Top Banner
Landinspektørens Meddelelsesblad-De blå sider 1993 side 33 Kendelse fra Landinspektørnævnet I Landinspektørnævnets sag nr. 151, advokat A, for B mod landinspektør L, afsagde nævnet den 16. november 1993 føl- gende kendelse: Ved skrivelse af 2. juli 1993 og efterfølgende skrivelse af 2. september 1993 har advokat A klaget over, at landin- spektør L ikke har udført en skelforandring mellem matr.nr. 2c og matr.nre. 1h og 1t. Det drejede sig om et areal på 64 m2, som skulle overføres fra matr.nr. 2c til matr.nr. 1h. Det hedder i skrivelsen af 2. juli 1993 til Landinspektør- nævnet bl.a.: »Som advokat for ejeren af matr.nr. 1h og 1t fr. B...... klager jeg hermed over, at landinspektør L, trods adskilli- ge telefoniske og skriftlige rykkere forsat ikke har udført den under den 19.4.1989 stipulerede skelforandring. Jeg vedlægger kopi af landinspektør L's skitse af 19.4.1989, kopi af min forespørgsel til hr. L af 10.1.1992, kopi af rykker af 6.2.1992, kopi af rykker af 21.2.1992 med telefonnotitser af 6.3., 6.8., 22.9. og 29.10.1992, te- lefonnotits af 30.10.1992, hvorefter sagen lovedes afslut- tet i 1992, samt endelig kopi af mit brev af 8.6.1993 - sendt almindeligt og anbefalet - hvorpå jeg ikke har fået nogen form for reaktion fra hr. L. Som følge af hr. L's tavshed er det fortsat uklart for såvel min klient som mig, hvad der hindrer gennemførelsen af en tilsyneladende bagatelsag « Den 11. oktober 1993 afholdtes der møde i nævnet, hvor- under hverken advokat A eller dennes klient gav møde. Under nævnets møde har indklagede under henvisning til sin svarskrivelse af 26. august 1993 til nævnet forklaret, at boet efter en tidligere ejer af matr.nr. 1h og 11 i 1989 rekvirerede ham til at gennemføre den matrikulære foran- dring, fordi bygningen på matr.nr. 1h ligger udover skellet mod matr.nr. 2c. Tidligere har matr.nr. 1 h, 1t og 2c haft samme ejer, men de tre matrikelnumre har aldrig været noteret som en samlet fast ejendom. Matr.nr. 2c er den tidligere X-by Mølle, og matr.nr. 1h og 1t var henholdsvis beboelsesejendom og have for møllen. I 1979 blev møllen solgt til C-A/S. C-A/S var ved købet af møllen klar over, at bygningen på matr.nr. 1h lå ud over skellet. Ejeren af matr.nr. 1h og 11, mølleren, afgik ved døden i 1989, og hans bo skulle herefter sælge ejendommen. Samtidig blev møllen nedlagt, og C-A/S skulle ligeledes sælge matr.nr. 2c. Boet efter mølleren solgte ved skøde af 22. maj 1989 til D. Indklagede mener, at der i skødet er gjort opmærksom på skelforholdene, der ikke blev bragt i orden inden salget, idet boet ønskede at sælge hurtigt og lade skellet rette efterfølgende. Arvingerne i boet indbetal- te til indklagede knapt 4000 kr. til den efterfølgende berig- tigelse af skellet. C-A/S solgte matr.nr. 2c til E ved skøde tinglyst den 22. januar 1990 - også i dette skøde er der, så vidt indklagede ved, bemærkning om skelforholdene. Efter at have overtaget ejendommene spurgte D og E, om de kunne ændre den matrikulære sag og få det indbetalte beløb modregnet i honoraret for en ændret sag. De to nye ejere havde planer om, at få en garage beliggende på matr.nr. 2c - som blev benyttet af ejeren af ejendommen matr.nr. 1h og 1t - til matrikulært at hænge sammen med matr.nr. 1h og 11, og det blev aftalt at stille den matrikulæ- re sag i bero, til der kom et udspil fra de nye ejere. Det lå i aftalen, at kunne der ikke opnåes enighed, skulle indkla- gede forestå den rekvirerede skelforandring. D solgte ved skøde af 12. november 1990 ejendommen matr.nr. 1h og 11til ægteparret B og F. Efter at indklagede i januar 1992 var blevet kontaktet af advokat A som advo- kat for familien B og F, kontaktede han E, som oplyste, at hans og D's plan ikke var blevet til noget - garagen var revet ned. Da indklagede følte, at han måske burde havde fulgt sa- gen op, lovede han den 6. marts 1991 telefonisk advokat A at færdiggøre sagen uden udgifter for dennes klienter. Det var således hans som E’s opfattelse, at sagen nu skulle afsluttes som oprindeligt aftalt med dødsboet. Det fremgik ikke af ægtefællerne B og F's skøde, at bebo- elsesbygningen delvist befandt sig på matr.nr. 2c. Det sy- nes at fremgå af advokat A’s skrivelse af 22. januar 1992, at de først efter købet har opdaget, at huset for en del befinder sig på et andet matr.nr. Indklagede talte i marts måned 1992 med E, som oplyste, at han var ved at sælge matr.nr. 2c til et af ham kontrolle- ret selskab. De aftalte, at den matrikulære sag skulle af- vente denne overdragelse. Selskabet fik skøde på ejen- dommen den 1. april 1992. Indklagede henvendte sig her- efter på ejendommen et par gange for at træffe ægtepar- ret B og F og ordne skelforandringen. Indklagede aftalte i oktober måned 1992 med E, at sagen nu skulle bringes i orden. Indklagede kontaktede advokat A’s kontor telefonisk og oplyste over for en ansat på kon- toret, at sagen ville blive afsluttet i 1992. Indklagede fik imidlertid ikke sagen afsluttet, idet han skønnede, at han havde andre, vigtigere sager, der skulle ekspederes - først og fremmest opmåling af arealer med henblik på braklæg- ningsstøtte fra EF. At sagen ikke blev afsluttet havde også sammenhæng med, at forretningen vil blive en under- skudsforretning for ham. Efter at have modtaget advokat A’s skrivelse af 8. juni 1993, i hvilken denne meddelte ham 14 dages frist til at få den matrikulære sag afsluttet eller skriftligt redegøre for sagen, der i modsat fald ville blive indbragt som en klage i Landinspektørnævnet, op- søgte han den 22. juni 1993 B på hendes ejendom, og han blev da opmærksom på, at det ikke var hende men advokaten, der ønskede sagen indbragt for Landinspek- tørnævnet. Han oplyste herefter B om, at han ville færdig- gøre sagen uden at involvere advokat A, og han orientere- de hende om det oprindelige forslag til skelforandring.
4

Kendelse fra Landinspektørnævnetddl.berightthere.dk/sites/default/files/ddl-files/files/13_1993.pdf · elsesbygningen delvist befandt sig på matr.nr. 2c. Det sy nes at fremgå

Oct 26, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kendelse fra Landinspektørnævnetddl.berightthere.dk/sites/default/files/ddl-files/files/13_1993.pdf · elsesbygningen delvist befandt sig på matr.nr. 2c. Det sy nes at fremgå

Landinspektørens Meddelelsesblad-De blå sider 1993 side 33

Kendelse fra Landinspektørnævnet

I Landinspektørnævnets sag nr. 151, advokat A, for B mod landinspektør L, afsagde nævnet den 16. november 1993 føl­gende kendelse:

Ved skrivelse af 2. juli 1993 og efterfølgende skrivelse af2. september 1993 har advokat A klaget over, at landin­spektør L ikke har udført en skelforandring mellem matr.nr. 2c og matr.nre. 1h og 1t. Det drejede sig om et areal på 64 m2, som skulle overføres fra matr.nr. 2c til matr.nr. 1h.

Det hedder i skrivelsen af 2. juli 1993 til Landinspektør- nævnet bl.a.:

»Som advokat for ejeren af matr.nr. 1h og 1t fr. B......klager jeg hermed over, at landinspektør L, trods adskilli­ge telefoniske og skriftlige rykkere forsat ikke har udført den under den 19.4.1989 stipulerede skelforandring.

Jeg vedlægger kopi af landinspektør L's skitse af 19.4.1989, kopi af min forespørgsel til hr. L af 10.1.1992, kopi af rykker af 6.2.1992, kopi af rykker af 21.2.1992 med telefonnotitser af 6.3., 6.8., 22.9. og 29.10.1992, te­lefonnotits af 30.10.1992, hvorefter sagen lovedes afslut­tet i 1992, samt endelig kopi af mit brev af 8.6.1993 - sendt almindeligt og anbefalet - hvorpå jeg ikke har fået nogen form for reaktion fra hr. L.

Som følge af hr. L's tavshed er det fortsat uklart for såvel min klient som mig, hvad der hindrer gennemførelsen af en tilsyneladende bagatelsag «

Den 11. oktober 1993 afholdtes der møde i nævnet, hvor­under hverken advokat A eller dennes klient gav møde.

Under nævnets møde har indklagede under henvisning til sin svarskrivelse af 26. august 1993 til nævnet forklaret, at boet efter en tidligere ejer af matr.nr. 1h og 11 i 1989 rekvirerede ham til at gennemføre den matrikulære foran­dring, fordi bygningen på matr.nr. 1h ligger udover skellet mod matr.nr. 2c. Tidligere har matr.nr. 1 h, 1t og 2c haft samme ejer, men de tre matrikelnumre har aldrig været noteret som en samlet fast ejendom. Matr.nr. 2c er den tidligere X-by Mølle, og matr.nr. 1h og 1t var henholdsvis beboelsesejendom og have for møllen.

I 1979 blev møllen solgt til C-A/S. C-A/S var ved købet af møllen klar over, at bygningen på matr.nr. 1h lå ud over skellet.

Ejeren af matr.nr. 1h og 11, mølleren, afgik ved døden i 1989, og hans bo skulle herefter sælge ejendommen. Samtidig blev møllen nedlagt, og C-A/S skulle ligeledes sælge matr.nr. 2c. Boet efter mølleren solgte ved skøde af22. maj 1989 til D. Indklagede mener, at der i skødet er gjort opmærksom på skelforholdene, der ikke blev bragt i orden inden salget, idet boet ønskede at sælge hurtigt og lade skellet rette efterfølgende. Arvingerne i boet indbetal­te til indklagede knapt 4000 kr. til den efterfølgende berig­tigelse af skellet. C-A/S solgte matr.nr. 2c til E ved skøde tinglyst den 22. januar 1990 - også i dette skøde er der, så vidt indklagede ved, bemærkning om skelforholdene.

Efter at have overtaget ejendommene spurgte D og E, om de kunne ændre den matrikulære sag og få det indbetalte beløb modregnet i honoraret for en ændret sag. De to nye ejere havde planer om, at få en garage beliggende på matr.nr. 2c - som blev benyttet af ejeren af ejendommen matr.nr. 1h og 1t - til matrikulært at hænge sammen med matr.nr. 1h og 11, og det blev aftalt at stille den matrikulæ­re sag i bero, til der kom et udspil fra de nye ejere. Det lå i aftalen, at kunne der ikke opnåes enighed, skulle indkla­gede forestå den rekvirerede skelforandring.

D solgte ved skøde af 12. november 1990 ejendommen matr.nr. 1h og 11 til ægteparret B og F. Efter at indklagede i januar 1992 var blevet kontaktet af advokat A som advo­kat for familien B og F, kontaktede han E, som oplyste, at hans og D's plan ikke var blevet til noget - garagen var revet ned.

Da indklagede følte, at han måske burde havde fulgt sa­gen op, lovede han den 6. marts 1991 telefonisk advokat A at færdiggøre sagen uden udgifter for dennes klienter. Det var således hans som E’s opfattelse, at sagen nu skulle afsluttes som oprindeligt aftalt med dødsboet.

Det fremgik ikke af ægtefællerne B og F's skøde, at bebo­elsesbygningen delvist befandt sig på matr.nr. 2c. Det sy­nes at fremgå af advokat A’s skrivelse af 22. januar 1992, at de først efter købet har opdaget, at huset for en del befinder sig på et andet matr.nr.

Indklagede talte i marts måned 1992 med E, som oplyste, at han var ved at sælge matr.nr. 2c til et af ham kontrolle­ret selskab. De aftalte, at den matrikulære sag skulle af­vente denne overdragelse. Selskabet fik skøde på ejen­dommen den 1. april 1992. Indklagede henvendte sig her­efter på ejendommen et par gange for at træffe ægtepar­ret B og F og ordne skelforandringen.

Indklagede aftalte i oktober måned 1992 med E, at sagen nu skulle bringes i orden. Indklagede kontaktede advokat A’s kontor telefonisk og oplyste over for en ansat på kon­toret, at sagen ville blive afsluttet i 1992. Indklagede fik imidlertid ikke sagen afsluttet, idet han skønnede, at han havde andre, vigtigere sager, der skulle ekspederes - først og fremmest opmåling af arealer med henblik på braklæg­ningsstøtte fra EF. At sagen ikke blev afsluttet havde også sammenhæng med, at forretningen vil blive en under­skudsforretning for ham. Efter at have modtaget advokat A’s skrivelse af 8. juni 1993, i hvilken denne meddelte ham 14 dages frist til at få den matrikulære sag afsluttet eller skriftligt redegøre for sagen, der i modsat fald ville blive indbragt som en klage i Landinspektørnævnet, op­søgte han den 22. juni 1993 B på hendes ejendom, og han blev da opmærksom på, at det ikke var hende men advokaten, der ønskede sagen indbragt for Landinspek­tørnævnet. Han oplyste herefter B om, at han ville færdig­gøre sagen uden at involvere advokat A, og han orientere­de hende om det oprindelige forslag til skelforandring.

Page 2: Kendelse fra Landinspektørnævnetddl.berightthere.dk/sites/default/files/ddl-files/files/13_1993.pdf · elsesbygningen delvist befandt sig på matr.nr. 2c. Det sy nes at fremgå

1993 side 34 Landinspektørens Meddelelsesblad-De blå sider

Hun var indstillet på at følge dette forslag og ønskede kun sagen afsluttet hurtigst muligt. Den matrikulære sag blev herefter gjort klar til videre ekspedition, idet han havde til hensigt at indkalde B til at underskrive erklæring om areal­overførsel på sit kontor, når hun i henhold til en bodelings- overenskomst var blevet eneejer af ejendommen. Da ad­vokat A indbragte sagen for nævnet, stoppede indklagede sagsbehandlingen, idet han ikke fandt det rigtigt at afslut­te den matrikulære sag, sålænge klagesagen verserede, bl.a. fordi det ikke var sikkert, at advokat A / B herefter ønskede, at han afsluttede sagen. Sagen kunne have væ­ret færdigekspederet efter den 15. juni 1993, da bode­lingsoverenskomsten blev lyst som endelig adkomst for B. Dette fremgik dog endnu ikke af tingbogen den 23. juni 1993. Det er hans hensigt at færdiggøre sagen, såfremt de implicerede parter ønsker det.

Vedrørende de af advokat A nævnte rykkerskrivelser af 6. februar og 21. februar 1992 har indklagede forklaret, at han har modtaget rykkerskrivelsen af 21. februar 1992, som han telefonisk besvarede den 6. marts 1992. Han har derimod ikke modtaget skrivelsen af 6. februar 1992, som er sendt til en forkert adresse.

Indklagede ønskede afsluttende at bemærke, at det afgø­rende moment for hans sagsbehandling har været, at der ikke har foreligget en aftale, der stiftede en ny retstilstand.

Landinspektørnævnet udtaler:

Landinspektørnævnet finder ikke grundlag for at rette kri­tik mod indklagedes fremgangsmåde indtil klagerens skri­velse af 10. januar 1992.

Nævnet lægger til grund, at indklagede ikke har modtaget rykkerskrivelsen af 6. februar 1992, at han efter at have modtaget rykkerskrivelsen af 21. februar 1992 rettede henvendelse til klageren og oplyste, at sagen ville blive gennemført som en arealoverførsel, og at han, når denne arealoverførsel var på plads, ville kontakte klageren, såle­des at denne kunne afslutte sagen i forhold til sin klient.

Nævnet finder, at landinspektøren herefter uden hensyn til aftalen med E burde have afsluttet sagen i 1992, som lovet klageren i oktober 1992. Det kan ikke tillægges be­tydning, at landinspektøren, da sagen faktisk kunne afslut­tes, havde en række presserende sager, idet han måtte søge dette problem løst på anden måde.

Landinspektøren burde endvidere ikke have standset sagsbehandlingen, da han blev indklaget for nævnet.

Nævnet finder, at de påtalte forhold indebærer en tilside­sættelse af pligterne efter landinspektørlovens § 7 og til­deler i henhold til samme lovs § 10 landinspektøren en advarsel.

Thi bestemmes:

Landinspektør L tildeles en advarsel.

Stig Dilling Sigrid Ballund Niels Krogsgaard

Page 3: Kendelse fra Landinspektørnævnetddl.berightthere.dk/sites/default/files/ddl-files/files/13_1993.pdf · elsesbygningen delvist befandt sig på matr.nr. 2c. Det sy nes at fremgå

Landinspektørens Meddelelsesblad-De blå sider 1993 side 35

Sagsregister 1993

De blå sider

Ministerielle skrivelser m.m.

Fra Kort- og Matrikelstyrelsen: side:

Om tilknytning til referencenet ved udskillelse af landevej. Brev af 13. maj 1993....................................................... 23

Fra Planstyrelsen:

Om lokalplan pligt - Vindmøller.Afgørelser og vejledende udtalelser nr. 115fra oktober 1992................................................................. 2

Om naboorientering.Afgørelser og vejledende udtalelser nr. 116fra oktober 1992................................................................. 2

Om lokalplanområdet kan ikke udvides ved planens ende­lige vedtagelse.Afgørelser og vejledende udtalelser nr. 118fra oktober 1992................................................................. 3

Om forbud på grundlag af tidsfølgeplanlægning i kommu­neplaner.Afgørelser og vejledende udtalelser nr. 122fra oktober 1992................................................................. 3

Fra Landbrugsministeriet, Jordbrugsdirektoratet:

Om landinspektørerklæring og fradragsarealer.Brev af 24. september 1992.............................................. 4

Om opstilling af vindmøller på landbrugsejendomme. Vejledning af 27. oktober 1992............................................5

Om fortrinsregler til suppleringsjord og braklægning (are­alstøtte) (lovens §§ 13 og 18).Notat af 2. november 1992.................................................. 6

Om sammenlægning af et parcelhus med en landbrugs­ejendom og opfyldelse af bopælskravet efter erhvervel­sesreglerne.Brev af 11. november 1992............................................... 7

Om undersøgelse af suppleringsjordsbehov i forbindelse med genoprettelse af en nedlagt landbrugsejendom.Brev af 4. marts 1993...................................................... 10

Om dispensation fra bopælskrav ved køb af ejendom nr.2.Brev af 20. november 1992............................................ 11

Om jordbrugskommissionernes samarbejde med Jord­brugsdirektoratet ved behandling af plansager.Brev af 7. juni 1993 (udsendelse nr. 31)....................... 29

Om deklarationer, hvor Landbrugsministeriet har påtale­ret.Brev af 10. august 193....................................................29

Fortegnelse over de ældre jordlove...................................30

Om erhvervelse med dispensation efter landbrugslovens § 18, stk. 1.Brev af 2. juli 1993.............................................................. 32

Fra Industriministeriet

Om lov om omsætning af fast ejendom - ejendomsformid­ling.Orientering ved medlem af fagligt udvalg landinspektør Jens Bruun Andersen- om resultatet af Den danske Landinspektørforenings henvendelse til Folketingets erhvervsudvalg og industrimi­nisteren 31

Fra Trafikministeriet.

Om fordeling af udgifter til renholdelse af veje, når kom­munen overtage renholdelsen.Brev af 21. oktober 1992...................................................... 8

Om godkendelse af vejudlæg i forbindelse med arealover­førsel.Brev af 20. oktober 1992...................................................12

Om fjernelse af beplantning ved ledningsarbejder.Brev af 28. januar 1993..................................................... 13

Om ophævelse af vejret i forhold til nedlæggelse af privat fællesvej.Brev af 4. februar 1993......................................................14

Om kommunens pligt til at træffe afgørelse om nedlæggel­se af privat fællesvej på landet.Brev af 27. april 1993......................................................... 24

Om gadehandel fra mobile boder.Brev af 10. juli 1992...........................................................28

Fra Told- og Skattestyrelsen:

Om en Vestre Landsretsdom af 17. april 1991, hvor ret­ten har lagt til grund, at en privatretlig servitut om forbud mod udstykning og yderligere bebyggelse giver ret til ned­slag ved fastsættelse af en ejendoms grundværdi, t is nyt nr. 19 fra 1991........................................................ 26

Sagsreferater fra Responsumudvalget:

Videreopdeling af ejerlejlighed i kælderv/lektor, Landinspektør Lars Ramhøj ............................ 20

Fortolkning af kollegiale bestemmelser i Vedtægt for lan- dinspektørvirksomhed. ....................................................20

6.12.1993

Page 4: Kendelse fra Landinspektørnævnetddl.berightthere.dk/sites/default/files/ddl-files/files/13_1993.pdf · elsesbygningen delvist befandt sig på matr.nr. 2c. Det sy nes at fremgå

1993 side 36 Landinspektørens Meddelelsesblad-De blå sider

Orientering i forbindelse med fastlæggelse af et skel, der ikke svarer til de fysiske grænser................................... 22

Domme og kendelser:

Landinspektømæ vne t:

Kendelse fra Landinspektørnævnet af15. marts 1993 (nr. 143)........................

Kendelse fra Landinspektørnævnet af6. april 1993 (nr. 141)......................................................15

Kendelse fra Landinspektørnævnet af16. juni 1993 (nr. 144)......................................................19

Kendelse fra Landinspektørnævnet af13. juli 1993 (nr. 145)....................................................... 25

Kendelse fra Landinspektørnævnet af16. november 1993 (nr. 151)............................................33

6.12.1993