Top Banner
,'; ,-,-: , 'í' . !'. ii',l ir' : A1 saló de sessions de 1a ciutat de Manre{q-i el dia sefle de novenbre de mil nou-eents norctnta u. Es reunei**+n'.e.ts Srsi que tot segrriL es diran, a 1'ot:jecte d"e celebrar sesS..i.d d,el-pI.e de 1a Corporació nfi¡n. 2@, amb carácter extraordinarl'i:r¡l"pitmera convocatdria. AIcalde-President I1.lm. Sr. JuIi Sanclimens Genescá Tinents d'AIcalde Sr. Marcet.lí Llobet Corominas Sr. Francesc De Puig Víladrich Sr. Pere Oms Pons Sr. Eduard Bohfgas Santasusagna Sr. Josep Maria Sala Rovira Sra. Teresa Just Riba Sra. Maria Rosa Riera Mont.serrat Re q ido rs Sr. Pere Sobrerroca Camps Sr. Antoni Berenguer Casas Sr. Jordi Rodó Rodá Sr. Pere Vilarasau Serracanta Sr. Jordi MarsaI Muntalá Sra. Carne Vidal Vintró Sr. Manuel Cano Navarro Sr. Jorrli Va11s Riera Sr. Joaquim Garcla Comas Sr. Jacint Carrió Vilaseca Sr. Joaquim Collado Llort Sr. Joan Carles Canongia Gerona Sra. Ma Angels Crusellas Serra Sr. fgnasi Perramon Carrió Sr. Carles Esclusa Espinal Sr. Magi Mas Font Sr. Josep Balet Ol1er Absents iustificats Secretari General Accidental Sra. Rosa Ma Pintó Mestres Constatada per 1a Presidéncia 1'existéncia de1 quórum previst a 1'article 45 de la Llei 7/85, de 2 d'abril; i art. 5L deI vigent, Reglament Orgánic Municipal, s'obre l'acte pe1 Sr. President,, essent un quart, de deu de1 matí, es procedeix peI Sr. President, €fl legal forma, a donar lectura a 1'ordre del dia. 1, - PRESTDENE]A A t3,8 427 e t2
19

ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

May 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

,';, - , - : , ' í ' .! ' . ' ¡ i i ' , li r ' :

A 1 s a l ó d e s e s s i o n s d e 1 a c i u t a t d e M a n r e { q - i e l d i a s e f l ed e n o v e n b r e d e m i l n o u - e e n t s n o r c t n t a u . E s r e u n e i * * + n ' . e . t s S r s i q u et o t s e g r r i L e s d i r a n , a 1 ' o t : j e c t e d " e c e l e b r a r s e s S . . i . d d , e l - p I . e d e1 a C o r p o r a c i ó n f i ¡ n . 2 @ , a m b c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r l ' i : r ¡ l " p i t m e r ac o n v o c a t d r i a .

A I c a l d e - P r e s i d e n t

I 1 . lm . S r . Ju I i Sanc l imens Genescá

T i n e n t s d ' A I c a l d e

S r . M a r c e t . l í L l o b e t C o r o m i n a sS r . F r a n c e s c D e P u i g V í l a d r i c hS r . P e r e O m s P o n sS r . E d u a r d B o h f g a s S a n t a s u s a g n aS r . J o s e p M a r i a S a l a R o v i r aS r a . T e r e s a J u s t R i b aS r a . M a r i a R o s a R i e r a M o n t . s e r r a t

R e q i d o r s

S r . P e r e S o b r e r r o c a C a m p sS r . A n t o n i B e r e n g u e r C a s a sS r . J o r d i R o d ó R o d áS r . P e r e V i l a r a s a u S e r r a c a n t aS r . J o r d i M a r s a I M u n t a l áS r a . C a r n e V i d a l V i n t r óS r . M a n u e l C a n o N a v a r r oS r . J o r r l i V a 1 1 s R i e r aS r . J o a q u i m G a r c l a C o m a sS r . J a c i n t C a r r i ó V i l a s e c aS r . J o a q u i m C o l l a d o L l o r tS r . J o a n C a r l e s C a n o n g i a G e r o n aS r a . M a A n g e l s C r u s e l l a s S e r r aS r . f g n a s i P e r r a m o n C a r r i óS r . C a r l e s E s c l u s a E s p i n a lS r . M a g i M a s F o n tS r . J o s e p B a l e t O l 1 e r

Absen ts i us t i f i ca t s

Sec re ta r i Gene ra l Acc iden ta l

S r a . R o s a M a P i n t ó M e s t r e s

C o n s t a t a d a p e r 1 a P r e s i d é n c i a 1 ' e x i s t é n c i a d e 1 q u ó r u mp r e v i s t a 1 ' a r t i c l e 4 5 d e l a L l e i 7 / 8 5 , d e 2 d ' a b r i l ; i a r t . 5 Ld e I v i g e n t , R e g l a m e n t O r g á n i c M u n i c i p a l , s ' o b r e l ' a c t e p e 1 S r .P r e s i d e n t , , e s s e n t u n q u a r t , d e d e u d e 1 m a t í , e s p r o c e d e i x p e I S r .P r e s i d e n t , € f l l e g a l f o r m a , a d o n a r l e c t u r a a 1 ' o r d r e d e l d i a .

1 , - P R E S T D E N E ] A

A

t3 ,8

427 e t2

Page 2: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

P e 1 s e c r e t a r i a c t u a n t e s d ó n a c o m p t e d e d i c t a m e n d e1 ' A 1 c a 1 d e - p r e s i d e n t p e 1 q u a r e s p r o p a s a a d o p t a r a c o r d e n e ls e n t , i t d e 1 p r e s e n t p u n t d e 1 , o r d r e d e - l d l a .

O b e r t d e b a t s o b r e e l t e m ad i u q u e s o l a m e n t . e s t r a c t a d e

A c .n t i nuac ió e l * s r . Jo rd i Ma rsa l i Mun ta lá man i f es ta quee1 seu g rup s ' a ] : s t , i nc r rá pe l f e t que aques ta de legac ió és unarep resen tac ió p róp ia de 1 ' eq r : Í p de gove in i , pe r t ú t , cons ide_ren que no t . é sen t i t n i e l seu vo t a f i rma t i u , r i e l nega t i u .

so tmés e r d i c t amen a vo tac ió i compu ta t e r se l l r esu l t a t pe Is r ' P res iden t , €s .ap rova t pe r 13 vo t s J f a r ro r de l s g rups de c i ui GMP i 1 i - abs tenc ions de r c rup r " r un i c i pa l soc ia r i s t a 1 o * 1 ,ENM. ,aco rdan t - se e l que següe i x :

"A t . és que pe r Dec re t , de i lA r ca rd ia -p res idénc la d , aques tA jun tamen t en da ta 26 de se tembre de Lgg1 es vareso ld re des igna r a 1a s ra . T i nen t d 'A l ca1de desan i t a t i Benes ta r soc ia r , Ma Ro" , n i e ra i Mon tse r ra t ,com a can -d ida la pe r pa r t de 1 'A jun t , a rnen t de Man resa a lconse l l de sa ru t de res Reg ions san i t á r i es en rep re -sen tac ió de l a 7 cen t re , p€ l que f a a l s mun i c i p i s demés de [email protected]@a hab i t an t s , i . o * a cand ida ta i gua imen ta l conse r l de D i recc ió de l sec to r san i t , a r i . ó r respo -nen t .

A t é s q u e p e r o f i c i d e d a t a 7 d e n o v e m b r e d e 1 9 9 1 i n ú m .2 7 6 6 8 d e r e g i s t r e d e s o r t i d a , e l s e c r e t a r i G e n e r a l d e lD e p a r t a m e n t d e s a n i t a t i s e g u r e t a ¿ s o c i a r d e I aG e n e r a l i t a t d e c a t a l u n y a i n t e r e s s a q u e e 1 p 1 e d e 1 ac o r p o r a c i ó r a t i f i q u i 1 ' e s r n e n t a d a " r n á i d . t u . . .

z . -

2 . 7 .

2 . 7 . 2

i n t e r vé e l S r . pe re Oms i pons ir a t i f i ca r una de legac ió .

"Ra t i f i ca r 1a des Ígnac ió c l e 1a S ra . Ma r i a Rosa R ie raM.n t se r ra t , T i nen t d 'A l ca rde de san i i a t i Benes ta rSoc ia l , com a cand ida ta pe r pa r t de l ,A j un tamen t deManresa a l conse r l de sa lu t d¿ res Reg ions san Í t á r i esen t : ep resen tac ió de 1a 7 cen t re , pe l gue f a a1smun i - c l p i s de rnés de [email protected]@@ hab i t . a .n t , s , i " o *

a cand ida -t a i gua lmen t a l conse l l de D i recc ió r i e r sec t , o r san i t a -r i eo r responen t , . "

ABEA D ' ,TNTERTOR

Page 3: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

a _ , 4 . , - 4 , \'\Yli\, ' ' , i t',.

I t i

1yn3i+¡":'"'

wQ. g

I l n a q u e s t p u n t s ' i n c o r p o r aC r u s e l l a s i S e r r a .

P e 1 S e c r e t a r i a c t u a n t e sC o m i s s i ó f n f o r m a t i v a d ' H i s e n d aa c o r d e n e l s e n t i t d e l p r e s e n t

A r t . t @

:,, ': ' . ' .a l a s e . q s i ó l a S r a . U a r _ d 4

d ó n a c o m p t e d e, F € l q u a l e sp u n t d e 1 ' o r d r e

d i c t a m e n d e 1 ap r o p r : s a a d o p t a rd e I d i a .

A c o n t i n u a c i ó e s d ó n a c o m p t e d e 1 ' e s n e n a p r e s e n t a d a p e 1G r u p M u n Í c i p a l P o p u l a r i q u e t é e 1 s e g ü e n t c o n t , i n g u t :

" A L D f C T A M E N 2 . L . 2 O R D E N A N g A F I S C A L N U M . 1 5I } , f P O S T I A E .

Ar t . 9 C U O T A T R I B U T A R I A s i g u i r e d u i d a a Ie q u i v a l e n t a l 8 % d ' a g u m e n t d e lf P C - q u e d a n t p e r t a n t a l t , @ B l ac u o t a e n l l o c d e l 1 , 6 .

C a t e g o r i a d e c a r r e r s . L a s i t u a c i ód e 1 s u p e r m e r c a t , P r y c a s i g u i c a t a -l o g a d a c o m a c a t e g o r i a l _ a .

FONAI.{ENT

C o m s i g u i q u e j a d ' o r i _ g e n B . O . e 1 s e p f g r a f s v e n e ni n c r e m e n t a t s a i x í c o m t a r n b é p e r u n p r i n c i p id ' i m p o s t d e r a d i c a c i ó , a r a u n 2 @ % i c a d a a n y s e r áp r o g r e s s i u f i n s a 1 \ @ A Z . L ' j _ n c r e m e n t a c u m u l a t e su o t o r i , é s p e r q u e c a l s e r e I m é s m o d e r a t p o s -s i b l e .

E n q u a n a l a c a t e g o r i a d e c a r r e r s c a l t e n i r e nc o m p t e q u e 1 a s i t u a c i ó e s m e n t a d a s o p c s a u n af a c i l i t , a t d e c o m u n i c a c i ó i a p a r c a m e n t q u e n ot e n e n e l s c o m e r c i a n t s p e t i t s d e f i n t e r j . o r d e 1 ac i u t a L . "

A c o n t i n u a c i ó e s d ó n a c o m p t e d e I ' e s m e n a p r e s e n t a d a p e lG r u p M u n i c i p a l S o c i a l j . s t a i q u e t é e l s e g ü e n t c o n t . i n g u t :

' ' E S I ' Í E N A A L A T O T A L I T A T D E L D T C T A M E N 2 . L . 7

At .és que 1a vo lun ta t d ' aques t A j un t , amen t és 1a deno i r : c remen t .a r 1a p res ió f i s ca l en aques t smomen ts ,

A t é s q u e 1 ' a p r o v a c i ó d e 1 ' O r d e n a n g a F i s c a l d e1 ' f m p o s t d ' A c t , i v i t , a t s E c o n ó m i q r l e s h a d er e a l i t z a r - s e s e n s e d i s p o s a r d e 1 c e n s , l aq u a l c o s a i m p o s i b í l i t a s a b e r a m b e x a c t i t u dI a r e c a p l a c i ó p r e v i s i b l e p e r 1 ' a n y 1 . 9 9 2 n Íe l n o m b r e d ' a 1 t e s q u e h i h a u r á ,

A t e s e s l e s i n q u i e t u c l s e x p r e s a d e s p e r s e c L o r s

427s13

Page 4: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

a f e c t , a t s p e r l e s p o s s i b l e s r e p e r c u s i o n s n os c l l a n e n t e c o n d m i q u e s s i n o t a m b é c l , e s c t r u c t , L l _r a i n d u s t , r i a l i c o m e r c i a l d e l a c i u t a t ,

P r i m e r . A p r o v a r p r o v i s i o n a l n e n t l ' O r d e n a n _g a F i s c a l d e I , I m p o s t d , A c t i v i t a t , sE c o n ó m i q u e s p e r 1 , a n y 1 , 9 9 2

S e s o t - l . E s t a b l i r e l c o e f i c i e n t d , i n c r e -n e n t , ú n i c p e r t o t , e s l e s a c t i v i -t a t s , d e 1 ' U C O M A T R E S ( 1 , 3 )

T e r c e r . A p r o v a r I , e s c a l a d ' í n d e x s d es i t u a c i ó p e l s d i f e r e n t s c a r r e r s ,t r a m s d e c a r r e r o z 0 n e s p a r t i c u l a _r i t z a d e s d e 1 t e r m e m u n i c i p a l ,d ' a c o r d a r n b e 1 s e g i l e n t d e t a l f :

C a t e g o r i a d e I c a r r e r , t r a m d ec a r r e r o z r l n a p a r t i _ c u l a r i t z a d a f n d e x

1 r AI =

! ' 21 ' , 1t ' a@ ' g@ ' g@ ,

. 7

@ ' 5

A p r o v a r 1 a c l a s s i f i c a c i ó d e l sc a r r e r s t r a n s d e c a r r e r s i z o n e sp a r t i c u l a r i t z a d e s p e r c a t e g o r i _ e s ,a l s e f e c t e s d e 1 ' a p l i c a c i ó d eI ' i n d e x d e s i t u a c i ó . L , e s m e n t a d ac l a s s i f i c a c i ó f i g u r a d e t a l l a d a al a r e l a c i ó a n e x a 1 ' o r d e n a n c af i s c a l

E x p o s a r a I p ú b 1 1 c e I s a c o r d sp r e c e d e n t s , j u n t a m e n t a m b l , e x p e -d i e n t , d e 1 ' O r d e n a n g a F i s c a l ,d u r a n t t r e n t a d i e s c o m p t a t s ap a r t . i r d e 1 s e g ü e n t a l d e 1 a p u b l i -c a c i ó d e 1 c o r r e s p o n e n t a n u n c i e ne 1 B u t l l e t i O f i c l a l d e 1 a p r o v Í n -c i a , i t a m b é e n u n D i a r i d e l s d e¡ a é s d i f u s i ó d e 1 a p r o v l n c i a . E na q l l e s t 1 : e r m i n Í e l s i n t e r e s a t sp o d r a n e x a m i n a r 1 ' e x p e d i e n t ip r e s e n t a r - h i l e s r e c l a m a c i o n s q u ec o n s i d e r i n o p o r t u n e s .

1 - ^r r d .

2 n a "3 r a .4 t a .5 n a .6 n a ./ l l d .

8na .

Oua r t .

C i -ncrué .

Transco r regu t e l pe r f ode i nd i ca t sensehave r - se ' n f o rmu la t cap , e1s aco rds adop ta t ses cons ide ra ran ap rova t s de f i n i t i vamen t .

S i s é . E n c a s d e n o h a v e r - s e p r o d u i t

Page 5: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

,/';')t , '

f r ,r e c l a m a c i o n s , p u b l i c a r a l B u t I t A t , ÍO f i c i a l d e l . a P r o v f n c i . a e 1 s a c o r E Ée l e v a t s a d e f i n i t i u s i e l t , e x t 'Í n t e g r e d e 1 ' O r d e n a n g a F i s c a l a m b1 ' a n n e x d e c l a s s i f i c a c i ó d e c a -r r e r s , e l s q u a l s e n t , r a r a n e n v i g o re 1 d i a p r i m e r d e g e n e r d e L . g g 2 ,i r e g i r a n m e n t r e n o s ' a c o r d i I as e v a m o d i f i c a c i ó o d e r o g a c i ó .

E n e l c a s q u e e n e l m o n e n t e n q u ee s d i s p o s Í d e l c e n s , e s c o m p r o v é sq u e 1 a r e c a p L a c i ó p r e v i s s i b l e p e r1 ' a n y 1 , 9 9 2 , f o s s u p e r i o r e n u nL Z ' a a 1 a r e c a p t a c i ó d e 1 c e n s d el e s L l i c é n c i e s F i s c a l s d e I ' a n y1 . 9 9 1 , e s p r o c e d i r i a a 1 a m o d i f i -c a c i ó i a p r o v a c i ó d e l s c o e f i c i e n t sf i x a t s a l - s a r t i c l e s 9 i I @ d e1 ' O r d e n a n g a F i s c a l p e r a c o n s e g u i ru n i n c r e m e n t d e 1 a r e c a p t a c i ó n os u p e r i o r a I ! 2 e . .

E s c r e a r á a b a n s d e 1 5 d i e s u n ac o m i s s i ó m j . x t a e n t r e 1 ' A j u n t a m e n ti e 1 s s e c t o r s a f e c t a t s p e r a r e a -l i t z a r u n e s t u d i d e l s r e s u l t a t s ic o n s e q ü é n c i e s d e 1 ' f m p o s t d , A c -t i v i t a t s E c o n ó n i i q L l e , s , a m b l a f i -n a l i t , a t d e p r o p o s a r l e s m o d i f i -c a c i o n s n e c e s s á r i e s a I , O r d e n a n g aF i s c a l p e r 1 ' a n y 1 . 9 9 3 . A l m a t e i xt e m p s , a q u e s t a c o m i s s i ó s e r áI ' e n c a r r e g a d a d ' e s t u d i _ a r i f e r 1 ap r o p s t a c o r r e s p o n e n t e n e 1 c a s d eq u e s ' h a g u é s d ' a p l i c a r e 1 p u n ts e t é d ' a q u e s L d i c L a m e n . "

\

. - " \ I1.-. It ' : i 1

f

S e t . é .

Vu i t é .

L ' e s m e n a i n c o r p o r a 1 ' a n e x d e c l . a s s i f i c a c i ó a m b 1 a ú n j - c a v a r i a b l ed e F a s s a r d e c a t e g o r i a Z a a l a e l c o d i g @ S @ @ I .

A c o n t i n u a c i ó e s d ó n a c o m p t e d e l ,G r u p M u n i c i p a l d e 1 ' E s q u e r r a N a c i o n a l i s t as e g ü e n t , c o n t i n g u t :

e s n e n a p r e s e n t a d a p e ld e M a n r e s a i q u e t é e l

" E s m e n a a 1 ' a c o r d s e g o n , d e f o r m a q u e e lc o e f i c i e n t d ' i n c r e m e n t ú n i c p e r a t o t e s l e sa c t i v i t a t s p a s s a a s e r 1 ' U c o m a T R E S ( 1 , 3 ) .

- E s m e n a a 1 ' a n n e x d e c l a s s i f i c a c i ó c l ec a r r e r s i z o n e s q r l e e s c o n c r e t a e n p a s s a r d e1 a c a t e g o r i a 2 a l a L e 1 c o d i g @ S A @ 1 D I S S E -M I N A T S L A C U L L A / C E N T R E C O M E R C I A L P R Y C A . ' '

obe r t deba t sob re e1 t ema , i n t e r vé e l s r . sa l a i Rov i r a id i u que p resen ten l a p ropos ta de I ' equ ip de gove rn de i l o rdenan -

427 r '14 - A

Page 6: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

g a d e I ' I m p o s L s o b r e A c t i v i t a t s E c o n Ó m i q u e s p e r a I ' e x e r c i c i

1 . g g 2 , q u e q u e d a v a p e n d e n t p e r ( l o m p l e t a r e 1 c o n j u n t d ' o r d e n a n c e sp e r a 1 9 9 2 . U n a v e g a d a f e t 1 ' e s t u d i b a s a t e n I a i n f o r n a c i ó a m b

1 ^ q u e f i n s a r a h a n c o m p t a t , s ' h a a r r i b a t a a q u e s t s l n d e x s d e

s i t u a c i ó d e c a r r e r s i a n i v e l l d e s i t u a c i ó d e c i u t . a t , c o n c r e t a t s

e n 1 ' 1 , 6 . E n l a s i t . u a c i Ó d e c a r r e r s i n t e n t e n r e d ü i r u n 2 5 % d e

l e s p o s s i b i l i t . a t s d e c r e i x e m e n t s i t u a n t - s e m o l t ' a p r o p d e 1 a

b a n d a b a i x a , j a q u e s i e 1 m í n i m é s e 1 @ , 5 1 a p r o p o s t a a r r i b a

f i n s a L @ , 6 . A q r t e s t @ r 6 , a b a r c a u n a p a r L g e o g r á f i c a i m p c r l a n t d e

1 a c i u t a t , s i b é é s c e r t , { f u e 1 ' a p l i c a c í Ó d e 1 a d e n s i t a t , d ' e p i -

g r a f s c o n c r e L s 1 1 ' a c L j - v i t a t s e c o n ó m i q u e s e n a q u e s L a p a r t a f e c t a -

d " , n o é s d e l 5 @ % o 5 5 2 c o n p o d r i a s e m b l a r s o b r e e l m a p a g e o g r á -

f i c . C o n L i n t t a d i e n t q u e h a n f e t t l n a e s t i n a c i ó d ' a q u e s t a z o n a a

l a q u e ] i c o r r e s p o n e l @ , 6 , q u e é s } a c a t e g o r i a 8 . i 1 a s i t u e n

e n u n 2 5 ' - . . A q u e s t a d i s t r Í b u c i ó d e c a r r e r s ¡ p r e t é n s e r e 1 m á x i m

d e j u s t a i r e d i s t r i b u t i v a , e n f u n c i ó d e l e s c a t e g o r i e s i 1 a

c a p a c i t a t c o m e r c i a l d e l e s d i f e r e n t e s z o n e s d e 1 a c i u t a t b u s c a n t

u n r e e q u i l i b r i e n t r e l e s m a t e i x e s . D ' a l t r a b a n d a , a P l i q u e n e 1

c o e f i c i e n t d e c i u t a t , g u € e n e 1 c a s d e M a n r e s a p e l s e u n o m b r e

d ' h a b i t a n t s 1 a L l e i p e r m e t f i n s a u n m á x i m d e 1 ' 1 , 8 d ' l n d e x .

c o n s i d e r e n , Q U € a n b I ' a p l i c a c i ó g L l e p r o p o s e n , 1 a d e 1 L ' 6 , e s

s i t , u e n a 1 ' 1 5 e " d e 1 e s p o s s i b i l i t a t s d ' í n d e x q u e p e r r n e t 1 a 1 1 e i ,

i d e r i v a a u n a u b i c a c i Ó d e c o e f i c i e n t , p o n d e r a d a , i . u n a s i t u a c i ó

r a o n a b l e s i e s c o n p a r a a m b l a m a j o r p a r t d e c i u t a t s d e t a m a n y s

s i r n i l a r s o d ' e n L o r n p r o p e r .S e g u i d a m e n t f a r e f e r é n c i a a 1 a i n f o r m a c i ó d e q u é h a n d i s p o s a tr i i e n t g u € , t o t i s e n t e l r e s u l t a t d e m o l t e s h o r e s d e t r e b a l l ,

n o s e s e n t e n s a t , i s f e t s a m b l - e s d a d e s a m b l e s q u a l s h a n h a g u t d e

t r e b a l l a r p e r d e s e n v o l u p a r a q u e s t p r o j e c t e . Q u a n a l a t é c n i c a

a p l i c a d a , . d i u q u e h a p e r u r é s a u g m e n t a r d ' u n a f o r m a n a t u r a l e 1 s

i n g r e s s o s e l ' a q u e s t i m p o s t n o u , s u b s t ' i t u t i u d ' a l t r e s i m p o s t o s ,

c o m s ó n f i n p o s t d e l u x e , f i m p o s t d e r a d i c a c i ó o l e s 1 l i c é n c i e s

f i s c a l s , a m b I a p r e t e n s Í ó d e c o m p e n s a r a q u e s t s i m p o s t o s a m b 1 a

n o v a f i g u r a i n p o s i t i v a , p e r Ó a n k r u n c e r t g r a u d e m o d e r a c i ó i

s e n s e c a r r e g a r 1 a p a r t , c o m e r c i a l i i n d u s t r í a l d e l " l a n r e s a ¡t e n i n t e n c o m p t e l e s p o s s i b l e s m a n c a n c e s d e f i n a n c i a c i Ó . L a

s i t u a c i ó d e l c o e f i c i e n L 1 ' 6 , c r e u q u e e l s p e r m e t g a r a n t i r a q u e s t

c r e i x e m e n t . L a i . n c o r p o r a c i ó d e f i n p o s t d e r a d i c a c i ó , d i n s d e

1 , I . A . 8 . v e d o n a d a p e r 1 a s u p e r f i c i e d e l s l o c a 1 s i n d u s t r i a l s i

q u e t é u n p r e u d e t e r i n i n a t q u e v e f i x a t p e r l a p r o p o s t a q u e é s 5 3

p t e s . / r n 2 i q u e e n a g u e s t c a s t , é u n s b a r e m s a I a b a i x a ' c o r r e c -

i . o : : s , i d e l s q u a l s p r o p o s e n t a m b é 1 a s e v a a p l i c a c i ó , 9 u € c o n s i s -

t e i x e n a p l i c a r u n c o e f i c i e n t . c o r r e c t o r d e @ Z a 1 @ @ 2 , L e n

a q u e s L c a s i n v e r s a m e n t p r o p o r c i o n a l , d e f o r n a q u e e l p r i m e r a n y

s ' a p l i c a r i a L l I l 2 @ % d e I ' i n p o r t d e 1 a s u p e r f í c i e , e 1 s e g o n a n y

n o m é s u n 4 @ e " d e 1 . ' i n p o r L r e s u l t a n t , i a i x í s u c c e s s i v a m e n L f i n s

e 1 c i n q u é a n y q u e s ' a p l i c a r i a e 1 ! @ @ e " d e I ' i m p o r t q u e m a r q u i n

l e s t a r i f e s e n c o n c e p t e d e s u p e r f í c i e . E 1 s s e m b l a q u e é s u n a

p r o p o s t a r a o n a b l e q u e h a u r i a d e m e r é i x e r l ' a p r o v a c i ó d e t o l s ,

m a f g r a t c o n s i d e r Í n q u e p e l t i p u s c l ' i m p o s t i ¡ : e r l a f o r m a e n q u é

h a n a s c u L , e n a 1 - g u n s c a s o s c o r r e e l r i s c d e c o n v e r t i r - s e m é s e n

u n c a m p d e b a t a l l a p o 1 í t i c , q u e e n u n c a n p d e d i s c u s s i ó e c o n ó -

x r i c . j a q u e l a i n f o r m a c i ó d e q u é e s d i s p o s a é s s u b j e c t i v a , i

a q u e s t a m a n c a d ' o b j e c t i v i t . a t p e r m e t e 1 f e t d ' e n t r a r e n m o l t e s

v a l o r a c i o n s q u e f a n p e r d r e 1 ' o b j e c t i v i t a t d e l p r o p i i m p o s t .

E 1 S r . B a l . e t i O l 1 e r f l i u q u e a m b l - a s e v a e s m e n a p r e t e n i a

a r r i b a r a u n c o n s e n s , a s s e g u r a n l - s e q u e f o s m o d e r a d a , P € r t a l d e

Page 7: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

t ,

fc l e m o s t r a r a l s c i u t a d a n s q u e e r s r e g i d o r s s ó n a t t t ' j u , l a ^ * " o , p e ?f e r b o n a a c i m i n i s t r a c i ó . A l e s h o r e s 1 a s e v a p r o p o * t \ t ü e , q u e n o 1 i e ua u g m e n t a e I 8 % c o m a í n d e x d ' i n f l a c i ó , c a 1 t é n i r

- b n i i b h p t e

' : , b u ee l s t i p u s j a v i n d r a n i n c r e r n e n t a t s d ' o r Í g € r , d e r B ' . " e . l L L ; - p ; ;f i m p o s t d e r a d i c a c i ó q u e f i n s a r a n o r i i e r a , i a r a h i s e r ái n c l ó s , i a m é s a m é s , f i n c r e m e n t d e 1 c o s L d e 1 a v í d a . E l se p Í g r a f s s ó n g a i r e b é e r q u e j a e s p a g a v a , i d , a l t r e s q l l e p a s s e nm o l t m é s , i a m é s t e n i n c o e f i c i - e n t i d i v e r s o s p e r m e t r e s q u a -d r a t s , p € r K W , p e r o b r e r s , e t c . p e r t a n t , a q u e s t , g % j a v a p e rs o b r e d ' u n s a l t r e s i n c r e m e n t s q u e j a v é n e n d - , o r í g e n . T r o b a q u en o e s t á b é f i x a r u n s t , i p u s i u n i m p o s t , d e l q u a r d á s c o n e i x e n r e sd a d e s , n o s e s a b e n e l s b a r e m s e x a c t e s , i l e r t a n t n o e s p o ts a b e r s i 1 ' A j u n t . a m e n t s e r á c o n d e s c e n d e n t o m a s s a r i g o r ó s . D eq u a l s e v o l n r a n e r a s i 1 ' A j u n t a n e n t f o s m a s s a r i g o r ó s , s i h i h a g u é sL r n a c 1 á u s u 1 a c o m p r o p o s a i l a 1 t . r e g u p d e i ' o p o s i c i ó r p € i m e ta l m e n y s 1 a f r a n q u Í c i a d e p o d e r r e c t i t l c a r s i s ' é i m a s s a r i g o r ó s .A r a - b é , c o m q u e e l t e m a é s q u e p e r c u l p a d e r s c a l e n d a r i s ip e r q u é h a d e s o r t i r p u b l i c a t a 1 B u t l l e t Í o f i c i a t d e 1 , E s t a t ,s ' h a d ' a É s e g u r a r u n a b a s e , p € r a i x ó e 1 l p r o p o s a 1 a b a s e n é sm o d e r a d a p o s s i b l e r g u € t o t i s e n t ^ m o d e r a d a l t ó t r r o * p a g a r á m é s .L i h a g u é s a g r a d a t p o d e r - n e p r e s e n t a r u n a a l t r a d e m é s c o n s e n s u a -d a , p e r ó , d o n a d a 1 a p r e m u r a d e t e m p s , s ' h a a s s e g u r a t q u e r . ap r o p o s t a f o s l a m é s j u s t a . s ' e s t i m a m é s p e c a r p e r d á f e c t e q u e n op a s p e r e x c é s , i a q u e s t é s e l r e s u m d e l a * e , r á p o s t u r a .

E l s r . P e r r a m o n i c a r r i ó e x p r e s s a q u e a q u e s t i m p o s t l o c a lé s d i s s e n y a t i a p r o v a t p e 1 g o v e r n d e u a a r i a p e r p o s s i b i l i t a ra u g m e n t a r 1 a p r e s s i ó f i s c a r a l s A j u n t , a m e ¡ ] t s . o i u q u e é s c r a r g u ee l m o d e l d e r e p a r t i n e n t c l e 1 a d e s p e s a p ú r b 1 i . c a e n t . r e e l _ s @ d1 ' E s t a t , 2 5 z a u t o n o m i e s i 2 5 % A j u n t á m e n t s é s u n a f i c c i ó , é s u nm o d e l f o r g a e n c a 1 1 a t , a l m e n y s p e r q u e f a a l s A j u n t a n e n t s . A n é st a m b é h a n d e s i t u a r e n a q u e s t m a r c d e p o c s r e c u r s o s , d e s d e r st r i b u t s q u e r e c a p t a I ' E s t a t c a p a 1 s A j u n t a m e n t s , t a m l : é d i n sI ' e x p o l i a c i ó f i s c a l a q u é e s t á s o t m e s a c a t a l u n y a o n n o m é sa p r o x i m a d a m e n t 6 @ d e c a d a L @ @ p e s s e t e s r e c a p t a d e i d , i m p o s t o sL o r n e n e n f o r r n a d ' i n v e r s i ó p r 1 b 1 i c a . A i x ó f a q u e a l s A j u n t á m e n t sa r r i b i n u n s d i n e r s , p e r ó i n s u f i c i e n t s , s o b r e t o t c o m p a r a t a m ba l t r e s a j u n t a m e n t s d e 1 a r e s t a d ' E u r o p a . p e r c o n t , r a , d i u q u e l ad e s p e s a o 1 ' i - n c r e r n e n t i m p o s i t i u d e l ' E s t a t , f a q u e e 1 s A j u n t a -m e n t s q u e d i n c o m e r s p a r e n t s p o b r e s . D ' a l L r a b a n d a , p e n s a q u ee l s A j u n t a m e n t s h a n d e f u n c i o n a r , n e c e s s i t e n t " " u r * o " p e r c l o n a rs e r v e i s d ' a t e n c i ó d i r e c t , a a l s c i u t a d a n s i p e r t a n t , f a i n v e v i t a -b l e q u e e 1 s A j u n t , a r n e n t s e n t r i n e n e 1 j o c d e l s r e c á r r e c s , a q u éo b l i g a e 1 g o v e r n c e n t r a l . c o n c r e l a t e 1 t e m a d e 1 , r . A . 8 , p e n " aq t l e 1 a p u j a i m p o s i t i v a q u e p u g u i r e p r e s e n t a r a e f e c t e s d e d i n e r sp e r l e s e m p r e s e s , s e g u r a r n e n t e s t a r á n o l t p e r s o t a d e 1 q u e s e r ál a p u j a p r e v i s i b l e p e r a q u e s t a n y d e l e s a s s e g u r a n c e s s o c i a l s o1 ' r v A . L a n o e x i s t é n c i a , e n a g u e s t s m o m e n t s , d , u n a b a s e d e d a d e sd ' a c t i v i t a t s e c o n ó m i q u e s a M a n r e s a , d i f i c u l t a m o l t a j u s t a rf i m p o r t i e l s c o e f i c i e n t s a a p l i c a r , i p e r t a n t h i h a u n a c o r l ad e c o n s i d e r a c i o n s s o b r e e 1 p e r c e n t a t g e q u e p u j a r á , g ü a é sr e l a t , i v a m e n t s u b j e c t i u . s i t u a t a q u e s t m a r c g e n e r a l , e 1 s " u g r u pm a n i f e s t a u n a f e r m a p r o t e s t a a 1 ' e q u i p d e g o v e r n p e r c o m s , h ap o r t a t e l t e m a d e t . e r m i n i s d e d i s c r _ r s s i ó d ' a q u e s t i m p o s t , i e s t ác l - a r q u e s ' h a f o r g a t a 1 s g r u p s m u n i c i p a l s i a i u u e n t Í t a t se c o n ó r n i q u e s i m p l i c a d e s , a e s t u d i a r i p o s i c i o n a r - s e s o b r e 1 am i 1 1 o r o p c i ó p e r 1 a c i u t a t , € n e 1 t e r n i n i d , u n a s e t m a n a , i p e rt a n t p a r t i c i p e n a 1 ' A j u n t a m e n t d e I m a l e s t a r c l ' a q u e s t e s e n t i t a t s

E {

427 9 '15 - A

Page 8: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

a f e c t a d e s .f i i u g l l e 1 ' E N M h a e s t t t c l i a t ' 1 ' I m p o s t ' e l s m a r g e s g u e p e r m e t

1 a L 1 e i , i e I s v a l o r s q u e h a p r o p o s a t - 1 ' e q u i p d e e i U ' D ' a L t r a

b a n d a h a n t i n g u t e n t r e v i s t e s " * U

i . t t " r l o c u t o r s s o c i a l s a f e c t a t s

c o i l l ] . a C a i n b r a d e C o m e r g i l , u n t c , i S , h a a r r i } : a t a c o n c l u s i o n sq u e e s c o t l c r e t e n e n l , e s m e n a . c o n s í d e r e n q u e l ' l n d e x o c o e f i _c i e n t g e n e r a l q r i e p r o p o s a e i U d e l L ' 6 ' s i g n i f i c a a l m e n y s u n

a u g m e n t d e l s o c " s o b i e e l t o t a l r e c a p L a t , i e l s s e m b l a q u e e n u n a

s i t u a c i ó e c o n ó m i c a c o m 1 , a c t u a l , é s c l a r a m e n t , " e x a g e r a L " ,

n a l g r a t e 1 S r . s a l a e l q u a l i f i q u i m o l t s u b t i l m e n t d e " n a t u r a l " '

T d i n s e l s r n a r g e s q u e p e r m e t l a L l e i e n u n a c i u t a t c o m M a n r e s a 'q u e e s t , á u r r t t J e l 1 j - e l 1 ' 8 , e l s e u - g r u p s ' i n e l i n a p e r u n a

p r o p o s t a i n t . e r m i t j a d e l - 1 , 3 . c á n t i n u a d i e n t , g u e é s f o r g a p r o b a -

b l e q u e l a r e c a p t a c i ó q u e s i g n i f i q u i a p l i c a n t a q u e s L c o e f i c i e n tg l . o b a l a u g m e n t i m é s d , u n z a g , l a r e c a p t a c i ó d , a q u e s t i m p o s t . A r at a m b é c a l d i r g u e u n a p a r t l m p o r t a n t d ' a q u e s t a p u j a c o r r e s p o n d r á

a a f l o r a m e n t " s q u e e n a q u e s t s Í l o m e n t s n o h i e r e n i t a m b é a

e m p r e s e s q u e t e n i e n 1 e s d á d e s p o c a c t u a l i t z a d e s ' E s p o s s i S l e p e r

t a n t g u e a q u e s t a u g m e n t s o b i e e l q u e p a g u e n a c t u a l m e n t 1 e s

e m p r e s e s s i g u i - p e r J o b r e d e 1 ' I P C . p e r Ó ó a I t ' e n i r e n c o m p t e 1 a

s i t u a c i ó e c o n ó m i c a d i f l c i l d e 1 ' A j u n t a m e n t . i t a m b é u n a r e p e r -

c u s s i ó d e s i g u a l s e g o n s l e s z o n e s . ó e f e t d i u q u e e l s c o e f i c i e n t s

g l o b a l s m u l t i p l i c a n t 1 ' t t n t . t - t r a l . t ' r ¡ ' - Q f u € s u r t d e l ' a p l i c a c i ó

c l e t c o e f i c i e n ¿ g 1 o b a l d e l 1 ' 3 , e s L a n e n t r e e l @ ' 7 8 i e 1 l - ' 9 5 '

L ' e s g r a o n a m e n t p r e s e n t a t ' n * t ' 1 ' e q u i p d e g o v e r n e l s s e m b l a

c o r r e c t a , P € l q u e f a a c o m e r g o s q u e _ e s t a n n é s b e n s i t u a t sI ' u " p . r t u ' a e 1 s q u l n o h o e s t a n t a n t . I e 1 c a r r e r e r q u e e s p r e s e n -

t a c o m a a n n e x e i q u e t , a r n b é e s p o r t a a p r o v a c i ó t a n b é e l s s e m b l ac o r r e c t e r e D g e n e r a l r t o L i q u e h i h a t r a m s d e c a r r e r q l l e e sp o d r i e n d i s c u f i r . p e r ó e 1 g u e s i p l a n t e g e n é s u n c a n v i e n u n a

z o n a c o r n e r c i a l . q u e e l s s e ' r n b 1 a q u e e n a q u e s L s n o n e n t s t é u n a

a c t i v i t a t m o I t , a l t a i q r r e p o d r i a c o r r e s p o n d r e a l n i v e 1 l I , q u e

é s t o t a l _ a z o n a d e I ' e q u i p a m e n t c o m e r c i á t P r y c a , i q u e a c t u a l -

m e n t f i g u r a a l n i v e I l 2 . l i a n i f e s t e n t a r n b é e 1 s e u d e s c o n c e r t p e r

a l g t t n e s i n c o h e r é n c i e s q u e e s p l a n t e g e n ' e s p e c i a l m e n t e n e 1 c a s

d e 1 - ' e q u i p d e g o v e r n d e C i U , j a q u e p e - r u n a b a n d a a q u e s t e q u i p

p r o p o s a e 1 " o J t i c i e n t

L ' á , ' q t - t " é * m g f t f o t L ' p e r ó p e r a l L r a

b a n d a , e l c o m i t é e x e c t t t i u a e l . s e u p a r t i t ' , c i U , d e m a n a l , a j o r n a -m e n L d e ] - , a p 1 j - c a c i ó d e l n o u i m p o s t f i n s e l l g g 3 p e r q u é a u g m e n -t a r á m o L t I a p r e s s i ó f j - s c a l . e l e s h o r e s s i l ' e q u i p d e g o v e r n h a

d e s e r " o n " " q ü * n t

a m b l a f o r r n u l a c i ó d e I c o m i t é e x e c u t i u d e 1 s e u

p a r t i l ; e 1 * e - * p r o p i s e r l a q u e s ' a p l i q u é s u n c o e f i c i e n t q u e

s i g n i f i q u é s u n a u g m e n t ' - * . u n - t d e l , I P e i p r o t t . T a m b é d i u q u e1 ' E N M n o g o v e r r , " f , . , o s ó n r e s p o n s a b l e s d e 1 d é f i c i t d e I ' A j u n t a -

m e n t d e M a n r e s a ' d e l q u e h i h a a l L g g o i d e l q u e i n d i s c u t i b l e -m e n L s o r t i r e e 1 1 g g 1 , i v o 1 r e c o r d a r q u e e l s p r e s s u p o s L o s q u e

g e n e r a v e n e l d é f i c i t v a n s e r v o t a t s e n c o n t r a l e s d u e s v e g a d e sp e r p a r t d e l . E N M , i v o L a t s f a v o r a b l e m e n L p e r c I U , i l a l l u mv e r c l a q u e s i g n i f i c a v a 1 ' , a b s t e n c i ó d e 1 P a r t ' i t ' P o p u l a r ' D e l s

p r e s s u p o s t o s e 1 s e u g r u p , v a m a n i f e s t a r q u e e s t a v e n i n f l a t s e n

q u a n t a l s i n g r e s s o s p r e v l s i b l e s , q u e a l a p r á c t i c a s ' h a d e m o s -

t r a L a b a s t a m e n t , c o m p e r e x e m p l e ' 1 a p r - e v i s i ó d e 1 1 i c é n c i a f i s c a l

p e r a 1 g 9 1 e r a d e l i o m i 1 - i o r i s , i a 1 a p r á c t i c a s ' e s t á e n u n a

r e c a p t a c i ó d e 2 2 @ o 2 3 @ m i l i o n s . P e r t a n t ¡ n o m é s a q u l j a h i h a

u n a r l i f e r é n c i a c l e 1 @ @ m i l i o n s . P e r t a n t n o é s q u e e l s p r e s s u p o s -

tos t r ingue" ; l ; p ro ¡ l emes d 'haver a1 red¡ r i r inve t * t , ^ "#

"n"? ; " ; ;' "€ l ra áesPesa o rd iná i ia ' i a i xÓ

Page 9: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

, . ' . ] t . ' - ' . T -

ii,;,. , .

ir, ,,,, .,\

i , ' ' I ' r

é s e 1 g u e a r a s ' e s t á p a g a n t . p e r t a n t r p r e n e n t i l U n a d e c , í s i 6 ir e s p o n s a b l e i p e r q u é v o l e n q u e 1 ' A j u n t a m e n t f u n c i o h ¿ ' . 1 - ' E N I , { v p l .q u e 1 ' a u g m e n t d e 1 a p r e s s Í ó f i s c a l s i g u i i m p o r t . a n t , ' \ ¡ é : r ó , q l i b ,

' ü o '

s u p e r i u n s l . l m i t s q u e c o n s i d e r e n Í n c o r r e c t e s . T . * - " * é á n g e *q ü é n c i a a s s u m e i x e n r a p o s s i b i l i t a t q u e 1 ' a u g m e n t , s i g u i p e r s o b r ed e 1 ' r P e , p e r ó p r e s e n t e n a q u e s t c o e f i c i e n t d e l t ; ¡ q u e d e i x a1 ' a t t g m e n t p r o p o s a t p e r C o n v e r g é n c i a d ' u n a m a n e r a f o r g a d i f e r e n t . .

A f e g e i x q u e 1 ' e s n e n a h a e s t a t e x p l i c a d a a 1 s i . n t e r l , o c u t o r se c o n ó m i c s ( c a m b r a - l l b i c ) i h a n d e d i r q u e d e m a n e r a e s p e c i a l1 ' u b i c , l - a v e u e n b é , t a n t e n 1 a q ü e s t i ó d e l c o e f i c i e n t , c o m e n1 a q ü e s t i ó d e 1 ' á r e a c o m e r c i a l .

P e l q u e f a a I ' e s m e n a d e l G r " t p e x p r e s s a q u e p o s a r a g u e s tc o e f i c i e n t d e l 1 ' @ 8 s i g n i f i c a r i a u n a d i s m i n u c i ó d ¿ l a p r e s s i óf i s c a l o u n a p o s i c i ó m o l t s e m b l a n t , i e n a q u e s t s m o m e n t s l _ as i t , u a c i ó e c o n ó m i c a d e 1 ' A j u n t a m e n t j u s t i f i c a q u e h i h a g i u na u g m e n L m é s g r a n . E n t o t c a s L ' @ g p r o v o c a r i a u n a u g m e n t d e 1 g % ,p e r d a q u e s t i n c l o u r i a b o n a p a r t d e l s a f l o r a m e n t . s q u e h i h a , ;1 ' a c t , u a l i t z a c i ó c l e d a d e s . p e r t a n t l ' E N M n a n t é e 1 s e l l c r i t e r id e I 1 ' 3 p r o p o s a t .

q ?

E l S r . M a r s a l i M u n t a l á i n t e r v é m a n i f e s t , a n t q u e f a g n s d i e se s v a n a p r o v a r t o t e s l e s o r d e n a n c e s f i s c a l s , 1 1 e v a t d ' a q u e s t aq u e s ' a p r o v a a v u i , a m b e l v o t f a v o r a b l e d e c i u i e l d e i l E N M , ic u r j o s a m e n t , a m b u n a e s m e n a d e 1 ' E N M q u e s i g n i f i c a v a u n i n c r e m e n td e l a p r e s s i ó f i s c a l e n c a r a g u e f o s a m b 5 n r í l i o n s d e p e s s e t e s .E n a g u e l l a s e s s i ó e 1 s e u g r u p j a d e i a q u e e 1 p a p e r d e l s i m p o s t o sn o é s e r 1 1 ' a n a r a c a r g o l a r e l s c i u t a d a n s , c r e u e n q u e 1 a f u n c i ód e l s i m p o s t o s é s c o b r i r e 1 s c o s t o s d ' u n s s e r v e i s q u e 1 ' a d m i n i s -t ' r a c i ó d ó n a a l s c i u t a d a n s , i p e r t a n t . p € r d i s c u t i r r a p u j a q u eh a n d e t e n i r l e s o r d e n a n c e s f i s c a l s h a d e s e r e n f u n c i ó d , u n sp r o g r a m e s d e t e r n i n a t s d e s e r v e i s a o f e r i r e n e r p r e s e n t i e n e lf u t u r , € D a g u e s t c a s e 1 L g g 2 . E n e 1 c a s d e i , g j u ¡ r t a m e n t d eM a n r e s a , e n a q u e s t s m o m e n t s , e I s i m p o s t o s L e n e n u n a a l t r a f u n c i ói m p o r t , a n t q u e é s c o b r i r e 1 g r e u d é f i c i t q u e t é 1 ' A j u n t , a m e n t c l eM a n r e s a ( 3 3 @ . @ @ @ . @ @ @ ) t i s e r i a n e c e s s a r i L l n p l a d e = á n u j a m e n t d e1 ' A j u n t a r n e n t r l e M a n r e s a . D é i e n a q u e l 1 d l a i c o n t í n u e n d i e n t a r ag u e I ' o p o s i c i ó , o a l m e n y s e 1 G M S , s e g u e i x s e n s e c o n e i x e r q u i n é se 1 p r o g r a m a d e p r i c r i t a l s i o b j e c t i u s d e r g o v e r n p e r a 1 p r o p e rq u a d r i e n n i i t , a m b é p e r a 1 ' a n y 1 9 9 2 . s l a q u e s t p l e s a b é s q u i r r é se l p o s s i b l e p r o g r a m a d e s a n e j a m e n t d e 1 ' A j u n t a m e n t . e 1 p r o g r r * ,q u a d r i e n n a l d ' i n v e r s i o n s d e I ' A j u n t a m e n t . s i s a b é s q u i n e i s ó nl e s p r i o r i t a t s q u e e 1 g o v e r n e s f i x a . € s p o d r i a t e n i r L r n d e b a tm o r t m é s r a c i o n a l s o b r e l a p u j a d e l s i m p o s t o s . p e r q u é p e r a r s e t rg r u p l a p u j a d e l s i m p o s t o s h a d ' e s t a r e n r e l a c i ó a l c o s t d e l av i d a , p e r ó t a m b é e n r e l a c i ó a a q u e r l s o b j e c t i u s q u e 1 a p r ó p i ac i u t a t " e s f i x a . P e r ó n o é s a q u e s t a 1 a s i t u a c i ó , i j " e n 1 , a p i o -v a c i ó d e l e s o r d e n a n c e s e s v a n a b s t e n i r p e r m a n c a d , e l e m e n t ; . ra v u i h i h a s o b r e l a t a u l a 1 ' a p r o v a c i ó d , u n i m p o s t d e c a r a c t e r í s -t i q u e s n o v e s , i e v i d e n t m e n t s i s ' h a g u é s f e t c a s i s , h a g u e s s i np o g u t d i s c u t i r l e s a l t r e s o r d e n a n c e s f i s c a l s i a q u e s t a , h ih a u r i a u n s e g u i t , d e p o E ; s i b i r i t a t s d ' e i x u g a r a m b e r c o n j u n t d et o 1 : e s l e s o r d e n a n c e s f i s c a l s , i e s t i n d r Í a l r n a c a p a c i t a t d em a n i o b r a s u p e r i o r p e r j u g a r a n b e 1 p o s s i b t e i n c r e m e n t d e r ap r e s s i ó f i s c a r q u e e n s r e s u l t a d e l ' a p r o v a c i ó d e r c o n j u n t d et o t e s l e s o r d e n a n c e s . p e r ó a i x ó t a m p o c é s p o s s i l ¡ r e p e r q u é e 1 l e sa l t . r e s o r d e n a n c e s j a v a n s e r a p r o v a d e s , i j a n o m é s i e s t a m o L l r e ' se s t r i c t a m e n t d i n s e 1 p r o p i i m p o s t n o u , i n o m é s e n l L á d , e 1 l .M a n i f e s t a q u e a q u e s t i . m p o s t . , p e r l e s s e v e s c a r a c t e r í s t i q u e s i

A027f f16

Page 10: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

p e 1 f e t d e s e r n o u , n o t , é f i n i c a n e n t c o n s e q ü é n c i e s r e c a p t a t Ó r i e s

i t i s c a l s s i n o q u e p o t t e n i r t a m b é i m p o r t a n t s c o n s e q ü é n c i e s e n

1 ' e s t r u c t u r a c o m e r c i a l i i n d u s t r i a l d e 1 a c i u t a t . P e r t a n L , a

l . ' h o r a d e f i - x a r c o m s ' a p 1 í c a f i m p o s t n o s ' h a u r i e n d e t e n i r e n

c o m p t e ú r n i c a n e n t c r i t e r i s d e r e c a p t a c i ó , s i n o t a m b é c r i t e r i s d e

l e s c o n s e q ü é n c i e s s o c i a l s i e c o n Ó m i q u e s q u e L é , d o n c s n o t é 1 a

m a t e i x a c o n s e q ü é n c i a a p u j a r n é s e l c e n t r e q u e n o a p u j a r m é s l a

p e r i f é r i a . C a d a s c u n a d ' a q u e s t e s c o s e s c o r r e s p o n a u n a p o 1 í t i c a

c o m e r c i a l d i f e r e n L . d e p e n e n t d e s i é s m é s n e c e s s a r i i n c r e m e n t a r

e I c o n e r g a 1 c e n t r e o i n c r e m e n t a r - 1 o a 1 a p e r i f é r i a , i . p e r t a n tr l e 1 ' a p l i c a c i ó d ' a g u e s t a o r d e n a n g a f i s c a l t a m b é s e ' n s e g u i r i e n

c o n s e q ü é n c i e s d e 1 a p o l l t i c a c o m e r c i a l . A i x ó d e m o s t r a 1 a c o m p l e -

x i t a t d e 1 t e m a , i q u e a m é B é s u n i m p o s t q t l e t é u n e s p o s s i b i l i -

t a t s d e m a r g e d e m a n i o b r a p e r a I ' A j u n t a m e n t m o l t g r a n s ' e n q u a n

q u e l a p o s s i h i l i t a t d e c o e f i c i e n t s c o r r e c t o r s q u e e s t e n e n i l ap o s . q i b i l i t a t d e c l a s s i f i c a c i ó d e 1 e s z o n e s d e 1 a c i u t a t , d ó n ap o s s i b i l i t a t s m o l t g r o s s e s p e r d e c i d i r 1 a p o l i t i c a g l o b a I d ' u n

a j u n t a m e n t , e n f u n c i ó d ' a q u e s t e s p o l l t i q u e s f i s c a l s . D í u t a m b ég u e a l s e u u n i m p o s t n o u f a q u e e n a g u e s t P 1 e , e l G M S v i n g u i a m b

u n a a l t e r n a t i v a p r ó p i a , é s a d i r , e 1 m o d e l q u e e n a q u e s t s

m o m e n t s i e n b a s e a l e s d a d e s q u e t e n e n , P € r a l a c i u t a t . P e r

a i x ó h o h a n p r e s e n t a t c o m u n a e s m e n a a 1 a t o t a l i t a t , P € r q u dc o n t é u n a f i t o s o f i a d Í f e r e n l q u e 1 a q u e é s p r e s e n t a d a p e r

I ' e q u i p c l e g o v e r n . E x p l i c a g u e l a s e v a f i l o s o f i a e s b a s a e n d o sp u n i s , u ñ é s a s s u m i r e I q u e C i U h a d i t s e m p r e , n o i n c r e m e n t a r I ap r e s s i ó f i s e a l , i 1 ' a l t r e é s u n a f i l o s o f i a q u e C i U v a p o s a r c o m

a e l e m e n t f o n a m e n t a l e l s a n t e r i o r s q u a t r e a n y s q u e é s l a t e o r i a

d e l v o t p e r n a n e n t . . L ' a p l i c a c i ó d ' a q u e s L e s d u e s f i l o s o f i e s

d e f e n s a d e s p e r C i L I a l l 1 a r g d e l s c i n c a n y s c o n s i s t e i x e n t r e S

e l e m e n t s d j - f e r e n c i a d o r s , € 1 p r i n e r d e l s q u a l s é s e I c o e f i c i e n tg e n e r a l p e r a t o t a l a c i u t a t d e l 1 ' 3 ; e n s e g o n l l o c u n e l e r n e n t

d e c o r r e c c i ó a l s e o e f i c i e n t s d e l s c a r r e r s d e l e s z o n e s d e l a

c i u t a t , c o m u n m i s s a t g e a l a s o c i e t a t d e M a n r e s a e n e l s e n t ' i t d e

d i r " c o m q u e l a L l e i p e r m e t c o m e n g : a r d e s d ' u n n i v e l l b a i x , d o n c s

e s c o m e n g á r á p e 1 n i v e l l m é s b a i x i d e s d ' a g u í s ' a n i r á p u j a n t " .

I l e t o t e s m a n e r e s e 1 s e l e n e n t s f o n a n e n t a l s s ó n e l s p u n t s 7 é . i

8 é . d e l d i c t a n e n a l t e r n a t i u .P r o p o s e n e 1 q u e d i u a 1 7 é . p u n l p e r q u é e n a q u e s t s m o m e n t s

n o e s d i s p o s a 1 1 ' u n c e l l s , n o m é S e s p o d e n f e r h i p Ó L e s i s s o b r e l e s

c o n s e q ü é n c i e s f i s c a l s d ' a q u e s t a o r d e n a n g a , i p e r t a n t f i n s q u e

n o e s t , i n g u i e l c e n s n o e s p o t , p a r l a r s e r i o s a m e n t ' i q u e a m é s

f i n s i t c l t , e x i s t e i x u n a c o b e r t u r a 1 e g a 1 - q u e e I s p e r m e t r i a a c t u a r

e n a q u e s t c a s . P r o p o s e n e l L 2 % c o m a c o n s e q ü é n c Í a d ' a q u e s t a

f j - l o s o f i a , j a q u e 1 e s a l t r e s o r d e n a n c e s f i s c a l s s ' h a n a p u j a t u n

7 % , i a f l o r a r a n s e g u r a m e n t n o u s e l e m e n t s , i d ' a I L r e s d e s a p a r e l -

x e r a n r e U e s u p o s a r a n u n 5 % d ' i n c r e m e n t . A l e s h o r e s a q u e s L 7 e " i

e I 5 % d ó n a a q u e s t L 2 ? E l p u n t 8 é " d e l d i c t a n e n a l t e r n a t i u

r e s p ó n a l d e s c o n t e n L d e l s s e c t o r s a f e c t a t s q u e c o n s i d e r e n q u e

g a i r e b é n o s e ' 1 s h a e x p l i c a t 1 ' a p l i c a c i ó d e I ' i n p o s t i c r e u e n

n e " e s s á r i a ¡ p e r t a n t , 1 a c r e a c Í ó d ' a g u e s t a c o m i s s i ó m i x t a .

A f e g e i x q u e d ' a q u e s t a m a n e r a , a t r a V é S d ' a q u e s t m e c a n i s m e d e

c o m i s s i ó s ' a c o n s e g u i r i a u n a f o r m a d e p a r t i c i p a c i ó r e s p o n s a b l e

d e l s s e c t o r s a f e c t a t s , q u e p o t s e r f i n s i t o t p e r m e t r i a a l ' e q u i p

d e g o v e r n a r r i b a r a a c o r d s g u e f e s s i n q u e a q u e s t s s e c t o r S

s o c i a l s a s s u m i s s i n 1 a n e c e s s i t a t d ' u n a p u j a s u p e r i o r d e 1 ' I A E ,

e s s e n t a q u e s t a u n a a p l i c a c i ó p r á c t i c a d e 1 a t e o r i a d e 1 v o tp e r m a n e n t . S o b r e l a t a u l a h i h a d o s m o d e l s , e l d e C i U , j a s i g u i

a m b 1 a m o d a l i t a t d e l L ' 6 o l a m o d a l i t a t 1 ' 3 d e 1 ' E N M , o b é e l

Page 11: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

r ' '

f ¡ ' " .1

i r I! , ' , , ; t i , . , :

moder que e ls soc ia r ís tes posen so l : re ra tau ra \üe , co r resp / r r áu n a f i l o s o f Í a d i f e r e n t . l 4 a n i f e s t a q u e a m b e 1 v o t , ' C . o c a d a _ g , f q p id e c a d a s c ú e s d e c i d i r á q u i n d e l s d o s m o d e l s e s . . . i b 1 * p E . t r t ac i u t , a t , . i c a d a s c ú h a u r á d ' a s s u m i r 1 a s e v a r e s p o n s á b t t f t a t e nf u n c i ó d e l v o t q u e e m e t i e n a q u e s t a o r d e n a n g a f i s c a l .

E 1 s r . A l c a l d e d i u g u e 1 i h a a g r a d a t 1 ' e x p o s i c i ó d e l s r .M a r s a l , i a f e g e i x q u e 1 i a g r a r a n m o l t e l s c o m p a n y s s o c i a l i s t e sd e B a r c e l o n a , M a L a r ó , T e r r a s s a , G i r o n a e t , c . p e r q u é a m b a q u e s tn o u m o d e l " m a r s a l i á * j a h a u r a n t . r o b a t , r a p e d r a f i l o s o f a l , p e r q u éé s c l a r q u e a p l i c a r e l m á x i m c o e f i c i e n t p e n s a n t q u e d e s p r é s j as ' é s a t e n p s d e r e b a i x a r - 1 o , n o 1 i s e r n b l a m a s s a c o r r e c t , e , { u e é se 1 q u e h a n f e t 1 a p r á c t i c a t o t a l i t a t d ' A j u n t , a m e n t s s o c i a l i s t e s .s e g u i n t c o n s i g n a d e p a r t i t . p e n s a q u e r e s n e c e s s i t a t s , J e l sA j u n t . a m e n t s q u e d a r i e n m é s a l l e u g e r i d e s s i e 1 f o n s d e c o o p e r a c i óq u e v e d ' a l l á o n e r s r . M a r s a l s & p , f o s m é s e s p l é n d i d , i _ n o q u ee s t e s s i n a l a c u a d e t o t a E u r o p a d e g u d a a 1 a m a n c a d e f i n a n c i a -c i ó q u e t e n e n e l s A j u n t a m e n t . s , i q u e s e r á g r e u , i q u e a r ac e l e b r a q u e u n a c o m i s s i ó d ' a 1 c a l d e s s o c i a l i s t e s , a c o m p a n y a t s p e rs r . A l f o n s o G u e r r a , s ' h a g i n a d r e g a t a c e r c a r s o l u c í ó , i é t sd e s i t j a q u e t a n t d e b o s e ' n s o r t i s s i n .

E l s r . M a r s a l i M u n t , a l á e x p r e s s a q u e j a q u e e l s r . A l c a l d eh a i n t r o d u i t e l e r n e n t s n o u s e n e 1 d e b a t é s b o q u e e 1 s e u g r u pp u g u l m a n i f e s l a r - s e a r r e s p e c t e . p e r q u e f a a r e s c o n s i g n e s d ép a r t . i f . , a s s e g u r a a I s r . A l c a l d e q u e e l l n o n ' h a r e b u t c & p , i e ns e g o n l l o c l i d i u q u e ] a p o l í t i c a d e r G M S a i l A j u n t , a m e n t n o l af a n e n f u n c i ó d e c o n s i g n e s d e 1 p a r t . i t s j . n o e n f u n c i ó d e r q u ec r e u e n r n i l l o r p e r M a n r e s a r l a q u a l c o s a 1 i h a c o s t a t a l g u n sp r o b l . e m e s a l g u n a v e g a d a . r p e r t a n t s i e 1 s r . A l c a r d e d i s t r i -b r r e i x a q u e s t a p r o p o s t , a e n t r e e l s A j u n t a m e n t , s s o c i a l i s t . e s ,s e g u r a m e n t e n c a r a 1 i c a u s a r á m é s p r o b l e m e s , p e r ó d e q u a l s e v o lm a n e r a a q u l a I ' A j u n t a m e n t d e M a n r e s a , d e f e n s e n e 1 s i n t e r e s s o sd e l a c i u t a t . N o é s i n t e n c i ó d e l s e u g r u p d i s c u t i r a q u l e l q u ef a n e 1 s a l t r e s A j u n l a m e n t s , p r i m e r p e r q u é n o c o n e i x e n l a s i t u a -c i ó d e l s a l t r e s , i d e s p r é s p e r q u é p r o b a b l e m e n t e 1 a l t r e s A j u n t a -m e n t s L e n e n u n p r o g r a m a d ' a c L u a c i o n s , u [ p r o g r a n a d , i n v e r s i o n s ,p e r ó q u e j u s t i f i c a 1 e s p u g e s g u e h a g i n p o g u t f e r . r s i l , e q u i pd e g o v e r n h a g u é s f e t i g u a l , p o t a e r s ' h a l r r i e n p o s a t d ' a c o r d , p " t óe l q u e n o p o d e n f e r é s v o t a r u n a u g m e n t d e l a p r e s s i ó f i s c a l e nu n 5 A e o s e n s e q u e s e ' 1 s e x p l i q u i p e r q u é s ' h a d ' a p u j a r a q u e s t5 @ e " , i s o b r e t . o t s e n s e e x p l i c a r - h o a l a c i u t a t . E l s a l t r e sa j u n t a m e n t s p o d e n f e r e 1 q u e v u l g u i n , p e r ó e n a q u e s t s m o m e n t sn o m é s e s p o t p a r l a r d e 1 ' A j u n t a m e n t d e M a n r e s a , i s o b r e e l q u es e ' 1 s h a e x p r i c a t . a q u i a I ' A j u n t , a m e n t d e M a n r e s a . F i n a l m e n t h ad i t e 1 s r . A l c a l d e q u e s ' e s t á a l a c u a d ' E u r o p a , i a 1 r e s p e c t ei n a n i f e s t a q u e e v i d e n t m e n t s ó m d e l s P a i s o s e n q u é 1 a d i s t , r i b u c i ód e 1 a d e s p e s a e n t r e 1 e s a d n i n i s t r a c i o n s p ú r b l i q u e s é s d i v e r s a , ié s e v i d e n t , q u e s ' h a d e c o r r e g i r , i e l q l l e e r s A j u n t a m e n t sd e m a n e n s ó n m é s c o m p e t , d n c i e s i m é s i n g r e s s o s p e r p o d e r a p l i c a ra q u e s t e s n o v e s c o m p e t é n c i e s , i n o s o l a m e n t , m é s i - n g r e s s o s p e r q u és f . r e n q u a l s e v o l c a s e s t á d ' a c o r d a m b e r s r . A l c a t d e e n q u ée s p e r a q u e v i n g u i n m é s d i n e r s d e l s F o n s d e c o o p e r a c i ó d , a r 1 á o nh a n d e v e n i r , i e n a q u e s t s e n t i t e s p e r a q u e l ' a n y q u e v e j a h ih a g i u n F o n s d e c o o p e r a c i ó L o c a r d e r a G e n e r a l i t a t , , i q u ev i n g u i n d i n e r s p e r p r í m e r a v e g a d a d ' a q u e s t f o n s .

E l s r . sa l a i Rov i r a pe l que f a a r es esmenes i en p r ime r

427r17 - A

Page 12: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

1 l o c l a d e l P a r t i t P o p u l a r d i u q u e l a n e n t a q u e s i g u i s e n s e d o n a ra l t e r n a t i v a , j a q t l e t a n t 1 a d e l s n a c i o n a l i s t e s c o m l a d e l ss o c i a l i s t e s p r e s e n t e n a l t e r n a t i v e s , a l a t , o t a l i t a t e n u n c a s , ie n l - ' a l t r e s a m b f a c t o r s c o r r e c t o r s g l t e t e n e n u n a c o h e r é n c i a . A. l a c o m i s s i ó d ' H i s e n d a j a e s v a e x p r e s s a r e l p u n t d e v i s t a l e g a li 1 i e x t r a n y a q u e a v u i a q u i r p € r d o s g r u p s d e 1 ' o p o s i c i ó e st o r n i a p r e s e n l a r e l q u e j a v a q u e d a r c l a r d e s d e l p u n t d e v i s t aj u r í d i c q u e é s i n t e n t a r 1 l i g a r e l s i n c r e m e n t s a u n a f ó r m u 1 am á g i c a p e r L a l q u e n o e s p a s s i d e 1 x % , p e r q u é e l c e n s d ' e p f -g r a f s q u e e s t i n d r á e s t a r d a r A m o l t a l e r n i r - 1 o e l s u f i c i e n t m e n td e p u r a t c o m p e r f e r u n a c o n p a r a n g a a m b p e s s e t e s c o n s t a n t s d e 1q u e s ' h a r e c a p t a t 1 ' a n y 1 9 9 1 e n 1 1 i c é n c i e s f i s c a l s d e l q u e e sp u g u i r e c a p t a r 1 ' a n y L 9 9 2 L t 9 9 3 d ' T . A . E . S ' h a d e p a r t í r d e l ab a s e q u e I ' T . A . E é s u n i m p o s t s u b s t Í t u t i u p e r ó n o t é r e s a v e u r ea m L r 1 ' e n f o c t é c n i c i e c o n ó m i c d e l m a t e i x p e r q u é e s c a n v i e n t o t se l s p a r A m e t r e s , 1 a i n t e r v e n c i ó d ' a q u e s t s p a r á m e t r e s e n c a d a s c ú nc l e l s e p i g r a f s , a m b l a q u a l c o s a i p e r F o s a r u n e x e m p l e , s ' a g a f a -r i a u n a e n p r e . s a d e t , e r n i n a d a a m b e 1 s i s t e m a a n t i c , 1 ' h i a p l i c a -r i e n e l s i s t e m a n o u , i e 1 r e s u l t a t q u e d o n a r i a e s t á e n f u n c i ód ' u n e s v a r i a b l e s a b s o l u t a ¡ ¡ e n L d i f e r e n t s i , n o c o m p a r a b l e s 1 ' u n aa m b I ' a l t . r a . S i a a i x ó s e I i a f e g e i x l a d i v e r s i t a t q u e h i h a d e1 1 i c é n c i e s f i s c a l s , f a g u e e l r e s u l t a t p r e v i q u e e s p u g u io b t e n i r d e l p r i m e r c e n s d e I ' a n y L 9 9 2 d i f t c i l m e n t s e r á e 1s n f i c í e n t m e n t d e p u r a t . i c o t e j a t , c o m p e r q r r é p u g u i s e r c o m p a r a b l ea 1 d e l ' a n y 1 9 9 1 - . I d e s d ' a q u e s t p u n t d e v i s t , a s e l i f a d i f f c i la c c e p t a r 1 ' e s m e n a d e l g r u p p o p u l a r , p e r q u é 1 i s e m b l a e l e g a n L d ec a r a a 1 a s c i u t . a t , p e r ó p o c r e a l d e s d e 1 p u n t d e v i s t a t é c n i c io p e r a t i u d e 1 ' A j u n t a m e n t . D i u g u e 1 ' e q u i p s o c i a l i s t a f a u n e sa f i r m a c i o n s a g o s a r a d e s , p e r Ó q u e e n e l s e u c o n t i n g u t d u b t a d e l as e v a v i a b i l i t a t . D ' e n t r a d a 1 ' e s m e n a é s a l a t o t a l i t a t , i a m b u nd e s c o n e i x e m e n t c o n s i d e r a b l e d e l a r e a l i t a t d e l t e m a , i p e r t a n te l . l . r e b u t j a a q u e s t a e s m e n a a 1 a t o t a l i t a t , i a n é s , s e n s e e n l r a ra c l i s c u t i r e 1 s d i f e r e n l s p L l n t s . P e r ó h i h a m é s d ' u n a a f i r m a c i óe n l . e s q u a l s e S m o s t r a e n d e s a c o r d , c o m e n e 1 c a s d e l e s o r d e -n a n c e s f i s c a l s d e b a t u d e s e n e l P I e p a s s a t ¡ € D q u é e l G M S f a e l sn ú m e r o s p a r t i n t d e l p r e s s u p o s t , p e r Ó j a v a e x p l i c a r q u e u np r e s s u p o s t n o é s l a r e a l i t a t , s i n o u n a p r e v í s i ó , i e n c a n v i1 ' e q u i p d e g o v e r n h a f e t e 1 s n ú m e r o s p a r t i n t , d e l a r e a l i t a t , D Oc l e l p r e s s u p o s t . D ' a q u e s t a m a n e r a g u a n e 1 S r . M a r s a l p a r l a q u e

1 ' I A E a u g m e n t a I a p r e s s i ó f i s c a l e n u n 5 @ % n o é s v e r i L a t ,p e r q u . é e n e 1 f e t q u e e 1 p r o j e c t e d ' i n g r e s s o s s ' i n c r e m e n t i u ns T e . , h i j u g u e n u n s e g u i t d e v a r i a b l e s d ' a c t u a l i t z a c i o n s e n 1 ab a s e c l a d e s . P e r u n a b a n d a , a m b l a n o v a s i l u a c i ó , e s p l a n t e j a u n aa c t u a l i t z a c i ó q u e f a r e f e r é n c i a a t o t e s a q u e l l e s a c t j - v i t a L se c o n ó m i q u e s q u e f i n s a r a v e n i e n c o t , i t z a n t , p e r u n s e p f g r a f sd e t e r m i n a t s d e 1 l i c é n c i a f i s c a l , i q u e 1 a r e a l í t a t é s q u e s i l e se n t i t a t s e c o n ó m í q u e s h a g u e s s i n r e g u l a r i t z a t 1 a s e v a s i t u a c i ó n oh a g u e s s i n c o t i t z a t p e r a q u e s t s e p í g r a f s s i n o p e r u n s d e d i f e -r e n t s , € o t a n t e n g u a n h i h a e m p r e s a q u e c o L i t z a p e r u o d o se p í . g r a f s , q u a n r e a l m e n t h o h a u r i a d e f e r p e r t r e s , q u a L r e , oc i n c e p i g r a f s . I 1 ' a l t r e é s q u e I a g e n t q u e h a v i a d e c o t i t z a rp e r a 1 g ú n e p í g r a f i n o e n c o t i t z a p e r c a p . f u n a l t r e e l e m e n t e Ic o n s t i t u i r i a a q u e 1 1 s e n y o r q u e t o t s e 1 s e p l g r a f s a c t u a l i t z a L s ,p e r ó n o e J - s t é a m b e l s b a r e m s d e v a l o r q u e e 1 s h a d e t e n i - r , é sa d i r e l q u e t , é 1 ' e p l g r a f p e r u n d e t e r m i n a t n o m b r e d e c a v a l l s iq u e a c L u a l m e n t 1 ' h a m u l t i p l i c a t , p e r t r e s , J - n o h o h a a c t u a l i t -z a L t o e 1 q u e t é X e r n p l e a t s i q u e t a m b é e l s h a i n c r e m e n L a t a m be 1 d e c u r s d e I t e m p s , p e r ó n o e l s h a d e c l a r a t . L a s u m a d ' a q u e s t e s

Page 13: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

- - l Y t -É,.' '.,

, !v a r i a b l e s c l ' a c t u a l i ¿ z a c i ó f a q u e e l s i n c r e m e n t s ! ' . , " n * r " ; " - l ;s i g u i n i . m p o r t a n t s i a q u e s t d e s i g s ' h a v a l o r a t d j _ n s c l e l 5 @ g . d e 1 s ,i n c r e m e n t s d ' i n g r e s s o s , 1 ó g i c a m e n t s i n o e s f a a q u e s t , á a c t u a l i t - 'z a c i ó f i n c r e r n e n t s e r á s u b s t a n c i a l m e n t i n f e r i o r , p e r ó 1 á p r g s s á óf i s c a l n o é s a i x ó , s i n o a g a f a r e l s m a t e i x o s p " r - á m e t r e s d e 1 e sm a L e Í x e s e m p r e s e s i a n b e 1 s m a t e i x o s e p l g r a f s i a p l i c a r - 1 o s - h i1 a t , a r i f a n o v a . r a 1 f e r a i x ó e s t r o b e n e n q u é l i i h a c a s o sd ' i n c r e n e n t s i . d e d e c r e m e n t s , a g u e s t s ú l t i m s e n a l g u n s c a s o sf i n s e I 3 3 % c o m é s e I d e I a f a b r i c a c i ó m e c á n i c a d e c i n t e s . U n aa l t r a a f i r n a c i ó q u e s ' h a f e t , é s e 1 d e l a f i n a c i a c i ó i e I d é f i c i tc l e 1 ' A j u n t a m e n t , i é s c e r L q u e L e n e n d é f i c i t , d e l a m a t e i x am a n e r a q u e e l t e n e n e l s a r t r e s A j u n t a m e n t s s i g u i n d e 1 c o l o r q u es i g u i n , i t a m b é é s c e r t q u e g r a n p a r t d ' a q u e s l a f i n a n c i a c i óh a d e v e n i r r 1 e 1 F o n s d e c o o p e r a c i ó M u n i c i p a l d e M a d r i d . s i aM a n r e s a s ' a p l i q u é s e 1 f a m ó s 2 5 % , p e 1 c a p b a i x f r e p r e s e n t a r i a u ni n c r e m e n t d e l s i n g r e s s o s d e r n i l m i l i o n s d e p u " = * t u u . T s e , n sd u l ¡ t e a i x Ó h a d e p o r t a r a p a r e l l a t u n i n c r e m e n t , d e t r a n s f e r é n c i e so s i m é s n o d e r e s p o n s a b i l i t a t d e g e s t i _ ó p e r p a r t d e l s A j u n t , a -n e n L s , i a j u d a r i a a s o l u c i o n a r e I p r o b l e m a d e l s A j u n t a m e n t s c l et o t a E s p a ñ a . F i n a l m e n t d i r r q u e e x p r e s s a l e s m é s s * n ó . r " s d i s c u l -p e s p e r p a r t d e 1 ' e q u i p d e g o v e r n p e r l e s p r e s s e s a m b 1 e s q u es ' h a h a g r r t d e p o r t a r a t e r m e a q u e s L a o r d e n a n g a , s i b é é s c e r tq u e a l g u n , s g r u p s d e 1 ' o p o s i c i ó h a v i e n a c l v e r t i t d e s d e 1 m e , s d es e t e m b r e q u e a q u e s t L e m a s ' h a v i a d e p o r t a r a b a n s d e f i n a l sd ' a n y r p € r p a r t d e l a d e l e g a c i ó d ' H i s e n d a d e B a r c e l o n a , s € , 1 s v ad i r q u e n o s ' h a v i a d e p a t i r p e r q u é h i h a v i a t e m p s , i d e s p r é ss ' h a a n a t m a t i s a n t i h a r e s u r t a t s e r c e r t e 1 q u e

- d e i a l , o p o s i -

c i 6 , d e n a n e r a q u e q u a n e s v a n p o s a r a c ó r i e r s e , 1 s v a f e ri m p o s s i b l e t e n i r - h o d e p r e s s a , p e r q u é t a r n b é s , h a v i e n d e f e r l e sa l t r e s o r d e n a n c e s , p € r 1 a q u a l c o s a r e i t e r a q u e d e m a n a d i s c u l p e sa t o t h o m . D i t a i x ó , e x p r e s s a q u e g u a n e s f a I ' a f i r m a c i ó q r _ r e a i x ós i g n i f i c a r á u n s i n c r e r n e n t , s m o l t f o r t s i q u e e 1 m í 1 1 o r s e r i ap o s p o s a r - h o f i n s e 1 i - 9 9 3 , i g u e f l a c f a v o r f a 1 ' e q u i p d e c i u ,a l . e s h o r e s i n d e p e n d e n t m e n t d e 1 m o m e n t e n q u é s , h a g 1 á i t a i x d ,s ' h a d e t i r a r e n d a v a n t a q u e s t p r o j e c t e p e r q u e d a r a i _ n s d e l q u ec l i u 1 a L l e i " P e r ó c i u é s c a u t , a a m b f i m p o s t i i n t e n t e n n oÍ n c r e n e n t a r 1 a p r e s s i ó f i s c a l , i e i u q u a n d i u a i x ó s ' e s t ár e f e r i n t a u n s e g u i t d ' A j u n t a m e n L s q l l e h a n a g a f a t e 1 s d o sc o e f i c i e n t s m u l t i p l i c a d o r s i h a n a r r i b a t , a u n i n c r e m e n t d e 1 4 ¿ t @e o , i n d e p e n d e t m e n t d e l - a q u o t a b á s i c a i d e q u e a r r i l : i q u e r c o m d eI a D i p u t a c í ó . E r p r o j e c t e d e 1 ' e q u i p d e g o v e r n s e s í t u a d e 1 z ' 4a I o ' 9 6 , i 1 ó g i c a m e n t n o s ' h a a r r i b a t a l 4 t s i n o q u e s , e s t á an e i t a l d e c a m l . D i u q u e h i h a L r e s e s r n e n e s s o b r e I a t a u l a i c o mg u e 1 ' e q u i p d e g o v e r n é s c o n s c i e n t q u e p e r d e s e n v o l u p a r 1 ap r o p o s t a e s r e q u e r e i x m a j o r i a a b s o l u t , a , s ' h a n d e p o s i c i o n a rf a v o r a b l e m e n t v e r s u n a e s m e n a . D e s p r é s d e p a r 1 " r - n " l a m é sr a o n a b l e d i n s d e l p r o j e c t e d e I , e q u i p d e g o v e r n é s 1 ' e s m e n a d e1 ' E N l " l , a m b 1 a q u a l c o s a v o t a r a n n e g a t i v a m e n t 1 ' e s n e n a d e l s G M si G M P , i v o t a r a n f a v o r a b l e m e n t l a d e I ' E N M .

E l s r . B a l e t i o 1 l e r e x p r e s s a q u e s i a r a , t a l c o m v a p a s s a ra l a s e s s i ó d e 1 e s a l t r e s o r d e n a n c e s r e s d o n a 1 l u m v e r d a a1 ' e s m e n a d e 1 ' E N M , r o s a p e n q u é e s q u e d a ¡ p é r q u é p r i n e r v a nv o t a r a f a v o r d ' u n a p u j a i a r a v o t , e n u n a b a i x a . p e r q u e f a a1 ' e s m e n a d e 1 p a r t i t s o c i a L i s t a d i u q u e é s 1 a q u e t r o b a m é sr a o n a b r e , a m b a q u e 1 1 p u n t 7 é . q u e p e r m e t a s s e g u r a r u n a b a s e a n bu n m a r g e d e c o n f i a n g a . E 1 f e t q u e e l - l h a g i p r e s e n t a t 1 a s e v ae s m e n a n o t a n v e s t i d a c o m 1 ' a I t r a , é s p e r a n a r s o b r e s e g u r , e n

A

\-54

027f l1E

Page 14: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

e l c a s q u e a q u e s t a r t i c l e s e t é n o f o s i n t r o d u i t . E s h o r a q u e j at o t h o m e s f a c i e 1 c á r r e c d e s e r m o d e r a t , p e r q n é 1 ' ú n i c a a l t e r n a -t . i v a é s r e d u i r d e s p e s e s . T a m b é s ' l ' r a d i t q u e s o r t i r a n a f l o r a -m e n t s , i n a t u r a l r n e n t q u e e n s o r t , i r a n , i q u e e 1 s h a u r á d e p a g a rt o t h o n , p e r ó n o e s d i u e n l e s ] : a i x e s q u e s ' e s t a n p r o d u i n t a v u id j - a , i q u e m o l t e s i n d t l s t r i e s e n t r a r a n e n 1 a c l a n d e s t i n i t a t , id ' a i x ó n o s e ' n p a r 1 a . A m é s t é e n t é s , p e l s e u p a r t i t , q u e aM a d r j d p o d r i a s e r q u e s o r t f s u n a e s l l l e n a e n e l q u a l e s c o r r e g í sq u e f i n d e x d e c a r r e r s p a s s i t o L d e 1 ' 1 e n a m u n t , a l e s h o r e s , s ia q u í e s f i x a e 1 1 ' 3 , q u e é s u n 3 @ @ Z , s o b r e e l s d i f e r e n t sa u g m e n l s q u e j a v é n e n , e a 1 i m a g i n a r u n a u g m e n t m o l t g r o s . Id e s p r é s r e b a i x a r p e r r e b a j - x a r j a n o e s f a , p e r t a n t s ' h a d em i r a r p r i m e r d e n o f e r 1 ' a u g m e n t . H i h a u n a l t r e p u n t i é s q u ee 1 n n ú m e r o s d e l s L é c n i c s d e l S r , S a I a n o c o i n c i d e i x e n a m h e 1 sn t i m e r o s g L l e h a f e t . e 1 1 . I p a s s a s e g u i d a n e n t a e x p l i c a r - l i c o mg u e d a r a n v u i t c a s o s d i f e r e n t s d e c o m e r g o s d e 1 a c i u t a t a m b1 ' e s m e n a d e l t ' 3 . P o s a p e r e x e m p l e u n a s a b a t e r i a d e l c a r r e r S t .M i q u e l a a l q u a 1 1 i s u p o s a 8 @ m 2 , i q u e 1 ' a n y 1 - 9 9 1 1 i c o r r e s p o -n i a p a g a r 2 4 . 2 4 1 - ' - p t e s . p e r 1 ' e p i g r a f 6 5 L . 6 i 4 d e 1 l - i c é n c i af i s c a l ; 1 ' a n y 1 , 9 9 2 p e r 1 ' e p i g r a f 6 4 2 . 5 7 , p e l g r u p d e c a r r e r f ip e l c o e f i c i e n t d e s i t u a c i ó L ' 5 , e n r e s u l t a e 1 s e g ü e n t :A g a f a n t 1 e s 2 1 . 4 @ @ ' - p t e s . q u e 1 i p e r t o q u e n p e r 1 ' e p L g r a f is u m a n l - h i I ' i t r c r e m e n t d e l 2 @ ' 4 s o b r e e 1 s m e t r e s g u a d r a t s q u e s ó n8 4 8 ' - p t e s . s u r t u n a b a s e d e 2 2 . 2 4 A p t e s . A p l i c a n t e 1 7 ' 5 2 d e 1 as i t u a c i ó d e l c a r r e r s o b r e a q u e s t a b a s e , r € s u l t e n 3 3 . 3 7 2 ' - p t e s .a l e s g u a l s s ' h a d ' a f e g i r e l I ' 3 r t q u e e s p r o p o s a a v u i , o t r t e n i n t -s e l a q u a n t i t a t d e 4 3 . 3 8 3 ' - p t e s . A m é s a m é s , s o b r e l a b a s e d e1 e s 2 2 . 2 4 8 ' - p t e s . e s m e n t a d e s a n t e r i o r m e n t . s ' h j . h a d ' a p l i c a r e 1A ' 4 @ % d e 1 a D i p r - r t a c i ó , q u e s ó n 8 . 8 9 9 . P e r t a n t 4 3 . 3 8 3 ' - p t e s .m é s 8 . 8 9 9 d ó n a u n t o t a l a p a g a r d e 5 2 . 2 8 2 ' - p t s . q u e s u p o s a e I1 1 5 * d ' a u g m e n t . I g u e t o t i a m b 1 ' e s m e n a q u e p r e s e n t a s u r t t o tp e r u n 8 5 % d ' a u g m e n t , q u e j a e s g a r r i f a . A c o n t i n u a c i ó i s e g u i n t1 ' e x e m p l e d e l e s o p e r a c i o n s e f e c L u a d e s e n e 1 c a s a n t e r i o r v ae n u m e r a n t a l g u n s c a s o s m é s .

E 1 S r . A l c a l d e i n t e r v é d i e n t q u e s i M a n r e s a a p l i c a e l 1 ' 3s e r á L l n a c l e l e s c i u t a l s m é s b a r a t e s d ' a q u f , F € r q u é t o t e s l e sa l t r e s h a n a p l i c a t e 1 1 ' 8 , e I 2 e L c . j a q u e d i n t r e d e t o t . e l sc i u . t a c l a n s c l e M a n r e s a p a g a r a n m e n y s q u e d ' a l t r e s c i u t a t s .

E 1 S r . B a l e t . i O l L e r p o s a p e r e x e m p l e a r a u n c a s d e 1 ap e r i f é r i a o n s ' h i h a d ' a p l i c a r r e d u c c i o n s , d e v e n d a a I m a j o rd ' a i g u e s m i n e r a f s , d ' a p r o x i m a d a m e n t 5 @ f t 2 . , i d i u q L t e d e q u o t ar l ' e n t r - a d a d e p a g a r 2 4 . 2 4 1 p e s s e t e É a 5 3 . @ @ @ p e s s e t e s , s i s e 1 ia f e g e i x e n l e s d e I a D i p u t a c i ó , i l a q u o t a m u n i c i p a l r e n c a r a q u es e 1 i a p l i q u i n l e s r e d u c c i o n s q u e t o q u e n , s u r t 6 3 . 1 6 5 ' - q u e é se l L 6 @ % . P e r t a n t l i d i u a l S r . A l c a l d e q u e n o e l c o n v e n g e l" m a l d e m u c h o s , c o n s u e l o d e L o n L o s " p e r q u é s ' h a d e m i r a r p e 1m u n i c i p i , t a l i c o m h a d i t e 1 S r . M a r s a l . I s i l ' a 1 t r e d i a j a e sv a a p r e t a r l a p r o p i e t a t a m b e 1 " q u i m é s t i n g u i , q u e p a g u i m é s "d e l S r . P e r r a m o n , a r a h a t o c a t a n a r c o n t r a e 1 s a m o s , e m p r e s a r i s .P e r s o n a l m e n l e n t r a r i a e n 1 a p r o p o s t a d e 1 G r u p S o c i a l i s t a p e r q u é1 i h a a g r a d a t 1 a c 1 á ¡ - r s u l - a c o r r e c t o r a d e m o d i f i c a c i ó , i e n c a sq u e a g u e s t a n o p r o s p e r i e s r a t l f i c a e n 1 a s e v a p r ó p i a e s m e n a .

E1 S r . Pe r ramon i Ca r r i ó i n t e r vé man i f es tan t , p€ I que f aa1 S r . Ba le t , eu€ p rec i samen t ha es ta t e11 qu i ha pe rmés it o l e ra t e l dé f i c i t que h j - ha en aques t s momen ts a 1 'A junLamenL ,

Page 15: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

r . f : - ' y l . a

' . t . , t '

{q u i v a d o n a r 1 1 u m v e r d a a u n s p r e s s u p o s t o s , g ü € , a n a l i t z a n t - I o sr á p i d a m e n t . e s v e i a q u e e s t a v e n d e s c o m p e n s a L s , p e r q u é e 1 s i n g r e s -s o s p r e v i s t o s e r e n i m p e n s a b r e s d e r e a l i t z a r , d o n a t q u e l q r e s t at i ' o p o s i c i ó v a v o t a r e n c o n t r a . r a r a p r e c i s a m e n t , d a v a n t a q u e F t as i t u a c i ó d e d é f i c i t g e n e r a d a , e l m a t e i x s r . B a l e t p l a n t e j a a n a ra u n a r e d u c c i ó i m p o r t a n t d ' u n t i p u s d e r e c a p t , a c i ó , 1 a q u a l c o s at r o b a m o l t i n c o n s e q ü e n t . D i u t a m b é q u e e l s r . B a l e t h a e s m e n t a te x e m p l e s e n q u é f i m p o s L g 1 o b a 1 p u j a . b a r r e j a n t - h i e 1 q u e f ar e f e r é n c Í a a 1 a D i p u t a c i ó , i a r r e s p e c t , e d i u q u e n o é s t , e m a d ec o m p e t é n c i a m u n i c i p a l , h i é s , p e r ó 1 ' A j u n t a n e n t n o s ' h i p o tp r o n u n c i a r . E n q u a l s e v o l c a s é s c e r t q u e e 1 c e n t r e , d e g u t a 1 ac o r r e c c i ó t e r r i t o r i a l , q u e d a r á m é s g r a v a t q u e a l a p e r i f é r i a , i1 i p o d r i a d o n a r c a s o s d e c o n e r g o s e n e 1 s q u a l s b a i x a I ' i m p o r t ,p e l : t a n t , a q u e s t i u r p o s t s e r á d i f e r e n t i g r a v a r á d i f e r e n t . u n aa l t r a q t i e s t . i ó é s s i i n t e r v é o n o a q u e s t a a c t u a c i ó e n p o l f t i c ac o m e r c i a l , D e f e t , d i u q u e l a q u a n t i a d e f i m p o r t n o é s d e t e r n i -n a n t e n 1 ' e s t r u c t u r a c o m e r c i a l d e M a n r e s a . E 1 s e u g r u p v ap l a n t e j a r u n e s e s m e n e s e n l e s a l t r e s o r d e n a n c e s , q u e a l g ú n á a i tq u e a u g m e n t a v a 1 a r e c a p t a c i ó e n 5 m i l i o n s , c o s a , c e r t a s i e s m i r ae 1 q u e e s p r o p o s a v a d ' a u g m e n t e n u n i m p o s t , d e t e r m j . n a t , p e r ó é sq u e t a m b é e s v a p l a n t e j a r u n a d i s r n i n u c i ó d ' a p r o x i m a d a m e n t 2m i l i o n s d e p e s s e t e s e n l e s e s c o m b r a r i e s , i u n a d i s m i n u c i ó a lv o l t . a n t d e 2 m i l i o n s d e p e s s e t e s d e r c o n s e r v a t o r i , i e n t r e e r sa r t r e s p r e u s p r l b l i c s i t a x e s u n a d i s m i n u c i ó d ' 1 m i l i ó . u n a a l t r aq ü e s t , i ó é s r a q u e p l a n t e j a e t G r u p s o c i a l i s t a e n l a s e v a t o t a l í -t a t , p e r q u é d e f e L , a g u e s t i m p o s t h a e s t a t a p r o v a t p e 1 p s o E a 1P a r l a m e n t d e M a d r i d , i p e r t a n t b á s i c a m e n t t é 1 a f i l o s o f Í a q u e1 i h a n v o l g u t d o n a r , i e 1 q u e p l a n t e j a e r g r u p s o c i a l i s t a aM a n r e s a c o m u n m o d e l a b s o l u l a m e n t d i f e r e n t , e n t , o t c a s n o n é s t éu n e s p e L i t e s v a r i a c i o n s , f r u i t d e 1 p a c t e r l e l s e u g r u p a m b 1 aF e d e r a c i ó E m p r e s a r i a l d e 1 a c a t a r u n y a c e n t r a l , i q u e r e c u l l l e sr e c l a r n a c i o n s q u e e 1 1 s h a n p l a n t e j a t , i q u e t é d o s a f e g i t s . u n é se 1 d e r a e l á u s u l a d e r e v i s i ó a u t o m á t i c a s i s e s u p e r a e 1 r z zd ' i n c r e n e n t e n l a r e c a p t a c i ó , i a l s e u g r u p s e r s s e m b l a q L l e a i x óe s t é c n i c a m e n t p o c v i a b l e , i s e g u r a n e n t , n o m é s e 1 s a f l o r a m e n t sr e p r e s e n t . a r a n u n a u g n e n t s u p e r i o r a a q u e s L L 2 e " , i p e r t , a n t , e 1p l a n t e j a n e n t s o c i a l i s t a s i g n i f i c a r i a d e f e t u n a d i s m i n u c i ó d e I ap r e s s i ó f i s c a l , i s e g u r a m e n t e s p o t i n t e r p r e t a r c o m u n t e m a c l eb l o q u e i g e c o n ó m i c m é s q u e u n a a l t r a c o s a . E 1 s e u g r L l p , € ñ t o tc a s , v o 1 e x e r c i r u n a f u n c i ó d e c o n t r o r d e 1 ' A j u n t a n e n t , p e r ó n od e b l o q u e i x . s i I ' e s m e n a s o c i a l i s t a e s v o t é s p e r p a r t s , v o t a r i e nf a v o r a b l e m e n t . 1 a p a r t q u e f a r e f e r é n c i a a 1 a c r e a c i ó c l ' u n ae o m Í s s i ó p e r t a 1 d ' e s t , u d i a r i p l a n t , e j a r e 1 t e m a , p € r f e r - l o b e nf e t p e r a 1 1 9 9 3 . R e f e r e n t a 1 ' e q u i p d e g o v e r n , d i u q u e e l I , 6e l s s e n r b l a d e s m e s u r a t , i e n c a n v i 1 a s e v a e s m e n a d e 1 1 ' 3 p e n s ag u e é s m é s r a o n a b l e i f i n s í t o t a 1 s a f e c t a t s e l s s e m b l a u n ap o s Í c i ó c o r r e c t a . s e g u e i x p e n s a n t q u e I a p r o p o s t a d . e c i u é s p o cc o h e r e n t p e 1 q u e f a a a j o r n a r a q u e s L t e m a d u r a n t u n á D y , p e r q u é ,e n t o t c a s , h a u r i e n d ' h a v e r p l a n t , e j a t u n a l t r e c o e f i c i e n tg e n e : : a 1 . I m a n i f e s t a q u e e 1 s e u g r u p i n t e n t a , m a l g r a t e l c o s tp o 1 í t i c , s e r u n a m i c a s e r i o s o s i p l a n L e j a r p r o p o s t e s m ó 1 ts e m b l a n t s d e l e s q L l e p r e s e n t a r i e n s i e s t e s s i n a I g a v e r n .

E r s r . M a r s a l i M u n t a l á r e s p ó n a a l g u n s c o m e n L a r i s ia f i r m a c i o n s q u e s ' h a n f e t e n a q u e s t s e g o n t o r n d ' i n t e r v e n c j _ o n s ,í d i u q u e s ' h a n p l a n t e j a t a l v o r t a n t d e 1 ' a p l i c a c i ó d e l a s e v ae s m e n a u n s e g u i t d e p r o b l e m e s t é c n j - c s p e r p a r t d e 1 s r " s a 1 a ,i t a m b é h a c o i n c i d i t e n a i x ó e 1 s r . p e r r a m o n , F € r 1 a q u a l c o s a

v't * n T

\ 3 3

! l' '

427 'J '19 - A

Page 16: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

s u p o s a q l l e d e u e n d i s p c r s a r d ' a l g u n s i n f o r m e s s o b r e e I n i v e l l o1 e s p o s s i b i l i t a t s r l e r e c a p t a c i ó , d e l s q u a l s e 1 g r u p s o c i a l i s t an o e n d i s p o s a . P e n s a p e r ó q u e n o s ó n p r o b l e m e s t é c n i c s s i n o L l np r o b l e m a d e c o n c e p c i ó p o 1 í t i c a , i d e t o t a m a n e r a a q u e s L a c o m p a -r a c i ó e n t r e I a 1 1 i c é n c i a f i s c a l i 1 ' I A E , g ü € s e g o n s s e m b l a n o e sp o t f e r , 1 ' h a n v i n c u l a t p r e c i s a m e n t a 1 a c o m i s s i ó p e r q u é e s s e n t -h i e l - s a f e c t a t s e l s p r o b l e m e s d ' i n t e r p r e t a c i ó e s p o d e n s u p e r a ra t r a v é s d e 1 d i á 1 e 9 , p e r q u é c o m j a h a d i t s ó n m é s p r o b l e m e s d ed i á l e g q u e d e t é c n i c a f i s c a 1 . E n s e g o n l I o c s ' h a d i t , q l l e n üs i g n i f í c a r á u n 5 @ % d ' i n c r e n e n t r i e p r e s s i ó f i s c a l p e r q u é h i h ac a n v i s d ' e p Í g r a f s t y € g u l a r i L z a c í ó , a c t u a l í L z a c í 6 , p e r ó t a r n b é h ih a b a i x e s , i d e c r e m e n t s d e 1 a b a s e i m p o s i t i v a . P e r t a n L ,s e g u r a m e n t h i p o t h a v e r u n a t e n d é n c i a a 1 a c o m p e n s a c i ó e n t r e l e sa l t e s i 1 e s b a i x e s . E s d i u q u e e s r e c a p t , a r á u n 5 @ Z m é s a m b l ap r o p o s l l a d e C i U , i e l l c r e u q u e s e r á L l n 7 5 % m é s , p e r ó t o t s ó ni m p r e s s i o n s i a p r o x i m a c i o n s . I s i b é é s c e r t q u e I ' o p o s i c i ór l e s c o n e i x m é s 1 a r e a l i t a t q L l e e 1 g o v e r n , c o m d i u e l S r . S a 1 a ,f , a m b é é s c e r t q r l e a q u e s t a f r a s e p e r f i a b i l i t a t q u a n e s d i t a p e ru n e q u i p q u e s l q u e c o n e i x I a r e a l i t a t i q u e v a p r e s s u p o s t a r 3 2 4m i l i o n s d ' i n g r e s s o s d e 1 1 i c é n c i a f i s c a l p e r a 1 L 9 9 t i s e ' nr e c a p t a r a n n o m é s 2 2 @ , é s a d i r , u n a d e s v i a c i ó d e 1 5 O ? . E nq u a l s e v o l c a s a m b , e I c o e f i c i e n t r l e l I ' 3 , h i h a u r á L l n a u g m e n tg e n e r a l d e l a p r e s s i ó f i s c a l e n e 1 p e r c e n t a t g e q u e s i g u i , i h ih a u r á i n c r e m e n t s i n d i v i d u a L s d ' u n 3 @ @ o 4

P e l q u e f a a 1 ' e s m e n a d e l S r . B a l e t d i u q u e s ' h i a b s t i n d r a np e r q u é n o p l a n t e g e n n o m é s u n t e m a d e c o e f i c j _ e n t s , s i n o d ef i l o s o f i a . T a m b é s ' h a d i t p e r p a r t d e 1 S r . S a l a q r : e 1 ' a l t e r n a t i -v a s o c i a l i s t a n o ¡ n é s s u p o s a u n e s p e t i t e s m o d i f i c a c i o n s , e u € n o é su n a a l t e r n a t i v a r e a l , i a l r e s p e c t e d i u q u e I i a g r a d a s a b e r q u ee l S r . S a l a c c r n s i d e r i q u e e 1 t e m a d e l a p r e s s i ó f i s c a l 1 1 ap a r t i c i p a c i ó c i u t a d a n a s ó n p e t , i t e s c o s e s q u e n o t e n e n i m -p o r t á n c i a . T a m L r é 1 i h a a g r a d a t , s e n t i r 1 a d i f e r é n c i a q u e s u p o s ah a v e r " p a r 1 a t " a l T l b e 1 s a g e n t s e c o n ó m i c s , i e n c a n v i e l s s o c i a -l i s t e s h a n " p a c t a t " a m b e 1 s a g e n t s e c o n ó m i c s " M a n i f e s t a ac o n t i n u a c i ó q u e m a l h a u r a d a n e n t n o h a e s t a t p o s s i b l e q u e I ' o p o s i -c i ó p r e s e n t , é s u n a p r o p o s t a a l t e r n a t i v a s o b r e l a b a s e g u e e 1 g r u ps o c i a l i s t a h a v i a p l a n t e j a t , a m b l a q u a l e 1 S r . B a l e l h i e s t a v ad ' a c o r d , i 1 ' e q u i p d e I ' E N M f i n a l m e n t n o h i h a e s t a t d ' a c o r d , ih a p r e f e r i t l a f i l o s o f i a d e 1 ' e q u i p d e g o v e r n . P e l q u e f a a l ad i s p o s i c l ó d e 1 ' E N M a v o t a r 1 ' a p a r t a t 8 d e L a p r o p o s t a d e 1 G M S ,p e r a l s e u g r u p n o h i h a p r o b l e m a e n f e r v o t a c i ó s e p a r a d a .

E l S r . O m s i P o n s d i u q u e u n c o p e 1 S r . S a l a h a e x p o s a L e lm o t i u d e 1 - ' i m p o s t , p e r ó c r e u q u e f a f a l t a f e r u n r e f l e x i ó m é sg e n e r a l p e r p a r t d e C i I I e n f r o n t d e 1 g u e r e p r e s e n t a 1 a c á r r e g af i s c a l a l a c i u t a t . V o l d e i x a r c l a r q u e e l q u e i n t e r e s s a a C i Ué s q u e 1 a c i u t a t . t i r i e n d a v a n t p o s a n t m i t j a n s a l a i n s d ú s t r i a a 1c o m e r g i q u e s i g u i e n g r e s c a d a . D e t e r m i n a d e s a f i r m a c i o n s q u ec o m p o r t e n q u e 1 a g e n t s e n s e f e r t a n t s n r l m e r c s i a l g u n s n ú m e r o sf e t . s a m o l t a i l . l u s i ó , e l - s e n t i m e n t q u e a q u í e s f a r a n u n e s g r a n sc o l l a d e s a L o t e s 1 e s i n d u s t r i e s i c c m e r g o s , i a i x ó p o t t e n i r u n ac e r t a r e n d i b i l i t a t p o 1 l t i c a . P e r ó f e n t u n a v a l o r a c i ó c o n j u n t , a d e1 ' A j u n L a m e n t d e M a n r e s a d i u q u e n o e s p o t a n a r p e r 1 a c i u t a tf e n t d e t e r m i n a d e s a f i r m a c i o n s g u e c a u s i n d e s e n c l s i u n a c e r L ac i : i s p a c i ó d e 1 c o l - . l e c t i u m a n r e s á . T o t h o n s ' h i h a d e m i r a r m o 1 L ,p e r q u é 1 e s d a d e s n i n g ú l e s t é c e r L e s , n i e q u i p d e g o v e r n , n io p o s i - c i ó , i a i x ó p o d r i a p o r t a r u n a d i n á m i c a q u e n o a f a v o r l s e Lm o m e n t , Í p C I t d i r q u e e l m o m e n t d e M a n r e s a é s b o , i n e c e s s i t , e n

Page 17: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

- . \ ' I

. . : t . j \

r a c r í t i c a d e 1 ' o p o s i c i ó , i u n m í n i m d , o b j e c t , i u s p á , t i f á L , , ; t a ¡c i u t a t e n d a v a n t , c o s a g l l e d i s ¿ u t i r a n a l p r e s s u p J s x . ; . .

- i " - * , . " j

i n t e r v e n c i ó v e d e t e r n i n a d a p e r u n m o m e n t , d e c r i s p á c i ó q u e h i h a . .h a g r : t , i d i u q u e n o e s p o t s e r p a r c i a l e n r e s a u * o * i r . t i " ; ;p e r q u é t o t h o m s ' h a f i x a t e n e 1 s i m p o s t o s m u n i c i p a r s , p e i a " n i ñ g ún o s ' h a f i x a t e n a l t r e s q u e g r a v e n d e u v e g a d e s m é s i n i n g f rp r o t e s t a . T a m p o c n i n g ú n o h a p r o p o s a t r e d u i r e l p e r c e n t a t g e d ec o n t r i b u c i ó a _ 1 a D i p u t a c i ó , q u e v e f i x a t d e M a d r i d - , i q u e s L r p o s au n a u g m e n t d e l 4 @ % . R e c o m a n a g l l e n o s ' h a d e t r e u r e e r t e m a d em a r e , i - q u e a c c e p t a n t e 1 r - ' 3 j a v e u r a n q u e s o r t i r á , p e r ó n o e sp o t p a r l a r a r a d ' e n f o n s a r c a p c o m e r g , i q u e a m é s v o r e n q u e v a g ie n d a v a n t 1 a c i u t a t a m b u n p r e s s u p o s t n o r e g r e s i . u , s i n o p r o g r e s -s i u , p e r q u é t o t h o m s a p q u e e I s d é f i c i t , s b e l s A j n n t a m e n t s s ó nd é f i . c i t s e s t r u c t u r a l s , d e ' m a n c a d e r e c u r s o s p e r f e r f r o n t a u np a í s q u e t é i n t e n c i ó d e s e r m o d e r n , v o l s e r m o d e r n , p e r ó q u e n o1 i d e i x e n s e r d e t e r m i n a d e s m e n t a l i t a t s q u e p r e f e r e i x e n m é si n v e r t i r e n d e t e r m i n a t s l l o c s d e d u b t , o s a r e s o r u c i ó

" g u € e n L l np a l s q u e h a d e m o s t r a t 1 a s e v a m o d e r n i t a t i q u e l a s o c i e t a t l i

e x i g e i x c a d a v e g a d a m é s , p e r a c o n s e g u i r u n a c i u t a t n o d e s e q u i l i -b r a d a , a m b m e n y s d i f e r é n c i e s i m e n y s d e l i n q ü é n c i a . p e r t a n t , s in o e s f a u p r e s s u p o s t o s p r o g r e s s i u s n o e s f a r á n i m o d e r n i t , a t , n ip r a g r é s , i e 1 p r o b l e m a d e l s A j u n t a m e n ¿ s n o é s d e g e s t i ó s i n o d em a n c a d ' i n f r a s t r u c t , u r e s , d e d i n e r s , d e r e c u r s o s r i é s v e r i t a lq u e s ' e s t á a l a c u a d ' E u r o p a , p € r t a n t , , a r a d i s c u t i r u n a r e d u c -c i ó d ' í n p o s t o s q u e n o é s t a l , d i n s d ' u n c o n t e x L c o m e l q l l e h ae x p l i c a t n o p o r t , a e n 1 1 o c .

E 1 s r . M a r s a l i M u n t a l á d i u q u e c r e u q u e a q u e s t d e b a t n o h ae s t a t c r i - s p a t , s i - n o m o l t c o r r e c t e , i a m é s e s t á d , a c c r d a n b e lq u e h a d i t e l s r . o m s q u e l a c i u t a t , h a d e t i r a r e n d a v a n t , i p e rt a n t s e l - i h a n d e d o n a r n i s s a t g e s d ' á n i m i n o d e p e s s i m i s m e , ia l r e s p e c t e h a d e d i r q L l e e n c a p m o m e n t h a s e n t i t d i r a I ' o p o s i -c i ó q u e a q u e s t r A E t i n d r i a u n e s c o n s e q ü é n c i e s f a t , a 1 s . E s u ni m p o s t q u e t é l e s r e p e r c u s s i o n s q u e L é i q u e s ó n 1 e s q u e h a nd i s c u t i f . a q u í , i d ' a q u e s t t e m a n o e n d e p é n b á s i c a m e n t e 1 f u t u rd e l a c i r - r t a t . L i h a a g r a d a t s e n t i r d i r a i s r . o m s q u e e n e r f o n sa c c e p t a 1 a c 1 A , - l s u l a r e v i s ó r i a p r o p o s a d a p e l G M s , q r l a n d i u q u e1 ' e q u i p d e g o v e r n e s t á d i - s p o s a t a d i s c u t , i r q u a n v e g i r e a l r n e n t e 1q u e p a s s a . E n q u a l s e v o l - c a s 1 i v o l d i r q u e e l G M s e s t a r á s e m p r ea 1 c o s t a t d e 1 ' e q u i p d e g o v e r n p e r t i i a r e n d a v a n t 1 a c i u t a t ,p e r g u é p r o s p e r i , s ' a n i m Í i n o e s f r u s t r i e n c a p m o . f i e n t , p e r ó l _ ap r i m e r a c o s a q u e s e l i h a d e f e r a l a c i u t a t é " e x p l i c a r q u i r r aé s 1 a s i t u a c i ó r l e I ' A j u n t a m e n t , q u i n é s e 1 p r o g r l * * p e l : a l sq l i a l r e a n y s i q u é c o m p o r t a r á t . o t a i x ó p e r a I a c i u t a t r p € f t a lq u e a q u e s l a s e ' n c o n s c i e n c i i i a s s u r n e i x j _ t a r n b é 1 a q n o t , a d er e s p o n s a b i l i t . a t q u e l i t o c a a s s u m i r .

, , , _ - , _ r l l r

. .s1.. \ 5S

EI S r .pa r : c i a lmen tpun t 7 .

E1 S r .t o ta l i t a t . no

E I S r . A I c a l d e , e n p r i m e r 1 1 o c , s o t m e t aa l a t a t a l i t a t p r e s e n t a d á p e l G M S q u e é s r e b u te n c o n t r a d e l g r u p d e C i U , 9 a f a v o r d e l G M S i

P e r r a r n o n i c a r r i ó d i u q u e e n t , o t c a s e s p o d r i a v o L a re l p u n t B p e r q u é e n a q u e s t h i h a u n a t á t e r é n c i a a l

A I c a l d e c o n t e s t a q u ee s p o t f r a c c i o n a r .

L e ó r i c a m e n t u n a e s m e n a a 1 a

v o t a c i ó 1 ' e s m e n aj a d a p e r L 2 v o L s4 a b s L e n c i o n s d e

A427 e2A

Page 18: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

I ' E N M i e 1 G M P .

A c o n t i n u a c i ó s e s o t m e t a v o t a c i ó l a p r i m e r a p a r t d e1 ' e s m e n a p r e s e n t a d a p e 1 G M P r e f e r e n L a 1 a q u o t a t r i b u t , á r i a d e l1 ' 8 , i c o m p u t a t e 1 s e u r e s u l t a t , p e I S r . P r e s i d e n t é s r e b u t j a d ap e r 1 2 v o L s e n c o n t r a d e l g r u p d e C i U , 1 v o t a f a v o r d e l G M P i1 2 a h s t e n c i o n s d e l s G M S i I ' E N M .

S e g u i d a m e n t s e s c t m e t a v o t a c i ó l a s e g o n a p a r t d e 1 ' e s m e n ad e 1 G M P r e f e r e n L a I c a n v i d e c a t e g o r i a d e l c a r r e r o n h i h as i t u a t 1 ' h l p e r m e r c a t P r y c a , i c o m p u t a t e I s e u r e s u l t a t p e 1 S r .P r e s i d e n L é s a p r o v a d a p e r u n a n i m i t a t d e l s p r e s e n t s .

S o t m e s a a v o t a c i ó 1 ' e s m e n a p r e s e n t , a d a p e l g r u p d e 1 ' E N l , l ic o m p u t a t . e I s e u r e s u l t a t p e 1 S r . P r e s i d e n t é s a p r o v a d a p e r 1 5v o t . s a f a v o r e ¡ n e s o s p e l s g r u p s d e C i U i E N M , l - v o t e n c o n t r a d e 1G l ' f P i 9 a b s t e n c i o n s d e l c M S .

F i n a l . n e n t s e s o t m e t a v o t a c i ó e 1 d i c t a m e n a n b 1 ' e s m e n a d e1 ' E N M i 1 a s e g o n a p a r t d e 1 ' e s n e n a d e 1 G I ' I P i - n c o r p o r a d e s , ie o m p u t a t e l s e u r e s u l t . a t p e 1 S r . P r e s i d e n L é s a p r o v a t p e r 1 5v o t s a f a v o r e n e s o s p e l s g r u p s d e C i U i E N M í 1 " O v o t s e n c o n t r ad e l s G M S i G M P , a c o r d a n t - s e e 1 q u e s e g u e i x ;

" A L é s g u e e l n o u I m p o s t s o b r e A c t i v i t a t s E c o n ó m i g u e s e n t r a r á e nv i g o r i c o m e n g a r á a e x i g i r - s e a t r : t e 1 t e r r i t o r i n a c i o n a l ap a r t i r d e 1 d i a 1 d e g e n e r d e 1 9 9 2 d e c o n f o r m i t a t , a m b l a d i s p o s i -c i ó t r a n s i t ó r i . a t e r c e r a d e l a L l e i 3 9 / L 9 8 8 , d e 2 A d e d e s e m b r e ,r e g L r l a d o r a d e l e s H i s e n d e s L o c a l s .

A t . é s e u € , p e r a 1 a s e v a a p l i c a c i ó , 1 ' A j u n t a r n e n t t é d e d e t e r m i n a re l c o e f i c i e n t ú n i c d ' i n c r e n e n t s o b r e l e s q u o t e s m i n i m e s , i1 ' e s c a l a d ' l n d e x d e s i l u a c i ó , p r e v i s t o s a l s a r t i c l e s 8 8 i 8 9 d e1 a L l e i 3 9 / 1 9 8 8 , d e 2 8 d e d e s e m b r e , r e g u l a d o r a d e 1 e s H i s e n d e sL o c a l s , e s r n e n t a d a .

P r i m e r . - A p r r : v a r p r o v i s i o n a l m e n t 1 ' O r d e n a n g a F i s c a l r e g u l a d o r ad e 1 ' I m p o s t s o b r e A c L i v i t a t s E c o n ó n i q u e s .

S e < ¡ o n . - E s t a b l i r e 1 c a e f i c i e n t , d ' i n c r e m e n t , ú n i c p e r a t o t e s l e sa c t i v i t a t s , d e 1 ' U C O M A T R E S ( 1 ' 3 ) .

Terce r . - Ap rova r 1 ' esca la d ' f ndexs de s Í t uac ió pe l s d l f e ren t sca r re r s , t r ans de ca r re r o zones pa r t i cu l a r i t zades de1 t e rmemun i c i pa l , d ' aco rd a rnb e1 següen t de ta11 :

C a t e g o r i a d e l c a r r e r , t r a m d ec a r r e r o z o n a p a r t i c u l a r i t z a d a í n d e x

1 r :

¿ l I c I .

3 r a .* L c t .

5 n a .6 n a .7 n a .

L ' 5

L , 21 , ' L1 ' @@ ' g@ ' g

Page 19: ir' - Manresa · d'impost de radicació, ara un 2@% i cada any será progressiu fins a1 \@AZ. L'j_ncrement acumulat es uotori, és per que cal ser eI més moderat pos-sible. En quan

: f ;

8 n a .\; '.

@ri

o u a r t . - A p r o v a r 1 a c l a s s i f i c a c i ó c l e l s c a r r e r s , r r a m s d ei z o n e s p a r t i c u r a r i t z a d e s p e r c a t e g o r i e s , a l s e f e c t e s d ee a c i ó d e 1 ' Í n d e x d e s i t u a c i ó . L ' e s m e n t a d a c l a s s i f i c a c i ód e t a l l a d a a 1 a r e r a c i ó a n n e x a l ' o r c l e n a n g a F i s c a l i a lq u e c o n s t a a 1 ' e x p e d i e n t .

cá r ré r s1 ' ap1 i -

f i gu rat r J q r r u l

c i n c t u € . - E x p o s a r a 1 p ú r b 1 i c e 1 s a c o r d s p r e c e d e n t s , j u n t a m e n t a m b1 ' e x p e d i e n t c l e 1 ' o r d e n a n g a F Í s c a r , d u r a n t t r e n t a d i e s c o m p t a t sa p a r t i r d e 1 s e g ü e n t a 1 d e 1 a p u b l i c a c i ó d e 1 c o r r e s p o n e n t a n u n c ie n e 1 B u t l l e t i o f i c i a l d e I a P r o v l n c i a , j - t a m b é e n u n D i a r i c l e 1 sd e m é s d i f u s i ó d e 1 a P r o v í n c i a . E n a q u e s t t e r m i n i e 1 s i n t e r e s -q - a t q

pod ran exam ina r l ' e xped ien t i p resen ta r -h i 1es rec ramac ions qu -econs íde r i n opo r tunes . T ransco r regu t e l pe r í oc l e i nc l i ca¿ sensehave r - se ' n f o rn i u l a t cép r e1s aco rds adop t , a t . s es cons ide ra ranap rova f . s de f i n i t i vamen t "

S i s é . - E n c a s d e n G h a v e r - s e p r o c l u i t r e c l a m a c i o n s , p u ¡ l i c a r a lB u t l l e t í o f i c i a l d e 1 a P r o v í n c i a e I s a c o r d s e l e v a t s a c l e f i n i t , i u si e 1 t e x t í n t e g r e d e 1 ' o r d e n a n q a F i s c a l a m b 1 ' a n n e x d e c l a s s i f i -c a c i ó d e r s c a r r e r s , e l s q u a l s e n t r a r a n e n v i g o r e 1 d i a p r i m e r d eg e n e r d e 1 9 9 2 | i r e g i r a n m e n t r e n o s ' a c o r d i l a s e v a ' m o d i f i c a c i óo d e r o g a c i ó .

T n o h a v e n t - h i m é s a s s u m p t e s p e r t r a c t a r e s d e c l a r á a i x e c a -c l a 1 a s e s s i ó e s s e n t u n q u a r t i c i n c m i n u t s d e d o t z e d e l m i g d i a ,d e t o L e l q u a l , c o m a s e c r e t a r i , c e r t i f i c o , e s t e n e n t - s e l ap r e s e n t a c t . a e n e 1 . s f u 1 l s d e p a p e r s e g e l l a t d e 1 a G e n e r a l i t a t .n ú m e r o s . 2 T g I Z - A i c o r r e l a t i n s f i n s d 1 2 V g Z I _ A

V i s t i P l a uL ' CALDE

A427 921