Top Banner

Click here to load reader

L, la vest priD farniliile boieresti - cdn4. Romaniei la Vest prin familiile... · PDF fileGeorge Calinescu intrezdreqte primele semne de occidentalizare in istoria romAnilor inca

Sep 10, 2019

ReportDownload

Documents

others

 • Redactor: Eugenia Petre

  Coperti : Ioru'tg Ar delemw-Paici

  Tehnore dac tarc : Ro dica B o aca

  @ 2015 Editura Paideia Piala Unirii nr. L, sector 3

  Bucuregti, RomAnia tel.: 021..3'l.,6.82.1.0

  e-mail: [email protected] www.paideia.ro

  www.cadourialese.ro

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romfiniei LUNGU,RADU

  Orientarea RomAniei la Vest prin familiile boiereqti / Radu Lungu. - Bucuregti: Paideia,20l5

  rsBN 978-606-748-066-5

  Radc Lnngo

  Orienfarea Rorniniei la vest

  priD farniliile boieresti

  94(498):929 paldeta

 • # $ W .str

  Coprins

  Umanismul romffnesc .........,... 17 Miron Costin ...................21 Constantin Cantacuzino ............... ...,, 27 Epoca brAncoveneasci ....................... 30

  Constantin voda 5i stilul

  ,,brdncovenesc" ....,.,......................... 30

  Biblia de la Bucureqti ....,...r................ 33

  Preiluminismul romAnesc - Dimitrie''' Cantemir ........... .,..,.........35

  Occidentului" .......... ......,,, 47 ,,Schimbare a la faga" a Principatelor

  romAne

  Iluminism d la roumnine ..................... 49 Occidentalizarca .............. 50

  Secoiul fanariot ....................57 Despre,,reformismul" fanario t .,,,......, 52

  Circumstange p olitice ale instaur drii

  ,,regimului fanariot" ....,..,.57 Desfiingarea,,rulmdniei" si a ,,veciniei" 55 Sub semnu\,,Lumini\or" .,, ..,,, .,,,,.,.,,,,. 5 6

  Razboiul ausrro-turc din 1716-1718 ,.,.,.58 OpoziEia boiereascd antifanariotd ....... 58 Ohenia sub siapAnired austri.acd (1718-1739) .,,,,,,.,.,.,,, ....60

 • Rdzboiul ruso-ausffo-turc din 1735-1739 ...67

  Activitatea diplomrrtica dnddustriacd .,'. 63

  Razboiul ruso-rurc din 1768-1774 .........66

  Memorii, petigii si proiecte boieregti ' ,. ' .. ' 66

  Pacea de la Kuciuk-Kainargl - inceput de Iib er alizar e tn comer lul r om'dne s c ; deschiderea dnmudui spre emmtcipare .'.77

  lJrmarile interne alePacii dela

  Kuciuk-Kainargi ..,..'.., '..,...73 Consulatele apusene ..........'.75 Rezboiul ruso-ausffo-turc din I7 87 -17 97 ... Bt

  Memoriul boierimii valahe din 1790....'.83

  ,,Migcarea nagionali" din Jara RomAneasci qi Moldova .........'.......... 84

  Contextul internalional dupd 1800 ',.,"' 84 Miscarea petigionara de dupa I 800 ' '. ' ', 84

  ,,Partide nagionnle" antifanariote ... '. '. ' '. 87

  Relagiile cu Rusia...' ....'......... 88

  inceputurile statului modern .................... 97

  Miqcarea din 1821 condusi de Tudor Vladimirescu............. .......99

  SfArqitul ,Vechiului Regim" - domniile pamAntene ... 110 ,,Constitugia cdrvunarilor" qi alte

  proiecte de reforme .......I1'4 Perioada,,regulamentar[" .................... 1 1 6

  Tlatatul de la Adrianopol lB29 ....'..116

  Regulamentele Organice ................. 1 1B

  ,,Economie, societate, civilizagie" in vremea domniilor regulamentate .... 174

  ,,Paqoptismul" ......'....... ..........I29 GAnditori qi revolugionari,,pagopti$ti" ... 13 1

  Activismul revoluqionar ................ ... I33

  Masoneria ....136 ,,Primlvara popoarelor" lui 1848 .......... 139

  Participarea revolugionarilor romAni la evenimentele din Europa .............I39 Revolugia din 1848 in Principatele dunirene ......140

  Unirea din 1859 9i reformele lui Cuza ...155 Unirea Principatelor ............................. 1 5 7 Reformele din vremea lui Alexandru

  Ioan Cuza. ....165

  Despre boierimea moldovalahi -,,drumul spre modernizare" al societa(ii romAneqti ....175

  Despre originile vechii aristocragii moldovalahe............... ... 178

  Termenii de ,,boierime" qi ,,boierie" ,.,.,.179 Ranguri boiereqti la cumpani

  de vremuri ... 181 Ranguri l"**u,t......... :. :. :................ r a r Surse ale,,boieririi" .......................... 1 86 RestrAngerea privilegiilor boierimii moldovalahe -,,atotputernicia" domnilor fanariogi.... ...... 190 Persisten(a ,,oligarhiei" pdmAnten e .. 197 Despre titlurile nobiliare.................. i95

  Boieri moldovalahi in preajma occidentalizdrli .......... ....196

  ,feneticii" greci gi levantini.................. 199 Despre infl uenga france2d..................... 203 Odrasle boiereqti qcolite in strdindtate ..707 Despre memorii, petitii qi proiecte de

  reforma ...,....713 Straie orientale - vestimentatia

 • dla franqai.se .............. .,.,.716 La qoale noi, ,,ndravuri" noi ,,,,.,,,,,,,,216 CAteva alte mentalitd.s ....................... 230 Boieri intreprinzatori ........... ............ 232

  ,,Neologizarea" qi deprinderea limbilor a1fstreine .......... LJJ

  ,Mata culturale" .................739 Presa in limbi straine qi presa na(ionale ....,.739 Literatura in limbi streine - biblioteci - librarii ..........24I Gatrul .........245 Palate

  Literatura in limba romAni .................. 249 inva{[mAntul laic ......,...,.,..752

  in loc de conclu2ie.............. ...259

  ANEXE - Portrete qi ,,tablouri de epoci" ....267

  ,,Nucleul dur" al marii boierimi............ 269

  ,,Poeqii Vecereqti" ...............771 Ienachita Vecerescu ...........271, Iancu Vecerescu .................774 ,,Legendarul" conte Dudescu ...,....,...... 27 7 Dinicu Golescu ...................282 ,,Fratii Golegti" ...................29I Iordache Golescu ...............294 Costache Conachi un ,,precursor

  al junimismului".......... ...797 Ion Heliade Radulescu - un ideal-typus

  al,,utopistului-revolugionar" ........... 301 Teodor Diamant -,, falansterianism"

  dla roumaine ............. .....307 Dezrobirea giganilor ............31,4

  Dezrobirea giganilor boiereqti - plecate de la un,, fapt divers"....................... 3 1B

  Desfiingarea pronomiilor boiereqti ....... 321 Desfiingarea,,privilegiilor de clase"

  Rezolugia dtn29 octombrie 1857 ....323 Emanciparea liranilor romAni ..........,.. 375 Ion CAmpineanu ................331 Mihail Kogdlniceanu ............................ 338 Barbu ,,Leutarul" - intre ,,doine" qi

  ,,mazurcitt ..,.,346 Ion Ghica - un memorialist de neam

  evghenicos ...350

  Ilibliografie selectivd ..............361

 • 9nanisDgl rondnesc

 • George Calinescu intrezdreqte primele semne de occidentalizare in istoria romAnilor inca din

  Jurul anului 1700, era insd vorba despre legdtu- rlle cu Apusul cultural (George Cdlinescu, p. 61).

  Umanismul celei de-a doua jum[tAti a veacu- lut a[XV[-lea giinceputul celui urmdtorin Mol- dova si Tara RomAneasci s-a ,,ilustrat" prin biru- lnga scrisului in limba ,,nagionale" (romdna) qi lntensificarea institugionalizerii unei culturi de earacter general romAnesc qi de nizuingi laicd.

  Atunciisi facea aparigia un nou tip de cf,rturar ele aspiragie ,,ra[ionalisti", ,,boieri ai spiritului" - colecgionari de c[rti qi manuscrise - adepgi ai ldeii umaniste potrivit careia activitefli inte- lectuale i se vedea conferit un titlu de noblege. Ideea stoic[ a virtugii prin cunoaqtere se regd- regte la gAnditori precum Descartes (1596-1650) gi Spinoza (1632-1677), mai apoi, in ,,Secolul Luminilor", la Kant (1724-1804), cel care, in 1781, considera ci ,yeacul nostru este veacul propriu al criticii, clreia totul trebuie sf, i se iupunl" (Kant, Cncica ragiunii pure, 178I, Prefagd la prirna editie, IV).

  tn Moldova qi fara RomAneascd, secolul al XVIII-1ea s-a scurs in prelungirea umanismului

 • romanesc qi preiluminismului european din veacul precedent, spre sfArqitul c[ruia s-au ilus- trat doui personalited de talie europeani, doi mari boieri clrturari, unul moldav qi altul valah, doi mucenici pe altarul unui militantism istoric qi politic romAnesc.

  Incepem cu Miron Costin qi elogiul pe care il {hcea Italiei, continuim cu Constantin Cantacu- zino, cel qcolit in aceeagi Italie barocd - doud mirturii ale dialogului dintre cele doul Fri ro- mAne, pe de o parte, gi modelul apusean, pe de alte parte.

  in ultimele decenii de la sfArgitul veacului al XVII-lea a avut loc o primi receptare serioasd, in Europa central-sud-orientale, a umanismului profesat in gcolile nord-italiene, mai cu seamd la $coala de la Padova (vezi Victor Neumann, T entaEia lui homo europeus. G eneza ideilor moderne tn Europa Centrald" si de Sud-Esr, edigia a III-a revdzutd, Iaqi, Editura Polirom, 7006,p.68) (dupa Monica-M anu ela Joiga, Influenga uniu er sitaEilor din k ali a

  asu|rd tnudfumAntului superior din larile Romdne... (rezumatul tezei doctorat, Universitatea din Bucureqti - Facultatea de Psihologie qi $tiingele Educagiei, Bucureqri,

  2011, p.5).

  Neoaristotelismul qi,,pozitivismul" (orienta- rea {izico - experimentala) padovan i-au atras pe tinerii intelectuali din Rasaritul ortodox, prinrre care Alexandru Mavrocordat (1641-1709) qi Constantin Cantacuzino (1640-17 16), ultimul fiind inscris in registrul Universitegii din Padova in 17 septembrie 1667; iar reorganizarea, incepAnd cu 1674, a Academiei Patriarhale din Constantinopol, condusa de Chiril Lucaris, Ioan Cariofil qi Teofil Coridaleu (1563-1646) - ulti- mul mare comentator al lui Aristotel -, to{i cu

  r l, lr r ) It rrlia, a atras alte doud spirite definitorii l,* rrt r rr rrrrranismul romAnesc: Nicolae Milescu ,l', r I, r r r r I ; i Dimitrie Cantemir (ibidem, p. 6-7, l4-I5).

  N l;rjoritatea dascalilor greci care au predat la , ,'1,' ,l,rrrii Academii din Bucure$ti $i Iagi studia- , r,r tlrrrt'inic in Apusul european, in special ?n

  It,rlr;r (l'rtlova qi Pisa), dar qi la Viena, Halle qi l',rtt,,.

  I ):rtrr intemeierii primelor ,,universitAgi" din t .r r r l