Top Banner

Click here to load reader

je Procesor procesor · PDF file 2 5 Karakteristike procesora su: brzina procesora, dužina procesorske reči, radni takt i interni keš. 6 Karakteristike procesora Brzina procesora

Jan 21, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • 1

  1

  Procesor

  Centralna procesorska

  jedinica (Central Processing

  Unit – CPU)

  2

   Osnovna jedinica svakog računara je

  procesor ili centralna procesorska jedinica.

   U njemu se realizuju sve računske

  (aritmetičke) i logičke operacije i izvršavaju

  instrukcije koje su zadate programom

  tokom rada računara.

   Procesor definiše tip PC računara.

  3

  Delovi procesora:

   Aritmetičko-logička jedinica (ALU - Arithmetic Logic Unit) izvodi aritmetičke i logičke operacije u računaru.

   Upravljačka jedinica (CU - Control Unit) izvodi upravljačke funkcije u računaru.

   Keš memorija je mala, pomoćna memorija u sastavu procesora.

   Sat (clock) je minijaturni kristal koji osciluje velikom brzinom.

   Registri čuvaju instrukcije i podatke sa kojima procesor trenutno obavlja operaciju.

  4

  Šema procesora

 • 2

  5

  Karakteristike procesora su:

   brzina procesora,

   dužina procesorske reči,

   radni takt i

   interni keš.

  6

  Karakteristike procesora  Brzina procesora je broj operacija koje procesor može da obradi u 1

  sek. Izražava se u MIPS (Milion Instruction Per Second) ili u MFLOPS (Milion Floating Point Operations Per Second).

   Dužina procesorske reči je broj bitova koji se jednovremeno prenosi i obradjuje unutar procesora. Danas se koriste 32-bitni i 64-bitni procesori a ranije su postojali i 8-bitni i 16-bitni procesori.

   Podaci sa kojima procesor trenutno obavlja operaciju se nalaze u registrima. Pošto se u procesor odjednom prenosi onoliko bitova koliko je dužina registra, a isto toliko se odjednom i obraĎuje u procesoru, dužina procesorske reči odgovara dužini registra procesora.

   Radni takt (frekfencija) je učestalost impulsa koji generiše sat (clock)- specijalno elektronsko kolo kojim se iniciraju operacije procesora. Procesor preko jedne linije na kontrolnoj magistrali dobija takt signal (pravougaone impulse odrĎene učestanosti). Učestanost tog takt signala je u stvari učestanost sistemskog takta matične ploče. Radni takt se meri u GHz.

   Interni keš je keš memorija koja se nalazi u samom procesoru.

  7

  Pregled karakteristika nekih

  procesora  Intel Pentium mikroprocesor (na 200MHz) ima oko 280 MIPS-a

   Intel Pentium II mikroprocesor (na 400MHz) ima oko 830 MIPS-a

   Intel Pentium 4 mikroprocesor (na 1,5GHz) ima oko 1700 MIPS-a

   Intel Pentium 4 mikroprocesor (na 2GHz) ima oko 3900 MIPS-a

   Intel Core 2 Extreme QX9770 mikroprocesor (na 3,2GHz) ima oko

  5900 MIPS-a

  Današnji procesori uglavnom imaju izmedju 2 i 8 jezgara, rade na

  frekvencijama od nekoliko GHz i imaju po desetak MB interne keš

  memorije

  8

  Odnos procesor - memorija

   Kada procesor zahteva neki podatak iz operativne memorije, tada se iz nje u keš memoriju, osim traženog podatka, prenosi i odreĎena količina podataka koji se nalaze iza traženog podatka. Ubrzanje rada se ostvaruje zahvaljujući tome što je velika verovatnoća da će naredni potrebni podaci biti meĎu podacima koji su već preneti u keš. Kako je keš znatno brži od operativne memorije, ovime je obezbeĎen znatno brži pristup podacima, a samim tim i brži rad celog sistema.

 • 3

  9

   L1 (level 1) keš se nalazi u okviru samog procesora i radi na istom taktu kao i procesor.

   L2 (level 2) keš se nalazi van procesora, ali veoma blizu njega.

   L2 keš radi na taktu koji je jednak polovini takta procesora. Iako radi sporije od L1 keša, L2 keš je znatno brži od operativne memorije, tako da u velikoj meri doprinosi brzini rada sistema.

   Kapacitet L2 keš memorije je znatno veći od kapaciteta L1 keš memorije.

   U računarskom sistemu, poželjno je imati što više keš memorije, naročito tipa L1. U savremenim računarima, obično postoje oba tipa keš memorije.

  Parametri osnovnih vrsta

  memorija u računaru Vrsta memorije Kapacitet Kašnjenje Protok

  L1 keš Nekoliko MB Oko 1 ns Nekoliko desetina GB/s

  RAM memorije Nekoliko GB Nekoliko desetina ns Nekoliko GB/s

  Hard-disk Nekoliko stotina GB Nekoliko ms Nekoliko stotina MB/s

  USB flash memorija Nekoliko desetina GB Nekoliko stotina µs Nekoliko desetina MB/s

  SSD Nekoliko stotina GB Nekoliko stotina µs Nekoliko stotina MB/s

  CD 650-900 MB Desetak MB/s

  DVD Oko 4,7 GB Nekoliko desetina MB/s

  10

  11

  Gde se nalazi procesor

  Procesor nije sastavni deo matične ploče.

  Na matičnoj ploči se nalaze samo

  konektori za njegovo priključenje

  (nekoliko stotina nožica preko kojih se

  povezuje na magistrale). Zbog velike

  brzine rada dolazi do velikog zagrevanja

  procesora, pa se na njega montira

  dodatni ventilator koji ga hladi.

  12

   sl. Pozicija procesora na matičnoj ploči

 • 4

  13 14

  Tehnologija izrade

   Čipovi se prave od hiljada ili miliona

  tranzistora spakovanih na malu

  silicijumsku površinu

   Proces se zove litografija, tj. umnožavanje

  matrice na ploče od silicijuma, koje se

  zovu silicijumske oblande

  15

  Osnovna (matična)

  ploča - Motherboard

  16

  Osnovna (matična) ploča - Motherboard  Plastična ploča na kojoj su štampana

  metalna (aluminijum ili bakar) strujna

  kola i na kojoj se nalaze priključna

  mesta za :

   mikroprocesor,

   operativnu memoriju (RAM)

   grafičku karticu

   slotovi za dodatne kartice (zvučna

  kartica, TV kartica, mrežna kartica,

  modem)

   kontroleri za diskove i disketne jedinice

   čipset...

  http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:386DX40_MB_Jaguar_V.jpg

 • 5

  17

  Matična ploča (Motherboard) je glavni deo računara koji služi za

  povezivanje raznih komponenti (delova) računara i omogućava

  komunikaciju izmeĎu njih.

  PC je pravi modularni ureĎaj, tj. može se vršiti zamena ili dodavanje

  pojedinih komponenata od kojih je sastavljen. Matična ploča je osnova tog

  modularnog sistema, jer se na nju priključuju druge komponente

  (memorijski moduli, procesor, kartice i sl.). Modularnost je obezbeĎena

  konektorima koji se nalaze na matičnoj ploči.

  Faktor oblika matične ploče odnosi se na

  oblik i dimenzije matične ploče-AT, ATX,

  BTX.

  Neki od proizvoĎača matičnih ploča su:

  Asus, Abyt, ASRock, MSI, Gygabyte, ...

  .

  18

  Matična ploča

  Gigabyte

  Asus MB sa komponentama

  19

  Elementi matične ploče

  20

   Socket (utičnica, podnožje) odreĎuje koji procesor se može ugraditi u matičnu ploču. Nemoguće je staviti AMD procesor u matičnu ploču koja podržava Intel socket . Npr. Socket 8 ima otvore za 387 pinova.

   BIOS: Basic Input/Output System (BIOS) ispituje hardware prilikom pokretanja računara

   Memorijski slotovi: Služe kao konektor za RAM memoriju, obično ih ima više

   PCI slot(en. Peripheral Component Interconnect) konektori za zvučne, TV, mrežne i nekada i grafičke karte.

   AGP slot (en. Accelerated Graphics Port (AGP), konektor isključivo namenjen za grafičke karte, karakteriše ga veća brzina od PCI-a.

   IDE konektori: (en. Integrated Drive Electronics (IDE), služi za spajanje hard diskova, optičkih ureĎaja (DVD/CD-ROM/RW); obično se nalaze dva konektora.

   CMOS baterija: Pamti neke vitalne i osnovne postavke. U sebi sadrži i sistemski sat koji pamti tačno vreme i kada je računar ugašen

   Integrisani delovi: Većina ploča danas ima već ugraĎene zvučne, mrežne pa i grafičke čipove

   Naponski konektor: Preko njega matična ploča dobija struju

 • 6

  21

  Sve komponente PC-ja (hard diskovi, memorije, dodatne kartice, I/O

  ureĎaji) treba da rade usklaĎeno tako da svaka dobije traženu adresu,

  podatak ili kontrolni signal u pravo vreme. Ulogu organizatora ovog

  intenzivnog saobraćaja igra set čipova ili čipset. Matična ploča je

  najvažniji deo PC-ja, a čipset je najvažniji deo matične ploče. Set čipova je

  zalemljen na matičnu ploču, tj. ne može se menjati. Kvalitet čipseta igra vrlo

  važnu ulogu, kako u pogledu performansi, tako i u pogledu stabilnosti rada

  računara. Dva identična procesora mogu, u zavisnosti od čipseta, odraditi

  isti posao za različito vreme. Izbor čipseta je odreĎen izborom matične

  ploče.

  Čipset

  22

  Severni most (Northbridge) se nalazi bliže procesoru i

  često ima hladnjak, dok je Južni (Southbridge)

  pozicioniran izmeĎu PCI slotova i slotova za memoriju!!!

  ProizvoĎač čipsetova je obično nezavistan od proizvoĎača

  matičnih ploča. Neki od proizvoĎača čipsetova su: nVidia,

  Intel, AMD, Via, Ati i drugi. PC računari imaju otvorenu

  arhitekturu, pri čemu svaki korisnik može da ga konfiguriše

  za sopstvene potrebe.

  23

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.