Top Banner

Click here to load reader

KNJIGA PREPORUKA NACIONALNOG KONVENTA O · PDF fileRG za poglavlje 6 – Pravo privrednih društava (Kompanijsko pravo)

Sep 03, 2018

ReportDownload

Documents

buihanh

 • KNJIGA PREPORUKANACIONALNOG KONVENTAO EVROPSKOJ UNIJI

  2016 /1720

  FONDACIJA ZA OTVORENO DRUTVO, SRBIJAOPEN SOCIETY FOUNDATION, SERBIA

 • KNJIGA PREPORUKANACIONALNOG KONVENTA O EVROPSKOJ UNIJI 2016/2017

  Beograd, 2017.

 • SADRAJ

  UVOD 5

  RG za poglavlje 1 Slobodno kretanje robe 9RG za poglavlja 2 Sloboda kretanja radnika i 19 Socijalna politika i zapoljavanje 13RG za poglavlja 5 Javne nabavke i 32 Finansijska kontrola 33RG za poglavlje 6 Pravo privrednih drutava (Kompanijsko pravo) 39RG za poglavlje 7 Pravo intelektualne svojine45RG za poglavlje 8 Politika konkurencije 50RG za poglavlje 10 Informaciono drutvo i mediji 58RG za poglavlja 11 Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 Bezbednost hrane, veterinarska i

  fitosanitarna politika i 13 Ribarstvo65RG za poglavlje 15 Energetika 87RG za poglavlje 16 Oporezivanje 95RG za poglavlja 17 Ekonomska i monetarna politika i 29 Carinska unija 101RG za poglavlje 20 Preduzetnitvo i industrijska politika 107RG za poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata 115RG za poglavlje 23 Pravosue i osnovna prava 123RG za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost 135RG za poglavlja 25 Nauka i istraivanje i 26 Obrazovanje i kultura 149RG za poglavlje 27 ivotna sredina i klimatske promene 159RG za poglavlje 28 Zatita potroaa i zatita zdravlja 171RG za poglavlja 30 Ekonomski odnosi sa inostranstvom i 31 Zajednika spoljna,

  bezbednosna i odbrambena politika 175RG za poglavlje 33 Finansijske i budetske odredbe 185RG za poglavlje 35 Ostala pitanja Kosovo 189Podgrupa za slobodu izraavanja i medije 195

  ANEKS 201

  3

 • KNJIGA PREPORUKA NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI 2016/2017

  5

  UvodNacionalni konvent o Evropskoj uniji sa preko 700 lanica predstavlja danas najveu organi-zovanu mreu civilnog drutva koja podra-va proces integracije Srbije u Evropsku uniju Tri godine uspeno olakavamo i pomaemo dijalog predstavnika Vlade, Pregovarakog tima i Narodne skuptine, s jedne, i organi-zacija civilnog drutva, s druge strane Nakon 64 odrane sednice naih radnih grupa u pro-teklih godinu dana i kontinuiranog rada na unapreenju Pregovarakih pozicija, strate-gija i Akcionih planova, lobiranja i zalaganja da se proces pregovora Srbije i Evropske unije vodi na javan, otvoren nain i u korist Srbije i njenih graana, moemo rei da je Nacionalni konvent postao relevantan sagovornik i kredi-bilan akter u ovom procesu

  Nae lanice dale su ozbiljan analitiki i kri-tiki doprinos sadraju dokumenata na bazi kojih se vode pregovori sa EU Informisali

  smo javnost o sadraju i posledicama preuze-tih obaveza, dobitima od reformi koje se spro-vode tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji Razgovarali smo sa brojnim evopskim parlamentarcima, komesarima i zvaninici-ma, ukljuujui i Visoku predstavnicu EU za Zajedniku spoljnu i bezbednosnu politiku, Federiku Mogerini, i aktivno se zalagali za ubrzanje i intenziviranje pregovora sa Srbi-jom U Briselu smo aktivno lobirali za otva-ranje poglavlja, u Srbiji za to revnosnije ispu-njavanje obaveza Konstruktivnim pristupom u dijalogu sa Vladom obezbedili smo da se nae preporuke paljivo razmatraju, prihva-taju i obrazlae njihovo eventualno odbijanje To pre nastanka Nacionalnog konventa nije bio sluaj Sa Odborom za evropske integraci-je Narodne skuptine Republike Srbije ostva-rili smo izuzetnu saradnju tokom razmatranja predloga pregovarakih pozicija

 • 6

  UVOD

  Aktivno smo koristili mogunosti koje pru-aju procedure Vlade i Parlamenta za uklju-ivanje organizacija civilnog drutva u proces pregovora Srbije sa Evropskom unijom o bu-duem lanstvu Ovakva platforma civilnog drutva i ovakav nain voenja dijaloga to-kom procesa pristupanja Evropskoj uniji po-zitivno je ocenjen u raznim izvetajima evrop-skih organa i institucija Nacionalni konvent je postao primer i model za druge drave koje se nalaze u ovom procesu, kako da ukljue svoje civilno drutvo i omogue im da na ovaj proces organizovano utiu Dosta panje po-svetili smo i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog drutva, kako bi mogle da prate i ra-zumeju proces pregovora, kljune reformske procese i da ostvaruju uticaj Nivo znanja i ka-paciteta za uee u ovom procesu je povean, entuzijazam naih lanica je nesmanjen

  Kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog kon-venta menjale su se i same organizacije civil-nog drutva koje su, u otvorenom i konstruk-tivnom dijalogu, usaglaavale esto oprene stavove, na bazi ozbiljnih analiza artikulisale svoje preporuke ka Vladi i zajednikim sna-gama se zalagale za njihovo usvajanje Svi uesnici ovako struktuiranog dijaloga su na dobitku i vladini i nevladini Opravdano se nadamo da e, upravo zbog toga, biti spre-mnosti da se dijalog odri, a Nacionalni kon-vent opstane, ostane otvoren za nove lanice i ideje, spreman za narednu fazu pristupanja u kojoj e dati aktivan doprinos u oceni pri-mene svih obaveza koje iz procesa pristupanja proizilaze

  Dve godine uspeno saraujemo sa Ministar-stvom finansija u zahtevnom poslu izrade i praenja realizacije Programa ekonomskih reformi (ERP) Praksa koju smo ranije uspo-stavili u saradnji sa Ministartsvom pravde i Ministarstvom unutranjih poslova u izradi i monitoringu Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, uspeno je primenjena i uspostavljanjem multisektorske radne grupe Nacionalnog kon-

  venta koja je zaduena za praenje ispunjenja mera Vlade u ovoj oblasti Saradnju smo pro-irili i na Ministartsvo rada, zapoljavanja i socijalne politike i formalizovali je kroz pot-pisivanje Sporazuma o saradnji na poslovima praenja Programa reforme socijalne i politi-ke zapoljavanja (ESRP) Zahvaljujui inicija-tivi Tima za socijalno ukljuivanje i smanjenje siromatva, uz podrku ministara za finansije i rad, zapoljavanje i socijalnu politiku, kao i uz spremnost lanica Nacionalnog konventa da se angauju na ovom poslu, uspostavljen je mehanizam saradnje i monitoringa, kakav do sada nije imala ni jedna drava kandidat za lanstvo u EU u ovim, za privredu i svakod-nevni ivot graana, najznaajnijim oblastima harmonizacije sa EU

  Osnovali smo tri nove radne grupe (za poglav-lja 6, 7 i 33) i odrali dinamiku rada postojeih radnih grupa, uz podrku Balkanskog Fonda za demokratiju i Fonda za otvoreno drutvo, koji od prvog dana podravaju rad Konventa Uz njihovu podrku realizovane su: redovne sednice radnih grupa NKEU, formiran Ui struni tim koji je izradio analize: Da li je po-trebno menjati Ustav RS usled pristupanja EU?, Znaaj ulanjenja Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju za proces pregovora Srbije sa EU, Kako do uspeha u pregovorima sa EU u sektoru poljoprivrede oblast direktnih plaanja, Pove-zanost ekonomske politike i sektorskih reformi sa kohezionom politikom EU Uticaj pridrue-nja Srbije EU na njenu spoljnotrgovinsku poli-tiku, Energetsko siromatvo i uslovi za njegovo smanjenje, Prostorna/teritorijalna dostupnost obrazovanja i izraena je trea Knjiga preporu-ka NKEU.

  Kroz GIZ komponentu podrke realizovane su znaajne aktivnosti, kao to su: analize Finansiranje unapreenja energetske efikasno-sti, Mogunosti Srbije u dostizanju standarda EU u oblasti upravljanja vodama, Kako e izgle-dati izvetavanje o Akcionom planu za poglavlje 23?, zatim okrugli stolovi u Valjevu, Sremskoj

 • 7

  KNJIGA PREPORUKA NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI 2016/2017

  Mitrovici, obuke za Programski savet i radne grupe NKEU usmerene na jaanje kapaciteta u monitoringu i evaluaciji, promotivni filmo-vi za oblasti poljoprivrede, socijalne politike i pravosua i odrana je zavrna konferencija na kojoj je prvi put predstavljen SPAS-a (Ser-bian Policy Analysis System) U narednom pe-riodu, Nacionalni konvent e nastaviti da daje aktivan doprinos uspostavljanju analitike baze koja je neophodna za uspeno voenje pregovora sa Evropskom unijom i oblikovanje pregovarakih pozicija Srbije

  Kroz podrku TACSO-a realizovane su stra-teki veoma vane aktivnosti: predstavljanje Nacionalnog konventa u Briselu (Evropski parlament, Evropska komisija, COELA, Me-unarodni evropski pokret, Misija Srbije pri EU), radionica Programskog saveta NKEU i Pregovarakog tima u Subotici i Plenarna sednica Takoe, omogueno nam je da svoja iskustva prenesemo i civilnom drutvu u Bo-sni i Hercegovini, ali i da, prilikom studijske posete Estoniji, upoznamo naine na koji sa-rauju vlada i civilno drutvo te drave u kre-iranju javnih politika

  Uz podrku GGF-a (Good Governance Fund) Vlade Ujedinjenog Kraljevstva omogueno je uspostavljanje struktuirane saradnje sa Pre-govarakim timom, izraene su brojne ana-lize, formirana Meusektorska radna grupa za slobodu govora i slobodu medija, koju vode Graanske inicijative, radionice za lanove radnih grupa Konventa koje prate poglavlja 1, 8, 20, 28 i 30 i organizovana su dva lokalna dogadjaja Nacionalni konvent u vaem gradu u Raki i Vranju

  lanice 21 radne grupe Nacionalnog kon-venta odrale su od svog osnivanja preko 200 sednica i javnih dogaaja u Beogradu i Srbiji u kojima je uestvovalo preko 2500 predstav-nika organizacija civilnog drutva, dravnih institucija, medija, predstavnika privrede i na-ih graana Sa sedam objavljenih publikacija,

  23 analize, tri filma i 1024 objava u medijima ostali smo vaan kanal komunikacije i izvor informacija, kako za strunu, tako i za iru javnost, o toku i rezultatima pregovora Srbije sa Evropskom unijom o lanstvu

  Knjiga preporuka Nacionalnog konventa pred-stavlja svedoanstvo o tome kako su pregovori Srbije sa Evropskom unijom voeni, kojom dinamikom i sa kojim kljunim temama i ta-kama pregovora, kakvi su bili stavovi Vlade, a kakvi civilnog drutva o njima Struktui-rana je tako da daje pregled sadraja poglav-lja, kljune delove dokumenata na bazi kojih se pregovori vode, pregled aktivnosti koje su radne grupe imale i preporuke i miljenja koje su tom prilikom nastajale Trei set preporuka radnih grupa Nacionalnog konventa razliito

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.