Top Banner
STAMSŁAł' CAVEDA no\ \ finansowa duchowieństwa diecezji KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJ Kari mierz Ji^tlloAnjli. wyrlitjdr w Krakowie * dniu ń marra akl tukorporacji lłru*. nir myhial zapewne jak i nikt wówega* V , Police. źe Wojna o Pomorze wyderi« Łokietkowi w T. 1308/9 pntrw.i treypnirir lat. >ia Im fukt wpłynęła ta ukoIicmoSi, ¿e * XV w. »«iy riitfj Europie poważne »iii<inv u laklvrr unj<i- '**"'*' is kluifjini l>ol.nkii iii-L riB<l.piu 1 a. J-‘j <-iia tbrnjnn npi^rald -111 1|rt |ł-n|i 1yni fu-/ruiii fijfilu niimliijf, *wq|yw«nym iu poiUukji1 iL iilkowicie jnii jinmtsriiiln!« fi-ih I ji I ihi -im ifitrniu rho- r^sirHinrpo. Już w r, IM" oku¡min ^ię. i * tdy-cypUliflwajn* wqjika pospolitego rdutrnw ninp^ iwie tnie rozejtruć liilw-ę. ale nir n w ‘ n -:i tdoJne wyprać wnjni;. Mf nmlaj« tię bowiem d« ntilit;ani.i (wiertf* i prowadzeniu dlujycb wojrn, cjcgq dnwndmo hylo m- ulrriianie nljcpniu Malborku i /awnmr- prani ¿¡111:1 roicjitm ' LriyillamL Z ti-ifn |rj pnwudtr i WSiystkir Daalrpiir Kojtd t. Z#- L i - hh ii, w XV n. nie przyniosły iiidnyrli rezultatów, bo Ln sżlfy n,I kl---ki iCmtiw uldrkir; luiikali wuliitcli liilrw <ur*klllfk rargio- d/iahmia wojenne (fąrirtlttaly -i'- ilu wzajemnego niracicniii tery torium przeciwnika i urządzania im uicjio uinpofizievrunych na padów (crnryftyecnycrb. Ikj/klail [iińiiiwii joknmiffił i nii-niwik- poddanych lim) pru- kieb do wojskowej okupacji krzyżackiej. mogły rzeciywiieir rza* "'j -króńć dn minimum. pdyby Kul-ikji posiadała w*pół- 1 jT!Kia Organizacji; i tizbrojmie wojaka, a w i!jnl ip tym mupi u flotować nowy -pii-nb p n i i d u i i i i i wu jny. Klęska chojnicka imię- 111 a i* 1 lodutku pnWriiir mi li lartie -iron unlciu|r\rli iiji nicią-
9

KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJnaszaprzeszlosc.pl/files/tom010_05.pdf · tonalnych ni* wycierpaL By I* tu więc wojna, o " yiiiku której podobnie jak w c*ludl n*w«żytnych

Mar 01, 2019

Download

Documents

trinhnhu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJnaszaprzeszlosc.pl/files/tom010_05.pdf · tonalnych ni* wycierpaL By I* tu więc wojna, o " yiiiku której podobnie jak w c*ludl n*w«żytnych

STA M SŁA ł' CAVEDA

n o \ \ f i n a n s o w a d u c h o w i e ń s t w a d i e c e z j i

K R A K O W S K IE J W O K R E S IE WOJNV T R Z Y N A S T O L E T N IE J

Kari mierz Ji^tlloAnjli. wyrlitjdr w Krakowie * dniu ń marra akl tu korporacji lłru*. nir myhial zapewne jak i nikt wówega* V, Police. źe Wojna o Pomorze wyderi« Łokietkowi w T. 1308/9 pntrw.i treypnirir lat. >ia Im fukt wpłynęła ta ukoIicmoSi, ¿e * XV w. » « i y riitfj Europie poważne »iii<inv u laklvrr unj<i- '**"'*' is kluifjini l>ol.nkii iii-L riB<l.piu1a. J-‘j <-iia tbrnjnn npi rald -111 1|rt |ł-n|i 1 yni fu-/ruiii fijfilu niimliijf, *wq|yw«nym iu

poiUukji1 iLiilko wicie jnii jinmtsriiiln!« fi-ihIjiIihi-im ifitrniu rho- r sirHinrpo. Już w r, IM" o ku ¡min ię. i * tdy-cypUliflwajn* wqjika pospolitego rdutrnw ninp iwie tnie rozejtruć liilw-ę. ale nir n w ‘ n -:i tdoJne wyprać wnjni;. Mf nmlaj« tię bowiem d« ntilit;ani.i (wiertf* i prowadzeniu dlujycb wojrn, cjcgq dnwndmo hylo m- ulrriianie nljcpniu Malborku i /awnmr- prani ¿¡111:1 roicjitm ' LriyillamL Z ti-ifn |rj pnwudtr i WSiystkir Daalrpiir Kojtd t. Z#-L i-hh ii, w X V n . nie przyniosły i i id n y r li rezultatów , bo L n s ż l f yn,I kl---ki iCmtiw u ld rk ir ; lu iika li w u liitc li li i lrw <ur*klllfk rargio-d/iahmia wojenne (fąrirtlttaly -i'- ilu wzajemnego niracicniii tery­torium p rzeciw n ika i urządzania im uicjio u inpofizievrunych na­padów (crnryftyecnycrb.

Ikj/klail [iińiiiwii joknmiffił i nii-niwik- poddanych lim) pru- kieb do wojskowej okupacji krzyżackiej. mogły rzeciywiieir rza*

"'j -króńć dn minimum. pdyby Kul-ikji posiadała w*pół-1 jT!Kia Organizacji; i tizbrojmie wojaka, a w i!jnl ip tym mu pi u flotować nowy -pii-nb pniiduiiiii w u jny. Klęska chojnicka imię- 111 a i* 1 lodutku pnWriiir mi li lar tie -iron unlciu|r\rli iiji nicią-

Page 2: KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJnaszaprzeszlosc.pl/files/tom010_05.pdf · tonalnych ni* wycierpaL By I* tu więc wojna, o " yiiiku której podobnie jak w c*ludl n*w«żytnych

U i rł t A > J 7 h. ' .A ł iL U l [2]

Tfy ić P o lsk i. X a ^irotię Zakonu prze s i l u wiele mia^t i r iu ikń w k re 'ża ck ie L , * i i u n i u część [ iv J iia i iy c li w rócili* (In p u i l iK i f ń i i t t J .

*ann ni pvcfqtlL» wojti* d lll lJ ł lf l - ir , á ’ ro/pO Cżrti wojna n i'1 ni o ír l iv f f ule -I rz \ s iii i ‘ 1 ;i w jednej w alne j, t t o r h j uaw rl v> nwyeięji -¡Licj U tw k , ale będzie wojtią długą i ko iiio w tu t, bu na ■dobywaniu » iliiych zaników i um ocnionych mi¡i-t Lrzy-inckich , T u li ie j wojny nie mugly znów pntrwudmć wojaka pospolitego ru rjtrliijl. woltę i' trpo tnusw U l ‘o l"■-:i p r/ r jśc tlił nowy sposób je j pro* wadzeniu w n p if i i i i i u Żpłnimrua ac ięźn eg o . Vie 3■ >■ <io■’ przygotthwanfl na Tak w ie lk i w ysiłek ........ .. kl-ócy rnk rocznie wielu-kro tn ie pn-ekraciaf budżet państwowy, ote mogła w cM fm rj ¡tj- ko ń eK ir t r j w ujny. ■ l tijn .LŁ Zakon sw yrh u łu lió w i r t w tk i# ntw- tonalnych n i* w yc ie rp a L By I* tu więc w ojna, o " y iiiku któ re j podobnie ja k w c * l u d l n *w «żytnych i » jn o w v a y c h decydował potencjał rkono in iczny . Kuntly t" j w ojny przy nie w ie lk ich itinżli* wościncli ^karbowych 1‘ nU ki były niew śp ó lm frrn ir w yaokir, l ' la p n yk la d n podam. że dorhód pań ilw ow y ¡'n isk i aa K aa im ie rM J ¡i- n ie llu ñ t íy k a w y n o s i IÍOGOO /łu lych 1 czy li flo renów , u Żołd roczny illn jednego ryce r in konnego wynosił 21 fi. fucstme K Samo " i( ' ' U tn y m a u r roczne MUJO konnych k o łito w ata 120 000 U .,a więc j n i dwa budżety tuczne. W ydatków nie mogl również «równoważyć nadzwyczajny puliór, k ló r ; zw yk le w takie li wypad­kach w yno sił w ia n iu n ek t j. 12 grunty z tanu. L iczne , żn w tymczasie U rilia tanów w 1’ ü l‘ Oi: wynosiła ok. oO 0 0 0 '. ly iu iw r w inno w y ió r- 60 ono fi-, ru by L e m ie z dochodami «karbu królew- 'kirpn- iL in o ílíw ilv eEi na jw yżej o p b trb ie tych áOitü rycerzy , be* m ożliwości pokrycia innych wydatków państw ow ych . Ti i-m y * p ra k tyk i jednakże , że łonowe nigdy nie dawało n iw f i połowy le j hiimy, bo ściągane je opieszale, i w ielo w prosi tuhyla ło - k lid płacenia, Z tych powodów łanowe W T, I 185 w y tii u i lo ty lko 17 l7A.fi n> W m iarę jais »ią wujna przed!użala dochody kro-

I ł r 11 u p r e , ^ílUijjit i i z h i f t I ¡ - . i ih i i i- Ibo iO TjiariO J t lf f l fH o ó f : 1 ,Ł

T i h j i v i 1“>Ó7, ■ - I* C.itJri xp itlvUri‘ .jrru li \ l r, JitiLó» 187fr, ł L (■■ 1, 513* r ■ p r c. d i. ej-r., i. JJ5.* P a p i e , J*. c y t., i . 35.1.

i s i hm i cpiAMOT* * utcqoviF.ysrws 115

lew -kie -tltlfl spadały. bn kró l p e lrz r lju ją c pieniędzy na doraźne |m ir .->■ Iiy po iyezal p im tijd rę -kijd ly lk o sit; dało i pożyczk i t l - lie r jiircxa l tu stalyeL dorliudaeli skarbow ych , * w ięc żupach, claelu [toclatkaeli. k ró lrw czCrysnach , a tiieraa L na pryw atnym uii. n iii, /a-tstwy ic i ih c ip je f i ł ją c e d liii;, zw ykle długo do kró la ni* w racały , fao w ic n y c ie l lak dłtigu korzysta ł t docLodów xa- -i.iw innrpn przedm iotu, dopóki dłut! len nii’ itosial s-idarnnt w cb IohcL Dochody zaś płynące Lieżaro do jejto k ioa ien i n i* wpływały ua U H H ly za r ję ZAciągojęlego długu. Zdarzało się tręato, Żf żrudJlj doelio ili.w s k aI Inrw vr Ij ( iH itr lim lr lly z rak do r jjk , In) nowy w ierzycie l y.t ycodtj k ró la mógł -pinch1 i l i m q y k w o lr on- ci- pożycnw ą k ró lo w i i olpjjjr w pnsiad.tuic juk ieś n-m ow tir kró- Ic w k i* przednieitiornlw.>,

H tły to w-i 1711 pożyczki na bardzo wysoki p ro crn l. któ re po- wodowały s n l t k i r i nadoiieriie hogaceuic -ii; jeiinnęti k . ale rów ftiu /'--ni-- m im ; ekonum iraną k rn jt i. Po życzk i te u d |y o a t u ludzi prywatnych po ihaw ily w k ilku la l piiżuit-j skarb paiintwa w ogóle jakich« po w a żn ie j« y*h dochodów. V r . 14S9 kró l m ćw tl, że j v ó J*- i! w i f Y i t k i eu m ini. skarli » yezrrp u t, k ra j w o n i Irm in o nam il/ i- n-in ije ¡Li- w yu o iiły lu i^ u jedoej-n roku w ojny, lut ra- rliT lnki k ló le w tk łc 7 lye li ]nt nie zacliownly >ię, Wyaoltońć irh xn; pudawnna przez k ro n ika rzy jr* t zw ykle lii j io lc ty r rn a t 1 reguły prze,m ina, |>]u o ric rtlm ji ehoóby 1 > I ku Warto w»[ioni n le r, że ‘ . S r liii tz w swej k rn u ire wspottiioa, iż k ró l w jesien i 1 155 r. a wice pm roku wojny, m iał oświadczył'- pudom gdańskim , ic w * rial do te(to cna nu ! 21W OlXJ fl," Gdyby «my nawet p rzy ję li, ic -iiriu ta jest taiftobrfttną rea ln ie wy datku tfenej kw o ty , to w każ. i l i iu razie trzeba by ptzyj^ik Że wydatek ten m a ii i l l iy hyć k i!k .i r:,.-'. 0(1 bortualnyfh roeznyrh ijotliodów »karbu pnń-twn.w*po.

'■is.id czcrful więc krót potrzchur środki m alrm htc nfl prowa- '1/erjre tej kosztownej wojny, -.trariwuty w lu n « dochody? Tym

’ 5 a c U t. I r r i in i w fl ‘. Ki. fij;*m iiżiiii i te fnm irż ffi^ m i'ril|Jj ■ ZarfcodajcA 1 f(u :fr. , Sjrrdit-iiiż : [\inrr¡ - m H', ii; d' * ■ T. IY Kraków IflM),

f - 5 * h 0 t i , JJuforia rirum pruiiariiP i, iu-lst i . 551.

11 _ PetMltoith

Page 3: KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJnaszaprzeszlosc.pl/files/tom010_05.pdf · tonalnych ni* wycierpaL By I* tu więc wojna, o " yiiiku której podobnie jak w c*ludl n*w«żytnych

6 m i; in I I I

źródłem dochodów po zastawieniu przedsiębior-tw »kdrbowyrh ñlul «ę [ii.ijL |irk tiL 'vw aitJL Spoh-eurtiftlwo kiin’ /(-'in.1 i* iiio inentacli dram atycznych . chcąc Tiie chcąc, no żądanie kró la opodatkowywała *w * m ienie t u pilne potrzeby pjtiutwow«» (i/ęsto żmii srała j * dolegn p r o il) ! kw .iw vli i rjih im ku In- pi Du t h> I’ll reg u larn ie w u j'L u *

m v i i y l i . któ re iui drodze r r k w iiy e j i i-pu ku n iru k swe należności i To n a jc xę fc ir j kofirti'in m u ją lków ho -rie lnyrh '. łlu w n icż i wLi-in-

woj-ku ciągnące nu w jfir .iw y wojenne stacjonowały w r '»-im lii iiiLas le n k a c h koście lnych , r rk w im jitc żywność i do*pusze z ująć s ir ro tfuú ilycb nadużyć. EWhowień-.tw<i [iruti-slnwaJo. ;iDUi)lnjĘd się nn ib k n ir j-p w p n y w i l r j r , im mocy któ rych dobra L o ir id r K IpvI i w a lo r oil s ia r jt . P in u e w íi kró low i t i l e i i l i i na *uJim i1í -h 'Il k b ú L rln y c li, p o tw irrd z il w tym pic z n i m iocie p rzyw i­leje swych poprtcd iiików i w Ijit.n 'li 1-157 i 145& n ¡ J u l k ilku paireen -U roatoa i i ku»*tfU flnm , aby u k ró c ili w szelkie naduży­cia i p b d f i według lnk*y ta iy w n o ić pobraną w m ajątkach k o ic k ln y c tt •> ^ itr .sm ika do sędziów n ir w ym ierza jących «»t-ii jm «pruto l<?illi>-ci-ri 7.3 Ir wy k ro n e n in pozwala duchownym uży* w ar k a r k o śc ie ln ych * .

Hubsydiii i zastawy brane rok rocznie od dnehow irustwa pul- -k irau stanow iły poważną pozycją w budżecie woje noy ni państwu i w ducha w ir fi ulw ie. u n it w najbardzie j ro t« in ię ly rti tni.i-lueli I ki .I-k 1 n i i j l k tó l poważne ż.róilhi J w l i o i l Í K Poniew aż łiilisy ilia w p tm trtrgólnych dlefcajoch l>y 1 y w platane w pewaytn sto-uukii iio dochodów t nich p ły n n y c h , lu t lego ly t it liL n ir m k i p t"* o r ía fn v fy fh zastawach przedmiotów »ałtraloych, tak ich jak pn- r t y n i i litu rg iczne . \tnt.i ku -l'ii’ llie . d i t f e i j l k r i l t u a ik l iiliok łrO - biskupstwa gnirżpśeiiskiego p łaciła na jw ięce j.

D iecezja krakow sku obejmowała w Tym rj-u-ir o I l in y odą [irte- i l r i r ń . liczącą 37 B3H k in ; , ohejm ujiic n a jiirc id zu jn io jw i najlm l- l i i r j í z r E irtiñe t’o l-k í. Di skład uposażeniu biskupstwa k ra k u * ' pikiegu Pł'dii)(lxilti 11 lu iu łt , Í Í 5 w j i ca łych . o rn i 17 enąie inw yrh .

T J [ l l n f i i M , U i* l . P it l . C l i r « ń i r I f lu i l I Ł , t . V , ł ¿50 —

(wyil. I l t i j r í l i n t l i ¡ í [ ( i ' | ,• 7 f í í iViruiiPicíra. I. 19. nr ?4, 10Ü.1 TVfci W m iii-K Íru i. I. IV. tir TI.

l i ó HULA HSAS50Ï 1 Dl i.flo f llAHTf A 147

/ in n i UŻl ik p iłir j 301^ łanów, nic l ic z i r k a m e ro , zagrôi] i m ly .nów Proca dochodów t władnych posiadłości .............gn oposa-żeni* iJorbndtily j-f,ŁŁc tr fizir-st^caiyy r. całego Tego rtilnrzymiega otifjmmt o lie jan jącego rn lr południe F’o U k j.

Ilobra kohOłclne nu mocy rm intiu lirtów dawniej n a d in y rb nic poaeaily w aw yklym Iryb fe iu d n i iJ i ciężarów paAatwawycb. an i wuje n n yrh , ekyba Że dncbawiły poùadal wla+nr r y c r r ik i i dnbrn i l r i c d i l c u i r n , % r i r i k id i ly tw u jio h placilu dnclinw ieiiatwo |i»- i];iir<l> jcilnuraiow-yt ^liólnedortiipdowy. uparty aa lak-ie ku-rii-l- n r j. k tó re j w a rio ić ttac im ko w a bil>t jednakowoż anaczu ir itiż>zą 0>J c trrzyw ik iye h flp łbo iiów . Potluiels ir n obliczano nd o^zacowar n ich w łiyH ik ic li r i r r i u cłbehotlów beD efirja ln . c z i l i od rtw . to b y . S in ł i im k h ik iy do rz rc jy w ia ty rh dochodów n diecezjach byl t j j ï- rpi- u itorbod/il ro m łjw yżrj do '/¡u u przeważnie w ynosił Vs war- ln ic i im y - lk ir h duch mlów. W d iecezji kruk owakiej luk-.i b rio wv*..i ku i w yu os ila p r t r c k t n i r 1 i. l i lq ltK 'i ¡p łjrtlił Iinu t w i k l c parlu tek

wcdltig niższego w ycnUm niż i i .......,d. Ponieważ jedyn ie d ifc rz juk rukriii-ku puillc^ula od mię nn cm u w yniium w i upodaikuuunipi. im y jm n je in y , ż r ruk-u trynoNząca umną «ręść n m y w u iy e b dnrlio- dów była Typomą dlo n w .iy P n U k i. 14 c* :i'ie w ujay k ilku kro tn ie pndiiosznijik glony. nbv opodatkować duchowieństwo ced ing nowej i jk ły . luirdzn-j zbliżonej do n icczyw Lsto łe i, alt' ducboińeńatwti In iu lo ślin ił' | i r i i tym . uliy nu s la r r j jiazidziD [Ułtiobić etężuri pnbl irzme.

DC ulL.i u u t i i j r liulo/ł tiie ciężarów liu d i|cIju WiejisLWo ;i|i>bi/l,i - iió j w yr«/ w wjilce ki«nowej a ........................ -n ii-ck im i, którzy' l i i r j l i tiu z n ic irn it t odrriiaoani k le ru mi polu skarbow ym .

^ r l iw il i wybuchu w ojny nic iiiópl k ró l l i r iy ć nn pouioi; fi- ‘iJiinriwą krakow>kir(io duchów ie iit lw o . mi c t r l r którego -tal ’t ł ic Iiw ładny dotyeluzus kardynał Zbigniew U le i n it k i , u obecnie p r .'w ó ilc a upoayeji u i ig u r k ie j i jeden z n ic liczuyrli. zte-i/tą

I Ił I 1 □ Ï, .Slim 1 rr>ïih11 *zei rlrpi- TIJllprlSizH'pliq Tpp-tjj iłipr-ii /rriritoir." fP-FÎNirfr W lr. I.WÙW I1 ÏV * I Ł $& Ó7.

11 fi-cü«i, retnetliiiFf ift59 i Bl. Ï, (. >. ,ï.t * » a n i ł . ipji,. rii,( l a . „ C l i « ń n n i i lern jp.inlïfeï et d t n » . uniu™* lnkrnt u n i l i m , »1 p u n o • nizrrip,,,"

|53

Page 4: KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJnaszaprzeszlosc.pl/files/tom010_05.pdf · tonalnych ni* wycierpaL By I* tu więc wojna, o " yiiiku której podobnie jak w c*ludl n*w«żytnych

I IH W

przeciwników inko rp o rac ji P ruz i wojny i k rzyżakam i Próbo, wal ou równice obecnie rozstrzygać najważniejsze spraw y |joli- tyrzne według w lu p y c h koncepcji, «bor już be* żadnych wido­ków powodzenia. ohre- rządzenia państwem -L o ń cs jl hicbezpowrotnie * r itu ir r r i i j V la< lyilgw p ^ u n i f i r i j k a w r. 1411. i i Sprawach p rusk ic li sltd on HU g rm ic ir pokoju w ic f ij- le g u r.i- w irtego w B rześc iu K u jaw sk im w r . 1435, a w w alet m iędzy Zakonem ¡1 jegu poddanymi chciał odegrać rob; m ediatora. Ja k u tym u wiat Lny uzerej; dokum entów, f .llc -n irk i pH^gom wywal in- t er u-1' ti ej-.; dy pionka lyesiuy w Prusach i c lir iid ui;| oMtlii-fie pokiero­wać. H : Lym celu j w e t t przed w y p o w ird irn ir ta porthinteuitwa Za­konowi prze* S iany l pra śk ie , przyjm ow ał w ielo k r aUtta n i irb ic pfzcdrtJl w icie l| Z w iązku . lub w zywał ich iib zjji/dy w Po l set l l . Ostatecznie udało się k ró lo w i p n r jg ć in ic ja ływ ę w --we ręce. clm- cinż j ou zrazu nic m yślał o 1nterw encji zb ro jne j, proponując w lipcu 1153 i* 1, w ie lk iem u m istrzow i Lu d w ik o w i \ . ErlichthauseN pośrednictw a w jego ŁpnTze z poddanym i u . 'A y darzenia p d iu k w Brunach w □liędcycagaie Ink wir ro zw inę ły , że poseł >t «a le n ir luuply mieć ju ż najm niejsze pa wpływu na dulnzy bieg wypadków , l>o w tzelka ugoda między krzyżakam i u jepu poddanymi 'i.ilu >ic u ir do p rzy jęc ia dla tycli n-tJtllieb . Zw iązek P ru sk i Cofnąć -ię * w ytkn ię te j drogi ju ż nie mógł. a Zakon h r* wojny nie zrerygnu- walL^y uipdy z iij i jc e n u ir j^ y rh ziem jwego p ań a lw i t j , Powiała 1 na ju rodzajn ie jszą ziem ią i najbogatszym i mim-Umi,

Dopiero w m iesiąr po in ko rp o rac ji w m arcu 1451 r_ m l/h-lil O leśn ick i pry w alnej pożyczk i w wyrokeśi-i 2ih h i f i, węg.. ale nie k ró lo w i, lec* postom pruskim G abrie low i Bażyńskiem u t Ałiun- iliu-ow j W iu iiT iiw i, prawdopodobnie na iic i^ ę i w o jłkow e , za pu- ręrzcn icn i micszczaul k rakow sk ich zaitUt-rcftomanych Wymianą bLin- dl-jw .1 z F lan d ria p r/c i Gdańsk- Flęcmyrielnini im ży rrk i I jy li Jan

“* M. V- T u t p p ł B . Artrn friffd afo fr P rru n ra t. Letpiig I8T t 1 <*'■I- I I I . nr 2-17. n m r k p i n r 1545 (A - r t iH u n t M i r j t i j r w T u rttn im z m i l ' *

K l i i j ł r ł Ł i , K i l l ią Ju i/U h .r-iiliiir- lo r U h i l i i t h 1 r . i J S . ł , 1 P u p i lk i T o u f z r c j t t " *

SmÓr,*p|tii W Turiatiiu, |. X V , I . I J . ■- IttI — 3. nr t l ­ił G ń ł i Ł l , di. ę y ł , *, 1 « - I . n i 3.

acn t I IM A N IU , n i . u o w rF .M T * * 119i" )

S fw r id o ir t r , Ba rtło m ie j C n a d m i i S ian ą G u rte lr r , k tó rym póź­niej mia^-lu G dańsk i Foruri w ystaw iły -kryp t dłużny u .

Suma Ta miała być n fT (i(l)n i| w dwti rataeli ilu Iw . M artina f r-ihi i na stęp lir go, jt iin a k ł i l a j r ‘-ię. ie w ra k i- r i n jt lo g td l rw n i- .-i-u a n !|ii ly , eboeiaż K a z i m ierz Jg g ic j lo iic i iL »u f im - ln owych wapnm niaiiycłi trzech mieszczan interw eniow ał u rady G dąń-ka d w ak ia tn ic w r . 1 158 ft. Itłte rw ctic jo zdaje sję nu- udnio^ly prl- htfin skul ku. kiedy w osta in im ro ku w ojny, w m arcu ]4ó (i r , I-dlcirW czaiite sp łac ili z U-j -m in 11KtO f ] a T o ru u iin ic b lk u 379 Fl.lT |>uzusialo więc u ir spłacanych f t i I FI.

Poza i-i po tyczkę , no parę m iesięcy przed -m ieni¡o . dnia 29 p ą id n rr fe ik j L I r. rnzpi-ul O lr-m icki kau tryku r j<; ną potrzeby króla i królestwa w d ic r t r j i k ra k a w ik ie j w wysokoóci jednego w u rd a n ku oł! grzywny / dochodów dziesięcin , p l« lnq do TC'ic|- kanory roku następnego, prażąc opornym ćkakom uitikę To w-iryerko św iadcayloby, że O lrAnir.k i po in ko rp o rac ji, k ic ity koti- fEikt zbro jny m ietl/ i Zako nriu a [’o U L i o P m im t/r plal się Fjiklt-m, ntiuil im g run d« energ iczne j o prowadzenia w o jny, ahy powaga

luiH-twa nie uc ie rp ia ła . W y ra /u it sngom je to aa kartach tw ej k ro n ik i Jan Jilnąo tc . dając n ie jednokrotn ie w yraz jr£o tracki o energiczne i krm -ekwentttr iiro w ad iea ie w o jity . Gdy pod ko­n i-c lipcji 145-1 Pi p rzybyli do k ró la , do To run iu , poalow jr pa- p lcż*. eeserza i książąt Rze*zv t. naleganiom o zw rot in ia lrzow l ro n i p rusk ich . O leśn ick i wyg|g( do króla eprrjB lucgu pozblliraf .-ali-cenirni: „aby raz pod ją wszy sprawy p ru sk ie j. p row ailzltją z na leżytn konsekw encją, je że li l iy n i do wojny p rzy jść miulti, id j bez tiarcgo i doświadczonego rycerstwa i «wej nadwornej drużyny w pole nie w yrlio d z ił. how irn i h e l nieb racze j k lęsk irm-ŻT *ię »podnewać aniżeli t w y i i^ t w i" , ł ,

IB I-łDlIlkrll !>*c.. t, t u , r ffj—00. W L , i ,3rr rmlilcrLir) p o ty tll* iiu iitołiiiiii w dhju 1 ■nari’* 1454

m 31. I t i i k u p , . im m iir t C i/q iiiż ii tfu ŻLdjim icrzir h f i r l l n i t r i y l i i i . T a-roń Ifę t , ■. 115.

'T T u r p p a n . c p . c i f . , i . V , i , 1 (5 .

lm Cud. r p , Ł Jlfp i | rc. 2 , ar t,-6. D I ii | « ■ i, op. nr., i. ¡3 9 -" U t n t a i r , np. rit., t. la l—2.

Page 5: KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJnaszaprzeszlosc.pl/files/tom010_05.pdf · tonalnych ni* wycierpaL By I* tu więc wojna, o " yiiiku której podobnie jak w c*ludl n*w«żytnych

130 m

W l*m v, ie D lngÿsz |ib./uH taw j ! ptnl jiriTTim>ii\Tii wypływemswego p in t c k l t n i ’ tarai *i<; przedstaw ić jegu dcialùluùÂé jioJi- ty cg u g i; k o : c ie lii i | w n iijk t> rry-ttii» -j-7 y in -w i c t l r T aie n ie z a lc in E e

oïl Icęo f c J j f ja jego ł*iy ito-j-r- * ir p raw d liw g ' 1'“ O lcónieki do -m icrc i ntaral sii; wyw ierać indyw idua lny wpływ na lm pw ydufteâ t zw ykł In>I cul w irJii 1 al udzielać w la d n ............I napom im-ri.

Ü îi ji'ift) uusieprôw ]i rzy ci)fp}t- w zrasła jącyeh w yd o lkarh , a rów noca-rmytu rnm ie j-za iiin *0; riin jsilk ii państwowego. mjiizdy generatoc canut e z r ie ir j żiidnjpi od dueliowieńałwa podatków. Na­łożenie jednak tychże i ich wy-iuhuść ru leżu I b «il uchwały *y-h od w pntwim jonahirgo, która znów o nalała być zatwierdzona p rie / HłUml diecezjo In y, a p ra y iw ju iu ie j kupi mb; katedra lną . I^Li’ i i i ik i f i i i ;i i im ^ n n c iypn ik itfta ko o rd y lw j^ ïy iB puslnlEily wla- hly.y św ieck ie j t uchwały synodów b y li biskupi- któ rzy /.a-iadiil i tak w n a jw v ïm vrh oni,lnach władzy n w ie fk ic j. juk i duchownej, P r p c e i l e r n a k ł a d a n i a p o d a t k u « i e . i i l h i ï h o t v i r i i v l w u Uy ! w i^ c d łu g i

i k o m p lik o w a n y . <ł^óLn i suma podatków e W : znaczna. nie była zbyt wygórowaną. t powodu u i-k ie j la k ta c ji ja k t niechęci do- r Iłowie li), a do ponoszenia ciężarów pu lilie*nych na równi z ni-

nymi ’ tanam i.Ogólne opodatkowanie duchów ie iistw a. j i J* li w yclm iia ih i »«I

azU ehly . było Wyśi|WJHC nu ujeździć geiu'ralliynw a je - li ml kroki 1o poru sejm em. W pierwszym wypadku dudko w ¡eiw rwo wysuwało żądanie to wjntlepip(to nnłożmiiB p n d iikd w na iw ifc k lc lt ( odki»- dując ostateczną decyzji;. u iw łum naa jego wysokość do roasintyg- nii^rij nu y j.izdu rli i l i f f i i i j i i ln y r l i , .1 p rzyn a jJ łn ie j nu p g s in i l ic i i id l k-L p iln i, M drugim wypadku kró l wpro-il od r id i ic w y 'y łat *wych po-fów [iji .y iio t l, cio k-ijum l' Id ' b iskupa, pud kłutego przewód* n ictw rm jedna / >lwu iiw a n e ji »laralrt ’ i-; p i.- lo laep kró la i iu lo '1 uczynić .

P irn r s * y podatek na potrzeby sw iązAnt 1 wojną pniaka d»- żyło duchowieństwo całej po lskiej p ro w in c ji koście lne j juko iitł iu m c h tir im iit um j u i na początku 1435 r „ co stw ierdził kro i liHtrtii wysław ionym w Grudniu dnia 17 lu lrgu 1433 r . "

n Cod. rp . 1. VI , L T li. iif 60,

Roi * rw ix sü K * lu i K ił ł is n jr i ,\ 151m

N j zj-ź-Jzie p io trko w sk im , odbytym w dniu H w m - n ia I 136 r, h i-kup i i przedstaw iciele kap itu ł, bta zgody który eh biskupi nie mogli pudejmować uchwał podatkow ych , zgodzili ii^ p rzy niw> n u tirsn ym o pod ul kowaniu nzlacluy zapłacić kró low i palowe w szystkich raynuLÓw. prze w idu jqc w ysokie k a ry na o p o rn ych 11. ( chwaty te oglos/oaa dbi Z iem i K ru ko w sk ie j pa -ujo iiko prowin* cjoriJłlnyjn dtłU 13 p u d z ic m ilu W Nowym Mieście K o rczyn ie , na K : ■ 1'" 11 b i’ kiip k rako w sk i, j j k podaje FJlugo^z, p rzyc/ytril je^icze 1 r/e ri.i eztjsć c iy u u ó w sobie zostaw iw 01 r ia u f t i i " ,

N j tym sejm iku puŻyczy! rów nież kró l od Jakuba t Siemm. lirz in iK il i it i i i i ie i S ło ik ) Apo^tulskiej, proboużcta gnieńuotukicg i) i k rakow sk iego , 1 ln ił Ti, dujqr mu w zastaw c|n liru lin -szo * .-kii nu p ię r LtT. lub dopóki te j s iim j n ic w yb ie rze “ .

lin k u p k rukó w -k i, T o m w i S tre ę p ió łl 1, mi synodzie dieeez* jEilnyiu odbytym w K udluwic 2 i październ ika rozpisał p o Jm ki /^orliii)' t. uchwalą pm I je ta w l'i» t rk u w ie , u t i u i w i i j g i kolek to- r.jw Jana W nyitcbiks kusto iza kraltow iktego i Jan a Długosza ka­noniku **.

Jeszcze przed ¡teliruniem sii; si^jiiiikii pmw inc ja lncgu w \ 0‘ wy:n M iejcie K o rczyn ie zw róci! -ie K r■ ■ I J ima 50 w rześnia I kśfi r. ■■" kap iln ly k rako w sk ie j za pośrednictwem Jaim 7 C n ź g w ą , -u - ro -iy e wojewody k r a !» 1whkjegn, o la ita w lc n ie lu czyó litu rg ie !- u 1 ' l i . jj ik la ju ż w iz r-n ie j uczyniły d ie e n ja g u lc i nic baka. poanan- i.a i w liii luw-ka /e lira n i p ra łac i, kanonicy i sam binkitp iiłie j!-

i/edrfe- pxrrrm am rjec^^Aifdlcm donrini reęi* et rterpuM ire,' i 'b » f r , ifiHtm Riinpub licam f e r f p^roćHtart^ fu i- ian n u ili zastaw ić w ;izy srebrne na toku «rm^ś k ló ra jako tnul.ilek tu Lilia być U * I-r.ii i jp przez k ie r enłej i l i ł u r l j i , z tym jednak /u-trzeżęnieni. źe

11 J S. B i i d l k i ł , im P#bHinpM. i, 21Ó.: : I> 111 * u s j , Df., e ir, .. T )i i ,3 -'I- k r * u 1 li 1 Tl filuci kró lrnth ir, >. 9, 1.stillp. 1 ..^kanijmiily" t fu ,

"« 1 IMOl.14 C“ łt rp- )- XV. i. 1, ec. 2, nr l i t .

B. 1 14 B Ił Vf » li. ¡, A r il t SJlillllsTum C rn liilir iiiii r l P| ner ni li. srJeCtS, » 'tkiwłus Knuiibji J liiip ryn atj" , t, t, KriŁuw 1B5>1, nr T JÏ, UI6i

Page 6: KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJnaszaprzeszlosc.pl/files/tom010_05.pdf · tonalnych ni* wycierpaL By I* tu więc wojna, o " yiiiku której podobnie jak w c*ludl n*w«żytnych

1S2 S T A X lii lL A f C A T I 11A

n il- W jW iC K IC H te St K n k n w i l ■*, | ) l u g 0 « X p o d H je , ' i ł - k o p i ­

t i l la finta p o rę f íe n t e kiifiH-iiiii k r a k o w s k im nn 6 0 0 0 m t r w o n y c k

uta tych mi I r w a sy *7.J i . - i f i i - tcgu rflmirgd roku na p u s id fo rn m kap itu ły w t ln iii 12

Li-ttupndc Rn p füÁbf in iłth c * P-iw lu / P y frk íiW ÍC , f i ro ít fd if i leo- in fiii. k riN .im o ¡iD^tiiiioHili jrd n opios mi-., ic e j j i ! jii'.-| ktfóJuwi ¡10- í la t fk p ill h it T l j im k l l I düchedów -p . I t i - n i - j ik u l [e * ł r , kano n iku

krakowskiego * .To íiarísknni«- śruby podatkowej * końcem 1456 r . p o ío *ta jr

i. Kwiqtktt i tors-ary m i się j t ł i [ i r r l r jk T iic jjn ii r t J lry k irm Cr.-- rn iltn o w v liit jiiiu M albork :i i innyęłi iw ie n t i k r i j ¿■ arkicTi. ja k n m h ir i t ronnow jsmi e k - iy ir t n Ju im tn 'in o w y kup ienie k-ii-- -■lwa ciiiw Íi;r¡Til-li in sn- Ji-iltla i ilrugn IraOSJljŁcju dl>«jtl* lio sku tk i! tut p o d a tku 1157 r .. p n y .......n im wyMlku calcpo narodu

Proci-tli-r in t i walaniu B iibsydiiw ilia psmitwa l i i I ta k i. Że Ta­nim iajnnM i i l ł f y t j r podatkowo na współ iiy d i i j f l id łc h , duchu w ienłtw o odbywało w c íe ín le j l ja id y d ieeru ja lne , w któ rych br«ti m irla] ilc lrg n ri poaontłlyeli kap itu ł, .ilu wobec k ró la , « y t ja t i lu wystąpić ia lid a rn ie , CsatlUH je d u k w iiia lm y u u i r k tó rych iii-- ce ijach wyłom t ta j pon ta wy «o lflU n ifiieL , up . w «m aw U aym

roku I 156, k le r c * l« j P o t ik l in-hwalil w p h r ic pahswq «yo«aúw i d iiłs ię c in , a biskup k rako w sk i, ja k to w yżej w touankow aliśm y.

[ 1 0 ]

-* A r i i r t jiii. rc-rl. rraiaii"., iu 1 t.lft — 1 ¡61. rk jii. t- I , * nt i ■ \rrM -

wiim K urii M«lrn|ia1 halnej v K ra k s* u-i,ÍT l i l a r n . j , af. r-ft , » 2,13 S. Cb I* j-rllllk * l i l i i * ' '« ' I ' 1'

a i r i y i i |irac id « ł4* L a IJ I ■ i ¿ .o f bard-rie j d ra m a l v ía n le , fiiń lu w y tiik a t p r ł t i i-

kuI ii (iitairili.i-ti kapituły ■ [ini-iiiwp datę 1„|M) *. jd *r« rn ił t W n l i n i i u II* lltlLjfł [Intgkq t lł iJ lI IT T lilll.

l i U 11 n « * i t i. ó u C t u . r-l P I imi. ic Im *. i t iA iv i im In f i1H t ilo r jT in r j i. V I , nr 31), llm rtiyL t H«au, Lrtimnik Kraku « »AL. d iirk*n k"' le p ia t . - u . F lo r ia n « . d u k in r c m lo n i i- J u liiijn n [ i f a * . ¡iięe Luk ro ln y r r k in i * k a' druió K r a k D W ik ir j . ilu w m ka modni-ja, |inmitawii W f ę ko p iaa rft t i r rci5 it r ir l-

k i i ^ l a n ( t i w ^ r in n l i r t u f i l l Ł r i i l ł * .Í0 (KM) * r i łW i r l l , V f l , f r l - , 1 '*I. lfu>— 9. N l wykupna !«■ Ü i IIh t Ii i • i m palika r lo i i l i nk. 1 |(1 IJOO ]LK . C i r l k l , PohiDl-M- Ir d u f jjr w u ju » r r i i * i * i | t j r i . t t i r ; I P r * i * K o m . H '*l-

H lie a. Tow. Pam*p l- V il, i, 3'iü. liraiii. 1

wplynni n» podnfr*ic-tdc podAikn w smr j iJircexji du w ym kaid 1 i,IO-lawinjqr -p W tylkn ri-warl.i rtfeie **.

Nale^alaby le ra / ua laltr jaka kwota w wykoRAttlli urbwoty krukow -kirKo ijfta.dn i l i r i v r j . i l ri.-KO w R a illo w ir w p K n rJa do kar- i.M puiistw i- Oloj- w poiow ir \ \ W. J lim al.1 r ililrce rji krakoW Ek ic j w ynotila 3l.Ki0 f lo T tn iw M, Tnkq uehwal^ pm ijrlo ddewii^rin ka- noiiikow k rak o w *k ir li dnia L'6 aierpnia 1 Ut l r .. na wypadek j r : U Jim L n ir k /, R r / r it i j , b ilk tip w lo d a w tk l w*rqpi rm At n I icq krakow rkq **, A tm aU wym isilu w n w e ii i palow 17 HM ry,ikich <lo- ehaddw iii n d ia ja l« . c iy H i.r duel 10rf Insknpa k rako w nk ie fa tr tym 17a1. i1- wrdtup lak*y w ynudlby fifH.Ht f ln r rn o w 33. A wii^e poilnfc»sion i ¡i(n!;iii-k do wyEoko^ct 7 1 doeboduw daj<- ........ loihi flo-r.'iitiw. m iyw iic ir u v iIIhl; luksy j nic rt-aloyrb dochfidow.

U dniti Lit lu lr fo 1 157 r . l ip i in F a i id ih it i ln icbrod p i? 11 i :lh)7e ■ ■-I k lrT ii d ie e e iji k rako w nk ic j t i lo i .v r j r do r;(L Jona H.ytwia6- -kir-po, ^tiir.irty «utdontfri-lk irgo i A n d n c ja l\ r / y i i* k ir s o Vie " " iny jak i| aunnj wjiLuiiLo th ic-tw w irfiitw a k r i lo w a k ir . jib- w-y- ifaji- iiif . i.e d iiir K tucn iq , k ic ify r. ^uiucpu a rrh iiliu k im n lu Inbrl- ■ktiso juko k u n iry lm rjr on w^jni- pruskq w p lica itu 1091 fl. 11 11

f l l j Hot A FR lttO V A !>i u lluk ih-V iTii 153

■* )iptri pnyp. 22.11 1 I ■ n « * ■ 1 i, ofj a l., hf i; í i .

n3 1 I 1 nn * 1 h i, n(i, r i l„ nr J2t>,11 M alréy firr*|i|f. i r ifur-hm) f i i tk iip ilw s k r a k d K ik ir y « ufrU ?ron y n* pod-

> 14*í? i n i H l t j c d i n t c m i r u lm iü.k il , lu y ln l v i- , t u » joikj |ir«ry 4 Lifh.-xiidiiu

I11 .kiL¡,„iwu t r i t u a i k i r i n 1«. l'U 1 t x i it j jr jrp u itorhiiil w |intaw ¡r 1ÍV w. tía

pnd* 14 W ¡(T t«ltiVLLll .i 1 11-,iqí ih tía r>072 p r iy * pi y i 21 r r i» t r , r a y li 0 1 l-h flur-r-

rmw. K n v ro irji [lo rlnT lm .- i l.ü-'t I i f . r r i | - l u , j l i . ..iin rri p r I I V r l in i iL i i i

K l | l l t t l | n r * K ra k r iH h r l punípi-r- p u d l l r l t l . í ,1, iJ|.i J, L r i L i i n k i f i " , n l i l i r it f in j

i ■l'HH-ntu j r . I r e, w ia r i lu i if L u il T i i y r n , Ju t ltü d n r i j * 1 t t i r i « l i in i i in i lia IU j Ó

fi-aj wim, fiy li lhflO Durnikw. W tnikilabr * ir tía ¡inn^tLu XV( *r|(n-h¿4 t .[v k l l |o l *4 4m y 1111a L¡ t y lk o h T il l f l . P g n irW P í a rm a la m m U l iy r n fili- . ' iu n , im | " i J i t i x | , n r y i t U r b d n c h u d iív I r n i l u j i l g , u l * k J i i n i t r i n

J4k i d i jc t i i id i» * J » n y r h . t lu r e w ■ t it rn j i L n k p w h k L r j n m ir j l> * lín . „ " , 1m W|-,W r jJ li d íirh ó d i ra lt- j d ir c t u j i r , J lu £ In f in t a n ih o aÜ lsy ¡h j í s

■e l., t t l i íN J f l . , a n rd ln o I .iln - f r c t i i i l i o n n i n iA . 14 000 f l . /, trun k i d i t ta

- d l a t n j l k iiV n fc a L II-J * I t u l x n iu dn iru iy rh I n f a r m i v B i . n r pa j- 'r>, *rq i iilLijÉUuWala jak tu jo i m oóanVnwaIrm ru najtnnfrj '■> ili^lipilfrw-

M ü | a n a * * V |, of,. til-, nr 24-

Page 7: KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJnaszaprzeszlosc.pl/files/tom010_05.pdf · tonalnych ni* wycierpaL By I* tu więc wojna, o " yiiiku której podobnie jak w c*ludl n*w«żytnych

151 »TANłiŁAl I.AW^HA U21

t 562 gra. (razem około f k j . co p u tw ie rdzili odpowiednimG re iffo r* t B r ita lc , Andrzej i Tę czy ,, a, Jan * ilv l-

w inu, J.m / Mci *atyna i Jim Am or z r « n u w a , w yrtaw io iiy iii w K r ik ítv io dnia [ m arca I 157 r , * ft ro k |w t im Lj J i i ia 22 czerwca 1 I5U r . To to*** Strzcpm pki /a ugodą kap ituły i p ried- - t jw ic ir ł i wy ¿n eg ó kiom lakounego nałożył na pm-r.iri.cgóhr beneficja podatek według taksy, w ynosiący lr*> pro-.«- o il grzyw ii y r r p itni, w m lr j il * . eg dalo p n y p u n c o lu ir »koto Billifiner nów, N* kolektorów W y I hU# ZOPO kanoników J JM ni W oysch ik* i Juris ttiuf-.ZúWíkicgu 1T,

i ’ ríi'it nasi ępnc e z irry tuta k le r d iecezji krukow*ki<‘j iju íka l placenta podatków pod różnym i pozoram i. luir wręe* odm awUl płacenia

ft t |(>2 r, sk ierow ał kró l tin kupÍLnl w n w in i r wystania dele­gatów na -ynod p r w ¡nejan nlny do k o lis ta , k ió ry m U l zająć -tu- UowUko v spraw ie zadań k ró lew sk ich , aby n iektóre m ają tk i ko* A rie lu uüJ iic w pudinUnie S ilu r hu y Z iem i D rb rzyT a k ie j. ziiisz.ez«- rn j p n r / w ojska is r i^ ib r Zukuim f*j nod tcU HU w h.rt-LU iii 11 nia 5 w rtrśn iii I 162 r. pod przewodnictwem areyliibkupa dH¡MHÍf i i ik i i ' | ' iL Da k l ' i r j i i i kdllOIijH i odm ów ili I io la t iia " ÍL pfl* i lk u d w a i lT I I I . ule W m iejt-ir leg« / f í ' i ' l í i í i -ię tiD u p in iłlLo W d llir , je ś li tuu^iiari i szlachta. mający krú lrw incz.yzny i dobro również «¡D iip .id a tk iija **. I t-tatecznie no tym syD gilz ir uchwalono ifb ra ć podatrk ml w szystkich derlindów k le ru w całe j Polsce, i wyjął- k it tn k rak o w sk ie j d iecezji. gdzie opodatkowanie ustalono tylko na i i e i ć |ęru sey 11 w w ysokości dwndtoestu groszy od g rty wny,

>s Dy pl om |ir r gs ra in e wy nr k it, fA irh iw uin K fp iiu ln r wIł t; U n n w i l| i. pp. rrf„ uf 1).,r t l i ł en pit- rrtt. r u c o t , *n í IÜB— I4ÓI t ip i , t. I, t- J'l, 49 t , < trriil-

win» K u rii Mrlrapiłl- W K-filn lfit).1-1 I . I * n □ w * fc ¡, n/i, (ir,i uf 35, 3¡>-,ł J S .» W , e V i. Statuty n ltw U a r f.TiiIf.... ^ irln ¿iibtlpa JlllM K n n if

r. it i in r i l i ł K u l i * J9 tV [■ L 1, $|>* ' , i c t i , i i i . r (( .. nr T-IL Jur w r«■>nfrj ;r j f ic rp m i 1163 r- l ó t

otli»*lf pHidj lj nr itr) ni [>,>É|rílxfii¡L| krpitutn krnkpwikg 1 V i* upit-, rVpt,1. 1 b . i , U — 2. I.rrh m nro K u rii M irim p u L W k n U w i r l .

[ l t n f « i i , J:- ł ) f L ■- 35?.

U'H.A h M iS i l l t l UCBDTIDIHT1 l 1551131

Synod d iw m jaJn y k rakó w -k i zatw ierdził te uchwalę w dnhr '21 w-rtuśnia. j 7 pm idaitrn ikn nastąpi! w ylió r ko lektorów Jakuba y Hfldiiitrowiiicy i lliko łu ja i Zn pu l ir y . k u a i i k i w S t o p a tego |ii>llnlku w diecezji k f jh o u - k i i j wynosiła ez .-e la k -y , bojak juź p ispr/eiliń ii W 7m iank(iu iilrm łiyln min w le j d irn - i j i n*j- T * " y ( is-n»a cj^śr riy rw rów iLry l i |mtł«wfl (/»-, -ympEi wyumdla u d ieceaji k ro k ó w -k ir j okoto tOIMJ rio re iińw .

i ’ró cr podatków 7jiciqgni|l k ró l jrsECae po ityc ik i od po^Kne- g iiljiy rb kap itu ł i osób duchownych /a poręcz ru i n u o-i oh m o/nyrb . np, w r , I-J-OI p o iy c ty l 1500 f (u reno* od kap iliity ttt t l(t t iir r> -kii-j. k tó ra ir> kwotę poręczy) Jat! C h i it t x y ń * k i , liisknp k ra ,

k iiw c k l" ,i * ‘ ta tu i raz plricilu dwell o w i™ ? two p w lu lrk ogólitoditeliodovr}

■w o k re - ir Tej wojny w r . 1466. Na íynoflirit1 prow iocjonalnyTii zi-hr ah y di w Łęczycy 20 styczn ia L466 r „ pod przew o i Intel w cni areyiiiRkujia Jan a GrtiKzc«yń«kiego, diecezje gnieźnieńska, poUań> -ha i i^'loclnw'stiü uchw aliły podaleli po w iarthm kn od prryw ny ilochodów {¿imple H h tr ik iit Í i )F iú ] . u k ra k iiV 'k a * tych ‘ a m jib względów jak poprzednio ly lko s/rk" gromy u .

P r io r podatków ugó Inn duch u do wy cli i ¡mży rzek pryw atnych korzystał leż k ró l przez p rw len auta * dochodów biakupstwa kra- k, i V,, k i ego po śm ierci 1'. S irrępin^kiegu, kiedy w yn ikną) spór łniędey królem a kap itu łą o Lib-ud zenie ita lio y b ilk n p ie j. ^ r / .v ■ ir' trw an ia sporu k a r r y i la l k ró l i d ochad n w biskup hIw b i ty cli kanoników, którzy w tym czasie za Opór w u li k ró lew -k ie j ska­zani byli u b a n ic ję u. ft cnańc w ojny kró l s t u le podróżował > uworem i k o n y s la l n ieraz ze n a c ji w du lirac li kościeluyeh , ebocilż te | > , I tego tibowtązkn l»yjv " f ilt ie . ft dniil 7 listopada I !ó5 r. k ró l w ysław ił dokum rtil na prośbę kana liika Jatui Itze- -z im .,kiego, to iu ta r iiit-u d iih r kup ilu lnych Pab ian ie r, że t. dóbr

łI l I i u u i i i i, ttji. n i . , ni- 81 , ł ' ,11 D y p L |> rrt r,r l ') J | A rc h iw u m K a p lLu llU I W h N U * n " f l i u n n l u ,

ó r „ nr 70, ur»r S » w i e h t, Ja. ur BO.

ł ł U l 9 i » i r , a/i, r i r . , a . LJfi. Na ly ta i j e i i i n e T lh iK iit i > r n r J f k u l ir c u i S r i J l l , St J li 111 d iv nu r Knbiliha rapmanlfiwaU Jw crijt k n U i i t t

ł j 1 ’ I ■ ii n i U , oji, t ir ., u f 100.

Page 8: KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJnaszaprzeszlosc.pl/files/tom010_05.pdf · tonalnych ni* wycierpaL By I* tu więc wojna, o " yiiiku której podobnie jak w c*ludl n*w«żytnych

STA S IM. a* [U J

t jd l d n-s I ji r r r.n I duh po wotniic nfe r/e c * * króla i hró luw cj Żywność I dawał usługi do czego tlił był u bo Wiąz feny i Źr i±jj priytśzta-ć nie m ożr być do leg« u ttn rtra y

Chcąc iis in łić wysokość świadczeń finansow ych lin c liiiw ii'ii- ♦ Iwfl i l i iŁ f / j i k rako w sk ie j w lym okresie możemy w iąc i dużym p ra w d o p o d o b ie ń s tw e m , i w ¡ m in i - . ź r ń w ia d e irU U t t<- na p o trz e b y

państwowe wynosiły na jtan ie j l l l l l l l l l gm ywieti 1.11> f H H' fi-> ■ nie l i i ią c i prywoLnyrtt p o żyw ek , otuz innych » » i id e n i i .

Je ś |j w rim icm y jiocl »nuf^ . że iip o -a icn i' hiitkupalw ł» kra* kun s kie pij to ii« wysokości dochodów znajdował u -ii; w tym rzn- nią l a m na drugim m ie jicn po upnsażeiiiu arcyb itg iip tlw a gnicEnie-iiskiego. Iu nu mą tą mu lim y u in ać no n iezbyt Wysoką, poza którą [io ro ,tu«4 ih jeszcze duże m ożliwości płatnic*«-. Dtp ¡irr.ykładu podam, że m ajątek zupiiatjy p irc z O leśnickiego UH veil? niLiikuWe. ko ic ie tui! i rlm ry lu tytłbe , | » 6 « ifepuÓW ro d zin ­ny rJi « y iiu - il 12 DUO n .4T Uboższy (md e.cglądem upnsnżi-nia JdU Gru.-izcityiuki jc s/ ize jako biskup w lu e la *-k i u d / ir iii Z w iązkow i i 'n ts k ir in ii * lu tym I l o ł roku pożycz lii j r dim rasow ej, nie licząc późniejszych w ppwnżiiej k n o r ir $OQti florenów G ru »zet? n-ik ienu t ohitdfeiło W tym wypadku n ic tyle może o p o p iirr ir puli- ty k i k ró lew sk ie j, uli- o w in n y In te rs» , u tti tana w ic to o odzyska- uf* m ajątków , le iq ry rh iia Ic rc iU f FVuiurza gd*Ua,kiegq, UulcZLp cycll do je po i l im T ł j i ,

Duchow ieństwa prócz podatków, które jako nulnyilititit pb- rMo dobrowolnie, i i i ld d u lu r iw n ie ł , juk |o ju ż wyżej w tptim m u­

lls , pry w utuy r ii pożyczek i zastaw iało m ają tk i Lu ściel m-. ale hr-z tego h y -ukifgiL lichw iarskiego oj>r«reotowaniu. jakiem u p"<L- Ifg jd ; pożycaki L iie ^ o a iis k ie i szlacheckie Duchownym ide p łacił k ró l w ysokich procentów , nic zastaw i«! im do rznsu ypła- i r m i r jd r j -umy f j f / ed s lęhki r -! V, państw ow ych , * wiąc i l i r N»J- tu jw jl d iln i ekonom iki k ra jo w e j i Ute zm niejszał dochodów -k.ir- buwycli państwa.

H ll>l-l y c if , n r 18*). i tirliiw iiin Ku|iLiijlijc « k r j t n ł i r ) .ł l M. D i i i d i t i y c k ł , / ( i{ iiiic ii O lf in ir l i , Krnkuw tftj.l, |, 1J. ■ łl<J*■' Itkpi nr I-V»H lA rrln v iim Miejski,? w Toruniu i ,» * C l f i r t l l u h l i n i a t i i n r l l l t r i l M i l l 'd i I f i i l j l l n * i f . i A lh.ua^r ¿ff*

Jfrcy. Kqith^pnltr), J i i i i v ) i T f i iy ń łt i uJtinldii uir tylko p » iy t i r t ^

Iń fi ItOLA m U M D fl [iLCHOSltltBTlĄ 1STH Î Ï

Po datk i od kleru d iecezji k rakow sk ie j /w iązane / wojna [iru- -kii nic a a k o iic iy ly się * z u warcie m pokoju ton ińak irgo w r . 1166, ale by ly płacone je b c ie k ilk a fut p ó it i ir j , w zw iązku z ogromnym s.i dłużeniem k ra ju i nie wyw iąż y w unir tu nią trriu in u w ym króla z litmiw i ¿«bowiąnań ¡»lutniczych.

W t ■ I 1Ó9 na -e jliiic w Nowym Mli-ścio K o rczyn ie iluchOw iItii--hvu d iecezji k rako w sk ie j «godziło nią służyć pu w U rd u u ku * ła ­nów, karczem i m łynów, imE/ież pu dwo ąro łzc nd grzywny do~ ( kodu r. iló ltr iu r le m m ii i i i im ic łii)n iiL 'l| ;m mÎLHlM'h duclldw» uyck. j iih również / dziesiącim colent zapłacenia w u jsk ząciążnych i m il-ów wojny p rn-k ie j 7,n. 1’uhór len hyl dość wy suk i i w y niósł 4i Lidu l.irh'1 florenów ,

('d lycłi kosztów wojny p n isk ie j nic anamy ilo kładn i* z pce łiriflu t t p a i r d i k-iąg rachunkowy ch z tych lat, ale run sini y one być i »promue, co podkreśla ją w szystkie źródła n a rracy jn e , luk pid- sk ir juk i p ruskie . Wspom niany już C . S rh iilz na kortach swej k ro n ik i wspom ina, żc kró l um wiał /, w ie lk im żalem 4ch G o lf i- i iiitrh drtA I.tm il un l i c i tre rfh t u a r k r n , <la** tinrum to c ic/ fh r it ii ithc-i Bhiles gv.uürzel unit to fie l G c/dtw fle.i/pł/derf u.or-

Il'SI Iczz ttk ir ii.ipirTsh je^.. )■ is1 i t > k rr w moll k ,r } j 1ią, ¡Uillirezz tł wią- j j U i|S t i-t-li ul ni białym) IttWtMnii C ha łfih no Imwiem u r io i r r e n l , na l ' i ł ł la 1'łitniitta ■Mych |iuiiadlnsrl » nlubyrh rmlnwuyrli alofeswilli. Kilku l!il» |iu lin jak Jan e i ir i i le iu n . k m ilsu I l iń m a K»t(,isiii Im li/fj Trcfyuaki m y ilt li itarm lai «r ?ruod i. Tfczjuaki |in ilj,l uaill» i*r isliłinycb in lrrr, iłrli hamJloM J ch rtalkr tinikilirnO jii| I folą kr/yi«eką UJ |kil,nsnyrh rynkar-h Pniaki IM nn I-, iaj □■! v f in in s i, a i yTiLshlajnfn I'r- r a r i l l f l i , , [ u i i i i i . , |^ | ' n i U | j | Sil minę f l a i u w r ł l T ę j e h k,i|ulndurli i sląij iialiyłl" >J|«ęb lim, lir r r r r/ il , klàre Iu tirawu »prrc-il.it w r. 1 ku) kanumlisui ku- ic.lr-, liCikoinltirj i j AU (rt iv ia n iKnjj, jkrrli. ï ‘.nii"lw, lîd . fiaHn Crjs.i ». 157 -a. żaki Dek. J’A \ « krakus,,-', ł nlkę ....................................... ..* ' ■'i;a i'k , | irupra*i< lill lo n u łm , ,Jl- Puhki ilippirrn rii[,n,l Serafin. Lrer»*I»ts;/i éclis u|,iI wij IijijJ#! - m , rąrc. ititkl |u,j,iirejii fin jn-i.u .-iłui injiuiw-

tiuJrn-j.i rm tu ik ir f i i i Jana C irtau ik ir;ii, ktûi-j> Jajmuwłli ■ i r I, a at - "■I""' *"li» , r(,cirti illa uiaj idntiyi nawc iw m - riiyiu. (A . k r i ii - h a r. fAfuci śaeleu-ailr. H i r u i h l » i <jj. Tak a snjna pnaak.l sri,aal» .Ir L-m-liisarjc j » y u fk .m i i i i i njublalr |ir,si|i|iwifirli u in « f l gruji ■|intrrinyrk. iihli- 1 mur u, riinbiaie araki 1 iiodiiinuriiur m r iu ipuhranrz-n itiaowiaka i aruraj-.1:1...............w f J ra □ y B i ■ |l u h r a r lia r X- ie,

l*i|,| f r i / nir .1- 1. i \rrliix mu k-jyiiruliir s łsrak.-sir-

Page 9: KRAKOWSKIEJ W OKRESIE WOJNV TRZYNASTOLETNIEJnaszaprzeszlosc.pl/files/tom010_05.pdf · tonalnych ni* wycierpaL By I* tu więc wojna, o " yiiiku której podobnie jak w c*ludl n*w«żytnych

ÍT A M S L A » i , .%« 'K IJAisa l l f i l

iirn. pDiiülfftkie /.iiut'zui'j » '¡r^ lW i'l ( i ch kuw liiv przypadłopddsrwii pnlsku-mu, k lä r * n ir niocqn -prn-inć tym wydatkopiuttilf ią żyU lym i kosztam i tiia jn Irh w sr y t h ic l i obyw ateli. a t* tym w m u t in )m stopniu t m x j : | l k i k »^ rit |iir .

N i KnkońejEftiir irzrha jrü tc i t do dm", j.v rtdü kleru d i w r i j i krnkati'tliitj w tym c i i s ie nie ograni«»]* pit; tylko do «tfonyfinansowej. ale ilttthoivm |iTd«i tp'jfii iPłli-łETJili pewną rolę dyplo-

j /ar a/, po U ii Ikmim-y r. I ł:>łJ biskupkrakobi-ki lutnik/ SlntępiÓ-ki W ratifiait tnriiPi-kiin v p 'o d / i l wolnie l im i t * arbrjiie j ti id noir i, i.i- Polary -îtihzini podnieśli pr*ir- f iu krzyżakom wojpę "'s. !\ii tcfé&ljl młoiłiynaroiLiwym -praw p»i- Ai bronił ,1 ukuli z Sn-mia, Wy>llaił> jako poseł królewski doMan lu it wyętu-il lam I I lisiopadu L-ló!) r* tnu in ;. * k tó re j h o I .....nir chętnego Polakom papieżu Pinia 11. puiluo-il **dn¡ij Polski » «talkach j niewierny nii, dzięki cn'imi inne tuirotly (h ri i^ ck jati-kic itifpfEJ! «n/y w * i -pokoju. K y w o d i i l dniej że rn modniej byłoby *pr«wę Poł-k ■ sprawiedliwie roa*-Irr y gnąc i d l y «izy^ikie olirórif p i i r c iw In tr lu f i j i i fo i f t1(.

■\ iip*¡r d/ie jop i- Jjppt lÜiiptpta w rlio dzîl k ilka k ro tn ie w caasie W i i j f i t dtp r n ż i i t c k k u m i - j i [ j ü l i l U ' U i n ' I l 1 t n l l a t n w \ r l l , d u w t

-wj| ivyoïkti wiedzą b il tury cuup interesom własne« o k ra ju . I ’ u ir tu ly im \ 1] 11E.11 - jt ji prm-hijii liln ir / k a r i jego U is tu ru , b k ic z*-góitiy wyraz ty u: nriuciuni duł / rarji powrotu I"..... urzu. iln PnL-ki. /uraz w pirrw -zyrh nianiach pod rokicin I I#pT czytamy; tJ ja pi-jjM'y te kroniki canje niemałą porirrhę t. iikuriciem.i wojny pruskiej, odzyskania krajów z. dawni) od Królestw* Pul* e k i e p odpadły cli i pn ylgeocn ia Pron dn Polski" '. W zruk jego -ii-|iTK|l d i l c j i przypoMiiitid »•¡nilrzr-itym, û Ś lj-k . Ziemia Lu* liii-k.i i Pnmiir/>L /iifliuilnir. to tum nici ziemie l u i c i m y i l e IV liki. ongi- in'üriiiiH'î) od niej nilf rwa ni-, 11

11 ii f i l b il l . fjfr, { jt- i, 3r-i<*- I) I u i ú i ił. u/j. dr., u. 2 ULa (-OIÍ. r | i . 1. JC V , I . 1, C l. 2 , n r IT S , D t m j O * * . np . rp L . t . Í*JJI — -ÜIO

|kHhili]t', że FjLliIi ; >irnnu [prE-Vi"n> ** li pi|l|"ll. ib j /uk*>U ]irip-nitp»l n*V,1 P|H; l - t ie >!..»■ r r l r n i t ia lL i i T u rk u ....... S x i- irp á tu l - i / i JfH lruk ** r t h p u t i " '

liwir lirait.