Top Banner
LUCIA JOKALOVÁ 1.G
10

Keplerove zákony

Mar 16, 2016

Download

Documents

farren

Keplerove zákony. LUCIA JOKALOVÁ 1.G. OBSAH. -Johannes Kepler. -Prvý Keplerov zákon. -Druhý Keplerov zákon. -Vysvetlenie. -Tretí Keplerov zákon. Johannes Kepler. narodil sa na juhovýchode Nemecka v rokoch 1 550-1 631 študoval astronómiu v roku 1 610 zaujal pozíciu - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Keplerove zákony

LUCIA JOKALOVÁ 1.G

Page 2: Keplerove zákony
Page 3: Keplerove zákony

Johannes KeplerJohannes Keplernarodil sa na juhovýchode Nemeckanarodil sa na juhovýchode Nemecka

v rokoch 1 550-1 631 študoval v rokoch 1 550-1 631 študoval astronómiuastronómiu

v roku 1 610 zaujal pozíciu v roku 1 610 zaujal pozíciu kráľovského matematika v Prahekráľovského matematika v Prahe

Onedlho zomrel po krátkej Onedlho zomrel po krátkej chorobe.chorobe.

Page 4: Keplerove zákony

Na základe presných výpočtov Na základe presných výpočtov

vyslovil tri kinematické zákony vyslovil tri kinematické zákony o pohyboch planét.o pohyboch planét.

Príčiny pohybu planét ( dynamiku)Príčiny pohybu planét ( dynamiku)vysvetlil Newton pri formulovaní vysvetlil Newton pri formulovaní

gravitačného zákona.gravitačného zákona.

Page 5: Keplerove zákony

Prvý Keplerov zákonPrvý Keplerov zákon

Planéty sa pohybujú po elipsách málo odlišných od kružníc.

V ich spoločnom ohnisku je Slnko.

Page 6: Keplerove zákony

Druhý Keplerov zákon Plochy

opísané sprievodičmi planét za jednotku času sú

konštantné.

Page 7: Keplerove zákony

Sprievodič planéty je úsečka, ktorá spája Sprievodič planéty je úsečka, ktorá spája stred planéty a Slnka.stred planéty a Slnka.

Dĺžka sprievodiča sa mení.Dĺžka sprievodiča sa mení. Najkratšia je v príslní (perihéliu) Najkratšia je v príslní (perihéliu)

a najdlhšia v odslní (aféliu).a najdlhšia v odslní (aféliu).

Rýchlosť planéty v príslní je väčšia ako Rýchlosť planéty v príslní je väčšia ako rýchlosť planéty v odslní.rýchlosť planéty v odslní.

Pohyb planéty po elipse je nerovnomerný.Pohyb planéty po elipse je nerovnomerný.

Page 8: Keplerove zákony

Tretí Keplerov zákonPomer druhých mocnín obežných dôb dvoch planét sa rovná pomeru tretích mocnín hlavných poloosí ich

trajektórií.

aa

TT

3

2

3

12

2

2

1

Page 9: Keplerove zákony

Platnosť Keplerových zákonov :

Keplerove zákony neplatia iba pre pohyb planét okolo Slnka.

Platia všeobecne pre pohyb všetkých telies v radiálnom gravitačnom poli

telesa s hmotnosťou mnohonásobne väčšou ako sú hmotnosti obiehajúcich

telies.

Page 10: Keplerove zákony

Použité zdroje:Použité zdroje:

•internet•J.Vachek a kol. : Fyzika pre 1. ročník gymnázií, SPN, Bratislava, 2001•zošit fyziky