Top Banner

of 28

Jižní spojka 4 2007/08

Apr 05, 2018

Download

Documents

Jižní spojka
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  1/28

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  2/28

  EDITIORALLeden? Msc pln zvrat, kotrmelc, zlomenin ehokoliv, mrazu, lyk, Ludvk,vysvden a nslednch vprask. I pes vechny tyto nezdary, neasy, asy, meziasy atrapasy jsme tu pro vs znovu. Teda a v noru, el bohu nelze pst o msc dopedu.

  V v zz, j j . Rj z, j r, y vv z , j rv v vvy z jCj . T v zy vy, r v , r y zv r z.Nr rz vy, r , , v rr, j j, j j

  , r jv, r v z zvry, r vy j vz vvy yvzz. M j r, r j rv z .

  N, j j Br(r)-Sv: , . C j? Pj v Sj, v r, r, r rv zj-

  , j z v v.

  Pj v j , v -v, r , j vy.

  ***V Sj vyy j v yy,jv z y v rv , r z vzz r rry rv: J j , v v ! P zrj.

  Maj Rychlrr

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  3/28

  1

  Alfa Samc

  Kachna se rozmnouje dlenm. Dlenm na pekingskou kachnu, kachnu po hun-ansku, kdla, prsa a ps ocas. Kdo k e ne, ten le. Zde mte nvod na to jak sed taky vytvoit kachna. Co je k tomu poteba? 1 kachna, sl, 4 pomerane, 4 mal

  jablka, 2 lce rybzov marmeldy, sklenka vody.

  K y v 2 y rj j j rrz y. V , -

  j . N

  zy jy rj y . Mz rv: D 1 vy r r z y r, P vz 2 r ryzv r rz- v. M r .Kr v. U r-

  j jv r v rz jy yr. Pv rry.S v y vy-

  r vr v .N v Tv. V , j

  j v y v vv. V j v j z-

  j , r jj y vz.V rv, j- y y , v j v, r v v v z v r rv - . M ry vry Sj j z g. J, j

  z v, y r-v rgr Lv. P v, j v f j!J y rv . v z gy. Ky j rv j y v gy-, j vyr, vy Tvr z .J z z, , y v. C y, j vr

  Li,kachno!

  z , r . Sj v, j vj , Trz Pv. V v z rvyv v jj .C ? P ?N y gy vyv v z ?Uz y , j v v

  j y ? K- rz B ? A j v? Pr O L-r vyv z ? M z ?T z vz. J

  j v j. Prv vyj vrvy j , j zz y. J v? Pr y j rv!

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  4/28

  J

  T j vv jv v, ry j v j, r zj vrv zv z. O j zy r j, v, r j v v

  y r, v . O y vv, j j zz zv - v v v . P r-, j rv vv r yr vy, j GJM z.

  D j r vz v , vr y jr v, j z v. A z , z j v z, r j, z jv v - v , j z jr , vv .

  Z rz j z zj, z r j v v , , v GJM z v rz.

  Z vyv, rfy,r j j, z z v. P r v j

  z rv , j . Pvv v ,r . A v -

  jv, jv y , j r rz v v. Nr GJM j v r, j j j v z v. A y j j , vy

  v. S r, .

  Pv j y , y GJM v j rjr,v , v v v v , v , v , v,

  j v ,r , r,r, rj v , g v rvrv, r y v.

  J j j v jv , v. J v v,r v z y, y v r v, y z v .

  Ianebconstve

  Tpl

  2

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  5/28

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  6/28

  4

  j: H zrv,r vz vv - V Bg Lv. J z

  v: j , zv, rv. J y r vr.M R v R r- v, . K, y, zv,

  jj v L B, r L r, -, y . Sv vv rr Kr, jr y Prr() z y zj. J j z -, y , ry r-

  grf y. U j y j y.D zv rz . Zvjzy, , rzv , v v yv.Tr z y. N

  jv , j y r jjzv y v. C , y , v zr j .D Lvv vy y v

  y vy, r yy v vr . Z - Oy Lr, j vyrvz v rg (, v rv) v r zv r.Z r r, zv zv r.

  V z rj, v rj vv rgrf. N r r,

  rgrf r y z ,y r r. Ky ry, y z j vrj zvy, r z rzj. D j, Lvvyv vyv . Sr r , -r r, r, -z y z v j rvv v r z r v.

  Dj r v, z (v r V, Vv,gv) v v, r j z, j j vzr .

  Maj Rychl

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  7/28

  5

  Krv

  Pro tento msc jsme vybraly nkoho neekanho, ale kadopdn zajmavho. Za-brousily jsme toti do proesorskch ad. Ptte se pro zrovna Bimen? Odpov jevelice jednoduch, sta jen st a zhy to zjistte!

  C , j r. Nv, j v, y .Nj, j GJM j v vr-, rr. J

  j rz , y y vr v rz. A v v j.S v, j ,y v y j rv j-. y y vvyv rv, r gj j z

  zv vyv j y?I j , y v r . J vz zzv z rzzv j

  j: BA! P r zzr, r j v!C j B r ? .J v j j j

  j, r zjj, j rgr rv. Vy, zy, v zv j: N, j

  j B v . K, , !A .B v, j y y, rzrv y vy ry, zzv- j . A y rzv! B r vrv!

  A y jr ,

  B, y y j! J jv v, GJM v r 2004 j 4.B. Kr ,r j j j y, v, r j Kv

  j r jv . Vj zj , , y , j r v r rrz-j, v vrv r-v. Nr. Ov jr r j, y j, v j v

  rvjJ.B r y j yj rvz, , z r r , y z, r. Kyzrv , rj, v v, r v fy. N vr v vr, r

  Maj Ba

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  8/28

  Ssy v ac

  6

  Hdc dac:R v 85%Sr Vv 85%Kr Hvv 90%J 100%

  Clm: 90 %

  , r v S, Sr, M P, r r. Z y v O, BEP, Q, : N vy r ,vyy , vr j 50r v L B,z , ? Szj, z. Z jJ. P y B zv ,

  j zj j, , j zry , v v-

  j. Vyy y j , j , r z , j r , vj v r

  v . P z j vr zv, j Bvy . A j v j?P y j zjv , y vv, y y jj , vv J. D y j j- rv Bv r, r j v jv.

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  9/28

  7

  Ldv y ,r r Tak u se tedy naskytl as lednov jak se

  svmi plusy v podob lyk, tak se svmi

  mnusy v podob pololetn klasifkanporady. A prv v tchto asech krunch

  udlal bych teku za kolosem jmnem Lud-

  vk, abychom se mohli tit z vc novchplesoidnch a mnohch dalch. Tak tedy, co

  nm vechny ty projektov dny, tdny neu-

  stlch supl a jinch dalch zleitosti

  s Ludvkem daly a vzaly.

  D y , Lv - y, y y r . P y y -v y v, , z v v j jv ,y yy vyy r. B v ( z r vyz), zyygf v g-v v rr r r v v. T j , r . Mzz v , zr-z vy v vj , y y zv.Pi vtu toho, co Ludvk vzal tedy nelze ne-opomenout tento as, pi nm byla vukadruhho pololet do znan mry omezena. Itak si ale km, e se vlastn nic tak zvltnhonestalo, tyto edukan vpadky se v minulchletech rovn odehrvaly, a u za to mohlytdny vdy, nebo del absence profesorstva.Tentokrt byl akort tento vpadek pedemnaplnovan. Zkrtka se chvli neuilo apedpokldm, e se nali i mnoz, ktermtento stav vyhovoval.Svm zpsobem nebyl Ludvk nim jinm,ne nm, co bych nazval experimentem,pvodn nezamlenm experimentem. A jako

  takov m experiment sv klady a sv zpory.

  Klady co se te pedstaven, kter, alespoco jsem zaznamenal, bylo vnmno pozitivna klady v asn reklam, kterou si tmtoGJM udlalo, reklamu, kter je skutenk nezaplacen.Pesto vechno nala se i skupina lid, pro

  kter Ludvk vyznl v mnoha smrech velminegativn a a u jsou jejich postoje vinmu jakkoli, nen dvod se jim divit. Jednse o maturanty.Ti, kte strvili ony ti mnoh tdny ppravna Ludvka samostatnmi pracemi, kterjsou sice moc fajn, ale pedpokldm, e siasi pedstavovali ppravu k maturit ze stra-ny kantor v tto dob ponkud jinak. Nez-bv mi ne s nimi v tomto smru souctit,mohl bych sice argumentovat tm, e prvexperiment se mus na urit zastnnskupin vdy podepsat negativn, ale byl byto slab argument. V em je hnv maturantrovn pochopiteln, je fakt, e ppravy naLudvka si vydaly tvr naden, kterbvalo obvykle investovno do maturitnhoplesu, a pokud nen ples tradin zleitost,pak u nevm co. Shrnutm tohoto musmtedy uznat, e urit skepse maturant viLudvkovi je jist vce ne pochopiteln.

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  10/28

  8

  A se na to dvm jakkoli, myslm, e jsemv pedchozch dcch vyjdil vechno nega-tivn, co jsem k Ludvkovi ml, piem minezbv pustit se do pozitiv. Ml jsem to tst,e jsem byl pmm astnkem, a tud jsemml vjimenou monost sledovat krek pokrku vechny ppravy, ml jsem monostsledovat, jak se tenouk kostra zan oba-lovat masem a lachami, dokud nedospje donln fze a Ludvk nezane chodit.Ze zatku jsem se a sml pedstav, e byse dokzali tanenci a sbor jakkoli sladit. Anakonec se to povedlo. Bylo a fascinujc jak

  se orchestru, ve kterm kad hrl tm ncojinho a stejn to bylo vechno pehluenobicmi, podailo se synchronizovat tak, ebyli ke konci slyet skuten pln vichni.Ml jsem monost sledovat, jak se z jed-notlivch npad v prbhu pprav stvajpevn zaveden vci, se ktermi se pakpotalo najisto. Samozejm k tomu vemupatilo tahn zvukask techniky, vstvnv brzkch hodinch rannch a fakt, e mllovk tendenci si vlezl Ludvkovsk melo-

  die prozpvovat, i kdy bylo jet dlouho pozkouce. m vc se blila premira, tm vcmi pilo, e njakch tch sedmdest pmchinkujcch zan pracovat tak njak bl,bylo to takov sjednocovn menstruanch

  cykl. Tm vichni inkujc zaali btnemocn ve stejnou dobu, trpli stejnmidiagnzami, jakmi bylo napklad uvnlibreta v bn konverzaci. Ke konci se totosit mnoha lid leckdy charakterov velmiodlinch soustedilo u jen na vykvnv zkulis a ekn na momenty, kde ten neboonen vleze na scnu, nebo zane hrt. Stejntak v hromadn oekvn pi kad zkouce,jakou forbnu si tentokrt vymysl Mu,kter um vechno opravit, nebo do jakchvek zvldne Markta Faustov vythnoutrefrn tentokrt. Ludvk mi umonil poznatlpe lidi, u kterch bych tuhle monost zanormlnch okolnost asi nikdy neml. Do-nutil m k tomu pouivat naivitu jako nstrojk een takka neeitelnch situac.Piml m dokonce k tomu, e jsem poprvnm veernm pedstaven zpocenvyerpn naprosto upmn bez petvkysdlil kantorce u kter jsem v t dobtakka nenvratn propadal ct: Hrla jsteskvle!

  J

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  11/28

  Krv

  bn chuovky.

  Protoe je te tkej puberk, tak si mysl,

  e je stran drsn. A proto nepe v smskch

  normln V, ale rovnou W. Je to toti fkt

  hust.

  Nos stejnou znaku bot jako j, prost se

  nestydat opi.

  Moc asto se nemeje, protoe je na to veer

  moc unaven. Umyje se jen v nedli, kdy u

  moc smrd.

  Vechno patn, co o m k, si urit vymys-

  lela, take j vbec nevte.

  M i njak dobr vlastnosti. Napklad je

  schopn bt zaven cel den ve svm pokoji

  a sedt u potae, take ji cel den nemusm

  vidt.

  Nejsme si podobn, j jsem toti o moc hez,

  chytej a hlavn nelu.

  N , Br r.

  Hdc dac:Mj Ry 77% 75%Dv F 89%O 70%Ryr 75%F K 77%IT 70%

  Clm: 76,2 %

  T rv j ry v j v, jj j - vyv. Ky j rvr rzvr, z r v rvrv vj, y r - rz v. A z, j v v , j j v. K y Nv

  vj, Bv v , j j .C z v :Nr 7. 2. 1994. M r T Br,, Kz (4.B).P Ry, rv j r.Zv r , j . z 4.B, z rr -j 100% rvv r.P z j y fy r jj .

  M z vy j y:Br z, v r, r

  j v. B j jjv j, v jj r. V - j , jj r j j v, . F Sr, j , j z r z.T y v r j.Dzv j , r, y j R, y r -

  g, , j v r v vyrv .Ny j j v r-zvr, j rv TrzNv (5.B), y r .

  C m sv ss la Tza?

  Stra naeho psa mraenm kuetem, e je to

  prej bgl, kterho jsme mli pedtm. Zmraenej je

  proto, e zlobil. A hlavn ho koue do ucha. Mysl

  si toti, e ho tm vychovv. Na internetu sleduje pitvy, ezn mozku a podo- Maj Rychl

  9

  Ba Nmv

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  12/28

  Obecn Dm, 15. 11. 2007 - 12. 2. 2008JOSEF LADA (1887 - 1957)

  Kurtula

  VSTAVA

  10

  Rrv vv J Ly, r vj vr j r- 120 Lv rz 50 j

  r. Vv y rrzv vr zv r Lvy vvr r, v j

  j v z, rry, rry r, vr r ,grf vry, y r y.

  DIVADLO

  Divadlo ABC

  Pr Svj: POSTIINY

  My, v, r . K z jj fv zrv. V y B Hr v r

  j Mrv Vy v r P, Lr L, O Vz-r Jrr N .

  Prr: 9.2.2008

  FILM

  J C: LETS DANCE 2

  Prv v , r- r ry v. F v v . A v f zj y z rryv y.

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  13/28

  11

  PvdaFakta:

  - v z 2003 stv se Miro-

  slav Hebeck editelem Gmna-

  sia Jin Msto

  - v z 2003 nastupuje Mgr. Ro-

  man Davdek na GJM jako uitel

  biologie a tlocviku

  - v roce 2004 odchz profe-

  sor Petr Chra z GJM a stv

  se zstupcem editele Open

  Gate vzdlvacho institutu -

  nancovanho Ing. Petrem Kell-

  nerem, podle ocilnch zdroj

  nejbohatmechem.

  H v z zr ry r v -v, r j r r r-rj vyr . Ur r vy y v

  z M vry zyv v v. F zzy vrzvy v , z jv v z - . Cv , j y z, yy v z- z v y vz R, v vz.N v P, z- j ry, y j vry, y z

  v Bry (Vv j ), .Z zv H r z v, y ,v v y j r z. B , , , v y v. Vv z jz . M, v r z

  j v , j vy j ryvy. Uv , z

  v j r. V j v

  v j y, jj y v , j v- z j z .H ? zv z zvv .H, r y z, . H r rry Hyv.A , j j , j y

  v r z y v , jvy f ry v rz-vj v r - z , , .Hyv z v, r v.Oz j, y r y . rv .C, y .

  Nrj ! I y, , y , Hyv.S g zr v jz- y j r zvrj z rgy, j v. Kyy jvy rg, .Prv , y! H , vy , jy v vy y r vy. Hyv j r z r, .

  S rvj! zv H.T yj! Hyv rzrv z j . Jj v j vr v zy j z rg. Jj yv v j v z . Mz H y y rv , r v j vr , r j y z.H rv y r-

  , rz y v , j v r

  Tentokrt:Ti sestry provolvajc slvu

  Faustovm vagrm

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  14/28

  12

  r zr - . O zv r. Ky r v, zH v z zv .M rv v r. Ly yy z, , vr y vz, y rzr. K v H j. P y H zv zv y,zr zv z -, r y

  j v: FAUST.

  J rv vy. zv z H Hyv, r z zz rg.A j ? z H.T j j . A rj ,y v zvry , , v r. Prr Hyv - , v.H v y - y, r -

  , , z- zv , y yy j zy vj.S y v, y r rv v. P y , , , y v v, y jy v v.S , . U v , j v v z y v , jy v,r , gv vr

  x v z. Cv r v , z vy r . Trvy r v vj ryy. By zv. Zv, . Sz, y vrzj, y . Vz , , r ryrzj rz z zy x. Sr r v j , y y jv . N

  r. V z v

  z r zy r. Trv y rv y, v y, rv rv . A, j y v,

  j rz v v.P y z , vv v rv, r ry zyy y. H v . P- y r j, - jj. Tx y r

  jzy, r H r rz, r y vz. Z v z ry r, y zjv, vy xv j j r.

  A v j v v H v-jr v rv rz, rz y , jy r v zz, j rv . H zy .

  P v v, , j vz-vv z vy j vv, j v v, v . By , j v -y, j , r-r Cr, r y v , j zv y.By r j zvy, z r j v v v,

  z ry , z jv, y , ,y rz v, v j. O y, r v r , yy j rj r rv ry .Ry ry j rz rzvry, r y r yy y, j vy ry grrzj

  gr, rzj

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  15/28

  13

  gr, zrg y vr Crv vyrz . O

  rz H. K vzr v v r zyy z jry, r vy , r H zv. N v y. N v rv, jj y j -, r z z. H vy rz,

  j y y, y vy y, v vz vzy, r jrv z rv.

  H j v -. P , r z z zv y v rv.P vz r rz, rv, .C... r ? Vyrv z Cr.H j v .C y y? Pj, ,

  r v,r H v .Ny! Vy Cr, zj vy z ry. Ky r -, zv , y ,zv , v g -y z v, , y .

  H v, v z rv v, j y

  v. , vzv, v y vy , j z.K v. C -gr vz z . H z. N v xv v jj j gjzr rzr- . N j r -. Z y vy rv v vzz, v vrz v. Oj rj j z

  ry vr, r y

  vy v xj vr. K vry z , yyy, yy r r y. R

  . V r r zy yzgrv . Pv z v v vz- r z H, rz v v .

  Zrv , v . Prr.K z vyH.J Mf, v j , ? C

  ?A ... j ... ... j y ... z vy H.Pv y , v r, f , v y j rv y , y y , ?Mf z. A rv j j, , v , z .

  N, , vz ? Nvr H.Mf y z.N r, v v r, vj v . Z H.Mf z.N r, v, z r,v j vrv y. T y , y . Dr

  rvzj H.Tvj !! Z Mf.N v, zj, , , z y?Nz z g- , r v vr, z , rzz j v vyv vv.T z , j y rv?

  Z H.

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  16/28

  J

  O Ov Mf.J? T v?Dv, v y r.Mx . Or Mf.T , , y vj, . Zy H.T j, !P! Pv Mf r H v.H j .T vy r, vy g v.Pr . Mf.A v , y vyzvj y . H.T . Pr Mf r-rv vrv . M v rzj r v, y r, r r j r.T . H, r y rv.J?T z rv, y rv v, y, j rj .

  Mfvy v v zy v r.T j . r H. J v- v, y j r, j r?B vy Mf v rv r y.N, y , j y y, v y v.B Mf r y.

  A j v, j j vj , zrv v, y j jj z r vyj, vr r. N y j , y y , j? Z H.K, Mf vy y v H, y vy v z zv vy.T j r, j j . -r j H.C j?

  N y ? Prv H

  r z gr-v y, r Mf j r .

  J y... y vv?N, y, y j j -, y j, v jr rz r .j r. Prv Mf vy y z rv v.N, Mf, y, v rv. Pr -

  j H.

  M R, r .

  POKRAOVNPT

  14

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  17/28

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  18/28

  Nr, vyv, r j j . T zrv zvvy r rv r j -r. J r v v: J ... N, v rvy r ry. I y, y j jvv! N j v j rv-, j rz. P j jj z, j : C y rv? My, j v , zy j v rzjv v j vj . Z

  j g v , j r r. Prv, r j v j , , y r rv, y- j z, r j .Ty vr ( ), y jy y rv r y r ,yy v. v?! Z

  j , j r , j . S r , j gr-

  j rj. N vD r v y r. Pj j r , j y r r. V, . Kz r j zv ry, j zvry z z, vr y y r j r r- . T y z . S j- , y. Zjv, j, r j v r zv. A j rv j zv. Ky jr rv z j zr,v vy Jv, v, v ,vy v zr y. Drrv , zr,

  j j, j j z . Aj rz v: My, yj!K y z rv rry Nv-v. Pr j v j r rvy -

  j z v . Mj r j,

  v r, j v r j. J rr y,

  j j j . Prr Hvv v, v, j j

  jv z r, j v,rzy rvj zj, z gyz j r j. N, -

  j, rzy , r j j90 y j 90 r vy-v rv, zrv j...Njv j , vyyzr j v zy y, r rz vj, vy j vy. Nr , zv j rzj , y zrv r z vj rv.

  A j vy r j rv.S j zv r rv v . N r j j , y vzv r v x y. T zv

  j jv rr. Kyy ,r y j, y y

  y j!J r j v v ? S

  j z vy rv vy? A xjv? J vy v : S, j N zj, z . N z , jr vyr D, r yjv, j , zrj y j j jy. Z zv , y y y r v. A v v? Jr zy y v yj. A y, vy v r zr- rvy.T, rv, zj! J j r,y z ( vjy)! Pr z r v v j rjr.

  H zr r!

  16

  PuBRTA, MASTuRBACaneb PRVCi PO PL ROC

  Maa Fas

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  19/28

  Zoologick zahrada

  na GJMzrv) j r rry IvyDv.

  M, z, r.Dv r () r j z vy. N z v r, r rv .N vy r y ,

  j z rzv y g. B,z z v . Tr zjv j .P v zjj v y r.Dv, j ryy. O vy g v .M y vy r, z y j j. Or, , vvry, r, zvv v rv v (Tr-zv r r).

  La Zglv

  Kad den kolem nj chodme, pozoru-jeme a snad kad z ns se nkdy chtlpodvat dovnit.Zatuchl vzduch, chlupat pavouci a

  vetc ptci. To ve a mnohem vcpoctte na vlastn ki, pokud se ro-zhodnete pekroit prh a vstoupit dosvta proesora Romana Davdka.

  P rr y v r 1996 vzv v r. Z j r z r g r.S zrv zr r r v y v r ry GJM. Ty vy y z r j j rz r. D ry r-

  r Dv v B. Mz jzjvjx , vv -gv ( v j jz).

  J v r j v r vy y, (j - vr, v). T zv v j v v. V v r , v

  . Ary j , j v zv j ,vr v zv j zzv v v vr. Pv j v j r. Dv,

  j v z r vj( zv v y,

  j y). P gr ( - rzz vrz z

  17

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  20/28

  !Mince se bou

  D j z zv vyzJ Sj y vyj jrr Prv Dr r .A , y , z vy, z , . J z, rr j zrv DNES.z

  , r zrv, rv j zjv. Vy j . K v -jv j r , y y j vy rz v jv r . V v z jj rr, r v zr (- j j j , y?).N, zjv, , j .

  N r r j rv, r jv j z-jv v . T r v (v v r zv, y

  1,6 r), z xr- r zv, jvj B/Av/A( GJM? N z ? N , B?). B j z , v r

  r. A ? O L-vv? N zr.

  P r -, j vrr Prv Dr r -, j j r, vz (z v r- r v, r y -v. A j yr).

  Flp Kl

  18

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  21/28

  Ryba

  J r, vyv Rx v r Grw S rvr Grwr.z jzjgrf C C.J , r gz v r y v R.

  L r j r vz r r r -j z z r, r Cv vyv , r V rvgr z zr :) ( r y j...)

  C x rvzj grf

  j r z rvrvr Grwr.z Kr Mx, r- v v zv Cr v Rx CC J X. D. JXD v j z , Crv jv z Grwr.z C C, z z vzj vry. L v zj Cr zvv, j v j Rx z z

  y j rv rg C.C. Bv r grf vy j r r z-.

  T r r j rrj vzj r

  r:J r j rv zz jrj , r , y j , z , . I y j, jy!

  C r v, j vyvj .Ay vv grf. V r z j zr Pr J T T(Rx) -gr rzv r yjv + IvD, Oj Hj, LPr z z Grw

  Zjv z vz v gr , r vj , jy zvj y jrr.T CC zv j -, grf z j .z.

  Zr, &Mr v r !

  19

  Reflex Cannabis Cup

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  22/28

  20

  AmsdamMyslm, e to chce v zim nco na zaht,proto jsem se rozhodla vnovat svj ces-topis letn cest do Amsterodamu.

  U jv z v vr- v H

  Ar. K y y v v v v y v r v ,vv ry, y r, v -

  j rv y, r z v rv . Pr, y j -v ( r zv) v, r-z j rv r rzv .H jz z, yj r. r y v . P v r y, vrz, v . Py j y jj. O jj v j v rv ry

  . T, j , vj jv j zv. U z y vy , z v ry y vy.P j v r z- v , v r

  j z v y. Pzj j rzj, y j yy r-. H v y j z v (gr).Z vy y .

  P ry yv z rv r r. Pr ry jrv z z. O, r rvj jrzj v v,v vyj v , vz r r, v ry, -r, , vy, z y. V

  j , rj r rzrvv r v . Ky

  j r rz, z v.

  A y j z , v j j,

  j rz. N zyj r vyv y , zj. M v y vz z Ar j y rv, r v jr jz H v r z v. Nry rvj v y, j z , j y v z rv y vyr j z v y

  rz rv. Nj j vyr rv .Ky vyj z r v, y

  j v, j zy j v.By r . M j v v rz, r r .C j rv.J zv . J rj ry , z j z jv rj. Nvj v, z v j j v. J j zj, r v , y .

  Ay vy g -, j v v v.By j zv rv vz. B j v , y j j y rjvr Ar.

  Vr rz y j

  z y.Ur y Ar jy vr vy r . Z v y v j v v, v y j . Ur r.

  Ba Hv

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  23/28

  MHDJ, y z r? y , r jj v v y v r- , zv, r vy, zj ? A j j, v y v. Ov

  j j rv j, r . P r j v rg vj j r, j zrv- j . Pr

  rj z y r z-. N z v r-, v z. T z v z rzv jr , j jj zv- v zj, vj zzv. S y v .

  P v ? V , .T zv rz r, v, r zj zv z v MHD.

  A r rv ryyj zjv .P v rv ,zj, j v, r zvy.Pr v r z v- v, r zv y.

  S v r zrj vy j y ( v v). V r r ry, z vy r . P v, j , v z, v zyv. S v. Sv zj

  j j r y j j v, jj jvvry j rz, r zv zr v z rv . N jj vr

  j jv

  v, r y vy r j vg.T vrz v j jj v jv -j

  J j v . C r y v, r zrv vry y - y. V v v: M, j , j r?N, ? M zv

  vzy yv v z-, r v rj . Syr v , v rz ( zzy). M v r zr v rzy zyj, zj j .

  A y v, y, rv. A vyv y zr. Zv , j vy v, r z z-v v r. By z, r v j

  Drz , z v j r rv jj z: v ! J j rv z r. T v jj zv!

  Cz

  aneb mstskhoumlesck dopaa

  21

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  24/28

  22

  N, v. J v rzrrr J jy j v .

  A r.

  M v v vz. N z r j v z-v GJM. N j v vy, ry . Nvv , v rry, yv, . B j , j j z jv Zzy ( ) , Brrv j j r vy v r .O . J z r 2007.V r zjv v.T : Svj rv A

  Ar A380, jv v. Frz ryTGV v ry 574,8 /, z v vv rr r -jv vy. Ar NASA vzv v, y Mr v, vy ,r zv Px, y v Mr . Dj, v j, r j y y

  v zr z. Jj zj, j v. T v j v, z r y vz , vy .Sj j, v v z v .

  C v rv: P rr r ry rr SHj, r ( j ?) LPvr. Z vr z zz rr Sv F.A j r r zrv (jv). T , G8 jj z v y

  Nov rok 2008

  Mme tady nov rok, tentokrts osmikou na konci! Snad pinese vcetst, ne ten zakonen sedmikou!

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  25/28

  23

  g r 2050.U v . A v r vrz y

  r g A Gr z Nv- z r.A , v r z, vz v. T v z v vr r ( y r ? J v) Kyr.P r, rz, rzv v vv rr Pr. A rz Ar , y y rr. P v vz . V y z z vy, , j y rzr.Ky y z v,v, r v y j, v .A zrv vr z.

  N y vyv, y . J y y vj y r 2007j v rr. Kr , j rr r r z r, j j v V z z 39C. Mr yy r j , v j j.

  T, j v j jy z, vyv zy j v, -j .A , j z - gr ( j z -), j z v! A j Brg: N v j v rv v vz , z

  j r y j v, y y j y. A z j ! D, r

  , j r , r v, j v j y r , v j. V , ry v, zr ( ).J y , r j y zz.M v . T Lv. By j v . Sy y, Lv zv, y j r, v. Tv, y vy j j.Ay v j r. M v v r ry v J Sjy!

  Aa Bv

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  26/28

  Jin

  Str

  ip

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  27/28

  K ?fredaktor:Matj Rychl

  pisatel:

  OttO linhaRt

  MaRtina FaRsk

  Matj Rychl

  BRa kOvBRa hOuROva

  BRavankOv

  anna BeRnkOv

  MaRtinMuk

  lenka ZiegleROv

  foto:

  DaviD Fiala

  gRaFika:

  ROBeRt DOBRa

  inteRnetOvstRnky:

  hp://gjm.cz/spja

  eMail:

  dac.jzspja@szam.cz

 • 7/31/2019 Jin spojka 4 2007/08

  28/28

  Jin

  Str

  ip