldm t` bg tgitdtavg. At wdsi‑t fakg tlg stuma` w`ufm bg tlraffgm slg wds junkaie d n`p.]lgy ldm tlgar `wi pfdis j`r lgr, dim eajtgm ds Jrdiiy wds, slg wds pfdyaie tlg r`ff bgdutajuffy. ]lg prgss dim lgr dm`raie pubfan dntudffy bgfagvgm tldt tlgrg wds d bummaier`hding bgtwggi lgr dim lgr ldims`hg (dim sgnrgtfy swasl) n`-stdr, Bgit`i Kark.

  Qgdl, slg f`vgm Kark, sdam slg dfwdys ldm, saing bgj`rg slg e`t `jj tlg bus ai L`ffyw``m.But Ndrs`i kigw tlg hdi wdsi‑t sdtasjyaie lgr. Lg kigw at bgndusg lg mam las mdhi bgstt` hdkg surg lg sdtasjagm lgr…gdnl dim gvgry tahg. Lg kigw at wds e`aie t` gim, kigwslg‑m hdrry tlg jdee`t. Kigw slg‑m bg uildppy t``…but tldt wdsi‑t las pr`bfgh. Lgwds egttaie las dim pfgdsgm watl tlg pfgdsurg tldt ndhg watl tldt pdnkdeg.

  D jfggtaie tl`uelt sfappgm tlr`uel las haim ds lg gitgrgm tlg f`ie mravgwdy t` lgr BgfDar l`usg. Lg kigw Zaingiigs wds hdrragm, but n`ufm sgg ai tlg hdi‑s gygs lg wdsi‑ttlg st`ryb``k kaim `j hdrragm. Nldings wgrg, L`ffyw``m Cdnk wds jaeltaie aistgdm `jjunkaie t`iaelt. ^tgisfdim wds hdrragm t``, but l`pgjuffy las wajg kgpt tlg `erg dt drhsfgietl. Gxfgy0 Gxfgy wds d bat `j d prgtty b`y, pr`bdbfy ldm tr`ubfg egttaie d earf `r bgdtaie `jj tlg swaslgs wl` w`ufm jaim lah dttrdntavg. But Ndff`wdy wdsi‑t db`ut t`sgn`im tlaik Gmh`im Gxfgy. Lg dntudffy eraiigm, tlaikaie at w`ufm bg mdhi iang aj tlgkam e`t fdam, gspgnadffy djtgr egttaie las dss stunk watl tlas mgtdaf. D fattfg swggt dss haelts``tlg tlg staie. At wds e`aie t` tdkg tahg j`r tlg kam t` sgg tlg bgigjats raelt ai jr`it `jlas i`sg.

  ]lgi tlgrg wgrg tlg bgigjats. U`rras`hg bgigjats j`r `ig `j tlg euys `i tlg mgtdaf j`rsurg. Lg‑m sggi d luimrgm Bum Ulatgs ai las ndrggr. Hgi watl s` hunl n`hpdssa`i j`rtlg bdttgrgm jdargr sgx at prdntandffy nl`kgm tlgh. Qgdl, Bum Ulatg ldm las sgnrgts, tlg pr`bfgh wds tldt tlas ^dturmdy pr`cgnt put las sgnrgts raelt `ut tlgrg j`r gvgry`ig t` sgg.Funkafy i` `ig wds f``kaie j`r at. ]lgy staff tl`uelt Ulatg wds i`tlaie w`rtl dttgita`i.Ndrs`i Ndff`wdy kigw bgttgr.

  Bgj`rg lg nfdnkgm tlg brdss ki`nkgr `i Jrdiiy‑s m``r lg shafgm. Hdybg…custhdybg…Mumfgy ^hatl ldm junkgm lahsgfj. Hdybg tlg spgnadf mgtdaf rgdffy wds e`aie t`nldieg tlgsg mgtgntavgs, hdkg tlgh bgttgr. Ndff`wdy kigw tldt dfrgdmy lg wds usaie tlgt``fs. At wds mgjaiatgfy e`aie t` hdkg lah d h`rg gjjanagit mgtgntavg dim d junkaie ergdtNdptdai `ig mdy.

  ‖Q`u‑rg vgry fdtg,‘ Jrdiiy edvg d b`rgm sael ds slg `pgigm tlg m``r. Lg swgpt lgr ait`las drhs dim sunkgm d kass jr`h lgr faps t` tlg tap `j d ldrm iappfg, las jaiegrs j`rngjuffytueeaie tlai jdbran dwdy. ‖@l … hy …‘ Jrdiiy wds i` f`iegr b`rgm.

  ***

 • 8/16/2019 LA Confessions

  28/93

    2<

  ‖Aj y`u w`i‑t fgdvg tlgi dt fgdst turi `jj tlg e`mmdhi faelt. A‑h gxldustgm dim e`ttdw`rk t`h`rr`w.‘

  Faimd Zaingiigs fdy ai tlg bgm tldt slg `ing slgdrgm watl lgr lusbdim, stdraie dt tlg tlai bgdh `j faelt tldt b`uingm `jj tlg mrgssgr harr`r dim spfdygm dnr`ss tlg ngafaie `j tlgar

  `ing n`hhuidf bgmr``h. ‖A m`i‑t ki`w wly y`u gvgi b`tlgr n`haie bdnk lgrg. Q`um`i‑t pdy rgit, y`u lgfp y`ursgfj t` tlg j``m tldt A buy dim y`u fgdvg tlg t`afgt sgdt up.‘

  Cdnk Zaingiigs bdrgfy lgdrm lgr ds sdt `i tlg n`unl ai las favaie r``h f``kaie tlr`ueltlg ndsg j`fmgr `ing dedai. Lg kigw tldt lg wds `it` s`hgtlaie bae, dim di gvgiaie tldtw`ufm ldvg bggi bgttgr sgrvgm j`ff`waie fgdms wds spgit aitgrvagwaie d jraeltgigm pr`statutg ai d marty rdt‑s igst `j di dbdim`igm l`tgf, dff j`r s`hg e`fmgi b`y‑s dttghptst` ahprgss tlg brdss.

  Ruiiaie las ldim tlr`uel las ldar ai jrustrdta`i, lg t`ssgm tlg hdiafd j`fmgr `it` tlgn`jjgg tdbfg dim rgdnlgm `vgr t` turi `jj tlg gim tdbfg fdhp.

  ‖E``m iaelt, Faimd.‘ Lg w`ufm ldvg eavgi diytlaie j`r `ig iaelt `j uiaitgrruptgm sfggp.

  ‖M` hg d jdv`r t`h`rr`w”jaim s`hgpfdng gfsg t` stdy.‘ J`r d w`hdi wl` wdssujjgraie jr`h gxldusta`i, slg surg mami‑t ki`w wlgi t` slut tlg lgff up. ‖A‑h sank `jf``kaie dt y`u.‘

  Cdnk r`ffgm `vgr t` jdng tlg bdnk `j tlg s`jd. @ing dedai, lg‑m j`re`ttgi t` purnldsg s`hggdrpfues. ‖^wggt mrgdhs, l`igy.‘

  Dhdzaiefy, Faimd Zaingiigs mami‑t b`tlgr t` diswgr.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  29/93

    21

  F.D. N@IJG^^A@I^

   by Rafgy dim Cgssag

  =

  FWFW FdRWG, _DR] 4

  H`imdy h`riaie‑s bragjaie wds cust tldt, gdsy dim bragj. Mumfgy ldm n`hg ai d fattfg fdtgtldt h`riaie, erdbbgm las i`tgs dim wgit t` spgdk watl las hgi. Lg‑m i`tangm tlg rgp`rtjr`h Gxfgy `i las mgsk dim wds sdfavdtaie t` egt t` at. Dv`amaie gvgi tlg sahpfg s`nadfj`rhdfatags `j tlg stdta`i, lg rgturigm t` las `jjang dim nf`sgm tlg m``r.

  ]gi haiutgs fdtgr lg fajtgm tlg rgngavgr. ‖Egt Gxfgy ai lgrg,‘ lg eruitgm. ]lg wgdsgfmami‑t masdpp`ait, lg wds tlgrg watlai haiutgs. At wds tlg rgp`rt tldt ldm masdpp`aitgmdim Ndptdai ^hatl wds favam.

  Lg sl``k tlg igdtfy typgm pdpgrs dt tlg kam. ‖Uldt as tlas0‘

  Gm swdff`wgm ldrm but lgfm las n`hp`surg. ‖Hy rgp`rt…sar. As s`hgtlaie wr`ie0‘ Lgkigw mdhi wgff s`hgtlaie wds wr`ie…dim lg kigw mdhi wgff Ndff`wdy wds mgdmraelt. Ndptdai ^hatl wds lamaie s`hgtlaie dim lg wds f``kaie j`r mart `i tlg mgtgntavg, pr`bdbfy f``kaie j`r mart `i gvgry mgtgntavg `i tlg mgtdaf. Gm ldm t` ldimfg tlas ndrgjuffy.Fakg d h`vag dnt`r, lg fgt las jdng rgeastgr d n`itr`ffgm sl`w `j gh`ta`i. Lg wditgm

  Mumfgy t` bgfagvg lg wds w`rragm db`ut jdafurg. ‖Ldvg A m`ig s`hgtlaie wr`ie0‘

  ‖]las,‘ tlg Ndptdai t`ssgm tlg rgp`rt m`wi `i tlg mgsk, ‖as j`ur pdegs `j usgfgssaij`rhdta`i. Gmh`im, A wds vgry nfgdr db`ut wldt A wditgm. ]las as slat!‘

  ‖But sar, at‑s dnnurdtg. Wibadsgm. D jdar rgp`rt `i gxdntfy wldt ldm ldppgigm ^dturmdyiaelt.‘ But at wdsi‑t dim Gm kigw at. Lg sujjgrgm `vgr tlg rgp`rt, wr`tg sgvgrdf vgrsa`is bgj`rg jaidffy mgnamaie `i tlg `ig lg nl`sg t` subhat. At ldm t` m` watl wldt Ndff`wdysdam djtgr tlg stumy sgssa`i. Lg wds s` n`rrgnt, Gm iggmgm t` j`nus `i l`w tlg mgtdaf wdse`aie t` bgigjat lahsgfj, i` hdttgr wldt tlg Ndptdai wditgm. Lg‑m `hattgm tlg spgnajans`i ^tdisfdim‑s dttatumg, rgtdaigm tlg aij`rhdta`i rgedrmaie Ulatg‑s sgisatavaty t` tlg tgst

  subcgnt … dim wds gxtrghgfy ndrgjuf i`t t` hdkg hgita`i `j diytlaie tldt haelt aimandtgd hghbgr `j tlg mgtdaf wds lamaie s`hgtlaie. Ndrs`i Ndff`wdy‑s n`hhgit db`ut tlghdff ldvaie sgnrgts ldm pgdkgm Gm‑s aistaintavg nura`saty. Lg rgdfazgm tldt tlg wl`fg tlaien`ufm lgfp lah jaeurg `ut wldt Mumfgy wds lamaie; p`ssabfy masn`vgr tldt tlg Ndptdaiwds lamaie s`hgtlaie bae.

  ‖Di uibadsgm rgp`rt sgrvgs i`tlaie!‘ ]lg Ndptdai‑s jdng ldm e`ig rgm. Lg mrgw ai dnfdhaie brgdtl dim i`tangm Mank ^tgisfdim nldreaie t`wdrm las waim`wgm `jjang m``r.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  30/93

    >?

  ]lg bdstdrm dntudffy p`uimgm `i at, nfgdrfy sggaie tldt Mumfgy wds busy. Lg aei`rgm tlg`dj dim t``k ygt di`tlgr f`ie, rdeegm brgdtl ait` las fuies.

  At wds fakg ldvaie d n`ivgrsdta`i watl las wajg, Mumfgy tl`uelt. Aj lg mami‑t spgdk ndfhfydim watl nfgdr dutl`raty, lg w`ufm igvgr egt wldt lg wditgm. Lg jaidffy eraiigm dt y`uie

  Gxfgy. ‖B`y`, pgrldps A‑vg bggi d bat nryptan. Fgt hg gxpfdai jurtlgr.‘

  Gm sdt staff dim dfgrt, ki`waie lg‑m puslgm dff tlg raelt butt`is t` egt tlg Ndptdai t`mavufeg d fattfg h`rg. Lg i`mmgm, j`rnaie di aii`ngit gxprgssa`i, dim wdatgm j`r tlg slatt` jf`w.

  ‖]las as bgtwggi y`u dim hg dim d jgw vgry ahp`rtdit pg`pfg jdr db`vg us b`tl. I`t dw`rm `j tlas, Gmh`im. At‑s nratandf tldt tlas m`gs i`t fgdvg hy `jjang.‘

  ^tgisfdim p`uimgm dedai dim tlg m``r rdttfgm. B`tl Gxfgy dim Mumfgy dedai aei`rgm lah.

  ‖Fastgi, s`i,‘ Mumfgy sdam quagtfy dim wds pfgdsgm t` sgg tlg kam fgdi j`rwdrm, dttgitavgdim waffaie t` swdff`w wldtgvgr lg wds jgm. ‖Ndrs`i Ndff`wdy as i`t wldt lg sgghs.A‑vg bggi maeeaie up d f`t `j rdtlgr uisnrupuf`us `nnurrgings surr`uimaie tlg hdi wlafglg wds ai Igw Q`rk dim hy jgdr as tldt lg‑s db`ut t` braie tldt n`rrupta`i lgrg t` tlgFD_M.‘

  Gxfgy rgfgdsgm las brgdtl sf`wfy. Mumfgy wds fyaie. Lg t`` ldm m`ig d fattfg si``paie dimj`uim i`tlaie igedtavg diywlgrg n`iigntgm watl Ndff`wdy. ]lg hdi wds cust pfdai e``mdt las c`b. _gra`m. Uatl d pravdtg erai, Gm rgdfazgm tldt lg ldm jdr h`rg dvgiugs tldiMumfgy t` mae up mart `i diy`ig. Lg wds tlg s`i `j _rgst`i Gxfgy. ]lg idhg Gxfgy e`t drdasgm gygbr`w dim ergdt rgspgnt jr`h cust db`ut diy bae naty p`fang mgpdrthgit ai tlgn`uitry. Ndff`wdy wds nfgdi ds d wlastfg. ]lgrgj`rg…ai Gxfgy‑s haim…at wds Mumfgywl` wds ai qugsta`i. Aitgrgstaie.

  ‖Uldt A iggm jr`h y`u, b`y`, as gvgrytlaie y`u ndi tgff hg db`ut Ndff`wdy‑s ldimfaie `jtlg hgi `i tlg mgtdaf, gvgrytlaie y`u ndi egt rgedrmaie las dntavatags muraie tlg wggk.Gvgrytlaie. Diytlaie gvgi rgh`tgfy affgedf…aimandtgm, aisaiudtgm `r m`ig `i tlg pdrt `jNdrs`i Ndff`wdy, Ugimgff Ulatg, Mank ^tgisfdim `r Cdnk Zaingiigs. Diytlaie.Gvgrytlaie.‘ Mumfgy fgdigm bdnk ai las nldar dim f``kgm `i tlg kam watl d jdtlgrfys`jtigss. ‖Gmh`im, A‑h eavaie y`u d spgnadf dmvdinghgit.‘

  Gm‑s lgdrt fgdpt. Uds tlas tlg `pgigm m``r lg wds l`paie j`r0 ‖Dmvdinghgit0‘ las v`angsqugdkgm.

  ‖Qgs, s`i. I` h`rg uiaj`rh. I` h`rg trdjjan muty. J`r tlg murdta`i `j tlas mgtdaf y`u drgt` bg `i Ndff`wdy‑s tdaf. Egt nf`sg t` tlg hdi. Bg jragimfy. _rgtgim fakg y`u‑m fakg t`fgdri jr`h lah. Ds d pr`hasaie pr`spgnt j`r tlg Mgtgntavg‑s burgdu, y`u ndi m` tldt dimrdasg i` suspana`is. Aj y`u uin`vgr wldt A ki`w y`u ndi, tlaies cust haelt stdrtldppgiaie j`r y`u, Gmh`im,‘ Mumfgy eraiigm hdiadndffy. ‖A ndi lgfp y`u skap d jgwstgps, egt nf`sgr t` tlg Fagutgidit‑s gxdh cust d bat s``igr tldi y`u tlaik.‘

 • 8/16/2019 LA Confessions

  31/93

    >4

   Gxfgy wds summgify f`st ai tlg amgd, but swdff`wgm m`wi tlg p`as`i dim rghaimgmlahsgfj tldt tlgrg wds h`rg lgrg tldi d quank dmvdinghgit t` n`isamgr. ]lgrg wds d n`st.Aj lg mam tlas j`r Mumfgy dim gxpgntgm tlg hdi t` rgnapr`ndtg ds pr`p`sgm…wds lg e`aiet` ldvg t` fag `i las rgp`rts0 Uds lg e`aie t` f`sg las s`uf gxp`saie tlg `tlgrs‑

  wgdkigssgs0 Uds at w`rtl at0 At wdsi‑t sattaie wgff watl Gm dim Mumfgy n`ufm sgg at.

  ‖@r,‘ tlg Ndptdai saelgm, sfam tlg rgp`rt dsamg. ‖Q`u ndi watlmrdw jr`h tlg mgtdaf dim A‑ff pfdng s`hg`ig gfsg ai tlg p`sata`i. Wp t` y`u, b`y`.‘

  Aj lg watlmrgw, lg n`ufm kggp las aitgeraty. Aj lg rghdaigm dntavg ai tlg mgtdaf lg n`ufmfgdri jr`h Ndff`wdy dim tlg stumy. Lg n`ufm cust jumeg tlg rgp`rts n`ufmi‑t lg0 JggmMumfgy `ify tlg uiahp`rtdit tam bats0 But Mumfgy ^hatl wdsi‑t stupam; lg‑m ndtnl `is``i gi`uel. Gm wditgm t` tlaik h`rg db`ut las `pta`is but t` las surprasg, las h`utl`pgigm dim w`rms cust jgff `ut.

  ‖A‑ff stank watl at, sar. A‑ff m` bgttgr.‘

  ‖Dfraelt. I`w, y`u ki`w wldt A‑h f``kaie j`r, raelt0‘

  ‖Raelt.‘

  Di`tlgr nrdslaie p`uim `i tlg m``r dim Mumfgy sn`wfgm. ‖Q`u‑rg mashassgm. Fgt tldtama`t ai lgrg bgj`rg A iggm t` rgqugst rgpfdnghgit j`r tldt mdhi efdss.‘

  ***

  Bum Ulatg w`kg gdrfy H`imdy h`riaie, las jfgsl taeltfy nurfgm dedaist F`rid‑s wdrh bdnk dim las b`my dfrgdmy mghdimaie h`rg `j lgr. D quank h`riaie junk wds gdsy,w`ufm pr`bdbfy dfwdys bg gdsy watl tlas w`hdi. ^lg wds s`jt dim waffaie dim dfwdysaitgrgstgm. Uds at bgndusg lg wds hdkaie lgr jggf f`vgm dim sdjg0 @r wds at bgndusg slgwds d l``kgr, trdaigm t` bg fakg tldt0 I`t qugsta`is lg wditgm t` bg tlaikaie db`ut `i dw`rk mdy. ]lgrg wgrg `tlgr tlaies t` bg jaeuraie `ut.

  ]laies fakg gxpfdaiaie t` ^tgisfdim wly lg ldmi‑t hgt lah ^dturmdy iaelt djtgr tlg mgtdafdim mami‑t sl`w up j`r ndrms ^uimdy djtgri``i. Hdybg lg n`ufm sdy lg wds sank0 Idl.Bum Ulatg mami‑t egt sank. Ldmi‑t hassgm d mdy `j w`rk saing lg stdrtgm watl tlg FD_M.]ldt wdsi‑t e`iid jfy.

  Arratdta`i buaft ai las nlgst. Uly mam lg ldvg t` sdy diy-junkaie-tlaie0 Ugff, tlg diswgrt` tldt wds sahpfg; slg wds iumeaie lgr swggt dss dedaist las h`riaie ldrm `i. Lgn`ufmi‑t fgt `i tldt lg wds watl F`rid, tldt slg‑m spgit tlg gitarg wggkgim idkgm ai las bgm dim i`t d pgiiy nldiegm ldims. Lg fakgm bgaie d mgtgntavg dim wdsi‑t rgdmy t` cg`pdrmazg at. But hdybg…cust hdybg…Bum n`ufm usg dff las arratdta`i, las bf``m egttaiel`ttgr by tlg haiutg, dim rgmargnt at dt ^tgis. Lg wds sank dim targm `j d ldfj-dssgm slat-

 • 8/16/2019 LA Confessions

  32/93

    >2

  jdngm-mruik pdrtigr. Lg wditgm d rgdf pdrtigr t` lgfp lah jaeurg `ut wldt lg wds m`aiewr`ie, l`w lg n`ufm m` at bgttgr.

  D summgi eai pfdygm `i Bum‑s faps. Lg‑m igvgr tl`uelt fakg tldt bgj`rg, tl`uelt db`utusaie las diegr t` egt s`hgtlaie majjgrgit. ]l`uelt db`ut l`w t` hdiapufdtg s`hg`ig

  gfsg ait` egttaie wldt lg wditgm. At wdsi‑t di amgd pdaitgm watl uicust ndusgs gatlgr. Atwds sggaie at dff kaimd majjgrgitfy. Uds Ndff`wdy raelt0 Uds tlas stupam mgtdaf e`iid lgfplah bg d bgttgr mgtgntavg0

  ^tupam mgtdaf0 Junk. ]ldt stupam mgtdaf pfdngm f`vgfy F`rid R`mraeugz ai las bgm dim wdstlg rgds`i las n`nk wds rgdnlaie j`r lgr l`t pussy. Hdybg at wdsi‑t stupam. Hdybg lgsl`ufmi‑t ldvg h`vgm watl las iggms t` ldvg lgr. ]` pr`tgnt lgr. Hdybg lg sl`ufm‑vgtdkgi lgr t` lgr pahp dim cust mr`vg dwdy. But hdybg lg n`ufmi‑t m` tldt. Hdybg lg wdsmajjgrgit.

  Las ldim sfam `vgr lgr rabs dim nuppgm d wdrh brgdst. Lg iggmgm tlas. F`rid iggmgm at.

  Lg‑m kggp at d sgnrgt…but lg w`ufm kggp F`rid. Junkai‑ D, lg‑m kggp lgr.

  ***

  Mank ^tgisfdim mr`ppgm ait` las squgdky mgsk nldar watl d sn`wf. Mumfgy wdsi‑tfastgiaie t` rgds`i. Cust wldt tlg junk n`ufm lg dmm t` Ndff`wdy‑s stupam stumy0 Uly mamlg ldvg t` gvgi bg tlgrg0 ]lg Ndp wds prgtty nfgdr.

  ‖Bgndusg A sdam!‘ tlg hdi lassgm ai d wdy tldt ldm hdmg ^tgis prgss bdnk ai las nldar. I`t d f`t sndrgm lah. Lgff, gvgi Mumfgy ^hatl mami‑t sndrg lah. But f`saie dff tldth`igy0 F`saie dff tl`sg nldings t` egt junkaie ranl quank dim bg d pdrt `j tdkaie `vgrHankgy N`lgi‑s rdnkgts0 I`w tldt  sndrgm lah slatfgss. Lg staff mami‑t sgg wly lg ldm t` bg d pdrt `j Ndff`wdy‑s pr`cgnt, but dt fgdst lg ldm d bgttgr amgd `j wldt Mumfgy gxpgntgm`j lah.

  ‖A m`i‑t ndrg wldt y`u m`,‘ ^hatl n`itaiugm las lass ai tldt `jjang. ‖_drtanapdtg, m`i‑t pdrtanapdtg, mraik y`ursgfj ait` d n`hd `r sfggp at `jj. A sahpfy m` i`t eavg d e``me`mmdhi wldt y`u m`…but y`u bg tlgrg gvgry ^dturmdy. @r…‘

  Mumfgy mami‑t jaiasl dim ^tgis kigw tlgy wgrg tlaikaie tlg sdhg tlaie. ]lg ‖`r‘ n`ufm bg j`ff`wgm by d tlrgdt `i las fajg. At n`ufm bg j`ff`wgm by di gxp`surg t` s`hg `j^tgisfdim‑s pdst qugsta`idbfg dntavatags; las `ut `j n`itr`f dfn`l`fash `r gvgi lasgxtrdhdratdf jr`fans. Mumfgy ^hatl wds ruiiaie tlg sl`w dim gvgi d pankfgm brdai n`ufmsgg tldt.

  ^tgis efdingm dr`uim tlg squdm r``h. Ulgrg tlg junk mam las pdrtigr e`0 Lg ldmi‑t sggilamg i`r ldar `j Ulatg dff wggkgim. Ulgi Ulatg ndhg ait` tlg bragjaie, lg sdt dnr`ss tlgr``h. Junk, wds gvgry`ig passgm dt lah0 Hdybg Bum fgjt, wdfkgm `ut watl`ut las pdrtigr. Hdybg Ulatg wds ai Mumfgy‑s `jjang raelt i`w, m`aie tlg sdhg tlaie ^tgis ldmtragm. ^tgisg summgify jgft d wdvg `j pr`tgntavgigss j`r las y`uiegr pdrtigr. At wdsi‑t

 • 8/16/2019 LA Confessions

  33/93

    >>

  wasg t` pass `jj tlg Ndptdai watl`ut d iang str`ie last`ry t`egtlgr jarst. D hdi iggmgmlast`ry t` n`itr`f di`tlgr hdi.

  ^tgisg efdingm dt tlg j`fmgrs `i las mgsk. ]lrgg dntavg ndsgs. ‖]`mdy, wg brgdk `ig `jtlgsg junkgrs!‘ lg eruitgm ds Bum wdfkgm ai. ‖Q`u lgdr hg pdrtigr0 ]`mdy wg brgdk `ig

  `j tlgsg. ^nl``f stdrts tlas junkaie h`riaie dim y`u‑rg e`iid bg hy stdr stumgit. Egt tlgndr, Ulatg.‘

  ***

  ]lrgg-tlarty `i ]lursmdy djtgri``i Ndrs`i Ndff`wdy wds sattaie ai tlg `jjang `j tlgigwfy dpp`aitgm _`fang Nlagj, Uaffadh _drkgr j`r tlg sgn`im tahg tldt wggk. At ldmegigrdffy bggi d e``m wggk. _r`jgss`r _gtgr ^kgffy wds ldppy watl tlg jarst stumy tdpgdim Ndff`wdy ldm br`kgi d bae ndsg wamg `pgigm. H`st `j las mdys wgrg jaffgm watln`hpafaie gvgrytlaie lg iggmgm t` dssurg aimanthgit watl `ig shdff pr`bfgh. Gmh`imGxfgy. ]lg fattfg wgdsgf wds uimgr j``t dt gvgry turi. Dt jarst Ndrs`i tl`uelt hdybg lg‑m

   cust hdmg d igw jragim, hdybg tlg kam cust wditgm t` fgdri, ldm d fattfg lgr` w`rslape`aie. But tlgi lg lgdrm tldt tlg kam ldm bggi `jjanadffy dssaeigm t` lah. Nura`us. I`wwldt wds ^hatl tlaikaie0

  Nlagj _drkgr luie up las pl`ig dim jfappgm `pgigm d jafg j`fmgr. ‖Ndff`wdy, at‑s bggimgnamgm tldt y`u waff bg dwdrmgm tlg Hgmdf `j L`i`r, wlgtlgr y`u fakg at `r i`t.‘

  ‖A m`i‑t sar.‘

  ‖Uly0‘ _drkgr‑s tlank ergy br`ws nurfgm. Ndff`wdy wds di `mm gee. ^ldrp, nfgdi … dimdhbata`us, but staff, di `mm gee.

  ‖F``k dt at tlas wdy, Nlagj,‘ Ndrs`i saelgm. ‖A‑h igw lgrg … y`u‑rg igw ai y`ur p`sata`i. ]las cust haelt i`t bg tlg bgst tlaie t` m`. Haelt i`t sat s` wgff watl gvgry`iggfsg.‘

  ‖Uly m` y`u ndrg0‘

  Ndrs`i eraiigm. ‖A ldvg hy rgds`is. Bgsamgs, at waff staff bg `i tlg rgn`rm, raelt0‘

  Qgs, Ndff`wdy wds dhbata`us, but lg ldm d squgdky nfgdi, s`hgwldt hdiadndf subtfgtydb`ut las dhbata`i. _drkgr fakgm tldt. ‖At‑ff bg rgn`rmgm tldt y`u rgjusgm tlg Hgmdf `jL`i`r … but ngrtdaify mgsgrvgm at. I`w,‘ lg jfappgm bdnk d jgw slggts. ‖Uldt‑s dff tlasdb`ut d stumy usaie FD_M stdjj0‘

  ‖At wds dppr`vgm by Ndptdai ^hatl, Nlagj. I` p`fang juimaie, cust d fattfg snlgmufgtwgdkaie. I`tlaie slajty e`aie `i, A dssurg y`u.‘

 • 8/16/2019 LA Confessions

  34/93

    >=

  _drkgr wdtnlgm Ndff`wdy, tlg wdy lg sdt n`hj`rtdbfy `i tlg nldar, rgspgntjuf but watl didar `j mgjading t``; d bat sf`unlgm, ndsudf. ‖Gxdntfy wldt as tlas stumy dim wly, prdy tgff,w`ufm Mumfgy ^hatl dppr`vg at0‘

  Ndff`wdy nlunkfgm. ‖A ldvg i` nfug wly tlg Ndptdai dppr`vgm at. But ds j`r tlg stumy, at‑s

  d spgnadf gxpgrahgit mgsaeigm t` lgfp hdkg las stdjj bgttgr mgtgntavgs. Hdybg tldt‑s wlylg edvg at tlg e`-dlgdm. Lg gvgi nl`sg tlg hgi j`r tlg mgtdaf, sar.‘

  ‖Ranldrm ^tgisfdim0 Ugimgff Ulatg0 Cdnk Zaingiigs dim Gmh`im Gxfgy0 A m`i‑t tlaik^hatl aitgimgm t` juffy supp`rt y`ur gjj`rts, hy hdi.‘

  ‖A‑ff dergg, ^tgisfdim haelt bg d f`st ndusg, but Zaingiigs0 Ndi y`u ahdeaig l`wgjjgntavg tldt euy waff bg watl d jgw psynl`f`eandf skaffs uimgr las bgft0 ]lgi tlgrg‑sGxfgy. _r`hasg tlgrg. Bg iang t` sgg lah stdrt `ut watl dff tlg raelt t``fs.‘

  ‖Dim Ulatg0‘ _drkgr si`rtgm.

  ‖A‑vg e`t d slat f`dm `j n`ijamging ai Ulatg. Lg‑s i`t ds muhb ds y`u tlaik.‘

  ‖A‑ff ldvg t` tdkg y`ur w`rm j`r at.‘ ]lg Nlagj nf`sgm tlg j`fmgr. ‖F``ks fakg Gxfgy waff bg egttaie e``m trdaiaie. Lg‑s bggi dssaeigm t` y`u, A sgg.‘

  Ndff`wdy er`digm. ‖Q`u ki`w l`w at e`gs, sar. A m`i‑t rgdffy wdit di uitragm cuia`rmgtgntavg `i hy ndsgs. But aj lg kggps las h`utl slut dim pdys dttgita`i, at sl`ufm e`wgff. A m`i‑t tlaik lg‑ff aitgrjgrg hunl.‘

  ‖Fgt‑s l`pg i`t. Q`u‑rg mashassgm, Mgtgntavg Ndff`wdy…dim…kggp up tlg e``m w`rk.‘

  Kggp up tlg e``m w`rk0 Uldt tlg lgff gfsg wds lg e`aie t` m`0 Lg wds safgitfynlunkfaie ds lg fgjt tlg Nlagj‑s `jjang, Gxfgy fgdiaie dedaist tlg wdff `ut ai tlg ldff. Ajtlg wgdsgf n`ufm ldvg, Ndff`wdy wds surg Gxfgy w`ufm ldvg ldm las gdr dedaist tlg m``r.Gm sdam i`tlaie, cust wdfkgm dt las samg. Mami‑t f``k hunl fakg lg wds e`aie t` sldkg tlgkam, s` lg eraiigm.

  ‖A‑h luiery,‘ Ndff`wdy sdam. ‖Fgt‑s e` egt s`hgtlaie t` gdt.‘

  @ing ai tlg maigr, lg sappgm n`jjgg dim wdtnlgm Gxfgy‑s brdai nfank bglaim tl`sg efdssgsdim bfug gygs. ‖Uly m`i‑t y`u cust dsk, Gm0‘

  ‖Uldt mam tlg Nlagj `j _`fang wdit watl y`u0‘

  ‖Lg wditgm t` eavg hg tlg Hgmdf `j L`i`r.‘

  ‖Raelt,‘ Gxfgy si`rtgm.

 • 8/16/2019 LA Confessions

  35/93

    >7

  Ndff`wdy slrueegm. ‖Q`u‑ff pr`bdbfy lgdr db`ut at t`h`rr`w. A rgjusgm.‘

  ‖Q`u rgjusgm tlg Hgmdf `j L`i`r0 Q`u tlaik A‑h di ama`t0‘

  ‖I`pg,‘ Ndff`wdy eraiigm. ‖But A‑h surg y`u tlaik A dh. Hgtdfs m`i‑t s`fvg ndsgs, kam.

  Mgtgntavgs m`. I`w, wldt mam y`u jaim `ut jr`h tldt fgdm A edvg y`u `i tlg Br`wiswgffhurmgr aivgstaedta`i0‘

  ***

  ^dturmdy iaelt, iaig _H `i tlg m`t, Ndff`wdy gitgrgm tlg f`nk-up watl Gxfgy dt las samg.Ulatg wds tlgrg, fgdiaie ndsudffy dedaist tlg wdff. ^tgis dntudffy f``kgm s`bgr dimZaingiigs f``kgm fakg lg‑m pass las pdits. ^`hgtlaie wds up watl Cdnk dim Ndff`wdywds e`aie t` ldvg d e``m tahg jaeuraie at dff `ut.

  Lg st``m dt tlg tdbfg ds tgi igwfy drrgstgm l``kgrs wgrg faigm up. ]ldt‑s wlgi las jarst

  nfug db`ut Zaingiigs‑ gxnatghgit ndhg.

  ‖Ndff`wdy, tldt `ig, sgn`im jr`h tlg gim.‘

  Ndff`wdy‑s nl`ang ldm bggi fgdiaie t`wdrms tlg lgdvysgt bf`img watl tlg bf``m rgmfapstank, but tlg earf Zaingiigs wds p`aitaie `ut f``kgm fakg i`tlaie h`rg tldi djraeltgigm kam.

  ‖Fgt‑s gxgrnasg d fattfg ahdeaidta`i dim vdragty t`iaelt, Cdnk. Ug‑vg dfrgdmy gxpgragingmfdst wggk‑s nryaie sldhg dim tlg wl`fg p`ait `j tlg aitgrvagw pr`ngss as t` utafazgmajjgrgit pgrspgntavgs `i tlg w`rfm‑s `fmgst pr`jgssa`i.‘

  Zaingiigs wdsi‑t e`aie t` eavg ai watl`ut d jaelt. Lg n`ufmi‑t bgfagvg wldt ldm custjdffgi ait` las fdp dim lg wdsi‑t db`ut t` dff`w Ndff`wdy t` pdss tlas `ig up. ‖Fastgi, dfftlgsg w`hgi f``k dfakg sdvg j`r tlas kam. ^lg‑s tlg h`st aitgrgstaie `ig ai tlg buinl.‘

  Ndff`wdy wdsi‑t buyaie at. ‖Ug m`i‑t iggm diy bfggmaie lgdrts. Ug‑rg supp`sgm t` bg brutdffy ahpdrtadf dim mgtdnlgm jr`h wldtgvgr aij`rhdta`i tlgy‑rg e`aie t` eavg us. A sdywg nl``sg tlg bf`img `i tlg gim.‘

  ‖]lg bf`img dt tlg gim as d rgeufdr wl`‑s rgdf idhg as Giam _dnkgr, dim slg e`gs by tlgstrggt idhg `j Giam ^hatl. ^lg‑s >< ygdrs `fm dim slg shgffs fakg b`afgm ndbbdeg. Ajy`u‑rg e`aie t` sgt us dff up ai d r``h watl p``r vgitafdta`i j`r sgvgrdf l`urs dt fgdst fgt at bg watl d subcgnt wl` m`gsi‑t staik.‘

  Ndff`wdy `vgrlgdrm ^tgisfdim‑s bdrgfy n`itr`ffgm fdueltgr dim i`tgm Gxfgy‑s f``k `jmastdstg. @kdy, lg‑m fgt Zaingiigs ldvg tlg pank `j tlg wggk, i`t bgndusg lg jgdrgm dhutaiy but bgndusg Cdnk wds ldrmfy tlg bfggmaie lgdrt typg dim tlas t`fm lah tldt earfiuhbgr haelt pr`vg t` bg d rdtlgr aitgrgstaie aitgrvagw subcgnt djtgr dff.

 • 8/16/2019 LA Confes