Top Banner
Ⱥɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɚ ɫɬɭɞɢʁɫɤɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ ɍ ɇɈȼɈɆ ɋȺȾɍ ɎɂɅɈɁɈɎɋɄɂ ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɍ ɇɈȼɈɆ ɋȺȾɍ ɇɈȼɂ ɋȺȾ ȾɊ ɁɈɊȺɇȺ ȭɂɇȭɂȶȺ ȾɈɄɌɈɊɋɄȿ ɋɌɍȾɂȳȿ ȳɟɡɢɤ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɋɬɚɧɞɚɪɞ Ʉɭɪɢɤɭɥɭɦ Ɍɚɛɟɥɚ ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ ɫɬɭɞɢʁɫɤɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ )' Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚɢɡɛɨɪ ɬɟɦɟ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɇɚɫɬɚɜɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬ Ɉɡɧɚɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ Ȼɪɨʁ ȿɋɉȻ ɋɬɚɬɭɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚ Ȼɪɨʁ ɱɚɫɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ Ɍɟɨɪɢʁɫɤɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɋɬɭɞɢʁɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞ ɈɆ Ɉɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɞɨɤɬɨɪɚɧɞɚ ɞɚ ɢɡɚɛɟɪɟ ɞɢɫɟɪɬɚɛɢɥɧɭ ɢ ɧɚɭɱɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɬɟɦɭ ɡɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭ ɞɢɫɟɪɚɬɰɢʁɭ ɞɚ ɞɨɛɪɨ ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ʃɟɧɨɝ ɧɚɭɱɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɧɚɭɰɢ ɨ ʁɟɡɢɤɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚ ɨɞɚɛɟɪɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɤɨʁɚ ʄɟ ɦɭ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɞɚʂɟɦ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɦ ɪɚɞɭ ɧɚ ɬɟɦɢ ɤɨʁɢ ɜɨɞɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɰɢʂɚ ʃɟɝɨɜɨɝʃɟɧɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɬɟɦɟ ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ʃɟɝɨɜɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɨɛɪɚɡɥɚɝɚʃɟ ɢ ɫɚɱɢʃɚɜɚʃɟ ɫɩɢɫɤɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɬɟɦɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɋɭɞɢʁɫɤɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞ ɉɪɟɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɢ ɫɬɪɚɧɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɤɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɪɭɱɧɢɯ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɫɩɢɫɤɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɡ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɢɡɪɚɞɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɞɢɫɪɟɬɚɰɢʁɟ ɉɪɟɝɥɟɞ ɪɟɥɟɜɚɧɬɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɡ ɧɚʁɭɠɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ ɨ ɨɞɚɛɪɚɧɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ Ʉɨɧɰɢɩɢɪɚʃɟ ɧɚɫɥɨɜɚ ɢ ɬɟɦɟ ɡɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɭ ɢ ɫɤɢɰɢɪɚʃɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚ ɬɟɦɟ ʃɟɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɧɚɭɤɭ ɨ ʁɟɡɢɤɭɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ʃɟɧɨɝ ɧɚɭɱɧɨɝ ɞɨɩɪɢɧɨɫɚ Ɉɛɪɚɡɨɜɧɢ ɰɢʂ ɂɫɯɨɞɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɋɬɟɱɟɧɚ ɡɧɚʃɚ ɋɚɞɪɠɚʁɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ Ɇɟɬɨɞɟ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɫɬɭɞɢʁɫɤɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞ ア ɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɚ ɚɪɯɢɜɢɦɚ ɩɪɟɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɫɚ ɦɟɧɬɨɪɨɦ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ⱥɭɬɨɪ ɇɚɡɢɜ ɂɡɞɚɜɚɱ Ɋɛɪ Ƚɨɞɢɧɚ ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦɫɤɢɦ ɢ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢɦ ɨɤɜɢɪɨɦ ɬɟɦɟ ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɢ ɭɬɜɪɻɟɧɨɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ Ɂɚɜɪɲɧɢ ɢɫɩɢɬ ɉɨɟɧɚ Ɉɛɚɜɟɡɧɚ Ʉɨɧɰɢɩɢɪɚʃɟ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚ ɧɚɫɥɨɜɚ ɢ ɬɟɦɟ ɞɨɤ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ Ⱦɚ Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɫɩɢɫɤɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ʃɟɧɨ ɨɛɪɚɡɥɚɝɚʃɟ Ⱦɚ Ɉɰɟɧɚ ɡɧɚʃɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɛɪɨʁ ɩɨɟɧɚ ɉɪɟɞɢɫɩɢɬɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɉɨɟɧɚ Ɉɛɚɜɟɡɧɚ ɇɚɫɬɚɜɧɢɰɢ ɉɪɟɞɦɟɬɢ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢ ɇɟɦɚ Ⱦɚɬɭɦ ɋɬɪɚɧɚ
187

Jezik i Knjizevnost Ds S

Dec 27, 2015

Download

Documents

Jezik i Knjizevnost Ds
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 2: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 3: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 4: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 5: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 6: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 7: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 8: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 9: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 10: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 11: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 12: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 13: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 14: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 15: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 16: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 17: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 18: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 19: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 20: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 21: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 22: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 23: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 24: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 25: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 26: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 27: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 28: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 29: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 30: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 31: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 32: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 33: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 34: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 35: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 36: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 37: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 38: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 39: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 40: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 41: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 42: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 43: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 44: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 45: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 46: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 47: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 48: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 49: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 50: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 51: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 52: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 53: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 54: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 55: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 56: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 57: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 58: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 59: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 60: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 61: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 62: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 63: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 64: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 65: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 66: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 67: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 68: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 69: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 70: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 71: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 72: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 73: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 74: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 75: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 76: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 77: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 78: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 79: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 80: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 81: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 82: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 83: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 84: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 85: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 86: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 87: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 88: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 89: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 90: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 91: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 92: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 93: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 94: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 95: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 96: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 97: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 98: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 99: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 100: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 101: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 102: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 103: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 104: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 105: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 106: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 107: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 108: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 109: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 110: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 111: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 112: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 113: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 114: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 115: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 116: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 117: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 118: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 119: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 120: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 121: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 122: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 123: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 124: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 125: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 126: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 127: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 128: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 129: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 130: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 131: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 132: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 133: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 134: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 135: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 136: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 137: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 138: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 139: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 140: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 141: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 142: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 143: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 144: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 145: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 146: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 147: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 148: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 149: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 150: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 151: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 152: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 153: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 154: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 155: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 156: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 157: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 158: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 159: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 160: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 161: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 162: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 163: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 164: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 165: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 166: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 167: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 168: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 169: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 170: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 171: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 172: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 173: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 174: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 175: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 176: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 177: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 178: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 179: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 180: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 181: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 182: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 183: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 184: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 185: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 186: Jezik i Knjizevnost Ds S
Page 187: Jezik i Knjizevnost Ds S