Top Banner

of 26

KEMAHIRAN BERFIKIR

Jul 14, 2015

ReportDownload

Documents

mat-yie88

KEMAHIRAN BERFIKIR Boleh dibahagi kepada 2 kategori utama iaitu 1. Kemahiran Berfikir Secara Kritis Ditakrifkan sebagai penggunaan operasi berfikir yang asas untuk menganalisis ,mengtafsir dan menilai sesuatu hujah dengan mendalam 2. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Ditakrifkan sebagai kebolehan menggunakan minda dalam menjana idea-idea yang baru, kemungkinan yang baru, ciptaan yang baru berdasarkan kepada keaslian dalam penghasilannya.

Kemahiran Berfikir Secara Kritis - Mencirikan

- Membandingkan dan membezakan - Mengumpul dan mengelaskan - Membuat urutan - Menyusun mengikut keutamaan - Menganalisis - Mengesan kecondongan - Menilai - Membuat kesimpulan

Kemahiran Berfikir Secara Kreatis - Menjana idea - Menghubung kaitkan - Membuat inferens - Meramalkan - Membuat hipotesis - Mensintesiskan - Mengitlak - Membuat gambaran mental - Menganalogikan - Mereka cipta

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS

Reaktif Pemikiran kritis adalah reaksi atau gerak balas terhadap idea-idea yang sedia ada dan bukan penghasilan idea baru

Logik Pemikiran kritis merangkumi kaedah menaakul secara logikdan bersepadu, dengan mempertimbangkan andaian yang dibuat, serta sedar tentang hujah yang berat sebelah

CIRI PEMIKIRAN KRITIS

Penilaian Pemikran kritis digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu idea itu patut dipercayai.

Analisis Pemikiran kritis melibatkan melibatkan pengguna operasi dan kemahiran berfikir yang asas untuk menganalisis sesuatu hujah supaya hujah itu dapat ditafsir dengan jelas

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF

CIRI PEMIKIRAN KREATIF

Keberanian Untuk menjana idea yang banyak, pelbagai dan baru tanpa dikongkong oleh idea yang lama

Imaginatif Imaginatif memerlukan kemahiran sintesis iaitu cantuman ideaidea lama

Reka cipta Hasil pemikiran yang unggul adalah penghasilan idea yang baru, iaitu reka cipta.

Perkembangan idea Walau pun idea yang dihasilkan bukan merupakan rekaan baru tetapi hasil iu dapat menyediakan pelbagai alternatif baru

TEKNIK MENGEMBANG IDEA Sesuatu kerja boleh dikembangkan dengan menggunakan stau senarai semak yang dipanggil SCAMPER,suatu memonik yang mewakili teknik-teknik berikut. KATA WAKIL S Substitute MAKNA Tukar /Ganti SOALAN YANG DIPERTIMBANGKAN Apakah yang boleh ditukar? Siapakah boleh diganti? Apakah bahan,proses,tempat yang boleh ditukar ganti? C Combine Cantum Apakah yang boleh dicantum? Bolehkah 2 perkara dicantum? Bolehkah idea,pendapat,cara,konsep,objektif digabung? A Adapt Sesuaikan Adakah sesuatu yang tidak sesuai? Apakah yang boleh disesuaikan? Pernahkah idea yang baik dikemukakan sebelum ini? M Modify Ubah P Put to other uses Guna dengan cara lain Bolehkah sesuatu diubah? Bolehkah warna,bentuk,suara,masa diubah? Besarkan? Kecilkan? Tinggikan? Kuatkan? Bolehkah digunakan dengan cara lain? Bolehkah digunakan untuk tujuan baru? Bolehkah digunakan dalam keadaan yang

lain? E Eliminate Hapuskan Bolehkah ditiadakan? Apakah bahagian yang boleh disingkirkan? Bolehkah dikurangkan komponen supaya lebih ringkas,menarik dan jimat? R Rearrange Susun semula Bolehkah disusun semula? Apakah komponen,kedudukan,rancangan,aliran,tur utan yang boleh diatur semula? Putarkan? Terbalikkan? Songsangan?

MENYELESAIKAN MASALAH

Ditakrifkan sebagai strategi atau proses mental yang memerlukan seseorang berfikir secara kritis dan kreatif untuk memutuskan cadangan terbaik bagi mengatasi sesuatu kesukaran,halangan atau kekurangan yang dihadapi.

LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH

5. Memilih pilihan terbaik sebagai penyelesaian

1. Menyedari masalah

4. Tinjau kesan akibat pilihan - pilihan

2. Memahami masalah

3. Meneroka pilihan pilihan penyelesaian

MEMBUAT KEPUTUSAN

Ditakrifkan sebagai strategi atau proses mental yang memerlukan seseorang berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat pilihan terbaik daripada beberapa pilihan alternatif setelah dipertimbangkan dengan teliti. Dibuat mengikut rasional dan logik Hendaklah diatas prinsip baik menatasi buruk Berbincang dan bertanyakan pendapat orang lain Menimbang semula kemungkinan dan akibat dari keputusan tersebut Yakin pada diri sendiri Berani menanggung risiko diatas keputusan yang dibuat

KEPENTINGAN MENGUASAI KEMAHIRAN BERFIKIR

Mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak Mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah Menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru, kabur dan sempit Meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek. Bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membina keyakinan diri untuk memberi hujah, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik.

ALAT-ALAT KEMAHIRAN BERFIKIR

ALAT- ALAT KEMAHIRAN BERFIKIR

Pengurusan Grafik

Peta Minda

Soalan Dan Penyoalan

Alat CoRT

PENGURUSAN GRAFIK Merupakan pemetaan atau pola penyusunanyang boleh digunakan untuk mewakili perhubungan antara maklumat-maklumat tentang sesuatu idea. Contoh-contoh pengurusan grafik Pengurusan Grafik Membanding dan Membeza Pengurusan Grafik Membuat Kategori Pengurusan Grafik Meneliti bahagian-bahagian kecil Pengurusan Grafik Menerangkan Sebab Pengurusan Grafik Membuat Ramalan Pengurusan Grafik Mengusul Periksa Andaian Pengurusan Grafik Membuat Keputusan Pengurusan Grafik Menyelesai Masalah

Benda hidup

Haiwan

Tumbuhan

Vertebrata

Invetebrata

Berbunga

Tidak Berbunga

PETA MINDA Peta minda adalah suatu lakaran grafik pemikiran individu. Peta ini boleh menjadikan yang tersirat kepada yang tersurat.peranan peta minda dalam merangka, mencatat nota, merekod maklumat atau peristiwa, merancang aktiviti dan membuat suatu persembahan adalah suatu yang penting.

CIRI-CIRI PETA MINDA Mula daripada tengah halaman berdasarkan tajuk atau idea. Wujudkan beberapa kelompok atau kategori kata atau penerangan tentang tajuk. Kembangkan garisan untuk menghasilkan corak yang tertentu. Gunakan kata kunci, gambar, imej tiga matra atau simbol. Tuliskan kata penghubung di atas garisan. Jadikan corak yang menarik. Gunakan gambar, warna dan corak untuk menunjukkan perkaitan. Gunakan bentuk ringkas seperti kod peribadi untuk menjadikannya lebih menarik dan berkesan. Gunakan kreativiti untuk menjadikan peta minda lebih asli.

Warna

Garis bawah

Imej

CIRI-CIRI PETA MINDA

Lukisan 3 Dimensi

Kata Kunci

Saiz yang berbezabeza

SOALAN DAN PENYOALAN Soalan dan persoalan boleh membantu murid membuat pertimbangan, menjanakan idea baru, mengembangkan proses berfikir secara kritis dan kreatif, menguji kebolehan serta menilai pencapaian. Soalan Bertumpu Soalan yang hanya memerlukan jawapan yang tetap.

Soalan Bercapah Tidak menuju kepada jawapan yang tetep.Ia memerlukan seseorang itu menyatakan perasaan,komen,pendapat,ramalan dan penilaian terhadap sesuatu perkara atau isu. ARAS SOALAN 1 (TR) Tertumpu Pangkat Rendah KEMAHIRAN BERFIKIR Reproduktif Ingat Kembali Mengenali Memerhati ARAS KOGNITIF BLOOM Pengetahuan CONTOH KATA KERJA TINGKAH LAKU Mentafsir Melebalkan Menyatakan

2 (TT) Tertumpu Pangkat Tinggi

Produktif Memahami Mengorganisasi Mengaplikasi

Pemahaman

Menghuraikan Memerihalkan Menerangkan

Penggunaan

Mengubah Mengira Menukar

3 (CR) Bercapah Pangkat Rendah

Kritis Menganalisis Menyusul Periksa Membuat Kesimpulan Kreatif Menilai Menyelesaikan masalah Menunjukkan hasil yang asli

Analisis

Menbeza Menganalisis Menjelaskan

4 (CT) Bercapah Pangkat Tinggi

Sintesis

Menggabung Membentuk Merumus

Penilaian

Menilai Mengkritik Membanding

LINGKARAN SOALAN Merupakan alternatif kepada pembinaan soalan secara berturut dan berhierarki.Lingkaran soalan ini adalah suatu model untuk memperkembangkan soalan-soalan pengajaran.Dalam model ini,soalan dibentuk mengikut 3 bidang yang diwakili oleh 3 : pekara,Individu, dan persekitaran Skop Lingkaran Soalan : INDIVIDU PERKARA PERSEKITARAN

Skop perkara Individu Persekitaran

Soalan Apakah maksud Diabetes? Apakah punca penyakit Diabetes? Apakah tindakan anda untuk mencegah Diabetes? Selain Malaysia, negara yang manakah yang mengalami masalah peningkatan jumlah pesakit Diabetes?

Apakah tindakan yang telah diambil oleh negara lain untuk mencegah penyakit Diabetes?

ALAT-ALAT CoRT (Cognitive Research Trust) Mempenyai 6 bahagian iaitu: CoRT 1 Keluasan persepsi CoRT 2 Organisasi proses berfikir CoRT 3 Interaksi,argumen,pemikiran kritis CoRT 4 Pemikiran Kreatif CoRT 5 Maklumat dan perasaan CoRT 6 Tindakan

PMI Plus ,Minus, Interesting OPV Other Peoples Views CAF Consider All Factors

APC Alternative, Possibilities, Choices

PROGRAM PEMIKIRAN CoRT

C&S Consequenc e And Sequel

FIP First, Important Priorities

AGO Aims, Goals And Objective

Komponen CoRT

penerangan

YA, TIDAK, PO YES NO P O

Penilaian kalau sesuatu benar atau betul, kata ya Kalau salah kata tidak

Tiada penilaian kalau anda menganggap sesuatu sebagai

idea, khayalan, atau cadangan kreatif kata po BATU LONCATAN idea yang berani boleh digunakan sebagai

batu loncatan untuk mendapat idea yang baru

INPUT RAWAK kaitkan dua perkara yang tidak berkaitan

secara rawak untuk mencetus idea-idea baru

CABARAN KONSEP

Pilih satu konsep, cabar konsep itu untuk memeriksa sama ada hanya terdapat satu cara sahaja untuk memb