Top Banner
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK „ANALYSYS MASON TMT (TÁVKÖZLÉSI, MÉDIA, TECHNOLÓGAI) PIAC KUTA- TÁSI PROGRAMJAI” TUDÁSBÁZISHOZ ONLINE HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTÓ SZOL- GÁLTATÁSOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS (KBT. 112. § (1) BEKEZDÉS. B) PONTJA ALAPJÁN ALKALMAZOTT 98. § (2) BEK. C) PONT SZERINTI) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN
62

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK „ANALYSYS MASON TMT …nmhh.hu/dokumentum/188982/nmhh_analysys_adatbazis...A hagyományos fizetős televízió (Pay-TV), IPTV és OTT ... vagy az „okos

Aug 02, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

  „ANALYSYS MASON TMT (TÁVKÖZLÉSI, MÉDIA, TECHNOLÓGAI) PIAC KUTA-TÁSI PROGRAMJAI” TUDÁSBÁZISHOZ ONLINE HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTÓ SZOL-

  GÁLTATÁSOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

  A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

  HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS (KBT. 112. § (1) BEKEZDÉS. B) PONTJA ALAPJÁN ALKALMAZOTT

  98. § (2) BEK. C) PONT SZERINTI) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

 • 2/62

  TARTALOMJEGYZÉK

  1. Ajánlattételi felhívás 3.

  2. A feladat leírása (műszaki leírás) 16.

  3. Fizetési és teljesítési feltételek 17.

  4. Az ajánlatok elbírálásának menete 19.

  5. Segédlet az ajánlat összeállításához 22.

  6. Szerződéstervezet 35.

 • 3/62

  1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

  AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

  „ANALYSYS MASON TMT (TÁVKÖZLÉSI, MÉDIA, TECHNOLÓGAI) PIAC KUTATÁSI PROGRAMJAI” TUDÁSBÁZISHOZ ONLINE HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ

  HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBANE

  1.) Az Ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe:

  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

  Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezeti egység: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. Telefon: 1/468-0628 Telefax: 1/457-7303 Email: kozbeszerzes@nmhh.hu Honlap: nmhh.hu

  További információ beszerezhető (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet): ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. Telefon: 1-269-8134 Telefax: 1-201-2861 E-mail: iroda@enyd.hu

  2.) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása):

  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazott 98. § (2) bekezdés c) pontja, amely szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás al-kalmazható, ha „a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizáró-lag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem léte-zik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg”. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése keretében előadjuk, hogy az Ajánlatkérő szakmai tevékenységéhez nélkülözhetetlen, a telekommunikációs piacot teljes körűen és a teljesség igényével kutató szolgáltatások, valamint az azokat érintő jelentések és ki-adványok, továbbá a kapcsolódó adatbázisokhoz való hozzáférés kizárólagos tulajdonosa és szolgálta-tója a jelen beszerzés tárgya szerinti egyedülálló szolgáltatást kizárólagosan nyújtó Analysys Mason Ltd. (székhelye: Bush House, North West Wing Aldwych, London WC2B 4PJ, cégjegyzékszám: 5177472; Ang-liában bejegyezve, adószám: GB 707 7483 15). Jelezni kívánjuk, hogy az Ajánlatkérő ugyancsak hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás so-rán szerzett be ugyanezen Ajánlattevőtől a jelen eljárás tárgyához azzal azonos rendeltetésű támogató szolgáltatásokat (lásd az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 36. számában (2010. III. 29.), KÉ-6937/2010. iktató számon (Vállalkozási szerződés az „Analysys Mason tele-kommunikációs piac kutatási programjai” (Analysys Mason Telecoms Market Intelligence Research Programmes) tudásbázishoz online hozzáférés beszerzésére), továbbá Közbeszerzési Értesítő 2011. évi 55. számában (2011.V.13.) KÉ-10224/2011. iktató számon (Analysys Mason Telekommunikációs piac ku-tatási programjai tudásbázishoz online hozzáférést biztosító szolgáltatás beszerzése vállalkozási szerző-dés keretében), továbbá ugyancsak az előbbi tárggyal a Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 55. számában

 • 4/62

  (2013.05.13.) KÉ-6104/2013. iktatószámon. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme a követ-kező volt: „Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján.” Jelen beszerzéssel azonos tárgyban Ajánlatkérő ugyanezen Ajánlattevőtől legutóbb 2015-ben szerezte be a szolgáltatást 24 hónapra (lásd az eljárás ered-ményéről szóló tájékoztatót a Közbeszerzési Értesítő 2015. évi 58. számában (2015. V. 22.), KÉ-8290/2015. iktató számon). Előbbiek miatt jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás(ok) teljesítésére kizárólagos joga alapján egyedül a nevezett társaság képes, illetőleg jogosult, így azokat kizárólagosan csak e társaságtól lehet megrendelni.

  3.) A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:

  Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg térítésmentesen bocsátja Ajánlattevő rendelkezésére, illetve küldi meg elektronikus úton.

  4.) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra):

  A közbeszerzés tárgya: „Analysys Mason TMT (távközlési, média, technológai) piac kutatási programjai” tudásbázishoz online hozzáférést biztosító szolgáltatások ellátása

  Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint): fő tárgy – 72320000-4 [Adatbázis szolgál-tatások], szolgáltatási kategória: 27.

  A szerződés szerinti mennyiség:

  Műszaki leírás

  Előfizetés időszaka: 2017.04.11 - 2019.04.10. Maximum 8 felhasználó 7 db hozzáférés 7 nevesített felhasználó részére 1 db nem dedikált hozzáférés Jelen Műszaki leírásban az egyes Kutatási programoknál megadott számok az adott témák tárgya ill. támasztott elvárások szerint szállítandó dokumentumtípusok darabszámai. Kutatási prog-

  ramok Jelentések és rövid jelen-

  tések Kommentárok

  Előrejelzések és felméré-sek

  Nyomkövetők

  Fogyasztói és KKV-szolgáltatások

  Mobil-szolgál-tatások

  + korlátlan elemzői ren-

  delkezésre ál-lás

  32 8 14 12

  Szállítandó szolgáltatások: A program segítsen a Megrendelőnek megérteni a mo-bilhang-, üzenet- és adatszolgáltatások közötti köl-csönhatásokat. Több szemszögből vizsgálja meg a be-vételszerzéssel és az ügyfelek lemorzsolódásának csökkentésével kapcsolatos kihívásokat, többek kö-zött az adatbevételek, ügyfélmegtartás, konvergencia, szabályozás vagy a barangolás (roaming) vonatkozásá-ban. A program jelentős mértékű elsődleges kutatá-son alapuljon, amely segítse a tényeken és bizonyíté-kokon alapuló döntéshozatalt. Stratégiai iránymutatá-sait adatok és tapasztalatok támasszák alá minden ré-gióban.

  Legfontosabb témák: Disruptive technológiák és kialakulóban lévő üzleti modellek új és korábbi piaci szereplők számára. Stratégiai szolgáltatói válaszok a kommunikációs szol-gáltatások és kulcsfontosságú hozzáadott értékű szol-gáltatások esetében. Az OTT-kommunikáció illetve felhő-alapú közösségi és fogyasztói szolgáltatások esetében jelentkező végfel-használó trendek Mögöttes technológiák (ideértve az IMS-t, VoLTE-t, VoWi-Fit, RCS-t, WebRTC-t és felhőalapú ill. OTT-alter-natívákat).

  Kutatási prog-ramok

  Jelentések és rövid jelen-tések

  Kommentárok Előrejelzések és felméré-

  sek Nyomkövetők

  12 4 4

 • 5/62

  Mobil eszkö-zök

  + korlátlan elemzői ren-

  delkezésre ál-lás

  Szállítandó szolgáltatások: A program segítsen a Megrendelőnek a mobileszkö-zökre (pl. okostelefonokra, tabletekre és hordható eszközökre) jellemző makro- és mikroszintű trendek megértésében. A program információs bázisát felhasz-nálók készülékein illetve kérdőíves felmérés révén gyűjtött adatok jelentsék; és olyan kulcsfontosságú ki-hívások leküzdésében adjon segítséget, mint a keres-let előrejelzése, a készülék-életciklusok, készülékport-foliók és a tényleges fogyasztói magatartás megér-tése. A programot egy olyan hatalmas, elsődleges ku-tatáson alapuló adatállomány támogassa, amely alkal-mas a jelenlegi és jövőben várható készülékhaszná-latra, értékesítési csatornákra és életciklusokra vonat-kozó egyedi meglátásokat kialakítani, formálni és el-lenőrizni.

  Legfontosabb témák: Értékláncbeli elhelyezkedés (pozícionálás) Okostelefon-eladás maximalizálása Árazási struktúrák Új készülékek hatása Hordható eszközökkel kapcsolatos trendek és várako-zások Tabletekkel kapcsolatos trendek megértése

  Vezetékes szélessávú

  szolgáltatások + korlátlan

  elemzői ren-delkezésre ál-

  lás

  15 10 12 8

  Szállítandó szolgáltatások: A program nyújtson részletes piaci és előretekintő in-formációkat a piacméretről, piacpotenciálról és a ver-senyről a vezetékes szélessávú és hangpiacokon. A leg-fontosabb elemzendő területek között kiemelhető az árverseny a vezetékes piacokon, optikai hálózatok le-fedettsége és az irántuk megnyilvánuló kereslet, il-letve a piaci lehetőségek felmérése a vezetékes széles-sávú szolgáltatások esetében.

  Legfontosabb témák: Vezetékes árazás, ideértve a nagysebességű széles-sávú szolgáltatások árazását Vezetékes lemorzsolódás és ügyfélmegtartás Ügyfélprioritások és elégedettségi szintek

  Video straté-giák

  + korlátlan elemzői ren-

  delkezésre ál-lás

  10 10 14 4

  Szállítandó szolgáltatások: A program nyújtson stratégiai betekintést és támoga-tást a Megrendelő számára a fizetős televízió (Pay-TV) és videó piacok megértéséhez. A programot a Vállalkozó olyan kulcsképességei támo-gassák, mint a stratégiai gondolkodás, bizonyítékokon alapuló elemzés és erős kvantitatív képességek; ame-lyeket az olyan stratégiai ügyek feltárására használjon fel, mint a tartalomhoz kapcsolódó jogok, az érték-láncban való részvétel és a többképernyős videófogyasztás.

  Legfontosabb témák: A hagyományos fizetős televízió (Pay-TV), IPTV és OTT videószolgáltatások terén adódó piaci lehetőségek méretének illetve a nyereségre vonatkozó fenyegeté-sek feltárása. A videószolgáltatások átalakuló értékláncának elem-zése; a különféle fizetési és finanszírozási modellek kü-lönböző szolgáltató-típusokra való hatásainak felmé-rése. A különféle piaci szereplők stratégiáinak elemzése, ideértve a tartalom-birtoklást és partnerségeket, szol-gáltatások kialakítását és a készülékstratégiákat; A videófogyasztási trendek megértése: fogyasztói fel-használás és magatartás változása a különféle eszkö-zök esetében, változó attitűdök és preferenciák.

 • 6/62

  Kutatási prog-ramok

  Jelentések és rövid jelen-tések

  Kommentárok Előrejelzések és felméré-

  sek Nyomkövetők

  Konvergencia-stratégiák + korlátlan

  elemzői ren-delkezésre ál-

  lás

  10 10 2 4

  Szállítandó szolgáltatások: A program nyújtson stratégiai áttekintést és támoga-tást a Megrendelőnek, és segítsen számára megérteni a vezetékes-mobil konvergens (FMC) szolgáltatásokat. A kutatás fókuszáljon a kiskereskedelmi FMC stratégi-ákra, és erős empirikus bizonyítékokkal támassza alá, hogy mely politikák biztosíthatják a sikert. Tárja fel, hogy hol, hogyan és miért jelennek meg FMC straté-giák az európai piacokon kívül; mutassa meg, hogy mi-lyen eltérő megközelítésekre lehet szükség a külön-böző régiókban való sikerességhez, különösen Ázsiá-ban, a közép- és kelet-európai, illetve a közel-keleti és észak-afrikai régióban (MENA). A program ezen kívül adjon kritikai elemzést a vezetékes, mobil és műsor-szóró hálózatok koordinálásából ill. összeolvasztásá-ból remélhető pénzügyi és teljesítmény-előnyökről.

  Legfontosabb témák: A 4P-szolgáltatáscsomagok piaci igényekhez való opti-malizálása; új piacokon és ügyfélszegmensek esetében alkalmazható taktikák. Új (egyedi) szolgáltatások felépítése az FMC platfor-mon. Az FMC hálózatok kereskedelmi hatásainak megértése (piaci részesedés az előfizetők száma alapján, pénz-tárca-méret, jövedelmezőség); FMC szolgáltatások nyújtására vonatkozó pénzügyi és működési előrejelzések. A jövő konvergens hálózatának alulról történő megter-vezése

  Digitális gazdaság

  Digitális gaz-dasági straté-

  giák + korlátlan

  elemzői ren-delkezésre ál-

  lás

  15 18 8 2

  Szállítandó szolgáltatások: A piaci versenyhelyzet drámai módon kiéleződött a mobilszolgáltatók számára, mivel már nem csak a többi elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó válla-lat irányából érkezik versenynyomás irányukba, ha-nem az internetes óriásvállalatok felől, valamint a fel-törekvő start-up vállalkozások felől is. A program nyújtson segítséget a Megrendelő számára abban, hogy teljes körűen feltárja a digitális piaci szereplők előtt álló lehetőségeket és kihívásokat, továbbá hogy sikeresen beazonosíthassa, mit és miért kell tennünk a szolgáltatóknak a digitális gazdaságban történő sikeres szerepvállalásukhoz. A modul olyan aktuális témák át-tekintéséhez nyújtson stratégiai információszolgálta-tást, mint például a mobil fizetési rendszerek, (mobil) reklám, az egészségügy, oktatás területeihez kötődő digitális szolgáltatások, vagy az „okos otthonok” téma-köre.

  Legfontosabb témák: A digitális gazdaság által kínált előnyök beazonosítása és kiaknázása az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói és értékesítői számára, az internetes szolgálta-tásokat nyújtó vállalkozások (szolgáltatók, értékesítők, fejlesztők, tartalomszolgáltatók) internetes értéklánc-ban történő elhelyezése, a felsoroltak üzleti modelljei. A legújabb piaci fejlemények nyomon követése a mo-bilszolgáltatókat és kihívóikat érintő esettanulmányok és a kapcsolódó legjobb iparági gyakorlatok bemutatá-sával. A különböző digitális szolgáltatások igénybevé-telére és elterjedtségére vonatkozó információk szám-szerűsítése (adatszolgáltatás)

  Jövő kommu-nikációs szol-

  gáltatásai + korlátlan

  elemzői ren-delkezésre ál-

  lás

  10 5 11 8

  Szállítandó szolgáltatások: A programmodul fókuszáljon a távközlési szolgáltatók azon következő generációs szolgáltatások innovációs folyamataira, melyek hatással lesznek a szolgáltatási kínálatuk központi elemeire. Értékelje ki a különböző technológiai és üzleti megközelítéseket, egyebek mel-lett például az IP multimédia-szolgáltatási alrendsze-rek, valamint a WebRTC (valós idejű video chatszolgál-tatások), a felhő- és OTT szolgáltatások nyújtására irá-nyuló iparági együttműködések vonatkozásában.

  Legfontosabb témák: A régi és az új piaci szereplők technológiai újításai és feltörekvő üzleti modelljei. A piaci szempontból stra-tégiai jelentőségű távközlési szolgáltatók tevékeny-sége központi szolgáltatásaik nyújtása során, valamint az értéknövelt szolgáltatásaik nyújtása során, végfel-használói trendek az OTT szolgáltatások, a közösségi szolgáltatások, valamint a végfelhasználók kiszolgálá-sára irányuló felhő alapú szolgáltatások tekintetében. A távközlési szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló tech-nológiák (IMS, VoLTE, VoWi-Fi, RCS, WebRTC, felhő alapú szolgáltatások, OTT)

 • 7/62

  Kutatási prog-ramok

  Jelentések és rövid jelen-tések

  Kommentárok Előrejelzések és felméré-

  sek Nyomkövetők

  IoT és M2M megoldások + korlátlan

  elemzői ren-delkezésre ál-

  lás

  20 15 4 8

  Szállítandó szolgáltatások: A programja azonosítsa és vizsgálja meg a dolgok In-ternete (IoT) szegmenseket, amelyek az elkövetkező 5 év legjobb piaci lehetőségeit kínálják. Emellett azono-sítsa azokat a kulcsszereplőket és ökoszisztémákat, amelyek ezeket a szegmenseket támogatják. A Kutatás segítse abban a Megrendelőt hogy azono-sítsa az üzemeltetők, beszállítók és szoftver fejlesztők számára a konkrét IoT szektorokban megnyíló, rele-váns kulcspiacokat, partneri és versenytársi lehetősé-geket.

  Legfontosabb témák: Betekintés a vállalkozások által elvárt technológiákba és szolgáltatásokba, figyelembe véve az IoT és M2M szolgáltatások versenyhelyzetét. A megvalósítási mo-dellek megértése, amely hardware, kommunikáció, platformok, alkalmazások és szolgáltatások kínálatá-hoz szükséges. A legfontosabb értékesítési és támoga-tási csatornák kiválasztása, direkt és indirekt piaci út-vonalakon keresztül. Betekintés azokba a komplex együttműködési megállapodásokba, amelyek a külön-féle ipari alkalmazásokhoz kínált végponttól végpontig tartó megoldások nyújtásához szükségesek.

  Hálózati technológiák

  Hálózati for-galom

  + korlátlan elemzői ren-

  delkezésre ál-lás

  6 8 16 8

  Szállítandó szolgáltatások: A program szolgáltasson a Megrendelő számára vezetéknélküli és vezetékes forgalmi előrejelzéseket, kiegészítve olyan új elemzésekkel, amelyek segítenek számára jobban megérteni a legfontosabb piaci fejle-ményeket, illetve a növekedést elősegítő/hátráltató tényezőket. A program leginkább két dologra koncent-ráljon: egyrészt finomhangolja az előrejelzéseket an-nak érdekében, hogy minél jobban lépést lehessen tar-tani az új trendekkel, és segítse elő a hálózati forgal-mat – a hírközlési iparágon belül, illetve kívül – befo-lyásoló tényezők mélyebb megértését.

  Legfontosabb témák: Alapvető adatok a különböző hálózattípusok (és mo-bilhálózati generációk) által generált forgalomról. Adatsűrűség (Gbps/km2) földrajzi típus és elhelyezke-dés szerint (ideértve a közlekedést) Adatforgalom megoszlása a különböző kategóriákba tartozó vezetékes és mobil felhasználók között Együtthasználati arányok megosztott vezetékes és mobil hozzáférési hálózatokon Mobilforgalom és kapacitás ill. költségek közötti össze-függések Mobilforgalom és árazás, rugalmasság és hozam kö-zötti összefüggések

  Spektrum + korlátlan

  elemzői ren-delkezésre ál-

  lás

  0 8 0 8

  Szállítandó szolgáltatások: A spektrum a vezeték nélküli hálózatok esetében egyike a legdrágább és leginkább korlátozott erőforrá-soknak, így megfelelő értékelése kulcsfontosságú a mobilpiacok nyereségességességéhez. A program egy-részt nyújtson egy világszintű adatbázist a múltbeli spektrumértékelésekről, másrészt folyamatosan kö-vesse nyomon a spektrumértékesítési történéseket. A kutatás segítse a Megrendelőt abban, hogy az 1 GHz alattitól a 3 GHz felettiekig a legkülönbözőbb frekven-ciatartományokat is megfelelően tudja értékelni.

  Legfontosabb témák: Spektrum aukciók eredményei és a vagyoni érték fel-mérésére vonatkozó számítások Spektrum-kijelölés és odaítélés (koncessziók) Jövőben várható és múltbeli spektrum-aukciók.

 • 8/62

  Kutatási prog-ramok

  Jelentések és rövid jelen-tések

  Kommentárok Előrejelzések és felméré-

  sek Nyomkövetők

  Hálózati beru-házási straté-

  giák + korlátlan

  elemzői ren-delkezésre ál-

  lás

  35 18 0

  Szállítandó szolgáltatások: A program nyújtson betekintést a szolgáltatói hálózati beruházások gazdasági hátterébe a vezetékes, mobil illetve konvergens hálózatok esetében. A program a nagyobb beruházások üzleti mozgatóru-góihoz nyújtson független nézőpontot, amelyet a Vál-lalkozó hosszú távú, valós üzleti hálózati beruházások során szerzett tapasztalatai, a stratégiai gondolko-dásra alapuló kulcs-kompetenciái és az adatállomá-nyai mély részletezettsége támasszanak alá.

  Legfontosabb témák: 5G: Milyen időtávon belül valósulhatnak meg a hihető-nek tűnő beruházási projektek? Mennyiben járulnak hozzá a helyhez kötött vezeték nélküli hálózatok az 5G megtérüléséhez? Közműszerűen működő, nemzeti, száloptikán alapuló szélessávú infrastruktúra megtérülése Új beruházási lehetőségek a toronyház-szolgáltatók (towercos) számára az 5G világában FTTP vagy G.fast: gazdasági alapon hol, melyiket éri meg megvalósítani?

  Regionális piacok

  Globális telekommu-nikációs elő-

  rejelzés + korlátlan

  elemzői ren-delkezésre ál-

  lás

  0 0 2 + Észak-Amerika

  Szállítandó szolgáltatások: A kutatási program szolgáljon elsődleges forrásként a legkritikusabb telekom előrejelzés számításokhoz, il-letve alapvető eszközül az üzleti és befektetés terve-zéshez, pénzügyi modellezéshez és a sikeres stratégia fejlesztéshez. Az egyedülálló idősoros, a telekommunikációs szolgál-tatások és bevételekkel kapcsolatos adatok mellett az előrejelzések arra a speciális tudásra épüljenek, me-lyeket a Vállalkozó a témafókuszált kutatási progra-mok során gyűjtött.

  Legfontosabb témák: Megbízható és kipróbált modellező program. Részle-tes, tényeken alapuló inputok és jól dokumentált fel-tevések összessége, melyek illeszkednek a piaci és technológia trendekhez. Az egyes régiók és országok telekommunikációs dinamikájának mélyreható értel-mezése, a Kutatási és Tanácsadási divízió piacokra spe-cializált szakemberei által ellenőrizve.

  Európai előre-jelzés

  + korlátlan elemzői ren-

  delkezésre ál-lás

  6 4 10

  Szállítandó szolgáltatások: A kutatási program nyújt-son részletes, 5 éves előrejelzést a fix és mobil piacok-ról a 30 fejlett kulcsország és 2 fő régió: Közép- és Kelet Európa, illetve Nyugat-Európa vonatkozásában. Meg-felelően alátámasztott, időszerű előrejelzést biztosít-son több, mint 200 fix, mobil és szélessávú mutató-számra.

  Legfontosabb témák: Megbízható modellező eszköz, amely megragadja az egyre inkább konvergálódó fix és mobil piac mozgató-rugóit. Részletes, tényeken alapuló modell inputok és feltevések összessége. A fejlett régiók és egyes orszá-gok telekommunikációs dinamikájának mélyreható ér-telmezése, amely lehetővé teszi azoknak a trendeknek az azonosítását, amelyek leginkább érvényesülnek az előrejelzési periódusban.

  Európai Or-szág Riport + korlátlan

  elemzői ren-delkezésre ál-

  lás

  Csak „Hungary Telecoms

  Report” 1 / év (2 riport 24 hónap alatt)

  Szállítandó szolgáltatások: A programnak tartalmaznia kell mindazon információ-kat, amelyeket egy ország telekommunikációs piacáról tudni érdemes, ideértve a trendek és új lehetőségek azonosítását, a kulcs piaci szereplők stratégiájának elemzését.

  Legfontosabb témák: Minden riport évente megújításra kerül, hogy bizto-sítva legyen a piaci információk naprakészsége és az új trendek azonosításra kerüljenek, amint kialakulnak. A kapcsolódó piaci mutatószámok egy külön Excel fájl-ban találhatóak, amelyek negyedévente frissülnek. Az ország szintű elemzések az Analysys Mason kiterjedt, fix és mobil telekommunikációs adatokat tartalmazó adatbázisán alapulnak, nevezetesen az Európai Tele-kommunikációs Piac Mátrixon, amely a szolgáltatói és ország adatokat tartalmazza.

  Kutatási prog-ramok

  Jelentések és rövid jelen-tések

  Kommentárok Előrejelzések és felméré-

  sek Nyomkövetők

  4 4 8

 • 9/62

  Európai Telekommu-nikációs Piac Mátrix + korlátlan elemzői ren-delkezésre ál-lás

  Szállítandó szolgáltatások: A program részletekbe menően tartalmazza a negyed-éves mutatószámokat és számításokat az európai fix és mobil piacok, illetve a főbb szereplők piaci részese-désének értékeléséhez. Ezek a számítások engedjenek betekintést olyan dinamizmusokba, amelyek a fix és mobil piacok között, illetve fix és mobil piacokban ját-szódnak le.

  Legfontosabb témák: Az Európai Telekommunikációs Piac Mátrix negyed-évente kerül frissítésre és felhasználható kereskedelmi és szabályozói döntések meghozatalához. A felhaszná-lóbarát Excel formátumának köszönhetően könnyű le-szűrni és kigyűjteni adatokat az 550 adatsorból orszá-gonként. Nélkülözhetetlen eszköz a piaci változások követéséhez, összehasonlításokhoz és pontos piaci és üzleti tervezés készítéséhez.

  Elemzői támogatás

  Szállítandó szolgáltatások: A Vállalkozó nyújtson a Megrendelőnek az adat- és tudásbázis szolgáltatást kiegészítő 20 óra elemzői támogatást, amely az előfizetés teljes időszaka alatt legyen felhasználható. A Vállalkozó igazolható módon rendelkezzen az Európai Unióban mű-ködő legalább három Európai Uniós alapintézmény (intézmény, szerv vagy hivatal) vagy tagállami kormány vagy szabályozó hatóság számára nyújtott tanácsadási (konzultációs) szolgáltatást vagy elemzői támogatást igazoló referenciával.

  Interaktív kezelőfelület

  Szállítandó szolgáltatások: A Vállalkozó kiegészítő szolgáltatásként nyújtson a Megrendelő részére hozzáférést egy olyan egységes, könnyen kezelhető, kereshető, magas szinten testreszabható interaktív felülethez, amely a fenti programok részeként átadott adatbázisok, adatok könnyebb felhasználását, szűrését, kimutatások készítését teszi lehetővé.

  A szerződés időtartama alatt az 1-12. hónapban köteles a Vállalkozó a szerződés teljes mennyiségének 50%-át teljesíteni; a fennmaradó mennyiség 50%-nak a teljesítésére 13-24. hónap között köteles a Vál-lalkozó.

  Egyes további feladatokat és a részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki le-írás), illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

  5.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a tárgyalás folyni fog:

  Vállalkozási szerződés –„Analysys Mason TMT (távközlési, média, technológai) piac kutatási programjai” tudásbázishoz online hozzáférést biztosító szolgáltatások ellátása tárgyában.

  6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

  2017. április 11-tőlszámított 24 hónapos határozott időtartam.

  7.) A teljesítés helye:

  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25 (NUTS-kód: HU101)

  8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

  Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.

  Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

  Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget az alábbiak szerint biztosít: Számla benyújtására két alkalom-mal kerülhet sor: a szerződés aláírását követően, annak első 12 hónapjára vonatkozóan a szolgáltatások 24 hónapjára vonatkozó díj 50%-a, azaz ötven százaléka erejéig, illetőleg annak elteltével az előbbiek után fennmaradó összeg erejéig, az utolsó 12 hónapra.

  Az Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító átadásának napján kiállított teljesítésigazolás alapján kibocsátott számla szerint fizeti meg.

  Az Ajánlatkérő az ellenértéket, a számla kézhezvételének napjától számított 30 napos fizetési határ-idővel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak sze-rint banki átutalással egyenlíti ki.

  Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes.

 • 10/62

  A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.

  Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.

  A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

  9.) A részajánlattétel lehetőségére vagy annak kizárására vonatkozó rendelkezés (ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma), illető-leg a részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai, továbbá annak meghatározása, hogy aján-lattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

  A részajánlattételi lehetőség kizárására vonatkozó indokolás:

  Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel az eljárás jogcímére (Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont) és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási fajtára. [Kbt. 61. § (4)]

  Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.

  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárásban – figyelemmel az eljárás Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára alapított jogcímére – nem alkalmazható a Kbt. 99. § (2) bekezdésének utolsó fordulata, azaz az ajánlattételre felhívott ajánlattevő nem tehet közös ajánlatot más gazdasági szereplővel.

  10.) Az ajánlatok értékelési szempontja(i) (ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a Kbt. 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyö-sebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása (kivételesen sorrendje)):

  Az a szempont, amely alapján az Ajánlatkérő jelen eljárásban a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja (az ajánlatok értékelési szempontja): a legalacsonyabb ár értékelési szempontja (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont).

  11. Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

  Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire és 115. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjai és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.

  A fentieknek megfelelően az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

  Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok vala-melyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) be-kezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]

  A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fenn-állása ellenére az ajánlattevő vagy alvállalkozó nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat be-nyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőkép-pen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]

  A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási módok:

  Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

  Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szer-ződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 67. § (4)]

  Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési

 • 11/62

  eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekinteté-ben megkövetelt információkat. Utóbbi esetben az ajánlattevő által benyújtott egységes európai közbe-szerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)]

  A kizáró okok igazolására ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás 22.) pontja szerinti megküldésének nap-jánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk, kivéve az egységes európai közbeszerzési dokumentum fentiek szerinti benyújtásának esetét.

  A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az Ajánlatkérő az előbbieken túl a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilván-tartásokból is.

  A fentieknek megfelelően a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy (i) olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; (ii) ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, ak-kor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartal-mazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; (iii) ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló tör-vény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkoza-tot szükséges csatolni.

  12.a) A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények (a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági

  alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok):

  Jelen eljárásban pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény(ek) nem kerül(nek) előírásra, figyelem-

  mel a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó 65. § (2) bekezdés második mondatában

  foglaltakra.

  12.b) A pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében előírt igazolási

  mód:

  Jelen eljárásban pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény(ek) nem kerül(nek) előírásra.

  13.a) A műszaki, szakmai alkalmassági követelmények (a minimálisan megkövetelt műszaki és szakmai alkal-

  masság megítéléséhez szükséges adatok):

  Jelen eljárásban műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek) nem kerül(nek) előírásra, figyelemmel

  a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó 65. § (2) bekezdés második mondatában fog-

  laltakra.

  13.b) A műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében előírt igazolási mód:

  Jelen eljárásban műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek) nem kerül(nek) előírásra.

  14.) A hiánypótlás lehetőségének biztosítása vagy kizárása:

  Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartal-mának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. § -ában foglal-tak szerint biztosít lehetőséget. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. [Kbt. 71. § (6)]

  15.) Az ajánlattételi határidő:

  2017.február 8., 13 00 óra

  16.) Az ajánlat benyújtásának címe:

 • 12/62

  ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet hivatalos helyisége (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80.) - munkanapokon 09.00 és 12.00 óra között (az ajánlattételi határidő napján 09.00 és 11.00 óra között). Az ajánlat személyes benyújtása esetén előzetes bejelentkezés szükséges a +36 1/269-8134 telefonszámon. Ajánlatkérő az ajánlatok átvételéről átvételi igazolást ad.

  17.) Az ajánlattétel (és az igazolások benyújtásának) nyelve és formája:

  Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában benyújtandó dokumentumok benyújthatók eredetiben vagy egyszerű másolatban [Kbt. 47. § (2)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyúj-tott eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá minden olyan dokumentum, amely valamely követelés alapjául szolgál, az eredeti példányát kell tartalmaznia.

  Az ajánlat benyújtásának nyelve a magyar. Az ajánlatkérő kizárja, hogy magyar nyelven kívül más nyel-ven is benyújtásra kerüljön az ajánlat.

  Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak aján-lattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (tel-

  jes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni. Az ajánlattevő általi felelős fordítás az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvre történő fordításának egyik, de nem kizárólagos módja. [Kbt. 47. § (2)].

  18.) Az ajánlat felbontásának helye és ideje:

  Az ajánlat felbontásának helye: ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (1015 Bu-dapest, Toldy Ferenc u. 80., tárgyaló)

  Az ajánlat felbontásának ideje: 2017. február 8., 13 00 óra

  Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:

  Az ajánlat felbontásakor csak az ajánlatkérő és az ajánlattevő képviseletében jelen lévő személyek le-hetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. [Kbt. 68. § (3)]

  Az ajánlat felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő neve, címe (székhelye/lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban: az ajánlati ár). [Kbt. 68. § (4)]

  Ajánlatkérő a végleges, ajánlati kötöttséget eredményező ajánlatok bontásának megkezdése előtt is-merteti a rendelkezésre álló fedezet összegét. [Kbt. 68. § (4)]

  Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőnek. [Kbt. 68. § (6)]

  19.) Az ajánlati vagy a Kbt. 134. § szerinti további biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk:

  Jelen eljárásban ajánlati biztosíték, valamint szerződési (Kbt. 134. § szerinti) biztosíték(ok) nem ke-rül(nek) meghatározásra.

  20.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az előírt alapvető szabályok:

  Jelen eljárásban az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő közötti tárgyalások a Kbt. 88. § (1) bekezdése alapján arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb fel-tételekkel köthessen szerződést.

  A tárgyaláson az Ajánlattevő csak akkor vehet részt, ha az (első) ajánlata érvényesnek minősül (megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek).

  Ajánlatkérő egy tárgyalási napot tervez, amelyre vonatkozóan ajánlattevőnek készülnie kell a végleges ajánlat(ok) megtételére azzal, hogy amennyiben ez megváltozik akkor ezen tényről külön tájékoztatást nyújt Ajánlatkérő az Ajánlattevő részére.

 • 13/62

  A tárgyaláson az Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon igazolja (megha-talmazás, cégkivonat, stb.).

  Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem határoz meg olyan elemeket, amelyekről nem tárgyal, ennek megfelelően egyaránt kész tárgyalni az ajánlat szakmai tartalmáról, az ajánlati árról és a kötendő szerződés tervezetéről.

  Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumban meghatározott kötelező tartalmi ele-meken túl a szerződéstervezet tekintetében tett, indoklással ellátott esetleges észrevételeket, illetve Ajánlattevő teljesítéssel és a műszaki tartalom pontosításával összefüggő esetleges javaslatait is.

  Az Ajánlattevő a tárgyalás során a feltett kérdések alapján pontosíthatja az ajánlat díjához tartozó vál-lalás tartalmát és az ellenszolgáltatás összegét, illetőleg pontosításra kerülnek az ellenszolgáltatás tel-jesítésének és a kötendő szerződés feltételei.

  Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy jelen eljárásban – amennyiben ez lehetséges – az első tárgyalás alkalmával be kívánja fejezni a tárgyalást, de amennyiben szükséges, újabb tárgyalás(oka)t tart, utóbbi esetben előzetesen tájékoztatva az ajánlattevőt, hogy mi-kor fogja a tárgyalás(oka)t lezárni. Figyelemmel arra, hogy jelen eljárásban csak egy ajánlattevő tesz ajánlatot, az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy az ajánlattevő a végleges ajánlatát – az első, vagy ameny-nyiben több tárgyalás tartására kerül sor, úgy az utolsó – tárgyaláson megtegye.

  Az Ajánlatkérő a tárgyalásról a Kbt. 88. § (4) bekezdése szerinti jegyzőkönyvet készít, amelyet az adott tárgyaláson részt vett Ajánlattevő aláír.

  21.) Az első tárgyalás időpontja és helye:

  Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2017. február 17., 9.00 óra

  Amennyiben az első tárgyalás időpontja megváltozik, úgy ezen időpontról az Ajánlatkérő e-mail vagy telefax útján értesíti az Ajánlattevőt, a tárgyalási időpontot legalább 24 órával megelőzően.

  A tárgyalás helye: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos helyisége (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., földszinti. 1-3. tárgyaló).

  22.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

  Az Ajánlatkérő jelzi, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. Az aján-lati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap, amely időtartam alatt az aján-latkérő az eljárást lezáró döntéséről az ajánlattevőt értesíti [Kbt. 100. § (4)].

  Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza meg, úgy az aján-lati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőt ajánlatának az eredeti határidő-től számított további legfeljebb 60 napig történő fenntartására azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kö-töttség lejártának eredeti időpontját követően, úgy az ajánlatkérő az eljárás eredményére vonatkozó dön-tését erre figyelemmel hozza meg.

  Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő részére történt megküldése napjá-tól a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik, a szerződés meg-kötésére ezen időtartam alatt fog sor kerülni, az ajánlatkérő írásbeli jelzése alapján, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdései szerint.

  23.) Az eljárás megindító felhívás megküldésének napja:

  2017. január 23.

  24.) Egyéb információk:

  24.a) Az ajánlat benyújtásának formai feltételei: az ajánlatot a következő formai követelményeknek is meg-felelően írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 17.) pontjában megadott címre közvetlenül vagy

 • 14/62

  postai úton kell benyújtani az ajánlattételi felhívás 16.) pontjában meghatározott ajánlattételi határ-idő lejártáig. A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül az ajánlatot 1 papír alapú és 1 (a papír alapú példánnyal mindenben megegyező) elektronikus példányban kell benyújtani, a csomagoláson szerepelnie kell a következőknek: ajánlattevő neve és címe, illetve az „AJÁNLAT – „ANALYSYS MASON TMT (TÁVKÖZLÉSI, MÉDIA, TECHNOLÓGAI) PIAC KUTATÁSI PROGRAMJAI” TUDÁSBÁZISHOZ ONLINE HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSA – CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁR-TAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ FEL!” felirat.

  Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jo-gosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámo-zása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni – az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyér-telműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején tar-talomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módo-sítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

  Az ajánlatokat a fentieknek megfelelően elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen/pendrive-on ) is be kell nyújtani 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és amelyeknek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf. file formátumú fájl(oka)t kell tartal-maznia, illetőleg az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapúval. Az ajánlat eredeti papíralapú és az elektronikus példánya közötti eltérés esetén az Ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti irányadónak, illetőleg veszi figyelembe az ajánlat értékelése során.

  A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni, azaz olyan személynek, aki sze-repel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, illetőleg aláírás-mintán vagy meghatalmazással rendel-kezik ahhoz, hogy Ajánlattevő nevében eljárjon. Ez utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges. A meghatalmazást közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába kell foglalni, és azon szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásának is.

  24.b) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét (szék-helyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, számszerű-síthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési szempont szerint értékelésre kerül(nek) – azaz jelen eljá-rásban az ajánlati árat (nettó) [Kbt. 66. § (5)].

  24.c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlat-tételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgálta-tásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2)].

  24.d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozások-ról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4)].

  24.f) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalko-zókat (legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal, hogy az előbbiekre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.

  Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumban meghatározott kötelező tartalmi ele-meken túl a szerződéstervezet tekintetében tett, indoklással ellátott esetleges észrevételeket.

 • 15/62

  24.g) Az ajánlattevő (illetőleg az ajánlattevő által az eljárásba bevont gazdasági szereplő) cégjegyzésre jo-gosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellen-jegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közok-iratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintá-ját is.

  Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégkivonatát, amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról, nyilvántartások-ból nem érhető el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §). Amennyiben az ajánlattevőnél nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy az ajánlatban csatolandó az erre vonatkozó (nemleges) nyilatkozat.

  24.h) Az ajánlattétellel vagy az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval összefüggő tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meg-határozott címre telefaxon vagy e-mail útján küldött küldeményben [Kbt. 56. § (1) bekezdés].

  24.j) Az ajánlatkérő ugyancsak felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatában, hiánypótlásában, va-lamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a vé-dett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyil-vánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti korlátozásra. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra ho-zatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazda-sági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz az ajánlatban, hiánypótlásban és a Kbt. 72. § szerinti indokolásban indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára arányta-lan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. §].

  24.k) Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az idegen devizanemben megadott adatok fo-rintra történő átszámítását az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.

  24.l) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekt-társaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]

  24.m) Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalma-zására, elektronikus árlejtés alkalmazására.

  24.n) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanács-adók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316).

  24.n) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Az eljárást megindító fel-hívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

  24.o) Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időponto-kat tekinti irányadónak.

 • 16/62

  2. A FELADAT LEÍRÁSA (MŰSZAKI LEÍRÁS)

  MŰSZAKI LEÍRÁS „ANALYSYS MASON TMT (TÁVKÖZLÉSI, MÉDIA, TECHNOLÓGAI) PIAC KUTATÁSI PROGRAM-JAI” TUDÁSBÁZISHOZ ONLINE HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSA TÁR-

  GYÚ ELJÁRÁSHOZ Az ajánlattételi felhívás 4) pontjában meghatározott feladatok részletes leírását, minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet és melléklete(i) tartalmazzák.

 • 17/62

  3. FIZETÉSI ÉS TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK

  3.1. Fizetési feltételek

  Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.

  Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

  Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget az alábbiak szerint biztosít: Számla benyújtására két alkalommal ke-rülhet sor: a szerződés aláírását követően, annak első 12 hónapjára vonatkozóan a szolgáltatások 24 hónap-jára vonatkozó díj 50%-a, azaz ötven százaléka erejéig, illetőleg annak elteltével az előbbiek után fennmaradó összeg erejéig, az utolsó 12 hónapra.

  Az Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a szolgáltatás igény-bevételéhez szükséges azonosító átadásának napján kiállított teljesítésigazolás alapján kibocsátott számla szerint fizeti meg.

  Az Ajánlatkérő az ellenértéket, a számla kézhezvételének napjától számított 30 napos fizetési határidő-vel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint banki átutalással egyenlíti ki.

  Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése sze-

  rinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes.

  A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.

  Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR vagy GBP

  Felhívjuk a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ára,

  amely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan kötött szerződések vonatkozásában – ide értve a szerződést teljesítő szolgáltató és az alvállalkozói közötti szerződéseket, megállapodásokat – történő, a ha-vonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő (szerződést teljesítő szolgáltató) az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül (lásd alább) – abban az esetben fizethet, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó a kifizetés időpontjában sze-repel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A kifizetést teljesítő (szerződést teljesítő szolgáltató) a köz-tartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig kö-teles a kifizetést visszatartani azzal, hogy a visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje (szerződést teljesítő szol-gáltató) ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. Kérjük, hogy a fenti szabályokkal összefüggésben a további részletekről az Art. vonatkozó szabályainak áttekintésével tájékozódjanak.

  3.2. Teljesítési feltételek

  A feladat teljesítéséhez szükséges minden nemű, teljes körű költség az ajánlattevőt (szerződést teljesítő vállalkozót) terheli, ennek megfelelően a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi eszköz, műszaki beren-dezés anyag- és üzemanyag-költséget, más járulékos költséget az ajánlattevőnek kell biztosítania.

  A szerződés teljesítése során az ajánlatkérő Megrendelőként a szerződést teljesítő Vállalkozóval üzenetet,

  közlést csak a szerződésben rögzített a felek képviselőin keresztül (a szerződésben: a kapcsolattartás fejezet

 • 18/62

  szerint) tesz. A szerződés teljesítése során az ajánlatkérő bármikor ellenőrizheti a munkákat, az ezzel kapcso-latos észrevételeiről jegyzőkönyvet készíthet.

 • 19/62

  4. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE

  Az ajánlattételi felhívás 11.) pontjához (értékelési szempontok) kapcsolódva az alábbiakban ismertetjük az elbírálás menetét. Az ajánlatkérő az ajánlatokat két szakaszban értékeli.

  Az első szakaszban az ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő meg-vizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az ajánlatkérő megállapí-tani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat az ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró ok fennállása (nem megfelelő előzetes igazolása) miatt ér-vénytelen.

  A második szakaszban, a tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tárgyalás(ok) befejezésekori tartalmának, vala-mint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek (azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hi-ányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt köve-tően már nem pótolhatóak). Az érvényes végleges ajánlatot az ajánlatkérő végül ezen második szakaszban az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.

  4.1. Az ajánlatok érvényességének megállapítása

  A Kbt. 73. § (1) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, ha

  a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

  b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;

  c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

  d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági

  követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést [ajánlatkérő jelen

  eljárásban alkalmassági követelményt nem határozott meg];

  e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési doku-mentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelent-kezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

  f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező

  fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

  fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

  (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. A Kbt. 74. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállal-kozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

  a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;

  b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból

  a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],

  b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].

 • 20/62

  Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 15.) pontja alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít a következők szerint. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tar-talmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. § -ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlás-sal az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazda-sági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. [Kbt. 71. § (6)]

  Az ajánlattevő a hiánypótlás során akár a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat, az ajánlatkérő által meghatározott hiánypótlási határidőig.

  A hiánypótlás lezárulta után az ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlást követően – adott eset-ben – a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, az ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) fogja figyelembe venni az elbírálás során.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő köteles az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartal-

  mát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg te-kintetében, amely önállóan értékelésre kerül (az irreálisan alacsony árra vonatkozó indokolás kéréssel össze-függő részletes szabályokat a Kbt. 72. §-a tartalmazza).

  4.2. Az ajánlatok érvényességének megállapítása a végleges ajánlat alapján, illetőleg az aján-latok összehasonlító értékelése

  Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevő által benyújtott, érvényes ajánlatot az ajánlattételi felhívásban rög-

  zítetteknek megfelelően, jelen eljárásban a legalacsonyabb ár szempontja alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont] – bírálja el.

  Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően

  történő teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget és díjat, összesített módon. Az ajánlati árat az ajánlat-hoz csatolt felolvasólapon a fentieknek megfelelő módon, forintban kell meghatározni.

  Az eljárás nyertese azon ajánlattevő, aki (amely) a legalacsonyabb összegű ajánlati árat ajánlja az ajánlat-

  kérő számára. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: „Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét

  (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.” Ez alapján az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a jelen eljárásban számszerűsíthető értékelési szempontnak az ajánlati ár minősül, így az ajánlattevő adatain túl a bontási eljá-rás során kizárólag ezen értékelési szempont szerinti adat kerül ismertetésre és jegyzőkönyvezésre. Ajánlat-kérő a rendelkezésre álló fedezet összegét az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismerteti.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő eredményhirdetést jelen eljárásban nem tart, ugyanakkor az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja és az ajánlatok érintő döntéséről (döntéseiről) közvetle-nül tájékoztatja az ajánlattevőt. Az eljárás lezárásaként az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti ösz-szegezést készít és közvetlenül megküldi az ajánlattevőnek (az ajánlatkérői döntésekkel és az ajánlatok el-bírálásáról szóló összegezéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 76. - 79. §-ai tartalmazzák).

  Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevő előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljá-rásban keletkezett bármely dokumentum, illetve az írásbeli összegezés (az előzetes vitarendezéssel összefüggő

 • 21/62

  részletes szabályokat a Kbt. 80. §-a tartalmazza). Az előzetes vitarendezési kérelmet a Kbt. 80. § (3) bekezdésé-nek megfelelően kizárólag elektronikus úton vagy telefaxon lehet benyújtani az ajánlatkérőnek az eljárást meg-indító felhívás 1.) pontjában meghatározott elérhetőségére (kozbeszerzes@nmhh.hu, 1/457-7303) és/vagy az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek az eljárást megindító felhívás 1.) pontjában meghatározott elérhe-tőségére (iroda@enyd.hu, 1-201-2861).

  Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyer-tes szervezettel (személlyel) írásban köti meg az eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésétől számított har-minc napon belül (a szerződéskötéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 130.-143. §-ai tartalmazzák).

  Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ajánlattevők) között minden kapcsolattartás (nyilatkozattétel) - ha a Kbt. szabályaiból más nem következik – kizárólag írásban történhet az ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott címein (elérhetőségein) és/vagy az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek az ugyanott meghatározott címein (elérhetőségein) (a kapcsolattar-tással összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 41. §-a tartalmazza).

  4.3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása az eljárás során

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhí-vásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi felhívás 24.h) pontjában foglaltak szerint, ésszerű határidőben, de legkésőbb az ajánlattételi határidő előtt három nappal a Kbt. 56. § (2) bekezdésének megfelelően.

  Az ajánlatkérő vagy a nevében eljáró szervezet a válaszokat a Kbt. előbbiekben hivatkozott rendelkezésé-nek megfelelően (a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül), telefaxon és/vagy elektronikus úton adja meg.

  A kiegészítő tájékoztatás kizárólag elektronikus levélben, faxon, ajánlott postai vagy személyesen kézbesített küldeményben kérhető azzal, hogy a kérdéseket (az eredeti kérdésfeltevési módtól függetlenül) a kozbeszerzes@nmhh.hu és az iroda@enyd.hu elektronikus címekre is meg kell küldeni, szerkeszthető formá-tumban.

 • 22/62

  5. SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ (NYILATKOZAT-MINTÁK)

  Az ajánlattételi dokumentáció részeként a következő nyilatkozat-minták kerültek csatolásra, amelyeket meg-felelően kitöltött tartalommal az ajánlat részeként, illetve Ajánlatkérő külön felhívására be kell nyújtani. 1. sz. melléklet – Ajánlat előlap

  2. sz. melléklet – Felolvasólap

  3. sz. melléklet – Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról [ajánlattételi felhívás 12.) pont]

  4. sz. melléklet – Nyilatkozat az alvállalkozó(k) kizáró okok hatálya alatt nem állásáról [ajánlattételi felhívás 12.) pont]

  5. sz. melléklet – Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében közreműködő személyekről/szervezetekről [ajánlattételi felhívás 26.b.4) pont]

  6. sz. melléklet – Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról és a KKV státuszról [aján-lattételi felhívás 26.b.2) és 26.b.3) pontok] (Eredeti példányban csatolandó!)

  A Kbt. 66. §-ra figyelemmel az ajánlatkérő meghatározza az ajánlat részeként benyújtandó további doku-mentumok, igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, amelyek a fentieken túl a következők. 1. Tartalomjegyzék (ajánlattételi felhívás 24.a) pont)

  2. Aláírási címpéldány(ok) (ajánlattételi felhívás 24.g) pont)

  3. Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlati pél-dány megegyezik a papír alapú példánnyal (ajánlattételi felhívás 24.a) pont)

  4. Esetlegesen a szerződéses feltételek tekintetében tett, indoklással ellátott esetleges észrevételeket (aján-lattételi felhívás 24.f) pontja alapján)

 • 23/62

  1. sz. melléklet

  Ajánlattevő neve: ..............................................

  székhelye: ..............................................

  Ajánlattevő kapcsolattartója1

  neve/beosztása: .....................................

  telefonszáma: .........................................

  telefax-száma: ........................................

  e-mail címe: ...........................................

  AJÁNLAT (ELŐLAP)

  A(Z) ____________________________ (AJÁNLATTEVŐ NEVE) AJÁNLATA

  A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ÁLTAL INDÍTOTT

  „ANALYSYS MASON TMT (TÁVKÖZLÉSI, MÉDIA, TECHNOLÓGAI) PIAC KUTA-TÁSI PROGRAMJAI” TUDÁSBÁZISHOZ ONLINE HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTÓ SZOL-

  GÁLTATÁSOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ

  A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

  HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS (KBT. 112. § (1) BEKEZDÉS. B) PONTJA ALAPJÁN ALKALMAZOTT

  98. § (2) BEK. C) PONT SZERINTI) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁBAN

  ………………………, 201.. ……………………….. ……

  1 Az ajánlattevő olyan kapcsolattartót és olyan elérhetőségi adatokat, így különösen olyan telefax számot köteles megjelölni, amelyen az ajánlattevő kapcsolattartója folyamatosan (akár munkaidőn túl is) elérhető, képes az eljárással összefüggő értesítések fogadására azzal, hogy az előbbi követelménynek meg nem felelő elérhetőségi adat hiányából fakadó felelősség az ajánlattevőt terheli (ilyen elérhetőség hiányában az ajánlatkérő/ajánlatkérő nevében eljáró szervezet az elektronikus és/vagy a postai utat alkalmazza a telefax helyett).

 • 24/62

  2. sz. melléklet

  Ajánlattevő neve: ..............................................

  székhelye: ..............................................

  FELOLVASÓLAP [Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint]

  Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai

  Tekintettel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított, „Analysys Mason TMT (távközlési, mé-dia, technológai) piac kutatási programjai” tudásbázishoz online hozzáférést biztosító szolgáltatások ellá-tása tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai 4. pontjában foglaltakra, összhangban a Kbt. 66. § (5) bekezdésével, az alábbiakban megjelöljük az ajánlattevő nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint az alábbi számszerűsíthető értékelési szemponto(ka)t.

  Ajánlattevő neve:

  Ajánlattevő címe (székhelye/lakóhelye):

  Az értékelési szempont megnevezése

  Az ajánlatban foglalt érték

  Ajánlati ár (az ellenszol-gáltatás összege)

  EUR ÁFA nélkül

  GBP ÁFA nélkül

  A fenti ajánlati ár magában foglalja az ajánlattételi felhívás 4.) pontjában, illetve a dokumentáció 2. fejeze-

  tében megjelölt szolgáltatások ellátásának összesített ellenértékét a szerződés teljes időtartama alatt.

  Kelt: 2017. _____________ ___ _________________________

  cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

  jogosult(ak) részéről

 • 25/62

  3. sz. melléklet

  Ajánlattevő neve: ..............................................

  székhelye: ..............................................

  NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint]

  Alulírott ...................................................... (név), mint a(z) ...................................................... (cégnév)

  ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra feljo-

  gosított vezetője a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezett-

  ségnek eleget téve ezennel kijelentem, hogy a(z)

  ............................................................................ (cégnév)

  ........................................................ (cím) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdésében a)- q) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn, miszerint az eljárásban

  nem lehet ajánlattevő aki:

  a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt év-ben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

  aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

  ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

  ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek meg-sértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

  ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbuj-tás, bűnsegély vagy kísérlet;

  ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finan-szírozása;

  af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszer-munka;

  ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

  ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselek-mény;

  b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségé-nek nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvé-teli jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

  c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

 • 26/62

  d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

  e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

  f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns mó-don c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

  g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltil-tásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának fe-lülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

  h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekin-tetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgálta-tásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bí-rósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;

  i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazo-lási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

  ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonat-kozó döntését, és

  ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartal-mának nem felel meg;

  j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyá-solni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

  k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

  ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes állam-ban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerülé-séről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbe-szerzés terén,

  kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszíro-zása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

  kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy sza-vazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

  l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a mun-kaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két év-nél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági -

 • 27/62

  határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az ide-genrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

  m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más mó-don orvosolni;

  n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felül-vizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

  o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági sze-replő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását meg-előzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó fel-tételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében meg-állapította;

  p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosí-tott előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben megho-zott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;

  q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meg-hozott, jogerős határozata megállapította.

  továbbá nem állnak fenn a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak, amely szerint:

  (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentke