Top Banner
- Sastoji se od 90% vode, dok od neorganskih materija dominira natrijum-hlorid (NaCl) sa oko 0,8% koji daje slankast ukus krvi. - Sama reč plazma je grčkog porekla i znači stvaranje. - 7% - 9% krvne plazme čine krvne belančevine, koje same krvne ćelije stvaraju: Albumini Globulini Fibrinogen
11

Krvna plazma

Jul 13, 2015

ReportDownload

Documents

Krvna plazma

Krvna plazmaKrvna plazma je vodeni rastvor nekih organskih i neorganskih materija.

- Sastoji se od 90% vode, dok od neorganskih materija dominira natrijum-hlorid (NaCl) sa oko 0,8% koji daje slankast ukus krvi.- Sama re plazma je grkog porekla i znai stvaranje.- 7% - 9% krvne plazme ine krvne belanevine, koje same krvne elije stvaraju: AlbuminiGlobuliniFibrinogen1Albumini su rastvorivi u vodi i daju viskoznost krvi !

Globulini su takoe rastvorivi u vodi, a stvaraju antitela u borbi protiv bolesti !

Fibrinogen slui da se pri povredi pretvori u fibrinsku mreu , nerastvorljivu u vodi !

Fizike osobine plazme su :

Koliina Boja Specifina masa Viskoznost Osmotski pritisak PH*Koliina plazme u organizmu iznosi oko 41 cm3 na 1 kg, to ini vie od polovine celokupne zapremine krvi.

Smanjuje se pri poveanom znojenju, a tokom trudnoe moe se poveati ak i do 30%.

- Boja plazme je ukasta i bistra, koja potie od bilirubina ( koji nastaje razgradnjom hemoglobina ).

Specifina masa plazme se kree od 1015-1030, to znai da je manja od specifine mase krvi, a to je zbog toga to u krvi imamo i eritrocite.Specifina masa plazme zavisi od broja eritrocita, koliine hemoglobina u njima i koliine belanevina u plazmi.- Viskoznost plazme je tri puta manja od viskoznosti krvi.

- Zavisi od odnosa albumina i globulina.

- Poveanje koliine globulina povlai i poveanje viskoznosti plazme.

Osmotski pritisak plazme je skoro isti kao i kod krvi.

Zavisi od broja estica rastvorenih u njoj : katjona i anjona elektrolita, molekula organskih jedinjenja i kolidnih estica.- PH plazme je od 7,5 7,6.- Krvna plazma je slabo bazna, a u odnosu na krv je slabo bazne reakcije jer se pri izdvajanju plazme iz nje gubi odreena koliina CO2 .Uloga plazme

- Uloga plazme je viestruka.- Najznaajnije su transportna, odbrambena, uloga u regulaciji PH krvi , elija tkiva, uloga u hemotazi i homeostazi..Transportna uloga se sastoji u prenosu mnogobrojnih materija do i od pojedinih tkiva i organa.

.Odbrambena uloga se ostvaruje preko gamoglobulina iz kojih se stvaraju antitela protiv mikroorganizama.

.Uloga u regulaciji PH krvi obezbeuje se preko organskih i neorganskih sastojaka plazme.

.Uloga u hemostazi ostvaruje se preko koagulacije krvi.

.Preko krvne plazme iz organa za varenje donose se razliiti elektroliti i druge materije.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.