Top Banner
Közösségi ellátás Közösségi ellátás jelene, jövője jelene, jövője Bódy Éva Bódy Éva SZMM, Családi és Szociális Szolgáltatások SZMM, Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya Főosztálya
24

Közösségi ellátás jelene, jövője

Feb 05, 2016

Download

Documents

zorina

Közösségi ellátás jelene, jövője. Bódy Éva SZMM, Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya. ALAPELVEK. HATÉKONYSÁG SZAKMAI AJÁNLÁSOK SZÜKSÉGLET ALAPÚ TERVEZÉS RACIONÁLOS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉS SZERVEZETI ÁTALAKULÁS A SZÜKSÉGLETEK ALAPJÁN, RUGALMAS SZERVEZET - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Közösségi ellátás jelene, jövője

Közösségi ellátás jelene, Közösségi ellátás jelene, jövőjejövője

Bódy ÉvaBódy ÉvaSZMM, Családi és Szociális Szolgáltatások FőosztályaSZMM, Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya

Page 2: Közösségi ellátás jelene, jövője

ALAPELVEKALAPELVEK

HATÉKONYSÁGHATÉKONYSÁG SZAKMAI AJÁNLÁSOKSZAKMAI AJÁNLÁSOK SZÜKSÉGLET ALAPÚ TERVEZÉSSZÜKSÉGLET ALAPÚ TERVEZÉS RACIONÁLOS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSRACIONÁLOS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉS SZERVEZETI ÁTALAKULÁS A SZERVEZETI ÁTALAKULÁS A

SZÜKSÉGLETEK ALAPJÁN, RUGALMAS SZÜKSÉGLETEK ALAPJÁN, RUGALMAS SZERVEZETSZERVEZET

SZAKMAI ALAPOKON ALAPULÓ KIMENETEK SZAKMAI ALAPOKON ALAPULÓ KIMENETEK FIGYELEMBE VÉTELEFIGYELEMBE VÉTELE

Page 3: Közösségi ellátás jelene, jövője

ALAPELVEKALAPELVEK

Ellátási formák egymásra épülése Ellátási formák egymásra épülése érdekében, a szolgáltatások érdekében, a szolgáltatások tartalmán túl a jogosultság tartalmán túl a jogosultság meghatározása szükségesmeghatározása szükséges

Page 4: Közösségi ellátás jelene, jövője

Finanszírozási szabályokFinanszírozási szabályok191/2008. Korm. rendelet191/2008. Korm. rendelet

IndokokIndokok: a szolgálatalapú finanszírozás jelentős területi : a szolgálatalapú finanszírozás jelentős területi különbségeket eredményezett, nem igazodott az különbségeket eredményezett, nem igazodott az elvégzett (vagy el nem végzett) feladatokhoz.elvégzett (vagy el nem végzett) feladatokhoz.

Új célokÚj célok: területi kiegyenlítés, integrált szolgáltatások, : területi kiegyenlítés, integrált szolgáltatások, feladat teljesítésének elismerése, magasabb szakmai feladat teljesítésének elismerése, magasabb szakmai színvonal, követelmények – ellenőrzés.színvonal, követelmények – ellenőrzés.

Alapvető eltérések a normatív támogatástólAlapvető eltérések a normatív támogatástól:: pályázattal befogadás: előny integráció és teljesítmény pályázattal befogadás: előny integráció és teljesítmény

szerinti vállalás (nincs normatíva!)szerinti vállalás (nincs normatíva!) szektor semleges finanszírozás (minden fenntartónál)szektor semleges finanszírozás (minden fenntartónál) finanszírozási szerződés 3 évre, polgári jogi szerződés: finanszírozási szerződés 3 évre, polgári jogi szerződés:

alaptámogatás, vállalt feladatmutatótól függő alaptámogatás, vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatás teljesítménytámogatás

alacsonyküszöbű ellátás- ellátási körzetek alapjánalacsonyküszöbű ellátás- ellátási körzetek alapján

Page 5: Közösségi ellátás jelene, jövője

Finanszírozási rendszer közösségi Finanszírozási rendszer közösségi alapellátások esetében alapellátások esetében

Szenvedélybeteg (Szenvedélybeteg (diagnózis igazolás diagnózis igazolás nélkül, bizonyos BNO 10 kódok szerinti nélkül, bizonyos BNO 10 kódok szerinti besorolás, ko-dependencia elismerésebesorolás, ko-dependencia elismerése),),

Pszichiátriai betegek (Pszichiátriai betegek (diagnózis igazolás diagnózis igazolás bizonyos BNO 10 kódokról)bizonyos BNO 10 kódokról)

Közösségi alapellátásában a Közösségi alapellátásában a finanszírozás áll:finanszírozás áll:

1.1. Alapfinanszírozásból (év/Ft) ésAlapfinanszírozásból (év/Ft) és2.2. Teljesítmény finanszírozásból Teljesítmény finanszírozásból

(ellátott/év/Ft).(ellátott/év/Ft).

Page 6: Közösségi ellátás jelene, jövője

Finanszírozási rendszer közösségi Finanszírozási rendszer közösségi alapellátások esetébenalapellátások esetében

Teljesítményfinanszírozás:Teljesítményfinanszírozás:Ellátottakhoz kötődő, évre meghatározott Ellátottakhoz kötődő, évre meghatározott

összeg, melyhez hatékonyság mutató összeg, melyhez hatékonyság mutató kötődik. Vállalható több ellátotti létszám is kötődik. Vállalható több ellátotti létszám is a kötelező 40 főnél, az után is ugyanazon a kötelező 40 főnél, az után is ugyanazon összeg kerül meghatározásra.összeg kerül meghatározásra.

Így a több ellátottal rendelkező szolgáltató Így a több ellátottal rendelkező szolgáltató több finanszírozást kap. Amennyiben a több finanszírozást kap. Amennyiben a vállalt hatékonyságmutató 70%-a nem vállalt hatékonyságmutató 70%-a nem teljesül, a teljesítményfinanszírozás teljesül, a teljesítményfinanszírozás összegéből visszafizetés történik, ill. az összegéből visszafizetés történik, ill. az FSZH szerződést bonthat.FSZH szerződést bonthat.

Page 7: Közösségi ellátás jelene, jövője

Finanszírozási rendszer közösségi Finanszírozási rendszer közösségi alapellátások esetébenalapellátások esetében

Teljesítményfinanszírozás:Teljesítményfinanszírozás:Hatékonyságmutatók az alábbiak, melyből Hatékonyságmutatók az alábbiak, melyből minimum egy vonatkozásában kell a vállalt minimum egy vonatkozásában kell a vállalt ellátottakat megjeleníteni:ellátottakat megjeleníteni:

az ellátás időtartama alatt munkavégzésre az ellátás időtartama alatt munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítők száma, irányuló jogviszonyt létesítők száma,

álláskeresőként nyilvántartásba vett ellátottak álláskeresőként nyilvántartásba vett ellátottak száma, száma,

az otthonában történő ellátását segítő más az otthonában történő ellátását segítő más szociális, egészségügyi, illetve foglalkoztatási szociális, egészségügyi, illetve foglalkoztatási szolgáltatásban, illetve képzésben való részvételt szolgáltatásban, illetve képzésben való részvételt az intézményi jogviszony ideje alatt megkezdő az intézményi jogviszony ideje alatt megkezdő ellátottak száma, ellátottak száma,

azon ellátottak száma, akiknek önellátási azon ellátottak száma, akiknek önellátási képessége, kapcsolatrendszere javul,képessége, kapcsolatrendszere javul,

Page 8: Közösségi ellátás jelene, jövője

Finanszírozási rendszer Finanszírozási rendszer alacsonyküszöbű szolgáltatás alacsonyküszöbű szolgáltatás

esetébenesetében

Alacsonyküszöbű szolgáltatások Alacsonyküszöbű szolgáltatások esetében a finanszírozás ellátási esetében a finanszírozás ellátási területhez kötött:területhez kötött:

legalább egy fővárosi kerület, vagylegalább egy fővárosi kerület, vagy legalább egy olyan település/ellátási terület, legalább egy olyan település/ellátási terület,

amely állandó lakosainak száma a 30 000 amely állandó lakosainak száma a 30 000 főt meghaladja.főt meghaladja.

s egyösszegű éves, szolgálatalapú s egyösszegű éves, szolgálatalapú finanszírozás.finanszírozás.

Page 9: Közösségi ellátás jelene, jövője

Finanszírozási rendszer Finanszírozási rendszer alacsonyküszöbű szolgáltatás alacsonyküszöbű szolgáltatás

esetébenesetében

A finanszírozás hatékonyságmutatóhoz A finanszírozás hatékonyságmutatóhoz kötött:kötött:

a szolgáltatással elért személyek száma.a szolgáltatással elért személyek száma. a vállalt hatékonyság mutató a vállalt hatékonyság mutató

részteljesítése visszafizetéssel jár, ill. az részteljesítése visszafizetéssel jár, ill. az FSZH szerződést bonthat.FSZH szerződést bonthat.

Page 10: Közösségi ellátás jelene, jövője

Kormányrendelet szerint Kormányrendelet szerint pályázatok típusaipályázatok típusai

1.) 1.) Általános pályázatÁltalános pályázat – működési költségre: – működési költségre:- első évben 2008. augusztus hónap (09.01.-ig)első évben 2008. augusztus hónap (09.01.-ig)- 3 évente kötelező, legközelebb 2011. 07. 31.3 évente kötelező, legközelebb 2011. 07. 31.2.) 2.) Ellátási hiányos területre általános Ellátási hiányos területre általános

pályázatpályázat elbírálását követően ki kell írni új elbírálását követően ki kell írni új pályázatot.pályázatot.

3.) 3.) Meghívásos pályázatMeghívásos pályázat: egy-egy ellátatlanul : egy-egy ellátatlanul maradt terület lefedésére, új szolgáltatásra, maradt terület lefedésére, új szolgáltatásra, legalább 3 fenntartót közvetlenül meghívni, aki legalább 3 fenntartót közvetlenül meghívni, aki már máshol működtet olyan szolgáltatási típust, már máshol működtet olyan szolgáltatási típust, vagy más szociális szolgáltatást biztosít az vagy más szociális szolgáltatást biztosít az ellátatlan területenellátatlan területen

4.) 4.) Fejlesztési pályázatFejlesztési pályázat (nyílt, vagy meghívásos (nyílt, vagy meghívásos formában), feltételek kialakításáhozformában), feltételek kialakításához

Page 11: Közösségi ellátás jelene, jövője

TAPASZTALATOKTAPASZTALATOK

Page 12: Közösségi ellátás jelene, jövője

Általános tapasztalatokÁltalános tapasztalatok

2009. évi költségvetési 2009. évi költségvetési finanszírozására 6,9 millió Ft áll finanszírozására 6,9 millió Ft áll rendelkezésre rendelkezésre

363 közösségi ellátásból összesen 363 közösségi ellátásból összesen 330 pályázat érkezett330 pályázat érkezett→→ integráció integráció

Támogatási igénye több, mint 7 Támogatási igénye több, mint 7 milliárd forinttal nagyobb a milliárd forinttal nagyobb a rendelkezésre álló keretnél rendelkezésre álló keretnél →→a vállalt a vállalt feladatmutatók túlzott megjelenítése feladatmutatók túlzott megjelenítése

Page 13: Közösségi ellátás jelene, jövője

Általános tapasztalatokÁltalános tapasztalatok

A keret elosztását nehezítette, hogy A keret elosztását nehezítette, hogy a kormányrendelet értelmében a kormányrendelet értelmében csökkenteni kell korábbi években csökkenteni kell korábbi években kialakult területi ellátási kialakult területi ellátási aránytalanságokat aránytalanságokat

A bizottság arra törekedett, hogy az A bizottság arra törekedett, hogy az eddig ellátottak szolgáltatásai eddig ellátottak szolgáltatásai lehetőleg minél szűkebb körben lehetőleg minél szűkebb körben kerüljenek veszélybe kerüljenek veszélybe

Page 14: Közösségi ellátás jelene, jövője

Általános tapasztalatokÁltalános tapasztalatok

Nem javasoltak élni a bizottságok a Nem javasoltak élni a bizottságok a teljesítményes feladategység-teljesítményes feladategység-„árak” +- 5 %-os korrekciós „árak” +- 5 %-os korrekciós lehetőségével.lehetőségével.

Page 15: Közösségi ellátás jelene, jövője

Általános tapasztalatokÁltalános tapasztalatok

Sok, magas szintű munka jelent meg a Sok, magas szintű munka jelent meg a pályázatot írók tollábólpályázatot írók tollából

A tapasztalt és profi pályázatírók előnybe A tapasztalt és profi pályázatírók előnybe tudták hozni a programjukat tudták hozni a programjukat →fejlesztendő →fejlesztendő területterület

Sajnos sokan a szakmai program Sajnos sokan a szakmai program bemásolását választották, szemben a bemásolását választották, szemben a hatékony bemutatással (a pályázati kiírás hatékony bemutatással (a pályázati kiírás a szakmai programról szólt) a szakmai programról szólt) →fejlesztendő →fejlesztendő területterület

Page 16: Közösségi ellátás jelene, jövője

Általános tapasztalatokÁltalános tapasztalatok

viszonylag magas volt azon pályázók viszonylag magas volt azon pályázók száma, akiknél a szolgáltatást végző száma, akiknél a szolgáltatást végző kollégák még nem rendelkeznek a kollégák még nem rendelkeznek a szükséges szakmai tanfolyammal szükséges szakmai tanfolyammal

néhány pályázó igen távoli néhány pályázó igen távoli telephelyről vállal szolgáltatás telephelyről vállal szolgáltatás nyújtást, ugyanakkor helyből, nyújtást, ugyanakkor helyből, megyén belülről, kevesen teszik ezt megyén belülről, kevesen teszik ezt meg meg

Page 17: Közösségi ellátás jelene, jövője

Általános tapasztalatokÁltalános tapasztalatok

Szükségletfelmérés sok esetben Szükségletfelmérés sok esetben jellegtelen, s nem az adott területről, jellegtelen, s nem az adott területről, adott, már meglévő ellátottakra alapozottadott, már meglévő ellátottakra alapozott

Szükségletfelmérés és a szolgáltatások Szükségletfelmérés és a szolgáltatások tevékenységei nem eléggé illeszkednek tevékenységei nem eléggé illeszkednek →fejlesztendő terület→fejlesztendő terület

a dunántúli megyékben sokkal kevesebb a dunántúli megyékben sokkal kevesebb volt a pályázó, mint az ország más volt a pályázó, mint az ország más részéből részéből

Page 18: Közösségi ellátás jelene, jövője

Általános tapasztalatokÁltalános tapasztalatok

A jelenlegi jogszabályok szerinti A jelenlegi jogszabályok szerinti szakmai program elemei és annak szakmai program elemei és annak bemutatása igen hézagosan jelent bemutatása igen hézagosan jelent meg a pályázók által. meg a pályázók által.

Page 19: Közösségi ellátás jelene, jövője

Közösségi ellátás tapasztalataiKözösségi ellátás tapasztalatai

A döntés előkészítés alkalmazott A döntés előkészítés alkalmazott megoldása a következő volt:megoldása a következő volt:

– Az érvénytelenül pályázókat, valamint a Az érvénytelenül pályázókat, valamint a nem rehabilitációs szolgáltatást nem rehabilitációs szolgáltatást működtető szolgálatok befogadását nem működtető szolgálatok befogadását nem javasoltuk.javasoltuk.

– A 2008. évben nem működő, új A 2008. évben nem működő, új jelentkezőket csak kivételes esetben, ott jelentkezőket csak kivételes esetben, ott javasoljuk befogadni, ahol az ellátási javasoljuk befogadni, ahol az ellátási szint nagyon alacsony volt. szint nagyon alacsony volt.

Page 20: Közösségi ellátás jelene, jövője

Közösségi ellátás tapasztalataiKözösségi ellátás tapasztalatai

A döntés előkészítés alkalmazott megoldása a A döntés előkészítés alkalmazott megoldása a következő volt:következő volt:

– Azon szolgálatokat, akik eddig a feladatmutatók szerint Azon szolgálatokat, akik eddig a feladatmutatók szerint alacsony teljesítményt mutattak és a kötelezően vállalt alacsony teljesítményt mutattak és a kötelezően vállalt feladatmutatótól messze voltak, nem javasoltuk feladatmutatótól messze voltak, nem javasoltuk befogadni.befogadni.

– Azon pályázóknál, ahol a terület erősebben ellátott volt, Azon pályázóknál, ahol a terület erősebben ellátott volt, figyelembe vettük a pályázó által fenntartott egyéb figyelembe vettük a pályázó által fenntartott egyéb szociális szolgáltatást és annak kapacitásait is.szociális szolgáltatást és annak kapacitásait is.

– Azon pályázók, akik nem mutatták be a jogszabályok Azon pályázók, akik nem mutatták be a jogszabályok szerinti kötelező elemeket (működési engedélyezés szerinti kötelező elemeket (működési engedélyezés alapja), elutasítást javasoltunk.alapja), elutasítást javasoltunk.

Page 21: Közösségi ellátás jelene, jövője

Közösségi ellátás tapasztalataiKözösségi ellátás tapasztalatai

A bíráló bizottságok az alábbiak szerint A bíráló bizottságok az alábbiak szerint javasoltak befogadni szolgálatokat:javasoltak befogadni szolgálatokat:

– Közösségi alapellátás Közösségi alapellátás pszichiátriai betegekpszichiátriai betegek részérerészére: a 138 pályázatból : a 138 pályázatból 80 szolgálat,80 szolgálat, mindösszesen 3939 ellátottal (feladategység) mindösszesen 3939 ellátottal (feladategység) és 58 szolgálatot javasoltak elutasítaniés 58 szolgálatot javasoltak elutasítani

– Közösségi alapellátás Közösségi alapellátás szenvedélybetegek szenvedélybetegek részérerészére: a 145 pályázatból : a 145 pályázatból 69 szolgálat, 69 szolgálat, mindösszesen 3656 ellátottal (feladategység) mindösszesen 3656 ellátottal (feladategység) és 76 szolgálatot javasoltak elutasítaniés 76 szolgálatot javasoltak elutasítani

– Alacsonyküszöbű ellátásAlacsonyküszöbű ellátás:: a 47 pályázatból a 47 pályázatból 36 szolgálat,36 szolgálat, mindösszesen 266 M Ft mindösszesen 266 M Ft összegben és 11 szolgálatot elutasítani összegben és 11 szolgálatot elutasítani javasoltak.javasoltak.

Page 22: Közösségi ellátás jelene, jövője

Közösségi ellátás tapasztalataiKözösségi ellátás tapasztalatai

A szándékoltnál nagyobb, A szándékoltnál nagyobb, összesen 760 m összesen 760 m Ft tartalékkeret képeződöttFt tartalékkeret képeződött. Ebből az . Ebből az összegből a teljesítményen alapuló összegből a teljesítményen alapuló finanszírozásra és az ellátáshiányos finanszírozásra és az ellátáshiányos területek újbóli befogadásának területek újbóli befogadásának meghirdetésére van lehetőség. Fontos meghirdetésére van lehetőség. Fontos viszont jeleznünk, ha a rendszer viszont jeleznünk, ha a rendszer átalakítás célját el kívánjuk érni, akkor átalakítás célját el kívánjuk érni, akkor 2010 évre magasabb összeget kell 2010 évre magasabb összeget kell tervezni, mivel már most látható a tervezni, mivel már most látható a potenciális igény nagysága.potenciális igény nagysága.

Page 23: Közösségi ellátás jelene, jövője

Közösségi ellátás tapasztalataiKözösségi ellátás tapasztalatai

Szükségletfelmérés -intenzív Szükségletfelmérés -intenzív rehabilitáció - szakmai hatékonyság – rehabilitáció - szakmai hatékonyság – eddigi tevékenységek, kapacitás – eddigi tevékenységek, kapacitás – megkereső munka egymáshoz való megkereső munka egymáshoz való rendezettsége igen alacsonyan jelent rendezettsége igen alacsonyan jelent meg a programokban.meg a programokban.

Page 24: Közösségi ellátás jelene, jövője

Köszönöm a figyelmüket!Köszönöm a figyelmüket!

body.eva@szmm.gov.hubody.eva@szmm.gov.hu