Top Banner
1 Tư duy phát trin Tâm Vit Group Development thinking
25

Ky Nang Tu Duy Phat Trien

Jun 15, 2015

Download

Education

Thuong HL
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

1

du

yp

ttr

iển

Tâm

Vi�

tG

rou

p

De

ve

lop

me

nt

thin

kin

g

Page 2: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

2

ng

ng

ày

ta

sử

dụ

ng

tưd

uy

ov

iệc

gì?

Page 3: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

3

du

y

ích

Vẩn

Page 4: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

4

Hiệ

uq

uả

tưd

uy

Sö dông

4%

L·ng phÝ

96%

Page 5: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

5

ðú

ng

<->

Sa

i

Page 6: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

6

Việ

cta

thườ

ng

làm

�ð

án

hg

ián

gườ

ikh

ác

�Sợ

bịñ

án

hg

�V

àñ

án

hmấ

tm

ình

Page 7: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

7

cloạ

itư

du

y

�Tư

du

yp

ntí

ch

�Tư

du

yp

ph

án

�Tư

du

ytí

ch

cự

c

�Tư

du

yp

ttr

iển

Page 8: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

8

Bớ

txấ

uv

s.

Tố

tlê

n

Page 9: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

9

iL

àm

Chủ

i-

Tìm

/Tạ

ora

hộ

i

m-

Lự

achọ

ncơ

hộ

itố

tn

hấ

t

Chủ

-C

hu

yể

nn

ga

ycơ

hộ

ilợ

iíc

h

Cho

ñiể

m

Page 10: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

10

2 3 4 1 2

-8 -7 -6 -9 -8

-2 -3 -4 -1 -2

12

-38

-12

8 7 6 9 8 38

vs.

Page 11: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

11

ylà

m

vi�

ct�

t?

Page 12: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

12

ð�

ng

ch�là

m

vi�

ct�

t

back

ylà

mv

iệc

tốt

nhấ

t

Page 13: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

13

Muố

nk

hỏ

e,

phả

imấ

tsứ

c

Muố

nn

ha

nh

, p

hả

ic

hậ

m

Muố

nn

hả

yx

a,

phả

ilù

ilạ

i

Muố

nn

hiề

utiề

n,

phả

imấ

ttiề

n

Page 14: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

14

Tậpñể

khỏ

e

Nh

únñể

nhả

y

ðầ

utư

ñể

già

u

Nhịnñể

thà

nh

ng

Page 15: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

15

du

yp

ttr

iển

�T

LC

= T

ôi

mC

hủ

�T

LC

= T

ôi

Lu

ôn

Cườ

i

�T

LC

= Tạ

oL

uậ

tC

i

�T

LC

= T

ôi

mC

huẩ

n

Page 16: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

16

Câu

hỏ

án

hg

iáq

uan

hệ

Kh

itô

ira

ñi,

ain

uố

itiế

c/ g

iữ

tôilạ

ik

ng

?

Page 17: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

17

3 c

âu

hỏ

án

hg

iáq

ua

nhệ

Ta

mc

hoñố

itá

c

ðố

itá

clà

mc

ho

ta

Kếtquả> 0

Page 18: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

18

ðừ

ng

hỏ

itổ

quố

ã

làm

ch

ota

,

phả

ihỏ

itañ

ãlà

mg

ì

ch

otổ

quố

cth

ân

u

??

?

Jo

hn

Ken

ed

y

Page 19: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

19

yhỏ

itổ

quố

ãlà

mg

ìc

ho

ta

&H

ãy

hỏ

itañ

ãlà

mg

ìc

ho

tổq

uố

cth

ân

u

Page 20: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

20

3 c

âu

hỏ

án

hg

iáq

ua

nhệ

ic

ódễ

dàn

gtì

m

ki ế

mc

hỗ

kh

ác

tốt

n

chỗ

yk

ng

?

Page 21: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

21

Dọ

a

Dỗ

i

Chử

i

Chờ

Xin

Chộ

p

Page 22: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

22

Up

or

Ou

t

Page 23: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

23

Tiế

nv

s.

Biế

n

Page 24: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

24

Nhấ

tv

s.

Mấ

t

Page 25: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

25

Nế

uta

tiế

ptụ

cs

uy

ng

nhñộ

ng

như

thìsẽ

chế

t

hoặ

cmấ

thết