Top Banner
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola - brána do života“
590

Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Jan 03, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

„Škola - brána do života“

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Page 2: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

1. Identifikační údaje

název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

„Škola - brána do života“

▪ předkladatel :- název školy Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav- adresa školy 692 01 Mikulov, Valtická 3- jméno ředitele Mgr. Rostislav Souchop- kontakty 519 510 889 519 510 785 774 448 101 [email protected] www.zsvaltickamikulov.cz

▪ zřizovatel : - název Město Mikulov

- adresa Náměstí 1

692 01 Mikulov

- kontakty 519 444 555

▪ platnost dokumentu od : - datum 27.8.2007- podpis ředitele - razítko školy

1

Page 3: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

2. Charakteristika školy

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

Základní škola Valtická v Mikulově je úplná škola. Od roku 2004 se budova na Valtické ulici č. 3 sloučila se současným detašovaným pracovištěm na ulici Pavlovská 52. Prostory obou budov jsou stavěny přibližně pro 450 žáků, aktuálně se stavy všech žáků pohybují kolem 350. V méně početných třídách se pedagogové zaměřují na práci se žáky integrovanými, žáky s poruchami učení a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zkušenosti mají také se žáky talentovanými i zaostávajícími.

První stupeň (1. – 5. ročník) je zastoupen na každé z budov vždy po jedné třídě v ročníku tzn. celkem 10 tříd. Druhý stupeň (6. – 9. ročník) na Valtické má zpravidla po dvou třídách v ročníku dle aktuálního stavu žáků je v daném ročníku výjimečně pouze jedna třída.

Školu navštěvují také děti z okolních obcí. V blízkosti budovy na Valtické je zastávka pro žáky ze Sedlece, budova na Pavlovské leží nedaleko zastávky autobusu do Klentnice. Umístění budovy Valtická v okrajové části města vyhovuje výuce spjaté s nedalekou přírodní rezervací Svatý Kopeček v klidné zóně města. Budova Pavlovská je spíše spádovou pro danou část města a okolní školy.

2

Page 4: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

VYBAVENÍ ŠKOLY

Výuka na ZŠ Valtická 3 v Mikulově probíhá ve dvou budovách. Detašované pracoviště na Pavlovské ulici má pět kmenových tříd. Využíváme učebnu jazyků, hudebnu, školní knihovnu a jednu místnost pro školní družinu. K dispozici je tělocvična, venkovní hřiště, zahrada s rekreačním koutkem. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. V půdních prostorách se nachází archiv školy, sklad učebnic.

V budově na Valtické ul. je 13 kmenových tříd, jedna učebna pro nultý ročník, učebna informatiky, školní knihovna ( je využívána k provozu logopedické poradny), keramická dílna,dvě místnosti pro školní družinu a tělocvična. Ke škole jsou přilehlá dvě hřiště s umělým povrchem a běžecká dráha.

V obou budovách je školní kuchyně s jídelnou.

MATERIÁLNÍ - pomůcky jsou uloženy v kabinetech, sbírky učebních pomůcek jsou spravovány vyučujícími, sportovní náčiní je v nářaďovnách- žáci i učitelé mají k dispozici školní knihovnu, internetovou učebnu- ve  výuce lze využívat výukové programy

PROSTOROVÉ

- ke zvětšení prostoru chodeb přispělo v budově na Valtické zakoupení šatních skříní pro tři ročníky II. stupně- na všech poschodích jsou pro žáky v dostatečném počtu sociální zařízení a šatny - kanceláře jsou umístěny v nejvyšším poschodí, stejně tak sklady a archiv

TECHNICKÉ

- třídy obou prvních stupňů jsou vybaveny přehrávačem, televizí a počítačem - vyučující mají k dispozici dostatečné množství kopírovacích strojů a počítačů s příslušenstvím - k výuce slouží odborné učebny ( počítačová učebna informatiky, keramická dílny, chemická laboratoř)

3

Page 5: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

HYGIENICKÉ

- WC i jídelna jsou vybaveny papírovými ubrousky, toaletním papírem, všechny místnosti jsou větratelné,- společné prostory jsou 2 x denně vytírány- pro dodržování pitného režimu je k dispozici nápojový automat

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor tvoří ředitel, dva jmenovaní zástupci pro každou budovu, přibližně 24 učitelů včetně dvou výchovných poradců pro 1. a 2. stupeň, 4 vychovatelky školní družiny a asistent integrovaných žáků. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově složen od mladých až po zkušené kolegy. Zastoupeni jsou také pedagogové s kvalifikací pro speciální dyslektickou péči o žáky s poruchami učení, především na nižším stupni, a speciálně proškolení pedagogové pro prevenci v oblasti návykových látek. V rámci spolupráce se školami v příhraničních oblastech jsou v pedagogickém sboru zastoupeni také členové, kteří aktuálně komunikují se zástupci těchto škol a pro jejich žáky organizují družební aktivity a návštěvy.

Každoročně je pedagogům umožněno jejich další vzdělávání. Odborné semináře a školení si mohou vybírat dle vlastního zaměření a aprobovanosti. V uplynulých letech byl velký důraz kladen především na školení práce na počítači v projektu SIPVZ, práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty, využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.

Mezi pozitiva pedagogického sboru se řadí spolupráce vyučujích prvního stupně obou budov, jejich společně plánované a realizované aktivity pro žáky. Velmi důležitá pro přechod žáků z 5. do 6. ročníku je také úzká spolupráce pedagogů 1. a 2. stupně, jejich plánování činnosti a úpravy učebních plánů.

4

Page 6: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Pravidelně pořádané akce pro oblast Mikulovsko

Vyučující organizují dle zájmových oblastí žáků přehlídky a soutěže pro celou oblast tak,aby měly děti možnost své schopnosti a dovednosti porovnat; vyučující konzultují zkuše- nosti. Většina z organizovaných akcí má již dlouholetou tradici – Zelené pero Jaromíra Tomečka, Dílnička, Mikulovský zpěváček, recitace, sportovní utkání ve vybíjené, miniko-pané, Coca - cola cup.

Doplňující akce školy pro rozšíření rozhledu žáků a prezentace školy

Žáci měří své síly v paralelních třídách, nebo mezi třídami ve sportovních soutěžích – florbal, fotbal, šplh, atletický trojboj, vybíjená, přehazovaná, volejbal.

Pravidelně jsou organizovány výchovné a hudební pořady ve škole, zájezdy do brněnských divadel.

Školní výlety a exkurze jsou koncipovány tak, aby žáci poznávali naši republiku – kulturní památky a výrobní závody.

2-3 x ve školním roce se žáci pochlubí rodičům formou besídek, vystoupení se svými doved-nostmi v oblasti slovesného projevu, tanečních kreací, dramatických ukázek a jazykových znalostí, zpěvu.

Každoročně jsou připravovány lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě, vánoční dílničky, letní zahradní slavnost pro děti a rodiče z 1. stupně a plavecký výcvik,ale také například sběrové akce ( papír, hliník, pomerančová kůra, baterie).

Dle zájmu a sezony se jezdí bruslit a plavat, ale také na filmová představení do Olympie v Brně. Žáci jsou připravování také pro mimořádné situace – v rámci jednodenního cvičení si žáci osvojují základy první pomoci, protipožární ochrany, sebeobrany a orientace v terénu. Důležité místo v mimoškolních aktivitách zaujímá také dopravní výchova za metodické pomoci autoškoly z Lednice.

V návaznosti na učivo dějepisu vyjíždíme se žáky do hlavního města našich sousedů – Wien– po stopách Habsburků. Už třetí rok probíhají výměnné návštěvy, sportovní klání a navazování korespondence mezi žáky v příhraniční oblasti – se školou HS Poysdorf v Rakousku a letos se uskuteční první setkání se slovenskou školou v Bratislavě.

Získané vědomosti a dovednosti si žáci ověřují účastí na olympiádách a v soutěžích,

5

Page 7: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

kde dosahují velmi dobrých výsledků, často i v krajských a celostátních kolech. Spolupráce s rodiči a organizacemi ve městě

Důležitou oblastí je informovanost rodičů – zákonných zástupců žáků. Jsou využívány žákovské knížky, ale vzhledem k narůstajícím problému zaujímají stále důležitější místo konzultační dny, třídní schůzky, ale také pro širší veřejnost Dny otevřených dveří s ukázkami celého spektra školních aktivit.

S velkým zájmem se setkávají návštěvy mateřských škol.

Ze zástupců jednotlivých tříd je vytvořeno SRPDŠ, které je informováno o činnosti a výhledech školy, o výsledcích, ale také nezdarech žáků.

V souladu se zákonem máme také své zástupce ve Školské radě, která se podílí na ucelené koncepci školství a kultury ve městě.

Řada žáků se zapojuje do kroužků DDM, odkud dostávají školy pravidelné informace o veškerých organizovaných akcích.

Na velmi dobré úrovní je spolupráce s CEV – připravují pořady a akce přiměřené všem věkovým kategoriím, které vrcholí oslavami Dne země.

Městská knihovna připravuje besedy pro žáky, návštěvy přizpůsobuje žákům a přispívá tak k rozšíření zájmu žáků o četbu dle zájmů jednotlivých věkových skupin.

Zástupci ZUŠ navštěvují pravidelně školu se svým náborem a následně pořádají výchovné koncerty.

Významné zastoupení mají naši žáci ve folklorních souborech, jejichž výchovné koncerty jsou zaměřeny na prezentaci lidové kultury našeho národa.

Významné místo zaujímá spolupráce s PPP Břeclav, která přijímá doporučené žáky k vyšetřením a svými doporučeními napomáhá integraci žáku se specifickými poruchamido normálního vyučovacího procesu.

V rámci vzdělávacího projektu AJAX se rozšířila spolupráce s Policií ČR a Městské policie Mikulov, zvlášť v oblasti protidrogové prevence. Velmi podobná je také spolupráce s BESIPem v projektu Pásovec.

Důležitá je spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví v celostátním projektu Zdravé zuby, kterého se pravidelně účastní také naši žáci v rámci výuky o zdraví a lidském těle.

Nelze opomenou ani místní a oblastní tisk – zástupci navštěvují akce školy, dávají prostor k prezentaci školy na jejich stránkách.

6

Page 8: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

V rámci prezentace žákovských prací vydávají sami žáci na 1. stupni čtvrtletně svůj vlastní časopis s názvem Poškolák.Servisní služby

Ranní a odpolední družina zajišťuje odpočinek, relaxaci a zájmovou činnost žáků mimo vyučování. Je nedílnou části výchovy a spolupracuje řadou dalších subjektů, které nabízí aktivity mimo vyučování tak, aby se žáci dle svých zájmů mohli maximálně realizovat.

Obdobou je školní klub pro žáky starší. Vznikl z potřeby poskytnout prostor ke smysluplnému využití času před odjezdem dopravních prostředků.Mají možnost se zapojit v těchto oblastech – sportovní, Ekoklub, příprava na přijímací zkoušky, dramatická výchova, sborový zpěv, ruský jazyk a keramika.

Žáci na 1. stupni mohou využívat po vyučování v rámci mimoškolních aktivit celou řadu zájmových útvarů dle vlastního výběru – sportovní, výtvarný, jazykový, keramický, sborový zpěv a hra na flétnu. Pro žáky s poruchami učení je k dispozici dobrovolná dyslektická poradna se speciálním pedagogem.

Informační centrum

Nejen žákům, ale všem dospělým pracovníkům školy je k dispozici přehledně uspořádaná knihovna.

Mimo vyučování je rovněž všem, bez rozdílu věku, k dispozici učebna informatiky s dostupností internetu. Pro větší pružnost informovanosti slouží počítačová síť ( vzájemná propojenost vyučujících) a učitelé vedou i žáky k tomu, aby se naučili využívat informací získaných ať již v knihovnách, nebo na internetu.

Škola má také na internetu zřízeny vlastní internetové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány a informace o činnosti školy jsou tak dostupné nejen rodičům, ale i široké veřejnosti.

Školní jídelna

umožňuje na jedné z budov výběr ze dvou hlavních jídel, obě kuchyně pak připravují dopolední i odpolední svačiny pro děti. Objednávky jsou umožněny nejen telefonicky u vedoucí školní jídelny, ale také elektronicky, což značně zvyšuje pružnost výdeje jídel.

7

Page 9: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

HISTORIE ŠKOLY

BUDOVA VALTICKÁ

Stavba školy na Valtické byla provedena v letech 1927/28. Pozemek na stavbu školy věnoval místní Sokol ze svého hřiště. Do roku 1938 se stala kulturním a vzdělávacím centrem českého obyvatelstva v Mikulově. V roce 1938 na pokyn úřadů před příchodem německých okupantů se z Mikulova stěhovali Češi, Židé i němečtí antifašisté. Čeští učitelé museli odejít také. Po válce v roce 1945 nebyla budova školy na Valtické na první pohled příliš poškozena, avšak interiér a vybavení tříd bylo třeba obnovit. Do začátku školního roku 1945/46 se podařilo dát vše do pořádku. Od tohoto roku byly všechny školy v Mikulově pod společnou správou, která byla v létě 1946 zrušena.

V letech 1962 – 1990 byla provedena zásadní rekonstrukce budovy, modernizovány učebny, kabinety, zprovozněn suterén, vybudována výdejna stravy a jídelna. Půdní nástavbou vznikl prostor pro kanceláře a učebny. V roce 1998 začala další rekonstrukce a úprava školy – zřízena nová školní kuchyně, třídy vybaveny novým nábytkem a učebními pomůckami, nově vybudováno sociální zařízení (WC, sprchy), jazyková a počítačová učebna, knihovna a studovna, chemická laboratoř, keramická dílna. Zatím poslední velkou investicí jsou dvě nová víceúčelová hřiště s umělým povrchem, doskočiště a běžecká dráha.

V roce 2003 oslavila budova školy na Valtické ulici v Mikulově 75. výročí svého založení.

BUDOVA PAVLOVSKÁ

Jedná se o budovu ZŠ s velkým  historickým významem pro město. Dochované písemné materiály dokazují, že se rodiče na  konci 19. století a v počátcích 20. století snažili  o zřízení obecné školy na Pavlovské ulici.

Jejich dlouhodobé  usilování bylo odměněno 15. července 1910, kdy Okresní školní rada v Mikulově schválila výstavbu školy. Projekt byl zadán  staviteli Fr. Czujanovi. Nová školní budova byla předána  veřejnosti 14. září 1913. Řízení nově otevřené školy převzal jako řídící učitel  Jan Horntrich.

Do roku 1938 se jedná o českou školu, která prochází  různými změnami školního zřízení. V den obsazení Mikulova hitlerovskými vojsky, 8. října  1938, bylo české školství zrušeno, na což většina českého  obyvatelstva reaguje tím, že opouští město.

Po osvobození města přichází české obyvatelstvo, aby  převzalo správu města. Vyučování v Mikulově bylo zahájeno 8.  června 1945 právě ve škole na Pavlovské ulici. Budova této  školy byla v dobrém stavu a při zahájení měla celkem 62 žáků,  školní rok byl však zakončen již se 128 žáky, rozdělených do  3 tříd obecných a jedné měšťanské.

8

Page 10: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Organizátorem českého školství na mikulovském okrese se  stal Antonín Mrňous, kterého poslal ministr Zdeněk Nejedlý  jako zmocněnce ministerstva školství a osvěty. Poté, co se mu  podařilo na Mikulovsku obnovit veškeré školství I. a II.  stupně, byl jmenován okresním inspektorem.

Roku 1959 bylo v budově školy 7 tříd a 3 třídy mimo  hlavní budovu školy. V této době také citelně chybí  tělocvična, šatny a kabinet k uložení sbírek a učebních  pomůcek.  Po roce 1970 začínají nastávat změny jak v organizaci  místností, tak i okolí školní budovy. Místnosti školního bytu  byly přebudovány pro školní družinu a kuchyně opravena na  místnost pro výdej stravy, která se přivážela z nedaleké  mateřské školy pro žáky školní družiny.

V  1975  se znovu buduje kuchyně.

V roce 1988 je škola organizována jako neúplná základní  škola se 7 třídami a třemi odděleními školní družiny.

Od 1. 9. 1996 dochází podle nových osnov k rozšíření  neúplné školy na 5 ročníků.

K 1. lednu 2001 se stala ZŠ právním subjektem se samostatným hospodařením a hmotnou zodpovědností. Zřizovatelem se tak stalo město Mikulov.

K 1. lednu 2004 se budova školy na Pavlovské ulici stává detašovaným pracovištěm ZŠ Valtická.      

9

Page 11: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ

Kromě žáků z Mikulova tvoří výraznou část žáků naší školy děti z okolních obcí, především ze Sedlece, Klentnice, Bavor, Perné, Březí, Dolních Dunajovic, Dolních Věstonic, Novosedel. V posledních letech začali naši školu navštěvovat také žáci z nedalekých Pohořelic a Břeclavi. Díky nedalekému hraničnímu přechodu do Rakouska máme na naší škole také zapsány od prvního ročníku jako své kmenové žáky české děti dojíždějící do rakouského Poysdorfu.

Celá škola Valtická, včetně detašovaného pracoviště na Pavlovské, má aktuálně 17 tříd (10 na 1. stupni a 7 na 2. stupni). Počty žáků se každoročně pohybují kolem 350. Na základě doporuční pedagogicko-psychologické poradny jsou někteří z nich vzděláváni dle vlastního individuálního vzdělávacího plánu popřípadě integrováni, zkušenosti máme také s nadanými žáky a jejich individuálními potřebami ve výuce.

10

Page 12: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

3. Charakteristika školního vzdělávacího plánu

Zaměření školy

prohlubovat vzájemnou spolupráci s mateřskými školami vyučovat cizí jazyky od 1. ročníku pracovat s komunikační a výpočetní technikou vytvářet podmínky pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení nabízet volitelné předměty a zájmové útvary využívat alternativní metody a formy výuky - daltonský plán

chceme navázat na dobré tradice naší školy a výsledky kterými se prezentuje na veřejnosti a nadále rozvíjet spolupráci se všemi školskými zařízeními i zřizovatelem

preferujeme nenásilný a pozvolný přechod dětí z mateřské školy na pravidelný režim a činnosti ve škole

naší snahou je učit žáky znalostem a dovednostem, které uplatní v běžném životě, to znamená vyžadovat méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi

vést žáky k dodržování stanovených pravidel – školní řád, zásady bezpečnosti, pravidla silničního provozu

motivovat žáky ke spoluvytváření pravidel - vzájemného soužití ve škole, ve třídě, ve skupině,

zařazovat do výuky nové, netradiční, efektivní metody a formy práce, např. komunikativní kruh, skupinová práce, prvky tvořivé školy, daltonského plánu, projektové vyučování, kooperativní učení, brainstorming, učení zpěvem nebo pohybem, učení v přírodě, kterými vedeme žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu

klást důraz na posílení výuky cizích jazyků, především anglického, které umožňují žákům široké uplatnění v rámci EU, snažíme se také prohlubovat spolupráci s příhraničními školami

seznamovat žáky a naučit je využívat komunikační a informační technologie, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, vést žáky k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu. Klademe velký důraz na environmentální výchovu.

11

Page 13: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

vést žáky k pochopení celoživotního vzdělávání učit je vyhledávat a třídit potřebné informace využití výukových programů a výpočetní techniky uplatnění deduktivních metod, práce ve skupinách, řešením problémových úloh rozvíjet

logické myšlení žáků schopnost využít nabyté znalosti a dovednosti rozvoj tvůrčího myšlení

– žákům nabízíme různé zdroje informací – knihy, internet, tisk– organizujeme pro žáky řadu exkurzí– zařazujeme do výuky metody brainstormingu, myšlenkové mapy– společně se žáky se zúčastňujeme plošného srovnávacího testování vědomostí a

dovedností žáků ZŠ– vedeme žáky k využívání mezipředmětových vztahů– vytváříme podmínky pro prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje

činnostní učení

Kompetence k řešení problémů

organizujeme práce ve skupinách nebo samostatně na krátkodobých i dlouhodobých projektech

vedeme žáky k prezentaci projektů diskuse nad nezdarem při řešení problémů správně nacházet a formulovat problém při řešení problémů využití metody skupinové práce řešení běžných životních problémů a hledání různých variant řešení práce s žáky metodami moderované diskuse, aktivní konstrukce poznatku a dedukce sebekontrola a sebehodnocení žáků a zdokonalování jejich práce schopnost kriticky hodnotit práci vlastní i druhých laboratorní práce aktivní účast na třídnických hodinách účast na olympiádách a soutěžích řešení strategických a skupinových úkolů v terénu, ŠvP, branný den

Kompetence komunikativní

12

Page 14: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

diskuse nad řešením problémových úloh vzájemná komunikace a kooperace respekt k názoru druhých při každodenní komunikace mezi žáky navzájem i mezi žáky a

vyučujícími vést žáky v písemném projevu k formulaci myšlenek v logickém sledu referáty, písemné zápisy, grafické prezentační programy návštěva kulturních zařízení využití nejrůznějších médií, práce s odbornou literaturou, vyhledávání a zpracování

informací na PC a jejich aplikace při řešení konkrétních úkolů rozvoj komunikační schopnosti v cizím jazyce - didaktické hry, psaní dopisů, e-mailů kooperativní výuka široká škála aktivit při školním klubu

Kompetence sociální a personální

pomocí skupinové práce vést žáky ke spolupráci v kolektivu a týmové práci rozvoj systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti využití aktivizačních metod, relaxačních chvilek a osobního pozitivního přístupu – vést

k vytváření duševní, tělesné a sociální pohody učit žáky poskytnout pomoc a sami o ni požádat schopnost střídat role ve skupině vytvářet žebříček hodnot pěstovat u žáků zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti učit se ovládat své jednání a chování, sebeuspokojení a sebeúcta vést žáky k odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání i

rozhodování vhodně uplatňovat svá práva uvědomovat si také své povinnosti a jejich plnění posilovat kladný vztah a úctu k rodičům, upevňovat rodinné vztahy vést k úctě i k ostatním lidem vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování organizování vícedenních pobytů žáků – ŠvP, lyžařský kurz, výlety společné vytváření pravidel ve třídě organizování besed v rámci programu prevence sociálně patologických jevů snažit se klást důraz na toleranci a respekt k odlišnostem

Kompetence občanské

13

Page 15: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

organizování zahraničních zájezdů návštěva divadelních a filmových představení, účast na kulturních akcích povídání o člověku, jeho potřebách a odlišnostech vést žáky k respektování příslušníku jiných ras využití dramatické výchovy, adaptačních programů, skupinové práce dodržování právních norem i stanovených pravidel diskuse s žáky o jejich právech i povinnostech využití mezipředmětových vztahů projekty ke globálním i lokálním ekologickým problémům diskuse o problémech životního prostředí třídění odpadu, vést k šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji vést žáky ke sledování aktuálního dění

Kompetence pracovní

vytvářet a upevňovat pracovní návyky vést žáky k šetrnému chování k přírodním zdrojům - sběr papíru, šetření energiemi péče o čistotu a pořádek ve škole i v jejím okolí rozhodování o svém budoucím povolání, poznávání svých schopností – besedy, diskuse praktická práce nad konkrétními úkoly, upevňování dovedností v oblasti plánování a

způsobů dosahování cílů dbát na dodržování bezpečnostních zásad, vštěpovat návyk ochrany svého zdraví umět požádat o pomoc i ji sám poskytnout, skupinová práce využití ICT ve výuce podpora tvořivé manuální činnosti – výtvarné dílny

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Vzdělávání žáků dosahující mimořádného nadání klade na školu a hlavně na vyučující velké nároky a patří mezi děti vyžadující zvláštní péči.

14

Page 16: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Úkolem školy je postarat se o specifické požadavky osobnosti, jeho vnitřní diferenciaci.Využívat speciálních metod, které jsou v souladu s jeho vzdělávacími potřebami za nutné spolupráce s rodinou. Metody se budou přizpůsobovat možnostmi školy a budou se zaměřovat především na obohacování učiva s využitím komplexních řešení problémových úloh.Další metody výuky mimo kmenovou třídu, pod dohledem speciálního pedagoga, psychologa a konzultanta. Vzdělávání těchto žáků je zahrnuto do akceleračního programu – zrychlení vzdělávání.Nezbytnou součástí je podpůrný program zaměřený na prevenci v sociálních vztazích.Úkolem je sledovat tyto vztahy a vytvářet vhodné pozitivní klima ve třídě, kde je tento žák. Podle možností bude vzdělávání těchto dětí v : běžné třídě skupině nadaných výběrové tříděIndividualizace z hlediska závazného kurikulaAKCELERACE – zrychlení – přeskočení ročníkuENRICHMENT – obohacení – hledání témat, která nejsou standartní,prohlubující učivoVhodné je také kombinování těchto metodDIFERENCIACE- obsahu i procesu výuky,možnost vlastního počítače, práce s literaturou, vlastní místo apod.

V hodnocení rozvíjet sebehodnocení ,hodnocení vrstevníky,hodnocení netransparentní,objektivní s jasnými kritérii.

Využití BRAISTORMINGU v různých fázích vyučování, MYŠLENKOVÉ MAPY,DISKUSE, PREZENTACE, tvořivé úlohy.To vše klade velké nároky na vzdělání a schopnosti vyučujícího.Vyžaduje se od učitelů náročnější přípravy na vyučování.

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

15

Page 17: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Patří sem žáci se zdravotním postižením ( tělesným ,zrakovým, sluchovým ,mentálním, vadami řeči, vývojovými poruchami učení nebo chování ), žáci dlouhodobě nemocní, žáci s lehčími zdravotními poruchami, žáci se sociálním znevýhodněním, ale také žáci mimořádně nadaní.

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Forma individuální integrace do běžných tříd.Zde je nutné vytvářet žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.

Je třeba uplatňovat speciálně pedagogické postupy a alternativní metody.Tyto metody nachází uplatnění při rozvoji rozumových schopností,orientačních dovedností,zlepšení sociální komunikace a dalších dovedností.

Vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto žáky se upraví tak, aby bylo dosaženo souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků speciálními metodami a odbornou připraveností pedagogických pracovníků,podnětným prostředím školy.

Při diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb poskytují se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka pomoc školská poradenská zařízení ( pedagogicko –psychologická poradna,speciálně pedagogická centra aj. ) a odborní pracovníci školy, zejména speciální pedagog, popřípadě školní psycholog.

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétní diagnostiky a popisu vzdělávacích potřeb a možností žáka.Stále je potřeba mít na zřeteli individuální potřeby jedince a fakt, že se u každého jedince odlišují.Individuální plány budou zpracovány na každý školní rok.

PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍMI POSTIŽENÍM NEBO ZNEVÝHODNĚNÍM

- Respektovat individualitu a potřeby žáka- využití podpůrných opatření- uplatnění principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu- zabezpečení odborné výuky spec. pedagog. péče- zohlednit druh, míru postižení,hodnocení výsledků- odstraňovat bariéry a provádět potřebné změny, úpravy školního prostředí- spolupracovat s rodiči,zákonnými zástupci, poradenskými zařízeními, školami

specializovanými na určité zdravotní postižení- podporovat talent a nadání- upravit a formulovat očekávané výstupy tak, aby byly pro tyto žáky splnitelné- uplatňovat alternativní formy komunikace- umožnit v případě potřeby působení asistenta pedagoga ve třídě

PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

16

Page 18: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Do této skupiny patří žáci , kteří pochází ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí, žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením,kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy.Hlavním problémem dětí z kulturně odlišného prostředí je jich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka.Vzdělávací obsah je nutno doplnit materiály o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti.Dlouhodobým cílem musí být integrace žáků a zabezpečení podmínek:

- individuální péče- přípravné třídy- pomoc asistenta pedagoga- menší počet dětí ve třídě- odpovídající metody a formy práce- specifické materiály- pravidelné konzultace- spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem- hodnocení pomocí klasifikace může být doplněno nebo úplně nahrazeno hodnocením

slovním

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S VÍCE VADAMI

Vzdělávání žáků obvykle probíhá formou integrace nebo individuálních plánů ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogických center nebo pedagogicko – psychologických poraden.Na základě těchto posouzení závažnosti postižení budou realizovány změny v učebním plánu,popřípadě požadována přítomnost asistenta pedagoga.

Většinou sem také patří žáci s poruchami chování ( hyperaktivní, s edukativními problémy )V procesu vytváření klíčových kompetencí bude kladen zvýšený důraz na samostatné rozhodování ,kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím , k práci a ke spolupráci. Pro děti s diagnostikou LMD, ADHD, ADD je nutno vytvořit přívětivé prostředí s důslednými požadavky, které jsou pro dítě přiměřené.Musí mít stanovený jasný řád sjednocený s výchovou v rodině.

HODNOCENÍ

Hodnocení vychází již ze zohlednění, proto výsledky budou takové, jaké při zvládnutí osnov odpovídají skutečnosti.Úkolem je zjišťovat,posuzovat úroveň žáka, postihuje celou osobnost a je orientováno především na jeho kladné rysy.Musí plnit funkci motivační, výchovnou, diagnostickou.Pro zjišťování úrovně žákových dovedností a vědomostí volí učitel takové formy, které odpovídají schopnostem žáka vyžadující zvláštní péči.

Průřezová témata – 1. stupeň

Všechna průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a jsou začleněnaformou integrace do jednotlivých vyučovacích předmětů. Jednotlivá témata jsou uvedena

17

Page 19: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

v učebních osnovách vyučovacích předmětů v daných ročnících.Dále následuje přehledný výčet průřezových témat a jejich začlenění do vyučovacích předmětů pro jednotlivé ročníky.

Vysvětlivky zkratek:1.,2.,3.,4., 5. – ročníkyČJ – český jazyk a literaturaM – matematika PRV – prvoukaČJS – člověk a jeho světAJ – anglický jazykHV – hudební výchovaVV – výtvarná výchovaTV – tělesná výchovaPČ – pracovní činnostiINF – informatika

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání1./ČJ, 1., 2. 3. /PRV, 4., 5./ČJS

Sebepoznání a sebepojetí1., 2., 3./PRV, 4.,5./ČJS,3., 4.,5./TV

Seberegulace a sebeorganizace1./ČJ, 1.,2.,3./PRV, 3.,4.,5./TV

Psychohygiena1., 2.,3./TV, 4.,5./ČJS, HV

Kreativita1.,2.,3.,4.,5./VV, PČ, HV

Sociální rozvoj

Poznávání lidí

1.,2./ČJ, PRV

18

Page 20: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Mezilidské vztahy

3./PRV, 4.,5./ČJS

Komunikace

1.,2.,3./ČJ, 4.,5./TV, HV

Kooperace a kompetice1.,2.,3./PRV, 4., 5./ČJS

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti1., 2.,3.,4.,5./M, 3./ČJ

Hodnoty, postoje, praktická etika

1.,2./TV, 3.,4.,5.,/VV, PČ

Výchova demokratického občana (VDO)

Občanská společnost a škola3./PRV, 4./ČJS

Občan, občanská společnost a stát4.,5./ČJS

Formy participace občanů v politickém životě5./ČJS

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování5./ČJS

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

Evropa a svět nás zajímá3.,4.,5/AJ, HV, VV

Objevujeme Evropu a svět5/ČJ, ČJS, VV

19

Page 21: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Jsme Evropané5./ČJS

Multikulturní výchova (MULV)

Kulturní diference4./ČJS

Lidské vztahy1.,2.,3./PRV, 4.,5./ČJS, TV,HV

Etnický původ

4/ČJS, HV

Multikulturalita3.,4.,5/AJ, VV, 4.,5./ČJS, VV

Princip sociálního smíru a solidarity

4.,5./ČJS

Environmentální výchova (EV)

Ekosystémy3.,/PRV, 4.,5./ČJS, 5.INF

Základní podmínky života3./PRV, 4.,5./ČJS, VV

Lidské aktivity a problémy životního prostředí4.,5./ČJS, 5.INF

Vztah člověka k prostředí1.,2.,3/PRV, ČJ, PČ

Mediální výchova (MEDV)

Tematické okruhy receptivních činností:

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

3.,4.,5./ČJ, 5.INF

20

Page 22: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality4.,5./ČJ, INF

Stavba mediálních sdělení4.,5./ČJ, INF

Vnímání autora mediálních sdělení1.,2.,3./ČJ, 4.,5./ČJ, HV, VV, INF

Fungování a vliv médií ve společnosti5./INF, ČJ

Tematické okruhy produktivních činností:

Tvorba mediálního sdělení2.,3.,4.,5/ČJ, 5.INF

Práce v realizačním týmu

2.,3.,4.,5./ČJ, 5.INF

Průřezová témata – 2.stupeň

Všechna průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a jsou začleněnaformou integrace do jednotlivých vyučovacích předmětů. Jednotlivá témata jsou uvedenav učebních osnovách vyučovacích předmětů v daných ročnících.Dále následuje přehledný výčet průřezových témat a jejich začlenění do vyučovacích předmětů pro jednotlivé ročníky.

Vysvětlivky zkratek:6.,7.,8.,9. – ročníky

21

Page 23: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

ČJ – český jazykAJ – anglický jazykNJ – německý jazykM – matematikaINF – informatikaD – dějepisF – fyzikaCH – chemiePŘ- přírodopisZ – zeměpisHV – hudební výchovaVV – výtvarná výchovaTV – tělesná výchovaVZ – výchova ke zdravíPČ – pracovní činnostiOV – občanská výchova

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopnosti poznávání

6.,7.,8.,9./M, 6/D, 8/D, 6/INF.,6/F, 6/VV, 7/VV, 6.,7.,8.,9./AJ,

6.,7.,8.,9./´PŘ, 6.,7.,8.,9./PČ, 8/OV

Sebepoznání a sebepojetí

6/D, 9/CH, 7/ČJ, 6.,7.,8.,9./AJ, 8/PŘ, 8.,9./PČ, 6.,8.,9./TV, 7/VD7.,8/OV

Seberegulace a sebeorganizace

6.,9.M, 7/F, 7.,9./AJ, 6.,8.,9./PČ,6.,8.,9./TV, 7/VD, 7/OV

Psychohygiena

7.,8.,9.AJ, 8PŘ, 8/PČ, 7.,8.,9./VD, 6.,7.,8.,9./TV

22

Page 24: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kreativita

6/M, 6.,7.,8.,9./VV, 6.,7.,8.,9./AJ, 8.,9./PČ, 8/VD,

6.,8.,9./TV

Sociální rozvoj

Poznávání lidí

6/INF, 8/ČJ, 6.,7.,8.,9./AJ, 8/PŘ, 7.,8.,/VD, 6.,7.,8.,9./TV, 7/OV

Mezilidské vztahy

6.,7.,8.,9.M, 7.,8./D, 7/F, 9/ČJ, 6/NJ, 7.,8.,9./AJ,

9/PČ, 7.,8.,9./VD, 7/OV

Komunikace

6/D, 6/INF, 7/NJ, 6.,7.,8.,9./AJ, 9/PČ, 6.,7.,8.,9./TV, 7..8.,9./VD, 8/OV

Kooperace a kompetice

6/D, 7.,8.,9./AJ, 6.,7.,8.,9./TV, 9/VD, 6/OV

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

7/M, 7.,8.,9./AJ, 7.,8.,9./VD

Hodnoty, postoje, praktická etika

6.,8./M, 9/D, 6/INF, 8.,9./AJ, 6/PČ, 7.,8.,9./VD, 7/OV

Výchova demokratického občana

Občanská společnost a škola

8/AJ, 7/VD, 6.,7.,8.,9./TV, 6/OV

Občan, občanská společnost a stát6.,9./D, 6.,7.,8.,9./HV, 8.,9./OV

23

Page 25: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Formy participace občanů v politickém životě8.,9./D, 6.,9./OV

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování6.,9./D, 9/OV

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá

6.,9./D, 8.,9./F, 7.,8.,9./ČJ, 7/NJ, 9/VV, 8.,9./AJ

Objevujeme Evropu a svět

7.,8./M, 7.,8./D, 8.,9./ČJ, 6/NJ, 6.,7./AJ, 8.,9./PČ

Jsme Evropané

6.,7./D, 8.,9./CH, 6/NJ, 7.,8./AJ, 8.,9./PČ, 6.,9./OV

Multikulturní výchova

Kulturní diference7/D, 6.,8./ČJ, 6.,7.,8.,9./Z, 6.,8.,9./AJ, 6.,7./OV

Lidské vztahy6.,7.,8.,9./M, 6.,7./D, 6.,7.,8.,9./Z, 8/VV, 8.,9./AJ, 8/VD, 6.,7.,8.,9./TV, 6/OV

Etnický původ7/D, 6.,7.,8.,9./Z, 9/OV

Multikulturalita8/D, 6.,7.,8.,9./Z, 7.,8.,9./AJ, 7/OV

Princip sociálního smíru a solidarity

6.,7.,8.,9./Z, 8/AJ

Environmentální výchova

Ekosystémy7.,8./M, 9/CH, 9/Z, 8/VV, 9/AJ, 6.,7.,9./PŘ

24

Page 26: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Základní podmínky života7/M, 6/D, 8/CH, 9/Z, 6/NJ, 7/VV,7.,8./AJ,6.,7.,8.,9./PŘ

Lidské aktivity a problémy životního prostředí8.,9./D, 7/F, 8.,9./CH, 8/ČJ, 9/Z, 9/AJ, 7.,8.,9./PŘ

Vztah člověka k prostředí6.,8.,9./D, 7.,8.,9./F, 8.,9./CH, 6.,7./ČJ, 6/Z,6.,8./VV, 9/AJ,6.,7.,9./PŘ, 7/PČ,7.,8.,9./VD, 6.,7.,8.,9./VV, 7/OV

Mediální výchova

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

8.,9./M, 6/INF, 8/CH, 8.,9./AJ

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality9/D, 6/INF, 6.,7.,8./HV, 8.,9./AJ

Stavba mediálních sdělení 6/ČJ, 9/AJ

Vnímání autora mediálních sdělení6/INF, 8.,9./ČJ, 9/AJ

Fungování a vliv médií ve společnosti9/D, 6/INF, 8.,9./Čj, 9/VV, 6/OV

Tvorba mediálního sdělení6/INF, 9/Z, 9/AJ, 9/PČ

Práce v realizačním týmu

6/INF, 8.,9./AJ, 9/PČ, 8/OV

.

6. Hodnocení žáků a autoevalucace školy

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat

žákovi výpis z vysvědčení.

25

Page 27: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm(dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

- V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání na střední škole.

Stupně klasifikace a hodnocení -Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 – nedostatečný

Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení. - Chování žáka je klasifikováno těmito stupni :

1-velmi dobré 2-uspokojivé 3-neuspokojivé -Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni :

a) prospěl (a) s vyznamenáním b) prospěl(a) c) neprospěl(a) Žák je hodnocen stupněm

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčením stupněm prospěchu horším než 2-chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5-nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5-nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni :

a) pracoval(a) úspěšně

26

Page 28: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

b) pracoval(a).

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci (1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka, b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, c) různými druhy zkoušek (písemné,ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými

testy, d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, e) analýzou výsledků činnosti žáka, f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky PPP a zdravotnických

služeb, zejména u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, g) rozhovory s žákem a zákonnými zástupci.

(2) Učitel si počíná tak, aby klasifikoval žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita a kvantita (hodnocení) vytváří předpoklad objektivního posouzení vzdělávání žáka.

(3) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.

(4) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termíny písemných prací prokonzultuje učitel s třídním učitelem. Koordinaci zabezpečuje třídní učitel tak, aby se uvedené práce nehromadily taktéž v jeden den.

(5) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a bez prodlení ji sdělovat prostřednictvím žákovské knížky zákonným zástupcům žáka.

(6) V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá vyučující svou evidenci o klasifikaci zastupujícímu učiteli nebo vedení školy

Zásady klasifikace a hodnocení

Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, všestranné. Hodnocení vychází z posouzení míry, dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Hodnotíme žákův pokrok. Žáci nejsou srovnáváni. Žák je informován o svých výsledcích. Žák má právo přijít do školy nepřipraven. Žák je hodnocen souborně.Prospěch

27

Page 29: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

(1) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen ,,učitel“) uplatňuje přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi. V případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího hodnocení.

(2) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Hodnotí se kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se v žádném případě neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

(3) Učitel bere při klasifikaci zřetel na zaměření a cíle skupin předmětů s převahou teoretického zaměření, předmětů s převahou praktických činností a předmětů s převahou výchovného a uměleckého zaměření.

(4) Případy problémů a skutečností hodných zvláštního zřetele ve vzdělávání žáků se projednávají v pedagogické radě, a to zejména v obdobích 1. a 3. čtvrtletí.

(5) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, před jednáním pedagogické rady, předkládají učitelé výsledky celkové klasifikace k provedení analýzy výsledků vzdělávání a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. Za zapsání známky zodpovídá vyučující daného předmětu. Úplnost klasifikace své třídy kontroluje třídní učitel a v případě neúplnosti ve stanoveném termínu informuje vedení školy.

(6) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

(7) Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné přezkoušet žáky koncem klasifikačního období z látky celého období. Zkoušení je zásadně prováděno veřejně před kolektivem třídy. Výjimka je možná při diagnostické poruše, kdy je individuální způsob zkoušení doporučen PPP.

(8) Výsledná známka musí odpovídat známkám, které žák získal. Informování zákonných zástupců o prospěchu a chování žáka je předáváno převážně při osobním jednání, na třídních schůzkách, individuálních konzultacích. Údaje o klasifikaci a hodnocení žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoliv veřejně.

(9) Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty dočasné umístění v ústavech) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí instituce, kde byl žák umístěn.

(10) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejích návratu do školy po nepřítomnosti. Pokud to není jediný zdroj informací, nemusí žáci dopisovat do sešitů látku probranou za dobu jejich nepřítomnosti. Učitel by měl při klasifikování žáka dodržovat tyto zásady:

- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému

nastudování celé třídy není přístupné, - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučením procvičování a

zažití učiva,

28

Page 30: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučení psychologického vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání pokladů.

Sebehodnocení žáků. (1) Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení.

29

Page 31: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

(2) Pedagog vede žáka v dovednosti sebehodnotit se ve smyslu jeho zdravého sociálního a psychického rozvoje.

Klasifikace

Při klasifikaci výsledků vzdělávaní se hodnotí zejména: 1) kvalita výsledků vzdělávání, 2) píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, 3) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,

zákonitostí a vztahů, 4) kvalita rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické

činnosti, 5) uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů,

při výkladu a hodnocení společenských, přírodních jevů a zákonitostí a jiných činnostech, 6) schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace, včetně využívání ICT 7) kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita, 8) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 9) osvojení účinných metod samostatného studia, 10) osvojení dovednosti účinně spolupracovat.

Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta , pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje vlastní práci. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost, originalita a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Je schopen samostatně studovat vhodné texty – dokáže se učit. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně.Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.Samostatně a produktivně nebo podle menších podmětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, někdy originalita.Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracováni a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery.Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky.Má problémy s organizací vlastní práce.Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při

30

Page 32: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb.Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětu učitele.Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby.V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledku jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky.Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.Při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich zisku a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu a pomoc.

Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatnění osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnost a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele upravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Slovní hodnocení. Obsah slovního hodnocení by měl být pozitivně-motivační, současně však i objektivní a kritický. Musí obsahovat konkrétní vyjádření toho, co žák v daném předmětu zvládl a v jaké kvalitě. Vymezí další postup rozvoje žáka se zřetelem k vynaloženému úsilí a k individuálním předpokladům žáka pro vyučovací předmět. V předmětech s převahou výchovného zaměření bude v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnocena především tvořivost, dovednost spolupracovat, aktivita v činnostech a vztah k nim, kvalita dovedností, návyků a postojů , schopnost sebehodnocení a hodnocení druhých. V předmětech naukového charakteru pak kvalita myšlení, samostatnost, tvořivost, přesnost a výstižnost vyjadřování, kvalita a rozsah vědomostí, dovedností, návyků, kvalita výsledků činnosti, dovednost učit se, spolupracovat, úroveň samostatného a tvořivého rozhodování, schopnost hodnocení, zájem žáka. Ve slovním hodnocení musí být uvedeno, zda žák z daného předmětu prospěl nebo neprospěl. Slovní hodnocení vypovídá o těchto bodech:

- ovládnutí předepsaného učiva: ovládá bezpečně ovládá v podstatě ovládá ovládá se značnými mezerami

31

Page 33: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

neovládá - úroveň myšlení:

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti uvažuje celkem samostatně menší samostatnost myšlení nesamostatnost myšlení odpovídá nesprávně i na návodné otázky

- úroveň vyjadřování: výstižné, poměrně přesné celkem výstižné vyjadřuje se s potížemi vyjadřuje se s potížemi a dost nepřesně odpovídá nesprávně i na návodné otázky

- píle a zájem o učení: aktivní, učí se se zájmem a svědomitě učí se svědomitě k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

32

Page 34: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

- úroveň aplikace vědomostí: spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává praktické úkoly nedokáže plnit ani s pomocí učitele

Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.Vyučující respektují doporučení PPP a uplatňují je při klasifikaci. Při zjišťování žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druh zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystaveno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

Opravné zkoušky a komisionální přezkoušení Žáci 9. ročníku a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník a na konci školního roku neprospěli nejvýše ze dvou předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Ty se konají nejpozději do konce příslušného školního roku (31.8.),ze závažných důvodů do 15.září následujícího školního roku, termín stanoví ředitel. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky (dále jen ,,přezkoušení‘‘) jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

(1) Komise je tříčlenná a tvoří ji: a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Page 35: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

(2) Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.

(3) Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.V případě hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

(4) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. (5) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu.Není-li možné

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

(6) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

Podmínky postupu do vyššího ročníku. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených ve školním vzdělávacím programu s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák druhého stupně, který již v rámci tohoto stupně některý ročník opakoval, a to bez ohledu na prospěch žáka. Ředitel školy může tomuto žákovi povolit opakování ročníku pouze na žádost zákonného zástupce z vážných zdravotních důvodů. Prodloužené klasifikační období, uvolnění žáka z předmětu. Nelze-li žáka klasifikovat na konci prvního pololetí pro vážné objektivní příčiny, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možno klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka klasifikovat na konci druhého pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje nejbližší ročník,ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace je provázená hodnocením, tj. vyjadřováním pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu a návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysgrafie, mohou být se souhlasem rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny mateřského jazyka a jejich jazyků slovně. U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce. Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán. Individuální výukový plán má charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči dítěte, vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě.

Page 36: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výstupní hodnocení (1) Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání

ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o:

- možnostech žáka a jeho nadání, - předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, - chování žáka v průběhu povinné školní docházky, - dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.

(2) Výstupní hodnocení se vydává žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení se vydává žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena Rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30.října.

(3) Výstupní hodnocení žáka musí obsahovat informace, které nelze vyčíst z vysvědčení a které mají vliv při posuzování jeho předpokladů pro další profesní rozvoj. V tomto hodnocení lze zaznamenat účast na olympiádách a jiných soutěžích, mimořádný talent, apod.

Informování zákonných zástupců žáka o výsledcích vzdělávání Učitelé jednotlivých předmětů informují rodiče obvyklým způsobem (prostřednictvím žákovské knížky). Třídní učitel tříd 2.stupně alespoň jedenkrát měsíčně kontroluje žákovské knížky, třídní učitelé 1. stupně průběžně.

1) Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce na třídních schůzkách, případně konzultačních dnech nebo na osobní schůzce s rodičem.

2) Třídní učitel nebo učitel tehdy, jestliže o to zákonní zástupci požádají. 3) Třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování bezprostředně a

prokazatelným způsobem s vědomím ředitele nebo jeho zástupce. 4) V případě neúčasti zákonných zástupců na třídních schůzkách je informuje třídní učitel

zápisem v žákovské knížce, popřípadě dopisem. 5) Všichni vyučující si zakládají písemné podklady pro klasifikaci za dané pololetí. 6) Pokud je žákovi navržena ,,nedostatečná‘‘ , informuje škola prokazatelným způsobem

zákonného zástupce a to dříve, než se s touto skutečností seznámí prostřednictvím vysvědčení.

7) Prokazatelným způsobem informuje zákonné zástupce o rozhodnutí pedagogické rady a termínech opravných zkoušek nebo komisionálního přezkoušení.

Page 37: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

35

Autoevaluace školyZaměření

autoevaluacePodmínky ke

vzděláváníPrůběh vzdělávání Spolupráce s

rodičiVýsledky

vzdělávání žáků

Personální oblast a

vzdělávání

Školní klima

Cíle a kritéria - zlepšení stávajícíchmateriálních, technických, ekonomických, hygienických a dalších podmínek ke vzdělávání- dostatek finančních prostředků na zabezpečení provozu školy a zlepšení podmínekpro vzdělávání na škole

- organizačně rozdělit žáky do tříd

a pracovních skupin - týmová a projektová výuka

- pedagogové a vedení školy reagují

na připomínky rodičů z třídních schůzek ana výsledky zasedání školské rady

- dovednostní testy

pro žáky SCIO - srovnávací ročníkové prověrky

- hospitace, kontrolní činnost - práce pedagogů - sebehodnocenípráce učitelů a hodnocení ředitelemza minulý školní rok - projednání struktury vlastníhohodnocení školys pedagogickou radou - další vzdělávání pedagogickýchpracovníků

- zhotovit a vyhodnotit dotazníky žáků a rodičů- vyjádření o školnímklimatu a vztazíchs rodiči - MAPA ŠKOLY (SCIO) zaměření naklima školy

Nástroje - pololetní a výroční zpávy o hospodaření školy - rozbor dokumentace školy

- hodnocení organizačního průběhu školního roku - hodnocení výstupů z týmové práce a projektů

- rozhovory s rodiči - třídní schůzky - zasedání školské rady

- vyhodnotit testy SCIO - rozbor úspěšnosti

žáků v soutěžích,přehlídkách, olympiádách atd. - rozbor úspěšnosti žáků při příjmacích řízeních na střední školy - vyhodnocenísrovnávacíchprověrek

- hospitace - sebehodnocení učitelů a ředitelem školy

- dotazníky žáků arodičů - MAPA ŠKOLY

Časový harmonogram

- průběžně během roku

- organizační hodnocení ( září )

- třídní schůzky ( 3x ročně ) - zasedání školské rady ( 2x ročně ) - rozhovory s rodiči( průběžně )

- SCIO testy( 3. čtvrtletí ) - zlepšení podmínek( průběžně během roku ) - rozbor úspěšnosti

žáka ( průběžně během roku ) - rozbor úspěšnosti

žáka - příjmací

- hospitace ( průběžně během školního roku ) - sebehodnocení a hodnocení ředitelem školy ( začátek školního roku ) - projednání struktury školního roku ( do konce října ) - další vzdělávání

- dotazníky žáků arodičů vyhodnotit( 1 x za dva roky ) - MAPA ŠKOLY ( 1 x za dva roky nebo dle potřeby )

Page 38: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. Učební osnovy (1.stupeň)

5. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace - 1. stupeň 5. 1. 1 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje:

V  1. ročníku – 8 hodin týdně Ve 2. ročníku – 8 hodin týdněVe 3. ročníku – 9 hodin týdněVe 4. ročníku – 8 hodin týdněV 5. ročníku – 7 hodin týdně

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, je rozdělen do 3 složek:

Komunikační a slohová výchova- žák se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení- číst s porozuměním- kultivovaně psát- mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se

k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah

Jazyková výchova- žák získává vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka- učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy- vede k přesnému logickému myšlení a srozumitelnému vyjadřování

Literární výchova- žák poznává prostřednictvím četby základní literární druhy- učí se vnímat jejich specifické znaky- postupně získává a rozvíjí základní čtenářské návyky a schopnosti interpretace a produkce literárního textu

36

Page 39: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí

Kompetence k učení- vedeme žáky ke čtení přiměřených textů a porozumění čteného - učíme žáky  rozhodovat, které informace jsou důležité, vybírat z textu klíčové myšlenky, slova a dělat výpisky - vedeme je k práci se slovníky, s pravidly, klíči, atlasy- učíme je s naší pomocí plánovat a organizovat vlastní učení- nabádáme žáky, aby vysvětlili ostatním, co se naučili, shrnuli učivo svými slovy, diskutovali o nových poznatcích- povzbuzujeme žáky, aby naučené informace využívali při řešení úkolů

Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky k rozpoznání problémů- vedeme žáky k uvědomění si, co k jejich řešení znají, co musí zjistit, nacvičit, dostudovat- pomáháme při shromažďování si vhodné literatury, zjišťování informací- vybízíme k nastudování potřebných údajů a propojení nových poznatků s minulými- učíme je navrhovat několik řešení problémů- vedeme žáky k ověřování si vhodnosti navržených řešení- učíme je vybírat nejlepší řešení- pomáháme s vysvětlováním ostatním svých postupů, jejich zdůvodňování a vyhodnocování zvládnutí úkolu- umožňujeme žákům získané znalosti a dovednosti využívat při řešení podobných problémů- dáváme možnost vzájemně si radit a pomáhat

Kompetence komunikativní- dbáme na dodržování základních pravidel slušné komunikaci- učíme žáky ptát se, odpovídat na otázky, rozmyslet si odpověď- srozumitelně, nahlas a souvisle vyjádřit jakékoli sdělení, diskutovat na dané témat- dát najevo souhlas i nesouhlas, citlivě vyjádřit nepříjemné sdělení, obhájit vlastní názor- shrnout podstatu sdělení vlastními slovy- nabádáme žáky vhodně využívat jazykové prostředky, hlas, melodii, artikulaci, frázování, mimiku, gesta- přizpůsobit komunikaci účastníkům rozhovoru, diskuse- vedeme žáky rozlišit vlastní názor, fakta, domněnky, pocity- držet se tématu- nenechat se při komunikaci nikým nikam vmanipulovat

37

Page 40: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence sociální a personální- vedeme žáky k začlenění se do skupiny vrstevníků, uplatnění se jako rovnocenný partner- dále pak přijmout určitou roli ve skupině (skupinu vést nebo být „pěšákem“)- umožňujeme žákům spoluvytvářet a respektovat dohodnutá pravidla skupiny- také účinně komunikovat uvnitř skupiny, prosadit názory, které uznává, přijmout kritiku, ustoupit,

přiznat chybu, argumentovat- napomáháme žákovi spolupracovat s ostatními na společném úkolu- žák s jeho pomocí přispívá k objektivnímu zhodnocení výsledků práce jednotlivců i skupiny- žák je veden k projevům dostatku empatie, k vhodnému povzbuzování, respektování, pochvale i citlivé kritice- směřujeme žáka k projevům dostatku sebevědomí a nepodléhání nežádoucím vlivům skupiny – party

Kompetence občanské- vedeme žáky ke znalosti svých práv a respektování práv ostatních- také k plnění si svých povinností- ponoukáme k projevům určité hrdosti osobní i národní, přičemž respektuje odlišnosti lidí, zemí i kultur- učíme žáky chránit si své zdraví,dodržovat bezpečnost, ví, jak se chovat v krizových situacích,- vedeme žáky k nabízení a poskytování pomoci druhým, pokud ji potřebují- směřujeme žáky k tomu, aby se dokázali rozhodnout a byli za své rozhodnutí odpovědní- učíme žáky zaměřovat se na kladný vztah k přírodě, chování se v ní tak, aby ji neničili-

Kompetence pracovní- žáky vedeme k tomu, aby se uměli postarat sasmi o sebe- aby si uměli pro práci zvolit vhodné oblečení a pomůcky- dokázali si udržet na pracovním místě a v okolí pořádek- učíme je bezpečně pracovat s jednoduchými nástroji a materiály (nůž, nůžky, pilka, kladivo...)

tak, aby jimi neohrožovali sebe ani ostatní- snaží se pod vedením učitele dodržovat stanovená pravidla nebo postup práce- s pedagogem se přičiňují o rozvoj svých zájmů a schopností pro budoucí povolání- vedeme žáky k účelnému využívání moderní techniky — PC, internet, video, DVD aj.

38

Page 41: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova ( OSV )- pomáhá k vzájemnému poznávání se ve skupině, ve třídě - rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace k tomu příslušné vědomosti- utváří a rozvíjí dovednosti pro spolupráci- pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému i k druhým

Multikulturní výchova ( MULV )- poskytuje základní znalosti o různých kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti- učí komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin- učí uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést

odpovědnost za své jednání

Environmentální výchova (EV)- přispívá k poznání své obce, přírodních zdrojů- vede žáky ke kladnému vztahu k přírodě a k jejich ochraně životního prostředí

Mediální výchova ( MEDV)- učí se vnímat autora mediálních sdělení- pokouší se identifikovat postoje a názory autora mediálního sdělení

39

Page 42: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Český jazyk: 1. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká

- správně přečte, vysloví a napíše jednotlivá písmena a hlásky

- rozezná krátkou a dlouhou samohlásku

- skládá slabiky a slova- čte slabiky, slova- tvoří jednoduché věty- hlasitě čte jednoduché věty se správnou

intonací- rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat

- pozná a napíše tečku, čárku, otazník a vykřičník

- správně sedí při psaní- rozlišuje psací a tiskací písmena- zvládá napsat psací písmena velké a malé

abecedy, slabiky, jednoduchá slova a věty- jméno a příjmení píše s velkým počátečním

písmenem- dokáže přepsat tiskací písmo do psané

podoby, psát diktát jednotlivých slov a vět

- tvoří smysluplné věty- mluví srozumitelně- zvládne prosbu, poděkování, omluvu

- orientuje se v textu Slabikáře- vypráví pohádku a jednoduchý příběh podle

- písmeno a hláska

- čtení

- psaní

- vyjadřovací schopnosti

OSV- poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace- řeč těla- cvičení sebekontrolya sebeovládání

MULV- kulturní diference

EV- kladný vztah

k přírodě- ochrana životního

prostředí

MEDV - vnímání autora mediálního sdělení

40

Page 43: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

obrázkové osnovy- přednese zpaměti krátkou báseň- zná některá rozpočitadla a říkanky- zvládne dramatizaci krátké pohádky

zná některé dětské časopisy

- literární výchova

Český jazyk: 2. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky

- vyjmenuje abecedu- odůvodňuje a píše správně i ,í / y, ý po

měkkých a tvrdých souhláskách a ú, ů

- rozdělí slovo na konci řádku- rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik

dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě- dodržuje pořádek slov ve větě- umí vyjmenovat slovní druhy- pozná v textu podstatné jméno, sloveso,

předložku a spojku- píše na začátku velké písmeno v typických

vlastních jménech osob, zvířat a místních pojmenování

- pozná párové souhlásky- odůvodňuje a píše správně souhlásky na

konci slova

- hláska a písmeno

- slabiky

- slovo

OSV- vytvářet pohodu

sociálního prostředí, smysluplnost výuky

- poznávání lidí- komunikace

EV- učí se kladnému

vztahu k prostředí

MEDV- vnímání autora

mediálního sdělení- tvorba mediálního

sdělení- práce v realizačním

týmu- kritické čtení a

41

Page 44: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- pozná konec věty a začátek věty následující - na začátku věty píše velké písmeno- rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací,

rozkazovací a přací- zná a správně používá čárku, tečku, vykřičník

a otazník- umí seřadit věty v textu- pozná větu jednoduchou a souvětí- dokáže rozlišit spisovný a nespisovný jazyk- umí se spisovně vyjadřovat ve větách- je schopen vyjádřit svůj názor, pocit- vypráví děj podle obrázkové osnovy- umí naslouchat druhému- čte plynule s porozuměním jednoduché texty

nahlas i potichu- dbá na správnou intonaci- zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů- umí naslouchat přednesu- rozlišuje poezii prózu- dokáže vyprávět přečtený text- odlišuje pohádku od ostatních vyprávění- všímá si spojitosti textu s ilustrací

- věta

- vyjadřovací schopnosti

- čtení

- psaní

- literární výchova

vnímání mediálního sdělení

Český jazyk: 3. ročník 42

Page 45: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- vyjmenuje obojetné souhlásky- rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř

slova- osvojuje si pravopis znělých a neznělých

souhlásek

- porovnává významy slov – nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná a protikladná

- umí je použít ve větě

- zná vyjmenovaná slova- odůvodňuje a správně píše y, ý ve

vyjmenovaných slovech - pozná podstatné jméno- určí rod, číslo a pád- rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše

- pozná sloveso- určí osobou, číslo a čas

- určí slovní druhy - předložky a spojky- pozná předložky a umí je napsat

s podstatným jménem

- seřadí slova podle abecedy

- orientuje se v textu slyšeném i čteném- vypravuje podle osnovy- dokáže věrohodně popsat předmět- umí telefonovat

- souhlásky

- slovo

- vyjmenovaná slova

- podstatná jména

- slovesa

- předložky a spojky

- abeceda

- vyjadřovací schopnosti

OSV - aktivní naslouchání- verbální

i neverbální sdělení- asertivní

komunikace- rozvoj dovedností

pro řešení problémů

EV - aktuální ekologické

problémy, vlastní názor, jeho zdůvodnění a prezentace

MEDV- přispívá ke

schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do med. komunikace

- umožňue rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům

- učí využívat médií jako zdroje informací

43

Page 46: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici

- zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení- čte s porozuměním- umí číst potichu i předčítat nahlas- orientuje se v textu- využívá četbu jako zdroj poznatků

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

- umí reprodukovat text- zná některé autory a ilustrátory dětských knih

(podle čítanky)

- dbá na úpravu v sešitě

- čtení

- literární výchova

- psaní

- pěstuje kritický přístup ke zpravodajství a reklamě

Český jazyk : 4. ročník44

Page 47: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace

- rozliší větu jednoduchou a souvětí- určí základní skladební dvojici ve větě

jednoduché- seznámí se s pravidlem shody přísudku

s podmětem- z vět jednoduchých vytvoří souvětí- porovnává významy slov - jednoznačná,

mnohoznačná, synonyma, slova citově zabarvená

umí užívat slova spisovná - uvědoměle používá y/ý ve vyjmenovaných a příbuzných slovech - rozlišuje předpony a předložky a správně je píše - určí slovní základ (předpona, kořen, přípona)

- zná vzory podstatných jmen - určí rod, číslo, pád a vzor

- umí skloňovat podst. jm. podle vzorů - píše správně zeměpisné názvy

- pozná zvratná slovesa, neurčitek- umí určit osobu, číslo, čas- umí časovat slovesa v čase přítomném, minulém, budoucím- umí vyhledávat v abecedním seznamu

(telef. seznam, rejstřík, slovník)

- mateřský jazyk

- věta, souvětí

- slovo

- stavba slova

- podstatná jména

- slovesa

- abeceda

MEDV- hodnotící prvky ve

sdělení- vytváří představy o

roli médií v každodenním životě v regionu

- různé typy sdělení, jejich rozlišování i jejich funkce

- zpravodajství, principy sestavování zpravodajství

- tvorba mediálního sdělení

- práce v realizačním týmu

45

Page 48: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- správně píše skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě – mně- umí uvést příklady užití ve větách

- umí vypravovat podle osnovy- umí popsat jednoduchou věc- při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarvená

- kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu

- umí se vyjádřit v běžných situacích- zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu

- čte nahlas i potichu- rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat- odliší podstatné a okrajové informace- dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat zápis do deníku

- seznámí se s autory dětských knih

- skupina bě- bje, pě, vě- vje, mě- mně

- vyjadřovací schopnosti

- čtení

- literární výchova

Český jazyk : 5. ročník

46

Page 49: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- umí určit všechny slovní druhy

- určí rod, číslo, pád, vzor podst. jmen- podst. jm. skloňuje podle vzorů

- určí druhy příd. jmen- zná gramatiku měkkých a tvrdých příd. jmen

- časuje slovesa ve všech časech v ozn. způsobu

- pozná všechny slovesné způsoby- pozná zvratné sloveso- rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary- zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit

- rozpozná přímou řeč a větu uvozovací- umí užít přímou řeč ve vypravování

- pozná podmět holý, rozvitý a přísudek- užívá shodu přísudku s podmětem holým a

rozvitým

- pozná spojky ( spojovací výrazy) v souvětí- správně píše názvy národností, víceslovné

názvy států a jejich zkratky

- správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů

- slovní druhy

- podstatná jména

- přídavná jména

- slovesa

- přímá řeč

- skladba

- souvětí

- vlastní jména, názvy

MDEV- kritické čtení a

vnímání mediálních sdělení

- organizace a postavení médií ve společnosti

- identifikování postojů a názorů autora med. sdělení

- vztah mediálního sdělení

- identifikace společensky významných hodnot v textu

- tvorba mediálního sdělení

- práce v realizačním týmu

- příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení (časopisy pro dospívající)

- fungování a vliv médií ve společnosti

47

Page 50: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- volně reprodukuje text- vytvoří zkrácený zápis textu- recituje básně (přiměřené věku)- dokáže zdramatizovat vhodný text- sestaví osnovu k popisu a vyprávění- podle osnovy se jasně a srozumitelně

vyjadřuje- zachovává posloupnost děje a hlavní linii

příběhu- napíše dopis, telegram, příspěvek do

časopisu, pozvánku, oznámení

- čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu

- rozpozná umělecké vybrané žánry – pohádka, pověst, bajka, dobrodružná četba, comics

- zná pojmy rým, verš, sloka- seznámí se s autory dětské naší i světové

literatury a jejich díly- pozná naše známé dětské ilustrátory

- vyjadřovací schopnosti

- čtení

- literární výchova

48

Page 51: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace5. 1. 2 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět anglický jazyk se vyučuje v 1. - 2. ročníku – 2 hodiny týdně ve 3. – 5. ročníku – 3 hodiny týdně

Vzdělávací obsah předmětu- poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází- na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát- v počátcích upřednostňovat induktivní způsob výuky před výukou deduktivní – neučit nejdřív poučky, ale ponechat žákům prostor, aby si z textů

říkadel, jednoduchých básniček a podobně sami odvodili, jak vyjádřit jiné věty- osvojování gramatiky teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk a literatura (např.časování sloves)

Výchovné a vzdělávaní strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení- žáci odhadují cíl hodiny pomocí karet s obrázky, plakátů a poslechem doprovodné zvukové nahrávky- upevňují získané znalosti prostřednictvím jednoduchých písniček, her a jednoduchých cvičení- absorbují probranou látku prací na různých typech hádanek, skládaček, hlavolamech apod.- pochopí důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život- propojují probraná témata a jazykové jevy- operují s obecně užívanými znaky a symboly (popř. s fonetickým přepisem)- porovnávají své výsledky a kriticky je posuzují- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu- chápou potřebu efektivně spolupracovat s druhými- oceňují zkušenosti druhých žáků, respektují, co říkají- vytvářejí si pozitivní představu o své výslovnosti

Kompetence k řešení problémů49

Page 52: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- žáci se konfrontují s běžnými, každodenními situacemi prostřednictvím příběhů- odvozují význam slov a vět pomocí obrázků a zvukového doprovodu příběhu- přiřazují karty s obrázky k textu- řeší různé hádanky, hlavolamy a skládačky individuálně nebo ve skupině se spolužáky- řeší úkoly v rámci jednoduchých projektů a divadelních scének- nebojí se mluvit anglicky s cizím člověkem- nenechají se odradit nezdarem

Kompetence komunikativní- žáci komunikují pomocí pantomimy a pomocí jednoduchých výrazů mluvené i psané formy- komunikují pomocí říkanek a písniček, vedou rozhovory se spolužáky v hrách a scénkách- reagují adekvátně na běžné pokyny učitele používající při výuce- rozumí jednoduchému sdělení v anglickém jazyce- umí zformulovat jednoduché myšlenky anglicky- využívají dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu

Kompetence sociální a personální- osvojují si slovní zásobu dobře známou z běžného, každodenního života- v jednoduchých situacích se vyžádají a poskytnou pomoc, radu- účinně spolupracují ve skupině (při hrách)

Kompetence občanské- používají osvojenou látku k mluvení a psaní o sobě- respektují pravidla hodiny, společných her a činností- vnímají kulturní tradice v jiných zemích prostřednictví písní a her, seznamují se s průběhem oslav svátků Vánoc a Velikonoc v Británii

Kompetence pracovní- akceptují pravidla práce s učebnicí a pracovním sešitem- samostatně pracují s abecedním slovníkem učebnice, později s dvojjazyčným slovníkem- plní své povinnosti, pracují na zadaných úkolech- adaptují se na různé formy činností a způsoby práce- pracují systematicky a v daném časovém rozpětí- vytvářejí si vlastní pomůcky k osvojování učiva

Průřezová témata

50

Page 53: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Osobnostní a sociální výchova (OSV)- utváří a rozvíjí dovednosti pro spolupráci- formuje studijní dovednosti- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace k tomu příslušné vědomosti

Mediální výchova (MEDV)- učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času- rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších

souvislostech (zvyky, tradice anglicky mluvících národů)

Multikulturní výchova (MULV)- poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti- poukazuje na jedinečnost každého člověka a potřebu tolerovat se navzájem na konkrétních příkladech z výukového materiálu

Anglický jazyk: 1. ročník

51

Page 54: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- rozumí základním pokynům ve výuce- zeptá se na věk spolužáka, sdělí, kolik

mu je let- pozdraví jednoduchým způsobem- rozliší jednotlivé členy rodiny a vlastní

jména- rozumí otázkám a výrazům

používaným v každodenním životě- klade jednoduché otázky týkající se

jeho bezprostředního okolí- rozliší základní barvy- napočítá do 10- pojmenuje předměty kolem sebe- seznámí se se svátky anglofonního

světa- upevní nabytou gramatiku- rozšíří slovní zásobu

- pens and pencils- welcome- dressing up- bathtime- happy birthday- zvířecí kamarádi- come and play- Halloween, Christmas, Easter

-český jazyk- výtvarná výchova- hudební výchova- pracovní činnosti

Anglický jazyk: 2. ročník

52

Page 55: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- pozdraví a odpoví na pozdrav jednoduchým způsobem, poděkuje

- rozumí otázkám a výrazům používaným v každodenním životě

- tvoří jednoduché věty a otázky týkající se jeho každodenních potřeb a činností

- rozumí jednoduchým pokynů a otázkám běžným při výuce

- pojmenuje předměty kolem sebe doma i ve škole

- užívá základní barvy při jednoduchém popisu osob nebo věcí

- pojmenuje některá zvířata a zvuky, které vydávají

- popíše dům velmi jednoduchým způsobem

- seznámí se se svátky anglofonního světa

- upevní nabytou gramatiku- rozšíří slovní zásobu

- zdvořilostní fráze- slovesa „být“a „moct“- sloveso „I´ve got“- přítomný čas průběhový- předložky „v“ a „na“ ve

slovním spojení- předložky „pro“ a „od“ v

přáních- užití „to“ a „toto“ při

označování věcí- rozkazovací způsob- pokyny při výuce,  běžných

činnostech a při hrách- školní pomůcky a činnosti- jídlo- barvy- oblečení- obličej- dům- zvířata- Halloween, Christmas, Easter

-český jazyk- výtvarná výchova- hudební výchova- pracovní činnosti

Anglický jazyk: 3. ročník

53

Page 56: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- pozdraví, představí se, vyjádří svoji národnost, zeptá se na jméno, vyjádří souhlas i nesouhlas

- pojmenuje základní barvy, umí říct, jakou mají věci barvu

- vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno

- počítá do dvaceti, udá svůj věk- pojmenuje hračky, tvoří množné číslo

podstatných jmen, vyjádří vlastnictví s „have got“

- pojmenuje domácí zvířata- představí členy své rodiny, popřeje

k narozeninám- pozdraví a osloví učitele, reaguje na

jeho pokyny a určuje předměty ve třídě- používá názvy běžného ovoce a

zeleniny, vyjádří oblibu ovoce a zeleniny

- pojmenuje běžné potraviny a nápoje, vyjádří pocit hladu a žízně, libosti a nelibosti

- hello- colours- the alphabet- numbers- my toys- on a farm- my family- in the classroom- fruit and vegetables- food and drink

VMEGS- rozvíjí schopnost

srovnávat projevy kultury v evr. a globálním kontextu – zvyky, tradice anglicky mluvících zemí

-český jazyk- výtvarná výchova- hudební výchova- pracovní činnosti

54

Page 57: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Anglický jazyk: 4. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- pozdraví dospělého i kamaráda v různou denní dobu a rozloučí se

- zeptá se, jak se někomu daří a na takové otázky odpoví

- požádá o něco a poděkuje za to- představí sebe, členy své rodiny a svého

kamaráda nebo kamarádku- zeptá se, jak se nový kamarád jmenuje

a kde bydlí, na podobné otázky odpoví- jednoduše povídá o své rodině a o tom,

co máme rádi- připraví s kamarádem krátký rozhovor

nebo scénku- rozumí jednoduchým pokynům při

vyučování- rozumí číslům do stovky- pochopí, o čem je jednoduchý příběh

s obrázky- vyplní ve formuláři jméno, bydliště a

věk- napíše jednoduché blahopřání

(k narozeninám, k Vánocům) a pozdrav na pohlednici nebo SMS

- prezentuje jednoduché básničky a písničky

- používá abecední slovník učebnice

- sloveso „be“ a „have got“- zájmena osobní a

přivlastňovací- přivlastňovací pád- vazba „there is/are“- užívání členů (a, an, the)- přítomný čas prostý a

průběhový- stavba věty jednoduché

oznamovací, tázací- rozkaz, zápor- abeceda- číslovky 0-100- věk, adresa, telefon- roční období, dny v týdnu- rodina- ve městě- ve třídě- jídlo a pití- Vánoce a Velikonoce

VMEGS- rozvíjí schopnost

srovnávat projevy kultury v evr. a globálním kontextu – zvyky, tradice anglicky mluvících zemí

MULV- specifické rysy

jazyků a jejich rovnocennost

- komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin

-český jazyk- výtvarná výchova- hudební výchova- pracovní činnosti

Anglický jazyk: 5. ročník 55

Page 58: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- pozdraví dospělého i kamaráda v různou denní dobu a rozloučí se

- zeptá se, jak se někomu daří a na takové otázky odpoví

- požádá o něco a poděkuje za to- představí sebe, členy své rodiny a svého

kamaráda nebo kamarádku- zeptá se, jak se nový kamarád jmenuje

a kde bydlí, na podobné otázky odpoví- domluví se v obchodě s tím, že si

pomáhá ukazováním- umí si říct o věci v obchodě- jednoduše povídá o své rodině a o tom,

co máme rádi- připraví s kamarádem krátký rozhovor

nebo scénku- rozumí jednoduchým pokynům při

vyučování- používá čísla a řekne, kolik je hodin- umí se zeptat, kde lidé žijí, koho znají a

co mají- dokáže vyprávět jednoduchými větami

o svém domově, rodině a kamarádech- pochopí, o čem jsou krátké články- vyplní ve formuláři jméno, bydliště a

věk- napíše jednoduché blahopřání

k narozeninám, k Vánocům, Velikonocům, napíše jednoduchý pozdrav

- přítomný čas prostý a průběhový

- tvoření otázek a odpovědí- sloveso „be“ a „have got“- modální sloveso „can“- otázka a zápor pomocí

slovesa „do“- zájména, přivlastňování (´s)- roční období, měsíce, dny

v týdnu, datum- Vánoce a Velikonoce- ve třídě – rozvrh hodin- oblečení- jídlo- nakupování- můj pokoj

MULV- poukazuje na

jedinečnost každého člověka a potřebu tolerovat se navzájem

VMEGS- rozvíjí schopnost

srovnávat projevy kultury v evr. a globálním kontextu – zvyky, tradice anglicky mluvících zemí

- význam cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání

-český jazyk- výtvarná výchova- hudební výchova- pracovní činnosti

56

Page 59: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- napíše jednoduchými větami, kde žije a kdo je

- prezentuje jednoduché básničky a písničky

- vypracovává jednoduché projekty a prezentuje je

- používá abecední slovník učebnice

57

Page 60: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace5. 1. 2 Vzdělávací předmět: Německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje ve 3. – 5. ročníku – 3 hodiny týdně

Vzdělávací obsah předmětu- poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází- vést žáky ke čtenářské dovednosti a porozumění čtenému i poslechovému textu - v úvodu výuky cizího jazyka dáváme přednost nácviku písní, básní, říkadel a rozpočitadel,

ze kterých žáci sami odvozují slovní spojení a užití slovních obratů v běžné komunikaci - osvojování gramatiky teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk a literatura

Výchovné a vzdělávaní strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení- osvojit si schopnost komunikovat německy v praktickém životě- propojovat probraná témata a jazykové jevy- osvojit si správnou výslovnost- umět své výsledky s výsledky ostatních žáků a opravit případné chyby

Kompetence k řešení problémů- vyřešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí- nebát se mluvit německy s rodilým mluvčím, odpovídat na otázky a tvořit jednoduché rozhovory- nenechat se odradit případným neúspěchem

Kompetence komunikativní- porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce- umět zformulovat jednoduché myšlenky německy - rozumět čtenému i poslechovému textu v německém jazyce na úrovni začátečníků- využívat dovednosti osvojené v německém jazyce k navázání kontaktu či vztahu

Kompetence sociální a personální58

Page 61: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu- účinně spolupracovat ve skupinách (při hrách, rozpočitadlech, dramatizaci)- podílet se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu- spolupracovat se spolužáky - oceňovat zkušenosti druhých žáků, respektovat co říkají

Kompetence občanské- seznámit žáky se zvyky, tradicemi a kulturou v německy mluvících zemích a porovnat je se zvyky našimi

Kompetence pracovní- samostatně pracovat s abecedním slovníkem učebnice, později s dvojjazyčným slovníkem

Průřezová témata

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších

souvislostech (zvyky, tradice německy mluvících národů)

Multikulturní výchova (MULV)- poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti- poukazuje na jedinečnost každého člověka a potřebu tolerovat se navzájem na konkrétních příkladech z výukového materiálu

Německý jazyk: 3. ročník

59

Page 62: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- umí pozdravit, rozloučit se, ví, kde bydlí, představí se

- umí představit členy rodiny, řekne, co kdo dělá

- umí pojmenovat některá zvířata a drobné předměty podle obrázků, řekne, jaké to je a kdo to má

- umí pojmenovat činnosti podle obrázků, ukáže a řekne, co kdo dělá

- rozšiřuje si slovní zásobu k tématu Vánoce

- umí pojmenovat domácí i volně žijící zvířata

- ich bin, ich heisse, …- Hallo! Guten Tag. Wo

wohnst du?- Auf Wiedesehen!

- Was macht er (sie) – gern –nicht gern?

- Was ist das?- 1. a 4. pád

- Was stimmt, was stimmt nicht?

- Was macht er, sie?- Was machst du?- Weihnachten

- rozšíření slovní zásoby- procvičování 4. pádu- Ich habe, male, …- Was lebt auf dem Hof?- Was lebt im Wald?- Was lebt im ZOO?

60

Page 63: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- dokáže počítat do 20- určí celé hodiny

- zná dny v týdnu, ví co dělá dnes, co dělal včera, co bude dělat zítra

- pojmenuje části lidského těla, udá svůj věk, řekne, co dělá

- pojmenuje základní oblečení

- zná hračky a některé hry

- Numer- hry, písně- Wie spat ist es?

- Meine Woche- Unser Korper- Wie alt bist du?- Die Kleider

- Meine Spielsachen- Die Kinder spielen

61

Page 64: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Německý jazyk: 4. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- rozumí jednoduchým pokynům (v cizím jazyce) při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat

- používá abecední slovník učebnice- naváže kontakt s konkrétní osobou- vyžádá si jednoduchou informaci- prezentuje říkanky, básničky, písničky

a jiné texty- řeší jednoduché situace související se

seznamováním

- pokyny a instrukce- technika čtení- otázky a odpovědi- techniky mluveného projevu

(výslovnost a intonace)- tématický okruh: domov,

rodina

VMEGS- tradice německy mluvících národů

62

Page 65: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Německý jazyk: 5. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- sestaví jednoduché sdělení a odpověď na ně

- zvládá základy písemného projevu - písemně sestaví jednoduché sdělení

(pozdrav, blahopřání)- rozumí jednoduché konverzaci dvou

osob a chápe její obsah a smysl- orientuje se v obsahu jednoduchého

textu, vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou informaci

- dialogy našich mluvčích, zpočátku pomalejší, později v běžné rychlosti promluvy

- krátká sdělení - písemná podoba různých

forem sdělení (pozdrav, blahopřání)

- tematické okruhy:- škola- volný čas a zájmy- záliby

MULV- seznámení

s různými etnickými a kulturními skupinami žijícími v sousedním Rakousku

V současné době není o výuku německého jazyka na naší škole ze strany žáků zájem, proto se nevyučuje.

63

Page 66: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace – 1. stupeň5. 2. 1 Vzdělávací předmět: Matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Vyučovací předmět matematika se vyučuje:v 1. ročníku – 4 hodiny týdně ve 2. ročníku až 5. ročníku - 5 hodin týdně

Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 okruhů:

Čísla a početní operace - žák si osvojí aritmetické operace ve třech složkách:

- dovednost provádět operaci- algoritmické porozumění- významové porozumění- žák získává číselné údaje, seznámí se s pojmem proměnná

Závislosti, vztahy a práce s daty - žák rozpozná a uvědomí si určitý typ změn a závislostí- analyzuje z tabulek, diagramů a grafů

Geometrie v rovině a prostoru

- žák určuje a znázorňuje geometrické útvary a modeluje reálné situace- zkoumá tvary a prostor

Nestandardní aplikační úlohy a problémy - žáci uplatňují logické myšlení

- řeší problémové situace a úlohy z běžného života

64

Page 67: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí:

Kompetence k učení- vedeme žáky k přesnému a stručnému vyjadřování a užívání matematického jazyka včetně symboliky- učíme je provádět rozbory a zápisy při řešení úloh- dohlížíme na grafický projev a jeho zdokonalování- rozvíjíme abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení, k věcné a srozumitelné argumentaci- vedeme žáky k utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků- srozumitelně vysvětlujeme nové učivo, stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu- vedeme žáky k ověřování výsledků

Kompetence k řešení problémů - vede žáky k rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti

- provádí rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správnosti výsledků - zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků- klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle činnosti- vede žáky k plánování úkolů a postupů - zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům samotných žáků- umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s chybou jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení a dodává žákům sebedůvěru

Kompetence komunikativní- vede žáky k přesnému a stručnému matematickému vyjadřování - zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu

Kompetence sociální a personální- vede ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů

65

Page 68: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- napomáhá ke kolegiální radě a pomoci- umožňuje pracovat v týmu- zaručuje každému žákovi zažít úspěch- podněcuje žáky k argumentaci- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

Kompetence občanské- při zpracovávání informací vede ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení- rozvíjí u žáků sebehodnocení, sebekontrolu a hodnocení práce spolužáků- podněcuje k ohleduplnosti a taktu- učí vnímat složitosti světa- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

Kompetence pracovní- vytváří zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě- dohlíží na využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech- pro žáky nadané nebo s postižením dává k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých

předmětů- vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek

- vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrázkových materiálů, grafů a forem záznamů

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV)- napomáhá k uvědomování si hodnot lidí, jejich názorů a přístupů k řešení problémů- umožňuje získávání základních sociálních dovedností pro řešení složitých situací- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, plánování a organizování času

66

Page 69: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Matematika: 1. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zná číslice 1 až 20, umí je napsat a přečíst- zná význam méně, více, první, poslední, větší,menší apod - umí seřadit čísla podle velikosti

- umí zakreslit čísla do 20 na číselnou osu- zná a používá matematické symboly +,-,=,- umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku

- provádí rozklad na desítky a jednotky- řeší jednoduché slovní úlohy

- rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geometrické útvary

- modeluje jednoduché geometrické útvary - pozná geometrická tělesa – krychle, koule- geometrické tvary třídí podle tvaru, velikosti, barev- orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod.

- počítání do dvaceti

- slovní úlohy

- geometrie

OSV- řešení problémů- rozhodovací

dovednosti

67

Page 70: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Matematika: 2. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- umí zapsat a vyřešit příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

- umí zapsat a přečíst čísla do 100- umí zakreslit čísla do 100 na číselnou osu- porovnává čísla do sta, umí je seřadit

vzestupně i sestupně- sčítá a odčítá čísla do sta- zná význam závorek- počítá příklady se závorkami- umí provést zápis slovní úlohy- řeší slovní úlohy s výpočty do sta- seznámí se s principem násobilky v oboru

do 50- zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami - zná mince a bankovky v hodnotě do 100

- umí si připravit pomůcky na rýsování (tužka,pravítko)

- zná pojem bod, přímka, čára, úsečka- narýsuje přímku, lomenou čáru, přímou a

křivou čáru- porovná úsečky podle velikosti- umí změřit úsečku- pozná geometrická tělesa – kvádr, válec

- počítání do dvaceti

- počítání do sta

- slovní úlohy

- násobení do padesáti

- mince a bankovky

- geometrie

OSV- řešení problémů- rozhodovací

dovednosti

68

Page 71: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Matematika: 3. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zná symboly pro násobení a dělení- násobí a dělí v oboru malé násobilky- řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky

- umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti i písemně

- řeší slovní úlohy v oboru do 100

- umí zapsat a přečíst čísla do tisíce- umí porovnávat, třídit vzestupně a sestupně

čísla do 1000- umí zakreslit čísla do 1000 na číselné ose- umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně- řeší slovní úlohy v oboru do 1000- seznámí se se zaokrouhlováním na desítky,

stovky - zná a používá symboly +,-,=,- řeší jednoduché rovnice

- zná jednotky délky – mm, cm, dm, m a používá je k měření

- umí změřit rozměry geometrických útvarů (úsečka, čtverec…) a vyjádřit je ve vhodných jednotkách

- malá násobilka

- počítání v oboru do sta

- počítání v oboru do tisíce

- rovnice

- jednotky délky

OSV- dovednosti pro

spolupráci, plánování a organizování času

69

Page 72: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- umí narýsovat a označit bod, přímku, polopřímku, úsečku, trojúhelník, obdélník, čtverec

- zná pojem opačná polopřímka- zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem- zná význam pojmu průsečík a umí ho určit- pozná jehlan a kužel

- geometrie

70

Page 73: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Matematika: 4. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- umí zapsat a přečíst čísla do 10 000- sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 10 000- umí zaokrouhlovat na tisíce- orientuje se na číselné ose do 10 000

- ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé násobilky

- umí násobit písemně jednociferným a dvouciferným činitelem

- umí písemně dělit jednociferným dělitelem

- umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na kalkulátoru

- používá kalkulátor ke kontrole

- zná jednotky hmotnosti,délky, objemu a času- umí převádět jednotky hmotnosti a délky

- řeší jednoduché a složené slovní úlohy- umí provést zkrácený zápis s neznámou

- počítáme do 10 000

- násobení a dělení

- práce s kalkulátorem

- jednotky

- slovní úlohy

OSV - uvědomování si

hodnot lidí, jejich názorů a přístupů k řešení problémů

71

Page 74: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- umí pracovat s kružítkem- umí narýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník,

kružnici- umí sestrojit trojúhelník ze tří stran- pozná a umí narýsovat pravoúhlý trojúhelník- umí narýsovat kolmici, rovnoběžky,

různoběžky- dokáže určit vzájemnou polohu přímek v

rovině- umí určit souřadnice bodu ve čtvercové síti- umí odečítat hodnoty z diagramu

- geometrie

72

Page 75: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Matematika: 5. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000- orientuje se na číselné ose v oboru do 1 000 000- umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně

do 1 000 000- umí násobit a dělit deseti, stem, tisícem- umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce a

statisíce- násobí písemně trojciferným činitelem- dělí jednociferným i dvojciferným dělitelem- řeší slovní úlohy v oboru do 1 000 000

- převádí jednotky času a objemu- umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit

slovní úlohy s časovými údaji- umí pracovat s údaji v cenách …

- zná římské číslice I až X, L, D, C, M- umí přečíst číslo kapitoly a letopočet

- zná pojem zlomek- pozná a dokáže vyznačit polovinu, třetinu,

čtvrtinu

- počítá do milionu

- jednotky

- římské číslice

- zlomky

OSV - získávání

základních sociálních dovedností pro řešení složitých situací

73

Page 76: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný

- umí sestrojit obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník

- umí sestrojit čtverec, obdélník- umí zaměřit a vypočítat obvod trojúhelníku a

čtyřúhelníku- pozná a pojmenuje čtyřúhelníky- umí zapsat, použít data z grafu ve čtvercové

síti- vypočítá obsah čtverce a obdélníka- dbá na přesnost a čistotu rýsování

- geometrie

74

Page 77: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie – 1. stupeň5. 3. 1 Vzdělávací předmět: Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Vyučovací předmět informatika se vyučuje v 5. ročníku – 1 hodina týdně

Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 okruhů:

Základy práce s počítačem- umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti- využívá standardní funkce počítače a jeho běžné periferie- získá základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software

Vyhledávání informací a komunikace- vyhledává informace na internetu, používá jednoduché a vhodné cesty - komunikuje pomocí internetu nebo jiných běžných kom. zařízení

Zpracování a využití informací - pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

75

Page 78: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí

Kompetence k učení- žáci jsou vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě- žáci se učí pořizovat si takové poznámky, které jim pomohou při praktické práci s technikou

Kompetence k řešení problémů- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení - pod vedením učitele nalézají různá řešení, prakticky ho provádí- učitel zadává úkoly, při kterých žák nalézá problém, formuje ho, zvolí postup jeho řešení a vyhodnotí získaná data

Kompetence komunikativní- žáci se učí s využitím vhodných technologií komunikace „na dálku“- některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty- při komunikace se učí dodržovat vžité konvence a pravidla- žáci mají možnost prostřednictvím internetu komunikovat s neomezeným množstvím vrstevníků na celém světě

Kompetence sociální a personální- žáci jsou při práci vedeni ke spolupráci - při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit se a naplánovat práci- učí se hodnotit práci svou a ostatních- při vzájemné spolupráci jsou vedeni k ohleduplnosti, k uvědomění si, že lidé mají různé schopnosti a brát na roztetel

Kompetence občanské- žáci jsou seznamováni s legislativou a obecnými morálními zákony SW pirátství, autorská zákon, ochrana osobních dat, bezpečnost, hesla- jsou vedeni k jejich dodržování – citace použitého pramene, žáci si chrání své heslo, ve škole nesmí být žádný nelegální SW- žáci jsou vedeni při zpracování informací ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení- učí se zaujímat odpovědný a etický přístup k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu

Kompetence pracovní- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou

76

Page 79: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- využívají své znalosti a schopnosti při práci na různých tématech v ostatních předmětech

Průřezová témata:

Environmentální výchova (EV)- ekosystémy – lidské sídlo – město – vesnice, kulturní krajina- využití internetu při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí- rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost- vliv lidských aktivit na životní prostředí

Mediální výchova (MEDV)- využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací- věnovat pozornost k věcné správnosti a přesnosti sdělení- ověřovat si kritickou analýzou textů jejich správnost- naučit se ověřovat si co nejdůkladněji veškeré údaje- přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace

77

Page 80: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Informatika: 5. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- umí konkrétně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě

- vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a zařízení počítače

- vysvětlí význam pojmu SOFTWARE

- orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves (Ester, ESC, Delete, Shift …)

- s myší ovládá základní operace: klik – výběr, tažení se stisknutým levým tlačítkem, dvojklik pravým tlačítkem – místní menu

- s použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek a uložit jej příp. otevřít pro změny a změněný znovu uložit

- ve Wordu dokáže napsat krátký text včetně dodržení základních typografických

- postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení ze sítě učivo

HW – HARDWARE- skříň (základní jednotka) –

procesor, pevný disk (HDD) operační paměť (RAM), základní deska, zdroj, mechaniky, (disková CD, DVD)

SW – SOFTWARE - programyPráce k klávesnicí a myší- části klávesnicepojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení

Grafika- programy na tvorbu obrázků- uložení vytvořeného obrázku

nebo změn, otevření obrázku- základní nástroje a možnosti

nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary …)

Textové editory- pojem: textové editora

EV - ekosystémy- změny okolní krajiny

vlivem člověka- lidské aktivity a jejich

vliv na životní prostředí

MEDV- kritický přístup

k informacím, ověřování zdrojů

- příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení (časopisy pro dospívající)

- identifikování postojů a názorů autora med. sdělení

- fungování a vliv médií ve společnosti

78

Page 81: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

pravidel, otevřít

- existující soubor, upravit vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej v textu.

- dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp. pod jiným názvem

nezaměňuje pojmy Internet a web. umí vyhledávat informace na internetu, uvědomuje si nebezpečí komunikace po

internetu (chat, icq, skype)

- dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, smazat zprávu.

(příklady: Word, WordPad, Writer, …)

- uložení, otevření souboru- pohyb v dokumentu

(klávesnice, myš)- označení části textu do bloku- psaní, oprava textu (velikost

písma s diakritikou, další znaky)

- základní typografická pravidla (psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky)

- písmo- typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů)

- zarovnání odstavce (panel nástrojů)

- vložení obrázku – WordArt, klipart – formát obrázku (velikost, barvy a čáry- výplň a ohraničení

-Internet:

- co to je, kdy vznikl, služby Internetu

El. pošta = e-mail- vztah k Internetu

79

Page 82: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu

- z  webové stránky dokáže uložit obrázek

- orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové disky

- dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, případně je odstranit

- pojem: poštovní programy (příklady: MS, Outlook, MS Outlook Expres)

- spuštění poštovního programu, odeslání

- zprávy, čtení došlých zpráv a mazání zpráv

WWW = world wide web = web:- vztah k Internetu- pohyb po webu:- přes hypertextové odkazy- známá adresa- jednoduché vyhledávání- ukládání z webu:- vyhledávání webových stránek

o tématech z různých předmětu- obrázků

Práce se složkami a soubory:- nejznámější manažery (Správce

souborů, Tento počítač, Průzkumník ..)

- pojmy: disk (logický), složka (adresář), soubor

- postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu, a odstranění složky či souboru

80

Page 83: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět5. 4. 1 Vzdělávací předmět:1., 2. a 3. ročník - Prvouka, 4. a 5. ročník - Člověk a jeho svět

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka

Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. ,2. a 3.r. 2 hod.týdněJe rozdělen do 5 tematických okruhů:

Místo, kde žijeme - je dále členěno na témata- U nás doma- Ve škole- Naše obec- žák poznává blízké příbuzenské vztahy, uvědomuje si postavení jedince v rodině, role členů rodiny, slušné chování- uvědomuje si mezilidské vztahy, učí se komunikaci, úctě, slušnosti a ohleduplnosti ve styku s lidmi, uvědomuje si základní lidská práva, práva dítěte, povinnosti žáků ve škole, soužití spolužáků ve třídě, školní řád, kamarádství

- žák poznává své nejbližší okolí, prakticky poznává místní a regionální skutečnosti, dopravní situace v okolí školy, bezpečnost Lidé a čas - je tematicky členěn na jednotlivá roční období

- Podzim- Zima- Jaro- Léto- žák se učí orientovat v dějích a časech- pozoruje změny v přírodě související se změnou ročních období

Rozmanitost přírody – je členěn na témata- Neživá příroda

81

Page 84: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- Živá příroda- žák poznává proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody- seznamuje se s důležitostí ochrany přírody

Člověk a jeho zdraví – je členěn na témata- Lidské tělo- Výživa a zdraví- Osobní bezpečí- žák poznává sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti- získává základní znalosti o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci - o bezpečném chování v různých životních situacích

Výchovné a vzdělávaní strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení- vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení- pozoruje a experimentuje, výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro použití v budoucnosti- vytváří si komplexnější pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy- pracuje s encyklopediemi, klíči, atlasy a PC- pokouší se vyhledávat informace na internetu

Kompetence k řešení problémů- pokouší se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů- promýšlí a plánuje způsob řešení problémů, využívá vlastní zkušenosti i vlastní úsudek- snaží se využívat získané vědomosti - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných situací

Kompetence komunikativní- učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory,- učí se respektovat názory druhých- je veden k výstižnému vyjadřování, souvislému a kultivovanému, jak ústnímu, tak písemnému- učí se naslouchat, když mluví někdo jiný, vhodně reaguje, diskutuje, učí se obhajovat svůj názor a vhodně

argumentovat

82

Page 85: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- seznamuje se s různými typy textů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich a tvořivě je využívá

Kompetence sociální a personální- snaží se účinně spolupracovat ve skupině- společně se spolužáky a pedagogy se podílí na vytváření pravidel práce v týmu- učí se přijímat nové role- přispívá k diskusi ve skupině i  k celé třídy- učí se chápat potřebu efektivní spolupráce- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru- učí se ovládat a řídit své jednání a chování

Kompetence občanské- je veden k respektování názoru druhých- učí se respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví- aktivně se zapojuje do kulturního dění i sportovních aktivit- je veden k chápání základních ekologických souvislostí a k péči o životní prostředí- učí se také rozhodovat v zájmu podpory a ochrany zdraví

Kompetence pracovní- žák je veden k utváření pracovních návyků při jednoduché samostatné i týmové činnosti- učí se bezpečně a účinně používat různé materiály a nástroje- je veden k dodržování vymezených pravidel- při práci je veden k bezpečnosti své i druhých

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova (OSV)- rozvíjí schopnosti poznávání- rozvíjí sebepoznání, zdravé sebepojetí, poznání vlastního těla,péče o tělesné i psychické zdraví, - vede k porozumění druhým, mezilidské vztahy- práce ve skupinách rozvíjí umění komunikace a spolupráce- napomáhá k zvládání vlastního chování, seberegulace a sebeborganizace, psychohygiena

83

Page 86: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, spolupráce, konkurence

Výchova demokratického občana (VDO)- škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství- občan jako odpovědný člen společnosti- volební systémy a demokratické volby a politika, obec jako základní jednotka samosprávy státu- je veden naslouchat druhým a spravedlivě posuzovat jednotlivé situace- podílí se na tvorbě společných pravidel, která dodržuje- principy demokracie

Multikulturní výchova (MULV)- jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti- lidské vztahy- právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci- rovnocennost všech etnických skupin a kultur- odpovědnost a přispění každého za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám

Environmentální výchova (EV)- žák je veden k citlivému přístupu k přírodě, kladnému vztahu k okolní krajině, k obci, k její minulosti i přítomnosti- uvědomuje si propojenost vztahů mezi člověkem a přírodou- možnost kladného ovlivňování přírody- pečuje o přírodu ve svém okolí, třídí odpad- ekosystémy

84

Page 87: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Prvouka: 1. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zná cestu do školy a zpět- ovládá jednoduchá pravidla silničního

provozu- poznává dopravní značky v okolí školy a na

cestě do školy a zpět

- zná jméno třídní učitelky i ostatních učitelů, kteří ve třídě učí

- zná jméno ředitele školy- umí si připravit pomůcky - udržuje pořádek ve svých věcech- umí si uspořádat pracovní místo- rozlišuje čas k práci a odpočinku- chová se ukázněně ve škole i mimo školu- dokáže rozlišit nežádoucí formy chování- zná vztahy mezi rodinnými příslušníky- umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí

- dodržuje základní hygienické návyky- zná základy správné životosprávy- dodržuje pitný režim

- učí se třídit odpad

- umí pojmenovat základní části lidského těla- zná názvy běžných onemocnění

Místo, kde žijeme- domov- orientace v místě

bydliště- dopravní prostředky

Lidé kolem nás- povolání- škola, jsem školák

- chování lidí- osobní bezpečí- rodina

Člověk a jeho zdraví- péče o zdraví- zdravá výživa

- ochrana přírody-- lidské tělo- nemoc a úraz

OSV - napomáhá k zvládání

vlastního chování- cvičení smyslového

vnímání, pozornosti a soustředění

- vzájemné poznávání se ve třídě

- péče o dobré vztahy ve třídě, ve škole

- spolupráce, zdravá konkurence

- poznává vlastní tělo a učí se o ně pečovat

- moje tělo, moje psychika

- cvičení sebekontroly, sebeovládání

MULV - vytváření dobrých

mezilidských vztahů

85

Page 88: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- ví, co dělat v případě drobných úrazů- dokáže se správně chovat u lékaře

- orientuje se v čase – hodina, den, týden, měsíc, rok

- umí vyjmenovat dny v týdnu- zná čtvero ročních období a umí je

charakterizovat

- uvědomuje si proměny v přírodě v závislosti na ročních obdobích

- poznává živou přírodou

- pozná domácí zvířata a jejich mláďata

- dokáže časově zařadit Vánoce a Velikonoce- zná některé vánoční a velikonoční zvyky a

tradice

- u lékaře

Lidé a čas- orientace v čase

- roční období

Rozmanitost přírody- v zahradě, v lese, na

louce, na poli

Rostliny a živočichové- domácí zvířata- ovoce, zelenina

- současnost a minulost- kultura

EV - péče o přírodu- vztah člověka k

prostředí- význam třídění

odpadů

86

Page 89: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Prvouka: 2. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zná cestu do školy, svou obec a hl.město- ovládá jednoduchá pravidla silničního

provozu- poznává dopravní značky v okolí školy - rozlišuje značky –

příkazové,zákazové,výstražné,informační

- zná jméno třídní učitelky, ostatních učitelů - zná jméno ředitele školy a zástupce ředitele- umí si připravit pomůcky - udržuje pořádek ve svých věcech a umí si

uspořádat své pracovní místo- rozlišuje čas k práci a odpočinku- chová se ukázněně ve škole i mimo školu- dokáže rozlišit nežádoucí formy chování

vlastní i spolužáků- zná vztahy mezi rodinnými příslušníky- umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí

- dodržuje základní hygienické návyky- zná základy správné životosprávy- umí pojmenovat části lidského těla- zná názvy běžných onemocnění- ví, co dělat v případě drobných úrazů- dokáže pojmenovat důležité vnitř.orgány

- umí popsat kostru člověka

Místo, kde žijeme- domov- orientace v místě

bydliště- dopravní prostředky

Lidé kolem nás- škola

- chování lidí- osobní bezpečí

- rodina

Člověk a jeho zdraví- péče o zdraví- zdravá výživa- druhy potravin- lidské tělo- nemoc a úraz- u lékaře

OSV- rozvíjí sebepoznání,

zdravé sebepojetí, poznání vlastního těla, péče o tělesné i psychické zdraví

- cvičení dovedností zapamatování

- organizace vlastního času

- poznávání lidí, mezilidské vztahy

VDO- podílí se na tvorbě

společných pravidel, která dodržuje

87

Page 90: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vyjmenuje lidské smysly

- orientuje se v čase – hodina, den, týden, měsíc, rok

- umí vyjmenovat dny v týdnu- pozná hodiny – celá, půl, minuty- zná čtvero ročních období a umí je

charakterizovat- umí vyjmenovat měsíce jednotlivých ročních

období

- uvědomuje si proměny v přírodě v závislosti na ročních obdobích

- poznává a uvědomuje si rozdíly mezi neživou a živou přírodou

- pozná domácí zvířata a jejich mláďata

- dokáže časově zařadit Vánoce a Velikonoce- zná některé vánoční a velikonoční zvyky a

Lidé a čas- orientace v čase

- roční období

Rozmanitost přírody- značky kalendáře

přírody- v zahradě, v lese, na

louce, na poli, u vodyRostliny - ovoce, zelenina a

hospod.plod.- ovocné stromy,

pokoj.rostliny, les.byliny a plody (léčivé a jedovaté), houby

Živočichové- savci, ptáci –stál.,taž. a

domácí hmyz, ryby- domácí zvířata

- současnost, minulost a budoucnost,

- kultura

EV - péče o přírodu,

význam třídění

- uvědomuje si propojenost vztahů mezi člověkem a přírodou

88

Page 91: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

tradice- umí rozlišit surovinu a výrobek - surovina a výrobek

Prvouka: 3 ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zná jednotlivé místnosti obydlí, adresu - chová se ukázněně ve škole i mimo školu- poznává dopravní značky a jejich druh

v okolí školy a na cestě , svět. a zvuk. signály- ovládá jednoduchá pravidla silničního

provozu- zná důležitá tel. čísla- je chodec, cyklista, popíše jízdní kolo- nakreslí orientační plánek, pozná svět.strany- rozliší povrch krajiny, využití, pojmenuje

vodu a řeky- zná rozdělení územ.celků- vyjmenuje okolní státy- vzdělání, kultura, sport, doprava

- zná jménem učitele, ředitele školy a zástupce- dokáže rozlišit nežádoucí formy chování- zná vztahy mezi rodinnými příslušníky- umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí

- zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice

Místo, kde žijeme- domov- škola

- obec, místní krajina- orientace v místě

bydliště- okolní krajina- naše vlast, hl.město- Evropa a svět- mapy

Lidé kolem nás- rodina- chování a soužití lidí- osobní bezpečí- vlastnictví- právo a spravedlnost- kultura

OSV- práce ve skupinách

rozvíjí umění komunikace a spolupráce

- sebepoznání a seberpojetí

- organizace vlastního času

- mezilidské vztahy- komunikace- spolupráce- dovednosti pro učení

a studium

VDO- je veden naslouchat

druhým a spravedlivě posuzovat jednotlivé situace

- podílí se na tvorbě společných pravidel, která dodržuje

- demokratická atmosféra ve škole

89

Page 92: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- dodržuje základní hygienické návyky- zná základy správné životosprávy- umí pojmenovat růst a stavbu lidského těla- zná smysly, vnitř.orgány, kostru- rozezná odlišnosti mezi pohlavím a

základ.informace o rozmnožování - zná názvy běžných onemocnění- ví, co dělat v případě drobných úrazů

- orientuje se v čase a čas.řádu - ví jak žili lidé dříve

- zná čtvero ročních období a umí je charakterizovat

- umí vyjmenovat měsíce jednotlivých ročních období

- zkoumá vlast.látek, rozezná skupenství- popíše koloběh vody, zná zdroj kyslíku- popíše vrstvy půdy a její využití- uvědomuje si proměny v přírodě v závislosti

na ročních obdobích - poznává a uvědomuje si rozdíly mezi neživou

a živou přírodou

- pozná společ. znaky rostlin kvetoucích, nekvetoucích, užit., okras., léčiv., jedov. a

Člověk a jeho zdraví- péče o zdraví a zdravá

výživa- lidské tělo

- partnerství, rodičovství, základy sex. výchovy

- návykové látky a zdraví- osobní bezpečí

Lidé a čas- orientace v čase a čas.

řád- současnost a minulost- regionální památky- báje,mýty, pověsti

Rozmanitost přírody- látky a jejich vlastnosti- voda a vzduch- nerosty, horniny a půda- Vesmír a Země-- rostliny, houby a

živočichové- životní podmínky- rovnováha v přírodě

EV- možnost kladného

ovlivňování přírody- základní podmínky

života na zemi- ekosystémy- podmínky života - vztah člověka k

prostředí

90

Page 93: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- chráněných- popíše části rostlin- rozdělí rostliny podle stonku,listu,plodů- rozezná jedlé a jedovaté houby- pozná společné znaky živočichů a chrání je- popíše stavbu těla obratlovců. (ryb,plazů,

savců)- bezobratlých ( hmyzu)- pozná a rozdělí živočichy podle příjmu

potravy- snaží se o rovnováhu v přírodě- třídí odpady

- zná povolání- umí pojmenovat a popsat výrobu produktu- umí používat jednoduché přístroje

- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Věci a činnosti kolem nás- lidé a výrobky- technika

91

Page 94: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Člověk a jeho svět: 4. a 5. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení- výuka ve čtvrtém i pátém ročníku 3 hodiny týdně- součástí je přírodovědné a vlastivědné učivo- je rozděleno do 5 tematických okruhů

Místo, kde žijeme- Okolní krajina,oblast, region, život v obci : zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstvo, živočichové, působení lidí na krajinu, poznání regionálních

skutečností, dopravní výchova- Postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění

Lidé kolem nás- základy vhodného chování, jednání mezi lidmi, principy demokracie, tolerance,pomoci, solidarity, rovného postavení mužů a žen- základní globální problémy, globální problémy životního prostředí,seznamování se základními právy a povinnostmi

Lidé a čas- orientace v dějinném čase, postup událostí a utváření historie, kalendáře, letopočet, režim dne- současnost a minulost v našem životě- snaha samostatně vyhledávat,získávat a zkoumat informace z historie a současnosti

Rozmanitost přírody- Země jako planeta sluneční soustavy- Rozmanitost a proměnlivost přírody- Rovnováha v přírodě- Vliv lidské činnosti na přírodu,ochrana přírody a životního prostředí, ekologie

Člověk a jeho zdraví- lidské tělo, funkce těla, potřeby člověka, základy lidské reprodukce- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy- péče o zdraví, první pomoc

92

Page 95: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- situace hromadného ohrožení

Výchovné a vzdělávaní strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení- učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, literaturu, správné terminologie, symboly- žáci se učí aktivně pracovat ve skupině, spolupracují při řešení úkolů, respektují názory druhých- učitel žákům srozumitelně vysvětluje obsahy neznámých pojmů a jevů- žáci získávají informace o přírodě, obci, kraji, učí se pozorovat a hodnotit, zaznamenávat výsledky svého pozorování

Kompetence k řešení problémů- učitel používá metody, které žáky podněcují k objevům, žáci sami řeší zadané úkoly, snaží se posuzovat, správně rozhodovat, vyhledávat informace

Kompetence komunikativní- žáci užívají správnou terminologii, rozšiřují si slovní zásobu, snaží se výstižně a srozumitelně pojmenovávat pozorované skutečnosti- dokáží vyjádřit své myšlenky, spolupracují s ostatními při řešení úkolů, uznávají názory druhých- učí se rozlišovat časové údaje- snaží se ověřovat výsledky své činnosti a poznatků, správně argumentují

Kompetence sociální a personální- při práci ve skupině se žák snaží aktivně spolupracovat- učitel se zajímá o názory dětí- učitel učí žáky pochopit kultury jiných národů a etnik- učitel seznamuje žáky s významem různých povolání

Kompetence občanská- žáci poznávají své známé rodáky, kulturní historii, významné události ČR, Evropy- učí se toleranci k odlišnostem v lidské společnosti- žáci se učí společně utvářet kritéria, hodnotí vlastní výsledky- vytváří si ohleduplný vztah k přírodě- dodržují pravidla slušného chování

93

Page 96: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence pracovní- učitel vede žáky k vypracování postupů, plánování- žáci spolupracují s ostatními spolužáky- učí se manipulovat a experimentovat, užíváním vhodných pomůcek,vybavením, technikou- dodržují pravidla bezpečnosti- učí se pracovním návykům, vymezením pravidel

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova (OSV)- porozumění sobě samému- dobré mezilidské vztahy- podpora dovednosti- uvědomění si hodnot lidí- analýza vlastních a cizích postojů- organizace vlastního času- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem- dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému

Výchova demokratického občana (VDO)- rozvoj komunikativních,formulačních, prezentačních schopností a dovedností- občan jako odpovědný člen společnosti- volební systémy a demokratické volby a politika, obec jako základní jednotka samosprávy státu- principy demokracie- vede k respektování kulturních a jiných hodnot a odlišností

94

Page 97: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Multikulturní výchova (MULV)- rozvoj tolerance pro jiné národy- otázky lidských práv- jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti- uvědomění si vlastní identity- rovnocennost všech etnických skupin a kultur - aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti- otázka lidských práv- lidské vztahy- multikulturalita- vytváření postojů tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám

Environmentální výchova (EV)- rozvoj vztahů člověka a přírody- lidské aktivity a problémy životního prostředí- problém ekologie- ekosystémy- citlivý přístup k přírodě- základní podmínky života

95

Page 98: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Člověk a jeho svět: 4. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zná pojem nadmořská výška- určí (vyznačí) a vysvětlí (popíše) polohu

svého bydliště na mapě místní oblasti (Jihomoravský kraj)- zná název kraje a krajského města- vyhledá ČR na mapě Evropy- zná rozdíl mezi počasím a podnebím

- charakterizuje podnebí ČR, popíše koloběh vody v přírodě

- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich

- řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

- vysvětlí znázornění zmenšeného zemského povrchu (mapy, globu)

- zná význam měřítka mapy- zná základní geografické značky- ukáže na mapě a pojmenuje rozsáhlejší

pohoří, vrchoviny a nížiny

Místo, kde žijeme- obec (město), - místní krajina- části

- poloha v krajině, minulost a současnost

- okolní krajina (místní oblast, region), zemský povrch a jeho tvary, půda, voda, rostlinstvo, živočišstvo, vliv krajiny na život lidí, životní prostředí, orientace, světové strany

- mapy obecně zeměpisné a tématické – obsah, grafika, vysvětlivky

OSV - organizace vlastního

času- podpora dovedností

pro učení a studium - můj vztah ke mně

samému, moje učení- moje vztahy

k druhým- dovednosti zvládání

stresových situací- pohled na svět

očima druhého- dovednost navazovat

na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky

VDO- dobré mezilidské

vztahy- způsoby uplatňování

demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy

- občan jako odpovědný člen

96

Page 99: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vysvětlí rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou

- ví, že Praha je hlavní město ČR- zná a umí vyprávět pověst o založení Prahy- zná významné vzdělávací a kulturní instituce- najde na mapě a ukáže střední, východní,

severní, západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko

- stručně charakterizuje jednotlivé oblasti podle mapy (povrch, poloha, hospodářství ..)

- vyhledá na mapě významná města a řeky- seznámí se průmyslem zemědělstvím

v jednotlivých oblastech- ukáže a pojmenuje na mapě sousední státy- zná jméno prezidenta a premiéra ČR- seznámí se se státním uspořádáním ČR,

státními symboly demokracií v ČR

- chápe nutnost dodržování pravidel chování ve škole, třídě (kolektivu) i v rodině

- rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, pracuje ve a přijímá roli ve skupině

- obhájí při konkrétních činnostech své názory, popř. připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat

- zná významná místa a kulturní památky našeho regionu

- zná a umí vyprávět některé regionální pověsti- zná některé postavy ze Starých pověstí

- regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod

- naše vlast – domov, národ, státní zřízení a politický systém, státní správa a samospráva, státní symboly

Lidé kolem nás- soužití lidí – mezilidské

vztahy, pravidla slušného chování a komunikace, obchod, firmy

- vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné

Lidé a čas- regionální

památky, báje, mýty, pověsti

společnosti- jeho práva a

povinnosti, schopnost aktivně je uplatňovat

- přijímat odpovědnost za své postoje a činy

MULV - uvědomění si

vlastní identity- základní problémy

sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě

- význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého

- odlišné myšlení a vnímání světa

- naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin

- aktivní spolupodílení na dle

97

Page 100: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

českých- popíše rozdíly ve způsobu života v minulosti

a dnes- opíše charakteristické rysy způsobu života

v pravěku, středověku a dnes- charakterizuje historická období a zná

významné osobnosti

- charakterizuje některá společenstva – les, louka, voda, u lidských obydlí apod.

- pojmenuje běžně se vyskytující živočichy, rostliny a houby v jednotlivých společenstvech

- správně zařadí běžně se vyskytující živočichy a rostliny do jednotlivých společenstvech

- vysvětlí, co jsou rostlinná patra - ví, jak se chovat v lese- zná běžné zemědělské plodiny, jejich význam

a použití- zná běžné druhy ovoce a zeleniny- zná důležité horniny a nerosty a využití

některých nerostů- provádí jednoduché pokusy, vysvětlí

výsledky, změří základní veličiny

- zná telefonní čísla tísňového volání

- zná a řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam sportování, správné výživy

- účelně organizuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob

- uvědomuje si nutnost dodržovat a dodržuje

- orientace v čase – kalendáře, letopočet a generace

- pravěk – středověk- poznávání dějin v našem

bydlišti

Rozmanitost přírody- rostliny, houby,

živočichové (průběh a způsob života)

- životní podmínky- roční období- neživá příroda – horniny,

nerosty, půda- měření – jednotky

Člověk a jeho zdraví - péče o zdraví (zdravá

výživa)- první pomoc

svých možností na přetváření společnosti

EV - ekosystémy- energie a život, vliv

energetických zdrojů na společenský rozvoj

- ochrana přírody a kulturních památek

98

Page 101: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

hygienické a jiné zdravotně preventivní návyky

- seznamuje se s ošetřováním drobných a středně těžkých poranění pomocí modelových situací a dokáže zajistit lékařskou pomoc

- ví co je evakuace obyvatel, evakuační zavazadlo

- ví, co je terorismus a anonymní oznámení- zná a umí pojmenovat běžně používané

elektrické spotřebiče- zná zásady manipulace s elektrickými

spotřebiči

- zná zásady první pomoci při zasažení elektrickým proudem

- uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu

- situace hromadného ohrožení

- osobní bezpečí

- bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

- bezpečnost silničního provozu

99

Page 102: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Člověk a jeho svět: 5. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zná letopočet vzniku ČR- zná jméno prvního a současného prezidenta- zná pojmy vláda, parlament, zákon

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu

- umí najít na mapě ČR jednotlivé kraje- popíše jejich polohu v ČR a povrch- najde významná města, řeky apod.

v jednotlivých oblastech- zná významné zemědělské plodiny

- orientuje se na mapě Evropy a světa- rozpozná světadíly- ukáže na mapě státy EU- určí na mapě polohu sousedních států ČR a

najde hlavní města- stručně charakterizuje státy EU- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a

zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu naší vlasti a jiných zemí

Místo, kde žijeme- naše vlast – domov,

krajina, národ, základy státního řízení a politického systému ČR, státní práva a samospráva, státní symboly

Regiony ČR- Praha a vybrané oblasti

ČR, surovinové zdroje, výroba, služby, obchod

Evropa a svět- kontinenty, evropské

státy, EU a cestování

OSV - porozumění sobě

samému, uvědomění si hodnot sebe sama i druhých lidí

- cvičení smyslového vnímání

- dovednosti pro učení a život

- zdravé a vyrovnané sebepojetí

- lidská práva jako regulativ vztahů

- rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

- zvládání stresových situací

VDO- volební systémy a

demokratické volby a politika

- základní kategorie

100

Page 103: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi

- vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině a v obci

- rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci- obhájí při konkrétních činnostech své názory,

popř. připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, které už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

- pracuje s časovými údaji - využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů

mezi ději a mezi jevy- charakterizuje historická období a zná

některé významné osobnosti

- porovnává základní projevy života na konkrétních organismech

- prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy

- zná důležité horniny a nerosty- zná rozdíly mezi obnovitelnými a

neobnovitelnými přírodními zdroji- založí jednoduchý pokus , vyhodnotí a

vysvětlí výsledky svého pozorování- zná a pojmenuje běžně se vyskytující

Lidé kolem nás- mezilidské vztahy- pravidla slušného

chování- pravidla dialogu a

komunikace

- lidská práva a práva dítěte (Ústava, práva a povinnosti dítěte)

- zákony, policie, soudy

Lidé a čas- seznámení s

některými historickými událostmi od středověku po současnost

Rozmanitost přírody- živá a neživá příroda- vztahy třídění živočichů

a rostlin

fungování demokracie, spravedlnost, řád, norma, právo, zákon, morálka

- význam Ústavy jako základního zákona země, demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti

VMEGS- Evropa a svět- Evropské krajiny- Mezinárodní

setkávání- Státní a evropské

symboly- rozvoj integrace

základních vědomostí potřebných k porozumění kulturních odlišností mezi národy

- srovnávat projevy v evropských souvislostech

- co Evropu spojuje a co ji rozděluje

- mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení

101

Page 104: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

živočichy a rostliny a popíše stavbu jejich těla

- vysvětlí pojem potravní řetězec a uvede příklad

- ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky jejího porušení

- zná význam zdravého životního prostředí pro člověka

- zná hlavní znečišťovatele vody, vzduchu, půdy ….

- zná pojem recyklace - vysvětlí význam čističek odpadních vod- zná a dodržuje pravidla chování v CHKO a

v přírodě- uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahu

člověka do přírody a krajiny a umí uvést příklad

- najde a ukáže poledníky a rovnoběžky- zná a pojmenuje některé živočichy rostliny

typické pro jednotlivé podnebné pásy-- má základní informace o postavení Země ve

vesmíru- uvědomuje si základní podmínky života na

Zemi- zná pojmy vesmír, Slunce a sluneční

soustava, planeta, hvězdy, družice- vysvětlí střídání dne a noci a ročních období

jako důsledek pohybu Země ve vesmíru- Seznámí se s působením magnetické a

gravitační síly

- zná původ člověka jako druhu

- životní podmínky

- rovnováha v přírodě

- život v různých podnebných pásech

Vesmír a Země

problémů dětí a mládeže

MULV- rozvoj tolerance pro

jiné národy- uvědomění si vlastní

identity- udržovat tolerantní

vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi

- komunikace s příslušníky jiných sociokulturních skupin

- otázka lidských práv, základní dokumenty

EV- citlivý přístup

k přírodě- problémy ekologie- ekosystémy, kulturní

krajina – pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu civilizace až po dnešek

- přírodní zdroje, surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy

102

Page 105: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zná způsob rozmnožování a umí charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka

- ví, co je kostra, pojmenuje hlavní části- ví, co je svalstvo a zná jeho význam- zná části lidského těla, důležité orgány a

jejich funkci, smyslová ústrojí

- zná a dovede jednat podle zásad první pomoci

- uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu , gemblerství

- ví, jaké má postavení v rodině a ve společnosti

- zná svá základní práva a povinnosti – týrání, zneužívání, šikana

- umí zjistit telefonní číslo linky důvěry, krizového centra

- zná pravidla telefonování na tyto instituce- zná význam pojmů terorismus, rasismus- je si vědom nutnosti kázně a dodržování

pokynů v případě obecného ohrožení ( požár, únik jedovatých látek, …. )

- zná zásady bezpečného chování v různém prostředí – škola, domov, styk s cizími osobami, silniční provoz a řídí se jimi

Člověk a jeho zdraví- lidské tělo – základy

lidské reprodukce, vývoj jedince

- základní stavba a funkce- péče o zdraví, zdravá

výživa- návykové látky a zdraví

- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy

- osobní bezpečí

na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji

- změny v krajině

103

Page 106: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zná jednoduché stroje a jejich praktické použití – páka, kladka, nakloněná rovina, kolo apod.

- má základní poznatky o využití elektrické energie

- zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s běžnými elektrickými přístroji

- umí sestrojit jednoduchý elektrický obvod- zná zdroje elektrické energie

Člověk a technika

104

Page 107: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 7 Vzdělávací oblast: Umění a kultura – 1. stupeň5. 7. 1 Vzdělávací předmět: Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Vyučovací předmět hudební výchova se vyučujev 1. - 5. ročníku - 1 hodinu týdně

Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 okruhů:

Vokální činnost - práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu

Instrumentální činnost - hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci

Hudebně pohybová činnost - ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty

Poslechová činnost - aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob

Organizace: žáci pracují ve třídě / v lavici, na koberci / s využíváním audiovizuální techniky, rytmických hudebních nástrojů, doprovodných nástrojů a dostupných vyučovacích pomůcek.

105

Page 108: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí

Kompetence k učení - vede žáka na základě jeho individuálních dispozic k intonačně čistému a rytmicky přesnému jednohlasému zpěvu- dohlíží na užívání správné terminologie a symboliky- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence k řešení problémů - umožňuje rozlišování kvality tónů a rozpoznávání výrazných tempových a dynamických změn v proudu znějící hudby- umožňuje vnímat v proudu znějící hudby některé hudební nástroje a odlišit hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální- sleduje při hodině pokrok všech žáků - podněcuje žáky k vzájemnému naslouchání

Kompetence komunikativní - rozvíjí u žáků rytmizaci a melodizaci jednoduchých textů, improvizaci v rámci nejjednodušších hudebních forem- pod vedením učitele reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie- zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální- pomáhá žákům kriticky usuzovat a posuzovat žánry a styly hudby- vede žáky k vzájemnému naslouchání a ohleduplnosti

Kompetence občanská - vytváří u žáků kritické hodnocení obsahu hudebních děl- umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků

106

Page 109: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence pracovní - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, - navádí k pohybovému vyjadřování hudební nálady - sleduje při hodině pokrok všech žáků- vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů- dohlíží k využívání různých nástrojů a vybavení

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV)- zaměřena na rozvoj smyslového vnímání (poslech hudby) a vnímání estetična, rozvoj schopnosti poznávání- rozvoj kreativity v instrumentálních činnostech- psychohygiena (dbát na správnou pozici při zpěvu, dechová a hlasová cvičení, uvolnění, relaxace)- sociální rozvoj - mezilidské vztahy v kolektivu školy- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

- Evropa a svět nás zajímá - seznámení s životem a dílem evropských skladatelů- rozvoj vztahu k evropské a světové kultuře- zvyky a tradice národů Evropy

Multikulturní výchova (MULV)- kulturní diference - seznámení s rozmanitostí různých kultur- žák si uvědomuje vlastní kulturní identitu- lidské vztahy - utváření mezilidských vztahů ve škole, tolerance, vztahy mezi kulturami

Mediální výchova (MEDV)- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozvíjí schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit hudební projev- vnímání autora mediálních sdělení - vnímání výrazových prostředků v hudbě, jejich uplatnění ve svém hudebním projevu

107

Page 110: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Hudební výchova: 1. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- dbá na správné dýchání a držení těla- provádí hlasová a dechová cvičení- zřetelně vyslovuje- zná význam not- rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní- umí vytleskat rytmus podle vzoru- rozlišuje krátké a dlouhé tóny

- učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu

- pozná a umí pojmenovat vybrané hudební nástroje

- provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze, jednoduché taneční hry, pochod)

Vokální činnosti- pěvecký a mluvní projev

(pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)

- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

Instrumentální činnosti- hra na hudební nástroje

(reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orffeova instrumentáře)

- rytmizace, hudební hry(ozvěna)

Hudebně pohybové činnosti- taktování, pohybový

doprovod znějící hudby (2/4 takt)

- pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

Poslechové činnosti- kvality tónů- hudba vokální,

instrumentální, vokálně

OSV- kreativita, cvičení pro

rozvoj kreativity

108

Page 111: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- pozná a naučí se vybrané vánoční koledy- pozná vybrané hudební nástroje (viz hudební

nástroje) podle zvuku- pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu

instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

- hudební styly(hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)

Hudební výchova: 2. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou, zeslabování

a zesilování- umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní- zná pojmy notová osnova, noty, houslový

klíč- rozlišuje noty, pomlky, takty- umí doplnit zpěv hrou na jednoduché hudební nástroje- umí zazpívat vybrané vánoční koledy

- pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – klavír, trubka, housle, pikola

- umí užívat dětské hudební nástroje

Vokální činnosti- pěvecký a mluvní projev

(pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)

- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)

- dvojhlas (jednoduchý kánon)

Instrumentální činnosti- hra na hudební nástroje

(reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře)

- rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hudební improvizace

OSV- kreativita, cvičení pro

rozvoj kreativity

109

Page 112: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- umí se pohybovat podle daného rytmu, při tanci tleskat a do pochodu bubnovat- umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem- rozlišuje umělou a lidovou píseň

- seznámí se s vybranými skladbami klasiků

Hudebně pohybové činnosti- taktování, pohybový

doprovod znějící hudby (2/4 takt)

- pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

Poslechové činnosti- kvality tónů, vztahy mezi

tóny (akord)

- hudební výrazové prostředky, hudební prvky(pohyb melodie, rytmus)

- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

- hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)

110

Page 113: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Hudební výchova: 3.ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- učí se taktovat dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt

- umí pojmenovat notovou osnovu- pozná, rozliší a přečte z notového zápisu takt

dvoučtvrteční, tříčtvrteční - rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou,

čtvrťovou - podle zápisu not pozná stoupavou a klesavou

melodii- seznámí se s hymnou ČR- naučí se zpívat vybrané písně- dbá na správné dýchání

- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí uvést příklad

- umí doprovázet na rytmické nástroje

Vokální činnosti- pěvecký a mluvní projev

(pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)

- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)

- dvojhlas ( kánon)

Instrumentální činnosti- hra na hudební nástroje

(reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře)

- rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hudební improvizace

Hudebně pohybové činnosti- taktování, pohybový

doprovod znějící hudby (2/4 takt)

- pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

OSV- kreativita, cvičení pro

rozvoj kreativity

VMEGS- seznámení

s významnými evropskými hudebními skladateli

111

Page 114: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- rozliší rytmus valčíku a polky- vyzkouší si polkové a valčíkové kroky

(chůze dvoudobá, třídobá)- umí pohybově vyjádřit hudbu

- pozná Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka - zná některá jejich díla - poslechem rozezná hudební nástroje - poslouchá vážnou, zábavnou a slavnostní hudbu

Poslechové činnosti- kvality tónů, vztahy

mezi tóny (akord)- hudební výrazové

prostředky, hudební - prvky (pohyb melodie,

rytmus)- hudba vokální,

instrumentální, vokálně - instrumentální, lidský hlas,

hudební nástroj

- hudební styly (hudba pochodová,

taneční, ukolébavka, …)

112

Page 115: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Hudební výchova: 4. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- učí se další písně- dbá na správné dýchání- zná pojmy repetice, houslový klíč- umí napsat houslový klíč- rozlišuje délky not a umí je zapsat- pozná dynamická znaménka p, mf, f a umí je

v písní použít - zná stupnici C dur (názvy not)

Vokální činnosti- pěvecký a mluvní projev

(pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)

- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

- dvojhlas (kánon)

- rozvíjení činností z 1. období

- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu)

- dvojhlas a vícehlas (dvojhlasé písně)

- durové a mollové tóniny- grafický záznam vokální

hudby (čtení - z rytmického schématu

písně, - orientace v notovém

záznamu)

Instrumentální činnosti- hra na hudební nástroje

(reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře)

OSV- kreativita, cvičení pro

rozvoj kreativity- uvolnění, relaxace- řeč zvuků a slov- neverbální komunikace

VMEGS- seznámení

s významnými evropskými hudebními skladateli

- zvyky a tradice národů Evropy

MULV - lidské vztahy –

vzájemné obohacování různých kultur

- kulturní diference- poznávání vlastního

kulturního zakotvení- respektování zvláštností

různých etnik- rovnocennost všech

etnických kultur

113

Page 116: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí

- doprovodí písně na rytmických nástrojích- rytmizace říkadel

- umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok

- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební hry)

- grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)

Hudebně pohybové činnosti- taktování, pohybový

doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík)

- pohybové vyjádření hudby ( pantomima a pohybová improvizace)

- orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)

Poslechové činnosti- kvality tónů- vztahy mezi tóny- hudební výrazové

prostředky a hudební prvky

- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

- rozvíjení činností z 1. období

MEDV- kritické čtení a vnímání

mediálních sdělení- vnímání autora

mediálních sdělení

114

Page 117: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- pamatuje si nejdůležitější údaje o Bedřichu Smetanovi

- zná názvy některých jeho oper - zná názvy symfonických básní cyklu Má

vlast- seznámí se s životem a dílem Antonína

Dvořáka a Leoše Janáčka- poslouchá vybrané skladby- pozná písně ve dvoučtvrtečním a

tříčtvrtečním taktu- pozná opakující se téma v poslouchané

skladbě

- hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)

- hudební formy (malá a velká písňová)

- interpretace hudby (slovní vyjádření)

115

Page 118: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Hudební výchova: 5. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- pozná smyčcové nástroje – housle, violoncello, kontrabas

- dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní roh- seznámí se s hudebními nástroji

v symfonickém orchestru

- zná pojmy stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení

- pozná basový klíč- čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči- umí provést rozbor zapsané písně – druh

písně, notový zápis, takt, melodie- seznámí se s krajovými lidovými tanci- umí taktovat čtyřčtvrteční takt- zná původ státní hymny

Vokální činnosti- pěvecký a mluvní projev

(pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)

- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

- dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas)

- rozvíjení činností z 1. období

- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu)

- dvojhlas a vícehlas (dvojhlasé písně)

- intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny rozezná sluchem)

- grafický záznam vokální hudby (čtení rytmického schématu písně, orientace v notovém záznamu)

Instrumentální činnosti- hra na hudební nástroje

(reprodukce motivů, témat, jednoduchých

OSV- kreativita, cvičení pro

rozvoj kreativity- řeč zvuků a slov- neverbální komunikace

VMEGS- seznámení

s významnými evropskými hudebními skladateli

- zvyky a tradice národů Evropy

MULV- lidské vztahy- etnický původ- vztahy mezi kulturami

MEDV- kritické čtení a vnímání

mediálních sdělení- vnímání autora

mediálních sdělení

116

Page 119: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- umí pohybově vyjádřit nálady- seznámí se s relaxací

- umí jednoduché dvojhlasé písně- naučí se vybrané umělé písně - dbá na správné dýchání

- doprovodí písně na rytmické a melodické hudební nástroje

- umí pohybově vyjádřit nálady- seznámí se s relaxací

skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře)

- rytmizace, melodizace, hudební improvizace (hudební hry)

- grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)

Hudebně pohybové činnosti- taktování, pohybový

doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík)

- pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová improvizace)- orientace v prostoru

(pamětné uchování tanečních pohybů)

Poslechové činnosti- kvality tónů- vztahy mezi tóny- hudební výrazové

prostředky a hudební prvky

- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

- rozvíjení činností z 1. období

117

Page 120: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- poslouchá vybrané skladby- poslechem pozná vybrané smyčcové a

dechové nástroje- pozná varhanní hudbu- pozná vánoční hudbu a vánoční koledy- pozná trampské písně

- hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)

- interpretace hudby (slovní vyjádření)

118

Page 121: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 7 Vzdělávací oblast: Umění a kultura – 1.stupeň 5. 7. 2 Vzdělávací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučuje se : v 1.ročníku – 1 hodina týdně v 2.ročníku - 1 hodina týdně v 3.ročníku - 1 hodina týdně v 4.ročníku - 2 hodiny týdně v 5.ročníku - 2 hodiny týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací předmět rozdělen do 1. a 2. období.

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy.Je postavena na tvůrčích činnostech.Tvůrčími činnostmi je žák veden k uplatnění svých pocitů, prožitků a zapojení do procesu tvorby a komunikace.

Obsah je rozdělen do tří skupin:

Rozvíjení smyslové citlivosti – rozvíjení schopnosti rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality,výběr vhodných prostředků pro její vyjádření.

Uplatňování subjektivity – vedou žáka k uvědomování a uplatnění vlastních zkušeností při tvorbě.

Ověřování komunikačních účinků – utváření vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění. CÍLE Vzdělávání v této oblasti vede žáky k pochopení umění jako specifický způsob poznáníchápání umění a kultury jako součást lidské existence, opírající se o subjektivní vnímání, cítění, prožívání , představyspoluvytváření atmosféry pro tvorbu a poznání uměleckých děl, k tolerantnímu přístupu k různým kulturám národů a národnostíuvědomění si sebe samého, k tvořivému přístupu ke světu

119

Page 122: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výchovné a vzdělávaní strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení - vyhledává a třídí informace systematicky je využívá v tvůrčích činnostech - propojuje poznatky z různých oblastí pro komplexnější pohled - získané poznatky porovnává a hodnotí- je veden k pozitivnímu vztahu k učení

Kompetence k řešení problémů

- problémové situace rozpoznává, promýšlí způsob řešení- získáním vědomostí a dovedností řeší daný problém- činí uvážlivá rozhodnutí,uvědomuje si zodpovědnost za daná rozhodnutí

Kompetence komunikativní

- je veden k porozumění různým typům textů ,záznamů obrazových materiálů- využívá informační a komunikační prostředky pro komunikaci s okolním světem- získané dovednosti využívá k vytváření vztahů s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální

- účinně pracuje ve skupině,vytváří společně s pedagogem pravidla pro práci v týmu- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu,upevňuje dobré mezilidské vztahy,poskytne pomoc nebo o ni požádá,chápe efektivitu spolupracovat

s druhými, oceňuje zkušenosti druhých- vytvářením pozitivní představy o sobě samém,ovládá a řídí svoje jednání, aby dosáhl sebeúcty

Kompetence občanské

- je veden k respektování druhých lidí, je schopen se vcítit do druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení- je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu- poskytuje podle svých možností účinnou pomoc- pozitivním postojem k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost a aktivním zapojováním do kulturního dění je veden je veden je veden je

veden je veden je veden je veden je veden je veden je veden je veden k chránění našich tradic a kulturního dědictví

120

Page 123: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- chápáním základních ekologických souvislostí, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

Kompetence pracovní

- používá bezpečné a účinné materiály,nástroje a vybavení,dodržuje vymezená pravidla- k výsledkům pracovní činnosti přistupuje z hlediska kvality , funkčnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví, ochrany kulturních a společenských

hodnot

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Kreativní vnímání,vytváření mimouměleckého estetična- porozumění sobě samému- dobré mezilidské vztahy- podpora dovednosti- zvládnutí vlastního chování- uvědomění si hodnot lidí- pozitivní naladění- moje tělo, moje psychika- cvičení pro rozvoj kreativity- analýzy vlastních a cizích postojů- organizace vlastního času- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem- schopnost vidět věci jinak

Výchova k myšlení v evropských souvislostech (VMEGS)Rozvoj a integrace základních vědomostí potřebných k porozumění kulturních odlišností mezi národy.

- schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů- zájem o osobní vzory

121

Page 124: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Multikulturní výchova (MULV)- rozvoj tolerance pro jiné národy- otázky lidských práv- uvědomění si vlastní identity

Envinronmentální výchova (EV)- rozvoj vztahů člověka a přírody k prostředí- problém ekologie- citlivý přístup k přírodě

122

Page 125: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

METODY, FORMY, TECHNIKY

Výtvarné techniky a materiály:voskový pastel, vodové barvy,tempera,tuš,plastelína,modelovací hlína, přírodní materiál,pastelykoláž,malba.kresba , kolorovaná kresba, modelovaní, kombinované techniky,monotyp, dekorativní práce, objekty,frotáž

HODNOCENÍhodnocení artefaktu, prožitku, volný výtvarný projev, vyjádření představy, originálnost,kompozici

Formy práceIndividuální,kolektivní,besedy,referáty,samostatná práce,

Úkoly – docílit schopnost pracovat s :Línií,barvou, modelovat, experimentovat s výtvarnými materiály, ,organizací prostoru, užívat dekor, poznat ilustrátory, seznámit se s díly architektury , výtvarného a sochařského um

123

Page 126: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výtvarná výchova: – 1.období 1.,2.,3. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- žák poznává prvky vizuálně obrazného vyjádření:linie,tvar,objem, barva

- na základě jejich odlišností je třídí a vychází z vlastních představ

- své zkušenosti v uspořádaní barev v plošném a prostorovém uplatňuje v objektech a vzájemně je kombinuje

- vnímané události všemi smysly umí vyjádřit uměleckými prostředky

- do vizuálně obrazových vyjádření zapojuje obsah

-ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTIlinie, tvary, objemy vzájemně kombinujea proměňuje v ploše i v prostoru.-objekty uspořádává do celků na základě výraznosti a velikosti.

-zapojuje ostatní smysly – hmatové, sluchové,pohybové, čichové, chuťové ve vztazích se zrakovým vnímáním.

-uměleckou tvorbu výtvarnou,fotografie,film, reklama,televize, ostatní média rozvíjísmyslové účinky.

UPLATNĚNÍ SUBJEKTIVITY

-využívá prostředky pro vyjádření emocí, nálad,fantazie, manipulace s objekty,pohyb těla,umístnění v prostoru v malbě a kresbě.

-typy vizuálních vyjádření, jejich rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, ilustrace, volná malba, animovaný film,fotografie,reklama.

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ -osobní postoj v komunikaci- komunikační obsah se spolužáky, rodinou- proměny komunikačního obsahu

OSV- kreativita vnímání, vytváření- mimouměleckého estetična- porozumění sobě samému- dobré mezilidské vztahy- podpora dovedností- zvládnutí vlastního chování- uvědomění si hodnot lidí- pozitivní naladění- moje tělo,moje psychika- cvičení pro rozvoj kreativity- analýzy vlastních a cizích - postojů

VMEGS- porozumění vlivu kulturních

rozdílů- postoje k Evropě jako širší vlasti- poznání děl Evropanů

MULV - rozvoj tolerance pro jiné

národy- otázka lidských práv

EV- rozvíjení vztahu člověka

Já a ti druzí

Vyjádření pocitů barvy

Jiné kultury

Tradice u násA v EvropěIlustrace

Výtvarná díla

Moje rodina

Portrét

Život Evropana

Ekosystémy

Životní prostředí TŘEDÍ

124

Page 127: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

k prostředí- citlivý přístup k přírodě

MEDV- možnost svobodného

vyjádření- vnímání autora mediálních

sdělení

125

Page 128: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výtvarná výchova – 2. období - 4.,5. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

-Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovat prvky – světlo, barevné kontrasty, proporce aj.

-Užívat a kombinovat prvky vizuálně obraznéhovyjádření – v ploše linie a barvě

- modelování a skulptury v prostoru

-Vědomě se zaměřit na projev vlastních životníchzkušeností,které mají komunikační účinky pro jeho vztahy -Nalézání vhodných prostředků pro obrazná vyjádření na základě zrakového vnímání k vnímání danými smysly v ploše i prostoru -Osobitost vnímání uplatňovat v přístupu k realitě,k interpretaci obrazného vyjádření, vyjádření pocitů svobodně volit prostředky

-Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření s přístupem jako kezdroji inspirace

-Nalézt a do komunikace v sociálních vztazích zapojit obsah obrazných vyjádření, které

-ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI-Prvky vizuálně obrazného vyjádření- linie, tvary, objemy, světlost,barevnost ,světlost, jednoduché vztahy textury ,jejichkombinace a proměny v ploše,prostoru.-Uspořádání objektů do celků – na základějejich výraznosti , velikosti a vzájemnéhopostavení ve statickém a dynamickém vy-jádření.-Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření

– umělecká výtvarná tvorba,fotografie,Film, tiskoviny, televize, média, reklama.

-UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY-Prostředky pro vyjádření emocí ,pocitů,fantazie,představ, osobních zkušeností,manipulace s objekty,pohyb těla, akční tvar malby a kresby -Typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr, uplatnění-

OSV – napomáhá k zvládání vlastního chování- utváří základní dovednosti- pozitivní postoj k sobě samému- uvědomování si hodnot druhých- organizace vlastního času- cvičení pro rozvoj kreativit-rozvoj pozornosti vůči odlišnostem- schopnost vidět věci jinak

VMEGS – rozvoj a integrace základních vědomostí potřebných pro poro-zumění kulturních odlišností mezi národy-schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním – kontextu vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů,zájem o osobní vzory

MULV – uvědomění si vlastní identity

EV – rozvoj vztahů člověka a

JÁ A TI DRUZÍ

VYJÁDŘENÍPOCITŮ BARVOU

JINÉ KULTURY

TRADICE U NÁS,V EVROPĚ

ILUSTRACE

VÝTVARNÁ OBDO-BÍ, DÍLA

MOJE RODINA

126

Page 129: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

samostatně vytvořil

- hračky,ilustrace,objekty, volná malba, plastika,comics,fotografie.-Přístupy k vizuálně obrazným vyjádření- hledisko jejich vnímání,motivace.

-Osobní postoj v komunikaci -jeho utvářenía zdůvodnění , odlišné interpretace obrazových vyjádřenívyjádření ,jejich porovnání s vlastní tvorbou. -Komunikační obsah vizuálně obraznýchvyjádřenív komunikaci se spolužáky,rodinou,vysvětlení výsledků podle svých schopností.-Proměny komunikačního obsahu -záměry-Tvorby,proměny obsahu vlastních obrazných vyjádření i děl výtvarného umění.

přírody, - problémy ekologie

PORTRÉT

ŽIVOT EVROPANŮ

EKOSYSTÉMY

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

127

Page 130: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví – 1. stupeň5. 8. 2 Vzdělávací předmět: Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje:V 1. až 5. ročníku - 2 hodiny týdně

Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 složek:

Činnosti ovlivňující zdraví - žák se učí vnímat a chápat význam pohybu pro zdraví- přípravu organismu, zdravotně zaměřené činnosti- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu- učí se hygieně při TV- snaží se o bezpečnost při pohybových činnostech

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - dovede hrát pohybové hry- zvládne základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti- provádí průpravné úpoly

128

Page 131: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zvládá základy atletiky, sportovních her- věnuje se turistice a pobytu v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, dalším pohyb. aktivitám

Činnosti podporující pohybové učení

- žák umí komunikovat v TV- zvládá organizaci při TV- dbá na zásady jednání a chování- dodržuje pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností- umí měřit a posuzovat pohybové dovednosti- zná zdroje informací o pohybových činnostech

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí:

Kompetence k učení- žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví- učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení- změří základní pohybové výkony a porovnávají je s předchozími- orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích- učitel umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky

Kompetence k řešení problémů - žáci uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí - adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka- řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sport. prostředím - nepoužívá nevhodné sportovní náčiní a nářadí- učitel dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům pomáhá v činnostech

Kompetence komunikativní- žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích- učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají- zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty- učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých - učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci

129

Page 132: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence sociální a personální- žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play- dodržují pravidla, označí přestupky- respektují opačné pohlaví- zvládají pohybové činnosti ve skupině- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat- umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence občanské- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu- projevují přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti- spojují svou pohybovou činnost se zdravím- zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke kritickému myšlení- hodnotí cvičení- učí se být ohleduplní a taktní- učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků

Kompetence pracovní- žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavích zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě- učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV)- moje tělo, moje psychika- cvičení sebekontroly, sebeovládání, vůle- napomáhá k zvládání vlastního chování- analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot jejich projevů v chování lidí- pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému i druhým- odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost

130

Page 133: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Multikulturní výchova (MULV)- uplatňování principů slušného chování- napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí

Tělesná výchova: 1. r očník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou

- seznamuje se s protahovacími a napínacími cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění

- dokáže spojit pravidelnou pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků

- učí se správnému dýchání- zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti

cvičení během dne – ve vyučování, o přestávce, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy estetického pohybu.

- tělocvičné pojmy komunikace v TV

131

Page 134: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, školním dvoře, v přírodě

- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti

- používá vhodné sportovní oblečení a obuv- spolupracuje při jednoduchých týmových a

pohybových činnostech a soutěžích- jedná v duchu fair – play- zvládne přihrávku jednoruč, obouruč- zná a dodržuje základní pravidla her- je schopen soutěžit v družstvu- je si vědom porušení pravidel a následků pro

sebe i pro družstvo

- zná techniku hodu kriketovým míčkem- zná nízký start- ovládá principy štafetového běhu- nacvičí skok do dálky- účastní se atletických závodů

- zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách, jednoduchá cvičení na žebřinách

- Umí skákat přes švihadlo- Dokáže podbíhat dlouhé lano- Provádí cvičení na lavičkách

- bezpečnost při sportování

- základy sportovních her – míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovacích pohybových činností – her, soutěží, zásady jednání a chování

- základy atletiky – rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem - rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti, koordinace pohybu

- základy gymnastiky – cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly

- vztah ke sportu – zásady jednání a chování- fair play

132

Page 135: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- projevuje radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

- učí se respektovat zdravotní handicap- zná význam sportování pro zdraví

- relaxace

Tělesná výchova: 2. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou

- seznamuje se s protahovacími a napínacími cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění

- dokáže spojit pravidelnou pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků

- učí se správnému dýchání- zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti

- cvičení během dne – ve vyučování, o přestávce, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy estetického pohybu.

- tělocvičné pojmy – komunikace v TV

-

133

Page 136: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, školním dvoře, v přírodě, ve vodě

- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti

- používá vhodné sportovní oblečení a obuv

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích

- jedná v duchu fair – play- zvládne přihrávku jednoruč, obouruč- zná a dodržuje základní pravidla her- je schopen soutěžit v družstvu- je si vědom porušení pravidel a následků pro

sebe i pro družstvo

- zná techniku hodu kriketovým míčkem- zná nízký start- ovládá principy štafetového běhu- nacvičí skok do dálky- účastní se atletických závodů

- zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách, jednoduchá cvičení na žebřinách

- umí skákat přes švihadlo- dokáže podbíhat dlouhé lano- provádí cvičení na lavičkách- provádí přetahy a přetlaky

- projevuje radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

- bezpečnost při sportování

- základy sportovních her – míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovacích pohybových činností – her, soutěží, zásady jednání a chování

- základy atletiky – rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem - rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti, koordinace pohybu

- základy gymnastiky – cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly

- vztah ke sportu – zásady jednání a chování- fair play

134

Page 137: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- učí se respektovat zdravotní handicap

- zná význam sportování pro zdraví

- seznamuje se s technikou jednoho plaveckého stylu

- nacvičuje skoky do vody

- relaxace

- základní plavecká výuka – základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob, hygiena plavání a adaptace na vodní prostředí

Tělesná výchova: 3. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou

- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků

- dbá na správnému dýchání- zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu- zná kompenzační a relaxační cviky- uplatňuje zásady pohybové hygieny

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti

- cvičení během dne – ve vyučování, o přestávce, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy estetického pohybu.

- tělocvičné pojmy – komunikace v TV

OSV- moje tělo- moje psychika- cvičení sebekontroly,

sebeovládání- můj vztah ke mně

samému- regulace vlastního

jednání i prožívání, vůle

MULV- udržování tolerantních

vztahů a rozvíjení spolupráce

- uplatňování principu slušného chování

- dodržování základních morálních norem

135

Page 138: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží- rozumí povelům pořadových cvičení a

správně na ně reaguje

- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, školním dvoře v přírodě, ve vodě

- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti

- používá vhodné sportovní oblečení a obuv - jedná v duchu fair - play

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích

- umí přihrávku jednoruč, obouruč, driblink- rozlišuje míč na basketbal a volejbal- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem- nacvičuje střelbu na koš- nacvičuje přehazovanou- zná a dodržuje základní pravidla her- je schopen soutěžit v družstvu- je si vědom porušení pravidel a následků

pro sebe i pro družstvo- pozná a označí zjevné přestupky proti

pravidlům a adekvátně na ně reaguje

- zná techniku hodu kriketovým míčkem- zná princip štafetového běhu- uběhne 60 m- zná taktiku při běhu na delší vzdálenost,

při běhu terénem s překážkami- umí skákat do dálky

- nacvičí správnou techniku skoku z místa

- bezpečnost při sportování

- základy sportovních her – míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovacích pohybových činností – her, soutěží, zásady jednání a chování

- základy atletiky – rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem - rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti, koordinace pohybu

136

Page 139: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- účastní se atletických závodů

- zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj na hlavě

- provádí přitahování do výše čela na hrazdě- naučí se správnou techniku odrazu z můstku

při cvičení na koze - jednoduchá cvičení na žebřinách- umí skákat přes švihadlo- dokáže podbíhat dlouhé lano- provádí cvičení na lavičkách- provádí přetahy a přetlaky- umí šplhat na tyči

- projevuje radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

- respektuje zdravotní handicap- zná význam sportování pro zdraví- zvládne základní kroky některých lidových

tanců- seznámí se s dětským aerobikem- seznámí se s kondičním cvičením s hudbou

- zvládne techniku dvou plaveckých stylů- provádí skoky do vody

- učí se jízdě na bruslích

- základy gymnastiky – cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly

- vztah ke sportu – zásady jednání a chování- fair play

- základní plavecká výuka – základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob, hygiena plavání a adaptace na vodní prostředí

- relaxace

137

Page 140: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Tělesná výchova: 4. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou

- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu

- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo svalovým oslabením

- zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti

- příprava ke sportovnímu výkonu

- příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti

- cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy estetického pohybu

OSV- moje tělo- moje psychika- cvičení sebekontroly,

sebeovládání- můj vztah ke mně

samému- regulace vlastního

jednání i prožívání, vůle

MULV- udržování tolerantních

vztahů a rozvíjení spolupráce

- uplatňování principu slušného chování

138

Page 141: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- dbá na správnému dýchání- zná kompenzační a relaxační cviky- uplatňuje zásady pohybové hygieny

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží- rozumí povelům pořadových cvičení a

správně na ně reaguje

- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, školním dvoře v přírodě, ve vodě

- adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti

- používá vhodné sportovní oblečení a obuv - jedná v duch fair - play

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích,vytváří varianty osvojených pohybových her, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- umí přihrávku jednoruč, obouruč, driblink- rozlišuje míč na basketbal a volejbal- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem

- tělocvičné pojmy – komunikace v TV

- bezpečnost při sportování

- základy sportovních her – míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovacích pohybových činností – her, soutěží, zásady jednání a chování

- dodržování základních morálních norem

- Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti

- tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého

139

Page 142: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- nacvičuje střelbu na koš- nacvičuje přehazovanou

- zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se jimi

- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti

- je schopen soutěžit v družstvu- umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché

taktice družstva a dodržovat ji- je si vědom porušení pravidel a následků

pro sebe i pro družstvo- pozná a označí zjevné přestupky proti

pravidlům a adekvátně na ně reaguje

- zná techniku hodu kriketovým míčkem- zná princip štafetového běhu- uběhne 300 m- zná taktiku při běhu k metě, sprintu,

vytrvalostního běhu, při běhu terénem s překážkami

- umí skákat do dálky- nacvičí správnou techniku skoku z místa- účastní se atletických závodů

- umí šplhat na tyči- zvládne cvičení na žíněnce – napojované

kotouly, stoj na hlavě- provádí přitahování do výše čela na hrazdě- zvládne cvičení na žíněnce – napojované

kotouly, stoj na hlavě

- provádí přitahování do výše čela na hrazdě- umí správnou techniku odrazu z můstku při

- základy atletiky – rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem - rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti, koordinace pohybu

- základy gymnastiky – cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly

140

Page 143: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

cvičení na koze – roznožka, výskok do kleku a dřepu

- provádí cvičení na švédské bedně- zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí- cvičení na žebřinách- umí skákat přes švihadlo- provádí cvičení na lavičkách- provádí přetahy a přetlaky

- projevuje radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

- respektuje zdravotní handicap- zná význam sportování pro zdraví- dovede získat informace o pohybových

aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště

- dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími výsledky

- zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti, zná jednoduchá pravidla silničního provozu

- ovládá jízdu na bruslích

- vztah ke sportu – zásady jednání a chování- fair play

- výchova cyklisty – dopravní hřiště

141

Page 144: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Tělesná výchova: 5. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou

- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu

- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo svalovým oslabením

- zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti

- dbá na správnému dýchání

- příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti

- cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – tanečky, základy estetického pohybu

OSV- moje tělo- moje psychika- cvičení sebekontroly,

sebeovládání- můj vztah ke mně

samému- regulace vlastního

jednání i prožívání, vůle

- řeč těla- vytváření povědomí o

kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost

MULV- udržování tolerantních

142

Page 145: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zná kompenzační a relaxační cviky- uplatňuje zásady pohybové hygieny

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

- zná pojmy z pravidel sportů a soutěží- rozumí povelům pořadových cvičení a

správně na ně reaguje- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování

v tělocvičně, na hřišti, školním dvoře v přírodě, ve vodě

- adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti

- používá vhodné sportovní oblečení a obuv - jedná v duch fair - play

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích,vytváří varianty osvojených pohybových her, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- umí přihrávku jednoruč, obouruč, driblink- rozlišuje míč na basketbal a volejbal- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem- nacvičuje střelbu na koš- nacvičuje přehazovanou

- zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se jimi

- zná cviky na zdokonalení obratnosti a

- tělocvičné pojmy – komunikace v TV

- bezpečnost při sportování

- základy sportovních her – míčové hry a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla zjednodušených osvojovacích pohybových činností – her, soutěží, zásady jednání a chování

vztahů a rozvíjení spolupráce

- uplatňování principu slušného chování

- dodržování základních morálních norem

- Význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti

- tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého

- osobní přispění zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy

143

Page 146: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

pohotovosti- je schopen soutěžit v družstvu- umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché

taktice družstva a dodržovat ji- je si vědom porušení pravidel a následků

pro sebe i pro družstvo- pozná a označí zjevné přestupky proti

pravidlům a adekvátně na ně reaguje- zná techniku hodu kriketovým míčkem- zná princip štafetového běhu- uběhne 300 m- zná taktiku při běhu k metě, sprintu,

vytrvalostního běhu, při běhu terénem s překážkami

- umí skákat do dálky- nacvičí správnou techniku skoku z místa- účastní se atletických závodů-- umí šplhat na tyči, seznamuje se šplhem na

laně- zvládne cvičení na žíněnce – napojované

kotouly, stoj na hlavě- provádí přitahování do výše čela na hrazdě- zvládne cvičení na žíněnce – napojované

kotouly, stoj na hlavě

- provádí přitahování do výše čela na hrazdě

- umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze – roznožka, výskok do kleku a dřepu

- provádí cvičení na švédské bedně- zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí- cvičení na žebřinách- umí skákat přes švihadlo

- základy atletiky – rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem - rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti, koordinace pohybu

- základy gymnastiky – cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly

144

Page 147: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- provádí cvičení na lavičkách- provádí přetahy a přetlaky

- projevuje radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

- respektuje zdravotní handicap- zná význam sportování pro zdraví- dovede získat informace o pohybových

aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště

- dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími výsledky

- zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti, zná jednoduchá pravidla silničního provozu

- učí se pohybu na lyžích, sjezdu a slalomu na lyžích

- ovládá jízdu na bruslích

- vztah ke sportu – zásady jednání a chování –fair play

145

Page 148: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce – 1. stupeň 5. 9. 1 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje:V 1. – 5. ročníku – 1 hodinu týdněOblast posiluje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání pracovních dovedností v různých oblastech lidské činnosti, přispívá k profesní orientaci žáka. Oblast se zaměřuje na pracovní dovednosti a návyky. Doplňuje celé vzdělání o důležitou a nezbytnou složku.

Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 oblastí

Práce s drobným materiálem- vytváří přiměřenými prac. operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu- udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první- pomoc při úraze

Konstrukční činnosti

- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž - pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

146

Page 149: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Pěstitelské práce- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstit. pokusy a pozorování- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny- volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

Příprava pokrmů - orientuje se v základním vybavení kuchyně - připraví samostatně jednoduchý pokrm- dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch- dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí:

Kompetence k učení- vedeme žáky ke kladnému vztahu k práci a odpovědnému postoji- vedeme je k osvojení pracovních dovedností v různých pracovních oblastech- umožňujeme poznávat výrobní postupy a materiály- učíme je zásadám hygieny a bezpečnosti při práci

Kompetence k řešení problémů - vedeme žáka k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů- učí žáka organizování a plánování činností, volbu vhodných postupů a materiálů- učí žáka diskutovat o problému, navrhnout vhodný postup a řešení

Kompetence komunikativní- učitel vede žáka ke komunikaci při práci- podporuje vyjadřování myšlenek – stručně, jasně- vede žáka k popisu pracovní činnosti- podporuje stručné zdůvodňování postupu

Kompetence sociální

147

Page 150: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- učitel vede žáka k orientaci v oborech lidské činnosti- žák poznává fyzickou a duševní práci- žák je veden ke skupinové práci, spolupráci a zodpovědnosti za práci v týmu- žák si osvojuje poznatky a dovednosti významné pro tvorbu profesního zaměření- žák je veden k sebehodnocení práce- učí se přijímat pochvalu a kritiku

Kompetence občanské- učitel vede žáka k chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci

Kompetence pracovní- učitel vede žáka ke správnému a odpovědnému vztahu k práci- učitel podporuje u žáků pocit odpovědnosti, vytrvalosti a soustavnosti- žák je veden k osvojování si pracovních návyků- žák je veden k bezpečné práci s jednoduchými nástroji a materiály (nůž, nůžky, pilka, kladivo...)- žák se učí neohrožovat sebe ani ostatní- učitel vyžaduje u žáků dodržování stanovených pravidel nebo postupu práce- učitel vede žáka k rozvíjení svých zájmů a schopností pro budoucí povolání

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV)- pomáhá žákovi hledat jeho vlastní cestu k životní spokojenosti, dobrý vztah k sobě samému- umožňuje získávání základních sociálních dovedností při řešení složitých situací a problémů- učí toleranci a pohledu na svět očima druhých, umět prosadit svůj názor- vede k sebepoznání, k organizaci a plánování, sebeovládání a organizaci času- vede k uvědomování si hodnoty lidí, jejich názorů a přístupů k řešení problémů- připravuje na převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí

Environmentální výchova (EV)

148

Page 151: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vede k ochraně životního prostředí , vztahům člověka k prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí- uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování- ukazuje příklady jednání, která jsou žádoucí a nežádoucí z hlediska životního prostředí- přispívá k vytváření zdravého životního stylu- vede k vnímavému a citlivému přístupu přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví- vede k vnímání estetických hodnot prostředí

Pracovní činnosti: 1. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- umí mačkat, trhat, lepit, vystřihovat, překládat a skládat papír

- dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru přírodní materiál

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

- umí stříhat textil a nalepit textilii

- dovede sestavovat stavebnicové prvky- umí montovat a demontovat stavebnici

- zná základy péče o pokojové květiny – otírání listů,zalévání

- zná základy správného stolování a společenského chování

- práce s drobným materiálem – papír

- práce s drobným materiálem – přírodniny

- práce s drobným materiálem – textil – koláž

- konstrukční činnosti

- pěstitelské činnosti

- příprava pokrmů

OSV - kreativita, cvičení pro

rozvoj základních rysů kreativity, pružnost nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, schopnosti dotahovat nápady do reality

EV- citlivý přístup

k přírodě, šetří materiálem, papír a další přírodniny, vnímání estetických hodnot

149

Page 152: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Pracovní činnosti: 2. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- umí mačkat, trhat lepit, polepovat, stříhat vystřihovat, překládat a skládat papír

- umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru

- dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru přírodní materiál

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

- umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil

- naučí se zadní steh- umí přišít knoflíky- umí slepit textil, vyrobí jednoduchý textilní

výrobek

- dovede sestavovat stavebnicové prvky- umí montovat a demontovat stavebnici

- zná základy péče o pokojové květiny –

- práce s drobným materiálem – papír

- práce s drobným materiálem – přírodniny

- práce s drobným materiálem – textil

- nácvik zadního stehu na čtvrtce

- textilní koláž

- konstrukční činnosti

- pěstitelské činnosti

OSV - kreativita, cvičení pro

rozvoj základních rysů kreativity, pružnost nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, schopnosti dotahovat nápady do reality

EV- citlivý přístup

k přírodě, šetří materiálem, papír a další přírodniny, vnímání estetických hodnot

150

Page 153: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

otírání listů, zalévání, kypření- umí zasít semena- provádí pozorování a zhodnotí výsledky

pozorování

- chová se vhodně při stolování- připraví tabuli pro jednoduché stolování- připraví jednoduchý pokrm (stud.kuchyně)

- příprava pokrmů

Pracovní činnosti: 3. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- umí mačkat, trhat lepit, polepovat, stříhat vystřihovat, překládat a skládat papír

- umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru

- dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru přírodní materiál

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

- umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil

- naučí se zadní steh

- práce s drobným materiálem – vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků

- papír a karton- přírodniny

- práce s drobným materiálem – textil

- nácvik zadního stehu na čtvrtce

- textilní koláž

EV- citlivý přístup

k přírodě, šetří materiálem, papír a další přírodniny, vnímání estetických hodnot

151

Page 154: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- umí přišít knoflíky- umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní

výrobek

- dovede sestavovat stavebnicové prvky- umí montovat a demontovat stavebnici

- zná základy péče o pokojové květiny – otírání listů, zalévání, kypření

- umí zasít semena- provádí pozorování a zhodnotí výsledky

pozorování

- orientuje se v základním vybavení kuchyně- chová se vhodně při stolování- připraví tabuli pro jednoduché stolování- připraví jednoduchý pokrm ( stud. kuchyně)- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

- konstrukční činnosti – práce

se stavebnicemi

- pěstitelské činnosti

- příprava pokrmů- základní vybavení kuchyně,

výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

152

Page 155: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Pracovní činnosti: 4. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat

- vytváří prostorové konstrukce

- seznámí se se základy aranžování a využití samorostů

- seznámí se při činnosti s různým matriálem s prvky lidových tradic

- dodržuje pořádek na pracovním místě

- zvládne různé druh stehů – přední, zadní, ozdobný

- udržuje pořádek na svém pracovním místě, zásady hygieny a bezpečnosti práce¨

- poskytne první pomoc při úraze

- montuje a demontuje stavebnici, dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky – pracuje podle slovního návodu, předlohy

- práce s drobným materiálem – vlastnosti materiálu, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků

- papír a karton

- konstrukční činnosti – práce se stavebnicemi – plošnými, konstrukčními, prostorovými

EV- citlivý přístup

k přírodě, šetří materiálem, papír a další přírodniny, vnímání estetických hodnot

153

Page 156: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce- poskytne první pomoc při úraze

- zná základy péče o pokojové rostliny- zná rozdíl mezi setím a sázením- zná množení rostlin, odnožemi a řízkováním- umí zvolit podle druhu pěstitelských činností

správné pomůcky, nástroje a nářadí- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce- poskytne první pomoc při úraze

- orientuje se v základním vybavení kuchyně- seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů

studené kuchyně- zná pravidla stolování a společenského

chování- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce- poskytne první pomoc při úraze- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

- práce s návodem

- pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování rostlin,

- pěstování pokojových rostlin a rostlin ze semen v místnosti

- příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin

- jednoduchá úprava stolu- pravidla správného stolování

154

Page 157: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Pracovní činnosti: 5. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- dovede vyřezávat, děrovat polepovat, tapetovat

- vytváří prostorové konstrukce

- seznámí se se základy aranžování a využití samorostů

- seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic

- dodržuje pořádek na pracovní místě

- práce s drobným materiálem – vlastnosti materiálu, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků

- práce s papírem a kartonem

- práce s přírodninami

OSV - kreativita, cvičení pro

rozvoj základních rysů kreativity, pružnost nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, schopnosti dotahovat nápady do reality

EV- citlivý přístup

k přírodě, šetří materiálem, papír a další přírodniny, vnímání estetických hodnot

155

Page 158: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zvládne různé druhy stehů – přední, zadní, ozdobný

- seznámí se s látáním a tkaním- zná rozdíl mezi osnovou a útkem- umí háčkovat- udržuje pořádek na pracovním místě, - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,- poskytne první pomoc při úraze- montuje a demontuje stavebnici- dovede sestavovat složitější stavebnicové

prvky- umí pracovat podle slovního návodu,

předlohy nebo jednoduchého schématu

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze

- zná základy péče o pokojové květiny- zná rozdíl mezi setím a sázením- zná množení rostlin odnožemi a řízkováním- seznámí se s rostlinami jedovatými,

rostlinami jako drogy, alergiemi- vede pěstitelské pokusy a pozorování- umí zvolit podle druhu pěstitelských činností

správné pomůcky, nástroje a nářadí- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při

práci, poskytne první pomoc při úraze

- orientuje se v základním vybavení kuchyně

- práce s textilem

- konstrukční činnosti,- práce se stavebnicí –

plošnými, konstrukčními, prostorovými

- práce s návodem- práce s předlohou a

s jednoduchým náčrtem

- pěstitelské činnosti- základní podmínky pro

pěstování rostlin,- pěstování pokojových

rostlin, - pěstování rostlin ze semen

v místnosti

- příprava pokrmů

VMEGS - srovnávání

společných znaků a odlišností

- pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám

- evropská kuchyně- pozitivní postoje

k jinakosti a kulturní rozmanitosti

156

Page 159: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů - studené i teplé kuchyně- zná pravidla správného stolování

a společenského chování- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,- poskytne první pomoc při úraze- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

- základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stravování

Poznámky k   učebnímu plánu – 1. stupeň:

Na 1. stupni jsme posílili hodinové dotace v předmětech Český jazyk a literatura, Matematika a Výtvarná výchova tím, že jsme využili disponibilní hodiny.Předmět Anglický jazyk vyučujeme také v 1. a 2. ročníku po 2 hodinách v každém ročníku. Od 3. ročníku 3 hodiny týdně. Ve výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme na výuku cizích jazyků. V některých zejména početnějších třídách využíváme z důvodu aktivnější možnosti komunikace v cizím jazyce půlené hodiny. Ve všech ročnících prvního stupně jsou realizována průřezová témata – jsou začleněna do jednotlivých předmětů.

157

Page 160: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. Učební osnovy (2.stupeň)

5. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5. 1. 1. Vzdělávací předmět: Český jazyk, komunikační a slohová výchova a literární výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět český jazyk je vyučován ve všech ročnících 2.stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk, komunikační a slohová výchova a literární výchova stanovených ŠVP – „Škola – brána do života“.Český jazyk má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech.Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Dané cíle se snažíme naplňovat např. návštěvami knihoven, prací s knihou, poslechovými texty, texty na internetu, prací s interaktivní tabulí. Důraz je kladen také na rozvoj komunikačních dovedností.Během celého školního roku jsou žákům zadávána mluvní cvičení a referátky z četby. Žáci se tak učí formulovat své vlastní dojmy, poznatky a zážitky. Dále jsou žáci vedeni k práci s jazykovými příručkami, zejména s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a Slovníkem cizích slov.Zájem především o literární výchovu bude podpořen návštěvou divadelních a filmových představení..Tento vyučovací předmět se vyučuje v 6.,7. a 9. ročníku 5 hodin týdně, v 8.ročníku 4 hodiny týdně.Poznámka: v 8.ročníku nabízíme povinně volitelný literární seminář, který se vyučuje 1 hodinu týdně.Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je zaměřeno na :- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu- vedení k souvislému vyjadřování- osvojení podstatných poznatků a praktickému zvládnutí českého pravopisu- poznávání bohatosti českého jazyka a jeho slovní zásoby

158

Page 161: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- využívání různých zdrojů informací ( slovníky, encyklopedie, bibliografie, internet( pro rozlišování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky- interpretaci literárních textů- získání základních čtenářských dovedností a návyků, utváření čtenářského vkusu a trvalého zájmu o četbu- seznámení s nejdůležitějšími literárními žánry a formami a rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní- chápání funkce divadla, filmu a ostatních médií- vyjádření vlastních názorů a pocitůVyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat i s ostatními předměty – zejména dějepisem( např. období VM – Konstantin a Metoděj, Karel IV., doba husitská, veleslavínské období, doba národního obrození atd.), hudební výchovou ( lidová slovesnost, chorály, melodrama, písničkáři atd.), výtvarnou výchovou ( vývoj uměleckých stylů), a proto je třeba rozvíjet mezipředmětové vztahy.

Kompetence k učení- vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací- vedeme žáky k užívání správné terminologie- rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva- vedeme žáky k systematickému vedení a ukládání informací- vedeme žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu- seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem- vedeme žáky ke kritickému hodnocení výsledků svého učení- vedeme žáky k samostatné práci s textem, vytvoření osnovy, výpisků, výtahu

Kompetence k řešení problémů- vedeme žáky k tomu, aby uměli najít chyby v textu, hledat vlastní chyby a odůvodnit správné řešení- vedeme žáky k tomu, aby dokázali najít pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy- využíváme získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení- vedeme žáky k samostatnému řešení problémů a volbě vhodných způsobů řešení

Kompetence komunikativní- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat – např. skupinová práce, projekty (úkoly zadáváme tak, aby nepracoval ve skupině pouze jeden)- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé- vedeme žáky k formulování vlastních myšlenek a názorů, výstižnému a kultivovanému písemnému i ústnímu vyjadřování- nasloucháme mluveným projevům druhých lidí a vhodně na ně reagujeme a hodnotíme je- zapojujeme žáky do diskuse a vedeme je k obhajování svých názorů- využíváme informační a komunikační prostředky

159

Page 162: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vedeme žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků- rozšiřujeme slovní zásobu žáků- správně artikulujeme

Kompetence sociální a personální- vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování- vedeme žáky ke spolupráci ve skupině, schopnosti naučit se naslouchat druhým, respektování názorů druhých- vedeme žáky k tomu, aby utvářeli příjemnou atmosféru v týmu- vytváříme příležitosti k věcné diskusi- učíme žáky vzájemné toleranci, pomoci, seberealizaci

Kompetence občanské- motivujeme žáky k zájmu o naši kulturu, historii a literaturu- aktivně žáky zapojujeme do kulturních akcí- vytváříme pozitivní postoj k uměleckým dílům- podporujeme v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby

Kompetence pracovní- dodržujeme hygienická pravidla pro čtení a psaní- vedeme žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru- vedeme žáky k pěkné úpravě sešitů- vedeme žáky k přípravě pomůcek na výuku a udržování pořádku v lavicích i ve třídě

Průřezová témata:Osobnostní a sociální výchova = OSVVýchova demokratického občana = VDOVýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech = VMEGS Multikulturní výchova = MULVEnvironmentální výchova = EVMediální výchova = MEDV

Tato průřezová témata jsou rozpracována v tabulkách jednotlivých ročníků.

160

Page 163: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Český jazyk - mluvnice, 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:-spisovně vyslovují česká slova-dokáží pracovat s jazykovými příručkami- např. Pravidly českého pravopisu a Slovníkem spisovné češtiny-rozlišují spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu

-rozlišují hlásky a spisovně vyslovují česká slova-rozeznávají věty podle intonace

-osvojují si pravopis-dokáží rozdělit slova na jednotlivé části

I. Obecné poučení o jazyce -jazyk a jeho útvary, rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary), čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) -jazykověda, její složky -jazykové příručky -opakování učiva 5.ročníku

II. Zvuková stránka jazyka-hláskosloví-slovní a větný přízvuk-zvuková stránka věty, intonace, členění souvislé řeči (pauzy)

III. Stavba slova a pravopis-slovotvorný základ, předpona, přípona, slova příbuzná

MULV- spisovné a nespisovné útvary národního jazyka, nářečí

-mezipředmětový vztah- nářečí- Ov, D-práce s jazykovými příručkami

-práce s Pravidly-procvičování pravopisu- práce s doplňujícími

161

Page 164: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

-třídí slovní druhy-rozlišují ohebné a neohebné slovní druhy-rozlišují druhy podstatných jmen-určují mluvnické kategorie podstatných jmen-přídavná jména zařazují do druhů, určují jejich vzory-dokáží stupňovat přídavná jména

-třídí zájmena podle druhů

-třídí číslovky podle druhů-zvládají pravopis číslovek-skloňují číslovky-určují mluvnické kategorie sloves

-rozlišují základní větné členy

-rozlišují rozvíjející větné členy

-rozlišují větu jednoduchou a souvětí

-stavba slova-odvozování slov-zdvojené souhlásky-skupiny bě-, bje-, pě-, vě-, vje-, mě-, mně--předložky s/z, předpony s/z-i-y po obojetných souhláskách

IV. Tvarosloví-druhy slov-podstatná jména- druhy-obecná a vlastní-mluvnické významy (kategorie)-procvičování vzorů-vzory a pravopis podstatných jmen-přídavná jména- druhy-skloňování a pravopis-mluvnické významy (kategorie)-přídavná jména přivlastňovací-stupňování-zájmena- druhy-skloňování zájmen-pravopis-číslovky- druhy-skloňování číslovek-pravopis číslovek-slovesa-mluvnické kategorie- osoba, číslo, čas, způsob

V. Skladba-základní větné členy- podmět a přísudek-mluvnická shoda přísudku s podmětem-rozvíjející větné členy- přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk-věta jednoduchá a souvětí

jazykovými příručkami

-mezipředmětový vztah- M- skloňování číslovek

162

Page 165: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

VI. Opakování a procvičování učiva 6.ročníku

Předmět : Český jazyk - mluvnice, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:-v písemném projevu zvládají pravopis

-dokáží třídit slovní druhy-správně skloňují podstatná a přídavná jména-rozlišují ohebné a neohebné slovní druhy

I. Opakování učiva 6.ročníku-pravopis- VS, psaní ú/ů, skupiny bě/bje, pě, vě/vje, vlastní názvy- velká písmena, zdvojené souhlásky, shoda přísudku s podmětem, psaní mě/mně-druhy slov- ohebné a neohebné slovní druhy-koncovky podstatných a přídavných jmen, mluvnické kategorie-zájmena- skloňování, druhy-číslovky- skloňování, druhy, pravopis-slovesa- mluvnické kategorie-základní větné členy

II. Slovní druhy-ohebné- procvičování a prohlubování učiva (např. skloňování podstatných jmen- části těla, přídavná jména- jmenné tvary,

-mezipředmětový vztah- 163

Page 166: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

-určují mluvnické kategorie sloves

-rozlišují významy slov ve větě i běžné komunikační situaci-rozlišují podstatná jména jednoznačná a mnohoznačná-rozeznávají a příklady v textu dokládají nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby-rozpoznávají odborné názvy

-rozlišují větu jednoduchou a souvětí-odlišují větu jednočlennou a dvojčlennou-určují a rozeznávají rozvíjející větné členy-rozpoznávají závislost větných členů

-opakují, prohlubují a utvrzují si učivo 7.ročníku

skloňování a užití vztažných zájmen, obtížnější slovesné tvary)-neohebné- příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce-opakování slovních druhů

III. Význam slov-slovo, věcný význam, sousloví, rčení-slova jednoznačná a mnohoznačná-synonyma, opozita, homonyma-termíny-slovní zásoba a tvoření slov, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov

IV. Skladba -věta jednoduchá, souvětí, stavba věty, pořádek slov ve větě -věty jednočlenné a dvojčlenné -základní větné členy- podmět a přísudek -rozvíjející větné členy- přívlastek, přívlastek shodný a neshodný, předmět, příslovečné určení, doplněk

V. Opakování učiva 7.ročníku

části těla- Př

-práce se slovníky-sousloví a termíny- mezipředmětový vztah- Tv- soutěže, D, Př

164

Page 167: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Český jazyk – mluvnice, 8.ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:-zvládají pravopis-opakují si mluvnické učivo předchozího ročníku-rozlišují základní i rozvíjející větné členy-rozpoznají větu jednočlennou a dvojčlennou

-rozlišují souvětí podřadné a souřadné-rozlišují významové poměry v souvětí-v písemném projevu zvládají pravopis syntaktický v souvětí

-rozlišují spisovný a nespisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

I. Opakování učiva 7.ročníku -opakování pravopisu -opakování mluvnického učiva Skladba -věta jednočlenná a dvojčlenná -větné členy- základní i rozvíjející

II. Skladba- souvětí podřadné a souřadné -rozdíl mezi souvětím podřadným a souřadným -spojky -druhy vedlejších vět -poměry mezi větami hlavními

III. Obecné výklady o českém jazyce -útvary českého jazyka a jazyková kultura

MULV -nářečí, spisovné a nespisovné

-mezipředmětový vztah- Ov,D

165

Page 168: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

-seznamují se se základy vývoje češtiny

-spisovně vyslovují běžně užívaná cizí slova-samostatně pracují se Slovníkem cizích slov

-rozlišují ohebné a neohebné slovní druhy

-správně skloňují obecná jména přejatá acizí jména vlastní

-určují mluvnické kategorie sloves

-rozlišují větu jednočlennou a dvojčlennou-rozlišují větu jednoduchou a souvětí-rozlišují souvětí podřadné a souřadné-rozpoznají přístavek

-jazyk spisovný, nářečí, obecná čeština -jazyk a komunikace- kultura jazyka a řeči -původ a základy vývoje češtiny -čeština jako jeden ze slovanských jazyků, dělení jazyků, skupiny jazyků, slovanské jazyky

IV. Nauka o slovní zásobě -slovní zásoba a tvoření slov -pravopis a výslovnost přejatých slov -práce se Slovníkem cizích slov

V. Tvarosloví -procvičování učiva- slovní druhy ohebné a neohebné

VI. Skloňování obecných jmen přejatých, skloňování cizích jmen vlastních

VII. Slovesa -mluvnické kategorie- osoba, číslo, čas, způsob -slovesný vid -slovesný rod -slovesné třídy a vzory

VIII. Skladba- věta jednočlenná a dvojčlenná -opakování- základní a rozvíjející větné členy, věta jednoduchá a souvětí -přístavek -souvětí souřadné- významové poměry mezi VH

útvary jazyka, dělení jazyků, jazykové skupiny

VMEGS- cizí slova, jejich výslovnost a význam

-mezipředmětový vztah- slovanské jazyky- D,Z

-mezipředmětový vztah- slova přejatá- D,Z

166

Page 169: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

-opakují a procvičují si učivo 8.ročníku IX. Opakování a procvičování učiva 8.ročníku

Předmět : Český jazyk – mluvnice, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:-zvládají pravopis lexikální, slovotvorný a morfologický

-třídí hlásky-spisovně vyslovují česká i běžně užívaná cizí slova-samostatně pracují s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny a jinými jazykovými příručkami a slovníky

I. Opakování učiva 8.ročníku -opakování pravopisu, mluvnického učiva, skladby, všestranné jazykové rozbory -jazyky slovanské -vývoj českého jazyka -útvary českého jazyka -jazyk a komunikace

II. Zvuková stránka jazyka -hláskosloví -spisovná výslovnost -zvuková stránka jazyka -psaní a výslovnost přejatých slov- práce s Pravidly českého pravopisu a Slovníkem cizích slov -práce se Slovníkem spisovné češtiny a jinými jazykovými příručkami

-jazyky slovanské- vývoj- mezipředmětový vztah- D, Z, Lv)

-mezipředmětový vztah- slova přejatá- D,Z

167

Page 170: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

-rozlišují způsoby tvoření slov v češtině

-využívají znalostí o významu slov-rozeznávají odborné názvy

-správně třídí slovní druhy-určují mluvnické kategorie jmen a sloves-spisovně vyslovují cizí jména vlastní

-rozlišují větu jednoduchou a souvětí a větu jednočlennou a dvojčlennou-rozlišují souvětí podřadné a souřadné-určují druhy VV a poměry mezi VH-zvládají pravopis syntaktický ve větějednoduché i souvětí-rozlišují přímou a nepřímou řeč-dokážou správně rozčlenit text

-opakují a procvičují učivo 9.ročníku

III. Tvoření slov -stavba slova -pravopis související se stavbou a tvořením slov -způsoby tvoření slov v češtině

IV. Význam slov -slova jednoznačná a mnohoznačná -synonyma, opozita, homonyma -odborné názvy

V. Tvarosloví -druhy slov -podstatná jména, přídavná jména, číslovky -skloňování obecných jmen přejatých -skloňování cizích jmen vlastních

VI. Skladba -věta jednoduchá a souvětí -věta jednočlenná a dvojčlenná -souvětí podřadné a souřadné

-přímá as nepřímá řeč -stavba textu -interpunkce v souvětí a větě jednoduché

VII. Shrnutí a opakování učiva 9.ročníku

VMEGS- jeden ze způsobů tvoření slov- přejímání z cizích jazyků VMEGS- česká synonyma ke slovům cizím nebo přejatým z cizích jazyků

-mezipředmětový vztah- odborné názvy- Lv, D

168

Page 171: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Český jazyk - literární výchova, 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

rozlišují poezii a prózurozeznávají druhy rýmů,vyhledávají

personifikacipřipraví si referát z četbyprůběžně zapisují četbu do ČD

uceleně reprodukují přečtený textrozpoznají pohádku

Úvod do učiva LV

opakování základních literárních pojmů (literatura,poezie,próza)

Poezieliterární pojmy (verš,sloka,rým,druhy

rýmů,poezie,lyrika,epika,personi-fikace,zvukomalba)

práce s texty (viz čítanka)

Epické žánry (pohádka) - co je pohádka,znaky,autoři - moderní pohádky (znaky,autoři čeští a světoví)

MEDVpohádka (film)

referátky z četbydoporučená četba jak zapisovat knihy do ČDrecitace básně a recitační

soutěž

- návštěva městské knihovny

169

Page 172: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

samostatně reprodukují přečtený textrozpoznají mravní ponaučení

Žáci:rozlišují větší a menší formy ústní

lidové slovesnosti

rozlišují literární druhy a žánry (pověst,báje,mýty)

reprodukují přečtený text

rozeznávají baladu od romance

rozlišují hlavní a vedlejší postavypřevypravují příběh hrdiny

- práce s texty v čítance

Bajka

pojem bajka,znaky,čeští a světoví autoři

práce s texty v čítance

Folklór-ústní lidová slovesnostmenší a větší formy lidové

slovesnostipráce s texty v čítance

Pověsti,báje a mýtypověst,znaky,autořibáje a mýty (znaky)práce s texty v čítance

Balady a romanceliterární pojmy balada a romanceznaky a autoři

Próza s dětským hrdinoupojmy hrdina,hlavní a vedlejší

postavypráce s texty v čítance

OSVlidské

vlastnosti,vztahy,strán-ky člověka

VMEGS - řecké báje

MEDVErben (Kytice,film)

OSVvývoj člověka,sociální

prostředí

MPVfolklór (D,HV)

MPVbajka (D,Z)

MPVKarel IV. (D,HV)

170

Page 173: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

rozpoznají dobrodružný příběhdokážou dobrodružný příběh

převyprávět

Dobrodružné příběhypojem dobrodružná literaturanaši a světoví autořipráce s texty v čítance

Předmět : Český jazyk - literární výchova, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:rozlišují základní literární pojmyrozeznávají druhy rýmův básni vyhledávají básnické

prostředkypřipraví si referát z četbyzapisují průběžně četbu do ČD

rozeznávají básnické jazykové prostředky

Opakování učiva 6.ročníkuopakování základních literárních

pojmů

Poezieliterární pojmy

báseň,sloka,verš,rým,druhy rýmů,personifikace,lyrika,epika, poezie,próza,píseň

práce s texty

Próza

referátky z četbydoporučená četbajak zapisovat knihy do ČDrecitace básně a recitační soutěž

171

Page 174: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

rozlišují základní epické žánry

rozlišují menší a větší formy ústní lidové slovesnosti

objasní pojem kronika

Žáci:rozlišují pojmy tragédie a komedierozpoznají divadelní hru

seznámí se s dílem J.A. Komenského,jeho pedagogickými a didaktickými zásadami

jmenují představitele národního obrození

pracují s vybranými texty

seznámí se s českou literaturou 2.poloviny 19.století

epické prozaické žánryrozdíl mezi povídkou a románempráce s texty

Ze starší české literaturyústní lidová slovesnost,vynález

písma, epos o Gilgamešovi,bible,stvoře- ní

světaze starší české literatury,literární

památky,kronikydoba Karla IV.,Vita Caroli,vznik

Karlovy univerzityliteratura v době husitské,Jan Hus,zlatý věk české literaturyukázky ze světové literaturydoba temna,Jan Amos Komenskýpráce s texty v čítance

Literatura v době národního obrození

národní obrození,doba a představiteléautoři Mácha,Erben,Němcová,Tyl

práce s texty v čítance

Literatura v 2.polovině 19.století - autoři Neruda,Čech,Sládek, Bezruč,Jirásek - práce s texty v čítance

VMEGSbibleeposyuniverzityhusitství Komenský

MULVdoba temna (soužití)národní obrození (soužití

národů)

VMEGSorientace na evropskou

literaturu a překlady

MPVstvoření světa,Karel

IV.,husitství,Komenský,národní obrození (D)

172

Page 175: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Český jazyk - literární výchova, 8. ročník

Oče k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

rozlišují základní literární pojmyrozeznávají druhy rýmůpřipraví si referát z četbyprůběžně zapisují četbu do

čtenářského deníku

seznámí se s reakcí světových i českých autorů na 1.světovou válku

Opakování učiva 7. ročníkuopakování základních literárních

pojmůdoba Karla IV.,doba husitská,národní

obrozeníopakování o poezii

Odraz 1. světové války ve svě- tové a české literatuře

světoví a čeští autořipráce s texty v čítance

Světová a česká poezie a próza

VMEGSodraz 1.světové války

referátky z četbydoporučená četbazapisování knih do

čtenářských deníkůrecitace básně a recitační

soutěž

MPVodraz 1.světové války

(D,Z)

173

Page 176: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

seznámí se s pojmem proletářská poezie a básnickým dílem J.Wolkera

seznámí se s autory 1.pol. 20.stol.obeznámí se s pojmy forbína a

Osvobozené divadlo

poloviny 20. stoletíJ.WolkerV.NezvalJ.SeifertK.ČapekOsvobozené divadlo

VMEGSavantgardní směry

MEDVOsvobozené divadlo

VDO - Čapek,Osvobozené divadlo

Předmět : Český jazyk - literární výchova, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

připraví si referát z četbyprůběžně zapisují četbu do

čtenářského deníkurozlišují poezii a prózu

seznámí se s nejvýznamnějšími autory 2.poloviny 19.století a 1.poloviny 20. století

Úvod do učiva LVopakování základních literárních

pojmůopakování učiva o poeziiopakování učiva o próze

Opakování o vývoji české literatury

nejstarší české literární památkyspisovatelé a básníci 2 poloviny

19.stoletíčeská literatura 1.poloviny 20.století

Česká literatura 2.poloviny 20.

referátky z četbydoporučená četbajak zapisovat knihy do

čtenářských deníkůrecitace básně a recitační

soutěž

174

Page 177: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

seznámí se s reakcí autorů na 2. světovou válku

seznámí se s českou prózou a poezií daného období

seznámí se s oficiálním proudem české literatury po roce 1968

seznámí se s autory,kteří se zabývali tématem mladých

seznámí se s tvorbou českých písničkářů

stoletíčeská poezie 1945-1948česká próza 1945-1948pojmy holocaust a židovská tématikačeská poezie 1948-1968česká próza 1948-1968 (B.Hrabal,

L.Vaculík,M.Kundera)oficiální literatura po roce 1968

(O.Pavel) - téma mladých (R.John,M.Vie-

wegh)

- exilová a samizdatová literatura,písničkáři

(K.Kryl,J.Suchý)

Opakování učiva,literárních poznatků a dovedností,opako-vání literárních pojmů

MEDVodraz 2.světové válkyHrabal (Oscarový film)

MULVholocaust,židovská

otázka,exilová literatura

EV - O.Pavel

MPV2.světová válka (D)

MPVtéma mladých (OV)

MPVKryl (HV)

175

Page 178: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Český jazyk - komunikační a slohová výchova , 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:rozpoznají vypravovánípřevypravují přečtený textseznamují se s fázemi vypravovánísestavují osnovu a rozlišují druhy osnovvolí vhodné jazykové prostředkyformulují hlavní myšlenky textu

rozlišují důležité od nedůležitéhopři popisu postupují systematickyučí se vnímat

- vypravování :- co je základem vypravování- stavba vypravování- práce s texty – praktické čtení- osnova, její druhy- práce s osnovou- jazykové prostředky

vypravování- mluvený projev – zásady

dorozumívání, zásady kultivovaného projevu

- popis :- postup při popisu- jazykové prostředky popisu

EV :- vypravování na

téma ochrana přírody

- mluvní cvičení na vypravování

- příprava, psaní, oprava kontrolní slohové práce

176

Page 179: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

charakterizují osobypopisují své okolí – pokoj, třídu …využívají dosavadních znalostí o popisurozlišují popis děje a vypravovánípopisují pracovní postup

pracují s denním tiskemnaučí se pracovat s informacemi v tisku

- zpráva a oznámení :- práce s denním tiskem- formulace zprávy a oznámení

MEDV:- práce s denním

tiskem – noviny a časopisy

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- formulují hlavní myšlenky textu- samostatně pracují s textem

- rozlišují druhy dopisu – soukromý a úřední

- výpisky a výtah :- hlavní myšlenky textu – jejich

vyhledávání

- dopis :- dopis soukromý a úřední- co musí dopis obsahovat

- procvičování slohových poznatků

- příprava, psaní, oprava kontrolní slohové práce

177

Page 180: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Český jazyk - komunikační a slohová výchova , 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- vyhledávají klíčová slova- formulují hlavní myšlenky textu- samostatně popisují to, co pozorují- postupují při popisu systematicky- volí vhodné jazykové prostředky

- v mluveném projevu vhodně užívají prostředků řeči

- zapojují se do diskuse- samostatně připraví a přednesou referát

- využívají vhodné jazykové prostředky popisu

- popis :- postup při popisu- jazykové prostředky popisu

- líčení , subjektivně zabarvený popis

- komunikační žánry :- mluvní cvičení- dialog- diskuse- referát

- charakteristika:- charakteristika vnější a vnitřní- jazykové prostředky

EV:- popis přírody/ líčení )

OSV: - popis osoby, charakteristika vnitřní

- příprava, psaní a oprava kontrolní slohové práce

178

Page 181: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- pořizují výpisky nebo výtah- výtah:- obecné znaky- rozdíl – výpisky, výtah

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- samostatně formulují žádost a oznámení- sestavují pozvánku- dokážou vyplnit objednávku

- sestaví vlastní životopis- rozlišují strukturovaný a klasický životopis

- převypravují text- volí vhodné jazykové prostředky

- drobné útvary : žádost, oznámení, objednávka, pozvánka

- životopis:- části životopisu- strukturovaný životopis

- vypravování :- osnova a její druhy- práce s osnovou- stavba vypravování- jazykové prostředky

vypravování

- opakování a procvičování

- příprava, psaní a oprava kontrolní slohové práce (Vlastní životopis)

179

Page 182: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

slohových poznatků

Předmět : Český jazyk - komunikační a slohová výchova , 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- rozlišují charakteristiku vnější a vnitřní- volí vhodné jazykové prostředky

- využívají poznatků o výkladu k samostatné práci

- charakteristika literárních postav:

- stavba charakteristiky- osnova- práce s vybranými texty děl

autorů

- výklad:- cíl, osnova, výstavba- jazykové prostředky

- úvaha:

OSV: - popis literární postavy, její osobnosti, pova - hové rysy, role ve spo - lečnosti

- příprava,psaní, oprava kontrolní slohové práce

- život významné osobnosti z oblasti kultury, sportu, politiky

180

Page 183: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- dokážou se subjektivně vyjadřovat - cíl- osnova- jazykové prostředky

EV:- ochrana přírody, životního prostředí, naše okolí, přírodaMEDV: - já a divadlo, film, kniha, televize ….

příprava, psaní, oprava kontrolní slohové práce

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- samostatně vytvoří proslov

- orientují se v denním tisku- dokážou rozlišit drobné publicistické útvary –

např. zpráva, oznámení, inzerát ….

- proslov:- užití- jazykové prostředky

- publicistické útvary:- drobné publicistické útvary- práce s denním tiskem

MEDV:- práce s tiskem, práce novináře

181

Page 184: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Český jazyk - komunikační a slohová výchova , 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- osvojují si pravidla komunikace a zásady kultivovaného projevu

- vypravují příběh

- dokážou popsat to, co vidí

- jazyková kultura:- zásady dorozumívání- zásady kultivovaného projevu

- vypravování:- shrnutí a prohloubení

poznatků o vypravování

- popis a charakteristika:- shrnutí a prohloubení učiva

- příprava, psaní, oprava kontrolní slohové práce

182

Page 185: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- dokážou vytvořit strukturovaný životopis- rozlišují klasický a strukturovaný životopis- napíší vlastní životopis

- životopis:- strukturovaný a profesní

životopis

- tiskopisy: formuláře a tiskopisy

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci: - vypracují výklad

- zapojují se do diskuse

- výklad:- opakování a prohlubování

učiva

- diskuse a proslov:- vedení a pravidla diskuse- pravidla dialogu

- úvaha:- cíl, jazykové prostředky,

osnova

- publicistické útvary:

OSV:- úvaha na téma související s tímto tématem – př.Člověk a společnost

- příprava, psaní, oprava kontrolní slohové práce( úvaha na libovolné téma)

183

Page 186: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- pracují s denním tiskem

- osvojují a procvičují si znalosti o slohu

- práce s denním tiskem

- souhrnné poučení o slohu:- opakování učiva

MEDV:-práce s tiskem, role novináře, sdělovací prostředky a jejich vliv na společnost

5. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace5. 1. 2. Vzdělávací předmět: Anglický jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět anglický jazyk se vyučuje v 6. – 9. ročníku – 3 hodiny týdně

Vzdělávací obsah předmětu- osvojování potřebných jazykových znalostí a dovedností, které umožní komunikovat anglicky v každodenních situacích- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v anglickém jazyce- osvojování správné podoby psaného textu, využívání při komunikace pomocí e-mailů nebo psaní dopisů- osvojování struktury nejběžněji používaných slovesných časů, slovní zásoby přiměřené věku a zájmům- poznávání kultury anglicky mluvících zemí,vyhledávání informací o těchto zemích- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným

kulturním hodnotám jiných národů

Kompetence k učeníVedeme žáky k:

- analýze a procvičování nové gramatiky v kontextu psaného nebo slyšeného textu a k pochopení látky kognitivním způsobem- osvojování schopnosti porozumět slyšenému textu na písních a básničkách- hodnocení svého vlastního pokroku

184

Page 187: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence k řešení problémůVedeme žáky k:

- práci na projektech, při kterých využívají znalostí z jiných předmětů- odhadování pokračování kontextu na základě nabízených obrázků- reagování v různých situacích a snaze řešit problémy pomocí daných znalostí- vyjadřování souhlasu či nesouhlasu s tvrzením

Kompetence komunikativníVedeme žáky k:

- procvičování gramatické struktury a slovní zásoby dramatizací reálných situací a k efektivnímu a logickému vyjadřování se- sdělování informací o sobě prostřednictvím projektů- naslouchání ostatním lidem a přiměřeným reakcím

Kompetence sociální a personálníVedeme žáky k:

- účinné spolupráci při párové práci i v rámci skupiny- vypracování projektů, ve kterých vyjadřují sami sebe v prostředí jim známém a blízkém a které následně prezentují před spolužáky- schopnosti vžít se do různých sociálních rolí

Kompetence občanskéVedeme žáky k:

- k zodpovědnosti za vlastní učení kontrolními testy v pracovním sešitě- seznámení se v textech učebnice s různým chováním lidí, s různými názory, projevy a hodnotami- prezentaci výsledků skupinové práce- poznávání života v jiných státech- možnosti srovnání se zvyklostmi jiných národů

Kompetence pracovníVedeme žáky k:

- rekapitulaci svých nabytých vědomostí- práci na úkolech, při kterých projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a schopnosti spolupracovat s ostatními

185

Page 188: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola- principy demokracie

Osobnostní výchova- osobnostní rozvoj- sociální rozvoj

Mediální výchova- tvorba mediálního sdělení- práce v realizačním týmu

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech- Evropa a svět nás zajímá- objevujeme Evropu a svět

Multikulturní výchova- lidské vztahy- kulturní diference- multikulturalita- etnický původ

Enviromentální výchova- lidské aktivity a problémy životního prostředí- vztah člověka k prostředí

186

Page 189: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Anglický jazyk, 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- vedou jednoduchý rozhovor s kamarádem- rozumí přiměřeným projevům našich

rodilých mluvčích (přímým i reprodukovaným)

- dokážou postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení

- rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokážou na ně reagovat

- čtou nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-orálně připravené texty

- orientují se v obsahu jednoduchého textu, vyhledávají odpovědi na otázky

- umí nazpaměť několik písní a básní- formulují otázky a odpovídají na ně- umí sdělit základní informace o sobě, své

rodině a bydlišti, orientují se v mapce- písemně formulují otázky a odpovědi na ně

- Hello.What´s your name? Where are you from? Vlastní jména, jména zemí

- mezinárodní výslovnostní značky, členy a/an, the

- abeceda, číslovky, jednoduché pokyny

- množné číslo podstatných jmen pravidelných i nepravidelných

- podávání osobních informací, oblíbené věci

- sloveso mít – téma – Domácí mazlíčci, Škola

- čas přítomný prostý – téma Určování času, Režim dne, Volný čas

OSV- rozvoj schopností

poznávání- sebepoznání a

sebepojetí- kreativita- poznávání lidí- komunikace

VMEGS- objevujeme svět a

Evropu

MULV- kulturní diference

-český jazyk- výtvarná výchova- hudební výchova- zeměpis

187

Page 190: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- mají základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti

- vypracovávají jednoduché projekty

- způsobová slovesa „can, must“

- předložky místa- pobídkové „Let´s“- opakování existenční

vazby- témata- Můj dům a pokoj,

Moje město- přítomný čas prostý a

průběhový- témata – Popis osob,

Domácí práce, OblečeníPředmět : Anglický jazyk, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- dokážou naslouchat ostatním lidem a

přiměřeně reagují - vyhledávají a vyhodnocují informace a

efektivně je využívají v učebním procesu

- vyjadřují se výstižně a souvisle- výtvarně zpracovávají projekty- poznávají rozdíly mezi kulturami

různých zemí- dorozumí se v každodenních situacích,

pochopí jednoduchý text z učebnice- rozumí jednoduché pečlivě vyslov.řeči- píšou gramaticky správně věty- umí správně vyslovovat- požádají o službu, poděkují- dokážou sdělit svůj problém, co se stalo- popíší děj, který se odehrál v minulosti- dokážou si objednat jídlo v restauraci- jsou schopni začít a udržet jednoduchou

- opakování učiva z předešlého ročníku- přítomný čas prostý a průběhový- opak. Pravidel pro používání členů a

vazeb- téma – Přátelé a rodina, Sport, Třída- řadové číslovky, zápis a čtení dat- měsíce a dny – využití řadových číslovek- zvyky a koníčky – užití vazby

mám/nemám rád- opakování přídavných jmen- předmětný pád zájmen- ukazovací zájmena, používání some/any- témata – Zvířata, Části těla- minulý čas prostý – slovesa pravidelná i

nepravidelná- tvorba oznamovací věty, otázky, odpovědi- téma – U lékaře, nemoci a zdraví- vyjádření blízké budoucnosti pomocí

vazby „going to“

OSV- rozvoj schopnosti

poznávání- sebepoznání a

sebepojetí- seberegulace a

sebeorganizace- psychohygiena- kreativita- poznávání lidí- mezilidské vztahy- komunikace- kooperace a

kompetice- řešení problému a

rozhodovací dovednosti

VMEGS- objevujeme Evropu

- český jazyk- matematika- přírodopis- zeměpis- výtvarná

výchova- hudební

výchova- dějepis- občanská

výchova

188

Page 191: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

konverzaci ve skupince- rozlišují stručný popis věci od srovn.- uplatní znalosti z jiných oborů při

konverzaci (zeměpisné údaje aj.)- získávají jistotu při používání pros. času- čtou delší texty, kde se prolínají různé

časy- dokážou vyzvat kamarády k činnosti- pracují ve skupinách (hry, překlady,

projekty, dialogy)

- téma – V restauraci, Nákupy, Vaření podle receptu

- používání členů, a bit of, a few, some, any- téma – Moje země, Den sv. Valentýna - stupňování přídavných jmen krátkých i

dlouhých- zajímavosti ze světa – největší, nejdelší…- téma – Zábava (film, umění, literatura)- opakování času přítomného prostého- příslovce frekvence, tvorba příslovcí

z příd. jmen - opis „have to“, výzva (Why don´t we..?)

a svět- jsme Evropané

MULV- multikulturalita

EV- zákl. podmín.života

Předmět : Anglický jazyk, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- popíší svůj domov, kde bydlí- dokážou pracovat na základě nápovědy a

obrázků, z poslechu pochopí téma- užívají hovorovou angličtinu v běžných

životních situacích, fráze- popíší členy své rodiny- dokážou používat souvětí, kde se neopakují

stále stejné podměty- umí sdělit, jaké jsou jejich zájmy, co dělají ve

volném čase- dokážou rozlišit dobu děje (nyní/opakovaně)- sdělují své budoucí plány- vyjadřují svůj vlastní názor pomocí

jednoduchých souvětí, orientují se v dotazníku

- vyhledávají a vyhodnocují informace- vyjadřují se výstižně a souvisle

- téma – Stěhování- opakování minulého času prostého- slovesa pravidelná i nepravidelná- žádost, používání hovorové angličtiny- jaké to bylo ? – posuzování událostí

ze života- téma – Rodina a rodinné vztahy- používání zájmen v souvětích- téma – Sport, zábava, volný čas- používání vazby „like+…ing“- opakování přítomného času prostého i

průběhového- způsoby rozšiřování slovní zásoby,

nová slova v textu- téma – Budoucí svět- budoucí čas pomocí „will“- rozvíjení schopnosti tvoři souvětí

OSVrozvoj schopnosti

poznávánísebepoznání a

sebepojetípsychohygienakreativitapoznávání lidímezilidské vztahykomunikacekooperace a kompeticeřešení problemu a

rozhodovací doved.hodnoty, postoje a

praktická etika

VDOobčanská společnost a

český jazykmatematikapřírodopiszeměpisvýtvarná výchovahudební výchovadějepisobčanská

výchova

189

Page 192: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- naslouchají ostatním a adekvátně reagují- dokážou mluvit o místě, které znají- dokážou ostatním sdělit, co zamýšlí dělat- vedou jednoduchý dialog – udání směru cesty- naslouchají mluvenému slovu- učí se rozlišovat situace, kdy se používá

předpřítomný čas- získávají jistotu v mluveném projevu a

dokážou popsat, jak činnost vykonají či nevykonají

- porozumí velkým číslům z poslechu- umí napsat a přečíst velká čísla- z poslechu a obrázků dokážou vytvořit

jednoduché věty- mluví se správnou výslovností

(that)- téma – Co se stalo ?- minulý čas průběhový, oznamovací,

tázací, záporné i kladné věty- téma – Londýn – pamětihodnosti, jak

se kam dostat ?- používání členů u vlastních názvů- opakování budoucího času s vazbou

„going to“- žádost o udání směru- čtení s porozuměním, opakování

přídavných jmen- téma – Kino, filmy- předpřítomný čas prostý –

oznamovací, tázací, záp. i kladné věty- téma – Problémy, Školní pravidla- slovesa – must/mustn´t,

should/shouldn´t, don´t have to, can- téma – Rekordy a rekordmani- velké číslovky – psaní a čtení- rozšiřování studijních dovedností při

zapisování slovní zásoby- opakování předpřítomného času- slova s předponami every, some, any,

no

škola

EGSEvropa a svět nás

zajímájsme Evropané

MKVkulturní diferencelidské vztahymultikulturalitaprincip sociál. smíru a

solidarity

EVzákladní podmínky

života

MDVkrit. čtení a vnímání

mediálního sdělenípráce v realizačním

týmu

190

Page 193: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Anglický jazyk, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- při seznámení řeknou nejen jméno, ale i

další informace- dorozumí se v běžných denních situacích- dokážou říct, co chtějí v budoucnosti dělat- umí se zorientovat v inzerátu a napsat

jednoduchou žádost o práci- popisují oděvy i jejich jednotlivé části- umí si poradit v obchodě s oděvy a popíší

problém, který při nákupu oblečení může vzniknout (užívají techniku přesvědčování)

- vyjadřují se výstižně a souvisle- vyhledávají specifické informace v textu- popíší uplynulý děj pomocí prostředků,

které už umí (kombinují různé časy)- umí napsat gramaticky správné texty- dokáží vytvořit nová slovní spojení

- seznámení – informace při setkání – rozšíření

- téma – Svět práce, zaměstnání- opakování přítomného času prostého a

průběhového- stavová slovesa – „want, like, think,

prefer“- vyjádření přání – Co chci dělat? Chtěl/a

bych být…- jednoduchá žádost o práci - brigádu - téma – Oděvy, Móda – styl- předpřítomný čas – opakování +

předložky „for/since“- přesvědčování osob k nějaké činnosti- téma – V obchodě s oděvy – popis

problému pomocí slov příliš (too) a dost (enough)

OSV- rozvoj schopnosti

poznávání- sebepoznání a

sebepojetí- seberegulace a

sebeorganizace- psychohygiena- kreativita- poznávání lidí- mezilidské vztahy- komunikace- kooperace a

kompetice- řešení problému a

rozhodovací dovednosti

- český jazyk- přírodopis- zeměpis- výtvarná

výchova- hudební

výchova- dějepis- občanská

výchova

191

Page 194: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- umí pojmenovat části těla a popíší jednoduchý problém u lékaře (dialog)

- dokážou se pohybovat dle pokynů- znají jednotlivé části UK a umí o nich

mluvit- pracují se spolužáky, hledají správná

řešení- umí odpovídat na jednoduché otázky

k textu- dokážou rozšířit podmět o několik

přívlastků- rozšiřují význam jednotlivých příd. jmen- porovnávají zkušenosti (dvě eventuality)- účinně spolupracují v rámci skupiny- vyhodnocují informace a efektivně je

využívají v učebním procesu (study skills)- vyhledávají informace na základě poslechu- dokážou hovořit o Austrálii – základní

rysy- vytvoří jednoduché podmínkové věty- reagují při dialogu – já také, ani já ne..- dokážou poznat novou gramatickou

strukturu- sdělují různé události a buď gratulují

k úspěchu nebo povzbudí k novému pokusu

- vedou jednoduché dialogy o možných situacích (modální sloveso pro vyjádření možnosti)

- z poslechu předpovědi počasí porozumí, jak bude

- umí napsat gramaticky správné jevy

- téma – Život v minulosti dávné i nedávné

- opakování minulého času prostého i průběhového

- minulý čas modálních sloves had to, could

- gratulace, „on my own“- nové způsoby tvorby slovních spojení,

učení slovíček- téma – Zdraví a kondice, Části těla, U

lékaře- opakování způsobových sloves +

budoucí čas- spojování vět v souvětí pomocí spojek

but/however- rozšiřující téma – Spojené království- téma – Představivost, Paranormální jevy- vazba – there´s someone…ing- vazba – see/hear…ing- přídavná jména – pořadí ve větě, oposita- téma – Sláva a štěstí, Slavní lidé- opakování předpřítomného času a času

minulého – srovnání- popisování zkušeností (been/gone)- zkracování vět a souvětí (vypouštění

opak.slov)- tvorba podstatných jmen z přídavných a

naopak- rozšiřující téma – Austrálie- téma – Spolupráce, přátelé- podmínkové věty I. typu- vyjádření souhlasu (So do I/Nor do I)- práce se slovesy, frázová slovesa- sdělení zprávy, odpověď – gratulace,

povzbuzení

VMEGS- Evropa a svět nás

zajímá

MULV- kulturní diference- lidské vztahy- multikulturalita

EV- ekosystémy- lidské aktivity a

problémy životního prostředí

- vztah člověka k prostředí

MEDV- krit. čtení a vnímání

med. sdělení- stavba mediálních

sdělení- vnímání autora

mediálních sdělení- tvorba mediálního

sdělení- práce v realizačním

týmu

192

Page 195: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- téma – Náš svět, oceány, počasí, životní prostředí

- vyjádření možnosti pomocí „might“- určování významu nových slov pomocí

definice, popisu- popisování počasí- rozvíjení studijních dovedností při

osvojování si nových slovíček (diagramy, tabulky…)

5. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace5. 1. 2. Vzdělávací předmět: Německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu

Německý jazyk je na II. stupni vyučován :

6. , 7. a 9. ročník 4 hodiny týdně

Vzdělávací obsah je zaměřen tak, aby žáci získali jazykový základ ( především v rámci Evropy ) směřující ke snižování jazykových bariér. Mezinárodní porozumění je možné prohlubovat poznáváním jiných kultur, života našich sousedů a proto je třeba žáky motivovat k e-twinningu, účasti na partnerských projektech – tak si mohou získané dovednosti ověřovat v praxi.

Výchovné a vzdělávací strategie ( kompetence)

- jsou voleny tak, aby zohledňovaly žáky znevýhodněné v jazykových schopnostech, případně integrované ( se zdravotním handicapem ) , aby byly minimalizovány individuální rozdíly v nadání žáků.

Kompetence k učeníVedeme žáky k:- správné výslovnosti a novou slovní zásobu si žáci ve větší míře osvojují ve škole, ale jsou motivováni samostatnou prací,

193

Page 196: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

domácími úkoly, aby měli zájem získané poznatky dále rozšiřovat, prohlubovat - úkoly směrujeme na práci se slovníkem = textem, poslechová cvičení a především na konverzaci- žáky učíme orientaci v neznámém textu, odhadování významu nových výrazů a jejich následného využití- při práci s časopisy, internetem dáváme žákům možnost získávat informace z různých oborů- motivujeme žáky k vyhledáváni informací a k práci s výukovými programy, aby se učili sebehodnocení a vytvářeli si tak vlastní žebříček znalostí

Kompetence k řešení problémů

- volbou vhodných úkolů, otázek a textů vedeme žáky k jejich řešení, samostatné orientaci, případně s využitím dostupných informačních zdrojů - vhodným výukovým materiálem motivujeme žáky k tvořivosti a logickému myšlení- opakovanými úkoly mají žáci možnost sledovat posun znalostí, případně jejich aplikaci v jiných předmětechKompetence komunikativní

- žáky vedeme důsledně ke komunikaci – jednoduchá konverzační témata ve dvojicích, skupinkách ( sledovat vyjadřování beze studu a obav )- témata vybíráme přiměřeně schopnostem, začínáme běžnými každodenními situacemi, které žákům poskytují možnost vlastního kreativního zapojení - dostupných témat vhodně využíváme k rozšiřování slovní zásoby, k prezentaci vlastních výsledků a následně jejich vyhodnocení- nezastupitelnou roli mají hry, písničky a mimo učebnicové věku přiměřené aktuální texty- učíme žáky naslouchat druhým, rozvíjet, nebo vhodným způsobem vyvrátit projev spolužáků

Kompetence sociální a personální

- stále častěji klademe důraz na schopnost pomoci druhému, tolerování jiného tempa a rozdílného nadání- zařazujeme efektivně sociální formy – frontální, dvojice a malé skupinky a žáky tak motivovat k hodnocení sebe, spolužáků, ale i hodiny... popř. k návrhům pro zlepšení- vedeme žáky k vytváření příjemné pracovní atmosféry ( důležitá je sebekontrola )

Kompetence občanské

- žáky vedeme ke schopnostem prezentovat přiměřeně vlastní názor, respektovat pravidla otevřené diskuse- podporujeme účast žáků v soutěžích, umožňujeme jejich podíl na prezentaci školy- účastí na mezinárodních utkáních, exkursích mají žáci možnost sledovat aktivity partnerských škol

194

Page 197: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence pracovní

- žáky vedeme ke spolupráci, pravidlům kolektivních činností - dbáme, aby se žáci naučili tolerovat různé tempo, schopnosti- využíváme vztahů s partnerskými školami, vedeme žáky k samostatnému získávání cizojazyčných informací prostřednictvím e-twinnig-u, chat-u, mail-u Průřezová témata

- jsou nedílnou součástí základního vzdělání a procházejí vzdělávacími oblastmi a umožňují vzájemné propojení s jinými vyučovacími předměty

Výchova demokratického občana

- při volbě témat využívat principů demokracie- využívat setkání s partnerskými školami k poznávání jiné mentality, zvyků, tradic - vést žáky k přiměřeným reakcím a pomáhat jim utvářet si objektivní postoj bez ohledu na jazyk, národnost, schopnosti a mentalitu kolektivu

Osobnostní a sociální výchova- učit žáky vzájemnému porozumění, vést dialog o získaných informacích, usměrňovat často ukvapené závěry žáků- elektronická komunikace nabízí možnost komunikace v rámci jazykových schopností s celým světem, proto je nezbytné vštěpovat žákům etiku i tohoto projevu a zdůrazňovat důležitost vlastní identity

Mediální výchova

- vlivu médií využít ke zvýraznění důležitosti jazykových znalostí ke komunikaci se sousedními zeměmi, s Evropou- prostřednictvím médií se naučit prezentovat vlastní práci, školu, město

Multikulturní výchova

- trpělivě vést žáky k toleranci v historických a etnických souvislostech- mezinárodních setkávání se žáky jiných zemí využit k poukázání na důležitost tradice,

195

Page 198: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

vlastní identity, hrdosti

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

- vysvětlovat žákům dějové vztahy, historické souvislosti a důležitost uchování a předávání kulturního dědictví- přiměřeně věku využívat aktuálního vývoje EU, porovnávání aktivit jiných škol / zemí

Enviromentální výchova- vytváření odpovědnosti k životnímu prostředí, třídění odpadů- se žáky sledovat ochranu přírody, nakládání s odpady v sousedních zemích,společných exkurzí a projektů využívat ke konfrontaci tohoto aktuálního tématPředmět : Německý jazyk, 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

196

Page 199: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Žáci: - procvičují si základy mluvnice získané v předchozím ročníku - čtou nahlas plynule a správně fon. - procvičují si samostatný krátký cizojazyčný projev - vyhledávají známé výrazy ( rozumí textu) - rozumí jednoduchým pokynům - osvojují si časování nepravidelných sloves (rozdíl – jedn.č.)

- seznámí se s rozdílnou frazeologií - z kontextu odvodí význam nových slov

- dle návodu sestaví jednoduché sdělení ( pozvánku) - procvičí si předložky 3. a 4. pádu - osvojí si terminologii míčových her

- používají dvojjazyčný slovník - naučí se novou slovní zásobu ( nábytek v pokoji, zařízení )

- tvoří a obměňují gramaticky správně jednoduché věty

Ich heiße, wohne, …- sich vorstellen

Meine Familie- mein / meine

Wie findest du das ?-geben, nehmen, essen

Wohin fährt man – womit?- zu, mit, beimein – dein meine-deine

Wir spielen- mit wem, gegen wen ?laufen, schießen

Mein Zimmer – Ordnung machensuchen, finden

auf, in, unter, hinter...

MKV – pamatovat si si jména spolužáků

OSV – tolerance k projevu druhého

EV – příroda, životní prostředí – čistý vzduch

VDO – zkušenosti z vlastních utkání

OSV – prostředí, kdese mi líbí- vlastní pokoj

Píseň“Womit fährst du zu Oma“?

Píseň „Auf der Mauer, ...“

197

Page 200: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci – vypracovávají přiměřené úkoly – zopakují si způsobová slovesa

- tvoří jednoduché otázky - se naučí vazbu se slovesem kommen ( ve smyslu přijet, přiletět )

- vyžádají si jednoduchou informaci - se budou orientovat dle plánu města - naučí se určovat směr

Mein Tagebuchmir, dir - mich, dich

Modalverben-müssen, wollen....

Gitti kommt= fährt, fliegt

Können Sie mir helfen ?Kannst du mir helfen ?

Wie komme ich … ?- rechts, links, geradeaus

EGS – umím poradit cizinci ?

Předmět : Německý jazyk, 7. ročník

198

Page 201: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci: - rozumí jednoduchým textům - procvičí si slovní zásobu získanou v předchozím ročníku - vyhledávají známé fráze - osvojí si perfektum / příč. minulé )

- rozumí autentickým textům - osvojí si skl. osobních zájmen - rozumí jednoduché konverzaci - naučí se časovat slovesa s odlučitelnou předponou ( rozdílná skladba věty.)

- vyhledávají ve slovníku - préteritum a jeho použití - sestavují jednoduché otázky - rozšiřují si slovní zásobu - překládají podmětu „man“ ( užívají tento podmět v praxi )

Ein Brief - mein Zimmer

Was haben wir gemacht?

Lisa hat Grippe- ihm, ihr, ihn, sie

Was nehme ich mit ?mitnehmenmit-, ab-, zurúckfahren

Wie war es ?- er war, sie hatte ( + ein Hund – Hunde )

Wie sagt man … ?

MKV – připomenout si kamarády

OSV – pomoc nemocným spolužákům

EGS – důležitost jazykových znalostí

Píseň“Grün, ja, grün...“?

199

Page 202: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci – reprodukují jednoduchý text - obměňují jednoduché věty - osvojí si měsíce, příslušnost k obdobím ( charakteristické znaky období )

- konverzují ve dvojicích - uvědomí si časové vymezení dne - rozšíří si užívání dnů - skloňují osobní zájmena - jednoduché každodenní situace ( domluví se o TV programu )

- formulují jednoduchou navigaci – využijí znalostí z orientace ve městě - „provedou“ rodiče po škole

Rotkäpfchen – ein bißchen anders

Die Jahreszeiten- die Monate, Jahreszeiten

Die Ferien sind vorbeiDen Koffer- ein-, auspacken

Wir sehen fern- ein-, um-, ausschalten

Der Elternabend- unser, mein,....

Karl May : Vinnetou- wir lesen

MDV – zpracování informací z médií

Volný překlad

Píseň „ Es war eine Mutter...“

Dobrodružná literatura K. Maye- porovnání s knihami v obou j.

200

Page 203: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Německý jazyk, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci: - rozumí a tvoří jednoduchou konverzaci - procvičí si slovní zásobu získanou v předchozím ročníku - rozumí mimoučebnicovým textům - oživí si množné číslo podst. jmen - naučí se používat pom. sloveso v perfektu

- odvozují význam nové sl. zásoby - seznámí se s pravidelnými a nepravidelnými slovesy v perfektu - sestaví jednoduché sdělení - osvojí si perfektum - vyhledávají ve slovníku - naučí se rozdíl v záporu

- obměňují jednoduchá spojení, věty - připomenou si přídavná jména, - naučí se je skloňovat

- stručně reprodukují text

Was ist passiert ?- perf. - ieren telefonieren, passieren ….

Die Weihnachtennicht/kein mehr

perf. s pom. slovesem sein / haben

Im Theater- perfektum nepr. sloves

Die Vorstellung- slovesa s neodl predp.

Die Pfadfinder fahren schi.( niemand ist verletzt )

Zu Besuchein guter Freund, liebe Oma

Am Königstuhl– helfen, waschen,– liegen sitzen, stehen

OSV – jak ohlásit něco na policii

EGS– tradice a zvykyněmecky mluvících národů

VDO – vztah ke kultuře- chování se v divadle

EV – poznávání jiných lokalit

Weihnachtslieder

201

Page 204: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci - vyžádají si jednoduchou informaci - naučí se rozkaz ( jedn. a mn. číslo )

Mach es – imperativ

Wie ist deine Freundin( ein Mensch-Beschreibung )

OSV – každý člověk je nějak hezký

202

Page 205: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Německý jazyk, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci: - čtou plynule, foneticky správně - procvičí si slovní zásobu získanou v předchozím ročníku - rozumí jednoduchým textům - připomenou si označování množství - vyhledávají známé vazby, výrazy - soustředí se na správnou výslovnost - sestaví jednoduchá sdělení - používají časová označení

- odvozují pravděpodobný význam - tvoří krátká konverzační cvičení

- pracují se slovníkem - rozumí jednoduché mluvě

- komunikují jednoduchými větami - dokážou si vyžádat jednoduchou informaci - obměňují věty, zjednodušují text

- s porozuměním reprodukují slyšený text

Man darf X man darf nicht

Was bringt Herbst ?

Kochrezepte- Nationalgerichte

Im Garten- die Mundgymnastik

Die Eisenbahn- die Fahrpläne, Richtungen

Warum ? Weil.- Nebensätze ( die Satzordnung)

verlieren, vergessen, lassen- Gespräche

Wir haben Besuch- Perfektum im Satz

Dolmetschen – wie ?

In Dresdner Galerie

EV– pomáháme čistit přírodu

EGS– tradice a zvykyněmecky mluvících národů

EGS – cestování, poznávání jiných kultur

volba povolání

Weihnachtslieder

203

Page 206: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci – se naučí sestavovat krátký souvislý text

- používají slovník, vyhledávají informace

Meine Woche- sich setzen, legen; stehen

Ein Brief an ….

Die Hundeausstellung

OSV – každý člověk má jinou zálibu

204

Page 207: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace- 2.stupeň 5. 2. 1. Vzdělávací předmět:Matematika

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku - 5 hodin týdně.

Vzdělávání v matematice je zaměřeno na:- užití matematiky v reálných situacích- osvojení pojmů, matem. postupů- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení- logické a kritické usuzování

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (např. fyzika – převody jednotek, rovnice, …, zeměpis – měřítko, výpočty …, chemie - řešení rovnic, převody jednotek, …)

Předmětem prolínají průřezová témata:OSV

- důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost- práce s mapou, slevy, využití poměru….

EV- stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí….

EGS- srovnání států, HDP, grafy….

Kompetence k učení

Vedeme žáky k:

- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů- vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh)- využívání prostředků výpočetní techniky-- zařazujeme metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami- vedeme žáky k plánování postupů a úkolů- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

205

Page 208: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zadáváme úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií- vedeme žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě

Kompetence k řešení problémů

Vedeme žáky k:

- zjištění, že realita je složitější než její matematický model- provádění rozborů problému a plánu řešení, odhadování výsledků- volbě správného postupu při řešení slovních úloh a reálných problémů

- s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení- vedeme žáky k ověřování výsledků

Kompetence komunikativní

Vedeme žáky k:

- zdůvodňování matematických postupů- vytváření hypotézy- komunikaci na odpovídající úrovni

- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky- podle potřeby pomáháme žákům

Kompetence sociální a personální

Vedeme žáky k:

- spolupráci ve skupině- utváření příjemné atmosféry v týmu- věcné argumentaci, schopnosti sebekontroly

- zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské

206

Page 209: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Vedeme žáky k:

- respektování názorů ostatních- formování charakterových rysů- zodpovědnému rozhodování podle dané situace-- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé- umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky- zajímáme se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky-

Kompetence pracovní

Vedeme žáky k:

- zdokonalení grafického projevu- k efektivitě při organizování vlastní práce

- požadujeme dodržování dohodnuté kvality, termínů - vedeme žáky k ověřování výsledků

207

Page 210: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Matematika, 6. ročník O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k yŽáci: - čtou, zapisují a porovnávají přirozená čísla

- provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně- provádí odhady a kontrolu výpočtů- zaokrouhlují- zobrazí přir. číslo na čísel. ose

- užívají a rozšiřují pojmy přímka, polopřímka, úsečka

- převádí jednotky délky, hmotnosti, času- vypočítají obvod čtverce, obdélníku,

trojúhelníku- zdůvodňují a využívají vlastnosti základních

rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktic.problémů

- charakterizují a třídí základní rovinné útvary

- čtou a zapisují desetinná čísla- zobrazí des.číslo na číselné ose- porovnávají a zaokrouhlují des.čísla- provádí početní operace s des.čísly- vypočítají aritmetický průměr- převádí jednotky

- užívají znaky dělitelnosti- vysvětlí pojem násobek, dělitel, prvočíslo,

číslo složené- rozloží číslo na součin prvočísel- určují a užívají nejmenší společné násobky a

největšího společného dělitele

Rozšířené opakování- přirozená čísla- čtení a zápis čísla v desítkové

soustavě- zobrazení na číselné ose- početní operace

Geometrické útvary v rovině- rovina, bod, úsečka, přímka,

polopřímka, kružnice, kruh- převody jednotek- obvody čtverce, obdélníku,

trojúhelníku

Desetinná čísla- čtení a zápis v desítkové soustavě- zobrazení na číselné ose- porovnávání- zaokrouhlování- početní operace- aritmetický průměr- převody jednotek

Dělitelnost přirozených čísel- znaky dělitelnosti, násobek, dělitel- prvočíslo, číslo složené- společný násobek, společný dělitel

OSV- měření obvodu

pozemku apod.

OSV- odhad a určení

např.ceny nákupu.

MVz (F)- měření

délky

MVz (F)- řešení

početních úloh

208

Page 211: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y- vysvětlí pojem- narýsují a změří daný úhel- graficky přenáší úhel a sestrojí jeho osu- rozlišují a pojmenují druhy úhlů- provádí početní operace s velikostmi úhlů

(ve stupních i minutách)- vysvětlí dvojice vedlejších vrcholových úhlů- objasní pojem mnohoúhelník- sestrojí pravidelný šestiúhelník a

osmiúhelník

- načrtnou a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti

- vymezí útvary osově souměrné a shodné

- užívají jednotky obsahu- vypočítají obsah čtverce a obdélníku- využívají znalosti při výpočtech obsahů

složitějších obrazců- charakterizují jednotlivá tělesa ( kvádr,

krychle)- načrtnou a sestrojí obraz krychle a kvádru

ve volném rovnoběžném promítání- odhadují a vypočítají objem krychle, kvádru,

načrtnou a narýsují síť- vypočítají povrch krychle a kvádru, užívají

jednotky objemu a vzájemně je převádí

- určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a znají jejich vlastnosti

- pojmenují, znázorní a správně užívají základní pojmy (strana, výška, vnitřní a vnější úhly…)

Úhel a jeho velikost- pojem, rýsování a přenášení úhlu- osa úhlu- jednotky, velikosti úhlu a měření úhlu- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel- početní operace s velikostmi úhlů- vrcholové a vedlejší úhly- mnohoúhelníky - pojem, konstrukce,

obvod- pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník

Osová souměrnost- osová souměrnost- shodné útvary- osově souměrné útvary

Obsah čtverce a obdélníku

Povrch a objem krychle a kvádru- jednotky obsahu- obsah čtverce a obdélníku- obsah složitějších obrazců- kvádr,krychle-zobrazování těles- objem,povrch krychle a kvádru- síť těles- jednotky objemu

Trojúhelník- pojem,druhy- vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku- těžnice,střední příčky,výšky- kružnice opsaná,vepsaná

OSV- obsah pokoje,

pozemku…

MVz (Z)- určování

zeměpisné polohy

209

Page 212: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y- strojí těžnice, výšky, střední příčky

trojúhelníku- sestrojí trojúhelníku kružnici opsanou a

vepsanou Závěrečné opakování

210

Page 213: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Matematika, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k yŽáci:

- modelují a zapisují zlomkem část celku- převádí zlomky na des.čísla a naopak- porovnávají zlomky- provádí početní operace s rac.čísly- užívají různé způsoby vyjádření vztahu

celek-část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, deset.číslem, procentem

- analyzují a řeší jednoduché problémy v oboru rac. čísel

- rozlišují kladná a záporná čísla- zobrazí kladná a záporná čísla na vodorovné

i svislé číselné ose- vysvětlí pojem opačné číslo- určí absolutní hodnotu daného čísla- provádí početní operace s celými čísly- analyzují a řeší jednoduché problémy

v oboru celých čísel

- poznají shodné útvary- užívají věty o shodnosti trojúhelníků- v početních a konstrukčních úlohách- sestrojí trojúhelník z daných prvků- dbají na kvalitu a přesnost rýsování

Opakování učiva 6.ročníkuRacionální čísla

- čtení a zápis zlomku- vztah mezi zlomky a des.čísly- zobrazení na číselné ose- převrácený zlomek- smíšené číslo- početní operace- složený zlomek

Celá čísla- čtení a zápis čísla- zobrazení na číselné ose- opačné číslo- absolutní hodnota- početní operace

Trojúhelník- shodnost trojúhelníků- trojúhelníková nerovnost- konstrukce trojúhelníků

MVz (F,CH,D)- numerické

výpočty

211

Page 214: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- vyjádří poměr mezi danými hodnotami- zvětšují, zmenšují veličiny v daném poměru- dělí celek na části v daném poměru- pracují s měřítky map a plánů- řeší situace vyjádřené poměrem- využívají pojem úměra- využívají trojčlenku při řešení slovních úloh- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem,

rovnicí

- vysvětlí pojem 1%- užívají základní pojmy procentového počtu- vyjádří část celku pomocí procent- řeší slovní úlohy- vypočítají promile- zaokrouhlují,provádí odhady- řeší úlohy na procenta (i pro případ, že

procentová- část je větší než celek)

- charakterizují pojem rovnoběžníku- rozlišují různé typy rovnoběžníků- sestrojí rovnoběžník- odhadují a vypočítávají obvod a obsah - rovnoběžníku- odhadují a vypočítávají obsah trojúhelníku

- rozpoznají a pojmenují lichoběžník- sestrojí lichoběžník- vypočítají obvod a obsah lichoběžníku

Poměr.Přímá a nepřímá úměrnost- pojem- zvětšení a zmenšení v daném poměru- rozdělí dané hodnoty v daném

poměru- měřítko- úměra- přímá a nepřímá úměrnost- trojčlenka

Procenta- pojem- základ,procentová část,počet procent- promile- slovní úlohy

Rovnoběžníky- pojem- vlastnosti- rozdělení- konstrukce- obvod a obsah- obsah trojúhelníku

Lichoběžník- pojem- konstrukce

OSV- práce s mapou,

využití poměru v domácnosti(vaření, míchání barev…)

MVz (F)- vztahy mezi

veličinamiMVz (Z)

- měřítko plánu, mapy

MVz (CH)- výpočty

pomocí trojčlenky

212

Page 215: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- rozeznávají a pojmenují hranol- načrtnou a narýsují obraz tělesa v rovině- načrtnou a narýsují síť hranolu- odhadují a vypočítávají povrch a objem

hranolu- načrtnou a sestrojí obraz rovinného útvaru

ve středové souměrnosti- určí středově souměrný útvar

Středová souměrnost- sestrojení obrazu obrazce ve středové

souměrnosti

Závěrečné opakování

213

Page 216: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Matematika, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- vysvětlí pojem výraz- matematizují jednoduché situace s využitím - proměnných- určí hodnotu číselného výrazu- zapíší pomocí výrazu s proměnnou slovní

text- dosadí do výrazu s proměnnou- provádí početní operace s výrazy

- určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek,pomocí kalkulačky

- užívají druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech

- rozliší odvěsny a přepony- odvodí vzorce Pythagorovy věty- využívají poznatků při výpočtu délek stran

pravoúhlého trojúhelníka- aplikují poznatky ve slovních úlohách- zaokrouhlují a provádí odhady

- zapíší číslo ve tvaru a . 10n pro 1< a < 10, n je celé číslo

- provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem

Opakování učiva 7.ročníkuVýrazy

- číselné výrazy- proměnná- výrazy s proměnnou- úpravy výrazů

Druhá mocnina a odmocnina- pojem- čtení a zápis druhých mocnin a

odmocnin- určení druhých mocnin a odmocnin

Pythagorova věta- pojem- výpočet délek stran v pravoúhlém

trojúhelníku- užití Pythagorovy věty

Mocniny s přirozeným mocnitelem- čtení a zápis mocnin s přirozeným

mocnitelem- zápis čísla pomocí mocnin deseti- početní operace s mocninami

s přirozeným mocnitelem

MVz (F)- zápis

jednotek fyz.veličin

214

Page 217: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- užívají a zapisují vztah rovnosti- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních

úprav- provádí zkoušku řešení- řeší slovní úlohy pomocí lin.rovnic, úvahou- zdůvodní zvolený postup řešení- ověří výsledek řešení- užívají logickou úvahu, úsudek, nalézají

různá řešení

- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice- určí vzájemnou polohu dvou kružnic- vypočítají obvod a obsah kruhu

- charakterizují válec- vypočítají objem a povrch válce

- sestrojí jednoduché konstrukce- objasní pojem množiny všech bodů dané

vlastnosti- využívají poznatků v konstrukčních úlohách- (výška, těžnice, Thaletova kružnice…)

- čtou, sestavují jednoduché tabulky a diagramy

- zaznamenávají výsledky jednoduchých statistických šetření do tabulek

- vyhledávají a vyhodnocují jednoduchá statistická data v grafech a tabulkách

Lineární rovnice - rovnost- lineární rovnice- slovní úlohy

Kruh, kružnice- vzájemná poloha přímky a kružnice- vzájemná poloha dvou kružnic- délka kružnice- obsah kruhu

Válec- pojem- povrch válce- objem válce

Konstrukční úlohy- jednoduché konstrukce- množiny všech bodů dané vlastnosti- Thaletova kružnice- konstrukční úlohy

Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů

- základní statistické pojmy- základní charakteristiky statistického

Závěrečné opakování

EGS- srovnávání států

HDP- počet obyvatel

EV - ochrana život. prostředí

OSV- zavlažování pozemku

OSV- objem a povrch

nádrže,bazénu

EV - stav ovzduší

EGS- stav obyvavatel. zdravotnictví, průmyslu

MVz (F)- vztahy

mezi veličinami

MVz(Z)- třídění údajů

215

Page 218: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Matematika, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- rozkládají výraz na součin (vytýkáním,

pomocí vzorců)- provádí početní operace s lomenými výrazy

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o lomených výrazech

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda sčítací a dosazovací)

- řeší slovní úlohy pomocí soustav lin.rovnic

- zakreslí bod v PSS- vysvětlí pojem funkce- rozlišují lineární a kvadratickou funkci- sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce- užívají funkční vztahy při řešení úloh

- řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování

- rozliší shodné a podobné útvary- užívají věty o podobnosti trojúhelníků- v početních a konstrukčních úlohách

- charakterizují jednotlivá tělesa- narýsují síť tělesa- vypočítají povrch a objem těles

řeší slovní úlohy na povrch a objem těles

Opakování učiva 8.ročníkuVýrazy

- úprava výrazů pomocí vzorců- rozklad výrazů na součin- pojem lomený výraz- početní operace s lomenými výrazy

Rovnice s neznámou ve jmenovateliSoustavy rovnic

- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

- slovní úlohy řešené pomocí soustav lin.rovnic

Funkce- pravoúhlá soustava souřadnic- pojem funkce- lineární funkce ( přímá úměrnost )

Finanční matematika- základní pojmy finanční matematiky

Podobnost- podobnost- věty o podobnosti trojúhelníků

Tělesa- kužel- jehlan- povrch a objem těles

Závěrečné opakování Rozšiřující učivo-goniometrické funkce

OSV- čtení z grafu- jízdní řády- spotřeba benzínu

OSV- plat, srážky, úroky

OSV- plány

OSV- spotřeba materiálu stavebnictví

MVz (F)- měřítko

216

Page 219: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie5. 3. 1. Vzdělávací předmět: Informační technologie

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Předmět Informační technologie je vyučován jako samostatný předmět v 5. ročníku 1 hodinu týdně a v 6. ročníku 2. stupně také 1hodinu týdně.Předmět Informatika je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníků s dotací 1 hodina týdně. Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.

Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 okruhů:

Základy práce s počítačem- umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnost- využívá standardní funkce počítače a jeho běžné periferie- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software

Vyhledávání informací a komunikace- vyhledává informace na internetu, používá jednoduché a vhodné cesty - komunikuje pomocí internetu nebo jiných běžných kom. zařízení

Zpracování a využití informací - pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru- pracuje s tabulkou a grafem v tabulkovém kalkulátoru- pracuje v prezentačním programu

217

Page 220: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence k učeníŽáky vedeme k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě a pro toto poznávání

využíváme zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. Učíme pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou.

Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií,hledání informací a poznatků ve větším množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací a k využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnějšíorganizaci práce.

Kompetence k řešení problémůVedeme žáky k zadávání úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učíme je chápat, že v životě se při práci s informačními

a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více. Nalézáme řešení, prakticky je provádíme a dotahujeme do konce.

Zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat.

Kompetence komunikativníUčíme žáky komunikaci "na dálku" s využitím vhodných technologií – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty při komunikaci

se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.). Informační technologie - a to především internet - umožňují žákům konfrontovat své výsledky a zkušenosti s téměř neomezeným množstvím vrstevníků na celém světě.

Kompetence sociální a personálníPři práci žáky vedeme ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech je učíme pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový

harmonogram apod. Žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci žáky vedeme k ohleduplnosti a taktu, učíme je chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný.

Kompetence občanskéSeznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních dat, bezpečnost, hesla ...) tím,

že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...). Při zpracovávání informací žáky vedeme ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, která z IT přijímají.

218

Page 221: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence pracovní.Vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou, mohou využít ICT pro hledání informací

důležitých pro svůj další profesní růst.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova- osobnostní rozvoj( PC jako prostředek k poznávání)

- kreativita

- poznávání lidí (rizika anonymity internetu)

- komunikace ( elektronická pošta, konference, komunikační programy)

- řešení problémů a rozhodovací dovednost

- praktická etika ( autorská práva, licencování SW)

Environmentální výchova- lidské aktivity a problémy životního prostředí (elektroodpady)

219

Page 222: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Mediální výchova- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (internet, mail ...)- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality- Vnímání autora mediálních sdělení (autorská práva, licencování SW)- Fungování a vliv médií ve společnosti- Tvorba mediálního sdělení (tvorba www stránek)- Práce v realizačním týmu (tvorba výukového materiálu, referátu ve skupině, jeho prezentace)

220

Page 223: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Informační technologie, 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- rozlišují pojmy hardware a software

- dokážou vysvětlit pojem periferie a zařadit sem nejběžnější zařízení

- dokážou vysvětlit pojem software- znají základní skupiny software

- suverénně pracují s myší- orientují se na klávesnici- samostatně si uspořádávájí data na

svém uživatelském profilu

- samostatně zvládají "uživatelské" dovednosti v textovém editoru

Hardware- procesor- operační paměť- vnější pam. média- základní deska- periferie (klávesnice, myš, monitor,

tiskárny, reproduktory, …)

Software- operační systém- aplikace (kancelářský SW)- antivirové programy

Ovládání PC, práce v prostředí Windows- orientace na klávesnici, práce s myší- práce s okny, Průzkumník, (vytvoření,

přejmenování, kopírování, přesun a odstranění složky nebo souboru)

Textový editor- správa souborů (uložení, úprava, tisk)- formátování, vložení objektů (obrázky,

vzorce)- tabulka

MEDV- počítač jako

multimédium

OSV- etika při práci s PC- autorské právo

221

Page 224: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- běžně používají el. poštu- internet používají jako zdroj

informací- komunikují se vzdálenými uživateli

Internet- historie internetu, spektrum jeho využití- e-mail (čtení, psaní, odpověď)- práce s přílohami- vyhledávání informací - komunikační technologie (chat, Skype)

OSV- komunikace pomocí

PC- rozvoj schopnosti

poznání, poznávání lidí

MEDV- fungování sítí

222

Page 225: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5. 5. 1. Vzdělávací předmět: Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně.Výuka historie otevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa. Seznamuje s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném společenském životě.K specifickým možnostem výuky dějepisu na základní škole patří i formování takových postojů, jako je úcta ke kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa, k duchovním a materiální výtvorům minulosti, snaha o ochranu historických a kulturních památek, smysl pro etické, náboženské a kulturní odlišnosti jiných národů, jejich respektování, pochopení přínosu těchto národních specifik pro současný multikulturální svět, pochopení potřeby života v míru jako prvořadé potřeby a jakao jediné humánní možnosti řešení současných globálních problémů lidstva.Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k tomu:- aby žáci poznali, jak se postupně měnil způsob života lidí v nejdůležitějších epochách dějinného vývoje- aby se dovedli orientovat v kontinuitě národních dějin a jejich významných obdobích- aby chápali smysl událostí a činů osobností, které ovlivňovaly jejich běh a společenský vývoj- aby chápali souvislosti celospolečenského dění se životem lidí vlastního regionu i souvislosti národních a světových dějin- aby se naučili zařazovat události do chronologické následnosti a vysvětlovat jejich vzájemné vztahy, příčiny, důsledky- aby měli příležitost o těchto událostech vyprávět- aby uměli výstižně charakterizovat a vysvětlovat nejdůležitější historické události a zaujímat k nim vlastní stanovisko

Vzdělávací obsah je rozvržen do ročníků dle historických etap následovně:6. třída - Pravěk a starověk7. třída - Středověk a raný novověk8. třída - Novověk9. třída - Moderní doba + nejnovější dějiny

Kompetence k učení- vedeme žáky žák k vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využíváme v procesu učení,

tvůrčích činnostech a praktickém životě- operujeme s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádíme věci do souvislostí- propojujeme do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí, na základě toho si vytváříme komplexnější pohled na společenské a kulturní

jevy- učíme se vyhledávat a kombinovat informace z různých zdrojů- snažíme se zapamatovat a užívat správnou terminologii

223

Page 226: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence k řešení problémů- učíme žáky samostatně i ve skupině řešit problémy, volíme vhodné způsoby řešení- vyhledáváme informace vhodné k řešení problému, nacházíme jejich shodné, podobné, odlišné znaky, využíváme získané vědomosti a dovednosti- kriticky myslíme, činíme uvážlivá rozhodnutí

Kompetence komunikativní- učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřujeme se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním

projevu- rozumíme různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, map …….- využíváme informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální- učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině- podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu- dodáváme žákům sebedůvěru a vytváříme příznivé klima třídy

Kompetence občanské- vedeme žáky k tomu, aby respektovali přesvědčení druhých lidí, vážíme si jejich vnitřních hodnot, jsme schopni vcítit se do situací ostatních lidí- odmítáme útlak a hrubé zacházení- uvědomujeme si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí- respektujeme, chráníme a oceňujeme naše tradice a kulturní i historické dědictví- projevujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost- aktivně se zapojujeme do kulturního dění- rozvíjíme vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví

Kompetence pracovní.- vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel- vedeme žáky k plnění povinností a závazků- využíváme svých znalostí v běžné praxi- uvědomujeme si potřebu dodržení dohodnuté kvality práce

Průřezová témata:Osobnostní a sociální výchova = OSVVýchova demokratického občana = VDOVýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech = VMEGS Multikulturní výchova = MULVEnvironmentální výchova = EVMediální výchova = MEDVTato průřezová témata jsou rozpracována v tabulkách jednotlivých ročníků.

224

Page 227: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Dějepis , 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- osvojí si základní periodizaci dějin- osvojí si práci s historickou mapou- uvedou příklady zdrojů informací o minulosti- pojmenují instituce, kde jsou tyto informace

shromažďovány

- rozpoznají vývojová stadia člověka- seznámí se se způsoby obživy a soužití

pravěkých lidí- pochopí podmínky a důsledky přechodu

k zemědělství- pochopí podmínky vzniku řemesel- seznámí se s nejdůležitějšími

archeologickými nalezišti

- pochopí souvislost mezi přírodními podmín-

kami a vznikem starověkých států- porovnají formy vlády a postavení společen-

ských skupin v jednotlivých státech - uvedou významné památky

- úvod do vyučování dějepisu:- význam zkoumání dějin- získávání informací o dějinách- kalendář, letopočet- vznik Země a člověka- hlavní historické etapy

- pravěk :- paleolit: způsob života jednotlivých

vývojových typů člověka- neolit: způsob života, obživy,

počátky řemesel- doba bronzová a železná: rozvoj

řemesel a obchodu, zánik rodové společnosti

- naše země v pravěku

- starověk:- Mezopotámie- Egypt- Indie- Čína- další státy na Předním východě

OSV:- rozvoj schopnosti

poznávání, sebepoznání a sebepojetí,

- komunikace- kooperaceEV:- základní podmínky

života

EV:- vztah člověka

k prostředí

Z - mapa

Př - geologie

Dolní Věstonice – muzeum

Ch - kovyOv – člověk a společnost

- regionální dějiny

Z –práce s mapou, mapa, orientace, přírodní podmínky a sféryOv – člověk a společnost

225

Page 228: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Dějepis , 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- rozliší mýty a historické skutečnosti- pochopí podstatu antické demokracie- chápou přínos řecké civilizace pro rozvoj

evropské kultury- uvědomí si prolínání kulturních vlivů- uvedou významné starověké řecké památky

a osobnosti

- uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně feudálních států

- získají představu o životě a jednání osobností a společenských skupin

- popíšou na mapě územní rozsah římské říše- uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy

- starověké Řecko:- Kréta- příchod řeckých kmenů- vznik městských států a kolonizace- Sparta a Atény- boje Řeků za svobodu- řecká vzdělanost, umění, věda- Makedonie- Alexandr Veliký

- starověký Řím:- osídlení Itálie- počátky římského státu- království- republika- císařství- počátky křesťanství- římská kultura, vzdělanost, věda,

umění- rozpad římské říše- naše země a střední Evropa v době

římské

VDO:- principy demokracie

jako formy vlády a způsobu rozhodování

VMEGS:- Evropa a svět nás

zajímáMKV:- lidské vztahy

VDO:- občan, občanská

společnost a stát VMEGS: - jsme Evropané

Čj – báje a pověstiZ – práce s mapouVv – umění starých ŘekůOv – člověk a společnost

Z – práce s mapouVv – umění starých ŘímanůOv – státní zřízení

226

Page 229: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Dějepis, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- objasní úlohu křesťanství v životě středověkého člověka

- seznámí se s uspořádáním raně feudální společnosti

- vysvětlí vliv významných osobností na život raně feudální společnosti

- objasní postavení českého státu v rámci evropských států

- dokážou uvést příklady románských památek

- charakterizují postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti

- seznámí se s rozmachem českého státu a jeho významem ve střední Evropě

- dokážou vyjmenovat významné představitele gotiky, renesance

- seznámí se s problémy, které vedly ke kritice církve a vyústily v husitskou revoluci

- raný středověk :- vytváření středověké Evropy- říše: byzantská, arabská, francká- křesťanství- první státní útvary na našem území- český stát v době knížecí- vznik dalších států v Evropě- křížové výpravy- románská kultura

- vrcholný středověk :- změny v zemědělství, vznik měst- český stát za vlády posledních

Přemyslovců- boj mezi Francií a Anglií- nástup Lucemburků- vláda Karla IV.- gotická kultura- kritika poměrů v církvi, Jan Hus- doba husitská- vláda Jiřího z Poděbrad- renesance a humanismus- vláda Jagellonců

VMEGS:- jsme EvropanéMULV:- etnický původOSV:- mezilidské vztahy

OSV: - mezilidské vztahy VMEGS:

- jsme EvropanéMULV:- kulturní diference

Z – mapa Evropy

Lv – Bible, eposy

Vv – románské umění

Z – hranice evropských státůLv – životopis Karla IV., HusVv – gotické a renesanční umění

Ov – myšlenka spolupráce evropských států

227

Page 230: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Dějepis , 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- popíšou zámořské objevy, příčiny, důsledky- objasní podstatu reformace- vysvětlí postavení českého státu uvnitř

habsburské monarchie- uvedou příklady významných kulturních

památek- pochopí pojem absolutismus- objasní příčiny a důsledky třicetileté války

- pozdní středověk / raný novověk:- zámořské objevy- pokrok ve výrobě a obchodu- reformace- nástup Habsburků na český trůn- česká kultura v 16.stol.- boj českých stavů proti

Habsburkům- třicetiletá válka- Anglie za vlády Alžběty I.- počátky kolonialismu

MKV:- etnický původ, lidské vztahyOSV:- komunikaceVMEGS:- objevujeme Evropu a svět

Z – objevení nových území,kolonie

VV – umění 16. a 17.stol.LV – osobnost Komenského

228

Page 231: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Dějepis , 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- objasní situaci u nás a v Evropě po třicetileté válce

- seznámí se s pojmy konstituční monarchie, absolutismus

- rozpoznají znaky baroka- uvedou významné barokní umělce a památky- snaží se pochopit význam osvícenství a

reforem jako významné změny pro život člověka

- chápou pojem kolonie- uvědomí si význam boje za svobodu

- uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad společenských změn

- raný novověk :- opakování učiva 7. ročníku- doba pobělohorská

- období od pol.17.stol. do konce 18.století :

- občanská válka v Anglii- Francie- Rusko- baroko- upevnění moci Habsburků- osvícenství- české země za vlády Marie Terezie

a Josefa II.- evropské státy v 18.století- počátky národního obrození- věda a technika v 18.století- boj amerických osad za nezávislost

= vznik USA

- období od konce 18.stol. do r. 1914:

- Velká francouzská revoluce- napoleonské války a jejich

důsledky

OSV:- rozvoj schopnosti poznávání, mezilidské vztahy

VMEGS:-objevujeme Evropu a svět

VDO:- formy participace

občanů v politickém životě

EV:- lidské aktivity a problémy životního prostředí

Hv,Vv – barokní umění

Z – mapa Evropy

Lv – osobnosti NOFy – vynálezci a objevitelé

Z –mapa Evropy

229

Page 232: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Dějepis, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- chápou národní obrození jako jev

celoevropský- seznámí se s příčinami a průběhem českého

národního obrození- uvedou významné představitele NO- dokážou popsat průběh, cíle a výsledek

revolučního hnutí r. 1848- seznámí se s hlavními představiteli českého

kulturního života 2.pol.19.stol.- vysvětlí vznik a význam Národního divadla- vysvětlí příčiny 1.světové války- seznámí se s průběhem a výsledky 1.sv.války

- průmyslová revoluce- národní obrození- romantismus v Čechách- rok 1848 v českých zemích a

v Evropě- postavení českých zemí

v habsburské monarchii ve 2.pol.19.stol.

- věda a technika, změny ve výrobě- vznik Rakouska – Uherska- procesy sjednocování v Německu a

Itálii- občanská válka v USA- česká společnost ve 2.pol.19.stol.- česká kultura ve 2.pol.19.stol.- Národní divadlo- proměny společnosti na konci

19.stol.- Evropa a secese- nové průmyslové velmoci- revoluce v Rusku- 1. světová válka

EV: - vztah člověka prostředí MULV:

- multikulturalita

Lv,Hv,Vv – obrození, romantismus

Fy,Ch – věda a technika

Lv,Hv,Vv – umění 2.pol.19.stol.+ Národní divadlo

Z – mapa rozšíření 1.sv.válkyLV – odraz 1.sv.války v literatuře

230

Page 233: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Dějepis , 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- vysvětlí vliv války na život obyvatelstva- učí se chápat okolnosti vzniku ČSR- zhodnotí její vnitřní a zahraniční situaci za

první republiky- uvědomí si nebezpečí stalinismu, fašismu- charakterizují totalitní systém v Německu- objasní pojmy nacionalismus, rasismus,

antisemitismus, agrese- uvedou významné představitele jednotlivých

druhů umění

- seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou v období 2. republiky, protektorátu

- popíšou průběh 2.sv.války- učí se úctě k odkazu účastníků odboje- seznámí se s hlavními rysy holocaustu- uvědomí si nutnost široké spolupráce

demokratických sil k porážce fašismu

- dějiny v letech 1918 – 1938:- 1.světová válka – shrnutí učiva

8.ročníku- versailleský systém- vznik ČSR, její hospodářství,

politika, kultura, sociální a národnostní problémy

- poválečná Evropa a velká hospodářská krize

- komunistická diktatura v Rusku- první projevy fašismu- nástup nacismu v Německu- kultura, věda a technika před

vypuknutím 2.sv.války- Mnichov 1938 a jeho důsledky

- druhá světová válka :- období tzv. druhé republiky- Protektorát Čechy a Morava- domácí a zahraniční odboj- průběh 2.sv.války- holocaust- mezinárodní konference a

poválečné uspořádání světa

VDO: - principy demokracie

jako formy vlády a způsobu rozhodování

MEDV:- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

VMEGS:- Evropa a svět nás zajímá

Z – mapa poválečné EvropyOV – projevy fašismu, nacionalismu, extrémních hnutíLv – Čapek, nástup fašismuHv,Vv – Osvobozené divadlo

Z – mapa rozšíření 2.sv.válkyOv - holocaustCh,F – atomové zbraně

231

Page 234: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Dějepis, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- objasní poválečný vývoj v Československu,

který vyústil v únorové události- vysvětlí příčiny a důsledky bipolárního světa- uvedou příklady střetu supervelmocí- seznámí se s postavením ČSR

v mezinárodních souvislostech- učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti- učí se chápat postupný rozpad východního

bloku- vysvětlí vnitřní situaci u nás v r. 1989 a po

sametové revoluci- zamyslí se nad problémy současného světa

- dějiny v letech 1945 – současnost:- poválečné Československo- únorový převrat 1948- postupné začleňování do sféry

vlivu SSSR- studená válka, rozdělení světa do

vojenských bloků- mimoevropský svět- vnitřní situace v zemích

východního bloku – krizové projevy

- USA a západní Evropa v 50.-60.letech

- změny v SSSR- krize a uvolnění mezinárodní

situace- kultura, věda a technika po válce- ČSR 50.let- Pražské jaro- svět v 70. a 80. letech- krize sovětského impéria a

perestrojka- obnova demokracie ve vých.Evropě- sametová revoluce- rozpad Československa, vznik ČR- problémy současného světa

VDO:- občan, občanská společnost a stát- formy participace občanů v politickém životě- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování OSV:- hodnoty, postoje,

praktická etika MEDV:- fungování a vliv médií ve společnostiEV:- lidské aktivity a problémy životního prostředí- vztah člověka k prostředí

Z – změny na mapě Evropy, světa

Hv,Vv – umění a kultura 2. pol. 20. stol. Po současnostLv – exilová a samizdatová literatura

Ov – obnova demokracie,utváření EU

232

Page 235: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost5. 5. 2. Vzdělávací předmět: Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětuVzdělávací oblast předmětu

- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků- orientace ve významných okolnostech společenského života- utváření vztahů žáků ke skutečnosti- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život- vedení k sebepoznávání

- utváření správných zásad lidského soužití

Časová dotace- 6. – 9. ročník- 1 vyučovací hodina týdně

Místo realizace- třídy- knihovna- učebna PC,interaktivní tabule,dataprojektor- veřejná prostranství mimo školu

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.

Formy a metody realizace- vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC,

video,dobrovolné úkoly- beseda- dotazníky - anketa

233

Page 236: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence k učení- vedeme žáky k vybírání a využívání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení, propojujeme získané poznatky do širších celků, nalézáme

souvislosti- učíme žáky získané poznatky hodnotit, třídit a vyvozovat z nich závěryPostup: - vedeme žáky k ověřování důsledků - využíváme metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům - zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů

Kompetence k řešení problémů- vedeme žáky k tomu, aby tvořivě přistupovali k řešení problému, uměli vyhledat vhodné informace, pracovali s nimi a uměli nalézt řešení- učíme žáky kriticky myslet a hájit svá rozhodnutí

Postup: - klademe otevřené otázky - volně přistupujeme k pomůckám

Kompetence komunikativní- učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně - učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat- vedeme žáky k tomu, aby komunikovali na odpovídající úrovni- učíme žáky využívat ke komunikaci vhodné technologie (internet,e-mail,SMS) Postup: - máme zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků - vedeme žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu podněcujeme žáky k argumentaci - vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální- učíme žáky spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchat a pomáhat - učíme žáky upevňovat si dobré mezilidské vztahy - učíme žáky hodnotit svoji práci i práci ostatníchPostup: - hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

- vedeme žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti

Kompetence občanské- vedeme žáky ke znalosti legislativy a obecných morálních zákonů a k jejich dodržování- učíme žáky respektovat názory ostatních

234

Page 237: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vedeme žáky k formování volních a charakterových rysů- vedeme žáky k tomu, aby se zodpovědně rozhodovali podle dané situacePostup: - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování - vedeme žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů

Kompetence pracovní- vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní prácePostup: - dodáváme sebedůvěru -napomáháme podle potřeby při cestě ke správnému řešení - vedeme ke správnému způsobu používání techniky a vybavení

Průřezová témata

Osobnostní výchova (OSV)- sociální rozvoj, osobnostní rozvoj

Výchova demokratického občana (VDO)- občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)- Evropa-integrace,symboly,spolupráce,co jo spojuje a rozděluje,E. a my

Multikulturní výchova (MULV)- kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ,podobnost a odlišnost lidí,multikulturalita,princip solidarity a sociálního smíru

Environmentální výchova (EV)- lidské aktivity a problémy životního prostředí,vztah člověka k prostředí

Mediální výchova (MEDV)- fungování médií,jejich vliv,tvorba mediálního sdělení

235

Page 238: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Občanská výchova, 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- rozpoznávají svá práva a povinnosti- spolupracují se spolužáky v rámci třídy

- na příkladech vyloží pojem vlastenectví a odliší od nacionalismu

- vysvětlí význam symbolů státu, uvede situace, kdy se používají

- uvedou příklady významných míst obce a regionu

- umí vysvětlit původ a dodržování významných svátků

- poznávají různé podoby a projevy kultury

- respektují odlišné projevy kultury a kulturní zvláštnosti

- orientují se v nabídce kulturních institucí

- charakterizují prostředky masové

NAŠE ŠKOLA- práva a povinnosti žáků- význam žákovské samosprávy- význam vzdělání pro život

NAŠE OBEC, NÁŠ REGION, NAŠE VLAST

- život v obci- obecní samospráva- regiony a jejich zvláštnosti- pojem vlast- státní symboly a státní svátky

ROK V JEHO PROMĚNÁCH- zvyky a obyčeje- významné dny

KULTURNÍ ŽIVOT- rozmanitost,projevy a podoby

kultury- kulturní bohatství- kulturní instituce- masová kultura a masmédia

VDO- demokr.občan ve

škole, samospráva, spolupráce s jinými orgány

VDO- obec,základ

samosprávy

VMEGS- státní a evropské

symboly

MULV- kulturní život a

kulturní diferenceMEDV

- fungování a vliv médií na společnost

Beseda se starostounebo jiným zastupitelem

MPV-zvyky (HV,LV)

MPV -kulturní bohatství (D)

236

Page 239: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

kultury- posoudí vliv masmédií na veřejné

mínění

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- dokážou se rozhodnout,jak vhodně naložit

se svým kapesným- uznávají vlastnická práva druhých- rozlišují a porovnávají různé formy

vlastnictví

- respektují odlišnost lidí,jsou tolerantní k menšinám

- dokážou přijmout a poskytnout přátelství- rozpoznají projevy konfliktů a

nesnášenlivosti a uplatňují vhodné způsoby řešení

- uplatňují správné způsoby komunikace- vysvětlí důležitost solidarity a pomoci

druhým

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT- majetek- vlastnictví- správné hospodaření

LIDSKÁ SETKÁVÁNÍ,VZTAHY MEZILIDMI A ZÁSADY SOUŽITÍ

- lidská setkání a soužití- fungování společnosti- mezilidská komunikaceosobní a neosobní vztahy mezi lidmi

OSV- sebekontrola

OSV- kooperace,sebe-

regulace,práce skupiny,konflikt-ty

MULV- lidské vztahy

237

Page 240: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět: Občanská výchova, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- uvědomí si zákonitosti a zvláštnosti období dospívání

- učí se správné životosprávě- pochopí význam pojmu osobnost

z psychologického a sociologického hlediska

- uvědomí si,že každý jedinec má své klady a zápory

- seznámí se s pojmy charakter,altruismus,egoismus

- uvědomí si význam svědomí a vůle- učí se sebepoznání a sebehodnocení- poznávají základní představu o

emocích- uvědomí si existenci sociálních

pozic,učí se je poznávat a vyrovnávat se s nimi

- učí se zodpovědně hledat cesty k uskutečnění životních cílů

DOSPÍVÁNÍ,OSOBNÍ ROZVOJ A HLEDÁNÍSAMA SEBE

- životní cyklus- životospráva a životní styl- charakter a charakterové

vlastnosti- vůle,volní jednání,svědomí- sebepoznání,sebehodnocení,s

ebekritika- city a emoce- sociální pozice a role- životní cíle- morálka a mravní jednání

OSV- osobnostní rozvoj

(sebepoznání,se-bepojetí,sebere-gulace,sebeorga-nizace)

- morální rozvoj (hodnoty a postoje)

MULV- princip

sociálního smíru

Beseda s lékařemMPV -životní cyklus (PŘ)

MPV -city,emoce (PŘ)

238

Page 241: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- respektují práva a oprávněné zájmy druhých

- uvedou příklady základních práv a svobod člověka a dokumentů upravujících lidská práva

- posoudí význam ochrany lidských práv a svobod

- v případě potřeby dokážou přiměřeně uplatňovat svá práva

- pochopí význam pojmu globalizace- uvedou příklady některých projevů

globalizace,posoudí klady a zápory- objasní souvislosti globálních a

lokálních problémů- uvedou možnosti řešení některých

globálních problémů

ČLOVĚK,SPOLEČENSTVÍ A SPRAVEDLNOST

- základní lidská práva- práva dítěte- poškozování lidských práv- spravedlivá společnost

GLOBALIZACE a GLOBÁLNÍ PROBLÉMYSOUČASNOSTI

- pojem globalizace- globální problémy

ekonomické,společenské a ekologické

- řešení globálních problémů- konzumní společnost- tolerance a rasismus

OSV- poznávání lidí a

mezilidské vztahyMULV

- kulturní diference

EV- vztah člověka

k příroděMULV

- multikulturalita

Beseda s příslušníkem policie – osobní bezpečí a zákonyMPV -spravedlivá společnost (D)

MPV -globalizace (PŘ,Z)

239

Page 242: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět: Občanská výchova, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- dokážou svými slovy vyložit, co je chování a čím je vytvářeno

- rozpoznají podstatu citů- umí rozlišit různé projevy citů- objasní na příkladech, jak city ovlivňují

jednání své i jiných

- vysvětlí význam harmonických vztahů v rodině (vzájemná pomoc,pochopení,důvěra)

- rozpoznají svá práva a své povinnosti- dokážou rozpoznat možné příčiny

problémů v rodině a uvedou vhodné možnosti řešení

- pochopí základy partnerských vztahů- popíší zásady hospodárnosti a dokážou

se rozhodnout, jak naložit s kapesným či penězi

- vysvětlí,proč je vhodné vzájemně spolupracovat

- spolupracují ve skupině a přebírají odpovědnost za společné úkoly )učí se týmové práci)

vyloží některé souvislosti mezi různými pracovními činnostmi

VNITŘNÍ SVĚT ČLOVĚKA- chování a city- city, jejich druhy a projevy- vnímání, poznávání,prožívání

a posuzování sebe i druhých

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT- rodina- vztahy v rodině- povinnosti a práva rodičů a

dětí- role členů rodiny- rodinné problémy a jejich

řešení- úplná a neúplná rodina- partnerské vztahy- hospodaření rodiny

PRACOVNÍ ŽIVOT A LIDSKÁ PRÁCE- lidská činnost a spolupráce lidí- práce,zaměstnání,povolání- volba povolání- nezaměstnanost a její

problémy- volný čas a jeho využití

OSV - rozvoj schopnosti poznání,sebepoznání a komunikace

Beseda se sociálním pracovníkem MĚÚ(právní ochrana dětí)

Návštěva Úřadu práce (volbapovolání)

240

Page 243: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Oč e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- pochopí předpoklady pro dané povolání- uvedou některé problémy v případě

nezaměstnanosti v rodině- rozlišují vhodné a nevhodné způsoby

využití volného času- orientují se v nabídce volnočasových

aktivit v místě bydliště

- pochopí pojmy občanství,národ a národnost

- orientují se jakožto občan ve svých právech a povinnostech

- rozpoznají výhody občanské společnosti

OBČAN A OBČANSTVÍ- národ a národnost- občanství

(pojem,nabytí,pozbytí)- základní občanská práva

povinnosti- občan a občanská společnost

OSV- sebepoznání

(volba povolání)MEDV

- práce v realizačním týmu

VDO- občan a

občanská společnost MPV

-občanská společ- nost (D)

241

Page 244: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět: Občanská výchova, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- pochopí úlohu práva pro sebe a společnost

- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů (vlastnictví,pracovní poměr,manželství)

- provádí jednoduché právní úkony a chápou jejich důsledky

- dodržují své povinnosti a uvědomí si rizika jejich porušování

- uvedou příklady důležitých právních předpisů v ČR

- vyloží význam smluv- rozpoznají protiprávní

jednání,rozliší přestupek a trestný čin

- na příkladech států rozliší republiku,monarchii

- rozliší rozdíly mezi diktaturou a demokracií

- vysvětlí výhody demokratického státu pro občany

- charakterizují a porovnají složky státní moci a vysvětlí jejich role

- uvedou příklady institucí a orgánů podílejících se na správě

PRÁVO A SPRAVEDLNOST- pojem práva a jeho význam- právní vztahy- právo v každodenním

životě- právní normy a právní řád- zákony a smlouvy- porušování

zákonů,sankce,soudy

STÁT- znaky státu- typy a formy států- demokratický stát a zásady

demokracie- složky státní moci- instituce státní správy a

samosprávy- volby,jejich principy a

volební systém (pluralita)

VDO- zákony,povinnosti a

právaMULV

- etnický původ

VDO- občan a stát- formy participace občanů

v politickém životěprincipy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Beseda s příslušníkem policie (právo,trestná činnost,právní pomoc)

MPV -typy států (Z)

242

Page 245: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

státu,krajů,obcí

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- objasní smysl voleb v demokratickém

státě a vliv voleb na život občana- stručně uvedou hlavní formy voleb do

zastupitelstev

- pochopí hlavní principy tržního hospodářství (např.chování kupujících a prodávajících)

- rozlišují a porovnávají úlohu výroby,obchodu a služeb

- vysvětlí základní funkce bank- rozlišují,ze kterých zdrojů vycházejí

příjmy státu a do kterých oblastí směřují výdaje

- popíší vliv začlenění ČR do EU na náš každodenní život

- uvedou příklady práv občanů ČR v rámci EU

- uvedou význam mezinárodních institucí,k nimž má vztah ČR

- posoudí význam a výhody mezinárodní spolupráce

- uvedou příklady mezinárodního terorismu a vlastní postoj ke způsobům jeho potírání

HOSPODÁŘSTVÍ

EVROPSKÁ INTEGRACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

- evropská integrace (podstata a význam)

- EU a ČR- ekonomická,politická a

bezpečnostní spolupráce mezi státy

- význam mezinárodních organizací

VMEGS -jsme Evropané (inte- grace,instituce,svobo- dy,co Evropu spojuje a rozděluje,meziná- rodní organizace)

Návštěva podnikuv našem regionu

MPV -evropská inte- grace (D,Z)

243

Page 246: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda – 2. stupeň5. 6. 1. Vzdělávací předmět: Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu

Fyzika (společně s chemií a přírodopisem) na 2. stupni uvádí žáky průpravným a názorným způsobem do živé a neživé přírody. Žáci jsou vedeni k systematickému poznávání biologických, geologických, fyzikálních a chemických jevů a procesů vyskytujících se v přírodě, v denním životě a technické praxi, k hledání příčin, souvislostí a vztahů v přírodních faktech a jevech, k pochopení významu přírodovědných oborů pro život člověka.

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6.,8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně a v 7. ročníku 1 hodinu týdně.V 6. a 8. ročníku se jedná o 2 povinné hodiny, v 9. ročníku o 1 hodinu povinnou a 1 hodinu disponibilní.

Vzdělávání v předmětu fyzika směřuje k poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí s všedním životem. Učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. Po osvojení základních fyzikálních pojmů a terminologie by žáci měli zvládnout s použitím svých matematických dovedností a logického uvažování vyvozovat vlastní závěry ověřené následně měřením nebo výpočtem.

Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:- chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch)- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava

Formy a metody práce v předmětu fyzika jsou různé podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Jedná se o frontální výuku s demonstračními pomůckami,         skupinovou práci (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů např. při laboratorních úlohách) nebo  krátkodobé projekty a referáty žáků.

Kompetence k učeníVedeme žáky :

-         k vyhledávání, třídění a propojování informací-         k používání správného pojmenování (dějů, fyzikálních veličin) -         k  samostatnému získávání a porovnávání informací- k různým metodám učení (paměťové, činnostní, písemné,…)     

244

Page 247: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence k řešení problémůUčitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace,hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat s důrazem na práci s chybou.

Kompetence komunikativní-         pracujeme ve skupinách, práce je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi-         vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě

Kompetence sociální a personální- využíváme skupinového vyučování, vedeme žáky ke spolupráci při řešení problémů-         navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti-         vedeme žáky k ochotě pomoci

Kompetence občanské-         vedeme žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů-         podněcujeme žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)

Kompetence pracovní.- vedeme žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními- žáci při práci udržují pořádek

Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova

245

Page 248: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- práce s buzolou, orientace na mapě

- bezpečnost silničního provozu

- bezpečné zacházení s elektrospotřebiči, první pomoc při úrazu el. proudem

- kreativita

- záchrana tonoucího (7. ročník)

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

- tepelná izolace,šetření energií

- globální oteplování Země-skleníkový efekt, výroba el. energie

- jaderná energie - výhody a nevýhody, vliv na životní prostředí

- využití zrcadel v alternativních zdrojích energie- sluneční elektrárny

- šetření el. energií (žárovka – zářivka) alternativní zdroje energie, výroba el.energie a její vliv na životní prostředí

Environmentální výchova

- základní podmínky života z hlediska fyziky

- železniční, silniční doprava

- nadměrná hladina zvuku

- změny skupenství, počasí, srážky, přírodní koloběh vod

- předpověď počasí, znečištění ovzduší, exhalace

- počasí

- šetření el. energií (žárovka – zářivka) alternativní zdroje energie, výroba el.energie a její vliv na životní prostředí

246

Page 249: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Fyzika 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- rozlišují látku a těleso- rozlišují pojmy atomy, molekuly- chápou stavbu hmoty- vyjmenují vlastnosti tekutin

- umí popsat složení atomu

- rozlišují jednotlivé fyzikální veličiny

- převádí mezi základní jednotkou a jejími díly a násobky

- pomocí vhodných pomůcek dokážou měřit jednotlivé veličiny

- provádí rozumovou kontrolu při řešení úloh, pracují s chybou

- řeší slovní úlohy ze 6. ročníku

Látky a tělesa- dělení látek a těles- částicová skladba látek- vlastnosti kapalin a plynů (tekutin)

Elektrické vlastnosti látek- stavba atomu- elektrický náboj- elektrické pole

Magnetické vlastnosti látek- magnet- magnetizace látek- magnetické pole

Vlastnosti látek a těles- fyzikální veličiny- délka- objem- hmotnost- hustota- čas- teplota

Opakování ze 6. ročníku

EV- změny skupenství,

počasí, srážky, přírodní koloběh vody

OSV- práce s buzolou,

orientace na mapě

MVz (CH)- složení látek

MVz (M)- převody

jednotek

MVz (M)- matematické

dovednosti

247

Page 250: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Fyzika 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- rozlišují různé druhy pohybů- s porozuměním používají vztah

mezi rychlostí, dráhou a časem

- popíší sílu jako fyzikální veličinu- znají různé druhy silového působení- dokážou vysvětlit pojem těžiště- znají princip a použití jednoduchých

strojů v praxi

- užívají s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla působí

- znají princip a použití hydraulických zařízení

- porovnáním vztlakové a gravitační síly dokážou předpovědět, zda se těleso potopí v kapalině, zda se bude vznášet nebo bude plovat

- umí vysvětlit základní meteorologické jevy

řeší slovní úlohy z probraných kapitol

Pohyb- klid a pohyb těles- druhy pohybu- úlohy o pohybu (výpočet rychlosti,

dráhy, času)

Síla- síla jako fyzikální veličina- skládání sil- těžiště tělesa- jednoduché stroje

Tlak- tlak jako fyzikální veličina- výpočet tlaku

Mechanické vlastnosti kapalin- Pascalův zákon- hydraulická zařízení- hydrostatický tlak- vztlaková síla (Archimedův zákon)- tělesa v kapalině

Mechanické vlastnosti plynů- atmosférický tlak- vztlaková síla ve vzduchu

Opakování ze 6. a 7. ročníku

OSV- bezpečnost

silničního provozu

OSV- záchrana tonoucího

EV- předpověď počasí

MVz (M)- přímá a

nepřímá úměrnost

MVz (M)- matematické dovednosti

248

Page 251: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Fyzika 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- dokážou popsat přeměnu

jednotlivých forem energie mezi sebou včetně tepelné výměny, změnu energie na práci

- chápou spojitost mezi vykonanou prací, časem konání práce a výkonem

- pracují s pojmy účinnost, výkon, příkon, práce, energie, počítají slovní úlohy

- znají základní typy výroby el. energie

- rozpoznávají jednotlivé skupenské přeměny a budou schopni uvést praktický příklad

- znají princip spalovacího motoru

Energie a její formy- práce a energie jako fyzikální veličina- polohová energie- pohybová energie- teplo- výkon jako fyzikální veličina- účinnost - výroba energie

Skupenské změny- tání a tuhnutí- vypařování a var- tepelné motory

OSV- bezpečnost

silničního provozuVMEGS

- tepelná izolace, šetření energií, globální oteplování Země, skleníkový efekt

EV- předpověď počasí- alternativní pohon

249

Page 252: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- umí vysvětlit podmínky pro vznik

a šíření zvuku v prostředí, jeho základní vlastnosti

- umí pracovat s rychlostí zvuku

- řeší slovní úlohy z probraných kapitol

- znají vlastnosti světla- rozlišují typy zrcadel a čoček- rozumí vzniku obrazu v oku- porozumí pojmům krátkozrakost a

dalekozrakost a způsobu nápravy těchto očních vad brýlemi

Zvukové jevy- vlastnosti zvuku- odraz zvuku- rezonance- ucho jako zvuková soustava

Světelné jevy- vlastnosti světla- odraz světla- zrcadla- lom světla- čočky- oko jako optická soustava

Opakování ze 6. - 8. ročníku

EV- nadměrná hladina

zvuku- hudba kolem nás

OSV- ochrana zraku

MVz (M)- matematické

dovednosti

250

Page 253: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Fyzika 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- rozlišují látky podle elektrické vodivosti

- používají s porozuměním Ohmův zákon

- znají a dodržují pravidla bezpečné práce s elektrickým proudem

- dokážou roztřídit látky podle el. vodivosti, vyjmenovat využití polovodičů v praxi

- umí vysvětlit vztah mezi elektrickým proudem a magnetickým polem

- znají využití elektromagnetické indukce v praxi

- objasní vznik střídavého proudu- popíší funkci transformátoru- dokážou popsat způsob výroby a

přenosu elektrické energie

Elektrický proud- základní pojmy (U, I, R)- Ohmův zákon- elektrická práce a výkon- zdroje napětí- základní výpočty v obvodech

stejnosměrného proudu

Polovodiče- typy polovodičů- PN přechod- dioda, tranzistor

Elektromagnetismus- magnetické vlastnosti látek- elektromagnet- elektromotor- elektromagnetická indukce

Střídavý proud- vznik střídavého proudu- transformátory- výroba elektrické energie

OSV- bezpečné

zacházení s elektrospotřebiči,

- první pomoc při úrazu el. proud

MEDV- elektronika kolem

nás

VMEGS, EV- šetření el. energií

VMEGS, EV- alternativní zdroje

energie, výroba el.energie a její vliv na životní

MVz (CH)- galvanický

článek

251

Page 254: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

prostředí

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- umí fyzikálně popsat různá elmg.

vlnění a zná jejich využití praxi

- operují s pojmy gravitace, zatmění, pohyb planet sluneční soustavy

- mají přehled o vývoji od pozemského pozorování těles k moderním metodám získávání informací o vesmíru

- řeší slovní úlohy z probraných kapitol

Elektromagnetické vlnění- elektromagnetické vlnění a záření- zdroje elektromagnetických vln- elmg. vlny v praxi

Vesmír- sluneční soustava- pohyby těles ve sluneční soustavě- kosmonautika

Opakování ze 6. – 9. ročníku

VMEGS- mezinárodní

vesmírné projekty

MVz (Z, Př)- sluneční

soustava

MVz (M)- matematické

dovednosti

252

Page 255: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda – 2. stupeň 5. 6. 2. Vzdělávací předmět: Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.

Vzdělávání v předmětu chemie:- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor- vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých

chemických pokusů- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů- učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:- frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů- práce ve skupinách- demonstrační pokusy- exkurze, besedy

253

Page 256: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou.

Laboratorní řád je nedílným vybavením laboratoře, dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné. Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty).

Kompetence k učeníVedeme žáky:

- k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení

- ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů

Kompetence k řešení problém- předkládáme problémové situace související s učivem chemie- dáváme žákům možnost volit různé způsoby řešení- dáváme možnost obhajovat svá rozhodnutí- vedeme žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení- vedeme žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty- klademe důraz na aplikaci poznatků v praxi

Kompetence komunikativní- vedeme žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek- podněcujeme žáky k argumentaci- zadáváme takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat

Kompetence sociální a personální- společně s žáky respektujeme pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování- předkládáme situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní

životní prostředí- vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc)

254

Page 257: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence občanské- společně s žáky respektujeme pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování- předkládáme situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní

životní prostředí- vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc)

Kompetence pracovní- vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení- vyžadujeme dodržování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí- zadáváme úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi

Průřezová témata

Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví (Osobnostní a sociální výchova , Výchova demokratického občana), na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí (Environmentální výchova, Myšlení v evropských a globálních souvislostech).

255

Page 258: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Chemie, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- poznají skupenství a jejich přeměny ( včetně

sublimace )- rozliší fyzikální a chemický děj

- znají zásady bezpečné práce- dovedou poskytnout 1. pomoc- znají tel. číslo záchr. služby, umí přivolat

pomoc

- umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí- znají pojmy rozpustnost, koncentrovaný,

zředěný, nasycený, nenasycený- umí vypočítat hmotnostní zlomek složek

směsí a % koncentraci- znají princip, postup a užití v praxi metody

oddělování složek směsí - usazování, filtrace, destilace, krystalizace

- umí provést filtraci a ve školních podmínkách- umí zvolit vhodný postup k oddělování složek

směsí

- znají koloběh vody, skupenství, teploty varu a tání

- znají charakteristiku pitné, odpadní a užitkové vody

- znají dělení vod dle množství rozpuštěných látek

- znají hlavní znečišťovatele pitné vody

Látky- jejich vlastnosti, skupenství,

rozpustnost, chemické děje

- bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

Směsi- různorodé a stejnorodé, roztoky,

složení roztoků

- oddělování složek směsí

Voda- voda v přírodě

- druhy vod

EV

- význam vody a vzduchu jako základní podmínky života

MEDV - kritický přístup k inf. z médií k probl. čistoty vody a vzduchu

256

Page 259: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- znají procentový obsah hlavních složek vzduchu

- umí vysvětlit význam vzduchu jako průmyslové suroviny

- znají hlavní znečišťovatele vzduchu- umí vysvětlit vznik a význam inverze a smogu- znají význam kyslíku pro dýchání, hoření

- znají pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton, neutron, elektron, protonové číslo, hmotnostní číslo

- znají vztahy mezi počty protonů, elektronů a neutronů v atomu

- umí vysvětlit rozdíl mezi atomem a molekulou

- s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a naopak

- umí vyhledat prvek podle skupiny a periody PSP

- s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a naopak

- znají pojmy kovy, nekovy, polokovy, a jejich významné zástupce

- umí zapsat slovně popsaný chemický děj chemickou rovnicí

- umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S apod.)

- umí zformulovat zákon zachování hmotnosti- dokážou vyčíslit jednoduchou rovnici

Vzduch - vzduch a jeho složení - čistota ovzduší- teplotní inverze, smog

Složení látek- atom- molekuly- ionty

Chemické prvky- periodická soustava prvků

- kovy, nekovy, polokovy

Chemické reakce- chemická rovnice

- zákon zachování hmotnosti

VMEGS

- čistota vody a vzduchu jako globální problém lidstva

- význam trop. deštných pralesů a zeleně obecně

- význam korálů a planktonu

EV - nebezpečí poškození živ.

prostředí někt. prvky a jejich slouč. (těžké kovy, baterie z mobilních tel., součástky PC v odpadu apod.)

VMEGS - znečištění životního

prostředí jako globální problém lidstva

U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

257

Page 260: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y

- umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou, určí počet atomů ve vzorci

- umí vysvětlit pojem halogenid- znají pravidla názvosloví halogenidů- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak- znají význam a užití významných halogenidů- umí vysvětlit pojem oxid- znají pravidla názvosloví oxidů- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak- znají význam a užití významných oxidů

- orientují se na stupnici pH- znají rozmezí pH kyselin a zásad- znají pojem pH indikátor- umí vysvětlit pojem kyselina- znají pravidla názvosloví kyselin

bezkyslíkatých a kyslíkatých- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak- znají vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl,

H2SO4, HNO3

- znají zásady bezpečné práce s kyselinami, postup ředění H2SO4 konc., umí poskytnout první pomoc při poleptání

- umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada)- znají pravidla názvosloví hydroxidů- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak- znají vzorec, vlastnosti, význam a užití

významných hydroxidů- znají zásady bezpečné práce s hydroxidy- umí poskytnout první pomoc při poleptání

- znají reaktanty a produkty neutralizace-obecně - znají příklady užití neutralizace v praxi

Chemické sloučeniny- jednoduché anorganické

sloučeniny- halogenidy

- oxidy

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

- kyseliny

- hydroxidy

- neutralizace

EV- CO2 -skleníkový efekt

EV - vliv pH na život ve vodě

(mrtvá jezera v Kanadě, řeky u nás)

EV - nebezpečí havárií při

výrobě, přepravě a skladování kyselin a hydroxidů

U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

258

Page 261: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y

- umí vysvětlit pojem sůl- znají pravidla názvosloví solí- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak- znají vybrané metody přípravy solí- znají příklady použití solí z praxe - hnojiva,

stavební pojiva, modrá skalice, vápenec- znají chemický princip výroby páleného

vápna a hašeného vápna- znají princip tvrdnutí malty

- soli

Předmět : Chemie, 9. ročník

259

Page 262: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- znají pojmy oxidace, redukce, redox reakce- umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině- poznají redox reakci- znají princip výroby surového železa a oceli- znají princip koroze a způsob ochrany kovů

před korozí- znají příklady užití elektrolýzy v praxi

- umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí

- znají rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie

- umí třídit paliva podle skupenství, původu a znají příklady z praxe

- znají způsoby hašení požáru, typy a užití hasících přístrojů

- znají vliv produktů spalování na životní prostředí

- znají význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní produkty zpracování ropy a uhlí

- znají pojem radioaktivita, chápou rozdíl mezi využitím a zneužitím jaderné energie

- znají pojem uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku- rozliší řetězec otevřený, uzavřený, nevětvený,

větvený- umí vyjmenovat homologickou řadu

uhlovodíků C1 -C10

znají pojmy alkan, alken, alkin, aren

Redoxní reakce

- koroze

- elektrolýzaEnergie

- paliva

- jaderná energie

Uhlovodíky

EV- hosp. ztráty způsobené

korozí Fe- význam sběru starého

železa, hliníku a ost. kovů jako prům. suroviny

EV- CO2 , CH4 jako skleníkové

plyny, SO2 jako vedl. produkt spalování uhlí – kyselé deště

- obnovitelné a vyčerpatelné zdroje energie

EV- nebezpečí havárie při přepravě a zpracování ropy

U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

260

Page 263: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y

- umí napsat molekulové, racionální a strukturní vzorce C1 -C10

- umí sestavit model uhlovodíků C1 -C10

- znají vzorec, význam, užití významných uhlovodíků

- znají pravidla bezpečnosti práce s org. rozpouštědly

- znají pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek

- umí odvodit obecný vzorec derivátů uhlovodíků

- znají vzorec, význam, užití významných halogenderivátů

- znají vzorec, význam, užití významných alkoholů a fenolů

- znají pojem vícesytný alkohol- znají důsledky působení metanolu a etanolu na

člověka- znají vzorec, význam, užití významných

karbonýlových sloučenin- znají karcinogenní účinky formaldehydu a

acetonu- znají vzorec, význam, užití kys. mravenčí,

kys. octové- znají pojmy monomer, polymer,

makromolekula- znají rovnici a podmínky fotosyntézy- znají rozdělení sacharidů (mono-, oligo-, poly)- umí zařadit glukózu, fruktózu, sacharózu,

škrob, glykogen, celulózu, zná jejich výskyt a význam

- znají podstatu diabetes

Deriváty uhlovodíků

- halogenderiváty uhlovodíků

- alkoholy, fenoly

- karbonylové sloučeniny

- karboxylové kyseliny

Makromolekulární chemie- sacharidy

OSV- poškození zdraví

užíváním alkohol. nápojů, nebezpečí vzniku závislosti na alkoholu

EGS- stav tropických deštných

pralesů jako globální problém lidstva

U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

261

Page 264: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y

- rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe

- rozliší tuky a oleje, zná příklady z praxe - znají zdroje tuků ve výživě a jejich význam

v organismu- znají princip zmýdelnění- znají zdroje bílkovin ve výživě a jejich

význam- znají faktory poškozující bílkoviny- znají význam enzymů, hormonů, vitamínů A,

B, C, D, E- znají zdroje vitamínů A, B, C, D, E v potravě- znají zásady zdravé výživy- umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním

materiálem z hlediska užitných vlastností a vlivu na životní prostředí

- znají běžně užívané zkratky plastů, jejich vlastnosti a užití

- znají význam recyklace plastů

- znají pravidla bezpečné práce s chemickými látkami běžně užívanými v domácnosti

- znají pojmy léčiva, drogy, doping, pesticidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy, karcinogeny

- znají příklady návykových látek a nebezpečí jejich požívání

- tuky

- bílkoviny

- plasty a umělá textilní vlákna

Chemie v životě člověka

EV- znečištění odpadní vody

saponáty

EV- plasty v odpadech,

význam recyklace

5. 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

262

Page 265: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 6. 3. Vzdělávací předmět: Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu

Přírodopis (společně s chemií a fyzikou) na 2. stupni uvádí žáky průpravným a názorným způsobem do živé a neživé přírody. Žáci jsou vedeni k systematickému poznávání biologických, geologických, fyzikálních a chemických jevů a procesů vyskytujících se v přírodě, v denním životě a technické praxi, k hledání příčin, souvislostí a vztahů v přírodních faktech a jevech, k pochopení významu přírodovědných oborů pro život člověka.

Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. 2 hodiny týdně a v 9. ročníku 1 hodinu týdně.

Vzdělávání v předmětu přírodopis směřuje k poznávání přírodních zákonitostí a jejich vzájemných souvislostí s všedním životem. Učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. Po osvojení základních pojmů a terminologie by si žáci měli s použitím svých dovedností a logického uvažování vytvořit ucelený pohled na svět kolem sebe.

Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:- chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie- fyzika: fotosyntéza (světelná energie), zrak (optika ), sluch (zvuk)- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava

Formy a metody práce v předmětu jsou různé podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Jedná se o frontální výuku,  skupinovou práci (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů např. při laboratorních úlohách) nebo  krátkodobé projekty a referáty žáků.

Kompetence k učení

- osvojujeme si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů- vytváříme si komplexní pohled na přírodní vědy- v týmu samostatně experimentujeme a porovnáváme dosažené výsledky

Kompetence k řešení problémů

- hledáme vlastní postup při řešení problémů- získáváme informace, které jsou potřebné k dosažení cíle

263

Page 266: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence komunikativní- při společné práci komunikujeme způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle

Kompetence sociální a personální- samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahujeme pocitů sebeuspokojení a sebeúcty- stanovujeme pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržujeme je

Kompetence občanské

- vedme žáky k uvědomění si svých školních povinností a k soustavné domácí přípravě- učíme se chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a pohlížíme na ně komplexně- učíme se pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu

Kompetence pracovní

- naučíme se bezpečně používat pomůcky a udržujeme je v pořádku a funkční- přistupujeme kriticky k výsledkům a učíme se stanovit si kritéria hodnocení vlastní práce- dodržujeme pravidla hygieny a bezpečnosti práce

Průřezová témata

Pro předmět přírodopis je nejbližší průřezové téma Environmentální výchova, které prolíná celou výuku tohoto předmětu.

Osobnostní a sociální výchova- evoluce lidského chování- zvířecí i lidská komunikace- seberegulujícího jednání

Výchova demokratického občana- demokratická atmosféra třídy- uplatňování svých názorů v diskusích

Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech

- objasňování důsledků globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků s důrazem na potřebu a závažnost ochrany prostředí v dané lokalitě

264

Page 267: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Multikulturní výchova- zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám

Environmentální výchova- zdůrazňuje pochopení platnosti základních přírodních zákonitostí- postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti

Mediální výchova- napomáhá k uvědomění si možností svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace

Předmět : Přírodopis, 6. ročník

265

Page 268: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- Žáci:- vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy- uvedou příklady rozmanitosti přírody

- popíší buňku, vysvětlí funkci organel- vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou- pracují s mikroskopem, připraví jednoduchý

mikroskopický preparát- vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčným a

mnohobuněčným organismem, uvede příklady- vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová

soustava, organismus- vymezí základní projevy života, uvede jejich

význam

- dokážou roztřídit organismy do říší

- pochopí rozdíl mezi bakterií a virem- znají příklady virů a bakterií

- znají příklady sinic

- umí vysvětlit rozdíl v e stavbě buňky hub a rostlin- poznají (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a

jedovaté houby- vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin

- poznají lišejník zeměpisný - znají význam řas a vybrané zástupce

Uspořádání živého světa

Buňka

- jednobuněčnost, mnohobuněčnost

- projevy života: fotosyntéza, dýchání, výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, vývin

Třídění organismů

Viry a bakterie

Sinice

Houby

Lišejníky

Řasy

EV- ekosystémy

VMEGS- objevujeme Evropu

a svět

EV- základní podmínky

života

EV - lidské aktivity a

životní prostředí

MVz (Z)- planeta

Země

U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

266

Page 269: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y

- popíší vnitřní a vnější stavbu živočichů , vysvětlí funkci jednotlivých orgánů

- znají příklady sladkovodních a mořských zástupců

- porovnají stavbu těla tasemnice a škrkavky- rozlišují vnitřní a vnější parazity

- podle charakteristických znaků rozlišují plže , mlže, hlavonožce

- pochopí vývojové zdokonalení stavby těla- rozlišují vodní a suchozemské druhy- poznají vybrané zástupce (hlemýžď, páskovka,

škeble, srdcovka, sépie)- znají jejich význam a postavení v přírodě- popíší tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých

orgánů- vysvětlí význam žížaly v přírodě- dokážou popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců- rozlišují jednotlivé třídy členovců podle

charakteristických znaků- uvedou nejznámější zástupce jednotlivých tříd- dokážou popsat tělo včely medonosné jako

modelový příklad hmyzu- rozlišují proměnu dokonalou a nedokonalou- orientují se v nejznámějších řádech hmyzu a poznají

vybrané zástupce- zhodnotí pozitivní i negativní význam

hospodářských a epidemiologických druhů hmyzu- pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska

Nižší živočichové ( bezobratlí Jednobuněční)

- prvociMnohobuněčníŽahavci

Ploštěnci a hlísti

Měkkýši

Kroužkovci

Členovci

- pavoukovci- korýši- hmyz

- ostnokožci

OSV- sociální rozvoj

VMEGS- objevujeme Evropu

a svět

EV- základní podmínky

života MVz(Ch)- insekticidy

Předmět : Přírodopis, 7.ročník 267

Page 270: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- porovnají základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů- vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - dokážou rozdělit zástupce do jednotlivých tříd- chápou vývojové zdokonalování- vysvětlí přizpůsobování živočichů danému prostředí- poznají vybrané zástupce jednotlivých živočichů- odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě- na příkladech objasní způsob života a přizpůsobení danému prostředí vybraných živočichů- zhodnotí význam živočichů v přírodě- umí vysvětlit význam živočichů pro člověka- chápou zásady bezpečného chování ve styku se živočichy

- ZOOLOGIE:- strunatci- OBRATLOVCI:- kruhoústí- paryby- ryby- obojživelníci- plazi- ptáci:

- vývojové znaky ptáků- chování ptáků- vodní ptáci- mokřadní ptáci- mořští ptáci- dravci a sovy- lesní stromoví ptáci- ptáci okraje lesa- ptáci otevřené krajiny- ptáci břehů tekoucích

vod- ptačí obři a trpaslíci

- EV – ekologické havárie na vodách

- EV – domácí chov ptáků

- možnost vytváření referátů za pomoci internetu, na interaktivní tabuli

( platí po celý školní rok)

- Z – rozšíření organismů- D – rybníkářství v našich

zemích

- návštěva CEV Mikulov – pořady o ptácích

- Z - cesty ptáků

268

Page 271: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- dokážou rozlišit nižší a vyšší rostlinu- znají příklady výtrusných rostlin- vybrané zástupce rozlišují na mechorosty a

kapraďorosty- vysvětlí význam výtrusných rostlin

v přírodě- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a

semennými rostlinami- vysvětlí funkce jednotlivých částí

rostlinného těla- podle charakteristických znaků rozlišují

hlavní zástupce nahosemenných a krytosemenných rostlin

- pochopí význam charakteristických znaků pro určování rostlin

- vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou

- uvedou na ně konkrétní příklady- znají významné zástupce jednotlivých

čeledí krytosemenných rostlin

- BOTANIKA:- přehled systému rostlin- Výtrusné rostliny:

- mechorosty- plavuně,přesličky,

kapradiny- Semenné rostliny:

- kořen- stonek- list- semena a plody- rozmnožování rostlin- růst a vývin rostlin

- Nahosemenné rostliny- Krytosemenné rostliny:

- krytosemenné rostliny

- listnaté stromy a keře- pryskyřníkovité- brukvovité- růžovité- bobovité- miříkovité- hluchavkovité- lilkovité- hvězdnicovité- liliovité - EV – léčivé

rostliny

269

Page 272: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

- poznají vybrané zástupce cizokrajných rostlin

- vysvětlí význam lesa a způsoby jeho ochrany- pojmenují vybrané rostlinné zástupce vod,

mokřadů, luk, pastvin, polí- objasní význam lučních porostů- znají příklady a využití kulturních rostlin

- lipnicovité- vstavačovité

- Cizokrajné rostliny

- Společenstva:- společenstvo lesa- společenstvo vod

a mokřadů- společenstvo luk,

pastvin- společenstvo polí ,

aglomerací

- EV – les a jeho význam

- EV - ekosystémy, zásahy člověka

- Z – rozlišnost flóry v různých koutech Země

Předmět : Přírodopis, 8. ročník

270

Page 273: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- popíší stavbu těla savců a základní charakteristiku

- podle charakteristických znaků rozlišují základní řády savců a správně roztřídí vybrané zástupce - vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci, netopýři, krtek, apod.) - poznají vybrané zástupce - znají význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka, jejich postavení v ekosystému- umí zařadit člověka do systému živočišné říše, charakterizovat biologické znaky lidského a živočišného organismu

- umí vysvětlit vývoj člověka

- znají lidské rasy a jejich charakteristické znaky

- umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus- znají stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla- znají význam soustav tvořící oporu a tvar těla a umožňující pohyb - dovedou pojmenovat základní kosti a svaly - dovedou vysvětlit, jak tělo získává energii - umí pojmenovat a popsat části trávící soustavy a zná jejich funkci - umí pojmenovat a popsat části dýchací soustavy - vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a při zátěži

- Savci

- vývoj člověka

- buňky, tkáně, orgány

- soustava opěrná a svalová

- energie - trávicí soustava

- dýchací soustava

EV- základní podmínky života, vztah k prostředí

MULV- etnický původ

EV- lidské aktivity

- dějepis

- dějepis

- chemie

- tělesná výchova

- fyzika

- chemie

271

Page 274: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- znají složení krve a funkci jednotlivých částí krve - znají stavu srdce a druhy cév - umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy - znají stavbu a funkci vylučovací soustavy - znají význam a stavbu kůže - znají stavbu nervové soustavy - umí popsat činnost nervové soustavy - umí popsat části mozku a jejich význam - znají stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného ústrojí - znají nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na řízení lidského organismu- umí popsat stavu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy - vysvětlí způsob oplození - popíší jednotlivé etapy života - znají návykové látky a jejich nebezpečí - vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu

- tělní tekutiny

- oběhová soustava

- soustava vylučovací - soustava kožní - nervová soustava

- smyslové orgány

- žlázy s vnitřní sekrecí

- pohlavní soustava

- rozmnožování- vývoj jedince - člověk a zdraví- genetika

Předmět : Přírodopis, 9. ročník

272

Page 275: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- znají základní informace o planetě Zemi

- rozpoznají podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny

- vyjmenují základní skupiny nerostů

- umí vysvětlit horninový cyklus

- znají základní horotvorné procesy

- znají příčiny a nebezpečí zemětřesení a sopek

- umí vysvětlit  pojem zvětrávání

- definují pojem půda, umí vysvětlit význam půd

- dokážou vysvětlit význam hydrosféry a zná základní informace o vodě

- dokážou vysvětlit význam atmosféry a zná základní informace o vzduchu

Země a jako vesmírné těleso

Geologie – věda o Zemi- nerosty (vznik a vlastnosti)- mineralogický systém (třídění,

naleziště, využití)

- horniny (vznik, horninový cyklus)

- vnitřní geologické děje (zemětřesení, sopečná činnost, druhy hornin)

- vnější geologické děje (zvětrávání, činnost vody, ledovců, větru)

- půdy (vlastnosti půd, půdní typy)

Voda na Zemi - hydrosféra

Vzdušný obal Země - atmosféra

MV – přírodní katastrofy,

zemětřesení

EV- voda jako základ

životaOSV

- ochrana životního prostředí

EV- znečišťování

ovzduší

MVz (F, Z)- planeta Země- vlastnosti látek

U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

273

Page 276: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y

Žáci:- znají základní rudy a nerudy- dokážou roztřídit zdroje energie využívané

člověkem

- s datací popisují vývoj Země- vyjmenují základní geologická období- znají základní informace o vývoji rostlin a

živočichů od jednodušších forem k formám dnešním

- dokážou poskytnout informace o vývoji lidského druhu

- orientují se v základních geologických datech o území ČR

- mají povědomí i geologické historii svého okolí (Pálava)

Přírodní zdroje- nerostné suroviny (rudy, nerudy)- energie- fosilní paliva a jaderná energie- obnovitelné zdroje energie

Expedice do historie Země- vznik Země- geologické éry (vývoj rostlin,

živočichů, člověka)

Geologická mapa ČR

EV- obnovitelné zdroje

energie- šetření energií

MVz (Z)- nerostné

bohatství

MVz (Z)- vznik pohoří

MVz (D)- archeologie

5. 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - 2. stupeň

274

Page 277: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 6. 4. Vzdělávací předmět: Zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, organizační a časové vymezení- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování- aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Časová dotace:

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7, 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně.

Vzdělávací oblast předmětu:

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)- zeměpisné vycházky s pozorováním- projekty

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:

Mezipředmětové vztahy:- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…- fyzika: sluneční soustava, vesmír, …- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:

- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování - dějepis: kultura národů, historie států,…Průřezová témata:

275

Page 278: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie - OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení

problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje- EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí- MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního

sdělení; práce v realizačním týmu- EGS: objevování Evropy, světa- MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení- vybíráme a využíváme vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojujeme získané poznatky do širších celků, nalézáme souvislosti- získané poznatky kriticky posuzujeme, porovnáváme a formulujeme závěry- poznáváme smysl a cíl učení, vytváříme pozitivní vztah k učení

Vedeme žáky:- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací- k používání odborné terminologie- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

Kompetence komunikativní- formulujeme a vyjadřujeme své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřujeme se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu- učíme se naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagujeme

Vedeme žáky:- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace- k naslouchání a respektování názorů druhých- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě

276

Page 279: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence k řešení problémů- vedeme žáky k pochopení problému, vyhledáváme k němu vhodné informace, diskutujeme o možnostech řešení- učíme žáky myslet kriticky, aby byli schopni hájit svá rozhodnutí

Vedeme žáky:- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků- k odpovědím na otevřené otázky- k práci s chybou

Kompetence sociální a personální- vedeme žáky ke spolupráci ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňujeme dobré mezilidské vztahy, pomáháme jim, aby byli schopni o

pomoc požádat, učíme se vzájemnému naslouchání

Vedeme žáky:- k využívání skupinového a inkluzivního vyučování- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání- k ochotě pomoci a o pomoc požádat- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku

Kompetence občanské- vedeme žáky k respektování názorů druhých, k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu- učíme žáky zodpovědně se rozhodovat podle dané situace- učíme žáky chápat základní environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, jednat v zájmu trvale udržitelného rozvoje

Vedeme žáky:- k dodržování pravidel slušného chování- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje- k tomu, aby brali ohled na druhé- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí

Kompetence pracovní- seznamujeme žáky s pravidly bezpečného chování v terénu

277

Page 280: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vedeme žáky k efektivní práci

Vedeme žáky:- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací

Předmět : Zeměpis, 6. ročník

278

Page 281: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- charakterizují na elementární úrovni vesmír- rozumí pojmům: planetky - družice planet (měsíce planet), meteorická tělesa, komety, galaxie, Mléčná dráha, cizí galaxie

- charakterizují Sluneční soustavu - hvězdnou podstatu Slunce, velikost Slunce, postavení Slunce ve vesmíru a ve sluneční soustavě, pohyby Slunce, mechanismus sluneční soustavy, planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci

- charakterizují polohu, povrch a pohyb Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce, zdůvodní rozdílnost teplot na přivrácené a odvrácené straně Měsíce

- posoudí postavení Země ve vesmíru, tvar a rozměry Země- hodnotí důsledky otáčení a oběhu Země pro praktický život- vysvětlí trvání dne a noci a pravidelné střídání ročních období- dokážou v praxi využít znalosti o jarní a podzimní rovnodennosti

- používají a rozeznávají různé druhy plánů a map- umí se v nich orientovat, přepočítávají vzdálenosti podle různých měřítek- znají znázornění výškopisu a polohopisu na mapách, orientují se v zeměpisných atlasech

- vesmír, vznik vesmíru. vývoj a poznávání vesmíru.

- Slunce a sluneční soustava

- Země jako vesmírné těleso, tvar a rozměry Země, pohyby Země, střídání dne a noci, ročních období

- mapy, měřítko, atlas

EV- základní přírodní zákonitosti -vztah člověka k prostředí

- fyzika

279

Page 282: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- znají různé druhy map, orientují se v mapě- čtou v obsahu map, umí měřit vzdálenosti na mapách

- používají glóbus jako zmenšený a zjednodušený model Země-rozumí pojmům glóbus, měřítko globusu, poledníky, místní poledník, hlavní poledník, rovnoběžky, zeměpisná síť, zemský rovník, nadhlavník, obratníky, polární kruhy, letní slunovrat, zimní slunovrat, jarní rovnodennost, podzimní rovnodennost, polární den, polární noc, zeměpisné souřadnice, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, časová pásma, smluvený čas,datová mez

- umí určovat zeměpisnou polohu na mapách podle údajů zeměpisné šířky a zeměpisné délky

- umí vysvětlit příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi- chápou podstatu, smysl a účel časových pásem na Zemi, úlohu hlavního (nultého) poledníku a 180 poledníku (výchozího pro datovou mez) pro určování času na Zemi.

- umí rozeznávat druhy map podle měřítka a obsahu map- umí vyjádřit způsob znázornění výškopisu a polohopisu na mapách, charakterizovat

vysvětlivky - značkový klíč map a v souvislosti s tím s porozuměním pracovat s pojmy: výškopis, vrstevnice, výšková kóta, nadmořská výška- umí určit zeměpisnou polohu

- glóbus, měřítko globusu

- poledníky a rovnoběžky, zeměpisná síť

- časová pásma na Zemi, trvání dne a noci, roční období.

- obsah map, znázorňování výškopisu a polohopisu na mapách.

280

Page 283: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- umí vysvětlit s porozuměním pojem geografická (krajinná) sféra jako soubor všech krajin na zemském povrchu tvořený přírodou a lidskou společností a výsledky její činnosti

- vysvětlí pojem krajinná sféra

- objasní stavbu zemského tělesa- posuzují reliéf jako výsledek složitého působení endogenních a exogenních činitelů a lidských činností

-s porozuměním pracují s pojmy: počasí, podnebí, meteorologické prvky, oběh, proudění a tlak vzduchu- umí vymezit a vyhledat na mapách podnebné pásy - vytvoří si představu o vlivu teploty a tlaku vzduchu na proudění vzduchu z oblastí vyššího tlaku do oblastí nižšího tlaku vzduchu.

- seznámí se s rozložení vody na Zemi- pracují s porozuměním a vyhledávají na mapě pojmy: oceány a moře, pohyby mořské vody, voda na pevnině, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, prameny, bezodtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní nádrže

- rozumí pojmům složení půdy, půdní profil, humus, hornina- popíší typy a strukturu půd, eroze a úbytek půd- vysvětlí význam a ochrana půd- objasní nejvýznamnějších půdních typy

- geografická (krajinná) sféra

- přírodní sféra a její složky

- litosféra

- atmosféra

- hydrosféra

- pedosféra

- přírodopis

- fyzika

281

Page 284: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- objasní rozložení prvků biosféry v geografických šířkových pásmech na Zemi, vymezí a lokalizuje pásma na mapách (tropické lesy, savany, pouště a polopouště, stepi, lesostepi, lesy mírného pásu, tundra a lesotundra).

- vymezí podnebné pásy na Zemi: tropický pás,subtropické pásy, mírné pásy, polární pásy- umí objasnit uspořádání rostlinstva a živočišstva v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce v jednotlivých přírodních oblastech Země a vlivy člověka na přírodní prostředí

- vyhledávají na mapě světa jednotlivé světadíly na Zemi, porovnávají jejich rozlohu,určí jejich zeměpisnou polohu a rozlohu

- charakterizují význam a hospodářské využití oceánů, seznamují se se stavem a problémy životního prostředí oceánů

- určí polohu a vyhledá na mapách zemské polární oblasti, uvedou jejich mimořádný význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí na Zemi- posoudí význam mezinárodní politické a

vědecké spolupráce při výzkumu a využívání polárních oblastí

- určí polohu, rozlohu, členitost pobřeží, povrch, podnebí, charakter a rozmístění vodstva, rostlinstva, živočišstva, přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářských aktivit v Africe

- biosféra

- přírodní oblasti Země

- světadíly a oceány

- přehled oceánů

- polární kraje

- Afrika MULV- kultura, tradice, hodnoty -kulturní diference, lidské

- přírodopis

- přírodopis

- dějepis- přírodopis

282

Page 285: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vyhledávají na mapách a provedou stručnou charakteristiku nejvýznamnějších oblastí a států Afriky

- určí polohu, rozlohu, členitost pobřeží, povrch, podnebí, charakter a rozmístění vodstva, rostlinstva, živočišstva, přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářských aktivit v Austrálii- vyhledávají na mapách a provedou stručnou charakteristiku nejvýznamnějších oblastí a Austrálie

- zopakují si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky a vytvoří si celkový nadhled učivo

- Austrálie a Oceánie

- opakování

vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarit

MULV- kultura, tradice, hodnoty -kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního

smíru a solidarit

MEDV- využití internetu, audiovizuální techniky - tvorba mediálního sdělení

- dějepis- přírodopis

- informatika

Předmět : Zeměpis, 7. ročník

283

Page 286: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- charakterizují polohu, rozlohu, členitost pobřeží, povrch, podnebí, charakter a rozmístění vodstva, rostlinstva, živočišstva, přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářských aktivit - vyjmenují, vyhledají na mapách a charakterizují jednotlivé kulturní a zeměpisné oblasti Ameriky- určí, vyhledávají na mapách a charakterizují státy Severní Ameriky- uvedou a vyhledávají na mapách významné oblasti koncentrace obyvatelstva, zemědělské a průmyslové oblasti Kanady a USA, hlavní města a nejvýznamnější města Kanady a USA- vyhledávají na mapách a charakterizují nejvýznamnější státy Latinské Ameriky- vyhledávají na mapách a charakterizují významné oblasti koncentrace obyvatelstva, hlavní průmyslové a zemědělské oblasti, hlavní a největší města uvedených států- charakterizují polohu, rozlohu, členitost pobřeží, povrch, podnebí, charakter a rozmístění vodstva, rostlinstva, živočišstva, přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářských aktivit

- dokážou na mapě lokalizovat zeměpisnou polohu a rozlohu Evropy, členitost pobřeží, povrch, podnebí, rozložení vodstva, rostlinstva a živočišstva, přírodních zdrojů, obyvatelstva a hlavních hospodářských aktivit v Evropě

- Amerika

- Evropa

MULV- kultura, tradice, hodnoty -kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního

smíru a solidarit

MULV- kultura, tradice, hodnoty -kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ,

- přírodopis- výtvarná výchova- ČJ, literatura- výtvarná výchova

- přírodopis- výtvarná výchova- ČJ, literatura- hudební výchova

284

Page 287: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- objasní aktuální politické a hospodářské rozdělení Evropy- dokážou na mapě lokalizovat a objasnit jednotlivé zeměpisné a kulturní oblasti Evropy, hlavní soustředění obyvatelstva a hospodářství- vyhledávají na mapách a charakterizují hospodářsky a politicky nejvýznamnější státy jednotlivých oblastí Evropy, hlavní a největší města těchto států- dokážou zhodnotit aktuální stav životního prostředí v jednotlivých zeměpisných oblastech Evropy a místní rizikové faktory ovlivňující životní prostředí- zopakují si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky a vytvoří si celkový nadhled na učivo

- opakování

multikulturalita, princip sociálního

smíru a solidarit

MEDV- využití internetu, audiovizuální techniky - tvorba

mediálního sdělení

- informatika

285

Page 288: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět: Zeměpis, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- určí zeměpisnou polohu a rozlohu území České republiky v kontextu Evropy a Střední Evropy a určí sousední státy České republiky

- orientují se v přírodních podmínkách České republiky- popíší povrch a jeho členění, vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledají na mapách hlavní horopisné celky- charakterizují podnebí, rozmístění vodstva a půd, rostlinstva a živočišstva

- dokážou posoudit aktuální otázky životního prostředí na území celé České republiky- uvádí hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva a sídel v České republice

- zhodnotí údaje o rozmístění hlavních hospodářských aktivit v ČR - průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby obyvatelstvu, rekreace a cestovní ruch, zahraniční obchod

- umí pojmenovat a vyhledat na mapách jednotlivé geografické oblasti popř. vyšší územně samosprávné celky v České republice a

charakterizují jejich přírodní, sídelní a hospodářské předpoklady, osobitosti, zvláštnosti a kulturní zajímavosti

- Česká republika na mapě Evropy

- přírodní podmínky České republiky

- obyvatelstvo a sídla

- hospodářství

- oblasti České republiky

- dějepis

- přírodopis

- přírodopis- občanská výchova

- přírodopis- ČJ, literatura- dějepis- výtvarná výchova- hudební výchova

286

Page 289: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- určí a vyhledají na mapách nejvýznamnější sídelní střediska jednotlivých oblastí České republiky- posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky přírody, osídlení, hospodářství a kultury regionu

- umí pracovat aktivně s turistickou mapou- znají druhy a obsah map, železniční a autobusový jízdní řád, azimut, orientace mapy- umí číst pochodové a turistické značky

- zopakují si probírané učivo- systematicky si utřídí poznatky a vytvoří si celkový nadhled o učivu

- můj domov

-atlasové a nástěnné mapy České republiky

- opakování

MULV- kultura, tradice, hodnoty -kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru

a solidarit

MEDV- využití internetu, audiovizuální techniky - tvorba

mediálního sdělení

- výtvarná výchova- ČJ, literatura- hudební výchova- přírodopis

- informatika

287

Page 290: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Zeměpis, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- orientují se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, v údajích o růstu počtu obyvatel světa, o stěhování a ukazatelích společenského a hospodářského pohybu obyvatelstva - popisují rozmístění lidských ras, národů, jazyků a náboženství na Zemi, charakter, funkci a rozmístění lidských sídel- vymezují kriteria rozmístění nejvýznamnějších městských aglomerací a velkoměst světa

- charakterizují úlohu a hlavní odvětví světového hospodářství podle sektorů, určí a vyhledají na mapách hlavní oblasti světového hospodářství

- umí zhodnotit hlavní charakter, funkci a rozmístění světového zemědělství, rybolovu, lesního a vodního hospodářství

- konkretizují význam, charakter a rozmístění světové průmyslové výroby podle odvětví, lokalizují nejvýznamnější průmyslové oblasti světa

- charakterizují význam a postavení dopravy ve světě, určí hlavní světové dopravní cesty a dopravní uzly, druhy dopravy, činitele ovlivňující rozvoj dopravy a spojů

- lidé na Zemi

- světové hospodářství

- světové zemědělství, rybolov, lesní a vodní hospodářství

- světový průmysl

- rozmístění dopravy a spojů

EV- ekosystémy ve vztahu k lidské společnosti - ekosystémy

- přírodopis- dějepis- občanská výchova

288

Page 291: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zhodnotí význam sektoru služeb v dnešním světě - umí určit činitele ovlivňující rozmístění rekreace a cestovního ruchu ve světě

- umí vyhledat na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu a rekreace v Evropě a mimo Evropu

- zhodnotí význam a hlavní směry světového trhu a mezinárodního obchodu pro další rozvoj světového hospodářství

-používají s porozuměním pojem ekologie, dokážou vyjmenovat příklady hlavních ekologických oborů, vzájemný vztah ekologie a zeměpisu (geografie) při spolupráci na výzkumu ekologie krajiny

- používají s porozuměním pojmy: geografická (krajinná) sféra, přírodní (fyzickogeografická) sféra, společenská, hospodářská,

technická sféra, krajina, přírodní krajina, kulturní krajina, přírodní prostředí, životní prostředí- dokážou určit a pojmenovat jednotlivé složky životního prostředí krajiny: neživé (abiotické) složky přírodního prostředí, živé (biotické) složky přírodního prostředí, přírodní, společenské a hospodářské prvky v obytném, pracovním a rekreačním prostředí- umí pojmenovat krajinotvorné činitele a hlavní

- služby obyvatelstvu, cestovní ruch

- světový trh a mezinárodní obchod

- ekologie a zeměpis, světové (globální) ekologické problémy, soustavná aktualizace globálních ekologických problémů

- krajina, základní složky, základní pojmy

EV- ekosystémy ve vztahu k lidské

společnosti - lidské aktivity a problémy životního prostředí- základní podmínky života

EV- ekosystémy ve vztahu k lidské společnosti - ekosystémy

- přírodopis

- přírodopis

289

Page 292: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

krajinotvorné procesy

- uvádí konkrétní příklady typů kulturních krajin podle stupně přeměny lidskou činností- charakterizují typy současných krajin na Zemi, přírodní krajiny, kulturní krajiny

- používají s porozuměním konkrétní příklady pojmů: populace, společenstvo (biocenóza), ekotop, ekosystém

- uvádí orientačně aktuální počet států současného světa- dokážou uvést příklady kritérií vzájemné odlišnosti, podobnosti současných států světa

- uvádí orientačně aktuální počet států současného světa- rozeznávají státy světa podle hlediska svrchovanosti: nezávislé (suverénní, svrchované) státy, závislá území

- uvádí orientačně aktuální počet států současného světa- rozlišují státy světa podle zeměpisné polohy: přímořské státy, ostrovní a souostrovní státy, vnitrozemské státy- rozeznávají největší a nejmenší státy světa podle územní rozlohy

- dokážou uvést orientačně aktuální počet států současného světa - umí rozlišovat státy světa podle počtu a původu obyvatel, orientačně nejlidnatější a málo

- krajina a činnost lidské společnosti

- konkretizace složek krajiny a pojmů z krajinné ekologie: ekologie, krajina, životní prostředí

- státy na Zemi, společné a odlišné znaky

- státy světa podle svrchovanosti

- státy světa podle polohy a územní rozlohy

- státy světa podle počtu a původu obyvatel

EV- ekosystémy ve vztahu k lidské společnosti

- přírodopis

- přírodopis

290

Page 293: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

zalidněné státy světa, příklady přesídleneckých států

- posuzují státy světa podle průběhu a tvaru státních hranic: přírodní státní hranice, umělé hranice, přímočaré (geometrické) umělé hranice

- umí rozeznávat státy světa podle správního členění: jednotné (unitární) státy, federativní (složené, spolkové) státy

- rozlišují státy světa podle státního zřízení a formy vlády: republiky, monarchie, pracují s porozuměním s pojmy: ústava, prezidentský typ vlády, parlamentní typ vlády, monarcha, monarchistický typ vlády, absolutistická monarchie, ústavní (konstituční) monarchie a uvádí konkrétní územní příklady k těmto pojmům

- umí jmenovat konkrétní územní příklady států s demokratickým politickým systémem, států s parlamentní demokracií, států s totalitním politickým systémem, s diktaturou, s vládou jedné politické strany

- uvádí příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a hospodářských seskupení a sdružení států světa, charakterizují v elementární podobě cíle, zásady a činnost Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie a Severoatlantického paktu (NATO)- umí objasnit pojem neutrální (nestranná) státní politika, uvést územní příklady neutrálních států

- státy světa podle průběhu a tvaru státních hranic

- státy světa podle správního členění

- táty světa podle státního zřízení a formy vlády

- státy světa podle politického systému a podle politické moci

- politická a hospodářská seskupení států světa, mezinárodní organizace, OSN

MULV- kultura, tradice,hodnoty kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního

- dějepis

291

Page 294: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- uvádí a vyhledávají na mapách, příklady států podle stupně rozvoje: nejvyspělejší státy světa s tržním hospodářstvím, středně rozvinuté státy, málo rozvinuté - rozvojové státy- umí tyto státy charakterizovat

- lokalizují na politické mapě světa aktuální příklady politických, národnostních a náboženských konfliktů ve světě

- určují a vyhledávají na politické mapě světa nově vzniklé státy a oblasti, o kterých se aktuálně hovoří v souvislostmi s politickými, hospodářskými, kulturními a jinými významnými událostmi ve světě

- zopakují si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky a vytvoří si celkový nadhled na učivo

- státy světa podle stupně rozvoje

- současná ohniska politický národnostních a náboženský konfliktů

- nové státy na mapě světa

- opakování, samostatné referáty žáků k tematice

smíru a solidarit

MULV- kultura, tradice, hodnoty -kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního

smíru a solidarit

MEDV- využití internetu, audiovizuální techniky - tvorba mediálního sdělení

- informatika

292

Page 295: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura – 2. stupeň5. 7. 1. Vzdělávací předmět: Hudební výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících 2.stupně s časovou dotací 1 hodina týdně.

Hudební výchova se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, poslechových a hudebně pohybových činností, které jsou navzájem provázány a navzájem se doplňují. Jejich obsahem je hlasová výchova, rozvoj rytmických a intonačních dovedností, jednohlasý případně vícehlasý zpěv s doprovodem i bez doprovodu. Hudební učivo je ve všech ročnících doplněno poslechovými skladbami vázanými k probíranému tématu. Během celého školního roku si žáci povedou vlastní zpěvník, do kterého si budou průběžně zapisovat písně zpívané v daném školním roce.

Vzdělávací obsah směřuje k:- vnímání hudby jako důležité součásti života člověka - získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů současnosti i minulosti

Výuka probíhá ve kmenových třídách. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - např. skupinová práce, skupinové vyučování, kolektivní práce, projekty. Vyučovací předmět hudební výchova je spjat i s ostatními vyučovacími předměty- zejména dějepisem a literární výchovou. Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů i v mimoškolních aktivitách.

Kompetence k učení- vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací - propojujeme získané znalosti do souvislosti s ostatními vyučovacími předměty- seznamujeme žáky s vývojem hudebních stylů až do současnosti- vedeme žáky k všeobecnému přehledu v oblasti hudebních žánrů

Kompetence k řešení problémů- předkládáme žákům náměty z oblasti hudby k samostatnému zpracování- vedeme žáky k samostatnému kritickému přemýšlení, ne jen k pasivnímu přijímání

293

Page 296: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence komunikativní- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat- např. skupinová práce- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé- vedeme žáky k formulaci vlastních postojů, názorů a myšlenek- učíme žáky naslouchat mluveným projevům druhých lidí a vhodně na ně reagovat a hodnotit je- využíváme informační prostředky

Kompetence sociální a personální- učíme žáky respektovat pravidla při práci ve skupině- umožňujeme žákům i hudebně nenadaným kladně se projevit- vyžadujeme pravidla slušného chování

Kompetence občanské- respektujeme protikladné názory- aktivně se zapojujeme do kulturních akcí- motivujeme žáky k zájmu o naši hudbu a její historii- vytváříme pozitivní postoj k hudebním dílům

Kompetence pracovní- vytváříme pozitivní postoj žáků k hudebním činnostem- vedeme žáky k pěkné úpravě zpěvníků- rozvíjíme mezipředmětové vztahy

294

Page 297: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Hudební výchova, 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- vystoupí na pódiu se sólovým

zpěvem- rozpoznají lidovou píseň

- rozpoznají sólové vystoupení od dua, tria, kvartetu

- rozlišují smyčcové nástroje v těchto uskupeních

- seznámí se s vývojem písně a jejích podob během staletí

- zvládnou zazpívat českou státní hymnu

- rozpoznají operu, operetu, muzikál

- orientují v nejznámějších českých operách

Lidová píseň- nástroje v lidové hudbě- lidový dvojhlas- lidové písně našeho regionu

Hudební uskupení- sólo, duo, trio, kvartet- hudební nástroje

Vývoj hudebních stylů- píseň a její hudební forma- proměny písně v historii

Česká státní hymna- píseň Kde domov můj

Vánoční koledy- poslech - zpěv

Hudba na jevišti- opera- opereta- muzikál

Česká operaJ. Mysliveček, A. Dvořák, B. Smetana, L.

VDO- znalost české státní

hymny

295

Page 298: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Janáček, B. Martinů

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- rozpoznají balet

- chápou vztah mezi hudbou a mluveným slovem

- znají základní rozdělení hudebních nástrojů

- dokážou zazpívat vybrané písně

Hudba a tanec, balet

Hudba a slovo- melodram

Hudební nástroje- rozdělní hudebních nástrojů- použití, zařazení nástrojů v orchestru

Opakování- učivo 6. ročníku- písně ze 6. ročníku

MEDV- hudba a tanec

v divadle, televizi, filmu

296

Page 299: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Hudební výchova , 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- zpívají podle svých dispozic

- se seznámí s lidovými zvyky a tradicemi našeho regionu

- zazpívají lidovou píseň- zazpívají vánoční píseň

- zazpívají státní hymnu

- zvládnou jednoduchý notový zápis

- rozpoznají muzikál od opery

Společný jednohlasý zpěv- písně z předešlého ročníku (využívá svůj

zpěvník)

Vývoj hudebních stylů- baroko- J. S. Bach, A. Vivaldi

Lidové zvyky a tradice- hody- kroje- lidové písně- vánoční zvyky a tradice

Česká státní hymna- opakování- 2. sloka písně

Notový zápis- klíč (houslový, basový)- zápis do notové osnovy- délka not (celá – osminová)- stupnice (C dur)

Muzikál- světový muzikál- český muzikál

VMEGS- umělecký styl baroko

(znaky, umělci, tvorba)- evropští umělci

(skladatelé, malíři, sochaři,…)

VDO- znalost české státní

hymny

297

Page 300: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- umí rozlišit autora a interpreta

hudebního díla- chápou pojem autorské právo

- rozlišují sólový a doprovodný nástroj

- poznávají nástroje

- vypracují referát dle vlastního výběru

- dokážou zazpívat vybrané písně

- orientují se v různých hudebních žánrech

Hudební dílo- autoři hudebního díla- interpret- posluchač

Hudební nástroje- sólový nástroj- doprovodný nástroj- instrumentální doprovod- dělení nástrojů (dřevěné, žesťové)

Populární hudba- poslech populární hudby (dle výběru

žáků)

Hudba a technika- moderní nástroje- záznam hudby (historie, současnost)

Opakování- učiva 7. ročníku- písní ze 6. a 7. ročníku

MEDV- hudba v médiích

VDO- autorské právo

MEDV- záznam hudby- hudba v médiích

298

Page 301: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Hudební výchova , 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- zpívají podle svých dispozic

- orientují se v hudebních stylech

- rozeznají jednotlivé hudební žánry

- zpívají vánoční koledy

- znají „historii“ státní hymny, zazpívají hymnu

Společný jednohlasý zpěv- písně z předešlých ročníků (využívá svůj

zpěvník)

Vývoj hudebních stylů- středověk (chorál)- gotika- renesance (kánon)- klasicismus (opera)- romantismus

Jazz, spirituál, blues

Rock and roll, country a western music

Vánoční svátky v hudbě- lidové zvyky- poslech a zpěv koled

Česká státní hymna- vznik, autoři, historie

Notový zápis- opakování z předchozích ročníků- notový záznam hudebního díla

VMEGS- umělecké styly

gotika a renesance (znaky, umělci, tvorba)

- evropští umělci (skladatelé, malíři, sochaři,…)

MEDV- western jako

filmový žánr

VDO- znalost české státní

hymny

299

Page 302: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- rozeznávají různé hudební žánry

- dokážou zazpívat vybrané písně

- orientují se v různých hudebních žánrech

Člověk a hudební dílo- hudba v divadelní hře- filmová hudba- hudební klip

Hudební nástroje- moderní hudební nástroje- elektronika a PC v hudbě

Hudební styly a žánry- taneční hudba, pochodová, ukolébavka

Opakování- učiva 8. ročníku- písní z 6., 7. a 8. ročníku

300

Page 303: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Hudební výchova, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- zpívají podle svých dispozic

- orientují se v hudebních stylech

- znají základy díla B. Smetany a A. Dvořáka

- mají přehled o hudebních stylech 20. století

Společný jednohlasý zpěv- písně z předešlých ročníků (využívá svůj

zpěvník)

Vývoj hudebních stylů v české hudbě- starověk a gotika- renesance- baroko- klasicismus- romantismus (dílo B. Smetany

a A. Dvořáka)

Vánoční koledy

Česká státní hymna (opakování)

Jazz a swing v české hudbě- Osvobozené divadlo

50. a 60. léta v české hudbě - Semafor, big beat, rock and roll

70. – 90. léta v české hudbě - nové styly

VMEGS- umělecké styly

starověk - romantismus (znaky, umělci, tvorba)

- evropští umělci (skladatelé, malíři, sochaři,…)

VDO- znalost české státní

hymny

301

Page 304: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- zvládají základy notového zápisu

- dokážou zazpívat vybrané písně

- orientují se v různých hudebních žánrech

Trampská hudba, folk

Notový zápis- opakování z předešlých ročníků

Opakování- učiva 9. ročníku- písní z 6. – 9. ročníku

302

Page 305: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura – II. stupeň5. 7. 2. Vzdělávací předmět: Výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu

Výtvarná výchova je na II. stupni vyučována :

6. a 7. ročník 2 hodiny týdně8. a 9. ročník 1 hodina týdně

Vzdělávací obsah je zaměřen tak, aby žáci vnímali výtvarné výtvory jako svědky minulosti a uvědomovali si, že nám pomáhají chápat vývoj lidských civilizací.

K uměleckému procesu se budou učit přistupovat v jeho celistvosti a chápat ho jako způsob poznání a komunikace.Výtvarná výchova učí žáky chápat kulturní rozmanitosti světa a utváří si  pozitivní hodnotový systém – módní, vkusný, nevkusný, nemoderní, kýč a rozvíjet tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity.Žák pracuje s vizuálně obrazovými systémy s využitím obrazných prostředků nejen tradičních, ale i nově vznikajícíchPředmět je zaměřen na tvůrčí činnost - tvorbu, vnímání a interpretaci.

Výchovné a vzdělávací strategie ( kompetence)

- budou přizpůsobovány učivu a vzdělávacím cílům, neboť se zde nabízí široká škála závisející vedle zmiňovaného učiva také na třídním kolektivu – samostatná, nebo skupinová práce, projektové hodiny, práce v přírodě ….

Kompetence k učení

- úkoly žákům zadáváme tak, aby mohli nejen využít a poznat vlastní schopnosti, ale aby se učili porovnávat i výsledky spolužáků- žáky motivujeme k tvořivosti, využívání předloh tak, aby dokázali poznatky propojovat do širších celků a vytvářeli si tak pohled na výtvarné i lidové umění, na kulturní jevy- využíváme kladné hodnocení k motivaci, ale neopomíjíme sebekritičnost žáka

Kompetence k řešení problémů

303

Page 306: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- využíváme možností, které výtvarná výchova nabízí – vedeme žáky k volbě materiálu, pomůcek, případně námětu- vytváříme podmínky pro komunikaci o vlastní volbě, pro toleranci při posuzování děl spolužákůKompetence komunikativní

- s ohledem na převládající elektronickou komunikaci je důležitá etika komunikace ( dokázat vyslechnout, neskákat do řeči, respektovat názor druhého )- vedeme žáky k různým formám komunikace, ale také je směrujeme k vhodné prezentaci názoru a používání správných argumentů

Kompetence sociální a personální

- klademe důraz na schopnost pomoci druhému, tolerování jiného tempa a ve výtvarné výchově rozdílného talentu, schopností ( neposmívat se, nezesměšňovat...)- především prací ve skupině volíme vhodné složení, aby si žáci zvykli na pravidla kolektivní práce, respektování- vedeme žáky komunikací k osobitému projevu, aby se nebáli projevit svůj názor a nekopírovali

Kompetence občanské

- podporujeme účast žáků v soutěžích, umožňujeme jejich podíl na propagaci školy- vytvářením plakátů, upoutávek umožňujeme žákům informovanost o pořádaných akcích, návazně vztah k tradicím a kulturnímu dědictví

Kompetence pracovní

- žáky vedeme ke spolupráci, pravidlům hygieny a bezpečnosti při zacházení s nástroji, pomůckami - dbáme, aby se žáci naučili koncentrovat, mít zájem na co nejlepším dokončení vlastní / společné práce

Průřezová témata

- jsou nedílnou součástí základního vzdělání a procházejí vzdělávacími oblastmi a umožňují vzájemné propojení s jinými vyučovacími předměty

Výchova demokratického občana

304

Page 307: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- při volbě tématu využívat principů demokracie- využívat témat heraldiky, symbolů obcí, krajů a sousedních zemí

Osobnostní a sociální výchova

- vzájemné porozumění, rozdíly a společné znaky v dílech známých umělců ( starých mistrů stejně jako současných umělců- ve výtvarné výchově je to především kreativita, komunikace a etika

Mediální výchova

- vliv médií ve společnosti, zaměřit se na tvorbu plakátů, upoutávek, propagace školy, města- využití digitálních předloh, dekorativní práce

Multikulturní výchova

- tolerantnost v historických a etnických souvislostech- úcta k historii, tradici

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

- vyjádření dějových vztahů, důležitost uchování a předávání kulturního dědictví- fantazijní tvorba směrem do budoucnosti

Environmentální výchova

- vytváření odpovědnosti k životnímu prostředí, třídění odpadů- přírodní motivy, mapy proti „smetišti“ společnosti

305

Page 308: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Výtvarná výchova, 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci získají poznatky, zkušenosti :

- výtvarné zobrazení tvarů, struktury přírodnin- vyjádření prostoru na ploše

- výrazný výraz linie vytvářený různým nástrojem

- prostorové cítění, vidění vytváření základních tvarových znaků

- vytváření základních tvarových znaků a prostorových principů

- užitkové, materiální a technické rozlišení

výtvarné ztvárnění skutečnosti ( otisky, zapouštění barev)

užité práce dekorativní a prostorové( pastel, lepení – vrstvení)

výtvarné umění a životní prostředí ( zjednodušení prvků, jejich řazení v tvarové a barevné kompozici)

kde a jak chceme žít( vysněná krajina, dům, škola )

volný čas – prostory pro zábavu

EV čistota a ochrana přírodních krás

EGS vánoční ozdoby, dekorace v sousedních zemích

OSV kreativita, etika

EV nakládání s odpady

OSV skupinové projekty

využít aktuálního učiva přírodopisu

symetrická a asymetrická řešení- poznatky z geometrie

306

Page 309: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Výtvarná výchova, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

307

Page 310: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Žáci budou rozvíjet :

- volný výtvarný přepis vyjádření neobvyklých tvarů

- využití výrazových možností materiálu

- prostorové cítění, vidění- vytváření základních tvarových znaků ( spojení kompozice motivu a písma )

- vytváření základních tvarových znaků a prostorových principů

- skládání, posouvání – estetické cítění

výtvarné ztvárnění skutečnosti ( vynálezy přírody, technické vynálezy )

užité práce dekorativní a prostorové( zvětšování, muchláž...)hry s písmem

výtvarné umění a životní prostředí ( zjednodušení prvků, jejich řazení v tvarové a barevné kompozici)

kde a jak chceme žít( vysněná krajina, dům, škola )

řazení zjednodušených prvků do tvarové a barevné kompozice

MDV využití informací z médií

OSV rozvoj schopnosti poznávání

OSV kreativita, etika

EV nakládání s odpady

OSV skupinové projekty

mapy, krajiny,- poznatky ze zeměpisu

Předmět : Výtvarná výchova, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

308

Page 311: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Žáci si budou osvojovat schopnosti :

- využití poznatků o výtvarných výrazových prostředcích, neobvyklé přírodní tvary

- citlivý přístup k materiálu, jeho zpracování

- práce s tuší – dřívko, pero- vytváření základních tvarových znaků

- vytváření základních tvarových znaků a prostorových principů

- zamyšlení nad budoucností lidstva

výtvarné vyjádření skutečnosti ( práce s detaily – živočichové )

užité práce dekorativní a prostorové( pastel, lepení, práce s přírodninami a papírem)

výtvarné umění a životní prostředí ( nepořádek, přepis zvuku)

tvary a barvy kolem nás( byt, odívání, škola )

společnost, ve které bych chtěl žít

EV ochrana přírodních krás

MKV vitráže, kachle, masky – karneval nejenv sousedních zemích

OSV kreativita, etika

OSV seberealizace

OSV skupinové projekty

Využití znalosti z reálií (cizích jazyků)

Předmět : Výtvarná výchova, 9. ročník

309

Page 312: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci rozvíjí získané schopnosti :

- rozlišení uměleckých projevů pravěku

- dekorativní tvorba v souvislosti s architekturou

- prostorové cítění, vidění vytváření základních tvarových znaků

- interpretace děl starých mistrů míchání barev na paletě

- pochopení smyslu abstraktního projevu

- tvarová a barevná nadsázka

- fantazijní dopravní prostředky

jeskynní kresby – pravěk( hrudka, úhel)

středověké umění( kombinace technik, vitráž)

město -kresba motivů, částí ulic . .. (stříhání, lepen, koláž)

částečný portrét - šlechtic( vysněná krajina, dům, škola )

abstraktní umění - ukázky prací umělců

dekorativní práce( koláž, perokresba, kolorování)

sci-fi - ilustrace literatury

EGS tradice v různých zemích

OSV kreativita, etika

VDO volba předlohy, důsledné dokončení )

EGV skupinové projekty

využít učiva dějepisu

práce s předlohou

5. 8. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví – 2. stupeň 5. 8. 1. Vzdělávací předmět: Výchova ke zdraví

310

Page 313: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět výchova ke zdraví se vyučuje v 7. – 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Vzdělávání je zaměřeno na : - preventivní ochranu zdraví - předcházení úrazů

- upevňování návyků poskytovat základní první pomoc - na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky - na dovednost odmítat škodlivé látky - získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování - preventivní ochranu zdraví

Učivo je rozděleno v jednotlivých ročnících do tématických okruhů:- hodnota a podpora zdraví- vztahy mezi lidmi a formy soužití- změny v životě lidí a jejich reflexe- zdravý způsob života a péče o zdraví- rizika ohrožující zdraví a jejich prevence- skryté stupně a formy individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita- osobnostní a sociální rozvoj

Organizační vymezení Učivo je vedle teoretických poznatků nutné zaměřovat na osvojení komunikačních technik, na vhodnou argumentaci, na chování a rozhodování ve prospěch zdrví, a to jak v modelových situacích, tak v každodenním životě školy, rodinných i mimoškolních činnostech. To vše za využití specifických didaktických forem s využitím vhodných metod ( řízené i spontánní diskuse, práce ve skupinách, komunitní kruhy, scénky, referáty, ankety, didaktické situační hry, tvorba projektových prací, využití počítače, videoprogramů, pořadů televize, rádia, tisku, … ).

Obsah témat je společný pro chlapce i děvčata. Pořadí témat si učitel volí sám podle svého uvážení.Specifický obsah předmětu a netradiční metody práce vyžadují úzkou spolupráci s rodiči, vedením školy, učiteli školy, provozními pracovníky školy, aj.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí: Kompetence k učeníVedeme žáky k: - efektivnímu učení

311

Page 314: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vyhledávání a třídění informací, využívají je v procesu učení - vytváření komplexnějšího pohledu na přírodní a společenské jevy - plánování, organizování a řízení vlastního učení - zajímáme se o náměty, názory, zkušenosti žáků - zadáváme úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů - zařazujeme metody, při kterých docházejí žáci sami k řešením a závěrům - sledujeme v hodině pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů Vedeme žáky k: - vnímání nejrůznějších problémových situací ( mimořádné situace, krizové situace a plánují způsob řešení problémů ) - vyhledávání informací vhodných k řešení problémů - kritickému myšlení - obhajování svých rozhodnutí - klademe otevřené otázky - ukazujeme žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb - podněcujeme žáky k argumentaci

Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke: - komunikaci na odpovídající úrovni - osvojování kultivovaného ústního projevu - účinnému zapojování do diskuse - uplatňování bezpečného a odpovědného sexuálního chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy - vedeme žáky k výstižnému a souvislému kultivovanému projevu - vytváříme příležitosti k interpretaci a prezentaci různých textů, obrazových materiálů a grafů - vytváříme příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální Vedeme žáky ke: - spolupráci ve skupině - utváření příjemné atmosféry při práci v týmu

312

Page 315: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat - vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské Vedeme žáky k: - respektování názorů ostatních - formování volních a charakterových rysů - zodpovědnému rozhodování podle dané situace - chápání základních ekologických souvislostí, respektování požadavků na kvalitní životní prostředí - rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky - zajímáme se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky

Kompetence pracovní Vedeme žáky k: - zdokonalování grafického projevu - k efektivitě při organizování vlastní práce - využití ICT pro hledání informací - využívání znalostí v běžné praxi - ovládání základních postupů první pomoci - umožňujeme žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi, … - vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti - vytváříme pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích

Předmět : Výchova ke zdraví, 7. ročník

313

Page 316: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- si uvědomují hodnotu svého zdraví- si jsou vědomi odpovědnosti za své zdraví

- uvědomují si, že dobré lidské vztahy jsou to nejdůležitější z důležitého

- ví, že kvalita sociálního klimatu ovlivňuje zdraví

- orientují se ve složitosti dospívání

- snaží se vhodně reflektovat na sexuální dospívání

- orientují se v názorech na to, co je ve stravování zdravé a co zdraví poškozuje

Hodnota a podpora zdraví Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci- složky zdraví a jejich interakce ( žebříček

hodnot )- odpovědnost jedince za své zdraví- základní lidské potřeby

Vztahy mezi lidmi a formy soužitíVztahy ve dvojici- kamarádství- přátelství- láska

Vztahy a pravidla soužítí v prostředí komunity - rodina- škola

Změny v životě člověka a jejich reflexeDětství, puberta, dospívání- tělesné, duševní a společenské změny

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví- plánování rodičovství- předčasná sexuální zkušenost

Zdravý způsob života a péče o zdravíVýživa a zdraví- zásady zdravého stravování

OSV- sebepoznávání

EV- pěstování vztahu k prostředí

v souvislosti ke svému zdraví

OSV- poznávání lidíMULV- pěstování mezilidských

vztahů

VDO- občanská společnost a škola

OSV- sebepoznávání

EV- ekologické potraviny

314

Page 317: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- snaží se řídit zásadami tělesné a duševní hygieny

- uvědomují si důležitost prevence onemocnění a úrazů

- dokáží se odpovědně zachovat v situaci úrazu

- umí přivolat první pomoc- zvládají poskytnutí první pomoci

- uvědomují si rizika zneužívání návykových látek

- umí odmítnou drogu- znají dopady užívání drog- ví, kde hledat pomoc

- orientují se v otázkách šikanování a týrání- ví, kdy a kde je třeba vyhledat pomoc

Tělesná a duševní hygiena- zásady osobní hygieny- zásady intimní hygieny- zásady duševní hygieny

Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy

- preventivní a lékařská péče- úrazy v domácnosti, ve škole, při sportu- odpovědné chování v situaci úrazu a první

pomoc:odřeninycizí těleso v oku, nosu, uchuzástava krvácenípopáleninyzlomeninyšokové stavyobvazová technikapřivolání první pomoci

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevenceAuto – destruktivní závislosti- droga- způsob nabídky a odmítnutí- zdravotní a sociální rizika

Skryté stupně a formy individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita- šikana- týrání ( tělesné, duševní, sexuální zneužívání

dětí )- komunikace se službami odborné pomoci

OSV- psychohygiena

OSV- řešení problémů, hodnoty,

etika

OSV- psychohygiena

315

Page 318: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- snaží se o kultivovanou komunikaci

- dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole i mimo školu

- vnímají atmosféru příznivých vztahů pro zdraví a osobnostní rozvoj

Bezpečné chování- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví- bezpečné chování ve škole- ochrana zdraví při různých činnostech

Osobnostní a sociální rozvojSebepoznání a sebepojetí- vztah k sobě samému- vztah k druhým- zdravé a vyrovnané sebepojetí

OSV- komunikace

MULV- mezilidské vztahy

OSV-sebepoznávání, sebepojetí, seberegulace

Předmět : Výchova ke zdraví, 8. ročník

316

Page 319: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- si uvědomují důležitost harmonických partnerských vztahů pro výchovu dětí

- uvědomují si dopad neharmonických partnerských vztahů na zdraví členů rodiny

- ví, že kvalita prostředí ovlivňuje zdraví- dokáží pomoci nemocným a

hendikepovaným

- znají rizika předčasného startu do pohlavního života

- znají možnosti plánovaného rodičovství- jsou si vědomi následků předčasného těhotenství

- uvědomují si, že vliv životních podmínek a způsob stravování má vliv na zdraví- snaží se dodržovat režim dne

Vztahy mezi lidmi a formy soužitíVztahy ve dvojicích z hlediska prospěšnosti zdraví

- partnerské vztahy- manželství a rodičovství, rozvod

Hodnot a podpora zdravíPodpora zdraví a její formy- prevence a intervence- působení na změnu kvality prostředí a chování

jednotlivce- pomoc nemocným a hendikepovaným

Změny v životě člověka a jejich reflexeSexuální dospívání a reprodukční zdraví- rozhodování v oblasti sexuálního chování a

odložení startu do pohlavního života- antikoncepce- předčasná těhotenství a rodičovství mladistvých

( rizika, dopady na dítě, matku, rodinu )

Zdravý způsob života a péče o zdravíVýživa a zdraví- vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví - režim dne- poruchy příjmu potravy

OSV- kreativita

EV- vztah člověka k prostředí

317

Page 320: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- sportují- otužují se- umí poskytnout první pomoc při bezvědomí,

zástavě dechu a krevního oběhu- umí stabilizovanou polohu

- mají základní informace o civilizačních chorobách

- znají zdravotní rizika zneužívání návykových látek

- odmítají drogy a jiné škodliviny- dávají do souvislostí zdravotní a

psychosociální rizika spojené se zneužíváním drog

- znají rizika spojená s pobytem a pohybem ( parky, diskotéky, veřejná doprava, … )

- umí se správně zachovat při vzniku únavy a stresu

Tělesná a duševní hygiena- otužování- význam pohybu pro zdraví- odpovědné chování v situaci úrazu bezvědomízástava dechu a krevního oběhustabilizovaná poloha

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevenceCivilizační choroby- zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče

Auto - destruktivní závislosti- zdravotní rizika zneužívání návykových látekprevence zneužívánívznik závislostidopad na zdraví a na mezilidské vztahy

( přátele, rodinu, pracovní život, … )léčba

Bezpečné chování- pohyb v rizikovém prostředí ( diskotéky, parky,

veřejná doprava, … )

Stres a jeho vztah ke zdraví- stres- kompenzační , relaxační a regenerační - techniky překonávání únavy a stresových reakcí

OSV- rychlé rozhodování,

hodnoty, postoje, praktická etika

MULV- komunikace, mezilidské

vztahy

OSV- psychohygiena

318

Page 321: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- umí nalézat pomoc při problémech- znají techniky zvládání zátěžových situací

Osobnostní a sociální rozvojPsychohygiena- sociální dovednosti zvládání stresu, hledání

pomoci pří problémech

Seberegulace a sebeorganizace činností a chování- cvičení sebekontroly a sebeovládání a zvládání

problémových situací- stanovení osobnostních cílů a postupových

kroků k jejich dosažení

OSV- sociální rozvoj

- osobnostní rozvoj

319

Page 322: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Výchova ke zdraví, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:

- pochopí, že pěkné vztahy jsou nutné pro zachování zdraví i v prostředí kamarádských skupin, ve spolcích, v obci

- orientují se v otázkách poruch pohlavní identity

- uvědomují si nutnost odpovědného sexuálního chování pro dopad na zdraví

- orientují se v alternativních způsobech stravování

- znají technologie zpracovávání potravin ve vztahu ke zdravé výživě

- uvědomují si, že důsledkem nesprávné životosprávy lze onemocnět civilizačními chorobami

- uvědomují si , jak se chovat aby předešli rizikům spojeným s onemocněním pohlavními chorobami

- umí poskytnout první pomoc při náhlých

Vztahy mezi lidmi a formy soužitíVztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - vrstevnická skupina- spolek, obec

Změny v životě člověka a jejich reflexeSexuální dospívání a reprodukční zdraví- poruchy pohlavní identity ( předsudky,,

diskriminace )- umělé přerušení těhotenství

Zdravý způsob života a péče o zdravíVýživa a zdraví- alternativní způsoby stravování- způsoby technologie zpracování potravin

ve vztahu ke zdravé výživě- civilizační choroby jako důsledek

nesprávné výživy ( obezita, infarkt, rakovina, … )

Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami , chronickým onemocněním a úrazy- nebezpečné způsoby chování ( nemoci

přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitidy )

- zabezpečení místa nehody, postup na místě s větším množstvím postižených

- náhlá interní onemocnění ( infarkt

MULV- pěstování mezilidských

vztahů

EV- pěstování vztahu

člověka k prostředí

OSV- postoje, praktická etika

320

Page 323: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

interních onemocněních, poranění hrudníku a břicha, mozku

- mají přehled o programech podpory zdraví

- uvědomují si rizika zneužívání návykových látek

- znají rizika užívání návykových látek v dopravě

- znají souvislost mezi drogou a trestnou činností

- odmítají dopink

- znají způsoby chování v konfliktních a krizových situacích

- dodržují pravidla silničního provozu při pohybu po komunikaci

- nenechají se ovládat reklamou- nenechají se vlákat do područí sekt

- jsou si vědomi nebezpečí živelných pohrom- uvědomují si nebezpečí terorismu

miokardu, astma bronchiále )- poranění páteře, hrudníku a břicha,

mozkolebeční poranění

Hodnota a podpora zdravíPodpora zdraví v komunitě- programy podpory zdraví

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevenceAuto – destruktivní závislosti- patologické hráčství- práce s počítačem- návykové látky ( bezpečnost v dopravě,

trestná činnost, dopink ve sportu )

Bezpečné chování- přítomnost v konfliktních a krizových

situacích

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví- bezpečnost v dopravě, znalost pravidel

silničního provozu

Manipulační reklama a informace- reklamní vlivy- působení sekt

Ochrana zdraví za mimořádných událostí- živelné pohromy- terorismus

OSV- sociální zdraví,

mezilidské vztahy, komunikace

321

Page 324: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- snaží se zaujímat vhodný hodnotový postoj

- nalézají správné řešení problémů v mezilidských vztazích

- učí se naslouchat a vést rozhovor- učí se přijímat názor druhého

Osobnostní a sociální rozvojMorální rozvoj- cvičení zaujímání hodnotových postojů a

rozhodovací dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích

- pomáhající a prosociální chování

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace- respektování sebe sama i druhých

přijímání názoru druhého, , empatie- chování podporující dobré vztahy- aktivní naslouchání, dialog, efektivní a

asertivní komunikace v různých situacích

OSV- morální rozvoj, hodnota

postojů

OSV- pěstování pěkných

mezilidských vztahů, osobnostní a sociální rozvoj

- umění naslouchat a přijímat názor druhého

322

Page 325: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 8. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5. 8. 2. Vzdělávací předmět: Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících 2. stupně s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vyučování dívek a chlapců probíhá odděleně.

Vzdělávací obor směřuje k poznání vlastních pohybových možností i zájmů a k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Charakteristické pro pohybové vzdělání je rozpoznání a rozvíjení pohybového nadání, odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných formách pohybového učení. Místo realizace: - tělocvična ( předsálí, pódium ) - školní hřiště - okolní příroda - přilehlé komunikace - horské chaty a jejich okolí

Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 složek:

Činnosti ovlivňující zdraví- žák chápe význam pohybu pro zdraví- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem - upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečistění ovzduší- je veden k hygieně těla i cvičebního úboru- respektuje řád tělocvičny a školního hřiště v celém jeho rozsahu- chápe význam přípravy organismu před cvičením- ví, proč zařazovat strečink, jak kompenzovat jednostrannou zátěž, jak relaxovat- odkládá před cvičením předměty, které by mu mohly způsobit úraz – hodinky, náramky, …- plní zodpovědně pokyny vyučujícího- ve funkci vedoucího družstva vede své spolužáky k bezpečné organizaci cvičební jednotky- dodržuje zásady chystání a úklidu nářadí a náčiní tak, aby neohrozil zdraví své i zdraví ostatních

323

Page 326: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- umí se zachovat v situaci úrazu- používá nářadí a náčiní určeným způsobem- respektuje zásady pohybu po komunikaci- ve spolupráci s lékařem a rodiči dodržuje dobu nepřetěžování organizmu po úrazu, nemoci, …

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností- žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti a vhodně je aplikuje ve hře, soutěži,

při rekreačních činnostech atd.- posoudí provedení osvojené pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich příčiny- umí cvičit podle slovních pokynů

Činnosti podporující pohybové učení- žák umí komunikovat v TV- zvládá organizaci při TV- dbá na zásady jednání a chování- umí měřit a posuzovat pohybové dovednosti- zná zdroje informací o pohybových činnostech

Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: - poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní, i sociální pohody

- vnímání radostných prožitků z pohybu , příjemného prostředí a atmosféry příznivých vztahů

- poznání člověka jako biologického jedince závislého na způsobu vlastního jednání a rozhodování - rozvoji pohybových dovedností a kultivace pohybu - regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže - rozpoznání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit - chápání zdatnosti , dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.

324

Page 327: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení Vedeme žáky k: - poznávání smyslu a cílech jejich aktivit

- plánování, organizování a řízení vlastní činnost - užívání názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu - zpracovávání informací o pohybových aktivitách ve škole

- hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok - stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu - dodáváme žákům sebedůvěru

- sledujeme pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů Vedeme žáky k: - vnímání nejrůznějších problémových situací - kritickému myšlení, aby činili uvážlivá rozhodnutí a byli schopni je obhájit - uvědomování si zodpovědnosti svých rozhodnutí - s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

- vedeme žáky ke správnému řešení problému

Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke: - komunikaci na odpovídající úrovni - osvojování kultivovaného projevu

- účinně se zapojovat do diskuse - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování - podle potřeby žákům v činnostech pomáháme - zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

Kompetence sociální a personální Vedeme žáky ke:

325

Page 328: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- spolupráci ve skupině - podílení se na vytváření pravidel práce v týmu - požádání o pomoc v případě potřeby - vytváření pozitivní představy o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch - zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat - podle potřeby žákům v činnostech pomáháme - požadujeme dohodnuté kvality a postupy

Kompetence občanské Vedeme žáky k: - respektování názorů ostatních - formování volních a charakterových rysů - zodpovědnému rozhodování podle dané situace - aktivně se zapojovat do sportovních aktivit - rozhodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví - rozlišování a uplatňování práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák ) - vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování - umožňujeme žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti a výsledky

Kompetence pracovní Vedeme žáky k: - efektivitě při organizování vlastní práce - organizaci jejich pohybového režimu - využívání znalostí a dovedností v běžném životě

vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti

326

Page 329: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Tělesná výchova, 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci: zvládají v souladu s individuálními

předpoklady dané prvkysnaží se zvládnout obtížnější prvek

s dopomocípři cvičení uplatňují svůj fyzický fondzaujímají správné cvičební polohydbají na správné držení tělausilují o zlepšení své fyzické zdatnostiužívají osvojené názvoslovívysvětlí pojem cvičení na stanovištíchučí se cvičit podle slovních pokynů

GymnastikaAkrobacie- kotoul vpřed, kotoul vzad- kotouly vpřed a vzad ve vazbách- stoj o rukou, stoj na lopatkách- přemet stranou- skoky na místě i z místa ( čertík, skok nůžkový )

Přeskoky- skoky odrazem z můstku (prosté,

s pohyby nohou )- roznožka přes kozu (bednu) našíř- skrčka přes kozu (bednu) našíř

Hrazda- náskok do vzporu - zákmihem seskok, sešin- výmyk odrazem jednonož

Kladina ( lavičky )- různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty- rovnovážné polohy

Kruhy- komíhání ve svisu- svis vznesmo- svis střemhlav- houpání, u záhupu seskok

VDO- vedeme

k odpovídajícímu chování

- při záchraně a dopomoci vedeme k zodpovědnosti

OSV- rozvíjíme poznávání a

sebepoznávání

EV- vedeme k vysokému

oceňování zdraví- utváříme vztah ke

cvičebnímu náčiní a nářadí

327

Page 330: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

zvládají základní estetické držení tělaví, že cvičení s hudbou má své zdravotní a

relaxační účinkyznají základní druhy cvičení a pohyby

s hudbouzvládají základní aerobní cvičení s hudbou

dodržují zásady bezpečnosti při úpolech

změří a zapíší výkony v osvojených disciplinách

upraví doskočiště, připraví start běhu zvládají startovní povelypoužívají základní průpravná cvičení pro

osvojení základních atletických činností dovedou uplatnit i vůli

Rytmické, estetické a kondiční cvičení s hudbou

- technika pohybů ( kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy )- technika pohybů se šátkem, švihadlem,

kladkami - D- vlastní pohybová improvizace na hudební

doprovod -D- technika tanců ( kroky, držení, pohyby )

lidových, společenských, diskotékových- polka, valčík

Kondiční cvičení- šplh na tyči- šplh na laně- švihadlo- plný míč - CH

Úpoly- zvládá základní přetahy, přetlaky- pády vzad skulením do kolébky kotoulem

přes rameno - úpolové hry

Atletika- starty ( padavý, letmý, nízký, vysoký)- speciální běžecká cvičení- běh terénem až 20 min.- běh 60 m, 1000 m, 1500m- skok do dálky z optimálního rozběhu- hod kriketovým míčkem- hod granátem - CH

OSV- rozvíjíme poznávání a

sebepoznávání

VDO- vedeme

k odpovídajícímu chování a odpovědnosti

EV- vedeme k chápání vlivu

prostředí na zdraví- utváříme vztah k

prostředíOSV

- zaměření na plnění podmínek soutěže OZ

328

Page 331: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

dokáží vytvořit pro pohybovou hru jednoduché náčiní

dodržují pravidla v duchu fair play

vysvětlí význam sportovních her pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů

uplatňují základní pravidla sportovních herrozpoznají základní pojmy označující

používané náčiní, části hřištězvolí taktiku a dodržují ji ( za pomoci

spoluhráčů a učitele )pokouší se zvládnout základní herní činnosti

jednotlivceučí se zvládat utkánídodržují pravidla v duchu fair play

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti- závodivé hry bez náčiní i s náčiním- hry na rozvoj vytrvalosti, výbušnosti a

síly- plavání, lyžování, bruslení

Sportovní hry- kopaná- sálová kopaná- malá kopaná- florbal- basketbal- vybíjená- přehazovaná- volejbal

- pěstujeme volní úsilí

VDO- vedeme ke slušnosti a

toleranci - k poznávání lidí

MULV - rozvíjíme schopnost

zapojení do diskuze- dbáme na rozvíjení

pěkných vztahů- dbáme na kultivovanou

komunikaci

- možnost účasti na lyžařském kurzu

- zařadit nejméně dvě sportovní hry

329

Page 332: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Tělesná výchova, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci: zvládají v souladu s individuálními

předpoklady dané prvkysnaží se zvládnout obtížnější prvek

s dopomocípři cvičení uplatňujjí svůj fyzický fondzaujímají správné cvičební polohydbají na správné držení tělausilují o zlepšení své fyzické zdatnostiužívají osvojené názvoslovívysvětlí pojem cvičení na stanovištíchvysvětlí pojem kruhový tréninkumí cvičit podle slovních pokynůsnaží se zvládat základní estetické držení těla

GymnastikaAkrobacie- kotoul vpřed, kotoul vzad- kotouly vpřed a vzad ve vazbách- kotoul letmo- stoj o rukou- stoj na lopatkách- kotoul vzad do zášvihu - CH- přemet stranou- skoky na místě i z místa ( čertík, skok nůžkový, dálkový, jelení )- akrobatické prvky ve vazbách

Přeskoky- skoky odrazem z můstku (prosté,

s pohyby nohou )- roznožka přes kozu našíř, nadél- skrčka přes kozu našíř

Hrazda- náskok do vzporu - zákmihem seskok, sešin- výmyk odrazem jednonož- výmyk odrazem obounož – CH- podmet

Kladina ( lavičky )- různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty- rovnovážné polohy, klus, poskoky

VDO- vedeme

k odpovídajícímu chování

- při záchraně a dopomoci vedeme k zodpovědnosti

OSV- rozvíjíme poznávání a sebepoznávání

EV- vedeme k vysokému

oceňování zdraví- utváříme vztah ke

cvičebnímu náčiní a nářadí

330

Page 333: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

zvládají základní estetické držení tělavysvětlí zdravotní a relaxační účinky cvičenídovedou rozpoznat estetický a neestetický

pohybzvládají základní aerobní cvičení s hudbou

vysvětlí význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti

dodržují zásady bezpečnosti při úpolech

změří a zapíší výkony v osvojených disciplinách

upraví doskočiště, připraví start běhu zvládají startovní povelypoužívají základní atletické pojmy

Kruhy- komíhání ve svisu- svis vznesmo- svis střemhlav- houpání, u záhupu seskok

Rytmické, estetické a kondiční cvičení s hudbou

- technika pohybů ( kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy )- technika pohybů se šátkem, švihadlem,

kladkami - D- vlastní pohybová improvizace na hudební

doprovod -D- technika tanců ( kroky, držení, pohyby )

lidových, společenských, diskotékových- polka, valčík - švihadlo

Kondiční cvičení- šplh na tyči- šplh na laně- švihadlo- plný míč - CH

Úpoly- zvládá základní přetahy, přetlaky- pády vzad skulením do kolébky kotoulem

přes rameno - hry

Atletika- starty ( padavý, letmý, nízký, vysoký)- speciální běžecká cvičení

OSV- rozvíjíme poznávání a

sebepoznávání

VDO- vedeme

k odpovídajícímu chování a odpovědnosti

OSV

331

Page 334: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

používají základní průpravná cvičenívysvětlí význam běžecké abecedysnaží se orientovat v pravidlech atletických

soutěžídovedou uplatnit vůli

ví, že hra přináší radost a příjemné zážitkyvyjmenují zásady bezpečnosti při pohybových

hráchuvědomují si význam pohybových her pro

navazování a upevňování mezilidských vztahů

snaží se o fair play jednání při pohybových hrách

uvědomují si význam pohybu v zimní krajině

uplatňujjí základní pravidla sportovních hervysvětlí základní pojmy osvojovaných

činnostíznají základní role ve hřepoužívají základní pojmy označující

používané náčiní, části hřištězvolí taktiku a dodržují ji ( za pomoci

spoluhráčů a učitele )pomáhají při rozhodovánídovedou zaznamenat výsledek utkánízvládají základní údržbu náčiní a úpravu

hřištěvysvětlí význam sportovních her pro

navozování a upevňování mezilidských kontaktů

- běh terénem až 20 min.- běh 60 m, 1000 m, 1500m- štafetový běh- skok do dálky z optimálního rozběhu- hod kriketovým míčkem- hod granátem - CH

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti- závodivé hry bez náčiní i s náčiním- hry na rozvoj vytrvalosti, výbušnosti a

síly- plavání, lyžování, bruslení (dle možností)

Sportovní hry- kopaná- sálová kopaná- malá kopaná- florbal- basketbal- přehazovaná- volejbal- ringo

- pěstujeme volní úsilí

EV- vedeme k chápání vlivu

prostředí na zdraví- utváříme vztah k

prostředí

VDO- vedeme ke slušnosti a

toleranci - k poznávání lidí a

krajiny naší vlasti - ochrana krajiny

MULV - rozvíjíme schopnost

zapojení do diskuze- dbáme na rozvíjení

pěkných vztahů- dbáme na kultivovanou

komunikaci

OSV- poznávání lidí a jejich

jednání ve specifických rolích a situacích

- možnost účasti na lyžařském kurzu

- zařadit nejméně dvě sportovní her

332

Page 335: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Tělesná výchova, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci: zvládají v souladu s individuálními

předpoklady dané prvkysnaží se zvládnout obtížnější prvek

s dopomocípři cvičení uplatňují svůj fyzický fondzaujímjí správné cvičební polohydbají na správné držení tělausilují o zlepšení své fyzické zdatnostiužívají osvojené názvoslovívysvětlí pojem cvičení na stanovištíchvysvětlí pojem kruhový tréninkumí cvičit podle slovních pokynůsnaží se zvládat základní estetické držení těla

Gymnastika Akrobacie- kotoul vpřed, kotoul vzad- kotouly vpřed a vzad ve vazbách- kotoul vzad do zášvihu - CH- kotoul letmo- stoj na rukou- stoj na lopatkách- přemet stranou- skoky na místě i z místa ( čertík, skok

nůžkový, dálkový , jelení )- akrobatické prvky ve vazbách

Přeskoky- skoky odrazem z můstku- roznožka přes kozu našíř- roznožka přes kozu nadél- odbočka přes bednu našíř- skrčka přes bednu našíř

Hrazda- náskok do vzporu, zákmihem seskok- náskok do vzporu, sešin- výmyk odrazem jednonož- výmyk odrazem obounož – CH- podmet- přešvihy únožmo ve vzporu

MU- lidské vztahy ( ohleduplnost, spolupráce )

VDO- vedeme

k odpovídajícímu chování

- při záchraně a dopomoci vedeme k zodpovědnosti

EV- vedeme k vysokému

oceňování zdraví utváříme vztah ke cvičebnímu náčiní a nářadí

333

Page 336: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

zvládají základní estetické držení tělavysvětlí zdravotní a relaxační účinky cvičení

s hudboudovedou rozpoznat estetický a neestetický

pohybzvládají základní aerobní cvičení s hudbou

vysvětlí význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti

vysvětlí význam úpolů pro sebeobranuznají právní aspekty využití a zneužití drží se zásad bezpečnosti při cvičení

- dané prvky ve vazbách

Kladina ( lavičky )- různé druhy chůze s doprovodnými

pohyby paží a obraty- rovnovážné polohy- klus, poskoky- jednoduché vazby

Kruhy- komíhání ve svisu- svis vznesmo- svis střemhlav- houpání, u záhupu seskok

Rytmické, estetické a kondiční cvičení s hudbou

- technika pohybů ( kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy )

- technika pohybů s míčem- vlastní pohybová improvizace na hudební

doprovod- aerobní cvičení ( samostatné pohybové

skladby )- kalanetika- kladky

Kondiční cvičení- šplh na tyči- šplh na laně- švihadlo- plný míč - CH

Úpoly- přetahy, přetlaky- pády vzad skulením do kolébky kotoulem

přes rameno

VDO- vedeme

k odpovídajícímu chování a odpovědnosti

- branný den ( MP )

334

Page 337: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

vysvětlí význam běžecké abecedyzměří a zapíší výkony v osvojených

disciplináchupraví doskočiště, připraví start běhu, zvládá

startovní povelypoužívají aktivně základní osvojené atletické

pojmypoužívají základní průpravná cvičení pro

osvojení základních atletických činností orientují se v pravidlech atletických soutěží

ví, že hra přináší radost a příjemné zážitkyvyjmenují zásady bezpečnosti při pohybových

hráchuvědomují si význam pohybových her pro

navazování a upevňování mezilidských vztahů

snaží se o fair play jednání při pohybových hrách

uvědomují si význam pohybu v zimní krajině

uplatňují základní pravidla sportovních hervysvětlí základní pojmy osvojovaných

činnostíznají základní role ve hřepoužívají základní pojmy označující

používané náčiní, části hřištězvolí taktiku a dodržují ji ( za pomoci

spoluhráčů a učitele )

- hry- obrana proti přidržení paže

Atletika- starty ( padavý, letmý, nízký, vysoký )- speciální běžecká cvičení- běh terénem až 20 min.- běh 60 m, 1000 m, 1500m ve zlepšeném

výkonu- 2 000 m – CH- štafetový běh - běh v zatáčce- skok do dálky z optimálního rozběhu- hod kriketovým míčkem- hod granátem – CH- vrh koulí

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti- závodivé hry bez náčiní i s náčiním- hry na rozvoj vytrvalosti, výbušnosti a

síly- plavání, lyžování, bruslení (dle možností)

Sportovní hry- kopaná- sálová kopaná- malá kopaná- florbal

OSV- pěstujeme volní úsilí

EV- vedeme k chápání vlivu

prostředí na zdraví- utváříme vztah k

prostředí

VDO- vedeme ke slušnosti a

toleranci - k poznávání lidí a

krajiny naší vlasti - ochrana krajiny

MULV - rozvíjíme schopnost

zapojení do diskuse- dbáme na rozvíjení

pěkných vztahů- dbáme na kultivovanou

- možnost účasti na lyžařském kurzu

- zařadit nejméně dvě sportovní hry

335

Page 338: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

pomáhají při rozhodovánídovedou připravit a zorganizovat utkánídovedou zaznamenat výsledek utkání zvládají základní údržbu náčiní a úpravu

hřištějsou si vědomi významu sportovních her pro

upevňování mezilidských vztahů

- basketbal- přehazovaná- volejbal- ringo- házená

komunikaci

OSV- poznávání lidí a jejich

jednání ve specifických rolích a situacích

336

Page 339: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Tělesná výchova, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci: zvládají v souladu s individuálními

předpoklady dané prvkysnaží se zvládnout obtížnější prvek

s dopomocípři cvičení uplatňují svůj fyzický fondzaujímají správné cvičební polohydbají na správné držení tělausilují o zlepšení své fyzické zdatnostiužívají osvojené názvoslovívysvětlí pojem cvičení na stanovištíchvysvětlí pojem kruhový tréninkumí cvičit podle slovních pokynůsnaží se zvládat základní estetické držení těla

Gymnastika Akrobacie- kotoul vpřed , kotoul vzad- kotouly vpřed a vzad ve vazbách- kotoul vzad do zášvihu - CH- kotoul letmo- stoj na rukou- stoj na lopatkách- přemet stranou- skoky na místě i z místa ( čertík, skok

nůžkový, dálkový , jelení )- akrobatické prvky ve vazbách

Přeskoky- skoky odrazem z můstku ( prosté,

s pohyby nohou )- roznožka přes kozu našíř- roznožka přes kozu nadél- roznožka přes bednu nadél – CH- skrčka přes kozu našíř- skrčka přes bednu našíř - - odbočka přes bednu našíř

Hrazda- náskok do vzporu, zákmihem seskok- náskok do vzporu, sešin

MU- lidské vztahy ( ohleduplnost, spolupráce )

VDO- vedeme

k odpovídajícímu chování

- při záchraně a dopomoci vedeme k zodpovědnosti

EV- vedeme k vysokému

oceňování zdraví - utváříme vztah ke

cvičebnímu náčiní a nářadí

337

Page 340: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- zvládají základní estetické držení tělavysvětlí zdravotní a relaxační účinky cvičení

s hudboudovedou rozpoznat estetický a neestetický

pohybzvládají základní aerobní cvičení s hudbou

vysvětlí význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti

- výmyk odrazem jednonož- výmyk odrazem obounož – CH- podmet- dané prvky ve vazbách

Hrazda doskočná- komíhání ve svisu – CH- výmyk tahem, sešin - CH

Kladina ( lavičky )- různé druhy chůze s doprovodnými

pohyby paží a obraty- rovnovážné polohy- klus, poskoky- jednoduché vazby

Kruhy- komíhání ve svisu- svis vznesmo- svis střemhlav- houpání, u záhupu seskok

Rytmické, estetické a kondiční cvičení s hudbou

- technika pohybů ( kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy )

- technika pohybů s míčem- vlastní pohybová improvizace na hudební

doprovod- aerobní cvičení ( samostatné pohybové

skladby )- kalanetika- kladky

Kondiční cvičení

338

Page 341: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

uvědomují si význam úpolů pro sebeobranuvysvětlí základní principy zpevňování a

uvolňování těla a jeho částíuvědomují si následky zneužití bojových

umění a chovají se v duchu fair playznají právní aspekty využití a zneužití drží se zásad bezpečnosti při cvičení

vysvětlí význam běžecké abecedyzměří a zapíší výkony v osvojených

disciplináchupraví doskočiště, připraví start běhu, zvládají

startovní povelypoužívají aktivně základní osvojené atletické

pojmypoužívají základní průpravná cvičení pro

osvojení základních atletických činností orientují se v pravidlech atletických soutěží

ví, že hra přináší radost a příjemné zážitkyvyjmenujjí zásady bezpečnosti při

pohybových hráchuvědomují si význam pohybových her pro

navazování a upevňování mezilidských vztahů

snaží se o fair play jednání při pohybových hrách

- šplh na tyči- šplh na laně- švihadloplný míč – CH

Úpoly- přetahy, přetlaky- pády vzad skulením do kolébky,

kotoulem přes rameno- hry- obrana proti škrcení- obrana proti obětí zpředu- obrana proti úchopům zápěstí

Atletika- starty ( padavý, letmý, nízký, vysoký )- speciální běžecká cvičení- běh terénem až 20 min.- běh 60 m, 1000 m, 1500m ve zlepšeném

výkonu- 2 000 m – CH- štafetový běh - běh v zatáčce- skok do dálky z optimálního rozběhu- hod kriketovým míčkem- hod granátem – CH- vrh koulí

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti- závodivé hry bez náčiní i s náčiním- hry na rozvoj vytrvalosti, výbušnosti a

VDO- vedeme

k odpovídajícímu chování a odpovědnosti

OSV- pěstujeme volní úsilí

EV- vedeme k chápání vlivu

prostředí na zdraví- utváříme vztah k

prostředí

VDO- vedeme ke slušnosti a

toleranci - k poznávání lidí a

krajiny naší vlasti - ochrana krajiny

339

Page 342: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

uvědomují si význam pohybu v zimní krajině

uplatňují základní pravidla sportovních hervysvětlí základní pojmy osvojovaných

činnostíznají základní role ve hřepoužívají základní pojmy označující

používané náčiní, části hřištězvolí taktiku a dodržují ji ( za pomoci

spoluhráčů a učitele )pomáhají při rozhodovánídovedou připravit a zorganizovat utkánídovedou zaznamenat výsledek utkání zvládají základní údržbu náčiní a úpravu

hřištějsou si vědomi významu sportovních her pro

upevňování mezilidských vztahů

síly- plavání, lyžování, bruslení (dle možností)

Sportovní hry- kopaná- sálová kopaná- malá kopaná- florbal- basketbal- přehazovaná- volejbal- ringo- házená

MULV - rozvíjíme schopnost

zapojení do diskuse- dbáme na rozvíjení

pěkných vztahů- dbáme na kultivovanou

komunikaci

OSV- poznávání lidí a jejich

jednání ve specifických rolích a situacích

- zařadit nejméně dvě sportovní hry

340

Page 343: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce5. 9. 1. Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou.

Vyučovací předmět pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč.Časová dotace v učebním plánu je 1 vyuč. hodina týdně.Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické okruhy pro skupinu chlapců a dívek.

Vzdělávání v pracovní výchově směřuje k:- získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí zejména v činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod.- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při prácí, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně

techniky výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti

a její kvalitě- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro

volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci- osvojení si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život

Kompetence k učení učíme žáky osvojovat si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učíme je používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky

při práci i v běžném životě

341

Page 344: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence k řešení problémů zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů vedeme žáky k promýšlení pracovních postupů při plnění zadaných úkolů u žáků rozvíjíme tvořivost, vedeme je k uplatňování vlastních nápadů

Kompetence komunikativní vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učíme je popsat postup práce

Kompetence sociální a personální učíme žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat pracujeme ve skupinách, vytváříme společné práce, při kterých žáky učíme respektovat nápady druhých

Kompetence občanské snažíme se vytvořit u žáků pozitivní vztah k  práci každému žákovi je umožňujme zažít úspěch

Kompetence pracovní.

žáky vedeme k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků žáky vedeme ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů učíme žáky správně a zodpovědně zacházet s pracovními pomůckami

342

Page 345: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Pracovní činnosti, 6. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:umí jednoduché činnosti při přípravě

pokrmůdodržují hygienická pravidla a předpisy

umí udržet pořádek a čistotu při práci v učebně

dbají na bezpečnost

mají představu o zdravé výživě člověka

získávají poznatky o úpravě pokrmů

Příprava pokrmů

Vybavení kuchyně

Zásady hygieny potravy

Recepty a návody, kuchařské knihy

Seznámení s el. spotřebiči Bezpečnost při vaření

Druhy koření, skladování potravin

Zdravá výživa člověka

Studená kuchyně, teplá kuchyně

Úprava pokrmů

OSVosobní rozvoj,

sebepoznání

MEDVrecepty a návody v tisku,

televizní a rozhlasové pořady

VDOosobní zodpovědnost za své

zdraví respektování a dodržování předpisů a norem

MVz (M)převod jednotek

343

Page 346: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:jsou seznámeni s řádem učebny, s

bezpečností a hygienou práce znají zásady poskytnutí první pomoci při

úrazu

zvládají základní postupy při opracování dřeva (měření, orýsování, řezání, broušení )

zvolí a umí použít vhodné pracovní nástroje a nářadí

dodržují zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, zná zásady poskytnutí 1. pomoci

Práce s technickými materiály

organizace a bezpečnost práce

vlastnosti materiálu, užití v praxi – dřevo, plast, kov

- pracovní postupy - zhotovení výrobků ze dřeva

- pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro ruční opracování

Péče o čistotu a pořádek v okolí školy, trávníky, školní hřiště a arboretum, třídění odpadů

344

Page 347: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Pracovní činnosti, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:mají základní znalosti o vzniku a vývoji

oděvujsou seznámeni s kulturou a historií

odívánízvládají jednoduché postupy ručního šití

užívají technickou dokumentaciposuzují výrobky z hlediska

kvality,funkčnosti a estetiky

volí vhodné pracovní postupy při pěstování zeleniny

pěstují a využívají květiny pro výzdobuzvládají péči o pokojové rostlinyvytvoří jednoduchou vazbu

dodržují zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, znají zásady poskytnutí 1. pomoci

Provoz a údržba domácnostiKultura odívání Egypt, Řecko, Řím, sloh románský,

gotika, renesance, baroko, rokoko, 19. a 20. stol.

Základy ručního šití, druhy stehů

Zpracování technických materiálůzákladní pracovní postupy strojního obrábění

materiálů

Pěstitelstvízákladní podmínky pro pěstování (půda a její

zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy)

zelenina (osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pro pěstování, pěstování vybraných druhů zeleniny)

okrasné a léčivé rostliny (základy ošetřování rostlin, aranžování květin)

OSVosobní rozvoj, historie

odívání, módní trendy, kultura

345

Page 348: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Péče o čistotu a pořádek v okolí školy, trávníky, školní hřiště a arboretum, třídění odpadů

Předmět : Pracovní činnosti, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:využívají profesní informace a

poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání

orientují se v pracovních činnostech vybraných profesí

posuzují své možnosti při volbě povolání

znají princip základních elektrospotřebičůuvědomují si nebezpečí úrazu el.

proudemznají postup 1. pomoci

umí zpracovat na PC text, prezentaci s výstupem na různé periferie

zvládají základní propojení PC a příslušenství

dodržují zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, zná

Svět prácetrh práce (povolání, druhy pracovišť,

pracovních prostředků, charakter a druhy pracovních činností, požadavky kvalifikační, zdravotní, osobní)

volba profesní orientace – osobní zájmy, tělesný a duševní stav, sebehodnocené, využívání poradenských služeb

internet jako zdroj informací

Provoz a údržba domácnostizáklady elektrické instalace, elektrické

spotřebiče, elektronika, sdělovací technika (funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a ekonomika provozu)

nebezpečí úrazu elektrickým proudem (ochrana, 1. pomoc)

Digitální technologiepočítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát,

videokamera, PDA, CD a DVD přehrávače, e- Kniha, mobilní telefony …

Péče o čistotu a pořádek v okolí školy, trávníky,

OSVosobní vlastnosti a zájmy,

sebehodnoceníVDOosobní zodpovědnost,

právní řád, práva a povinnosti občanů

VMEGStrh práce v EvropěMEDVkomunikace, mezilidské

vztahy

VDO- mezilidské vztahy

OSVkreativita, rozvoj poznáníMEDVtvorba mediálního sdělení

346

Page 349: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

zásady poskytnutí 1. pomoci školní hřiště a arboretum, třídění odpadů

Předmět : Pracovní činnosti, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:orientují se v pracovních činnostech

vybraných profesívyužívají profesní informace, poradenské

služby, internet při výběru budoucího povolání

provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví

podle návodu, náčrtu skládají jednoduchý model

znají základní pravidla kótovánírýsují základní součásti

dodržují zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, zná

Svět prácemožnosti vzdělávání (náplň učebních a

studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby)

zaměstnání (pracovní příležitosti v obci regionu, způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů)

Provoz a údržba domácnostirozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory;

hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti

Technické kreslení, konstruovánínávod, předloha, náčrt, plán, schéma,

jednoduchý programpravoúhlé promítánístavebnice (konstrukční, elektrotechnické,

elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž

Péče o čistotu a pořádek v okolí školy, trávníky,

OSVrozvoj sebepoznání,

sebeorganizace

OSVrozvoj schopnosti

poznávání

347

Page 350: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

zásady poskytnutí 1. pomoci školní hřiště a arboretum, třídění odpadů

5. 10. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace5. 10. 1. Vzdělávací předmět: Anglický jazyk (další cizí jazyk)

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět anglický jazyk se vyučuje v 8. – 9. ročníku – 3 hodiny týdně

Vzdělávací obsah předmětu- přispívá k chápání a objevování skutečností- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa- snižuje jazykové bariéry- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice- prohlubuje mezinárodní porozumění

Kompetence k učeníVedeme žáky k:

- analýze a procvičování nové gramatiky v kontextu psaného nebo slyšeného textu a k pochopení látky kognitivním způsobem- osvojování schopnosti porozumět slyšenému textu na písních a básničkách- hodnocení vlastního pokroku

Kompetence k řešení problémůVedeme žáky k:

- práci na projektech, při kterých využívají znalostí z jiných předmětů- odhadování pokračování kontextu na základě nabízených obrázků- reagování v různých situacích a snaze řešit problémy pomocí daných znalostí- vyjadřování souhlasu či nesouhlasu s tvrzením

Kompetence komunikativníVedeme žáky k:

- procvičování gramatických struktur a slovní zásoby dramatizací reálných situací a jsou tím vedeni k efektivnímu a logickému vyjadřování se- sdělení informací o sobě prostřednictvím projektů- naslouchání ostatním lidem a přiměřené reakci

348

Page 351: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence sociální a personálníVedeme žáky k:

- účinné spolupráci při párové práci i v rámci skupiny- vypracování projektů, ve kterých vyjadřují sami sebe v prostředí jim známém a blízkém a které následně prezentují před spolužáky- schopnosti vžít se do různých sociálních rolí-

Kompetence občanskéVedeme žáky k:

- zodpovědnosti za vlastní učení kontrolními testy v pracovním sešitě- seznamování se v textech učebnice s různým chováním lidí, s různými názory, projevy a hodnotami- prezentaci výsledků skupinové práce- poznávání života v jiných státech- srovnání se zvyklostmi jiných národů

Kompetence pracovníVedeme žáky k:

- rekapitulaci svých nabytých vědomostí- práci na úkolech, při kterých projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a schopnosti spolupracovat s ostatními

Osobnostní výchova- sociální rozvoj

Mediální výchova- tvorba mediálního sdělení

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech- objevujeme Evropu a svět

Multikulturní výchova- lidské vztahy- kulturní diference- multikulturalita

349

Page 352: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- etnický původ

Předmět : Anglický jazyk (další cizí jazyk), 8. - 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci:- vedou jednoduchý rozhovor s kamarádem- rozumí přiměřeným projevům našich

rodilých mluvčích (přímým i reprodukovaným)

- dokážou postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení

- rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokážou na ně reagovat

- čtou nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-orálně připravené texty

- orientují se v obsahu jednoduchého textu, vyhledávají odpovědi na otázky

- umí nazpaměť několik písní a básní- formulují otázky a odpovídají na ně- umí sdělit základní informace o sobě, své

rodině a bydlišti, orientují se v mapce- písemně formulují otázky a odpovědi na ně- mají základní poznatky o zemích dané

jazykové oblasti- vypracovávají jednoduché projekty

- Hello.What´s your name? Where are you from? Vlastní jména, jména zemí

- mezinárodní výslovnostní značky, členy a/an, the

- abeceda, číslovky, jednoduché pokyny

- množné číslo podstatných jmen pravidelných i nepravidelných

- podávání osobních informací, oblíbené věci

- sloveso mít – téma – Domácí mazlíčci, Škola

- čas přítomný prostý – téma Určování času, Režim dne, Volný čas

- způsobová slovesa „can, must“

- předložky místa- pobídkové „Let´s“- opakování existenční

vazby- témata- Můj dům a pokoj,

Moje město- přítomný čas prostý a

průběhový

OSV- rozvoj schopností

poznávání- sebepoznání a

sebepojetí- kreativita- poznávání lidí- komunikace

EGS- objevujeme svět a

Evropu

MKV- kulturní diference- lidské vztahy- multikulturalita- etnický původ

MDV- tvorba mediálního

sdělení

-český jazyk- výtvarná výchova- hudební výchova- zeměpis

350

Page 353: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- témata – Popis osob, Domácí práce, Oblečení

5. 10. Vzdělávací oblast: Jazyková výuka – II. stupeň5. 10. 1. Vzdělávací předmět: Německý jazyk (další cizí jazyk)

Charakteristika vyučovacího předmětu

Německý jazyk je na II. stupni vyučován :

8. a .9. ročník ( druhý jazyk ) 2 hodiny týdně

Vzdělávací obsah je zaměřen tak, aby žáci získali jazykový základ ( především v rámci Evropy ) směřující ke snižování jazykových bariér. Mezinárodní porozumění je možné prohlubovat poznáváním jiných kultur, života našich sousedů a proto je třeba žáky motivovat k e-twinningu, účasti na partnerských projektech – tak si mohou získané dovednosti ověřovat v praxi.

Výchovné a vzdělávací strategie ( kompetence)

- jsou voleny tak, aby zohledňovaly žáky znevýhodněné v jazykových schopnostech, případně integrované ( se zdravotním handicapem ) , aby byly minimalizovány individuální rozdíly v nadání žáků.

Kompetence k učeníVedeme žáky k:- správné výslovnosti a novou slovní zásobu si žáci ve větší míře osvojují ve škole- úkoly směřujeme na práci se slovníkem = textem, poslechová cvičení a především na konverzaci- žáky učíme orientaci v neznámém textu, odhadování významu nových výrazů a jejich následného využití- žáky motivujeme k vyhledáváni informací a k práci s výukovými programy, aby se učili sebehodnocení a vytvářeli si tak vlastní žebříček znalostí

Kompetence k řešení problémů

- volbou vhodných úkolů, otázek a textů vedeme žáky k jejich řešení, samostatné orientaci, případně s využitím dostupných informačních zdrojů - vhodným výukovým materiálem motivujeme žáky k tvořivosti a logickému myšlení

351

Page 354: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- opakovanými úkoly mají žáci možnost sledovat posun znalostí, případně jejich aplikaci v jiných předmětech

Kompetence komunikativní

- žáky vedeme důsledně ke komunikaci – jednoduchá konverzační témata ve dvojicích, skupinkách ( sledovat vyjadřování beze studu a obav )- témata vybíráme přiměřeně schopnostem, volíme běžné každodenní situace, které žákům poskytují možnost vlastního kreativního zapojení - dostupných témat vhodně využíváme k rozšiřování slovní zásoby, k prezentaci vlastních výsledků a následně jejich vyhodnocení- nezastupitelnou roli mají hry, písničky a mimo učebnicové věku přiměřené aktuální texty- žáky učíme naslouchat druhým, rozvíjet, nebo vhodným způsobem vyvrátit projev spolužáků

Kompetence sociální a personální

- stále častěji klademe důraz na schopnost pomoci druhému, tolerování jiného tempa a rozdílného nadání- zařazujeme efektivně sociální formy – frontální, dvojice a malé skupinky a žáky tak motivovat k hodnocení sebe, spolužáků, ale i hodiny... popř. k návrhům pro zlepšení- vedeme žáky k vytváření příjemné pracovní atmosféry ( důležitá je sebekontrola )

Kompetence občanské

- žáky vedeme ke schopnostem prezentovat přiměřeně vlastní názor, respektovat pravidla otevřené diskuse- podporujeme účast žáků v soutěžích, umožňujeme jejich podíl na prezentaci školy- účastí na mezinárodních utkáních, exkursích mají žáci možnost sledovat aktivity partnerských škol

Kompetence pracovní

- žáky vedeme ke spolupráci, pravidlům kolektivních činností - dbáme, aby se žáci naučili tolerovat různé tempo, schopnosti- využíváme vztahů s partnerskými školami, vedeme žáky k samostatnému získávání cizojazyčných informací prostřednictvím e-twinnig-u, chat-u, mail-u Průřezová témata

352

Page 355: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- jsou nedílnou součástí základního vzdělání a procházejí vzdělávacími oblastmi a umožňují vzájemné propojení s jinými vyučovacími předměty

Výchova demokratického občana

- při volbě témat využíváme principů demokracie- využíváme setkání s partnerskými školami k poznávání jiné mentality, zvyků, tradic - vedeme žáky k přiměřeným reakcím a pomáháme jim utvářet si objektivní postoj bez ohledu na jazyk, národnost, schopnosti a mentalitu kolektivu

Osobnostní a sociální výchova

- učíme žáky vzájemnému porozumění, vést dialog o získaných informacích, usměrňovat často ukvapené závěry žáků- elektronická komunikace nabízí možnost komunikace v rámci jazykových schopností s celým světem, proto je nezbytné vštěpovat žákům etiku i tohoto projevu a zdůrazňovat důležitost vlastní identity

Mediální výchova

- vlivu médií využíváme ke zvýraznění důležitosti jazykových znalostí ke komunikaci se sousedními zeměmi, s Evropou- prostřednictvím médií se žáci učí prezentovat vlastní práci, školu, město

Multikulturní výchova

- trpělivě vedeme žáky k toleranci v historických a etnických souvislostech- mezinárodních setkávání se žáky jiných zemí využíváme k poukázání na důležitost tradice, vlastní identity, hrdosti

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

- vysvětlujeme žákům dějové vztahy, historické souvislosti a důležitost uchování a předávání kulturního dědictví- přiměřeně věku využíváme aktuálního vývoje EU, porovnáváme aktivity jiných škol / zemí

Enviromentální výchova353

Page 356: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vytváříme odpovědnost k životnímu prostředí, třídění odpadů- se žáky sledujeme ochranu přírody, nakládání s odpady v sousedních zemích, společných exkurzí a projektů využíváme ke konfrontaci tohoto aktuálního tématuPředmět : Německý jazyk, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

354

Page 357: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Žáci - si osvojují odlišnou výslovnost, - první představení se - zákonitosti skladby věty - tvoří jednoduché otázky - čtou nahlas plynule a správně fon. ( rozumí textu) - tvoří jednoduchý rozhovor - osvojí si číslovky do 20 - časují pravidelná slovesa

- čtou správně foneticky - z kontextu odvodí význam nových slov - napíší krátkou informaci

- osvojí si německou abecedu - seznámí se se členy podst. jm.

- vedou krátký rozhovor - reprodukují získané informace - pokračují v počítání nad 20

- tvoří věty s „möchte“ - tvoří odpovědi na otázky k přečtenému textu

Kontakte - ich heiße, wohne- sich vorstellen

Ja, nein FrageW-Frage Lesen

ZahlenTelefon - GesprächeWer ist das ?

Ich bin drölf- richtig ode falsch- E-Mail

Das A, B, CIch und meine FamilieMein, dein, ein

Jahre, Telefon-Nummern- meine Freunde- Familien in Deutschland

Was machst du- was möchtest du machen ?Antworten . . .

MKV – pamatovat si si jména spolužáků

OSV – tolerance k projevu druhého

OSV – prostředí, kdese mi líbí, domov

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

355

Page 358: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Žáci - seznámí se s podmětem „man“ - časují pravidelná slovesa - tvoří rozvrh hodin

– učí se nová slovíčka z obrázkového příběhu – rozlišují rod podst.jm. - samostatně sestaví odpověď na dopis - učí se množné číslo podst. jm..

In der Schule- die Schulfächer- die Wochentage

Eine Bilder-Geschichte - die Schulsachen- ein-kein eine-keine

Ein Brief Nomen mit Pluralformen

EGS – umím reagovat na zahraniční dopis

Předmět : Německý jazyk, 9. ročník

356

Page 359: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci - si zopakují slovní zásobu - čtou správně foneticky - tvoří jednoduché otázky - píší krátký dopis o kamarádovi ( vlastnosti ) - seznamují se s pokyny učitele - časují nepravidelná slovesa - tvoří protikladné vlastnosti

- učí se vykat ( malé dialogy ) -čtou plynule, vyhledávají 1. a 4p.

- slovní zásobu si procvičí výrobou kvarteta - hrou si osvojí rozdíl ty x vy - vedou krátký rozhovor - reprodukují získané informace - tvoří věty s „ich finde“ - tvoří otázky a odpovědi

- časové údaje používají ve spojení s denními činnostmi - rozlišují rozdílnost činností dle denní doby, ročních období

Was sollst nie vergessen ? die Schulsachen

Wie findest du die Personen ?- ein Brief- Wie alt... Woher … Wo …

Was sagt der Lehrer ?- kommen, geben, nehmen . . .- freundlich x unfreundlich

Sie-Formen....- Warten Sie, bitte, …- Wo sind sie ( die Kinder ). . .

Ich habe Hunger / Durst ….- kleine Dialoge- „tut mir leid“

Warum magst du - magst du nichtIch fahre lieber …

Mädchen x Jungen- was stimmt, deine Meinung

Tag für Tag- Berufe, Hobby, Alltag- die Jahres-, Tages- und Uhrzeiten

MKV – tolerance ve hře( nevysmívá se prohrávajícím )

OSV – tolerance k projevu druhého,různému tempu reakcí

OSV – kolektiv, který mi vyhovuje

EV – lidské aktivity ve prospěch životníhoprostředí

das Schulhausspiel

Quartett - Spiel

357

Page 360: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci - zkouší popsat nejhezčí den (opak) - sestavují krátké informace ( mail / SMS )

- učí se nová slovíčka z ilustrací – sestaví krátké pozvání. - samostatně sestaví odpověď na dopis - učí se množné číslo podst. jm..

Wohin gehst du am liebsten ?- E-Mail Info- Kurzmitteilungen

Was machen die denn da ?- eine Einladung

Ab in die Ferien- die Traumreisen- die Natur und Kultur in ...

Essen und Trinken in …- der Fisch war...- ich hatte keine Lust mehr

Herzlichen Glückwunsch- was machst du am Geburtstag - schmeckt dir ...

EGS – zajímá Tě,jak žijí žáci jinde ve světě ?

MDV – informace používáme z médií, zkoušíme prezentovat v médiích

Speise- und Getränkkarten

358

Page 361: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 11. Vzdělávací oblast: Volitelný předmět - 2. stupeň5. 11. 1. Vzdělávací předmět: Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Předmět Informační technologie je vyučován jako samostatný předmět v 5. ročníku 1 hodinu týdně a v 6. ročníku 2. stupně také 1hodinu týdně.Předmět Informatika je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníků s dotací 1 hodina týdně. Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.

Kompetence k učeníŽáky vedeme k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě a pro toto poznávání

využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. Učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou.

Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií,hledání informací a poznatků ve větším množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací a k využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnějšíorganizaci práce.

Kompetence k řešení problémůZadáváme žákům úlohy a projekty k tvořivému přístupu při jejich řešení, učíme se chápat, že v životě se při práci s informačními

a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více. Pod vedením učitele žáci nalézají řešení, prakticky ho provedou a dotáhnou do konce.

Zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat.

359

Page 362: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence komunikativníUčíme žáky komunikaci "na dálku" s využitím vhodných technologií – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty při komunikaci

se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.). Informační technologie - a to především internet - umožňují žákům konfrontovat své výsledky a zkušenosti s téměř neomezeným množstvím vrstevníků na celém světě.

Kompetence sociální a personálníPři práci žáky vedeme ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový

harmonogram apod. Žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný.

Kompetence občanskéSeznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních dat, bezpečnost, hesla ...) tím,

že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...). Při zpracovávání informací žáky vedeme ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, která z IT přijímají.

Kompetence pracovní.Vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou, mohou využít ICT pro hledání informací

důležitých pro svůj další profesní růst.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova- osobnostní rozvoj( PC jako prostředek k poznávání)

- kreativita

- poznávání lidí (rizika anonymity internetu)

- komunikace ( elektronická pošta, konference, komunikační programy)

- řešení problémů a rozhodovací dovednost

- praktická etika ( autorská práva, licencování SW)

360

Page 363: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Environmentální výchova- lidské aktivity a problémy životního prostředí (elektroodpady)

Mediální výchova- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (internet, mail ...)- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality- Vnímání autora mediálních sdělení (autorská práva, licencování SW)- Fungování a vliv médií ve společnosti- Tvorba mediálního sdělení (tvorba www stránek)- Práce v realizačním týmu (tvorba výukového materiálu, referátu ve skupině, jeho prezentace)

361

Page 364: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Informatika, 7.ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žák/yně:- zvládá přihlášení do školní sítě

- orientuje se na klávesnici, zná základní klávesy, klávesové zkratky

- pracuje s více „okny“- suverénně pracuje s myší

- samostatně vytvoří dokument podle zadaných požadavků

- dokáže vytvořit a upravit obrázek

- dokáže na webu vyhledat stránku o určitém tématu, z webové stránky dokáže uložit obrázek

- běžně používá elektronickou poštu

Školní síť- uživatelský profil- emailová schránka

Obsluha PC- klávesnice (opakování)- myš (opakování)- prostředí Windows (opakování)

Textové editory- vytvoření souboru- úpravy souborů- formátování textu- vkládání objektů- nastavení dokumentu pro tisk

Grafické editory (Zoner Calisto)- základní obrazce- barvy, čáry- základní tělesa- úpravy obrázků

Internet- základy vyhledávání- použití a zpracování dat z webu- historie internetu, spektrum jeho využití- E-mail (čtení, psaní, odpověď, přeposílání,

správa složek, přílohy

VDO- uživatelovo

soukromí

OSV- kreativita

MEV- kritický přístup

k informacím- ověřování zdrojů

VMEGS, MV- komunikace lidí

různých kultur

362

Page 365: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Informatika, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žák/yně:

- uvědomuje si duševní vlastnictví, autorství

- samostatně zvládá "uživatelské" dovednosti v textovém editoru

- má základní informace o stavbě PC

- dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty

- zvolí a vytvoří vhodný graf

- orientuje se v základních datech souvisejících s rozvojem PC

- komunikuje se vzdálenými uživateli

- dokáže vytvořit prezentaci s využitím různých zdrojů (literatura, web,…)

Opakování dovedností ze VII. ročníku

Autorské právo, počítačové pirátství

Textový editor- práce s tabulkami- vkládání objektů (editor rovnic)- typografická pravidla

Hardware- stavba PC- paměťová média- periferie

Tabulkový kalkulátor- základní dovednosti (buňka, řada ,sloupec)- formátování buněk- jednoduché funkce, vzorce- graf jednoduché funkce (průvodce grafem)

Historie a současnost PC

Komunikační technologie

Prezentace- prostředí MS PowerPoint- objekty v prezentaci- šablony

VDO- softwareové

pirátství

OSV- kreativita

MEV- PC jako prostředek

komunikace

363

Page 366: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Informatika (VP), 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žák/yně:

- zná základní druhy software- dodržuje bezpečnostní pravidla při

práci na síti

- umí zpracovat jednoduchý grafický návrh plakátu, pozvánky, …

- používá dostupné technologie uživatelsky bezpečným způsobem

- hodnotí vhodným způsobem „kvalitu“ informace

- dokáže bez problémů vytvořit dokument s vloženými prvky, vhodně formátuje

- podle potřeby zpracuje vhodná data do tabulky a grafu, třídí data

- využívá své dovednosti pro přípravu referátů do ostatních předmětů

Opakování dovedností ze VII. a VIII. ročníku

Software- operační systém- aplikace- utility- uprgrade- ochrana PC (antivir, firewall, …)

Grafika na PC- obrazce a čáry- prostorové objekty- vkládání objektů

Internet- historie PC, internetu, komunikačních

technologií- internet jako zdroj informací

Kancelářské programy- MS Word

- MS Excel

- MS PowerPoint

Obraz, zvuk, video

VDO- softwareové

pirátství

OSV- kreativita

VDO- autorské právo- citace zdrojů

364

Page 367: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 11. Vzdělávací oblast: Volitelný předmět – 2. stupeň 5. 11. 2. Vzdělávací předmět: Sportovní výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět sportovní výchova se vyučuje v 7. – 9. ročníku jako volitelný předmět s časovou dotací 1 hodina týdně.

Vzdělávací obsah je zaměřen na:- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže způsobené pobytem ve škole- vnímání radostných prožitků z pohybu, atmosféry pěkných vzájemných vztahů a příjemného prostředí - rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

Obsah je především zaměřen na hry, atletiku a rytmická cvičení. Cvičení jsou zařazována podle složení skupiny, vypsaných soutěží, zájmu žáků a počasí. V každém ročníku vybrat a do plánu práce zařadit nejméně dvě ze sportovních her.Místo realizace:

- tělocvična- školní hřiště- okolní příroda- přilehlé komunikace

Kompetence k učení

Vedeme žáky k:

- poznávání smyslu a cíle jejich aktivit

- plánování, organizaci a řízení vlastní činnosti

- užívání osvojeného názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele

internetu

- zpracování informací o pohybových aktivitách ve škole365

Page 368: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok

- stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

- dodáváme žákům sebedůvěru

- sledujeme pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů

Vedeme žáky k:

- vnímání nejrůznějších problémových situací a plánování způsobů řešení problémů

- vyhledávání informací vhodných k řešení problémů

- kritickému myšlení, uvážlivým rozhodnutím

- zodpovědnosti za jejich rozhodnutí

- schopnosti obhájit svá rozhodnutí

- pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení

- vedeme žáky ke správným způsobům řešení problémů

Kompetence komunikativní

Vedeme žáky k:

- komunikaci na odpovídající úrovni

- osvojení kultivovaného ústního projevu

- účinnému zapojení do diskuze

- dodržování pravidel slušného chování

- vzájemné pomoci

- vzájemné spolupráci

366

Page 369: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence sociální a personální

Vedeme žáky k:

- spolupráci ve skupině

- podílení na vytváření pravidel práce v týmu

- poskytování pomoci nebo

- vytváření pozitivní představy o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch

- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat

- pomáháme podle potřeby žákům v činnostech

- požadujeme dodržování dohodnuté kvality a postupů

Kompetence občanské

Vedeme žáky k:

- respektování názorů ostatních

- formování volních a charakterových rysů

- zodpovědnému rozhodování podle dané situace

- aktivnímu zapojení do sportovních aktivit

- zájmu podpory a ochrany zdraví

- rozlišení a uplatňování práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..)

- braní ohledu na druhé

- dodržování pravidel slušného chování

- hodnocení svých činností nebo výsledků

367

Page 370: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence pracovní

- vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce

- vedeme žáky k spoluorganizaci svého pohybového režimu

- využití znalostí a dovedností v běžné praxi

- ovládání základních postupů první pomoci

- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova

- schopnosti poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích

Výchova demokratického občana- zásady slušnosti, tolerance- odpovídající chování

Multikulturní výchova - schopnost zapojovat se do diskuze- lidské vztahy

Environmentální výchova- vysoké oceňování zdraví - chápání vlivu prostředí na zdraví i zdraví ostatních lidí

368

Page 371: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Sportovní výchova, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

žáci - chápou význam pohybu pro zdraví - chápou význam přípravy organismu před cvičením - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti - volí odpovídající sportovní oblečení - dbají na hygienu těla i cvičebního oblečení - odmítají drogy a jiné škodliviny - ve spolupráci s lékařem a rodiči dodržují dobu nepřetěžování organizmu po nemoci, úrazu - snaží se správně používá terminologii - učí se znát pravidla jednotlivých her - zvládají organizaci a řízení herních činností - snaží se rozvíjet herní činnosti jednotlivce - snaží se používat herní systémy - posoudí provedení pohybové činnosti - znají a dodržují pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech - dodržují řád tělocvičny a školního hřiště - umí se zachovat v situaci úrazu - rozvijí zdravou soutěživost - dbají na čestnost a spravedlnost - zapojují se do soutěží

- drobné hry - závodivé hry- přehazovaná- malá kopaná- volejbal- sálová kopaná- basketbal- florbal- ringo- aeirobní cvičení ( žáci )- badminton ( žáci )- atletické disciplíny- šplh- cvičení průpravná, kompenzační,

vyrovnávající, relaxační, tvořivá, posilovací

- bruslení- lyžování ( možnost účasti na lyžařském

kurzu )

OSV- rozvíjíme poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jejich jednání ve specifických rolích a situacích VDO- vedeme k odpovídajícímu

chování, ke slušnosti a toleranci MULV- rozvíjíme schopnost

zapojení do diskuze- dbáme na rozvíjení

pěkných vztahůEV- vedeme k vysokému

oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na zdraví

- utváříme vztah k prostředí, cvičebnímu nářadí a náčiní

369

Page 372: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Sportovní výchova, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

žáci - chápou význam pohybu pro zdraví - chápou význam přípravy organismu před cvičením - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti - volí odpovídající sportovní oblečení - dbají na hygienu těla i cvičebního oblečení - odmítají drogy a jiné škodliviny - ve spolupráci s lékařem a rodiči dodržují dobu nepřetěžování organizmu po nemoci, úrazu - snaží se správně používá terminologii - učí se znát pravidla jednotlivých her - zvládají organizaci a řízení herních činností - snaží se rozvíjet herní činnosti jednotlivce - snaží se používat herní systémy - posoudí provedení pohybové činnosti - znají a dodržují pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech - dodržují řád tělocvičny a školního hřiště - umí se zachovat v situaci úrazu - rozvijí zdravou soutěživost - dbají na čestnost a spravedlnost - zapojují se do soutěží

- drobné hry - závodivé hry- přehazovaná- malá kopaná- volejbal- sálová kopaná- basketbal- florbal- ringo- aeirobní cvičení (žáci)- badminton ( žáci )- atletické disciplíny- šplh- cvičení průpravná, kompenzační,

vyrovnávající, relaxační, tvořivá, posilovací

- bruslení- lyžování ( možnost účasti na lyžařském

kurzu )

OSV- rozvíjíme poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jejich jednání ve specifických rolích a situacích VDO- vedeme k odpovídajícímu

chování, ke slušnosti a toleranci

MULV- rozvíjíme schopnost

zapojení do diskuze- dbáme na rozvíjení

pěkných vztahůEV- vedeme k vysokému

oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na zdraví

- utváříme vztah k prostředí, cvičebnímu nářadí a náčiní

370

Page 373: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Sportovní výchova, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

žáci - chápou význam pohybu pro zdraví - chápou význam přípravy organismu před cvičením - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti - volí odpovídající sportovní oblečení - dbají na hygienu těla i cvičebního oblečení - odmítají drogy a jiné škodliviny - ve spolupráci s lékařem a rodiči dodržují dobu nepřetěžování organizmu po nemoci, úrazu - snaží se správně používá terminologii - učí se znát pravidla jednotlivých her - zvládají organizaci a řízení herních činností - snaží se rozvíjet herní činnosti jednotlivce - snaží se používat herní systémy - posoudí provedení pohybové činnosti - znají a dodržují pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech - dodržují řád tělocvičny a školního hřiště - umí se zachovat v situaci úrazu - rozvijí zdravou soutěživost - dbají na čestnost a spravedlnost - zapojují se do soutěží

- drobné hry - závodivé hry- přehazovaná- malá kopaná- volejbal- sálová kopaná- basketbal- florbal- ringo- aeirobní cvičení (žáci )- badminton- atletické disciplíny- šplh- cvičení průpravná, kompenzační,

vyrovnávající, relaxační, tvořivá, posilovací

- bruslení- lyžování ( možnost účasti na lyžařském

kurzu )

OSV- rozvíjíme poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jejich jednání ve specifických rolích a situacích VDO- vedeme k odpovídajícímu

chování, ke slušnosti a toleranci

MULV- rozvíjíme schopnost

zapojení do diskuze- dbáme na rozvíjení

pěkných vztahůEV- vedeme k vysokému

oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na zdraví

- utváříme vztah k prostředí, cvičebnímu nářadí a náčiní

371

Page 374: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 11. Vzdělávací oblast: Volitelný předmět - 2. stupeň5. 11. 3. Vzdělávací předmět: Konverzace - německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu

Konverzace - německý jazyk je na II. stupni vyučován :

volitelný předmět 2 hodiny týdně

Vzdělávací obsah je zaměřen tak, aby se žáci

- motivačně seznamovali s reáliemi německy mluvících zemí - důraz je směrován na odstraňování přirozených barier vzniklých

nedostatkem příležitostí hovořit

- žáci jsou seznamováni přiměřenou mírou s prostředím jazykových oblastí ( původní texty v aktuálním tisku, literatuře, využití informací internetu)

Výchovné a vzdělávací strategie ( kompetence)

- jsou voleny tak, aby zohledňovaly žáky znevýhodněné v jazykových schopnostech,

případně integrované ( se zdravotním handicapem ) , aby byly minimalizovány

individuální rozdíly v nadání žáků.

- umožňují poznávat život lidí a kulturní tradice

- prohlubují mezinárodní porozumění

Kompetence k učeníVedeme žáky k:- propojení získaných poznatků do širších celků- procvičování správné výslovnosti a osvojování nové slovní zásoby - úkoly směrujeme na práci se slovníkem = textem a především na konverzaci- žáky učíme orientaci v neznámém textu, odhadování významu nových výrazů a jejich následného využití- žáky motivujeme k vytváření krátkých dialogů

372

Page 375: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence k řešení problémů

- volbou vhodných úkolů, otázek a textů vedeme žáky k jejich řešení, samostatné orientaci, případně s využitím dostupných informačních zdrojů - vhodným výukovým materiálem motivujeme žáky k tvořivosti a logickému myšlení- opakovanými úkoly mají žáci možnost sledovat posun znalostí, případně jejich aplikaci v jiných předmětech

Kompetence komunikativní

- žáky vedeme důsledně ke komunikaci – jednoduchá konverzační témata ve dvojicích, skupinkách ( sledovat vyjadřování beze studu a obav )- témata vybíráme přiměřeně schopnostem, volíme běžné každodenní situace, které žákům poskytují možnost vlastního kreativního zapojení - dostupných témat vhodně využíváme k rozšiřování slovní zásoby, k prezentaci vlastních výsledků a následně jejich vyhodnocení- nezastupitelnou roli mají hry, písničky a mimo učebnicové věku přiměřené aktuální texty

Kompetence sociální a personální

- stále častěji klademe důraz na schopnost pomoci druhému, tolerování jiného tempa a rozdílného nadání- zařazujeme efektivně sociální formy – frontální, dvojice a malé skupinky a žáky tak motivovat k hodnocení sebe, spolužáků, ale i hodiny... popř. k návrhům pro zlepšení- vedeme žáky k vytváření příjemné pracovní atmosféry ( důležitá je sebekontrola )

Kompetence občanské

- žáky vedeme ke schopnostem prezentovat přiměřeně vlastní názor, respektovat pravidla otevřené diskuse- podporujeme účast žáků v soutěžích, umožňujeme jejich podíl na prezentaci školy- účastí na mezinárodních utkáních, exkursích mají žáci možnost sledovat aktivity partnerských škol

Kompetence pracovní

- žáky vedeme ke spolupráci, pravidlům kolektivních činností - dbáme, aby se žáci naučili tolerovat různé tempo, schopnosti- využitím vztahů s partnerskými školami vedeme žáky k samostatnému získávání cizojazyčných informací prostřednictvím e-twinnig-u, chat-u, mail-u

373

Page 376: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Průřezová témata

- jsou nedílnou součástí základního vzdělání a procházejí vzdělávacími oblastmi a umožňují vzájemné propojení s jinými vyučovacími předměty

Výchova demokratického občana

- při volbě témat využíváme principů demokracie- využíváme zkušeností ze setkání s partnerskými školami k poznávání jiné mentality, zvyků, tradic - vedeme žáky k přiměřeným reakcím a pomáháme jim utvářet si objektivní postoj bez ohledu na jazyk, národnost, schopnosti a mentalitu kolektivu

Osobnostní a sociální výchova

- učíme žáky vzájemnému porozumění, vést dialog o získaných informacích, usměrňovat často ukvapené závěry žáků- elektronická komunikace nabízí možnost komunikace v rámci jazykových schopností s celým světem, proto je nezbytné vštěpovat žákům etiku i tohoto projevu a zdůrazňovat důležitost vlastní identity

Mediální výchova

- vlivu médií využíváme ke zvýraznění důležitosti jazykových znalostí ke komunikaci se sousedními zeměmi, s Evropou- prostřednictvím médií se žáci učí prezentovat vlastní práci, školu, město

Multikulturní výchova

- trpělivě vedeme žáky k toleranci v historických a etnických souvislostech- mezinárodních setkávání se žáky jiných zemí využíváme k poukázání na důležitost tradice, vlastní identity, hrdosti

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

- vysvětlujeme žákům dějové vztahy, historické souvislosti a důležitost uchování a předávání kulturního dědictví- přiměřeně věku využíváme aktuálního vývoje EU, porovnáváme aktivity jiných škol / zemí

374

Page 377: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Enviromentální výchova

- vytváříme odpovědnost k životnímu prostředí, třídění odpadů- se žáky sledujeme ochranu přírody, nakládání s odpady v sousedních zemích, společných exkurzí a projektů využíváme ke konfrontaci tohoto aktuálního tématu

375

Page 378: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Konverzace - německý jazyk

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

žáci - si osvojují odlišnou výslovnost, - představí se s důrazem na přirozenost projevu - čte nahlas plynule a správně fon. ( rozumí textu) - tvoří jednoduchý rozhovor s otázkami, odpovídá

- čtou správně foneticky - z kontextu odvodí význam nových slov - napíše krátkou informaci

- učí se představit členy rodiny - simuluje návštěvu

- vedou krátký rozhovor - reprodukují získané informace - používá číslovky

- naučí se nadiktovat svůj , nebo jiný kontakt, tf číslo

- krátce vyjádří svůj názor o svém, nebo slyšeném sdělení

Sich begrüßenund vorstellen- per Sie und du

Länder, Sprachedas Herkunftland nennen

Telefon - GesprächeWer ist das,woher kommt ?

Wörter aus anderen Sprachen- Wie geht´s ?- E-Mail

Ich und meine Familie- die Eltern, Großeltern-die Geschwister, Freunde

Jahre, Telefon-Nummern- meine Freunde im Ausland( Brieffreunde)

Adresse und Kontakt abgeben - buchstabieren

Vermutungen anstellen - falsch x richtig ...

MKV – orientovat se ve zdvořilostních frázích

OSV – respektovat tempo a schopnostispolužáků

EGS – kde mohu komunikovat německy

376

Page 379: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci - vyjadřují různé činnosti - reagují na jednoduché otázky - tvoří věty s „möchte“

- jednoduchým způsobem popisuje kamaráda, blízkou osobu - časuje pravidelná slovesa – učí se nová slovíčka z obrázkového příběhu – rozlišuje rod podst.jm. - samostatně sestaví odpověď na dopis ( píše o kamarádovi, učiteli)

- tvoří volně věty ( co rád jí, pije...) - otázkami se dostává k dialogu

- správně čte rozvrh hodin - vytvoří „rozvrh snů“

- žáci si vyměňují krátké věty o svém volném čase ( rozhovory)

- seznamují se s reáliemi německy mluvících zemí

Was machst du gern- was möchtest du machen - was machst am liebsten

In der Schule- Selbstkontrole- Angaben zur Person

Eine Bilder-Geschichte - im Kaufhaus- Ratschläge und Bitten

Ein Brief - mein Lehrer, Freund

In der Pause- was man isst und trinkt- mit einander sprechen Stundenplan- lesen und schreiben

Hobbys- wer sich für was interessiert- Hitliste

Wohin in den Ferien- Landeskunde ( Deutschsprechende L.)

OSV – zájmy, prospěšnost různých povolání

EGS – umím reagovat na zahraniční dopis

EGS – domluvím se v zahraničí

377

Page 380: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Německý jazyk, 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

žáci - si zopakují slovní zásobu - čte správně foneticky - tvoří jednoduché otázky - píše krátký dopis o kamarádovi ( vlastnosti ) - seznamují se s pokyny učitele - časují nepravidelná slovesa - tvoří protikladné vlastnosti

- učí se vykat ( malé dialogy ) - čtou plynule, vyhledává 1. a 4. p.

- slovní zásobu si procvičí výrobou kvarteta - hrou si osvojí rozdíl ty x vy - vedou krátký rozhovor - reprodukují získané informace - tvoří věty s „ich finde“ - tvoří otázky a odpovědi

- časové údaje používají ve spojení s denními činnostmi - rozlišují rozdílnost činností dle denní doby, ročních období

Was sollst nie vergessen ? die Schulsachen

Wie findest du die Personen ?- ein Brief- Wie alt... Woher … Wo …

Was sagt der Lehrer ?- kommen, geben, nehmen . . .- freundlich x unfreundlich

Sie-Formen....- Warten Sie, bitte, …- Wo sind sie ( die Kinder ). . .

Ich habe Hunger / Durst ….- kleine Dialoge- „tut mir leid“

Warum magst du - magst du nichtIch fahre lieber …

Mädchen x Jungen- was stimmt, deine Meinung

Tag für Tag- Berufe, Hobby, Alltag- die Jahres-, Tages- und Uhrzeiten

MKV – tolerance ve hře( nevysmívá se prohrávajícím )

OSV – tolerance k projevu druhého,různému tempu reakcí

OSV – kolektiv, který mi vyhovuje

EV – lidské aktivity ve prospěch životníhoprostředí

das Schulhausspiel

Quartett - Spiel

378

Page 381: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci - zkouší popsat nejhezčí den (opak) - sestavují krátké informace ( mail / SMS )

- se učí se nová slovíčka z ilustrací – sestaví krátké pozvání. - samostatně sestaví odpověď na dopis - učí se množné číslo podst. jm..

Wohin gehst du am liebsten ?- E-Mail Info- Kurzmitteilungen

Was machen die denn da ?- eine Einladung

Ab in die Ferien- die Traumreisen- die Natur und Kultur in ...

Essen und Trinken in …- der Fisch war...- ich hatte keine Lust mehr

Herzlichen Glückwunsch- was machst du am Geburtstag - schmeckt dir ...

EGS – zajímá Tě,jak žijí žáci jinde ve světě ?

MDV – informace používáme z médií, zkoušíme prezentovat v médiích

Speise- und Getränkkarten

379

Page 382: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 11. Vzdělávací oblast: Volitelný předmět - 2. stupeň5. 11. 4. Vzdělávací předmět: Anglická konverzace

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět anglická konverzace se vyučuje v 7. – 9. ročníku – 1 hodina týdně

Vzdělávací obsah předmětu- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice- žák získává možnost osvojit si strukturu nejběžněji používaných slovesných časů, slovní zásobu přiměřenou jeho věku a zájmům- osvojuje si dovednosti, které mu umožní komunikovat anglicky v běžných každodenních situacích- důraz je kladen na snižování jazykových bariér vzniklých nedostatkem příležitosti hovořit, ne na bezchybné gramatické struktury

Kompetence k učení- vybíráme a využíváme vhodné způsoby pro efektivní učení- propojujeme získané poznatky do širších celků

Kompetence k řešení problémů- vedeme žáky k pochopení problému- učíme žáky vyhledat vhodné informace

Kompetence komunikativní- komunikujeme na určité úrovni- nasloucháme promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagujeme

Kompetence sociální a personální- spolupracujeme ve dvojici, ve skupině- podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu

Kompetence občanské- respektujeme názory ostatních

380

Page 383: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence pracovní- efektivně organizujeme práci

Výchova demokratického občana - občanská společnost a škola- principy demokracie

Osobnostní výchova- osobnostní rozvoj- sociální rozvoj

Mediální výchova- kritické čtení a vnímání mediálního sdělení- práce v realizačním týmu

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech- objevujeme Evropu a svět

Multikulturní výchova- lidské vztahy- kulturní diference- multikulturalita- princip sociálního smíru a solidarity

Enviromentální výchova- základní podmínky života

381

Page 384: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Anglická konverzace, 7. – 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

žáci- orientují se v obsahu textu- sdělí informace o sobě, své rodině a

bydlišti, orientuje se v mapce- formulují otázky a odpovídá na ně- rozumí přiměřeným projevům našich i

rodilých mluvčích – dokáže na ně reagovat

- vypracovávají projekty- dorozumí se v běžných denních

situacích- vyhledávají specifické informace

v textu- vyhledávají informace na základě

poslechu- vyhodnocují informace a efektivně je

využívá v učebním procesu- poznávají rozdíly mezi kulturami

různých zemí- dokáží postihnout hlavní smysl

sdělení- dokáží sdělit svůj problém a vyjádřit

svůj názor- dokáží uplatnit znalosti z jiných oborů- mluví se správnou výslovností- podle jednotlivých úrovní rozumí a

používají gramatické struktury a slovní zásobu

- základní fráze při seznamování a představování

- používání členů a/an, the- abeceda- sloveso mít- čas přítomný prostý i průběhový- řadové číslovky- zájmena- minulý čas prostý i průběhový- stupňování přídavných jmen- vyjádření budoucnosti- rozvíjení schopnosti tvořit souvětí- způsobová slovesa- předpřítomný čas- předložky- slovní zásoba dle jednotlivých témat –

rodina, volný čas, jídlo, zvířata, škola, můj dům, mé město, popis osob, oblečení, mé zaměstnání, Anglie, USA, Austrálie, Irsko, v restauraci, u lékaře

OSV- rozvoj schopnosti

poznávání- sebepoznání a

sebepojetí- seberegulace a

sebeorganizace- psychohygiena- kreativita- poznávání lidí- mezilidské vztahy- komunikace- kooperace a

kompetice- řešení problému a

rozhodovací dovednosti

EGS- objevujeme Evropu a

svět

MKV- kulturní diference- lidské vztahy- multikulturalita- princip sociálního

smíru a solidarity

- český jazyk- matematika- přírodopis- zeměpis- výtvarná

výchova- hudební

výchova- dějepis- občanská

výchova

382

Page 385: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

EV- zákl. podmín.života

MDV- kritické čtení a

vnímání mediálního sdělení

- práce v realizačním týmu

VDO- občanská společnosti

a škola

383

Page 386: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 11. Vzdělávací oblast: Volitelný předmět - 2. stupeň5. 11. 5. Vzdělávací předmět: Seminář z   českého jazyka

Charakteristika vyučovacího předmětuSeminář z českého jazyka je volitelným předmětem pro žáky 7.,8.,9. ročníku .V učebním plánu je mu věnována 1 hodina týdně. Navazuje na osnovy předmětu český jazyk a literatura. Je zaměřen na procvičování a rozšiřování jazykových znalostí. Žáci získávají schopnost řešit náročnější jazykové a stylistické úkoly. Aktivity jsou zaměřeny na správné užívání jazyka vzhledem ke komunikační situaci. Stylistická cvičení směřují žáky k rozvoji a pěstování jejich autorského stylu. Důraz je také kladen na práci s textem, jeho analýzu po stránce obsahové, jazykové, stylistické.. Seminář rozvíjí iniciativu žáků a jejich zájem o mateřský jazyk. Obsah výuky je variabilní. Vychází ze znalostí a jazykových potřeb žáků, z jejich zájmů. Reaguje na dění ve škole a ve společnosti.Vzdělávání je zaměřeno na :

práce s různými jazykovými příručkami využívání počítačových programů (např. od Terasoftu) a internetu práce s odbornou literaturou a časopisy skupinová práce projektové vyučování tvůrčí psaní využívání testů Scio, Cermat, Kalibro

Kompetence k učení vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací osvojujeme si základní jazykové a literární pojmy kriticky hodnotíme výsledky učení pracujeme s výpočetní technikou vedeme žáky k soustředění se na práci

Kompetence k řešení problémů problémy se učíme vyhledávat a definovat témata zkoumáme z různých pohledů podle svých vědomostí a dovedností získáváme zkušenosti s kolektivním řešením problému

384

Page 387: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence komunikativní učí žáky naslouchat, vnímat a respektovat názory druhých učí žáky diskutovat a vhodně obhajovat své názory využíváme informačních a komunikačních prostředků výstižně a kultivovaně se vyjadřujeme ústně i písemně

Kompetence sociální a personální pracujeme v týmu při vyhledávání a řešení problémů učíme se plnit dané role v týmové práci hodnotíme svou práci i práci ostatních dostáváme prostor pro sebevyjádření

Kompetence občanské pracujeme s tématy, která se týkají mezilidských vztahů a fungování společnosti učíme se hledat etické hodnoty zapojujeme se do kulturního dění školy vytváříme si vztah ke kulturním tradicím

Kompetence pracovní pracujeme v týmu a dodržujeme daná pravidla přebíráme zodpovědnost za svěřený úkol zodpovídáme za výsledek společné práce využíváme jazykových znalostí v běžném životě

385

Page 388: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět :Seminář z   českého jazyka 7. – 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

žáci- umí pracovat se základními jazykovými příručkami a vyhledávají potřebné údaje

- procvičují si učivo pravopisu, tvarosloví , skladby, významu slov

- připravují se na přijímací zkoušky a přechod na střední školu

- zapojí se do přípravných testů

- práce s jazykovými příručkami

- procvičování a prohlubování učiva pravopisu, tvarosloví, skladby, nauky o slovní zásobě, významu slov

- příprava na přijímací řízení

- využití přípravných testů Cermat a Scio

- rozvíjení písemného i mluveného projevu

- MDV: - role medií v každodenním životě

- MULV: - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost

- využití internetu, interaktivní tabule a programů Terasoftu při procvičování pravopisu

386

Page 389: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

5. 11. Vzdělávací oblast: Volitelný předmět - 2. stupeň5. 11. 6. Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky

Charakteristika vyučovacího předmětu

Matematika rozvíjí aktivní,samostatnou a tvůrčí činnost žáků.Poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro život.Výrazně ovlivňuje rozvoj abstraktní ho myšlení žáků,učí je logickému a kritickému usuzování.Přispívá k formování charakterových rysů osobnosti,jako je přesnost,vytrvalost,důslednost .

Časové organizační vymezeníSeminář se vyučuje jako samostatný předmět v 7.8. a 9.ročníku 1hodina týdně

Vzdělávání je zaměřeno na:- získání základných vědomostí a dovedností v aritmetice, geometrii a algebře- osvojení dalších pojmů, vzorců, algoritmů a matem.postupů- rozvoj abstraktního myšlení- žáci se naučí aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe- dovedou řešit přiměřeně obtížné úlohy problémového charakteru- ověřují reálnost získaného výsledku řešení úlohy- žáci získají předpoklady pro racionální využívání výpočetní techniky- učí se řešit úkoly vyžadující prostorovou představivost-dovedou třídit informace, číst a chápat údaje sestavené do tabulek a grafů a interpretovat je v praxi

Kompetence k řešení problémů

Vedeme žáky k:

- zjištění, že realita je složitější než její matematický model- provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků- volbě správných postupů při řešení slovních úloh a reálných problémů

- s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení- vedeme žáky k ověřování výsledků

387

Page 390: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence komunikativní

Vedeme žáky k:

- zdůvodňování matematických postupů- vytváření hypotéz- komunikaci na odpovídající úrovni

- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky- podle potřeby pomáháme žákům

Kompetence sociální a personální

Vedeme žáky k:

- spolupráci ve skupině- podílení na utváření příjemné atmosféry v týmu- věcné argumentaci, schopnosti sebekontroly

- zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské

Vedeme žáky k:

- respektování názorů ostatních- formování charakterových rysů- zodpovědnému rozhodování podle dané situace

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé- umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky- zajímáme se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky

Kompetence pracovní

388

Page 391: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Vedeme žáky k:

- zdokonalení grafického projevu- efektivitě při organizování vlastní práce

- požadujeme dodržování dohodnuté kvality, termínů - vedeme žáky k ověřování výsledků

389

Page 392: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Předmět : Matematika, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

390

Page 393: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

žáci- provádí početní operace s rac.čísly- užívají různé způsoby vyjádření vztahu

celek-část přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, deset.číslem, procentem

- analyzují a řeší jednoduché problémy v oboru rac. čísel

- zobrazí kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné ose

- provádí početní operace s celými čísly- analyzují a řeší jednoduché problémy

v oboru celých čísel

- užívají vety o shodnosti trojúhelníků- v početních a konstrukčních úlohách- sestrojí trojúhelník z daných prvků

- zvětšuje, zmenšuje veličiny v daném poměru

- pracuje s měřítky map a plánů- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh- se určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti- vyjádřují funkční vztah tabulkou, grafem,

rovnicí

Opakování učiva 6.ročníkuRacionální čísla

- početní operace- složený zlomek

Celá čísla

- zobrazení na číselné ose- početní operace

Trojúhelník- shodnost trojúhelníků- trojúhelníková nerovnost- konstrukce trojúhelníků

Poměr.Přímá a nepřímá úměrnost- zvětšení a zmenšení v daném poměru- měřítko- přímá a nepřímá úměrnost- trojčlenka

MVz (F,CH,D)- numerické

výpočty

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

391

Page 394: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- užívají základní pojmy procentového počtu- vyjadřují část celku pomocí procent- řeší slovní úlohy- vypočítají promile- zaokrouhluje,provádí odhady

- rozlišuje různé typy rovnoběžníků- sestrojí rovnoběžník- odhadují a vypočítává obvod a obsah - rovnoběžníku- odhadují a vypočítávají obsah trojúhelníku

- pojmenují a sestrojí lichoběžník - vypočítá obvod a obsah lichoběžníku

- načrtnou a narýsují obraz tělesa v rovině- načrtnou a narýsují síť hranolu- odhadují a vypočítávají povrch a objem

hranolu- načrtnou a sestrojí obraz rovinného útvaru

ve středové souměrnosti- určí středově souměrný útvar

Procenta

- základ,procentová část,počet procent- promile- slovní úlohy

Rovnoběžníky- vlastnosti- rozdělení- konstrukce- obvod a obsah- obsah trojúhelníku-

Lichoběžník- konstrukce

Středová souměrnost- sestrojení obrazu obrazce ve středové

souměrnosti

Závěrečné opakování

OSV- práce s mapou,

využití poměru v domácnosti(vaření, míchání barev…)

MVz (F)- vztahy mezi

veličinamiMVz (Z)

- měřítko plánu, mapy

MVz (CH)- výpočty

pomocí trojčlenky

Předmět : Matematika, 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p yU č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

392

Page 395: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

žáci- matematizuje jednoduché situace s využitím - proměnných- určí hodnotu číselného výrazu- zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní

text- provádějí početní operace s výrazy

- určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek,pomocí kalkulačky

- užívají druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech

- odvodí vzorce Pythagorovy věty- využívají poznatků při výpočtu délek stran

pravoúhlého trojúhelníka- aplikují poznatky ve slovních úlohách

- zapíší číslo ve tvaru a . 10n pro 1< a < 10, n je celé číslo

- provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem

Opakování učiva 7.ročníkuVýrazy

- číselné výrazy- výrazy s proměnnou- úpravy výrazů

Druhá mocnina a odmocnina- čtení a zápis druhých mocnin a

odmocnin- určení druhých mocnin a odmocnin

Pythagorova věta- výpočet délek stran v pravoúhlém

trojúhelníku- užití Pythagorovy věty

Mocniny s přirozeným mocnitelem- zápis čísla pomocí mocnin deseti- početní operace s mocninami

s přirozeným mocnitelemMVz (F)

- zápis jednotek fyz.veličin

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

393

Page 396: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav

- řeší slovní úlohy pomocí lin.rovnic, úvahou- ověří výsledek řešení- užívají logickou úvahu, úsudek, nalézá různá

řešení

- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice- určí vzájemnou polohu dvou kružnic- vypočítají obvod a obsah kruhu

- vypočítají objem a povrch válce

- objasní pojem množiny všech bodů dané vlastnosti

- využívá poznatků v konstrukčních úlohách- (výška, těžnice, Thaletova kružnice…)

- čtou, sestavují jednoduché tabulky a diagramy

- vyhledávají a vyhodnocují jednoduchá statistická data v grafech a tabulkách

Lineární rovnice - lineární rovnice- slovní úlohy

Kruh, kružnice- vzájemná poloha přímky a kružnice- vzájemná poloha dvou kružnic- délka kružnice- obsah kruhu

Válec- povrch válce- objem válce

Konstrukční úlohy- množiny všech bodů dané vlastnosti- Thaletova kružnice- konstrukční úlohy

Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů

- základní statistické pojmy- základní charakteristiky

Závěrečné opakování

EGS- srovnávání států

HDP- počet obyvatel

EV - ochrana život. prostředí

OSV- zavlažování pozemku

OSV- objem a povrch

nádrže,bazénu

EV - stav ovzduší

EGS- stav obyvavatel. zdravotnictví, průmyslu

MVz (F)- vztahy

mezi veličinami

MVz(Z)- třídění údajů

Předmět : Matematika, 9. ročník

U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y394

Page 397: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p yžáci

- rozkládají výraz na součin (vytýkáním, pomocí vzorců)

- provádějí početní operace s lomenými výrazy

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o lomených výrazech

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

- řeší slovní úlohy pomocí soustav lin.rovnic

- zakreslí bod v PSS- rozlišují lineární a kvadratickou funkci- sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce

- řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování

- užívají věty o podobnosti trojúhelníků

- narýsuje síť tělesa- vypočítají povrch a objem těles- řeší slovní úlohy na povrch a objem těles

Opakování učiva 8.ročníkuVýrazy

- úprava výrazů pomocí vzorců- rozklad výrazů na součin- početní operace s lomenými výrazy

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Soustavy rovnic- soustava dvou lineárních rovnic se

dvěma neznámými- slovní úlohy řešené pomocí soustav

Funkce- pravoúhlá soustava souřadnic- lineární funkce ( přímá úměrnost )

Finanční matematika- základní pojmy finanční matematiky

Podobnost- věty o podobnosti trojúhelníků

Tělesa- kužel- jehlan- povrch a objem těles

Závěrečné opakování Rozšiřující učivo

- goniometrické funkce

OSV- čtení z grafu- jízdní řády- spotřeba benzínu

OSV- plat, srážky, úroky

OSV- plány

OSV- spotřeba materiálu stavebnictví

MVz (F)- měřítko

5. 11. Vzdělávací oblast: Volitelný předmět - 2. stupeň5. 11. 7.Vzdělávací předmět: Dějepisný seminář

395

Page 398: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět dějepisný seminář se vyučuje v 6. - 9. ročníku 1 hodinu týdně. Dějepisný seminář směřuje k tomu:

- aby žáci uměli charakterizovat a vysvětlovat nejdůležitější historické události- aby žáci poznali, jak se postupně měnil způsob života lidí v  epochách dějinného vývoje- aby se žáci dovedli orientovat v kontinuitě národních dějin a jejich významných obdobích- aby žáci chápali smysl událostí a činů osobností, které ovlivňovaly jejich běh a společenský vývoj- aby žáci chápali souvislosti celospolečenského dění se životem lidí vlastního regionu i souvislosti národních a světových dějin- aby žáci uměli charakterizovat a vysvětlovat nejdůležitější historické události a zaujímat k nim vlastní stanovisko

Vzdělávací obsah je rozvržen do ročníků dle historických etap následovně:6. třída - Pravěk a starověk7. třída - Středověk a raný novověk8. třída - Novověk9. třída - Moderní doba + nejnovější dějiny

Kompetence k učeníVedeme žáky k tomu, aby:

- chápali proces učení, jeho význam v praktickém životě- uměli třídit informace- uměli užívat termíny a symboly, řadili je do souvislostí- se naučili vyhledávat a kombinovat informace z různých zdrojů- se snažili zapamatovat a užívat správnou terminologii

Kompetence k řešení problémůVedeme žáky k tomu, aby:

- volili vhodné způsoby řešení- vyhledávali informace vhodné k řešení problému

Kompetence komunikativníVedeme žáky k tomu, aby:

- uměli formulovat své myšlenky a názory v logickém sledu

Kompetence sociální a personální396

Page 399: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Vedeme žáky k tomu, aby:- uměli pracovat ve skupině- uměli vytvořit dobré klima třídy

Kompetence občanskéVedeme žáky k tomu, aby:

- odmítali útlak a hrubé zacházení- respektovali přesvědčení druhých lidí- uvědomovali si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí- respektovali, chránili a oceňovali naše tradice a kulturní i historické dědictví

Kompetence pracovníVedeme žáky k tomu, aby:

- si uvědomovali potřebu dodržení dohodnuté kvality práce- dodržovali vymezená pravidla

- plnili povinnosti a závazky

Předmět : Dějepis , 6. ročník

U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

397

Page 400: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y

žáci- osvojí si základní periodizaci dějin

- uvedou příklady zdrojů informací o minulosti- pojmenují instituce, kde jsou tyto informace shromažďovány

- rozpoznají vývojová stadia člověka- seznámí se způsoby obživy a soužití pravěkých lidí- pochopí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství- pochopí podmínky vzniku řemesel

- pochopí souvislost mezi přírodními podmín-

kami a vznikem starověkých států

úvod do vyučování dějepisu:- význam zkoumání dějin- vznik Země a člověka- hlavní historické etapy

pravěk :- paleolit: způsob života jednotlivých vývojových typů člověka- neolit: způsob života, obživy, počátky řemesel- doba bronzová a železná: rozvoj - řemesel a obchodu

starověk:- Mezopotámie- Egypt- Indie- Čína

- OSV- EV

- EV

Př - geologie

Ch - kovyOv - člověk a společnost

Z - práce s mapou, mapa, orientace Ov - člověk a společnost

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

398

Page 401: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- rozlišují mýty a historické skutečnosti- pochopí podstatu antické demokracie- chápou přínos řecké civilizace pro rozvoj

evropské kultury- uvědomí si prolínání kulturních vlivů- uvedou významné starověké řecké památky

a osobnosti

- učí se chápat formy státní moci- uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně feudálních států - uvedo významné starověké římské památky

a osobnosti

starověké Řecko:- Kréta- příchod řeckých kmenů- vznik městských států a kolonizace- Sparta a Atény- boje Řeků za svobodu- řecká vzdělanost, umění, věda- Makedonie- Alexandr Veliký

starověký Řím:- osídlení Itálie, počátky římského státu- království, republika, císařství- počátky křesťanství- římská kultura, vzdělanost, věda, umění

- VDO:

- VMEGS:- MKV:

- VDO:

- VMEGS:

Čj - báje a pověstiZ - práce s mapouVv – umění starých Řeků

Z - práce s mapouVv – umění starých ŘímanůOv – státní zřízení

Předmět : Dějepis, 7. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p yU č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

399

Page 402: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

žáci- objasní úlohu křesťanství v životě středověkého člověka- seznámí se s uspořádáním raně feudální společnosti- vysvětlí vliv významných osobností na život

raně feudální společnosti- objasní postavení českého státu v rámci evropských států

- charakterizují postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti- seznámí se s rozmachem českého státu a jeho významem ve střední Evropě- dokážou vyjmenovat významné představitele gotiky,renesance- seznámí se s problémy, které vedly ke kritice církve a vyústily v husitskou revoluci

raný středověk :- říše: byzantská, arabská, francká- první státní útvary na našem území- český stát v době knížecí- vznik dalších států v Evropě- křížové výpravy

vrcholný středověk :- změny v zemědělství, vznik měst- český stát za vlády posledních Přemyslovců- boj mezi Francií a Anglií- nástup Lucemburků- vláda Karla IV.- gotická kultura- kritika poměrů v církvi, Jan Hus- doba husitská- vláda Jiřího z Poděbrad- renesance a humanismus- vláda Jagellonců

- VMEGS:- MULV:

- OSV:- VMEGS:- MULV:

Z - mapa Evropy Lv - Bible, eposy

Z - hranice evropských státůLv - životopis Karla IV., HusVv - gotické a renesanční umění

Ov - myšlenka spolupráce evropských států

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

400

Page 403: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- popíší zámořské objevy, příčiny, důsledky- vysvětlí postavení českého státu uvnitř habsburské monarchie- uvedou příklady významných kulturních památek- objasní příčiny a důsledky třicetileté války

pozdní středověk / raný novověk:- zámořské objevy- reformace- nástup Habsburků na český trůn- česká kultura v 16.stol.- boj českých stavů proti Habsburkům- třicetiletá válka- Anglie za vlády Alžběty I.

- MKV:- OSV:- VMEGS:

VV - umění 16. a 17.stol.LV - osobnost Komenského

Předmět : Dějepis , 8. ročník

401

Page 404: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

žáci- objasní situaci u nás a v Evropě po třicetileté válce

- popíší znaky absolutismu- rozpoznají znaky baroka a uvede významné barokní umělce a památky- snaží se pochopit význam osvícenství a reforem jako významné změny pro život člověka- chápou pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu

- uvědomí si prudký rozvoj význam osvícenství a jako předpoklad společenských změn

raný novověk :- doba pobělohorská období od pol.17.stol. do konce 18.století :- Francie, Rusko- baroko- upevnění moci Habsburků- osvícenství- české země za vlády Marie Terezie a Josefa II.- evropské státy v 18.století- počátky národního obrození- boj amerických osad za nezávislost , vznik USA

období od konce 18.stol. do r. 1914:- Velká francouzská revoluce- napoleonské války a jejich důsledky

- OSV:

- VMEGS:

- VDO:- EV:

Z - mapa EvropyHv,Vv - barokní umění

Lv - osobnosti NO

Z - mapa Evropy

O č e k á v a n é v ý s t u p yU č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

402

Page 405: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad společenských změn- chápou národní obrození jako jev celoevropský- seznámí se s příčinami a průběhem českého národního obrození- uvedou významné představitele NO- revolučního hnutí r. 1848

- vysvětlí vznik a význam Národního divadla- vysvětlí příčiny 1.světové války- seznámí se s průběhem a výsledky 1.sv.války

- průmyslová revoluce- národní obrození

- rok 1848 v českých zemích a v Evropě- Národní divadlo- 1. světová válka

- EV: - MULV:

Lv,Hv,Vv - obrození, romantismus

Fy,Ch - věda a technikaLv,Hv,Vv - umění ND

Předmět : Dějepis , 9. ročník

403

Page 406: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

žáci- vysvětlí vliv války na život obyvatelstva

- učí se chápat okolnosti vzniku ČSR- uvědomí si nebezpečí stalinismu, fašismu- objasní pojmy nacionalismus, rasismus, antisemitismus, agrese

- seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou v období 2. republiky, protektorátu

- popíší průběh 2.sv.války- učí se úctě k odkazu účastníků odboje- seznámí se s hlavními rysy holocaustu- uvědomí si nutnost široké spolupráce demokratických sil k porážce fašismu

dějiny v letech 1918 - 1938:- 1.světová válka - shrnutí učiva - versailleský systém

- první projevy fašismu- nástup nacismu v Německu- Mnichov 1938 a jeho důsledky

druhá světová válka:- období tzv. druhé republiky- Protektorát Čechy a Morava- domácí a zahraniční odboj- průběh 2.sv.války- holocaust- mezinárodní konference a poválečné uspořádání světa

- VDO:

EGS:

Z - mapa poválečné EvropyOV - projevy fašismu, nacionalismu, extrémních hnutí

Z - mapa rozšíření 2.sv.válkyOv - holocaustCh,F - atomové zbraně

O č e k á v a n é v ý s t u p yU č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

404

Page 407: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- objasní poválečný vývoj v Československu, který vyústil v únorové události- vysvětlí příčiny a důsledky bipolárního světa

- uvedou příklady střetu supervelmocí

- seznámí se s postavením ČSR v mezinárodních souvislostech

- učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti

- učí se chápat postupný rozpad východního bloku

- vysvětlí vnitřní situaci u nás v r. 1989 a po sametové revoluci

- zamyslí se nad problémy současného světa

dějiny v letech 1945 - současnost:- poválečné Československo- únorový převrat 1948- postupné začleňování do sféry vlivu SSSR- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků- mimoevropský svět- vnitřní situace v zemích východního bloku - krizové projevy

- USA a západní Evropa v 50.- 60.letech- změny v SSSR- krize a uvolnění mezinárodní situace- krize sovětského impéria a perestrojka- obnova demokracie ve vých. Evropě- sametová revoluce- rozpad Československa, vznik ČR

- problémy současného světa

- VDO:

- OSV: - MEDV:- EV:

Z - změny na mapě Evropy, světa

Ov - obnova demokracie,utváření EU

5. 11. Vzdělávací oblast: Volitelný předmět - 2. stupeň5. 11. 8. Vzdělávací předmět:Přírodovědný seminář

405

Page 408: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Charakteristika vyučovacího předmětuPředmět přírodovědný seminář obsahově vychází z vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS a je zaměřen na komlexní rozšiřování a prohlubování učiva tohoto předmětu.Žáci si mohou zvolit tento předmět v 7., 8., 9. ročníku. Časová dotace předmětu je 1 vyučovací hodina týdně.Výuka probíhá podle možností a probíraného učiva učebně , v terénu (přírodě), na CEVu při CHKO Pálava v Mikulově,Vyučovací předmět : vede žáky především k praktickému poznávání přírody a přírodních zákonitostí žáci sami formou pozorování a jednoduchých experimentů jednak získávají nové informace a jednak ověřují již získané poznatky (týkající se převážně

učiva předmětu přírodopisu). Klade důraz na prožitkové poznávání přírody úzce souvisí s:- ostatními vyučovacími předměty (mezipředmětové vztahy): - především s Př, Ch, , Vv, Pč případná spolupráce s  ostatními předměty a vyučujícími na jednorázových akcích (např. Zelená stezka Jaromíra Tomečka, Zelené pero Jaromíra

Tomečka,Den Země) s mimoškolními organizacemi: - hlavně CEV při CHKO PálavaPodle probíraného učiva (tématu) vyučující mohou použít následující formy a metody práce: - laboratorní práce (pozorování, experimenty) práce s přírodninami, odbornou literaturou a dalšími pomůckami přírodovědné vycházky, exkurze, besedy samostatná a skupinová práce videoprojekce frontální výuka prožitkové hry

Kompetence k učeníVedeme žáky k: třídění a využívání získaných informací práci s běžně užívanými termíny, znaky a symboly uváděním získaných poznatků do širších souvislostí, jejich propojování s poznatky z jiných předmětů provádění samostatných pozorování a pokusů, shrnutí a prezentaci získaných výsledků

Kompetence k řešení problémůVedeme žáky k: rozpoznání problému a jeho řešení na základě svých znalostí, zkušeností, s vyhledáním potřebných informací či s vyhledáním pomoci

406

Page 409: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Kompetence komunikativníVedeme žáky k: vyjádření svých názorů a myšlenek, v případě potřeby je také obhájí vhodnými argumenty vyslechnutí názorů a myšlenek druhých lidí diskusi porozumění běžně používaným gestům využívání své komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními

Kompetence sociální a personálníVedeme žáky k: spolupráci s ostatními (v menších i větších skupinách) v případě potřeby pomoci druhým

Kompetence občanské žáky vedeme k zodpovědnému chování vůči sobě samému (svému zdraví) i ostatním lidem, přírodě (životnímu prostředí) a dalším hodnotám

Kompetence pracovníVedeme žáky k: bezpečné a účinné práci s používanými pomůckami (např. mikroskop, preparační souprava) dodržování (respektování) pravidel bezpečnosti a hygieny práce

Průřezová témata:Osobnostní a sociální výchova = OSVVýchova demokratického občana = VDOVýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech = VMEGS Multikulturní výchova = MULVEnvironmentální výchova = EVMediální výchova = MEDV

Tato průřezová témata jsou rozpracována v tabulce.Předmět : Přírodovědný seminář 7. – 9. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p yU č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

407

Page 410: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

žáci- orientují se v základních přírodovědných pojmech- rozlišují přírodní a umělé ekosystémy- plní samostatně i ve skupině zadané praktické úkoly z botaniky, zoologie - umí porovnat přírodní podmínky v různých ekosystémech - na konkrétních příkladech vysvětlí problematiku znečišťování životního prostředí- uvedou příklady ohrožených organismů- teoreticky i prakticky předvedou ošetření raněného- založí si a vedou si svůj herbář

- základní přírodovědné pojmy

- praktické úkoly z botaniky

- praktické úkoly ze zoologie

- život v různých ekosystémech

- ekologie

- stavba a činnost lidského těla

- zásady 1. pomoci – teoretická i praktická část

- založení a vedení herbáře

- EV: - ochrana přírody

- VMEGS: - světové ekologické problémy

- OSV: - pomoc raněnému

- vycházky do přírody – Pálava, Kopeček

- spolupráce s CEV Mikulov - využití jejich programů

- mezipředmětové vztahy – hlavně s Př, Z, Ch

- třídění odpadu

- zapojení do soutěží s přírodovědnou tematikou

5. 11. Vzdělávací oblast: Volitelný předmět - 2. stupeň5. 11. 9. Vzdělávací předmět: Literární seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu408

Page 411: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Literární seminář je volitelný předmět pro žáky 8.ročníku. V učebním plánu je mu věnována 1 hodina týdně. Navazuje na osnovu předmětu český jazyk a literatura. Klade důraz na četbu, porozumění a interpretaci textu. Je zaměřen na :- samostatnou práci s texty- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu- vytváření a rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře- využívání různých zdrojů informací – např. internet, bibliografie, encyklopedie apod.- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky- interpretaci literárních textů- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků- získání základních čtenářských dovedností a návyků- utváření čtenářského vkusu a trvalého zájmu o četbu- seznámení s nejdůležitějšími literárními žánry a formami rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní- chápání funkce divadla, filmu a ostatních médií- vyjádření vlastních názorů a pocitů- vyhledávání básnických jazykových prostředků- vlastní četbě- přípravě referátů z četby- rozeznávání druhů rýmu

Kompetence k učení- vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací - učíme žáky osvojovat se základní literární pojmy- vedeme žáky k využívání výpočetní techniky, encyklopedií- vedeme žáky k samostatné práci s texty- motivujeme žáky ke čtení knih- učíme žáky přemýšlet nad významem přečteného

Kompetence k řešení problémů- vyhledáváme informace potřebné k řešení problému- využíváme získané informace - objevujeme různé varianty řešení

409

Page 412: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vedeme žáky k samostatnému řešení problému a volbě vhodného způsobu řešení

Kompetence komunikativní- vedeme žáky k výstižnému vyjadřování, formulování svých myšlenek v logickém sledu- vedeme žáky k interpretaci literárního díla- učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí a vhodné reakce na ně- zapojujeme žáky do diskuse a obhajovat své názory

Kompetence sociální a personální- vyžadujeme dodržování domluvených pravidel- vedeme žáky ke spolupráci ve skupinách- podílíme se na utváření pozitivní atmosféry při spolupráci

Kompetence občanské- vedeme žáky k respektování názorů druhých- motivujeme žáky k zájmu o naši kulturu, historii a literaturu- aktivně žáky zapojujeme do kulturních akcí- vytváříme pozitivní postoj k uměleckým dílům- podporujeme v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby

Kompetence pracovní- vedeme žáky k využívání získaných znalostí v praxi- podporujeme žáky při tvorbě vlastních textů- vedeme žáky k pěkné úpravě sešitů- vedeme žáky k přípravě pomůcek na výuku a udržování pořádku v lavicích i ve třídě

Předmět :Literární seminář 8. ročník

O č e k á v a n é v ý s t u p yU č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

410

Page 413: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

žáci- vyjádří své pocity z přečteného textu,

zhlédnutého zpracování literárního díla ve filmové ( divadelní ) podobě

- dle svých schopností volně reprodukují text

- dokáže pracovat s literárními příručkami,encyklopediemi

- umí si na internetu vyhledat informace k probíraným autorům, knihám

- přednesou zpaměti vybraný literární text

- zvládají dramatizaci jednoduchého textu

- četba a porozumění čteného textu

- práce s literárními texty

- život a dílo vybraných autorů

- literární aktuality

- recitace

- vytvoření vlastního literárního textu

- MEDV : literární dílo ve filmové podobě

- MULV : zahraniční literatura

- EV : literární soutěž se zaměřením na přírodu

- literární soutěž Zelené pero Jaromíra Tomečka

5. 11. Vzdělávací oblast: Volitelný předmět - 2. stupeň5. 11. 10. Vzdělávací předmět: Ruský jazyk

411

Page 414: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Charakteristika vyučovacího předmětu

Konverzace - ruský jazyk je na II. stupni vyučován :

volitelný předmět 2 hodiny týdně

Vzdělávací obsah je zaměřen tak, aby se žákům

- motivačně zpřístupňovali informace o životě a kultuře země / národa - přiblížila podobnost, melodičnost a měkkost slovanského jazyka - zpřístupnila odlišná grafika písma - žáci jsou seznamováni přiměřenou mírou s prostředím jazykových oblastí ( původní texty v aktuálním tisku, literatuře, využití informací internetu)

Výchovné a vzdělávací strategie ( kompetence)

- jsou voleny tak, aby zohledňovaly žáky znevýhodněné v jazykových schopnostech,

případně integrované ( se zdravotním handicapem ) , aby byly minimalizovány

individuální rozdíly v nadání žáků.

- umožňují poznávat život lidí a kulturní tradice

- prohlubují mezinárodní porozumění

Kompetence k učeníVedeme žáky k:- propojování získaných poznatků do širších celků- osvojování odlišného písma, procvičování správné výslovnosti a nové slovní zásoby - úkoly směrujeme na práci se slovníkem = textem a především na konverzaci- žáky učíme orientaci v neznámém textu, odhadování významu nových výrazů a jejich následného využití- žáky motivujeme k vytváření krátkých dialogů Kompetence k řešení problémů

- volbou vhodných úkolů, otázek a textů vedeme žáky k jejich řešení, samostatné orientaci, případně s využitím dostupných informačních zdrojů

412

Page 415: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

- vhodným výukovým materiálem motivujeme žáky k tvořivosti a logickému myšlení- opakovanými úkoly mají žáci možnost sledovat posun znalostí, případně jejich aplikaci v jiných předmětech

Kompetence komunikativní

- žáky vedeme důsledně ke komunikaci – jednoduchá konverzační témata ve dvojicích, skupinkách ( sledovat vyjadřování beze studu a obav )- témata vybíráme přiměřeně schopnostem, volíme běžné každodenní situace, které žákům poskytují možnost vlastního kreativního zapojení - dostupných témat vhodně využíváme k rozšiřování slovní zásoby, k prezentaci vlastních výsledků a následně jejich vyhodnocení- nezastupitelnou roli mají hry, písničky a mimo učebnicové věku přiměřené aktuální texty

Kompetence sociální a personální

- klademe důraz na schopnost pomoci druhému, tolerování jiného tempa a rozdílného nadání- zařazujeme efektivně sociální formy – frontální, dvojice a malé skupinky a žáky tak motivovat k hodnocení sebe, spolužáků, ale i hodiny... popř. k návrhům pro zlepšení- vedeme žáky k vytváření příjemné pracovní atmosféry ( důležitá je sebekontrola )

Kompetence občanské

- žáky vedeme ke schopnostem prezentovat přiměřeně vlastní názor, respektovat pravidla otevřené diskuse- podporujeme účast žáků v soutěžích, umožňujeme jejich podíl na prezentaci školy- účastí na mezinárodních utkáních, exkursích mají žáci možnost sledovat aktivity partnerských škol

Kompetence pracovní

- žáky vedeme ke spolupráci, pravidlům kolektivních činností - dbáme, aby se žáci naučili tolerovat různé tempo, schopnosti- využíváme získaných cizojazyčných informací prostřednictvím e-twinnig-u, chat-u, mail-u Průřezová témata - jsou nedílnou součástí základního vzdělání a procházejí vzdělávacími oblastmi a umožňují vzájemné propojení s jinými vyučovacími předměty

413

Page 416: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

Výchova demokratického občana- při volbě témat využíváme principů demokracie- využíváme možnosti poznávat jiné mentality, zvyky, tradice - vedeme žáky k přiměřeným reakcím a pomáháme jim utvářet si objektivní postoj bez ohledu na jazyk, národnost, schopnosti a mentalitu kolektivu

Osobnostní a sociální výchova- učíme žáky vzájemnému porozumění, vést dialog o získaných informacích, usměrňovat často ukvapené závěry žáků- elektronická komunikace nabízí možnost komunikace v rámci jazykových schopností s celým světem, proto je nezbytné vštěpovat žákům etiku i tohoto projevu a zdůrazňovat důležitost vlastní identity

Mediální výchova- vlivu médií využíváme ke zvýraznění důležitosti jazykových znalostí ke komunikaci s různými zeměmi, s Evropou- prostřednictvím médií se žáci učí prezentovat vlastní práci, školu, město

Multikulturní výchova- trpělivě vedeme žáky k toleranci v historických a etnických souvislostech- mezinárodních setkávání se žáky jiných zemí využíváme k poukázání na důležitost tradice, vlastní identity, hrdosti

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech- vysvětlujeme žákům dějové vztahy, historické souvislosti a důležitost uchování a předávání kulturního dědictví- přiměřeně věku využíváme aktuálního vývoje EU, porovnáváme aktivity jiných škol / zemí

Enviromentální výchova- vytváříme odpovědnost k životnímu prostředí, třídění odpadů- se žáky sledujeme ochranu přírody, nakládání s odpady v sousedních zemích, společných exkurzí a projektů využíváme ke konfrontaci tohoto aktuálního tématu

Předmět : Ruský jazyk

414

Page 417: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci - si osvojují odlišnou výslovnost, - představí se s důrazem na přirozenost projevu - osvojují podobné znaky, . učí se odlišné písmo - tvoří jednoduchý rozhovor s původními jmény

- z kontextu odvodí význam nových slov - tvoří krátký dialog

- píší krátké časové údaje - čtou jednoduchý text správně foneticky

- vedou krátký rozhovor - reprodukují získané informace - používají číslovky

- naučí se představit své přátelé, rodiče, sourozence

- pokračují v nácviku nových písmen, čte psané krátké texty

Кто это ? Это Таня, не Маша ...

АзбукаКак тебя зовут ?

Познакомтесьь - Пётр, Никола...- Ирина, Маша . . .

Говорите по-русски - где ты живёшь - кто тут

Два, три четыре . . .День рождения - близнецы

Наша семья - у меня брат, сестра

В гостьях – это мой / моя …– кем работает

В школе, на работе …- папа врач

MKV – orientovat se ve zdvořilostních frázích

OSV – respektovat tempo a schopnostispolužáků

EGS – kde se mohu setkat s azbukou, ruštinou

415

Page 418: Školní vzdělávací program pro základní vzděláván퀦  · Web view„Škola - brána do života“ Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Identifikační

O č e k á v a n é v ý s t u p y U č i v o P r ů ř e z o v á t é m a t a P o z n á m k y

Žáci - vyjadřují různé činnosti - reagují na jednoduché otázky

- domlouvají si schůzku - naučí se omluvit, poděkovat ( podobnost frazeologie ) – učí se nová slovíčka z obrázkového příběhu – rozlišují rod podst.jm. - samostatně sestaví odpověď na dopis ( píše o kamarádovi, učiteli)

- tvoří volně věty ( školní pomůcky, domácí přípr.) - otázkami se dostávají k dialogu

Чем увлекаешься - пойдём в кино, театр

Когда же встретимся- спaсибо- к сожалению

В магазине- что купить- как пройти

Письмо - мой друг

Не забывай веши дома- отметки, - занятия

OSV – zájmy, prospěšnost různých povolání

EGS – reakcena cizojazyčný text

416