Top Banner
KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU 22. 5. 2021.
24

KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Nov 15, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

KONGRES STUDENATA

MEDICINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U NOVOM SADU

22. 5. 2021.

Page 2: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Kongres studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

subota, 22. 5. 2021. godine

11.00-13.00 Plenarna sesija 1

Amfiteatar 1 Interna medicina 1, dermatovenerologija

Amfiteatar 2 Radiologija

Amfiteatar na Farmaciji Farmacija 1

Anatomski muzej Anatomija

Svečana sala na Zavodu za fiziologiju Patologija 1

Učionica ispred Zavoda za fiziologiju Fiziologija, higijena

Velika učionica na Zavodu za histologiju Histologija i embriologija

Svečana sala na Zavodu za patološku

fiziologiju i laboratorijsku medicinu

Ginekologija, pedijatrija, psihijatrija,

medicinska psihologija

Učionica 11 na Farmaciji Farmakologija i toksikologija

Učionica 12 na Farmaciji Biohemija

13.00-15.00 Pauza

❖ Radionica Sekcije prve pomoći ❖ Koktel i posluženje u holu Fakulteta

Page 3: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

15.00-17.00 Plenarna sesija 2

Amfiteatar 1 Interna medicina 2

Amfiteatar 2 Neurologija

Amfiteatar na Farmaciji Farmacija 2

Anatomski muzej Anestezija, hirurgija, urgentna medicina

Svečana sala na Zavodu za fiziologiju Patologija 2

Učionica ispred Zavoda za fiziologiju Stomatologija

Svečana sala na Zavodu za patološku

fiziologiju i laboratorijsku medicinu Patološka fiziologija

Učionica 11 na Farmaciji Mikrobiologija i imunologija, infektivne

bolesti

Učionica 12 na Farmaciji Medicinska rehabilitacija, fizikalna medicina,

zdravstvena nega

Page 4: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

PLENARNA SESIJA 1

11.00-13.00

Page 5: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Amfiteatar 1:

Interna medicina 1 i dermatovenerologija

Članovi komisije:

1. Doc. dr Biljana Kukić

2. Doc. dr Branislava Gajić

3. Asist. dr Srđan Maletin

4. Dr Nebojša Janjić, istraživač-pripravnik

Moderator sesije: Marko Marjanović

1. Isidora Semnic Faktori rizika za hroničnu vensku bolest donjih

ekstremiteta

2. Tomislav Vlaški Trend preživljavanja bolesnika sa nemikrocelularnim

karcinomom bronha

3. Mara Babić Prediktivni faktori nastanka komplikacija nakon ugradnje

kardiovaskularnih implantabilnih elektronskih uređaja

4. Stefan Babić

Prevalenca pušenja i konzumacije alkohola kod

pacijenata sa teškim oblikom psorijaze na Klinici za

kožnovenerične bolesti Kliničkog centra Vojvodine

5. Jelena Mikov Uticaj terapijske primene ciklosporina A i takrolimusa na

funkciju transplantiranog bubrega

6. Miodrag Belopavlović Karakteristike pacijenata sa infarktom miokarda, diabetes

melitusom i hroničnom bubrežnom insuficijencijom

7. Vladimir Đurović Korelacija elektrokardiografskih i ehokardiografskih

parametara u dijagnostici hipertrofije leve komore

8. Zorica Delić

Uticaj kratkoročnih varijacija krvnog pritiska na

dijastolnu funkciju leve komore kod hipertenzivnih

pacijenata

9. Stefan Janičić Bolesti štitaste žlezde kod pacijenata obolelih od tipa 2

šećerne bolesti

10. Marija Vesić

Uticaj aspiracije tromba na finalni TIMI protok, istisnu

frakciju leve komore i intrahospitalne ishode kod

pacijenata sa ST eleviranim infarktom miokarda

anteriorne regije

Page 6: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Amfiteatar 2:

Radiologija

Članovi komisije:

1. Prof. dr Sanja Stojanović

2. Asist. dr Marijana Basta Nikolić

3. Asist. dr Jasmina Boban

Moderator sesije: Jelena Ćurčić

1. Jovana Pajkanović Radiofrekventna ablacija benignih nodusa štitaste žlezde

2. Bojana Novaković Multifokalni karcinom dojke- dijagnostika-magnetno

rezonantnom mamografijom

3. Marko Bogić Uloga kvantitativne volumetrije kompjuterizovane

tomografoje u predikciji sekvele subarahnoidalne

hemoragije

4. Dunja Krkljuš Dijagnostički značaj 18F-FDG PET/CT imidžinga u

pacijenata sa rekurentnim karcinomom dojke

5. Dragan Janjatović Značaj kompjuterizovane tomografske angiografije

(CTA) u dijagnostici karotidnih stenoza

6. Jelena Bulajić Intracerebralni hematom: analiza lokalizacije, volumena i

ventrikuloragije i korelacija sa konačnim ishodom

7. Mimoza Đevukaj Varijacije Willis-ovog poligona detektovanih metodom

magnetno-rezonantne angiografije

8. Milica Isajević Miomi uterusa- čest incidentalni nalaz na imidžing

metodama

9. Milan Vujanić Hyperostosis frontalis interna and frontal bone thickness

among various age groups- differences between males

and females

10. Igor Mandarić (FTN) Napredne vizuelizacije kortikalne kosti u radiografskim

snimcima ekstremiteta

Page 7: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Amfiteatar na Farmaciji:

Farmacija 1

Članovi komisije:

1. Prof. dr Mira Mikulić

2. Doc. dr Nebojša Kladar

Moderator sesije: Katarina Bijelić

1. Blagoje Prpa Kontrola kvaliteta čajeva sa različitim farmakološkim

delovanjem

2. Ana Kajla In vitro ispitivanje potencijala lekovitih biljaka u terapiji

tipa 2 Diabetes melitus-a

3. Marija Perić Antihiperglikemijski potencijal ekstrakata konoplje

4. Marina Brajković

Uticaj parametara ekstrakcije na hemijski sastav

etanolnih ekstrakata origana ( Origanum vulgare var.

vulgare et var. heracleoticum L.)

5. Jelena Dragoljević Cistus salviifolius - hemijska karakterizacija i

antihiperglikemijska aktivnost

6. Dušan Nešić Analiza sadržaja polifenola i antocijana u sokovima od

borovnice

7. Milica Stevanov Određivanje vitamina C i ukupnih fenola u svežoj dunji

i njenim prerađevinama

8. Jovan Baljak Ekstrakcija polifenolnih jedinjenja iz komine grožđa

primenom smeša nejonskih surfaktanata

9. Dušica Mićić

Fermentacija rozmarinske kiseline i ekstrakta

matičnjaka delovanjem probiotskih sojeva

mikroorganizama

10 Katarina Bijelić

Kanabinoidi u bezalkoholnim i alkoholnim pićima na

bazi konoplje: razvoj analitičke metode i procena

zdravstvenog rizika

Page 8: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Anatomski muzej na Zavodu za anatomiju:

Anatomija

Članovi komisije:

1. Doc. dr Mirjana Udicki 2. Asist. dr Zorka Drvendžija

Moderator sesije: Isidora Vasić

1. Ivana Starčević Masa i distribucija masnog tkiva i somatotip kod žena

obolelih od karcinoma dojke

2. Ivana Đenadić Uticaj pola i vodeće ruke na asimetriju lica

3. Svetozar Đuranović Antropometrijska analiza šake studenata Medicinskog

fakulteta u Novom Sadu

4. Milan Milinkov Morfološka analiza karličnog prstena žena na snimcima

kompjuterizovane tomografije

5. Sanja Pekić Morfološka i morfometrijska analiza spoljašnjeg otvora

karotidnog kanala na lobanjama naše populacije

6. Lazar Belić Morfometrijska analiza gornjeg okrajka butne kosti

7. Nikola Stipić Analiza parametara morfometrije asteriona u odnosu na

njegov klinički značaj

8. Dušan Štrbac Zastupljenost sindroma preopterećenja kod sportista

9. Nebojša Mirić

Antropometrijski parametri kao pokazatelji metaboličkog

sindroma kod HIV pozitivnih muškaraca na

antiretrovirusnoj terapiji

10. Isidora Vasić

Antropometrijski parametri i Malampati skor kod

pacijenata sa opstruktivnim slip apneja sindromom u

Vojvodini – pilot studija

Page 9: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Svečana sala na Zavodu za fiziologiju:

Patologija 1

Članovi komisije:

1. Prof. dr Mirjana Živojinov

2. Asist. dr Aleksandra Ilić

Moderator sesije: Angelina Vlaški

1. Nikola Gardić Transtorakalna aspiraciona punkcija tankom iglom u

dijagnostici perifernih plućnih nodusa

2. Dimitrije Stevanović Patohistološke karakteristike koštane srži zahvaćene

limfoproliferativnim oboljenjima

3. Marko Subašić Razlike učestalosti tumora velikih i malih pljuvačnih

žlezda

4. Sara Medić Iglene core biopsije lezije dojke: Iskustvo u Kliničkom

centru Vojvodine u periodu od 2013. do 2019. godine

5. Danilo Ćosović

Patohistološka procena odgovora na neoadjuvantnu

sistemsku terapiju kod pacijentkinja sa HER2 pozitivnim

karcinomom dojke

6. Angelina Vlaški Sinhrono prisustvo ALK rearanžmana, EGFR mutacija i

PD-L1 ekspresije u nemikrocelularnom karcinomu pluća

Page 10: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Učionica ispred Zavoda za fiziologiju:

Fiziologija, higijena

Članovi komisije:

1. Prof. dr Sanja Bijelović

2. Asist. dr Aleksandra Popović

Moderator sesije: Martin Neorčić

1. Katarina Obradović Razlike u indeksu kognitivne rezerve kod ispitanika

različitog pola i starosti

2. Ivana Kujundžić Zagađenje vazduha i ranjivost evropskog stanovništva

na COVID-19 infekciju

3. Milica Obradović Uticaj konzumiranja različitih vrsta čokolade na

arterijski pritisak

4. David Škrbić

Pušački status i stavovi prema pušenju studenata

fakulteta medicinskih nauka u odnosu na

socioekonomski status i tip naselja u kom su živeli pre

studija

5. Martin Neorčić Koeficijent telesne mase u analizi parametara Wingate

testa kod različitih sportova

Page 11: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Velika učionica na Zavodu za histologiju i embriologiju:

Histologija i embriologija

Članovi komisije:

1. Doc. dr Bojana Andrejić Višnjić

2. Doc. dr Jelena Ilić Sabo

3. Asist. dr Milan Popović

Moderator sesije: Ana Balenović

1. Jelena Ristić Uticaj hroničnog imobilizacionog stresa na estrusni ciklus

mišica soja NMRI

2. Una Gajić

Komparacija određivanja broja megakariocita u koštanoj

srži bojenih standardnom HE metodom i

imunohistohemijskim markerom CD61

3. Srđan Stanković Komerove ćelije- identifikacija i kvantifikacija u procesu

starenja

4. Aleksandar Urošević Vrednosti mikronukleus testa kod trovanja arsenom

5. Jovana Rajković Krvni sudovi fetalnog jajnika

6. Milana Bosanac

Metakognitivne strategije učenja i neverbalne

komunikacija-iskustva sa katedre za histologiju i

embriologiju

7. Zorana Vasić Histomorfološke karakteristike koštane srži tokom

starenja

8. Nikola Stojšić Veza između simptoma gastritisa kod dece i histoloških

karakteristika antralne sluznice

9. David Stanić Histomorfološke karakteristike megakariocita u

normalnoj kosnoj srži i pravoj policitemiji

10. Ljubiša Vučković Morfološki tipovi i regionalna specifičnost mikroglije

11. Ana Balenović Promene u veličini glomerula i broju podocita fetalih

bubrega tokom gestacije

Page 12: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Svečana sala na Zavodu za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu:

Ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, psihijatrija, medicinsku psihologija

Članovi komisije:

1. Asist. dr Marko Ilinčić

2. Asist. dr Ana Marija Vejnović

Moderator sesije: Vanja Tatalović

1. Emilija Vujičić Mikrobiom endometrijuma kod žena sa ponavljanim

neuspešnim postupcima vantelesne oplodnje

2. Lana Marković Ishodi trudnoća pacijentkinja na Klinici za ginekologiju i

akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine zbog SARS-CoV2

infekcije

3. Katarina Dobanovački Istraživanje stavova studentkinja o zamrzavanju jajnih

ćelija u cilju očuvanja plodnosti iz nemedicinskih razloga

4. Darko Kljajić

Karakteristike pokazatelja kardijalne funkcije dobijenih

primenom metoda tkivnog Dopler-a kod prevremeno

rođene novorođenčadi

5. Tijana Đurkić (FTN) Predviđanje rizika od prevremenog porođaja na osnovu

elektrohisterograma

6. Sofija Lukić Prisustvo depresivnosti, anksioznosti i stresa kod

studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu tokom

pandemije COVID-19

7. Igor Kelečević Suicidnost u doba pandemije korona virusom

8. Akoš Rajšli Povezanosti pokazatelja osobina ličnosti, radne memorije

i sposobnosti inhibicije kod osobe mlađe životne dobi

9. Jovana Vukićević (FTN) Automatska detekcija depresije iz govora

10. Karla Mutibarić Uticaj pandemije COVID-19 na dinamiku psihijatrijskih

poremećaja

11. Vanja Tatalović Klinički profil osoba sa iskustvom namernog

samotrovanja

Page 13: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Učionica 11 na Farmaciji:

Farmakologija i toksikologija

Članovi komisije:

1. Prof. dr Nebojša Stilinović

2. Asist. dr Ana Tomas Petrović

Moderator sesije: Anđelija Jančić

1. Anja Krajičić Procena podnošenja metotreksata kod dece obolele od

akutne limfoblastne leukemije

2. Anamaria Baloš Bioaktivnost tinkture konoplje kod pacova sa dijabetesom

3. Bojana Karaklić Zastupljenost OTC preparata među autorizovanim

nesteroidnim antiinflamatornim lekovima

4. Jovana Maoduš Lekovi pod dodatnim praćenjem: Upoznatost i praksa

farmaceuta u Novom Sadu

5. Milan Mirković

Bakterijska rezistencija i potrošnja antibiotika u Srbiji u

poređenju sa susjednim zemljama Evropske unije za

period od 2014. do 2018. godine

6. Tamara Simeunović Troškovi za antibakterijske lekove u lečenju bakterijama

izazvane pneumonije

7. Boris Veskov In vitro antidijabetesna aktivnost vodenog ekstrakta gljive

Coprinus comatus

8. Anđelija Jančić Farmakoterapija i troškovi lečenja akutnog pijelonefritisa

Page 14: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Učionica 12 na Farmaciji:

Biohemija

Članovi komisije:

1. Asist. dr Bojan Stanimirov

2. Asist. dr Dejana Bajić

3. Asist. Vanesa Sekeruš

Moderator sesije: Nikolina Konstantinović

1. Nataša Puškar Ispitivanje aciditeta pljuvačke nakon uzimanja različitih

napitaka

2. Bojana Jovančević Komparativno in vitro ispitivanje antioksidativnog

dejstva proantocijanidola i glutationa

3. Marko Dević

Indukcija mitohondrijalne disfunkcije i stresa

endoplazmatskog retikuluma doksorubicinom i

henodeoksiholnom kiselinom

4. Danilo Vujasin Tečna biopsija (Liquid biopsy): Nova era molekularne

dijagnostike karcinoma pluća

5. Srđan Lazin Uloga mutacije EGFR u patogenezi i terapiji karcinoma

pluća

6. Danica Dojčinov

Poređenje seroloških i molekularnih metoda u

dijagnostici citomegalovirusnih infekcija kod pacijenata

na dijalizi

7. Milan Ćurčić Ispitivanje aktivnosti enzima antioksidativne zaštite u

ćelijama humane eritroleukemije

8. Ivana Bogdanović Procena pouzdanosti ukupnih proteina i albumina

Esfeqa kontrolnim uzorcima

Page 15: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

PLENARNA SESIJA 2

15.00-17.00

Page 16: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Amfiteatar 1:

Interna medicina 2

Članovi komisije:

1. Prof. dr Radoslav Pejin

2. Asist. dr Amir El Fara

3. Asist. dr Marija Bjelobrk

Moderator sesije: Vanja Tatalović

1. Mirna Usorac Elektrokardiografske karakteristike pacijenata sa

hipertrofičnom kardiomiopatijom

2. Vesna Aleksić Primena ciljane regulacije telesne temperature kod

bolesnika nakon vanhospitalnog srčanog zastoja

3. Nina Brkić Faktori rizika za opstruktivnu slip apneju kod pacijenata

bez simptoma povećane dnevne pospanosti

4. Maja Bakmaz Praćenje parametara inflamacije kod bolesnika sa

glomerulonefritisom

5. Milan Kovačević

Prediktori intrahospitalnog ishoda kod bolesnika sa

akutnim infarktom miokarda komplikovanim

kardiogenim šokom

6. Nataša Bastaja Transfuzijsko zbrinjavanje pacijenata koji su razvili više

od jednog antieritrocitnog antitela

7. Vedrana Golić

Uticaj pola na incidencu i komplikacije akutnog infarkta

miokarda bez elevacije ST segmenta pre i za vreme

pandemije virusa SARS-CoV-2

8. Maja Glušić

Uticaj pola na incidencu i komplikacije akutnog infarkta

miokarda sa elevacijom ST segmenta pre i za vreme

pandemije virusom SARS-CoV-2

9. Aleksandra Radić Kvalitet sna kod studenata Medicinskog fakulteta u

Novom Sadu

10. Mitar Glođović

Karakteristike i intrahospitalni ishod kod bolesnika sa

infarktom miokarda bez ST elevacije tretiranih

perkutanom koronarnom intervencijom

Page 17: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Amfiteatar 2:

Neurologija

Članovi komisije:

1. Prof. dr Marija Semnic

2. Asist. dr Slobodan Sekulić

3. Asist. dr Sonja Rajić

Moderator sesije: Aleksa Ilić

1. Jelena Cvjetinović Analiza kliničkih karakteristika i prediktora ishoda u

bolesnika sa disekcijom cervikalnih arterija

2. Larisa Buljovčić Učestalost, klinička i radiološka prezentacija arahnoidne

ciste

3. Milica Gleđa Kliničke karakteristike i prediktori ishoda pacijenata sa

moždanim udarom i perzistentnim foramen ovale

4. Marijana Vlačić Uticaj koronavirusne pandemije na pacijente obolele od

epilepsije

5. Irina Stojanac Embolijski moždani udar neutvrđenog ishodišta kod

mlađih od 50 godina

6. Svetozar Vujin Hemoragijska transformacija nakon mehaničke

trombektomije: faktori rizika i uticaj na ishod

7. Dajana Mitrović Anksioznost i depresivnost kod pacijenata sa ishemijskim

i hemoragijskim moždanim udarom

8. Rada Radulović

Povezanost gojaznosti, pušenja cigareta i zloupotrebe

alkohola sa poremećajem pamćenja kod vaskularne

demencije

9. Tijana Stanivuković

Kliničke karakteristike akutnih poliradikuloneuritisa

lečenih na Klinici za neurologiju Kliničkog centra

Vojvodine u devetogodišnjem periodu

Page 18: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Amfiteatar na Farmaciji:

Farmacija 2

Članovi komisije:

1. Asist. dr Nebojša Pavlović

2. Asist. dr Maja Milanović

Moderator sesije: Jovan Baljak

1. Jovana Milutinov Razvoj i karakterizacija emulgel formulacija kvercetina

sa UV-protektivnim dejstvom

2. Jelena Krtolica Biorelevantno in vitro ispitivanje brzine rastvaranja

pantoprazola iz magistralno izrađenih tvrdih kapsula

3. Damir Pinter Anizitropna lipofilnost i in silico skrining

farmakokinetskih karakteristika derivata 1-aril-3-(4-

hlorfenil)sukcinimida

4. Marko Lukić Novi lekovi u terapiji bolesti nervnog sistema koje su

odobrili Evropska agencija za lekove i Američka uprava

za hranu i lekove: razlike od značaja za kliničku praksu

5. Mina Zavišić Uticaj faktora formulacije na stabilnost magistralno

izrađenih sirupa pantoprazola

6. Antonija Bartulov Profil elemenata Merlot vina fruškogorskog vinogorja

7. Kristina Jonaš Uticaj uslova vlage na profile brzine rastvaranja

pantoprazola iz odabranih komercijalnih formulacija

tableta

8. Milana Rajačić In silico analiza kanabinoida

9. Darko Mitrović

Intrapolativno predviđanje uticaja prirodnih žučnih

kiselina i sintetičkih analoga na aktivnost Ca2+

aktivisanih K+ kanala u glatkim mišićnim ćelijama i

procena afiniteta žučnih kiselina za membranske

sisteme

10 Danica Ilibašić Pušački status i stavovi prema pušenju studenata

fakulteta medicinskih nauka u odnosu na stanje

uhranjenosti i pušački status roditelja

Page 19: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Anatomski muzej:

Anestezija, hirurgija, urgentna medicina

Članovi komisije:

1. Prof. dr Milanka Tatić

2. Asist. dr Sanja Maričić Prijić

3. Asist. dr Jagoš Golubović

Moderator sesije: Miodrag Belopavlović

1. Zvezdana Brdar

Faktori rizika za razvoj rane jatrogene hipernatrijemije

kod politraumatizovanih pacijenata koji se leče u jedinici

intenzivnog lečenja

2. Lidija Drndarski

Korelacija širine protruzije diska evaluiranog MSU

klasifikacijom i bola pacijenta u ranom postoperativnom

periodu

3. Sara Babić

Procena preoperativne uznemirenosti bolesnika koji se

podvrgavaju hirurškom lečenju zbog onkološkog

oboljenja

4. Stefan Bajur Klinički značaj veličine resekcione margine jetrenih

metastaza kolorektalnog karcinoma

5. Stefan Jakšić

Ispitivanje senzitivnosti i specifičnosti novih

elektrokardiografskih kriterijuma za hipertrofiju

miokarda leve komore kod pacijenata sa arterijskom

hipertenzijom

6. Đulija Danilović Kvalitet života kod pacijenata sa idiopatskom skoliozom

7. Marija Krunić Multidisciplinarni pristup kod rascepa usnice i nepca

Page 20: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Svečana sala na Zavodu za fiziologiju:

Patologija 2

Članovi komisije:

1. Doc. dr Aleksandra Lovrenski

2. Doc. dr Tanja Lakić

Moderator sesije: Tamara Zelenović

1. Aleksandar Radonjić Značaj biopsije sentinelnih limfnih čvorova u

endometrijalnom karcinomu

2. Aleksa Novaković Incidenca i morfologija tumora pankreasa u periodu od

2015. do 2019. godine

3. Stefan Stavrić

Odnos PD-L1 ekspresije i kliničkih karakteristika

pacijenata sa uznapredovalim nesitnoćelijskim

karcinomom pluća

4. Marina Draško Analiza patohistoloških karakteristika bioptiranih i/ili

ekscidiranih lezija u usnoj duplji

5. Darko Putić Morfološke karakteristike tumora testisa

6. Tamara Zelenović Imunohistohemijska analiza ALK rearanžmana u

pacijenata sa uznapredovalim karcinomom pluća

Page 21: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Učionica ispred Zavoda za fiziologiju:

Stomatologija

Članovi komisije:

1. Prof. dr Miloš Čanković

2. Asist. dr Ana Tadić

Moderator sesije: Sara Milošević

1. Milan Stojić Anatomija i topografija mandibularnog kanala: analiza

CBCT snimaka

2. Nataša Sladojević

Uticaj načina polimerizacije kompozitnih kor materijala

na stepen konverzije monomera primenom infracrvene

spektroskopije

3. Nestor Šijački

Cirkadijalni ritam i promene pH, nivoa kiseonika i ugljen

dioksida tokom 72 sata

4. Dajana Avramović

Merenje pH, nivoa O2 i CO2 prilikom mešanja

antiseptičkih rastvora sa nestimulisanom, stimulisanom i

veštačkom pljuvačkom

5. Milica Puškar Analiza proporcije i intermaksilarne veličine stalnih

prednjih zuba kod odraslih ispitanika

6. Nikola Trivunov KVAAL tehnikа i TCI tehnikа za određivanje starosti kod

odraslih osoba

7. Aleksandar Anđelković

Analiza učestalosti prisustva Karabelijeve kvržice na

gornjem prvom molaru kod studenata medicinskog

fakulteta u novom sadu

8. Stevan Hinić

Ispitivanje uticaja fluoridnih rastvora, hlorheksidina i

CPP-ACP paste na viskoznost i reološka svojstva

pljuvačke

Page 22: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Svečana sala na Zavodu za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu:

Patološka fiziologija

Članovi komisije:

1. Prof. dr Gorana Mitić

2. Asist. dr Stanislava Nikolić

3. Asist. dr Ana Jakovljević

Moderator sesije: Ivana Starčević

1. Dragan Turanjanin Ispitivanje nivoa kalcijuma i magnezijuma u bolesnika sa

hipotireoidizmom

2. Stela Novak

Ispitivanje učestalosti konkomitantne autoimunske i

nodozne bolesti štitaste žlezde kod pacijenata sa nisko

normalnim vrednostima tireostimulišućeg hormona

3. Andrijana Bajunović

Primena AST/ALT odnosa kao pokazatelja stepena

inskulisnke rezistencije kod pacijenata obolelih od tipa 2

dijabetes melitusa

4. Marko Marjanović

Uticaj mutacije u genu za sintezu protrombina G20210A

i FV Leiden mutacije na rizik od nastanka recidiva venske

tromboze______________________________________

5. Jelena Ćurčić

Ispitivanje senzitivnosti i specifičnosti novih

elektrokardiografskih kriterijuma za hipertrofiju

miokarda leve komore kod pacijenata sa arterijskom

hipertenzijom

6.

Marina Nikolić

(prezentuje: Tanja

Obradović)

Uticaj trombin aktivišućeg fibrinoliznog inhibitora na

rizik od nastanka tromboze dubokih vena

7. Milan Rodić Uticaj telesne kompozicije na hemodinamske parametre

bubrega kod potencijalnih donora muškog pola

8. Teodora Fržović Odnos paratiroidnog hormona i frakcije ekskrecije

magnezijuma u hroničnoj bubrežnoj bolesti

9. Violeta Rudić Vranić Ispitivanje postojanja povezanosti deficita vitamina D i

gojaznosti

Page 23: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Učionica 11 na Farmaciji:

Mikrobiologija sa parazitologijom i imunologijom, infektivne bolesti

Članovi komisije:

1. Prof. dr Daniela Marić

2. Asist. dr Nataša Nikolić

3. Asist. dr Pavle Banović

Moderator sesije: Angelina Vlaški

1. Jovana Rožić

Zastupljenost infekcije respiratornim sincicijalnim

virusom i virusom parainfluence kod stanovnika

Vojvodine

2. Nemanja Maletin Značaj i učestalost toksoplazmoze u Vojvodini

3. Ljubica Gugleta Izolacija multirezistentnih Gram-negativnih bakterija iz

hemokultura

4. Selena Đurić

Seroreaktivnost protiv virusa krpeljskog

meningoencefalitisa kod rekonvalescenata lečenih od

virusnog zapaljenja centralnog nervnog sistema

5. Igor Romčević Antimikrobna osetljivost izolata Pseudomonas

aeruginosa iz briseva rana

6. Aleksandra Matković Detekcija karbapenemaza iz izolata Klebsiella

pneumoniae rezistentne na karbapeneme

7. Milan Avramov Serokonverzija nakon postekspozicione antirabične

imunizacije redukovanim Essen režimom u Srbiji

8. Dunja Zeljković Izolacija invazivnih sojeva Streptococcus pneumoniae,

uzročnika pneumonije

9. Ivan Zrnić Kliničke karakteristike plućne tromboembolije kod

obolelih od COVID-19

Page 24: KONGRES STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA …

Učionica 12 na Farmaciji:

Medicinska rehabilitacija, fizikalna medicina i zdravstvena nega

Članovi komisije:

1. Prof. dr Aleksandra Mikov

2. Doc. dr Jelena Zvekić Svorcan

3. Asist. dr Nataša Stojaković

Moderator sesije: Magdalena Pantić

1. Milan Sombić Značaj kineziterapije u lečenju pacijenata sa

osteoartrozom kolena

2. Željka Popov Faktori koji utiču na nivo fizičke aktivnosti diplomiranih

studenata medicinske rehabilitacije

3. Zorana Kapur

Mogućnost predikcije stepena invaliditeta

prouzrokovanim bolom na osnovu psihofizioloških

testiranja i demografskih karakteristika pacijenata

4. Snežana Stefanović

Razlike u pragovima bola za pritisak, toplo i hladno

između pacijenata sa hroničnom lumboišijalgijom i

zdravih ispitanika

5. Marijana Ivan Uticaj antropometrijskih parametara na posturalni status

studenata medicinske rehabilitacije

6. Dejan Stojanović Procena bola u vratu kod studenata medicinske

rehabilitacije

7. Vesna Miletić Fizička aktivnost studenata medicinske rehabilitacije

merena međunarodnim upitnikom o fizičkoj aktivnosti

8. Andrijana Čorić Procena kvaliteta postoperativnog oporavka pacijenata

nakon ugradnje totalne proteze kuka i kolena

9. Marija Dinulović

Procena sestrinskih aktivnosti Nursing Activities Score

sistemom kod kardiohirurškog bolesnika u jedinici

intenzivnog lečenja

10. Marijana Gajić Stavovi i znanja medicinskih sestara – tehničara o primeni

krvi i krvnih derivata u jedinici intenzivnog lečenja

11. Magdalena Pantić

Kineziterapija aktivnim i kontinuiranim pasivnim

pokretom u rehabilitaciji kontraktura lakta u dečijem

uzrastu