Top Banner
© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Tolerování a lícování rozměrů Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu Zvláštní úprava povrchu KVALITATIVNÍ PARAMETRY KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI
32

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

Jan 10, 2016

Download

Documents

aren

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu. LÍCOVÁNÍ. jmenovité rozměry. skutečné rozměry. díra. díra. hřídel. hřídel. toleranční pole díry. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

• Tolerování a lícování rozměrůTolerování a lícování rozměrů

• Úchylky geometrického tvaruÚchylky geometrického tvaru

• Úchylky geometrické polohyÚchylky geometrické polohy

• Drsnost povrchuDrsnost povrchu

• Zvláštní úprava povrchuZvláštní úprava povrchu

KVALITATIVNÍ PARAMETRYKVALITATIVNÍ PARAMETRYV OBRAZOVÉ DOKUMENTACIV OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

Page 2: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

jmenovité rozměryjmenovité rozměry skutečné rozměryskutečné rozměry

LÍCOVÁNÍLÍCOVÁNÍ

díra

hřídel

díra

hřídel

toleranční pole díry

toleranční pole hřídele

Page 3: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

Dmax

Dmin

J

ES

EI

T

horní mezní rozměr díry

dolní mezní rozměr díry

jmenovitý rozměr díry

horní mezní úchylka

díry

dolní mezní úchylka díry

tolerance díry

LÍCOVÁNÍ - TERMINOLOGIELÍCOVÁNÍ - TERMINOLOGIE

dmax

dmin

j

es

ei

t

horní mezní rozměr hřídele

dolní mezní rozměr hřídele

jmenovitý rozměr hřídele

horní mezní úchylka hřídele

dolní mezní úchylka hřídele

tolerance hřídele

Page 4: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

s vůlís vůlí s přesahems přesahem přechodnépřechodné

DRUHY ULOŽENÍDRUHY ULOŽENÍ

VVminmin = D = Dminmin – d – dmaxmax

VVmaxmax = D = Dmaxmax – d – dminmin

PPminmin = d = dminmin – D – Dmaxmax

PPmaxmax = d = dmaxmax – D – Dminmin

VVmaxmax = D = Dmaxmax – d – dminmin

PPmaxmax = d = dmaxmax – D – Dminmin

(V(Vminmin = 0) = 0)

(P(Pmin min = 0)= 0)

Page 5: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

ULOŽENÍ S VŮLÍULOŽENÍ S VŮLÍ

VVminmin = D = Dminmin – d – dmaxmax

VVmaxmax = D = Dmaxmax – d – dminmin

• V uložení s vůlí je vždy skutečný průměr hřídele menší (VV uložení s vůlí je vždy skutečný průměr hřídele menší (Vminmin > 0 > 0 m) nebo m) nebo

roven (Vroven (Vminmin = 0 = 0 m) skutečnému průměru dírym) skutečnému průměru díry

• V grafickém znázornění je toleranční pole díry nad tolerančním polem V grafickém znázornění je toleranční pole díry nad tolerančním polem hřídele (Vmin > 0 mm) nebo se toleranční pole díry dotýká svým spodním hřídele (Vmin > 0 mm) nebo se toleranční pole díry dotýká svým spodním okrajem horního okraje tolerančního pole hřídele (Vmin = 0 mm)okrajem horního okraje tolerančního pole hřídele (Vmin = 0 mm)

Page 6: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

ULOŽENÍ S PŘESAHEMULOŽENÍ S PŘESAHEM

• V uložení s V uložení s přesahempřesahem je vždy je vždy skutečný skutečný průměr hřídele průměr hřídele většívětší ( (PPminmin > 0 > 0 m) m)

nebo rovennebo roven ((PPminmin = 0 = 0 m) m) skutečnému skutečnému průměru díryprůměru díry

PPminmin = d = dminmin – D – Dmaxmax

PPmaxmax = d = dmaxmax – D – Dminmin

•V grafickém znázornění je toleranční pole díry V grafickém znázornění je toleranční pole díry podpod tolerančním polem hřídele tolerančním polem hřídele ((PPminmin > 0 > 0 m) nebo se toleranční pole díry dotýká svým m) nebo se toleranční pole díry dotýká svým hornímhorním okrajem okrajem dolníhodolního

okraje tolerančního pole hřídeleokraje tolerančního pole hřídele((PPminmin = 0 = 0 m)m)

Page 7: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

PŘECHODNÉ ULOŽENÍPŘECHODNÉ ULOŽENÍ

• V V přechodném přechodném uložení uložení je buď skutečnýje buď skutečný průměr průměr díry většídíry větší nebo roven nebo roven skutečnému průměru hřídele (v uložení je vůle o velikosti V = 0 až Vskutečnému průměru hřídele (v uložení je vůle o velikosti V = 0 až Vmaxmax ) )

nebo nebo je skutečný průměr díry menší nebo roven skutečnému průměru je skutečný průměr díry menší nebo roven skutečnému průměru hřídele (v uložení je přesah o velikosti P = 0 až Phřídele (v uložení je přesah o velikosti P = 0 až Pmaxmax))

• V grafickém znázornění se toleranční pole díryV grafickém znázornění se toleranční pole dírya hřídele překrývajía hřídele překrývají

VVmaxmax = D = Dmaxmax – d – dminmin

PPmaxmax = d = dmaxmax – D – Dminmin

V přechodném uložení může nastat případ, kdy je skutečnýV přechodném uložení může nastat případ, kdy je skutečnýprůměr díry roven skutečnému průměru hřídele a v uloženíprůměr díry roven skutečnému průměru hřídele a v uloženínení ani vůle (Vnení ani vůle (Vminmin = 0) ani přesah (P = 0) ani přesah (Pminmin = 0). = 0).

Page 8: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

OObsahuje soubor systematicky uspořádaných 28 poloh tolerančních polí bsahuje soubor systematicky uspořádaných 28 poloh tolerančních polí vzhledem k nulové čářevzhledem k nulové čáře (jmenovitému rozměru) (jmenovitému rozměru) a 20 tolerančních stupňů a 20 tolerančních stupňů

TOLERANČNÍ STUPEŇ – (číslo) násobek toleranční jednotky, TOLERANČNÍ STUPEŇ – (číslo) násobek toleranční jednotky, určuje výškuurčuje výšku tolerančního poletolerančního pole

TOLERANČNÍ JEDNOTKA – zahrnuje nepřesnosti výroby a měření:TOLERANČNÍ JEDNOTKA – zahrnuje nepřesnosti výroby a měření:

TOLERANČNÍ TŘÍDA – kombinace písmene (poloha tolerančního pole TOLERANČNÍ TŘÍDA – kombinace písmene (poloha tolerančního pole vzhledem k nulové čáře) a čísla (toleranční stupeň) přidruženávzhledem k nulové čáře) a čísla (toleranční stupeň) přidruženák jmenovitému rozměru - 30 H6, 30 f7∅ ∅k jmenovitému rozměru - 30 H6, 30 f7∅ ∅

i = 0i = 0,,45 D + 045 D + 0,,001 D 001 D ((mm))33

vliv výrobyvliv výroby vliv měřenívliv měření

DD((mmmm)) = D = D11DD22 … geometrický průměr krajních hodnot příslušného rozsahu rozměrů… geometrický průměr krajních hodnot příslušného rozsahu rozměrů

MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA TOLERANCÍ A ULOŽENÍ ISOMEZINÁRODNÍ SOUSTAVA TOLERANCÍ A ULOŽENÍ ISO

Page 9: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

Stupeň přesnosti IT01 IT0 IT1 IT2 IT3 IT4

ToleranceDefinováno zvlášť pro každý stupeň

Stupeň přesnosti IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11

Tolerance 7 i 10 i 16 i 25 i 40 i 64 i 100 i

Stupeň přesnosti IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18

Tolerance 160 i 250 i 400 i 640 i 1000 i 1600 i 2500 i

TOLERANČNÍ STUPNĚ (STUPNĚ PŘESNOSTI)TOLERANČNÍ STUPNĚ (STUPNĚ PŘESNOSTI)

VÝROBA MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ A KALIBRŮVÝROBA MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ A KALIBRŮ

BĚŽNÁ VÝROBABĚŽNÁ VÝROBA

VÝROBA POLOTOVARŮVÝROBA POLOTOVARŮ

Čím je toleranční stupeň nižší, tím jsou požadavky na přesnost výroby Čím je toleranční stupeň nižší, tím jsou požadavky na přesnost výroby přísnější (tím je v grafickém znázornění výška tolerančního pole nižší)přísnější (tím je v grafickém znázornění výška tolerančního pole nižší)

Page 10: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

NULOVÁ ČÁRANULOVÁ ČÁRAjmenovitý rozměrjmenovitý rozměr

POLOHA TOLERANČNÍCH POLÍPOLOHA TOLERANČNÍCH POLÍ DĚR A HŘÍDELŮ DĚR A HŘÍDELŮVZHLEDEM K NULOVÉ ČÁŘEVZHLEDEM K NULOVÉ ČÁŘE

Page 11: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

JME

NO

VIT

Ý R

OZ

R

DÍRA

Í DE

L E

POLOHA TOLERANČNÍCH POLÍPOLOHA TOLERANČNÍCH POLÍ DĚR A HŘÍDELŮ DĚR A HŘÍDELŮ

Page 12: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

SOUSTAVA JEDNOTNÉ DÍRYSOUSTAVA JEDNOTNÉ DÍRY

• Základ tvoří díra s tolerančním polem Základ tvoří díra s tolerančním polem HH• Požadovaného uložení se dosahuje Požadovaného uložení se dosahuje vvolbou hřídele vhodné toleranční třídyolbou hřídele vhodné toleranční třídy

Page 13: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

SOUSTAVA JEDNOTNÉ DÍRY – ČSN EN ISO 286 (01 4201) SOUSTAVA JEDNOTNÉ DÍRY – ČSN EN ISO 286 (01 4201)

Page 14: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

SOUSTAVA JEDNOTNÉHO HSOUSTAVA JEDNOTNÉHO HŘÍDELEŘÍDELE

• Základ tvoří hřídel s tolerančním polem Základ tvoří hřídel s tolerančním polem hh• Požadovaného uložení se dosahuje volbou díry vhodné toleranční třídyPožadovaného uložení se dosahuje volbou díry vhodné toleranční třídy

Page 15: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

SOUSTAVA JEDNSOUSTAVA JEDNOTNÉHOOTNÉHO HŘÍDELE – ČSN EN ISO 286 (01 HŘÍDELE – ČSN EN ISO 286 (01 4201) 4201)

Page 16: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

Uložení Charakteristika Příklad

H11 / d11Uložení se zaručenou vůlí pro součásti s velkými tolerancemi

Odnímatelné páky, táhla

H7 / f7Uložení s menší vůlí pro součásti, které je třeba vyrobit s větší přesností

Posuvné objímky, ložiska přístrojů,kluzná ložiska

H7 / g6Uložení s malou vůlí pro součásti vyrobené se značnou přesností

Hydraulické písty, vedení ventilů

H7 / js6Přechodné uložení s nepatrnou vůlí nebo přesahem pro součásti pojištěné proti otáčení, které se musí často rozebírat

Ruční kolečka, oběžná kola čerpadel

H7 / k6Přechodné uložení pro součásti, které se dají složit nebo rozebrat mírným tlakem

Lícované šrouby, kroužky přístrojových ložisek

H7 / p6

H7 / r6Uložení s přesahem – součásti se dají složit nebo rozebrat zastudena velkým tlakem nebo zatepla

Věnce ozubených kol

H7 / s6Uložení s velkým přesahem – součásti se dají složit zastudena mocným tlakem nebo zatepla

Součásti vyráběnéz několika částí – zděře

PŘÍKLADY UŽITÍ NĚKTERÝCH ULOŽENÍ V SOUSTAVĚ JPŘÍKLADY UŽITÍ NĚKTERÝCH ULOŽENÍ V SOUSTAVĚ JEDNOTNÉ EDNOTNÉ DDÍRYÍRY

Page 17: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

toleranční třídou toleranční třídou

toleranční třídou a úchylkami toleranční třídou a úchylkami

toleranční třídou a mezními toleranční třídou a mezními rozměry rozměry

mezními rozměry mezními rozměry

ZPŮSOBY ZAPISOVÁNÍ TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ ZPŮSOBY ZAPISOVÁNÍ TOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ

Page 18: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

tolerančními třídami tolerančními třídami tolerančními třídami a úchylkami tolerančními třídami a úchylkami

TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ SDRUŽENÝCH PLOCHTOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ SDRUŽENÝCH PLOCH

Page 19: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

ZAPISOVÁNÍ MEZNÍCH ÚCHYLEK ÚHLŮZAPISOVÁNÍ MEZNÍCH ÚCHYLEK ÚHLŮ

• Je-li mezní úchylka úhlu vyjádřena v minutách, musí být před její hodnotou Je-li mezní úchylka úhlu vyjádřena v minutách, musí být před její hodnotou uvedeno 0° (60°10uvedeno 0° (60°10’’ ±± 0°5 0°5’’))

• JeJe-li mezní úchylka úhlu vyjádřena ve vteřinách, musí být před její hodnotou -li mezní úchylka úhlu vyjádřena ve vteřinách, musí být před její hodnotou uvedeno 0°0uvedeno 0°0’’ (60°10 (60°10’’ ±± 0°0 0°0’’20“)20“)

Page 20: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

v pohleduv pohledu

v řezuv řezu

ÚSEKY S RŮZNÝMI TOLERANCEMI NA STEJNÉM JMENOVITÉM ÚSEKY S RŮZNÝMI TOLERANCEMI NA STEJNÉM JMENOVITÉM ROZMĚRUROZMĚRU

Page 21: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

řetězcová kótařetězcová kóta

od společné základnyod společné základny

TOLEROVÁNÍ ROZTEČÍ DĚR NA ROZTEČNÉ PŘÍMCETOLEROVÁNÍ ROZTEČÍ DĚR NA ROZTEČNÉ PŘÍMCE

Page 22: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

různé roztečerůzné rozteče rozteče pravidelně rozmístěných rozteče pravidelně rozmístěných opakujících se děropakujících se děr

TOLEROVÁNÍ ROZTEČÍ DĚR NA ROZTEČNÉ KRUŽNICITOLEROVÁNÍ ROZTEČÍ DĚR NA ROZTEČNÉ KRUŽNICI

Page 23: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

Třída přesnostiTřída přesnosti Mezní úchylky pro základní rozsah rozměrůMezní úchylky pro základní rozsah rozměrů

OznačeníOznačení NázevNázevPřes Přes 0,50,5

Do Do 33

33

66

66

3030

3030

120120

120120

400400

400400

10001000

ff JemnáJemná ++0,050,05 +0,05+0,05 +0,1+0,1 +0,15+0,15 +0,2+0,2 +0,3+0,3

mm StStřednířední +0,1 +0,1 +0,1+0,1 +0,2+0,2 +0,3+0,3 +0,5+0,5 +0,+0,88

cc HrubáHrubá +0,2+0,2 +0,3+0,3 +0,5+0,5 +0,+0,88 ++11,,22 +2+2

vv Velmi hrubáVelmi hrubá -- +0,5+0,5 +1+1 +1,5+1,5 +2,5+2,5 +4+4

NETOLEROVANÉ ROZMĚRY – ČSN ISO 2768 (01 4240)NETOLEROVANÉ ROZMĚRY – ČSN ISO 2768 (01 4240)

DÉLKOVÉ ROZMĚRYDÉLKOVÉ ROZMĚRY

• Na výkres se třída přesnosti uvede do technických podmínek nad popisové Na výkres se třída přesnosti uvede do technických podmínek nad popisové

pole, např.: pole, např.: ISO 2768 - mISO 2768 - m

Page 24: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

Třída přesnostiTřída přesnosti Mezní úchylky pro základní Mezní úchylky pro základní rozsah rozměrůrozsah rozměrů

OznačeníOznačení NázevNázevPřes Přes 0,50,5

Do Do 33

33

66

66

--

ff JemnáJemná+0,2+0,2 +0,5+0,5 +1+1

mm StStřednířední

cc HrubáHrubá+0,4+0,4 ++11 ++22

vv Velmi hrubáVelmi hrubá

Pro jmenovitý rozměr menší než 0,5 mm se mezní úchylka musí vždy Pro jmenovitý rozměr menší než 0,5 mm se mezní úchylka musí vždy připojit za kótupřipojit za kótu

NETOLEROVANÉ ROZMĚRY – ČSN ISO 2786 (01 4240)NETOLEROVANÉ ROZMĚRY – ČSN ISO 2786 (01 4240)

ZKOSENÍ A ZAOBLENÍ HRANZKOSENÍ A ZAOBLENÍ HRAN

Page 25: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

ROVINNOST PLOCHYROVINNOST PLOCHY

ROZTEČROZTEČROVNOBĚŽNOSTROVNOBĚŽNOSTVÁLCOVITOSTVÁLCOVITOSTDĚR PRO KOLÍKYDĚR PRO KOLÍKY

VÁLCOVITOSTVÁLCOVITOSTVNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PLOCHYVNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PLOCHY

SOUOSOST SOUOSOST

SOUOSOSTSOUOSOSTKRUHOVITOST KRUHOVITOST

ODCHYLKA OBECNÉHO ODCHYLKA OBECNÉHO TVARUTVARU

Model spirálového hrdla parní turbínyModel spirálového hrdla parní turbíny

TOLEROVÁNÍ TVARU A POLOHY – UKÁZKATOLEROVÁNÍ TVARU A POLOHY – UKÁZKA

Page 26: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

VRCHNÍ DÍL MODELU VRCHNÍ DÍL MODELU SPODNÍ DÍL MODELU SPODNÍ DÍL MODELU

SOUOSOST MODELU SOUOSOST MODELU A MĚŘICÍ APARATURY A MĚŘICÍ APARATURY

POLOHAPOLOHAOTVORUOTVORU

VZHLEDEMVZHLEDEMK MĚŘICÍK MĚŘICÍ

APARATUŘE APARATUŘE

TOLEROVÁNÍ TVARU A POLOHY – UKÁZKATOLEROVÁNÍ TVARU A POLOHY – UKÁZKA MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ

Page 27: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

DRSNOST POVRCHU – UKÁZKA DRSNOST POVRCHU – UKÁZKA

Model spirálového hrdla parní turbíny – hrubování Model spirálového hrdla parní turbíny – hrubování

Page 28: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

DRSNOST POVRCHU – UKÁZKA DRSNOST POVRCHU – UKÁZKA

Model spirálového hrdla parní turbíny – obrábění načistoModel spirálového hrdla parní turbíny – obrábění načisto

Page 29: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

DRSNOST POVRCHUDRSNOST POVRCHU

• Je-li drsnost povrchu celé součásti stejná, uvádí se pouze do pravého Je-li drsnost povrchu celé součásti stejná, uvádí se pouze do pravého horního rohu součástihorního rohu součásti

• Obsahuje-li součást plochy s různou drsností, uvede se do pravého horního Obsahuje-li součást plochy s různou drsností, uvede se do pravého horního rohu výkresu drsnost převládající, do závorky se uvede prázdná značka. rohu výkresu drsnost převládající, do závorky se uvede prázdná značka. Plochy s jinou drsností než převládající se označí ve výkrese.Plochy s jinou drsností než převládající se označí ve výkrese.

Page 30: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

DRSNOST POVRCHU, ÚCHYLKY GEOMETRICKÉHO TVARU A POLOHYDRSNOST POVRCHU, ÚCHYLKY GEOMETRICKÉHO TVARU A POLOHY

Ukázka výkresu součástiUkázka výkresu součásti

Page 31: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

• Zápis úpravy na odkazovou čáru vycházející z upravované plochy – Zápis úpravy na odkazovou čáru vycházející z upravované plochy – označení pouze jediné celé upravované plochyoznačení pouze jediné celé upravované plochy

OZNAČENÍ PLOCH SE ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVOU POVRCHUOZNAČENÍ PLOCH SE ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVOU POVRCHU

Page 32: KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

©© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3

OZNAČENÍ PLOCH SE ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVOU POVRCHUOZNAČENÍ PLOCH SE ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVOU POVRCHU

• Zápis úpravy na odkazovou čáru vycházející z tlusté čerchované čáry Zápis úpravy na odkazovou čáru vycházející z tlusté čerchované čáry kreslené rovnoběžně s upravovanými plochami – označení při složitějším kreslené rovnoběžně s upravovanými plochami – označení při složitějším tvaru upravovaných plochtvaru upravovaných ploch